Maayanot book

205 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
205
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Maayanot book

 1. 1. Maayanot Movimiento de renovacion espiritual judia Kiryat Ono
 2. 2. A todos nuestros amigos y colaboradores En estos ultimos años, somos testigos Gracias a D-S hoy cuenta Maayanot con de un especial fenómeno que caracteriza cientos de familias que participan en las a la sociedad Israeli. distintas actividades, desde adultos El profeta Amos dice "y he aqui los hasta niños. días se acercan, dijo D-S, y mandare hambre en la tierra, no hambriento por Es de nuestro agrado presentarles la comida, y no sediento por el agua, sino este libro que contiene una parte de por escuchar la voz divina". Esta profecía las numerosas actividades que efectua fue escrita hace mas de mil años, pero Maayanot en Kiryat Ono. fue predicha para nuestra generación, la que está sedienta por la palabra de Sea la voluntad Divina bendecir con las D-S, la profundidad, la tradicion que van mejores de las bendiciones a todos los que creciendo día a día. cooperen con esta gran obra y que todo lo que emprendan sea del mayor éxito. Por comprensión a esa sed, hemos pasado a vivir a la ciudad de Kiryat AMEN. Ono, en el Gush Dan, y fundamos el movimiento "Maayanot", para unirnos al Nissim Uriel Saied, pueblo y juntos con amor saturar esa Rabino y director sed con rocíos de vida. del movimiento Maayanot2 3
 3. 3. Del Desierto << << << << A la ciudad4 5
 4. 4. Kiryat Ono Mizpe Yeriho6 7
 5. 5. La Visión de nuestra organizacion Cuando miramos lo que está sucediendo hoy en el estado de Israel, detectamos la necesidad de ocuparse e interiorizarse en la raiz de los problemas de la sociedad israelí.8 9
 6. 6. Nosotros sentimos que la ruptura, la desconexión y la enajenacion entre las distintas capas sociales son el Estamos totalmente síntoma de una gran convencidos que crisis de identidad, la profunda y que pasa por la verdadera curacion sociedad Israeli. La y solucion de crisis es el resultado esta crisis esta en del alejamiento renovar la conexion del pueblo en con el mundo general de sus spiritual, con Eretz raÍces espirituales e Israel. Una profunda historicas. y original conexion basada en el amor por el pueblo, la tierra de Israel y la tradicion de Israel.10 11
 7. 7. Nuestro movimiento actividades y Confiamos que cada persona Maayanot reune a eventos sociales es un manantial de agua de todo quien ve en la de valor, respuesta la vida, manantial de bien... Y union de Israel y en a quienes buscan todos estos manantiales se el amor por Israel renovación y encuentran conectados cuando valores básicos. profundidad en bajamos a las profundidades. El movimiento su vida personal La vida de cada persona será trabaja para el y social. Una plena y feliz de acuerdo al acercamiento de verdadera respuesta grado de vinculación con el corazones entre basada en las raices resto del pueblo. Distintas capas en de la tradicion de el pueblo de Israel, Israel. y por intermedio de la profunda union de esos valores: obras de benevolencia,12 13
 8. 8. åã åðééäå ‰ÏÈ‚Ó È�˘àä ïäá ä .ø÷åáä ãò äìéì ˜¯Ù Ú¯Ù èìùù úåö ïðçåé ø øî ç íãå÷ í ä ìë (·) íéáìçÓÏ ‡¯Â˜‰ìà éáøë à àãë úåöç øçà ïéëù éøáàä åìëòúðù øè÷äìå äòøà øë äëì ìãå íéçñô úìéë îð ( ïéà ïäá äìùî åà (àë íéøô éáøòá äã äàøð î à ééåú àì íà ìáà úåðåîî éðéã ãçáã) åéðá úà åìéçðä àì :(:ë óã) àîåéã äéúååë éà÷ àîúñ àë"î .ò"á ÷"ô :éà :úòìåú éð à ôá ïéø ùå áåæàå ãäðñ ñî íåéá äéäå áéúëã . ã (íùå :ë÷éà àäã ø÷î ( úåç æøà õòå í á ïéã úåéä úà àîèî íéçñô) ˙ÙȯÚÏ : ðî ñîá éøôöá . ì äìåë äù úåöç øçà ÌÂÈ· ԇΠäì óéìéå . øôä ìëíéçáæ) ïî å÷î åäæéàá çñôä ·È˙Î ‰¯ÙÎ 1 (á Û‡ ÌÂÈ· Ë ( :( :ãì óã) , úåëøáã ÷" äðùî ïëå ·È˙Î ô óåñá à „ :Ú¯ÂˆÓ È‡�È È·¯ È ·„ ȯӇ Ù˘Ó ‰Ó (à ìò äã÷åî ìò . : ,[à áø ìù åéðá :ø÷åáä ã åàáå äùòîîúñå :Â˙¯‰Ë ÌÂÈ· äì øîà åë Beit Midrash ˙¯‰ËÏ :‰Ï‚Ú‰ åìéôà ò äìéìä úå å äúùîä ú éáâ ¯Ó‡„ گˆӉ ˙ :ÌÈ˘„˜Î ‰· úà ø úåçðî úëñîá ìë çáæîä ïúååç úåöç ãò í éáî :Ì :ÂΠ¯ÓÂÚ‰ ˙ éîëç åøîà abierto‡y ¯Â˙ ‰È‰˙ ãéñå úéøç øîàã . ë àå øçùä È· ‰ ·‰Â ¯Èˆ˜Ï ¯˘Î ˙‡Ê 2 ãéîú äúéä åæ ù äðùéä úà ÷ìé ,[éïâéìäé] ãåîò äìò ù ‰ÏÈω Ï 3 ‰ÏÈÏ· ‰¯ ‰ÏÈω ÏÎ íçì àìá ïç óà úéáøò äù ñ :ë÷ í ì é÷åîå éð ú÷ àì íéç éù ÌÂÈ· Î ·È˙΄ ÈÙÒ ‡ ‰¯È (â ãöá øãñî ìåù ïéìé àìù ãéîú ãçä é"øãîå÷éôà ìù "Hebrutot" ë"àå úåöç àã äåä äæ äöî åìéôà ñô íéçñô éìéì ãò øîàã È‡Ó ÈÈÂ˙‡ á äöî ìåë àì å ‰�˘È‰ ˙‡ Â˙ÂˆÓ˘ ¯ :Ìȯ·‡Â ÌÈ·ÏÁ ˆ˜ ¯Ó ·„ ÏÏΉ ÈÒÂÈ ¯ÎÂ Ô Ï ÏÏΉ ‰Ê : ‰Ê :¯˜Â·‰ „Ú ÈÎÈÊ· ˜ÂÏÒ ÌÂȉ ÏÎ Â ÔÈÎÈÊ· ¯Â ¯Ë˜‰Ï äæ ìù åçô Ú¯ÙÓÏ ‡¯ åçôè ˜‰ ÍÏÚ Ô åäîå ,.èî ä :÷ìñî ìù è ïðáøì ìáà ,[:ë ìéò ,[á"ò] ,[õ"áòé ä ïîæá äöî ¯˘Î äöø íà ¯„‰ ,:[æð íéçáæîå÷éôà øç Íη Ôȇ ˙ ˜ÏÈÒ ¯Ó‡ ÈÒ „ÈÒ ÈÈÂ˙‡Ï :áùåé . àîéàøãî éøäù à ìù ììäá („ÈÓ È·¯Ú ‰˘„ ÂÈ È·¯ (ã ‡ äöø íà .‡¯Â˜‰ ïéøãäðñ ò"¯Â˜‰ ÍÏÚ êë ìë ˙ ‰ È�ÙÏ 4 (ä Á‰ ˙‡ ¯„ È�˙„ ïðéøîà àìå åà ãîåò , Ô¯„‰ Â˙ÂˆÓ˘ ¯ ) ÌÈÈ˜Ó ÈÒ ˙ȯÁ˘ :ãçàë ïéò öé ãçé . 14 î ïéàå . àø È‡Ó ·„ :ÌÁÏ È�‡ ‰Ó îùð úåìå÷ ³ 15 ‡Ï Ì :
 9. 9. Dia a dia en las horas de la mañana y el mediodia , funciona el "KOLEL de Abrejim" en el Bet Hamidrash. Sin embargo, el mismo abre tambien sus puertas a todo interesado, y muchos visitantes se pliegan al estudio con miembros del Kolel dia a dia.16 17
 10. 10. 18 19
 11. 11. Ademas se desempeñan y combinan "Hebrutot" para estudiar "uno a uno" (tambien mujeres).20 21
 12. 12. Bet Hamidrash Comunitario22 23
 13. 13. En el "Bet Hamidrash Comunitario", organizan sus integrantes, grupos de studio y cursos en las horas del anochecer para todo el publico en general.24 25
 14. 14. El Bet hamidrash funciona todos los lunes y jueves en forma constante e invita cada tanto a Rabinos seleccionados de todo el pais para que den conferencias en diversos temas . El Bet Hamidrash fue fundado en memoria de Rabbi Rafael Francis Z"L.26 27
 15. 15. 28 29
 16. 16. 30 31
 17. 17. Jardín de Infantes "Makom baleb"32 33
 18. 18. El jardin de infantes "Makom Baleb" que fue fundado por nuestra organizaciõn, es el unico Jardin religioso de la ciudad. Más allá de proporcionar una respuesta a familias religiosas, la fundaciõn de este jardin proporciono una cultura basada en valores judíos a todos los niños desde el comienzo.34 35
 19. 19. Nuestro Jardin cuenta hoy con mas de 30 infantes, la mayoria provenientes de casas no religiosas.36 37
 20. 20. Centro de Identificación38 39
 21. 21. El "Centro de Identificacion" del movimiento es parte de una red de decenas de centros similares que están desplegados en todo el país y dirigidos por la Asociación de Identificacion Judía en Israel.40 41
 22. 22. 42 43
 23. 23. En el marco de esta Asociación, despliegan jovenes del movimiento "Voluntarias Nacional", actividades con las escuelas nacionales para la epoca de las fiestas judias y alrededor de la identificacion judia en general, a cientos de estudiantes, niños y niñas en toda la ciudad..44 45
 24. 24. Acontecimientos alredeor del Calendario46 47
 25. 25. Para conseguir una conexión entre distintos tipos de publico, lo mas amplio possible, nuestra organización Mayanot invierte muchos recursos en la producción de eventos alrededor del círculo del año para que sea apropiado tambien para el público no religioso.48 49
 26. 26. Yom Kipur50 51
 27. 27. Las pregarias del Yom Kipur son el "barco insigna" de este proyecto que cuenta con la participación de cientos de personas no religiosas en 2 diferentes sitios en la ciudad de Kiryat Ono.52 53
 28. 28. 54 55
 29. 29. 56 57
 30. 30. 58 59
 31. 31. 60 61
 32. 32. Bet Maayanot62 63
 33. 33. En Bet Mayanot se realizan frecuentemente eventos culturales y talleres de enriquecimiento y vivencias, con énfasis en la cultura israeli.64 65
 34. 34. Publicamos bimensuamente un programa detallado de lo realizado.66 67
 35. 35. 68 69
 36. 36. Lugar de la Cultura Judía70 71
 37. 37. "Shesder Shilubim"72 73
 38. 38. "Yeshiba" y "preparación premilitar" para egresados de escuelas secundarias religiosas, en un marco de 6 años incluyendo el servicio militar, y ademas egresan con titulo academico de licenciatura (ciencias económicas y empresariales).74 75
 39. 39. Esta Yeshiba fue fundada en Kiryat Ono este año y esa dirigida espiritualmente por el Rabino de nuestra organizacion Nissim Uriel Saied.76 77
 40. 40. Preparación para el Bar/Bat Mizvá78 79
 41. 41. A más de 110 jóvenes hemos preparado para el Bar Mizvah en el cuadro del "Majon kesher" de nuestra organización Maayanot;80 81
 42. 42. y mas de 30 niñas han concluido el programa de preparación para el Bat Mizvah en conjunto con "Matan".82 83
 43. 43. 84 85
 44. 44. 86 87
 45. 45. El estudio y la preparacion estan llenos de vivencias y acompañados por muy ricos e interesantes contenidos.88 89
 46. 46. Participación en la Comunidad90 91
 47. 47. Participación en la comunidad. Semanalmente se lleva a cabo una reunión de mujeres, se dan "talleres" en los jardines y en las escuelas de Kiryat Ono, cientos de cestas de alimentos son repartidas dentro del marco del "Proyecto de Hesed"; oraciones "Karlibach" arrastran gran publico una vez al mes; cursos para chicos, sesiones de juegos en parques infantiles, repartida de "Velas de Shabbat" en las entradas de los shoppings mall, paseos y Shabbatot en distintas comunidades para los integrantes de nuestra organizacion, y demas….92 93
 48. 48. 94 95
 49. 49. 96 97
 50. 50. 98 99
 51. 51. 100 101
 52. 52. Tod rael o Is do mancomuna102 103

×