Publicidad
Pga 21-22
Pga 21-22
Pga 21-22
Pga 21-22
Publicidad
Pga 21-22
Pga 21-22
Pga 21-22
Pga 21-22
Pga 21-22
Publicidad
Pga 21-22
Pga 21-22
Pga 21-22
Pga 21-22
Pga 21-22
Publicidad
Pga 21-22
Pga 21-22
Pga 21-22
Pga 21-22
Pga 21-22
Publicidad
Pga 21-22
Pga 21-22
Pga 21-22
Pga 21-22
Pga 21-22
Publicidad
Pga 21-22
Pga 21-22
Pga 21-22
Pga 21-22
Pga 21-22
Publicidad
Pga 21-22
Pga 21-22
Pga 21-22
Pga 21-22
Pga 21-22
Publicidad
Pga 21-22
Próximo SlideShare
Programacio general anual de zer 2122Programacio general anual de zer 2122
Cargando en ... 3
1 de 35
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Pga 21-22

 1. 3333333322222
 2. ÍNDEX 1. L’escola i la ZER La Parellada 2. Diagnosi 3. Organigrama 4. Claustre de mestres 4.1. Personal docent 4.2. Funcions 4.3. Absència i substitució 5. Consell Escolar 5.1. Components 5.2. Funcions 6. L’AMIPA 6.1. Components 6.2. Funcions 7. Calendari del curs escolar 7.1. Horari general d’escola 7.2. Període de classe 7.3. Dies de lliure disposició 7.4. Tardes de dimecres sense classe 7.5. Sessions d’avaluació 7.6. Proves internes i externes 8. Reunions escola 8.1. Reunió escola – família 9. Horaris 10. Les nostres fortaleses i debilitats 11. Objectius i indicadors 12. Coordinacions 13. Projectes transversals 14. Línia metodològica. Com treballem? 15. Activitats i sortides 16. Atenció a la diversitat
 3. 17. Convivència i cohesió social 18. Menjador escolar 19. Millores a l’escola 20. Formació docent 21. Mecanismes de control i rendiment de comptes
 4. 4 1. L’ESCOLA I LA ZER LA PARELLADA És un centre rural que, juntament amb les escoles Cabra del Camp i Mare de Déu de l’Esperança, formen la ZER La Parellada. La ZER La Parellada va néixer l’any 1994 amb l’objectiu d’establir col·laboracions organitzatives, didàctiques, compartir recursos, mestres especialistes i per afavorir l’intercanvi de bones pràctiques educatives entre l’alumnat i els mestres. En aquest curs 2021-2022 la ZER disposa de quatre mestres especialistes: educació especial, llengua anglesa, educació física i educació musical (0,5 de jornada). També forma part de l’equip la mestra de religió (0,25 de la jornada). La ZER “La Parellada” té com a finalitat educativa promoure el ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes, és a dir, l’educació integral. Es pretén que els alumnes de totes les escoles de la zona rebin una educació activa, catalana, pluralista, participativa, estimulant, coeducativa, integradora, crítica, oberta, solidària i col.laboradora. Actualment, a la ZER La Parellada tenim una matrícula de 120 alumnes. 2. DIAGNOSI L’escola Santa Magdalena té un total de 41 alumnes, 14 a Educació Infantil i 27 a Primària. Hi ha un total de 31 famílies amb un nivell sòcio-cultural mitjà, mitjà– baix. P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è TOTAL Figuerola 2 6 6 4 3 5 2 3 5 36 Cabra 2 5 3 3 5 3 3 8 12 44 El Pont 4 6 4 10 2 7 1 2 5 41 Cursos 8 17 13 17 10 15 6 13 22 Total ZER 121 Cicles E.Infantil: 38 C.I: 27 CM: 21 CS:35
 5. 5 L’escola consta de 3 grups segons el Departament d’Educació però estem organitzats en quatre grups, un per cicle. Tot i així, hem distribuït aquests quatre grups en tres grups estables que queden de la següents manera. Grup estable 1: “Petits” Grup estable 2: “Mitjans” Grup estable 3: “Grans” P3 i P4 i P5 14 alumnes Cicle inicial (1r i 2n) 12 alumnes Cicle mitjà i superior 15 alumnes Cal esmentar que l’alumnat dels diferents grups estables no realitzen activitats conjuntes, només comparteixen l’espai del pati i del menjador, sempre fent ús de la mascareta que sigui convenient i necessari. El 100% de les famílies pertanyen a l’AMIPA i ajuden a l’escola en tot el que precisa. El centre també rep el recolzament de l’ajuntament del Pont d’Armentera, tant en aspectes econòmics com educatius i organitzatius. Cal destacar l’interès, la implicació i la inversió que ha dut a terme l’ajuntament en la dotació de tot el material necessari per poder fer front a les mesures de distanciament i higiene que ha de seguir l’escola a causa de la covid19. La majoria de l’alumnat és del municipi, encara que ens els últims anys s’ha incorporat al centre alumnat de procedència estrangera. També tenim escolaritzats alumnes de poblacions properes. La llengua que s’utilitza a l’escola és el català però un 66% de l’alumnat utilitza la llengua castellana o una altra llengua en l’entorn familiar. Les proves d’avaluació diagnòstica: Els resultats d’aquestes proves depenen molt del tipus de grup ja que tenim molt pocs alumnes al curs i això pot fer pujar o baixar la mitjana. Cal esmentar que tots els alumnes van passar la prova diagnòstica. En aquest grup tenim dos alumnes que segueixen un pla de suport individualitzat i una
 6. 6 alumna que portava menys d’un any escolaritzada a Catalunya. En aquests tres alumnes se’ls va adaptar la prova segons les indicacions marcades a la guia d’aplicació respecte a l’alumnat amb dificultats. ÀREA CURS 2014 -15 2015 -16 2016 - 17 2017-18 2019 - 20 2021 - 21 Llengua catalana 100% 66,67% 100% 100% _ 57,1% Llengua castellana 100% 100% 100% 100% _ Matemàtiques 100% 100% 100% 100% _ 85,7% Observant els resultats obtinguts podem extreure conclusions importants per tal d’anar millorant aquells aspectes que tenen uns resultats més baixos. De totes les activitats proposades a la prova on s’han obtinguts els resultats més baixos són en la comprensió lectora i escriptura per tant, caldrà tenir-ho en compte i proposar més activitats encaminades a millorar aquests continguts. Les proves de competències bàsiques Podem observar que, tenint en compte el nombre d’alumnes que han realitzat les proves, aquests acaben la Primària amb uns resultats força bons. Tot i això, hem de valorar els resultats més baixos i establir mesures de treball i objectius a assolir per millorar-ne la competència dels alumnes, sobretot en l’àrea de llengua anglesa. Ll. catalana LL. Castellana Anglès Matemàtiques Medi B MB MA A B MB MA A B MB MA A B MB MA A B MB MA A Curs 14 - 15 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Curs 15 – 16 1 2 1 2 1 1 1 3 2 2 Curs 16 – 17 1 3 1 4 1 2 3 1 4 Curs 17 - 18 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 Curs 18 – 19 1 3 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 Curs 20 - 21 Curs 21 - 22 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 2
 7. 7 De mica en mica, es van establint línies de treball al centre i es van realitzant nous projectes que ajuden a l’adquisició de les competències bàsiques. El domini de la lectura, comprensió, expressió, escriptura, càlcul i l’aplicació de les noves tecnologies en l’educació, són els nostres principals objectius educatius, com també la cohesió social i la integració d’alumnes i famílies. 3. ORGANIGRAMA La nostra escola s’organitza de la següent manera: 4. CLAUSTRE DE MESTRES a. Personal docent Tutora Educació Infantil (P3 i P4 I p5) Sandra Martínez Serrano Tutor de cicle inicial (1r i 2n) Jordi Domènech Gurí Tutora de Cicle Mitjà (3r i 4t) Anna Garcia Ballart Tutora Cicle Superior (5è i 6è) Teresa Mª Grimau Brunet Educació Musical Anna Ferreres Ferrer (itinerant ZER) ESCOLA SANTA MAGDALENA Inspecció: Sr. Carles Jardí Pinyol Equip directiu: Directora: Anna Garcia Ballart Secretària: Sandra Martínez Serrano MESTRES TUTORS/ES Ed. Infantil P3, P4 i P5 Sandra Martínez Cicle Inicial 1r i 2n Jordi Domènech Cicle Mitjà 3r i 4t Anna Garcia Cicle Superior è i 6è Teresa Mª Grimau CONSELL ESCOLAR Presidenta: Anna Garcia Secretària: Sandra Martínez Representants mestres: Jordi Domènech Teresa Mª Grimau Representant AMIPA: Anna Pagès Representant Ajuntament: Teresa Alemany AMIPA Presidenta: Anna Pérez Vicepresidenta: Verónica Garcia Secretària: Laura Heredia Tresorer: Eudald
 8. 8 b. Funcions El claustre el formen tots els mestres de l'escola i el presideix la directora. El claustre de mestres es reunirà un cop a la setmana i/o sempre que es cregui convenient, al migdia, per planificar i dur a terme totes les tasques pedagògiques, organitzatives, de col.laboració, etc. que conformen el dia a dia de l’escola. Donem molta importància al treball consensuat per tot l’equip de mestres per arribar a una responsabilitat compartida i aconseguir línies de centre. Algunes de les seves funcions principals són: Intervenir en l’elaboració de la línia d'escola o projecte educatiu. Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial. Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes. Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. Elegir els representants del professorat en el consell escolar. Designar els mestres que han de participar en el procés de selecció del director/a. Donar suport a l’equip directiu en el compliment de la programació general del centre. Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, en el marc de l’ordenament vigent. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. Educació Física Sandra Amill Solano (itinerant ZER) Educació especial Míriam Ayza Granell (itinerant ZER) Llengua estrangera Marcel Llevat Gateu (itinerant ZER) Religió Vicent Martínez Garcia (itinerant)
 9. 9 c. Absència i substitució Si un/a mestre/a falta a l’escola, seran la resta de companys/es qui es faran càrrec dels alumnes que li pertocaven. Les mesures dependran de l’horari del claustre i de la disponibilitat de la direcció però la prioritat serà atendre els alumnes amb el mínim d'accions que involucrin altres grups (omplir la suplència amb el/la mestre/a que no tingui grup classe o estigui desdoblant altres grups). En el cas de faltar un mestre especialista, s’intentaran, en la mesura del possible, que sigui el/la tutor/a qui realitzi la substitució. En tots els casos, s’entraran les faltes d’assistència al portal atri, gestió del temps i expedients d’absentisme. Quan és una absència programada, cal que s’ompli el full d’absència i una taula amb la programació de les tasques a fer pels nens i nenes de la classe i entregar-ho a direcció. 5. CONSELL ESCOLAR Els membres de la comunitat escolar estan representats en el consell escolar, la composició i el funcionament del qual s’estableixen en les normes d’organització i funcionament del centre, d’acord amb el projecte educatiu i respectant la normativa vigent (articles 27 i 28del Decret102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, i, específicament per als centres públics, els articles 45 i 46). La directora aprova la PGA prèvia consulta al claustre de mestres i al Consell Escolar i posteriorment l’avalua. a. Components Presidenta Anna Garcia Secretària Sandra Martínez Representant de l’Ajuntament Teresa Alemany Representant de les famílies Eudald Camps Representant de mestres Jordi Domènech i Teresa Mª Grimau El Consell Escolar es reunirà com a mínim 3 cops durant el curs escolar.
 10. 10 27 d’octubre de 2021 7 de febrer de 2022 29 de juny de 2022 Aprovar PGA Valorar la consecució dels objectius establerts. Aprovar comptabilitat. Propostes de millora. Memòria valorativa. Propostes de millora pel curs 2022/23 b. Funcions Les funcions del Consell Escolar estan regulades per la Llei d’Educació de Catalunya 12/2009, per la Llei orgànica d’educació 2/2006 i per la LOMCE i són: 1. Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el projecte educatiu, sens perjudici de les competències del claustre en relació amb la planificació i l’organització docent. 2. Elaborar informes, a petició de l’administració competent, sobre el funcionament del centre i sobre aquells altres aspectes relacionats amb la seva activitat. 3. Participar en el procés d’admissió d’alumnes i vetllar perquè es realitzi segons marca la llei. 4. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè s’atenguin a la llei vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el consell escolar, a instància de pares o tutors, pot revisar la decisió adoptada i proposar, si s’escau, les mesures oportunes. 5. Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació. 6. Promoure la conservació i renovació de les instal•lacions i equip escolar i aprovar l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3 7.- Proposar les directrius per a la col.laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb altres centres, entitats i organismes.
 11. 11 8. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de l’avaluació del centre que faci l’administració educativa. 9. Participar en la selecció del director del centre en els termes que estableix aquesta Llei. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l’equip directiu. Si s’escau, amb l’acord previ dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament del director. 10. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre, la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social. 11. Qualsevol altra que li sigui atorgada per l’administració educativa. 6. AMIPA L’AMPA és l’associació de pares i mares dels alumnes que funciona com a òrgan intern del centre. Aquesta té com a representació una junta que es reuneix quan creu oportú i convoca la totalitat dels pares i mares per comunicar o decidir nous acords. Cada any a principi de curs, l'AMiPA posa al servei dels pares un catàleg de possibles activitats extraescolars. Aquest curs, l’associació ha ofert Robòtica (5 alumnes, Multiesports (18 alumnes) i Ciència (11 alumnes). Totes les extraescolars es fan les tardes dels dilluns, dimecres i divendres de 16:30 a 17:30 hores. a. Components Presidenta Anna Pérez Vicepresidenta Verónica Garcia Secretària Laura Heredia Tresorer Eudald b. Funcions Algunes de les principals tasques de l’AMiPA són: 1. Programa i organitza les activitats extraescolars.
 12. 12 2. Proposa activitats per aconseguir fons econòmics (venda de castanyes i moniatos, sorteig de paneres per Nadal, venda de roses i llibres per Sant Jordi, sorteig de mona de Pasqua…) per subvencionar sortides, compra de material per l’escola… 3. Participa activament a través del Consell Escolar en totes les decisions que es prenen al centre. 4. Promou activitats de formació de pares i mares. 5. Participa activament en les festes de l’escola. 7. CALENDARI DEL CURS ESCOLAR a. Horari general d’escola - Matí: De tres quarts de nou a dos quarts d'una (de 08:45h a 12:30h). - Tarda: De dilluns a dijous: de tres a dos quarts de 5 (de 15:00h a 16:30h) Divendres: De tres a quatre (de 15:00h a 16:00)
 13. 13 b. Període de classe Primer trimestre Del 13 de setembre al 22* de desembre *dia 22 jornada matinal (de 8:45h a 12:45h) Vacances de Nadal del 23 de desembre al 7 de gener Segon trimestre Del 10 de gener al 8 d’abril. Vacances de Setmana Santa de l’11 al 18 d’abril. Tercer trimestre Del 19 d’abril al 22 de juny Del 7 al 22 de juny jornada matinal (de 8:45h a 12:45h) c. Dies de lliure disposició Els dies de lliure disposició establerts a la ZER La Parellada són: - 1r. trimestre: 11 d’octubre i 7 de desembre de 2021. - 2n trimestre: 28 de febrer i 18 de març de 2022. - 3r.trimestre: 2 de maig de 2022. d. Tardes de dimecres sense classe Dins l’horari escolar, hi ha establerts uns dimecres a la tarda on l’alumnat no assisteix a l’escola. Aquests dimecres estan marcats al calendari del curs i són: - 1r trimestre: 22 de setembre, 13 i 27 d’octubre, 10 i 24 de novembre i 15 de desembre de 2021. - 2n trimestre: 19 de gener, 2 i 16 de febrer i 16 i 30 de març de 2022. - 3r trimestre: 4 i 18 de maig i 1 de juny de 2022. e. Sessions d’avaluació A educació infantil s’entregaran dos informes d’avaluació a les famílies, un al primer trimestre i l’altre, al tercer. En el segon trimestre es realitzaran les entrevistes de manera presencial amb la família, sempre que la situació de pandèmia així ho permeti, per establir acords de progrés.
 14. 14 Les famílies de l’alumnat d’Educació Primària rebran tres informes d’avaluació, un a cada trimestre . Al llarg del segon trimestre es realitzaran les entrevistes per establir els acords d’actuació família-escola. Les sessions d’avaluació es duran a terme en les següents dates: Primer trimestre 16 de desembre 2021 (Cabra) Segon trimestre 30 de març 2022 (Figuerola) Tercer trimestre 1 de juny de 2022 (Pont) f. Proves internes i externes Proves internes Prova de lectura i escriptura a P4 i P5 Al llarg del curs Prova interdisciplinar P-5 27 d’abril Prova de comprensió lectora ACL 18/19 d’octubre 16/17 de maig Prova de problemes matemàtics i càlcul mental 21 de març Prova d’expressió escrita 2n trimestre Proves externes Competències bàsiques 6è 26, 27 i 28 d’abril Prova diagnòstica 2n A partir del 9 de maig 8. REUNIONS ESCOLARS a. Reunions escola - família • Reunió general A principi de curs, concretament el divendres 10 de setembre, es va dur a terme una primera reunió amb les famílies, al pati de l’escola, per exposar els aspectes organitzatius més rellevants, per presenta al personal docent, per fer un repàs de les activitats educatives programades pel nou curs i de manera excepcional, per informar dels protocols d’higiene i seguretat a seguir a causa de la pandèmia i de com es procedirà a treballar amb l’alumnat en el cas d’un possible confinament.
 15. 15 • Reunió general de classe Al llarg del 1r mes del curs, el tutor/a de cada grup programa una reunió amb les famílies per explicar continguts d’aprenentatge, metodologies, aspectes organitzatius i normes del propi grup. Aquest curs, i a causa de la situació que estem vivint, les reunions es duran a terme a les 12:45h, al pati de l’escola o per videoconferència, els següents dies: - Educació Infantil: dijous, 30 de setembre de 2021. - Cicle Inicial: dijous, 30 de setembre de 2021. - Cicle Mitjà: dilluns, 4 d’octubre de 2021. - Cicle Superior: divendres, 1 d’octubre de 2021. • Reunions personals individualitzades. Al llarg del curs cada tutor/a es reunirà amb les famílies i les atendrà de manera individual mitjançant videoconferència, sempre que les condicions així ho requereixin. S’informarà a les famílies sobre l’assoliment dels continguts, l’actitud del seu fill/a, la relació que manté amb els companys/es d’aula,... Serà un bon moment per resoldre possibles dubtes o qüestions dels pares. L’horari d’atenció a les famílies serà els dimecres al migdia o quan el/la tutor/a ho cregui convenient. 9. HORARIS * Veure annex
 16. 16 10. LES NOSTRES FORTALESES I DEBILITATS Fortaleses Debilitats ORIGEN INTERN F1- Equip docent força estable. (75% de la plantilla d’escola és definitiva). F2 - Bon ambient de treball. F3 - Implicació del claustre per realitzar les activitats programades. F4 - Contacte directe i permanent amb les famílies. F5 - Implicació del claustre a realizar sortides, colònies i activitats fora de l’aula. F6 - Bona coordinació entre etapes. F7 – Resultats acadèmics dels alumnes força bons. F8 – Força immigració que fa de l'escola un lloc d'acollida i igualtat d'oportunitats per a tots. D1 - Poca participació i/o aprofitament de l’escola pel que fa a l’entorn rural. D2 – Poca cohesió entre els membres de l’AMIPA i poca coordinació AMIPA – escola. D3 - Poca implicació dels mestres pel que fa a l’ús de noves metodologies de treball. D4 - Poca presència dels serveis pedagògics dels Serveis Educatius (psicòloga, logopeda...). D5- Dificultat de comunicació amb famílies immigrants (llengua). Oportunitats Amenaces ORIGEN EXTERN O1 - Proximitat de la llar d’Infants del poble “Els Pontorrinets”. O2 - Entorn natural proper i amb possiblitats d’aprenentatge. O3 – Ajuntament amb voluntat de recolzar, tant econòmica com organitzativament l’escola. O4 - AMIPA amb la inquietud d’ajudar. O5 - Col·laboració amb les entitats municipals. A1 - Disminució de la matrícula. A2 - Llocs de treball de les famílies, fora del municipi. A3- Manca de recursos provinents de l'Administració. A4 - Dificultats per conciliar la vida laboral i familiar. A5 – Poca oferta d’activitats extraescolars.
 17. 17 11. OBJECTIUS I INDICADORS La nostra escola segueix els objectius marcats a la PGA de ZER, però sí que és cert que, algun aspecte s’ha modificat tenint en compte les pròpies característiques. L’objectiu prioritari però, és l’èxit escolar i l’excel.lència educativa, desenvolupant al màxim les capacitats de tots els nostres infants. OBJECTIU: MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS OBJECTIU ESTRATÈGIC 1 Millorar la competència lectora de l’alumnat, en llengua catalana ACTUACIONS RESPONSABLES INSTRUMENTS INDICADORS 1.1. Aplicació del programa de 30’ de lectura diària (lectura individual, per parelles, en grup, del mestre com a odel lector,…) Equip de mestres Equip directiu Ús de material quotidians: llibres, diaris, revistes, pàgines web,… Programacions de lectura. Biblioteca d’aula. Ús de materials diversos d’editorials o elaborats per l’equip de mestres. Diferents obres teatrals Percentatge d’alumnat que millora en llengua oral. El 100% de l’alumnat supera la prova diagnàstica de 2n. El 85% dels alumnes superen les proves de comprensió lectora ACL. El 75% de l’alumnat supera la prova de velocitat lectora. El 90% de l’alumnat supera la prova de Cb de 6è. 1.2. Potenciació del gust per la lectura a partir de lectures d’interès pels alumnes. Equip de mestres 1.3. Dinamització de les biblioteques d’aula, oferint llibres de diferents tipologies textuals. Tutors Equip directiu 1.4. Realització de les proves ACL a Primària (octubre i al maig). Tutors 1.5. Realització del certamen de lectura en veu alta, a nivell de zer. Equip de Mestres de ZER Equips directius 1.6. Realització de l’activitat “Padrins lectors” Tutors Equip directiu 1.7. Fomentar la importància de realitzar obres de teatre a l’escola.
 18. 18 1.8. Participació dels mestres en la formació del taller AIL 3, l’ensenyament de la comprensió lectora. Equip de mestres de la ZER Equip directiu Material de la formació per la formació. OBJECTIU ESTRATÈGIC 2 Millorar la competència lingüística i comunicativa a nivell escrit, en llengua catalana. ACTUACIONS RESPONSABLES INSTRUMENTS INDICADORS 2.1. Reunions sistemàtiques per unificar criteris metodològics a l’hora de treballar els diferents textos. Equip de mestres Equip directiu Currículum Horaris de Primària Programació d’aula Models de diferents tipologies textuals Normes ortogràfiques (mètode a escollir) Registre errors ortogràfics. Proves internes Bases del certamen Equipaments TAC El 80% de l’alumnat supera la prova de Cb de 6è. El 100% dels alumnes (2 alumnes) superen la prova diagnòstica de 2n. El 85% dels alumnes superen la prova d’expressió escrita (Primària). 2.2. Distribució horària d’una sessió setmanal d’expressió escrita (trebal sistemàtic). Equip directiu Tutors 2.3. Elaboració i seqüenciació de textos de diferents tipologies a treballar a cada cicle. Equip de mestres 2.4. Realització de dictats preparats setmanalment. Tutors 2.5. Realització d’una avaluació interna d’expressió escrita (Primària). Equip de Mestres Equip directiu 2.6. Participació en certàmens/concursos literaris de la zona. Equip directiu
 19. 19 OBJECTIU ESTRATÈGIC 3 Millorar els resultats en la competència matemàtica: resolució de problemes i càlcul. ACTUACIONS RESPONSABLES INSTRUMENTS / RECURSOS INDICADORS 3.1. Creació de recursos per l’aplicació de metodologies manipulatives i competencials a l’aula (Innovamat). Equip de mestres Equip directiu Materials creats pel claustre i per l’alumnat. Ús de diversos materials Aplicacions pla digital Horaris Mestres Programació d’aula Guia material innovamat Material “el quinzet” Material fotocopiable “El quinzet” El 100% d’alumnes superen la prova diagnòstica de 2n. El 85% d’alumnes superen les proves internes de resolució de problemes. El 85% de l’alumnat supera la prova interna de càlcul mental. El 80% d’alumnes superen les proves de Cb de 6è. 3.2. Utilització de les noves metodologies per treballar aspectes matemàtics. Equip de mestres Equip directiu Coordinador Pla digital 3.3. Distribució horària d’una sessió setmanal de resolució de problemes a cada nivell (Reptes d’aventures). Equip directiu 3.4. Realització dels problemes de càlcul mental el quinzet, setmanalment. Tutors/es 3.5. Utilització del mètode de rapidesa de càlcul mental el quinzet. Tutors/es 3.6. Integrar el Pla digital a l’aula (recursos TIC). Equip de mestres Coordinador del Pla digital
 20. 20 OBJECTIU ESTRATÈGIC 4 Millorar els resultats en la competència lingüística i comunicativa, en llengua anglesa ACTUACIONS RESPONSABLES INSTRUMENTS INDICADORS 4.1. Distribució horària d’una hora setmanal d’expressió oral en anglès. Equip directiu Mestres especialista Material d’aula Currículum Horaris d’aula Ús de les noves tecnologies Materials interactius El 60% dels alumnes superen la prova de llengua anglesa a les Cb de 6è. 4.2. Realització de presentacions i/o exposicions orals. Mestre especialista 4.3. Realització d’una sessió setmanal d’anglès a Educació infantil. Equip directiu Mestre especialista 4.4. Disseny d’activitats orals per l’aprenentatge d’estratègies d’interacció oral per realitzar en parelles i petit grup, adaptades a cada cicle. Mestre especialista 4.5. Potenciar activitats escrites a Cicle superior Mestre especialista
 21. 21 OBJECTIU: MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL OBJECTIU ESTRATÈGIC 5 Fomentar i promoure la implicació i la participació de les famílies a l’escola. ACTUACIONS RESPONSABLES INSTRUMENTS INDICADORS 5.1. Potenciació de la reunió d’inici de curs. Equip directiu Claustre Xarxes socials: facebook, WhatsApp, Instagram Correus electrònics Espais escola PGA Enquesta de satisfacció Plataforma NODES Agenda escolar Índex de famílies que participen en la reunió d’inici de curs. Índex de famílies que participen en les activitats (festes i/o celebracions) del nostre centre. Índex de satisfacció de les famílies pel que fa a la participació del centre. Índex d’activitats i/o col.laboracions amb altres entitats municipals. 5.2. Millora de l’acollida i de la relació amb les famílies: reunions, xerrades, tallers,… Equip directiu Tutors 5.3. Participació de les famílies en les diferents celebracions del centre: festa inici de curs, castanyada, nadal, carnaval,… Equip directiu Tutors 5.4. Establiment de mecanismes de comunicació amb les famílies: circulars, xarxes socials, entrevistes,… Equip directiu Tutors 5.5. Col.laboració amb les diferents entitats municipals. Equip directiu Claustre
 22. 22 OBJECTIU: MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL OBJECTIU ESTRATÈGIC 6 Assolir una bona coordinació entre l’AMIPA i l’equip directiu. ACTUACIONS RESPONSABLES INSTRUMENTS INDICADORS 6.1. Realització de reunions periòdiques entre l’amipa i l’equip directiu. Equip directiu AMIPA Calendari de reunions Espais escola Llistat d’activitats/festes Google Forms (enquesta de satisfacció). Nombre de reunions/sessions realitzades entre AMIPA i equip directiu. El 80% de les famílies contesten l’enquesta de satisfacció. Índex de respostes positives de 90% de les famílies. Índex del 95% de participació de les famílies a l’AMIPA. 6.2. Col.laboració de l’AMIPA en la programació i realització de les festes escolars. Equip directiu AMIPA 6.3. Fomentar la participació de les famílies a l’AMIPA. Equip directiu
 23. 23 OBJECTIUS DE MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS Situació 2016-2017 Situació 2017-2018 Situació 2018-2019 Situació 2019-2020 Situació 2020-2021 Objectiu desitjat 2021-2022 Situació final Diferència Millorar el nivell lector Índex d’alumnat que supera la prova diagnòstica de 2n. 100% 100% - - 57,2% 100% Índex d’alumnes que superen les proves de comprensió lectora ACL. - 82,6% 83,3% - 91,6%* 85% Índex d’alumnat que supera la prova de velocitat lectora. - - - - 75% Índex d’alumnat que supera la prova de Cb de 6è. 100% 33,3% 100% - 100% 80% Millorar el nivell d’expressió escrita. Índex d’alumnes que superen la prova de CB en expressió escrita en llengua catalana 100% 33,3% 100% - 100% 80% Índex d’alumnes que superen la prova diagnòstica en expressió escrita en llengua catalana 100% 100% 100% - 100%* 100% Percentatge d’alumnat que supera la prova d’expressió escrita (Primària). - - - - 92,3% 85% Mantenir/ Millorar el raonament matemàtic Índex d’alumnes que superen la prova de competències bàsiques en matemàtiques 100% 33,3% 100% 100% 80% Índex d’alumnes que superen la prova diagnòstica en matemàtiques 100% 100% 100% - 85,7%* 100% Índex d’alumnes que superen la prova interna de problemes 90% - - 90,4% 75%
 24. 24 matemàtics Índex d’alumnes que superen la prova interna de càlcul mental. 90,4% 85% Millorar els resultats en llengua anglesa Índex d’alumnes que superen la prova de llengua anglesa a les Cb de 6è. 100% 66,6% 100% - 50% 60% OBJECTIUS PER LA MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL Fomentar i promoure la implicació i la participació de les famílies a l’escola. Índex de famílies que participen en la reunió d’inici de curs. - - - - 51% 75% Índex de famílies que participen en les activitats (festes i tradicions) del nostre centre. - - - - x 80% Grau de satisfacció de les famílies del centre (enquesta). 80% - - 95% 95% Assolir una bona coordinació entre AMIPA i equip directiu Nombre de reunions/sessions realitzades entre AMIPA i equip directiu. - - - - 2 3 Percentatge de participació de les famílies a l’AMIPA. 100% 100%
 25. 25 12. COORDINACIONS Per tal de millorar el funcionament de l’escola, la seva organització, els recursos, les activitats i l’avaluació, es nomenen els/les docents responsables que vetllaran pel correcte funcionament de la coordinació que se‘ls assigna. Per tal de fer un seguiment d’aquestes activitats, un cop al trimestre en la reunió de l’equip docent, cada responsable realitzarà una avaluació del funcionament de la seva àrea la qual n’és el/la responsable. DOCENTS/ COL.LABORADORS COORDINACIÓ ACTUACIONS TUTORA E.INFANTIL (Secretària) - Nodes Organització, repartiment de tasques, funcionament i difusió al poble, a les famílies, als mestres i als alumnes, de l’espai web de l’escola per tal que sigui un canal de participació col.lectiva i d’intercanvi. -Difusió d’activitats del centre Donar a conèixer als membres de la Comunitat Educativa i als setmanaris comarcals, les activitats i projectes en els quals participa l’escola. Muntar vídeos de festes i sortides que es realitzen a l’escola i donar-les a conèixer a les xarxes socials. - Decoració escola Vetllar per la decoració de l’escola. Dinamitzar el “hall” de l’escola, juntament amb el claustre de mestres. - Educació Infantil Gestionar sortides de l’etapa, fer propostes a nivell de ZER, presentar resultats de proves internes,... TUTOR C. INICIAL - Reutilització de material Educar als nostres alumnes en el respecte envers el material de l’escola, amb els llibres, jocs, colors, ... que són de tots, a tenir-ne cura i a conservar-los en bon estat per a poder-lo reutilitzar. -Jocs al pati Vetllar perquè les activitats que es realitzin al pati els alumnes desenvolupin competències de socialització, disciplinàries, didàctiques i les seves capacitats (escolta, atenció, imaginació, expressió, comunicació, experimentació, cooperació, autonomia...). - Biblioteca Impulsar l’ús de la biblioteca Escolar i/o biblioteques d’aula.
 26. 26 TUTORA C. MITJÀ (Directora) -Convivència i coeducació Vetllar pel bon clima de l’escola i de les aules. Aportar activitats interessants per a poder treballar a l’hora de tutoria. Treballar per acabar amb el predomini d'un sexe sobre l'altre i posar fi a la cultura de l'agressivitat implícita i explícita. Prioritzar els valors femenins com són: la capacitat reflexiva, de diàleg i de negociació perquè són imprescindibles per substituir la cultura de les violències per una nova cultura de la pau. -Festes i sortides Dinamitzar i organitzar les festes més representatives de l’escola tenint en compte els Objectius Generals del curs. Organitzar i planificar juntament amb el claustre de mestres les sortides i colònies escolars segons el Pla Anual d’escola i de ZER. -Menjador Vetllar pel correcte funcionament del menjador escolar. Potenciar uns bons hàbits alimentaris, d’higiene i de convivència. Coordinació i suport a la monitora a inici de curs. Reunions d’avaluació/seguiment amb la monitora. TUTORA C.SUPERIOR (coordinadora de Primària) -Escola Verda Animar a la comunitat educativa a portar endavant el Pla d’Acció Escoles Verdes (veure Pla) -Menjador Administració -TAC Donar a conèixer els recursos tecnològics per a poder treballar amb els nostres alumnes. Potenciar entre el professorat la utilització de les TAC en les diferents àrees d’aprenentatge. Difondre l’ús de la pissarra digital. Manteniment/donar avís del possible maquinari malmès (passar informació a l’equip directiu) Fer la comanda de material necessari (tónners,...) Primària Presentar resultats de proves internes de l’etapa de Primària, fer propostes de millora,...
 27. 27 13.PROJECTES TRANSVERSALS Projectes d’escola: • Pla d’acció escola verda Dins el projecte escola verda, que impulsa el Departament de Medi Ambient juntament amb el Departament d’Educació, hi trobem els objectius principals del nostre Pla d’Acció: - Reutilitzar el paper que només té una cara escrita. - Utilitzar paper reciclat en tots els documents que surtin de secretaria o direcció. - Utilitzar el whatsapp per agilitzar les comunicacions amb les famílies i reduir l’ús del paper. - Utilitzar el correu electrònic per fer arribar documents d’escola a les famílies. - Col.laborar en la recollida de taps per la campanya “Fundació Noèlia”. - Reduir l’ús de plàstics: portar l’entrepà amb carmanyola. - Potenciar els esmorzars saludables (2 dies fruita i 2 dies entrepà). - Nomenar els “agents verds”, encarregats d’observar si a l’aula es recicla correctament. • Padrins de lectura Activitat cooperativa on els infants més grans són padrins/es de lectura dels més petits (fillols i filloles) que encara no tenen assolida la lectoescriptura. Aquesta activitat aporta molts aspectes positius: motivació, responsabilitat, inclusió, afavoreix les relacions,... • Pla Català de l’Esport Aquest Pla pretén posar a l’abast de tots els infants la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants.
 28. 28 • Pla de consum de fruita a les escoles El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la col.laboració del Departament d’Educació i Salut han dut a terme aquesta iniciativa que consisteix en distribuir gratuïtament fruita i verdura fresca a l’escola. Des de la nostra escola volem potenciar accions que afavoreixin la salut dels nostres infants. Projecte de ZER: Al llarg d’aquest curs 2021-22 tot l’alumnat de la ZER “la Parellada” desenvoluparan un projecte transversal sobre l’univers. L’objectiu és que tots/es els/les nostres alumnes, des dels més petits fins els més grans, gaudeixin aprenent sobre aspectes de l’univers i n’esdevinguin grans coneixedors.
 29. 29 14. LÍNIA METODOLÒGICA. COM TREBALLEM? Proposem un canvi metodològic basat en l'alumne com a centre actiu, participatiu, motivat, il·lusionat que s'autogestioni en el procés d'aprenentatge i creixement personal, sentint-se part important d'un grup. Proposem un aprenentatge vivencial. Conèixer i descobrir a partir de l’experimentació, respectant el propi ritme, fomentant l’autonomia i la confiança. Igualment, fomentem el treball cooperatiu perquè afavoreix el desenvolupament de les relacions inter-intrapersonals, incentivant l’ajuda mútua. Potenciarem el treball internivells, molt característic de les escoles rurals. Canvi metodològic fomentant el treball cooperatiu i compaginar llibres de text no només amb noves tecnologies sinó també amb altres recursos per aprendre. Replantejar la metodologia tradicional per aconseguir que els nostres alumnes tinguin uns aprenentatges significatius, tenint en compte els seus interessos i fomentant les seves habilitats i competències. Cal combinar-ho amb altres metodologies: treball per projectes, sortint fora de l'aula i de l'escola, treballant els valors, etc. Potenciar diversitat de tècniques: pensament reflexiu, escola activa, activar l'autonomia i iniciativa dels alumnes i les seves habilitats amb il·lusió i interès. Els aprenentatges han d’estar basats en el quotidià perquè siguin més significatius, una metodologia activa que afavoreixi el pensament crític i el raonament. Incorporar més recerca, creativitat, participació i pensament creatiu. L’experimentació, tant a fora com a dins de l’aula, ha de ser part d’aquest aprenentatge utilitzant recursos com el joc, els recursos digitals i el treball entre iguals.
 30. 30 15. ACTIVITATS I SORTIDES Durant el curs s’aniran realitzant les activitats proposades sen funció de l’estat de la pandèmia i de les mesures sanitàries. Activitats/Sortides Cicle/Nivell Data Sortida al riu Gaià 1r, 2n i 3r 9 d’octubre Colònies a Prades 4t, 5è i 6è 8 i 9 d’octubre Sortida al Port de Tarragona Educació Infantil 9 d’octubre Castanyada 2021 Tota l’escola 29 d’octubre Sortida Espluga de Francolí Cicle inicial i 3r 19 de novembre Nadal a l’escola Tota l’escola 21 de desembre Concurs de lectura en veu alta Primària Durant el curs Festa de Carnaval Tota l’escola 25 de febrer Cosmocaixa Barcelona Tota l’escola 2n trimestre Diada de Sant Jordi 2022 Tota l’escola Abril 2022 Concursos literaris Primària Abril 2022 Colònies a Poblet 2022 Tota l’escola 25, 26 i 27 maig Xerrades mossos d’Esquadra “Internet segura” Primària Famílies Per confirmar Agents rurals Primària Per confirmar Pla català de l’esport Primària Per confirmar Sortida amb btt (Ed. Física) Cicle superior Maig Setmana cultural i jornada literària Tota l’escola 22 d’abril Sortida comiat alumnes de cicle superior (ZER). Cicle superior Per confirmar Festa fi de curs Tota l’escola juny Passejades en família Famílies de l’escola Per confirmar
 31. 31 16. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT L’escola entén l’atenció a la diversitat com un principi general que reconeix que tots els alumnes tenen necessitats educatives diferents i propugna la necessitat d’una resposta personalitzada a cadascun dels alumnes en funció d’aquestes diferències. Les concrecions pràctiques d’aquest principi general desenvolupades en la nostra escola són: - Avaluar cada alumne/a tenint en compte els seus esforços i les seves característiques personals, la seva programació i els objectius marcats. - Proporcionar a cada alumne/a les possibilitats d’experimentar que progressa i aprèn i que els altres valoren el seu esforç i els seus progressos en l’aprenentatge. - Desplegar el currículum general de competències bàsiques de manera que les activitats escolars proporcionin oportunitats de creixement personal i d’aprenentatge significatiu per a tots els infants. - Fer que els alumnes se sentin segurs a les aules, tot creant un clima que propicia la participació de tot l’alumnat de la classe. - Proporcionar material i activitats diversificades que s’ajustin als diferents ritmes d’aprenentatge. - Fer el seguiment dels alumnes en els claustres, reunions amb la família i a la CAD. És a la CAD on es concreten el tipus de mesures que necessiten els nostres alumnes. Mesures universals Mesures addicionals Mesures intensives - Personalització dels aprenentatges. - Organització flexible del centre. - Desdoblaments. - Codocència. - Diversificació d’estratègies metodològiques i de recursos, activitats, materials educatius,… - Diversificació d’activitats d’avaluació. - Avaluació formadora i formativa. - Suport del MEE. - SEP - Pla individualitzat (PI). - CREDA
 32. 32 Dificultats d’aprenentatge Mesures Actuacions Matèries Suports Trastorn específic de l’aprenentatge -SEP - Reforç individual - AC - Avaluació - Específiques trastorn del llenguatge. -Treball emocions - LL. catalana - Ll. castellana - LL. anglesa - EAP - MEE - Tutors i mestres especialistes DIL -SEP - Reforç individual - AC - Avaluació - PI - Específiques DIL - Treball emocions - LL. catalana - Ll. castellana - LL. anglesa - Matemàtiques - EAP - MEE - Tutors i mestres especialistes - CREDA Situació social desfavorida - SEP - Orientacions a la família - Específiques DIL - Treball amb la família - Treball emocions - Llengua - Matemàtiques - Valors - treball emocions -EAP - Serveis socials - Mestra EE - Tutors i mestres especialistes Psicopedagoga de l’EAP: Assumpció Oller Assistent social EAP: Marta Solà Serveis socials de zona: Ricard Domingo Sempre que l’horari ho permeti, l’escola s’organitzarà per realitzar: - Atenció individualitzada - Desdoblaments i petits grups de treball - Atenció de dos mestres a l’aula (codocència) - SEP (fora de l’horari lectiu on es dona una atenció individualitzada i puntual en aquells alumnes que en un moment donat, presenten dificultats d’aprenentatge) Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres C.I llengua 30’ C.M llengua 30’ C.I llengua 30’ C.S anglès 30’ C.S anglès 30’
 33. 33 L’escola es caracteritza per la possibilitat de modificar la seva organització en qualsevol moment del curs, segons les necessitats, l’evolució de la pandèmia i l’evolució de l’aprenentatge dels infants. 17. CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL L’escola lluitarà per fomentar la convivència escolar de tots els alumnes per aconseguir l’èxit escolar. Som una escola acollidora, on en un marc de diàleg i respecte ajudarem als nens i nenes a avançar en el seu creixement personal i social. Tindrem en compte un model educatiu coeducador, promocionant la igualtat de gènere i promovent l’equitat a fi d’evitar qualsevol tipus de marginació/discriminació. 18. MENJADOR ESCOLAR El menjador és un servei més que ofereix l’escola que, a més d’alimentació, possibilita l’adquisició d’hàbits personals i socials. El servei de menjador de l’escola es gestionat pel Consell Comarcal de l’Alt Camp i el menjar el porta l’empresa de càtering “Aliment Art”. Els alumnes que facin ús del menjador, tant de manera esporàdica com fixa, se’ls passarà el rebut del cost pel banc (omplir dades bancàries). El preu del menú és de 6,33€ per l’alumnat fix i 6,96€ per l’alumnat esporàdic (cal avisar a la tutora, a primera hora del matí si un alumne/a es queda al menjador). La monitora del menjador és la Isabel Cobo. Les activitats programades per l’horari de menjador seran: - De 12:30h a 13:00h: Parar taula i hàbits higiènics. - De 13:00h a 14:00h: Dinar i hàbits de neteja personal. - De 14:00h a 15:00h: Sortir al pati (si fa bon temps), descans, activitats lúdiques i jocs més reposats dins l’aula del menjador.
 34. 34 Beques curs 2021/22 del consell comarcal: Famílies que han sol.licitat la beca Infants que han obtingut beca Beca 100% Beca 70% Ajut per desplaçament Mitjana mes de setembre 5 famílies 5 4 alumnes 1 alumna 2 alumnes 7 alumnes 19. MILLORES A L’ESCOLA • Arrenjament de l’edifici i espais (Ajuntament): Canvi del vàter al lavabo de mestres. Pica de mans a la planta superior. Aparca bicis al pati de l’escola. Manteniment escola. • Material educatiu (amipa): Compra de 7 tauletes. • Material Covid (ajuntament): Manteniment i subministrament dels dispensadors de sabó i paper eixugamans a tots els banys de l’escola. Productes de desinfecció per les aules. 20. FORMACIÓ DOCENT Els i les mestres de l’escola ens formem contínuament per donar millor atenció als nostres infants. La selecció de la formació té a veure amb les necessitats en les que ens trobem o amb els canvi que, com escola, volem dur a terme. FORMACIÓ MESTRES PARTICIPANTS Formació innovamat 3 Seminari escoles verdes 1 Seminari directors escoles incomplertes 1 Seminari secretàries 1 Taller AIL 3 L’ensenyament de la comprensió lectora 3 Com aconseguir que un espai sigui educatiu 1
 35. 35 21. MECANISMES DE CONTROL I RENDIMENTS DE COMPTES Resolució de 11 de novembre de 2021 per la qual s’aprova la Programació General Anual de l’Escola Santa Magdalena per al curs 2021-2022 La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la Llei Orgànica8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, estableix: • a l’article 127 (apartat b) que el Consell escolar té la competència d’avaluar la programació general anual del centre, sense prejudici de les competències del Claustre de professorat, • a l’article 129 (apartat b) que el Claustre de professorat té la competència d’aprovar i avaluar la concreció del currículum i de tots els aspectes educatius dels projectes i de la programació general anual. • a l’article 132 (apartat m) que el director té la competència per a aprovar la programació general anual del centre, sense prejudici de les competències del Claustre de professorat, en relació amb la planificació i organització docent, En data 20 d’octubre de 2021, el Claustre de professorat ha aprovat tots els aspectes educatius de la programació general anual 2021-2022. En data 11 de novembre de 2021, el Consell escolar ha estat consultat per valorar la proposta de la programació general anual 2021-2022 i ha manifestat el seu suport. D’acord amb el que s’ha esmentat, RESOLC: Aprovar la programació general anual 2021-2022 de l’Escola Santa Magdalena del Pont d’Armentera. La directora Anna Garcia Ballart El Pont d’Armentera, 11 de novembre de 2021 Anna Garcia Ballart - DNI 77785605L (AUT) Signat digitalment per Anna Garcia Ballart - DNI 77785605L (AUT) Data: 2021.11.12 13:28:59 +01'00'
Publicidad