Нові правила моніторингу у 2020 році

zaxidnet
Нові правила фінансового
моніторингу у 2020 р.
AML - закон №361-IX.
Які новації?
КОЛИ ЗАПРАЦЮЄ?
Закон №361-IX (новий AML (anti-money laundering – боротьба з відмиванням коштів) - закон) набирає чинності через
чотири місяці з дня його опублікування - 28.04.2020
КОЛИ ЧЕКАТИ НОВУ
417-У?
7 місяців з дня опублікування Закону
(орієнтовно Червень/Липень 2020 р.)
НБУ та інші регулятори мають привести свої нормативно-правові акти у відповідність
протягом трьох місяців з дня набрання чинності Законом
ЗМІНИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ КЛІЄНТІВ
Посиленнявимог до виявлення кінцевого бенефіціарного власника (КБВ)
Зміна підходів щодо роботи з PEPs (politically exposed persons – політично
значимі особи)
Замороження активів осіб із списку терористів
Суттєві зміни до супроводу переказів
Імплементація регламенту ЄС 2015/847 (стаття14)
НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ
Ризик-орієнтований підхід– основна ідея Закону
НЕ Є ФОКУСОМУВАГИ:
 Звичайні операції
громадян
 Реальнийбізнес
ФОКУС - ВИСОКОРИЗИКОВІ КЛІЄНТИ
 Великомасштабні схемні операції
 Фіктивне підприємництво
 Публічні діячі(PEPs)
НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ
Ризик-орієнтований підхід – основна ідея Закону
частина перша статті 3 Закону
52) ризик-орієнтований підхід - визначення (виявлення), оцінка (переоцінка) та розуміння
ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування
тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також
вжиття відповідних заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, що
забезпечують мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня;
частина перша статті 1 Закону
1. Запобігання та протидія ґрунтується на принципах:
…
застосування ризик-орієнтованогопідходу під час проведення фінансового моніторингу
…
НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ
Збільшення порогової суми та зменшення кількості ознак для обов’язкового звітування про
операції
з 150 тис. грн до 400 тис. грн з 17 ознак обов'язкового фінансового моніторингу до 4
• якщо учасник/банк з країни, що не виконує
рекомендації FATF
• операції PEPs
• перекази за кордон
• операції з готівкою
НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ
Посиленнявимог до виявлення КБВ
Визначення КБВ
30) кінцевий бенефіціарний власник — будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта
та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансоваоперація.
Кінцевим бенефіціарним власником є:
для юридичних осіб — будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг
контролю/володіння);
для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення — засновник, довірчий власник, захисник (за наявності),
вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний
вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
для інших подібних правових утворень — особа, яка має статус, еквівалентний абоаналогічний особам, зазначеним для трастів.
Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не
менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.
Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25
відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні
правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, кор истування або розпорядження всіма
активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого под ібного правового утворення, права
вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчине ння правочинів, які дають можливість
визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати
обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення,
незалежно від формального володіння.
При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу
або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо
такого права;
частинапершастатті1 Закону
НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ
частинасьома статті 11 Закону
• вимоги до розуміння структури власності та характеру контролю бенефіціарів
З метою встановлення КБВ суб’єкт первинного фінансовогомоніторингу:
…
 має право використовувати дані, що містяться в офіційних документах, офіційних та/абоінших джерелах;
 має вжити належних заходів для перевірки достовірності інформації щодо кінцевого бенефіціарного власника та пересвідчитися, що він знає, хто є
кінцевим бенефіціарним власником (за його наявності), здійснюючи обґрунтовані заходи для розуміння права власності (контролю) та структури
власності.
• заборона виключного покладання на даніЄДР (застосування ризик-орієнтованого підходу)
Суб’єкт первинного фінансового моніторингу при встановленні кінцевого бенефіціарного власника клієнта не повинен покладатися виключно на
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Вимоги щодо встановлення кінцевого бенефіціарного
власника суб’єкт первинного фінансовогомоніторингу виконує з використанням ризик-орієнтованогопідходу.
• вимога повідомляти про виявленірозбіжності з ЄДР до Держфінмоніторингу
г) про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриманою суб’єктом первинного фінансового
моніторингу в результаті здійснення належної перевірки клієнта, - не пізніше десятого робочого дня місяця, наступного за місяцем, в якому були виявлені
розбіжності;
Посиленнявимог до виявлення КБВ
НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ
Зміна підходів щодо роботи з PEPs
БУЛО СТАЛО
25) національні публічні діячі - фізичні особи, які
виконують або виконували протягом останніх трьох років
визначені публічні функції в Україні, а саме:
37) національні публічні діячі - фізичніособи, які
виконують або виконували в Україні визначні
публічні функції,а саме:
аналогічна логіка щодо іноземних PEP та
міжнародних діячів
близькі особи - членисім’ї суб’єкта, зазначеного у частині
першій статті 3 цього Закону, а також чоловік, дружина,
батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка,
ріднийта двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри,
ріднийбрат та сестра дружини (чоловіка), племінник,
племінниця,ріднийдядько, рідна тітка, дід, баба, прадід,
прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка,
тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини
(чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений,опікун
чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікоюабо
піклуваннямзазначеного суб'єкта
посиланняна термінЗакону про запобігання корупції
70) члени сім’ї - чоловік/дружина або прирівнянідо
них особи, син, дочка, пасинок, падчерка,
усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою
або піклуванням, зять та невістка і прирівнянідо них
особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі,
опікуни чи піклувальники.
НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ
Зміна підходів щодо роботи з PEPs
БУЛО СТАЛО
пов’язаними особамиє
 особи, з якими члени сім’ї PEP мають ділові або
особисті зв’язки, а також
 юридичні особи, КБВ яких є такі діячі чи їх члени
сім’ї або особи, з якими такі діячі мають ділові
або особисті зв’язки
іноземних публічних діячів, членів їх сімей та осіб, пов’язаних з
такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими
бенефіціарними власниками яких є зазначеніособи
БАНК ЗОБОВ'ЯЗАНИЙВСТАНОВИТИ ВИСОКИЙ РИЗИК
національних, іноземних публічних діячів та діячів, що
виконують політичні функції в
міжнародних організаціях, або пов'язаних з ними осіб,
факт належності до яких клієнта або особи, що діє від їх
імені, встановлений суб'єктом первинного фінансового
моніторингу;
 відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою
бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним
правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв’язки з
політично значущими особами;
 є КБВ юридичної особи, трасту або іншого подібного правового
утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди
політично значущих осіб;
46) особи, пов’язані з політично значущими особами, - фізичні
особи, які відповідаютьхоча б одному з таких критеріїв:
НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ
Замороження активів осіб із списку терористів
замість складної та трудомісткої процедури зупинення/продовження зупинення трансакцій
25) замороження активів - заборона на здійснення переказу, конвертування, розміщення, руху
активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та
його фінансуванням, на основі резолюцій Ради Безпеки ООН, рішень іноземних держав, суду;
3) активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового
знищення та його фінансуванням, — всі активи, що прямо (а щодо права власності на корпоративні права –
також опосередковано (через інших осіб) перебувають у власності, в тому числі у спільній власності, або
передаються на користь осіб, включених до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної
діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі — перелік осіб), осіб, які здійснюють
фінансові операції від імені або за дорученням осіб, включених до переліку осіб, та осіб, якими прямо або
опосередковано (через інших осіб) володіють або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи,
включені до переліку осіб, а також активи, отримані від таких активів;
частина перша статті 1 Закону
НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ
Замороження активів осіб із списку терористів
замість складної та трудомісткої процедури зупинення/продовження зупинення трансакцій
 Банк зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), заморозити активи, пов’язані з тероризмом
та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищеннята його фінансуванням
 у день прийняття рішенняпро замороження Банк зобов’язаний повідомити Держфінмоніторингта СБУ про таке замороження
 прибуткові фінансові операції у разі замороження проводяться (в день проведення, але не пізніше 11 години наступного
робочого дня з дня здійснення прибуткової операції Банк зобов’язаний повідомити про її здійснення та/або спробу
здійснення видаткових фінансовихоперацій Держфінмоніторингта СБУ)
 після замороження Банк повідомляє клієнту (особі) у письмовій формі про таке замороження на його (її) письмовий запит
 Банк зобов'язаний негайно розморозитиактиви:
 не пізніше наступного робочого дня з дня виключення особи чи організації з перелікуосіб;
 не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від СБУ інформаціїпро те, що особа чи організація, за
результатами перевірки не є включеною до зазначеногопереліку
стаття 22Закону
Банк на відміну від вимог чинногозакону матиме право відразу після замороження повідомити клієнту причину
НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ
Суттєві зміни до супроводу переказів інформацією
Імплементація регламенту ЄС 2015/847 (стаття14)
ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ
Супроводження переказу (якмінімум):
 номером рахунку/електр.гаманця або номером
ПК/наперед оплач.картки платника
 номером рахунку/електр.гаманця або номером ПК/
наперед оплач.картки отримувача чи УОН фін.операції1
(за відсутності рахунка/ел.гаманця)
1 УОН фін.операції - унікальний обліковий номер фінансової операції
верифікація платника може не здійснюватися окрім випадків:
- наявності підозри;
- внесення платником готівки для подальшого переказу або надання
електронних грошей для їх обміну/погашення на безготівкові кошти з метою їх
подальшого переказу
Вимога до надання інформації про платника та
отримувача протягом 3 роб.днів Банку-посереднику або
Банку, що обслуговує платника (у разі надходження від них
запиту)
(за умови відсутності ознак дроблення)
ВИМОГИ РОЗПОВСЮДЖУЮТЬСЯ НА ПЕРЕКАЗИЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ ТАВІРТУАЛЬНИХАКТИВІВ
Супроводження переказу (якмінімум):
- про платника:
 ФО (ФОП): ПІБ, номер рахунку/ел. гаманця чи УОН фін. операції (за відсутності
рахунка/ел. гаманця)
 ЮО (траст): повне найменування, номер рахунку/ел. гаманця чи УОН фін. операції
(за відсутностірахунка/ел. гаманця)
- про отримувача:
 ФО (ФОП): ПІБ, номер рахунку/ел.гаманця чи УОН фін.операції (за відсутності
рахунка/ел.гаманця)
 ЮО (траст): повне найменування, номер рахунку/ел.гаманця чи УОН фін.операції
(за відсутностірахунка/ел.гаманця)
В МЕЖАХ УКРАЇНИ
з використанням ПК або електронних грошей
ДО 30 000 ГРИВЕНЬ (еквівалент)
НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ
Суттєві зміни до супроводу переказів інформацією
Імплементація регламенту ЄС 2015/847 (стаття14)
СУПРОВОДЖЕННЯ ПЕРЕКАЗУ (як мінімум):
про платника:
 ФО(ФОП):
 ПІБ,
 номер рахунку/електр.гаманця чи УОН фін.операції (за відсутності
рахунка/електр.гаманця)
 місце проживання/місце перебування або номер та серія документа,
що посвідчує особу, абоРНОКПП1, або дата і місце народження
 ЮО (траст):
 повне найменування,
 номер рахунку/електр.гаманця чи УОН фін.операції (за відсутності
рахунка/електр.гаманця)
 місцезнаходження або ЄДРПОУ(для резидентів)
1 РНОКПП - реєстраційний номер облікової картки платника податків
2 верифікаціяне вимагається,якщо особа вже була ідентифікована та верифікованау цьомуБанку раніше
Обов’язкова верифікація2:
- платника зі сторони БАНКу, який обслуговує платника;
- отримувача зі сторони БАНКу, який обслуговує отримувача (окрім переказів до 30 000 грн, за умови що виплата не здійснюється
готівкою або електронними грошима)
про отримувача:
 ФО (ФОП):
 ПІБ,
 номер рахунку/електр.гаманця чи УОН фін.операції (за
відсутності рахунка/електр.гаманця)
 ЮО (траст):
 повне найменування,
 номер рахунку/електр.гаманця чи УОН фін.операції (за
відсутності рахунка/електр.гаманця)
РЕШТА ПЕРЕКАЗІВ
НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ
Суттєві зміни до супроводу переказів інформацією
Імплементація регламенту ЄС 2015/847 (стаття14)
ВИНЯТКИ (перекази, які не вимагають ідентифікацїі/верифікації платників/отримувачів та супроводження інфо )
- готівкові перекази в межах України до 5 000 гривень (за умови відсутності ознакдроблення);
- перекази з використанням ПК або електронних грошей для оплати товарів чи послуг і номер ПК та/або наперед
оплаченої карти багатоцільового використання супроводжує переказ на всьому шляху рухукоштів;
- сплата податків, штрафів та інших обов’язкових платежів на користь органів державної влади або переказу коштів за житлово-комунальні
послуги;
- зняття коштів з власних рахунків;
- перекази коштів на суму, що є меншою ніж 30 000 гривень (еквівалент), для зарахування на рахунок отримувача виключно з
метою оплати вартості товарів, послуг, погашення заборгованості за кредитом за умови, що суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що
надає послуги з переказу коштів отримувачу, може здійснити відстеження через отримувача за допомогою унікального облікового номера
фінансової операції переказ коштів та визначити особу, яка уклала договір з отримувачем про поставку товарів, надання послуг,
надання кредиту;
- власні перекази Банка;
- перекази коштів між платником (ініціатором переказу) і отримувачем платежу, які проводяться через посередника, уповноваженого вести
переговори та укладати договір купівлі-продажу товарів або послуг від імені платника (ініціатора переказу) або отримувача
- операції операторів послуг платіжної інфраструктури по забезпеченню проведення переказу коштів
НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ
Посиленнявідповідальності за недотримання вимог законодавства
(запровадження для всіх Банків загрозливих та стримуючих заходіввпливу)
max розмір штрафу
 для банків - не більше 7950 тис. НПД* (135,15 млн грн)
+ новийвид заходувпливу
угода про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню
тероризму
 погоджені заходи для усунення та/або недопущення в подальшій діяльності порушень, підвищення ефективності
функціонування та/або адекватності системи управління ризиками
 строки виконання таких заходів
 сума грошового зобов’язання, яку Банк зобов’язується сплатити
стаття32Закону
стаття73 Законупробанки
* НПД – неоподатковуваний мінімумдоходів громадян
ВСІ БАНКИ В РІВНИХ УМОВАХ ЗА ПОРУШЕННЯ AML-ЗАКОНОДАВСТВА
1 de 16

Recomendados

Minust por
MinustMinust
Minustssuserab165d
3K vistas35 diapositivas
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочи... por
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочи...Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочи...
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочи...SashaKhudyakova
257 vistas116 diapositivas
бенефициары por
бенефициарыбенефициары
бенефициарыJuscutum
350 vistas13 diapositivas
Теория и практика действия в Украине закона о бенефициарах 11.06.2015 por
Теория и практика действия в Украине закона о бенефициарах 11.06.2015Теория и практика действия в Украине закона о бенефициарах 11.06.2015
Теория и практика действия в Украине закона о бенефициарах 11.06.2015Juscutum
485 vistas21 diapositivas
Новели антикорупційного законодавства. Частина 1 por
Новели антикорупційного законодавства. Частина 1Новели антикорупційного законодавства. Частина 1
Новели антикорупційного законодавства. Частина 1ГО "Інститут розвитку регіональної преси"
600 vistas68 diapositivas
Антикорупційна експертиза por
Антикорупційна експертизаАнтикорупційна експертиза
Антикорупційна експертизаCentre of Policy and Legal Reform
2.1K vistas6 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Metoduchni vkazivku zapobigannya_korypcii por
Metoduchni vkazivku zapobigannya_korypciiMetoduchni vkazivku zapobigannya_korypcii
Metoduchni vkazivku zapobigannya_korypciiNational Police of Ukraine
852 vistas154 diapositivas
Zakon pro oligarhiv por
Zakon pro oligarhivZakon pro oligarhiv
Zakon pro oligarhivЮлія Соколова
2.1K vistas13 diapositivas
Законопроєкт про олігархів por
Законопроєкт про олігархівЗаконопроєкт про олігархів
Законопроєкт про олігархівAndrew Vodianyi
9.3K vistas19 diapositivas
11 por
1111
11Ярина Клос
362 vistas13 diapositivas
Закон про деолігархізацію por
Закон про деолігархізаціюЗакон про деолігархізацію
Закон про деолігархізаціюUNNews
4.9K vistas19 diapositivas
Подання в КСУ por
Подання в КСУПодання в КСУ
Подання в КСУSashaKhudyakova
14.9K vistas18 diapositivas

La actualidad más candente(16)

Законопроєкт про олігархів por Andrew Vodianyi
Законопроєкт про олігархівЗаконопроєкт про олігархів
Законопроєкт про олігархів
Andrew Vodianyi9.3K vistas
Закон про деолігархізацію por UNNews
Закон про деолігархізаціюЗакон про деолігархізацію
Закон про деолігархізацію
UNNews4.9K vistas
GDPR - переклад українською від ISACA Kyiv Chapter por Anastasiia Konoplova
GDPR - переклад українською від ISACA Kyiv ChapterGDPR - переклад українською від ISACA Kyiv Chapter
GDPR - переклад українською від ISACA Kyiv Chapter
Anastasiia Konoplova4.4K vistas
Metodolog d196d18f por Pravotv
Metodolog d196d18fMetodolog d196d18f
Metodolog d196d18f
Pravotv220 vistas
Становлення Ліги справедливості por UIFuture
Становлення Ліги справедливостіСтановлення Ліги справедливості
Становлення Ліги справедливості
UIFuture655 vistas
Антикорупційна Школа ПРООН: Доступ до публічної інформації por Maksym Klyuchar
Антикорупційна Школа ПРООН: Доступ до публічної інформаціїАнтикорупційна Школа ПРООН: Доступ до публічної інформації
Антикорупційна Школа ПРООН: Доступ до публічної інформації
Maksym Klyuchar1.5K vistas
Керівні принципи закупівель, протидія корупції та боротьба з шахрайством por Julia Stetsenko
Керівні принципи закупівель, протидія корупції та боротьба з шахрайствомКерівні принципи закупівель, протидія корупції та боротьба з шахрайством
Керівні принципи закупівель, протидія корупції та боротьба з шахрайством
Julia Stetsenko101 vistas
правотворча діяльність por ssusere15f981
правотворча діяльністьправотворча діяльність
правотворча діяльність
ssusere15f981649 vistas
Zakon pro valyutu por Yuriy Matsula
Zakon pro valyutuZakon pro valyutu
Zakon pro valyutu
Yuriy Matsula25.9K vistas
Тетяна Лисовець. Соколовський і партнери. Право фіскального органу звертатись... por Sokolovskyi and Partners Law Firm
Тетяна Лисовець. Соколовський і партнери. Право фіскального органу звертатись...Тетяна Лисовець. Соколовський і партнери. Право фіскального органу звертатись...
Тетяна Лисовець. Соколовський і партнери. Право фіскального органу звертатись...
Що таке громадська антикорупційна експертиза і як її провести? por USAID LEV
Що таке громадська антикорупційна експертиза і як її провести?Що таке громадська антикорупційна експертиза і як її провести?
Що таке громадська антикорупційна експертиза і як її провести?
USAID LEV3.4K vistas

Similar a Нові правила моніторингу у 2020 році

Бенефіціар VS Вигодоодержувач: Підводні камені нового антикорупційного закону por
Бенефіціар VS Вигодоодержувач: Підводні камені нового антикорупційного законуБенефіціар VS Вигодоодержувач: Підводні камені нового антикорупційного закону
Бенефіціар VS Вигодоодержувач: Підводні камені нового антикорупційного законуJuscutum
8.8K vistas34 diapositivas
Zahody zapobigannia korupcii por
Zahody zapobigannia korupciiZahody zapobigannia korupcii
Zahody zapobigannia korupcii_UPLAN_
312 vistas14 diapositivas
Zahody zapobigannia korupcii por
Zahody zapobigannia korupciiZahody zapobigannia korupcii
Zahody zapobigannia korupcii_UPLAN_
16 vistas14 diapositivas
Законопроєкт про олігархів por
Законопроєкт про олігархівЗаконопроєкт про олігархів
Законопроєкт про олігархів24tvua
34.4K vistas13 diapositivas
Законопроєкт про олігархів por
Законопроєкт про олігархівЗаконопроєкт про олігархів
Законопроєкт про олігархівSashaKhudyakova
3.2K vistas13 diapositivas
Законопроєкт про олігархів por
Законопроєкт про олігархівЗаконопроєкт про олігархів
Законопроєкт про олігархів24tvua
3.3K vistas13 diapositivas

Similar a Нові правила моніторингу у 2020 році (20)

Бенефіціар VS Вигодоодержувач: Підводні камені нового антикорупційного закону por Juscutum
Бенефіціар VS Вигодоодержувач: Підводні камені нового антикорупційного законуБенефіціар VS Вигодоодержувач: Підводні камені нового антикорупційного закону
Бенефіціар VS Вигодоодержувач: Підводні камені нового антикорупційного закону
Juscutum8.8K vistas
Zahody zapobigannia korupcii por _UPLAN_
Zahody zapobigannia korupciiZahody zapobigannia korupcii
Zahody zapobigannia korupcii
_UPLAN_312 vistas
Zahody zapobigannia korupcii por _UPLAN_
Zahody zapobigannia korupciiZahody zapobigannia korupcii
Zahody zapobigannia korupcii
_UPLAN_16 vistas
Законопроєкт про олігархів por 24tvua
Законопроєкт про олігархівЗаконопроєкт про олігархів
Законопроєкт про олігархів
24tvua34.4K vistas
Законопроєкт про олігархів por SashaKhudyakova
Законопроєкт про олігархівЗаконопроєкт про олігархів
Законопроєкт про олігархів
SashaKhudyakova3.2K vistas
Законопроєкт про олігархів por 24tvua
Законопроєкт про олігархівЗаконопроєкт про олігархів
Законопроєкт про олігархів
24tvua3.3K vistas
Проект Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із на... por redactor_news_pn
Проект Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із на...Проект Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із на...
Проект Закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із на...
redactor_news_pn2.1K vistas
Микола Хавронюк «Роль громадськості в заходах щодо запобігання корупції» por UCULawSchool
Микола Хавронюк «Роль громадськості в заходах щодо запобігання корупції»Микола Хавронюк «Роль громадськості в заходах щодо запобігання корупції»
Микола Хавронюк «Роль громадськості в заходах щодо запобігання корупції»
UCULawSchool611 vistas
Детальний аналіз нового Закону України «Про запобігання та протидію легалізац... por Volodymyr Lytvyniuk
Детальний аналіз нового Закону України «Про запобігання та протидію легалізац...Детальний аналіз нового Закону України «Про запобігання та протидію легалізац...
Детальний аналіз нового Закону України «Про запобігання та протидію легалізац...
Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на державній службі por Степан Олеан
Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на державній службіЗапобігання та врегулювання конфлікту інтересів на державній службі
Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на державній службі
корупція презентація por Muzpck
корупція презентаціякорупція презентація
корупція презентація
Muzpck14.7K vistas
Prezentatsia t 1.3 por Valery_T
Prezentatsia t 1.3Prezentatsia t 1.3
Prezentatsia t 1.3
Valery_T519 vistas
Концепція антикорупційної реформи por Ola Sytnyk
Концепція антикорупційної реформиКонцепція антикорупційної реформи
Концепція антикорупційної реформи
Ola Sytnyk1.8K vistas
Запобігання та боротьба з корупцією por Areg Movsesyan
Запобігання та боротьба з корупцієюЗапобігання та боротьба з корупцією
Запобігання та боротьба з корупцією
Areg Movsesyan609 vistas
Право на зберігання мовчання VS Антикорупційний комплаєнс - Кирило Номінас por UBA-komitet
Право на зберігання мовчання VS Антикорупційний комплаєнс - Кирило НомінасПраво на зберігання мовчання VS Антикорупційний комплаєнс - Кирило Номінас
Право на зберігання мовчання VS Антикорупційний комплаєнс - Кирило Номінас
UBA-komitet349 vistas

Más de zaxidnet

Зимові канікули у львівських школах.pdf por
Зимові канікули у львівських школах.pdfЗимові канікули у львівських школах.pdf
Зимові канікули у львівських школах.pdfzaxidnet
2K vistas5 diapositivas
HR-Forum-West_GDatsiv_SoftServe_2023.pdf por
HR-Forum-West_GDatsiv_SoftServe_2023.pdfHR-Forum-West_GDatsiv_SoftServe_2023.pdf
HR-Forum-West_GDatsiv_SoftServe_2023.pdfzaxidnet
423 vistas15 diapositivas
Камо-грядеші_Львів_10_2023.pdf por
Камо-грядеші_Львів_10_2023.pdfКамо-грядеші_Львів_10_2023.pdf
Камо-грядеші_Львів_10_2023.pdfzaxidnet
517 vistas35 diapositivas
Літні канікули у Львові por
Літні канікули у ЛьвовіЛітні канікули у Львові
Літні канікули у Львовіzaxidnet
1.8K vistas8 diapositivas
lviv_spring_forum.pdf por
lviv_spring_forum.pdflviv_spring_forum.pdf
lviv_spring_forum.pdfzaxidnet
315 vistas25 diapositivas
Програма до Дня музеїв у Львові 2023 por
Програма до Дня музеїв у Львові 2023Програма до Дня музеїв у Львові 2023
Програма до Дня музеїв у Львові 2023zaxidnet
1.4K vistas2 diapositivas

Más de zaxidnet(20)

Зимові канікули у львівських школах.pdf por zaxidnet
Зимові канікули у львівських школах.pdfЗимові канікули у львівських школах.pdf
Зимові канікули у львівських школах.pdf
zaxidnet2K vistas
HR-Forum-West_GDatsiv_SoftServe_2023.pdf por zaxidnet
HR-Forum-West_GDatsiv_SoftServe_2023.pdfHR-Forum-West_GDatsiv_SoftServe_2023.pdf
HR-Forum-West_GDatsiv_SoftServe_2023.pdf
zaxidnet423 vistas
Камо-грядеші_Львів_10_2023.pdf por zaxidnet
Камо-грядеші_Львів_10_2023.pdfКамо-грядеші_Львів_10_2023.pdf
Камо-грядеші_Львів_10_2023.pdf
zaxidnet517 vistas
Літні канікули у Львові por zaxidnet
Літні канікули у ЛьвовіЛітні канікули у Львові
Літні канікули у Львові
zaxidnet1.8K vistas
lviv_spring_forum.pdf por zaxidnet
lviv_spring_forum.pdflviv_spring_forum.pdf
lviv_spring_forum.pdf
zaxidnet315 vistas
Програма до Дня музеїв у Львові 2023 por zaxidnet
Програма до Дня музеїв у Львові 2023Програма до Дня музеїв у Львові 2023
Програма до Дня музеїв у Львові 2023
zaxidnet1.4K vistas
Кулінарна книга кухні Підляшшя (Польща) та Надбужжя на Львівщині (Україна) por zaxidnet
Кулінарна книга кухні Підляшшя (Польща) та Надбужжя на Львівщині (Україна)Кулінарна книга кухні Підляшшя (Польща) та Надбужжя на Львівщині (Україна)
Кулінарна книга кухні Підляшшя (Польща) та Надбужжя на Львівщині (Україна)
zaxidnet4.7K vistas
Дні європейської спадщини у Львові por zaxidnet
Дні європейської спадщини у ЛьвовіДні європейської спадщини у Львові
Дні європейської спадщини у Львові
zaxidnet888 vistas
през. суспільний-договір por zaxidnet
през. суспільний-договірпрез. суспільний-договір
през. суспільний-договір
zaxidnet238 vistas
львів 2021.10.12 (1) por zaxidnet
львів 2021.10.12 (1)львів 2021.10.12 (1)
львів 2021.10.12 (1)
zaxidnet266 vistas
Cbr sytnyk presentation_10_12_2021 por zaxidnet
Cbr sytnyk presentation_10_12_2021Cbr sytnyk presentation_10_12_2021
Cbr sytnyk presentation_10_12_2021
zaxidnet285 vistas
Олена Унаньян por zaxidnet
Олена УнаньянОлена Унаньян
Олена Унаньян
zaxidnet1.6K vistas
Юрій Мартинюк por zaxidnet
Юрій МартинюкЮрій Мартинюк
Юрій Мартинюк
zaxidnet1.6K vistas
Катерина Весна por zaxidnet
Катерина ВеснаКатерина Весна
Катерина Весна
zaxidnet1.6K vistas
Львівські підприємці пожертвували понад 67,5 млн грн на боротьбу з коронавірусом por zaxidnet
Львівські підприємці пожертвували понад 67,5 млн грн на боротьбу з коронавірусомЛьвівські підприємці пожертвували понад 67,5 млн грн на боротьбу з коронавірусом
Львівські підприємці пожертвували понад 67,5 млн грн на боротьбу з коронавірусом
zaxidnet2K vistas
Відповідь Мін'юсту на запит ZAXID.NET por zaxidnet
Відповідь Мін'юсту на запит ZAXID.NETВідповідь Мін'юсту на запит ZAXID.NET
Відповідь Мін'юсту на запит ZAXID.NET
zaxidnet8.3K vistas
Поіменне голосування por zaxidnet
Поіменне голосуванняПоіменне голосування
Поіменне голосування
zaxidnet1.2K vistas
Львів на карантині por zaxidnet
Львів на карантиніЛьвів на карантині
Львів на карантині
zaxidnet3.4K vistas
Лист Міненергетики por zaxidnet
Лист МіненергетикиЛист Міненергетики
Лист Міненергетики
zaxidnet13.3K vistas

Нові правила моніторингу у 2020 році

 • 1. Нові правила фінансового моніторингу у 2020 р. AML - закон №361-IX. Які новації?
 • 2. КОЛИ ЗАПРАЦЮЄ? Закон №361-IX (новий AML (anti-money laundering – боротьба з відмиванням коштів) - закон) набирає чинності через чотири місяці з дня його опублікування - 28.04.2020 КОЛИ ЧЕКАТИ НОВУ 417-У? 7 місяців з дня опублікування Закону (орієнтовно Червень/Липень 2020 р.) НБУ та інші регулятори мають привести свої нормативно-правові акти у відповідність протягом трьох місяців з дня набрання чинності Законом
 • 3. ЗМІНИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ КЛІЄНТІВ Посиленнявимог до виявлення кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) Зміна підходів щодо роботи з PEPs (politically exposed persons – політично значимі особи) Замороження активів осіб із списку терористів Суттєві зміни до супроводу переказів Імплементація регламенту ЄС 2015/847 (стаття14)
 • 4. НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ Ризик-орієнтований підхід– основна ідея Закону НЕ Є ФОКУСОМУВАГИ:  Звичайні операції громадян  Реальнийбізнес ФОКУС - ВИСОКОРИЗИКОВІ КЛІЄНТИ  Великомасштабні схемні операції  Фіктивне підприємництво  Публічні діячі(PEPs)
 • 5. НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ Ризик-орієнтований підхід – основна ідея Закону частина перша статті 3 Закону 52) ризик-орієнтований підхід - визначення (виявлення), оцінка (переоцінка) та розуміння ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також вжиття відповідних заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, що забезпечують мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня; частина перша статті 1 Закону 1. Запобігання та протидія ґрунтується на принципах: … застосування ризик-орієнтованогопідходу під час проведення фінансового моніторингу …
 • 6. НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ Збільшення порогової суми та зменшення кількості ознак для обов’язкового звітування про операції з 150 тис. грн до 400 тис. грн з 17 ознак обов'язкового фінансового моніторингу до 4 • якщо учасник/банк з країни, що не виконує рекомендації FATF • операції PEPs • перекази за кордон • операції з готівкою
 • 7. НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ Посиленнявимог до виявлення КБВ Визначення КБВ 30) кінцевий бенефіціарний власник — будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансоваоперація. Кінцевим бенефіціарним власником є: для юридичних осіб — будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння); для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення — засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння); для інших подібних правових утворень — особа, яка має статус, еквівалентний абоаналогічний особам, зазначеним для трастів. Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи. Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, кор истування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого под ібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчине ння правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння. При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права; частинапершастатті1 Закону
 • 8. НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ частинасьома статті 11 Закону • вимоги до розуміння структури власності та характеру контролю бенефіціарів З метою встановлення КБВ суб’єкт первинного фінансовогомоніторингу: …  має право використовувати дані, що містяться в офіційних документах, офіційних та/абоінших джерелах;  має вжити належних заходів для перевірки достовірності інформації щодо кінцевого бенефіціарного власника та пересвідчитися, що він знає, хто є кінцевим бенефіціарним власником (за його наявності), здійснюючи обґрунтовані заходи для розуміння права власності (контролю) та структури власності. • заборона виключного покладання на даніЄДР (застосування ризик-орієнтованого підходу) Суб’єкт первинного фінансового моніторингу при встановленні кінцевого бенефіціарного власника клієнта не повинен покладатися виключно на Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Вимоги щодо встановлення кінцевого бенефіціарного власника суб’єкт первинного фінансовогомоніторингу виконує з використанням ризик-орієнтованогопідходу. • вимога повідомляти про виявленірозбіжності з ЄДР до Держфінмоніторингу г) про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки клієнта, - не пізніше десятого робочого дня місяця, наступного за місяцем, в якому були виявлені розбіжності; Посиленнявимог до виявлення КБВ
 • 9. НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ Зміна підходів щодо роботи з PEPs БУЛО СТАЛО 25) національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме: 37) національні публічні діячі - фізичніособи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції,а саме: аналогічна логіка щодо іноземних PEP та міжнародних діячів близькі особи - членисім’ї суб’єкта, зазначеного у частині першій статті 3 цього Закону, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, ріднийта двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, ріднийбрат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця,ріднийдядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений,опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікоюабо піклуваннямзазначеного суб'єкта посиланняна термінЗакону про запобігання корупції 70) члени сім’ї - чоловік/дружина або прирівнянідо них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівнянідо них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.
 • 10. НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ Зміна підходів щодо роботи з PEPs БУЛО СТАЛО пов’язаними особамиє  особи, з якими члени сім’ї PEP мають ділові або особисті зв’язки, а також  юридичні особи, КБВ яких є такі діячі чи їх члени сім’ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв’язки іноземних публічних діячів, членів їх сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначеніособи БАНК ЗОБОВ'ЯЗАНИЙВСТАНОВИТИ ВИСОКИЙ РИЗИК національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов'язаних з ними осіб, факт належності до яких клієнта або особи, що діє від їх імені, встановлений суб'єктом первинного фінансового моніторингу;  відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв’язки з політично значущими особами;  є КБВ юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб; 46) особи, пов’язані з політично значущими особами, - фізичні особи, які відповідаютьхоча б одному з таких критеріїв:
 • 11. НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ Замороження активів осіб із списку терористів замість складної та трудомісткої процедури зупинення/продовження зупинення трансакцій 25) замороження активів - заборона на здійснення переказу, конвертування, розміщення, руху активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, на основі резолюцій Ради Безпеки ООН, рішень іноземних держав, суду; 3) активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, — всі активи, що прямо (а щодо права власності на корпоративні права – також опосередковано (через інших осіб) перебувають у власності, в тому числі у спільній власності, або передаються на користь осіб, включених до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі — перелік осіб), осіб, які здійснюють фінансові операції від імені або за дорученням осіб, включених до переліку осіб, та осіб, якими прямо або опосередковано (через інших осіб) володіють або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, включені до переліку осіб, а також активи, отримані від таких активів; частина перша статті 1 Закону
 • 12. НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ Замороження активів осіб із списку терористів замість складної та трудомісткої процедури зупинення/продовження зупинення трансакцій  Банк зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), заморозити активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищеннята його фінансуванням  у день прийняття рішенняпро замороження Банк зобов’язаний повідомити Держфінмоніторингта СБУ про таке замороження  прибуткові фінансові операції у разі замороження проводяться (в день проведення, але не пізніше 11 години наступного робочого дня з дня здійснення прибуткової операції Банк зобов’язаний повідомити про її здійснення та/або спробу здійснення видаткових фінансовихоперацій Держфінмоніторингта СБУ)  після замороження Банк повідомляє клієнту (особі) у письмовій формі про таке замороження на його (її) письмовий запит  Банк зобов'язаний негайно розморозитиактиви:  не пізніше наступного робочого дня з дня виключення особи чи організації з перелікуосіб;  не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від СБУ інформаціїпро те, що особа чи організація, за результатами перевірки не є включеною до зазначеногопереліку стаття 22Закону Банк на відміну від вимог чинногозакону матиме право відразу після замороження повідомити клієнту причину
 • 13. НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ Суттєві зміни до супроводу переказів інформацією Імплементація регламенту ЄС 2015/847 (стаття14) ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ Супроводження переказу (якмінімум):  номером рахунку/електр.гаманця або номером ПК/наперед оплач.картки платника  номером рахунку/електр.гаманця або номером ПК/ наперед оплач.картки отримувача чи УОН фін.операції1 (за відсутності рахунка/ел.гаманця) 1 УОН фін.операції - унікальний обліковий номер фінансової операції верифікація платника може не здійснюватися окрім випадків: - наявності підозри; - внесення платником готівки для подальшого переказу або надання електронних грошей для їх обміну/погашення на безготівкові кошти з метою їх подальшого переказу Вимога до надання інформації про платника та отримувача протягом 3 роб.днів Банку-посереднику або Банку, що обслуговує платника (у разі надходження від них запиту) (за умови відсутності ознак дроблення) ВИМОГИ РОЗПОВСЮДЖУЮТЬСЯ НА ПЕРЕКАЗИЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ ТАВІРТУАЛЬНИХАКТИВІВ Супроводження переказу (якмінімум): - про платника:  ФО (ФОП): ПІБ, номер рахунку/ел. гаманця чи УОН фін. операції (за відсутності рахунка/ел. гаманця)  ЮО (траст): повне найменування, номер рахунку/ел. гаманця чи УОН фін. операції (за відсутностірахунка/ел. гаманця) - про отримувача:  ФО (ФОП): ПІБ, номер рахунку/ел.гаманця чи УОН фін.операції (за відсутності рахунка/ел.гаманця)  ЮО (траст): повне найменування, номер рахунку/ел.гаманця чи УОН фін.операції (за відсутностірахунка/ел.гаманця) В МЕЖАХ УКРАЇНИ з використанням ПК або електронних грошей ДО 30 000 ГРИВЕНЬ (еквівалент)
 • 14. НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ Суттєві зміни до супроводу переказів інформацією Імплементація регламенту ЄС 2015/847 (стаття14) СУПРОВОДЖЕННЯ ПЕРЕКАЗУ (як мінімум): про платника:  ФО(ФОП):  ПІБ,  номер рахунку/електр.гаманця чи УОН фін.операції (за відсутності рахунка/електр.гаманця)  місце проживання/місце перебування або номер та серія документа, що посвідчує особу, абоРНОКПП1, або дата і місце народження  ЮО (траст):  повне найменування,  номер рахунку/електр.гаманця чи УОН фін.операції (за відсутності рахунка/електр.гаманця)  місцезнаходження або ЄДРПОУ(для резидентів) 1 РНОКПП - реєстраційний номер облікової картки платника податків 2 верифікаціяне вимагається,якщо особа вже була ідентифікована та верифікованау цьомуБанку раніше Обов’язкова верифікація2: - платника зі сторони БАНКу, який обслуговує платника; - отримувача зі сторони БАНКу, який обслуговує отримувача (окрім переказів до 30 000 грн, за умови що виплата не здійснюється готівкою або електронними грошима) про отримувача:  ФО (ФОП):  ПІБ,  номер рахунку/електр.гаманця чи УОН фін.операції (за відсутності рахунка/електр.гаманця)  ЮО (траст):  повне найменування,  номер рахунку/електр.гаманця чи УОН фін.операції (за відсутності рахунка/електр.гаманця) РЕШТА ПЕРЕКАЗІВ
 • 15. НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ Суттєві зміни до супроводу переказів інформацією Імплементація регламенту ЄС 2015/847 (стаття14) ВИНЯТКИ (перекази, які не вимагають ідентифікацїі/верифікації платників/отримувачів та супроводження інфо ) - готівкові перекази в межах України до 5 000 гривень (за умови відсутності ознакдроблення); - перекази з використанням ПК або електронних грошей для оплати товарів чи послуг і номер ПК та/або наперед оплаченої карти багатоцільового використання супроводжує переказ на всьому шляху рухукоштів; - сплата податків, штрафів та інших обов’язкових платежів на користь органів державної влади або переказу коштів за житлово-комунальні послуги; - зняття коштів з власних рахунків; - перекази коштів на суму, що є меншою ніж 30 000 гривень (еквівалент), для зарахування на рахунок отримувача виключно з метою оплати вартості товарів, послуг, погашення заборгованості за кредитом за умови, що суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів отримувачу, може здійснити відстеження через отримувача за допомогою унікального облікового номера фінансової операції переказ коштів та визначити особу, яка уклала договір з отримувачем про поставку товарів, надання послуг, надання кредиту; - власні перекази Банка; - перекази коштів між платником (ініціатором переказу) і отримувачем платежу, які проводяться через посередника, уповноваженого вести переговори та укладати договір купівлі-продажу товарів або послуг від імені платника (ініціатора переказу) або отримувача - операції операторів послуг платіжної інфраструктури по забезпеченню проведення переказу коштів
 • 16. НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ Посиленнявідповідальності за недотримання вимог законодавства (запровадження для всіх Банків загрозливих та стримуючих заходіввпливу) max розмір штрафу  для банків - не більше 7950 тис. НПД* (135,15 млн грн) + новийвид заходувпливу угода про врегулювання наслідків вчинення порушення законодавства у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму  погоджені заходи для усунення та/або недопущення в подальшій діяльності порушень, підвищення ефективності функціонування та/або адекватності системи управління ризиками  строки виконання таких заходів  сума грошового зобов’язання, яку Банк зобов’язується сплатити стаття32Закону стаття73 Законупробанки * НПД – неоподатковуваний мінімумдоходів громадян ВСІ БАНКИ В РІВНИХ УМОВАХ ЗА ПОРУШЕННЯ AML-ЗАКОНОДАВСТВА