Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
PROGRAMACIÓ
GENERAL ANUAL
ESCOLA SANTA MAGDALENA
EL PONT D’ARMENTERA
CURS 2020 – 2021
ÍNDEX
1. L’escola i la ZER La Parellada
2. Diagnosi
3. Organigrama
4. Claustre de mestres
4.1. Personal d...
17. Convivència i cohesió social
18. Menjador escolar
19. Millores a l’escola
20. Formació docent
21. Mecanismes de contro...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 35 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (19)

Similares a Pga pont 20/21 (20)

Anuncio

Más de zerlaparellada (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Pga pont 20/21

 1. 1. PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL ESCOLA SANTA MAGDALENA EL PONT D’ARMENTERA
 2. 2. CURS 2020 – 2021 ÍNDEX 1. L’escola i la ZER La Parellada 2. Diagnosi 3. Organigrama 4. Claustre de mestres 4.1. Personal docent 4.2. Funcions 4.3. Absència i substitució 5. Consell Escolar 5.1. Components 5.2. Funcions 6. L’AMIPA 6.1. Components 6.2. Funcions 7. Calendari del curs escolar 7.1. Horari general d’escola 7.2. Període de classe 7.3. Dies de lliure disposició 7.4. Tardes de dimecres sense classe 7.5. Sessions d’avaluació 7.6. Proves internes i externes 8. Reunions escola 8.1. Reunió escola – família 9. Horaris 10. Les nostres fortaleses i debilitats 11. Objectius i indicadors 12. Coordinacions 13. Projectes transversals 14. Línia metodològica. Com treballem? 15. Activitats i sortides 16. Atenció a la diversitat
 3. 3. 17. Convivència i cohesió social 18. Menjador escolar 19. Millores a l’escola 20. Formació docent 21. Mecanismes de control i rendiment de comptes
 4. 4. 4 1. L’ESCOLA I LA ZER “LA PARELLADA” L’escola Santa Magdalena es troba situada al municipi del Pont d’Armentera, un petit poblet d’uns 512 habitants que forma part de la comarca de l’Alt Camp. La població limita amb els municipis de Querol, Aiguamúrcia, El Pla de Santa Maria i Cabra del Camp i es travessada pel riu Gaià. És un centre rural que, juntament amb les escoles Cabra del Camp i Mare de Déu de l’Esperança, formen la ZER La Parellada. La ZER La Parellada va néixer l’any 1994 amb l’objectiu d’establir col·laboracions organitzatives, didàctiques, compartir recursos, mestres especialistes i per afavorir l’intercanvi de bones pràctiques educatives entre l’alumnat i els mestres. En aquest curs 2020-2021 la ZER disposa de quatre mestres especialistes: educació especial, llengua anglesa, educació física i educació musical (0,5 de jornada). També forma part de l’equip la mestra de religió (0,25 de la jornada). La ZER “La Parellada” té com a finalitat educativa promoure el ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes, és a dir, l’educació integral. Es pretén que els alumnes de totes les escoles de la zona rebin una educació activa, catalana, pluralista, participativa, estimulant, coeducativa, integradora, crítica, oberta, solidària i col.laboradora. Actualment, a la ZER La Parellada tenim una matrícula de 120 alumnes. P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è TOTAL Figuerola 4 7 2 3 5 2 3 4 4 34 Cabra 6 3 4 5 5 4 6 11 3 47 El Pont 5 4 9 2 7 1 2 5 4 39 Cursos 15 14 15 10 17 7 11 20 11 Total ZER 120 Cicles E.Infantil 44 CI:27 CM:18 CS:31
 5. 5. 5 2. DIAGNOSI L’escola Santa Magdalena té un total de 39 alumnes, 18 a Educació Infantil i 21 a Primària. Hi ha un total de 26 famílies amb un nivell sòcio-cultural mitjà, mitjà– baix.L’escola consta de 3 grups segons el Departament d’Educació però aquest curs, degut a la pandèmia i al nombre d’alumnes matriculat, l’hem organitzat en dos grups estables que alhora conten dos subgrups. Cal esmentar que l’alumnat dels dos subgrups que pertanyen al mateix grup estable no realitzen activitats conjuntes, només comparteixen l’espai del pati i del menjador, aquest últim però, seguint les mesures de seguretat i higiene marcades al POC i segons les mesures pel PROCICAT. Grup estable 1: Planta baixa Grup estable 2: Primera planta P3 i P4 9 alumnes P5 i 1r 11 alumnes 2n, 3r i 4t 10 alumnes 5è i 6è 9 alumnes El 100% de les famílies pertanyen a l’AMIPA i ajuden a l’escola en tot el que precisa. El centre també rep el recolzament de l’ajuntament del Pont d’Armentera, tant en aspectes econòmics com educatius i organitzatius. Cal destacar l’interès, la implicació i la inversió que ha dut a terme l’ajuntament en la dotació de tot el material necessari per poder fer front a les mesures de distanciament i higiene que ha de seguir l’escola a causa de la covid19. La majoria de l’alumnat és del municipi, encara que ens els últims anys s’ha incorporat al centre alumnat de procedència estrangera. També tenim escolaritzats alumnes de poblacions properes. La llengua que s’utilitza a l’escola és el català però un 70% de l’alumnat utilitza la llengua castellana o una altra llengua en l’entorn familiar. Les proves d’avaluació diagnòstica: Els resultats d’aquestes proves depenen molt del tipus de grup ja que tenim molt pocs alumnes al curs i això pot fer pujar o baixar la mitjana.
 6. 6. 6 De totes maneres, podem considerar que els resultats de l’alumnat en aquest tipus de proves són molt bons, ja que en els dos últims cursos que es van realitzar el 100% les va superar. ÀREA CURS 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2019-2020 Llengua catalana 100% 66,67% 100% 100% _ Llengua castellana 100% 100% 100% 100% _ Matemàtiques 100% 100% 100% 100% _ Les proves de competències bàsiques Podem observar que, tenint en compte el nombre d’alumnes que han realitzat les proves, aquests acaben la Primària amb uns resultats bons. Tot i això, hem de valorar els resultats més baixos i establir mesures de treball i objectius a assolir per millorar-ne la competència dels alumnes. De mica en mica, es van establint línies de treball al centre i es van realitzant nous projectes que ajuden a l’adquisició de les competències bàsiques. El domini de la lectura, comprensió, expressió, escriptura, càlcul i l’aplicació de les noves tecnologies en l’educació, són els nostres principals objectius educatius, com també la cohesió social i la integració d’alumnes i famílies. Ll. catalana LL. Castellana Anglès Matemàtiques Medi B MB MA A B MB MA A B MB MA A B MB MA A B MB MA A Curs 14 - 15 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Curs 15 – 16 1 2 1 2 1 1 1 3 2 2 Curs 16 – 17 1 3 1 4 1 2 3 1 4 Curs 17 - 18 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 Curs 18 – 19 1 3 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1
 7. 7. 7 3. ORGANIGRAMA La nostra escola s’organitza de la següent manera: 4. CLAUSTRE DE MESTRES 4.1. Personal docent Tutora Educació Infantil (P3 i P4) Sandra Martínez Serrano Tutor de P5 i 1r Jordi Domènech Gurí Tutora de 2n i Cicle Mitjà Anna GarciaBallart Tutora Cicle Superior Teresa Mª GrimauBrunet Educació Musical Mar Chornet (itinerant ZER) Educació Física Sandra Amill Solano (itinerant ZER) Educació especial Míriam Ayza Granell Sara (itinerants ZER) Llengua estrangera Consol Álvarez (itinerant ZER) Religió Maria López (itinerant) ESCOLA SANTA MAGDALENA Inspecció: Sr. Carles Jardí Pinyol Equip directiu: Directora: Anna Garcia Ballart Secretària: Sandra Martínez Serrano MESTRES TUTORS/ES Ed. Infantil P3 i P4 Sandra Martínez Ed. Infantil P5 i 1r Jordi Domènech 2n i Cicle Mitjà Anna Garcia Cicle Superior Teresa Mª Grimau CONSELL ESCOLAR Presidenta: Anna Garcia Secretària: Sandra Martínez Representants mestres: Jordi Domènech Teresa Mª Grimau Representant AMIPA: Anna Pagès Representant Ajuntament: Teresa Alemany Representat famílies: AMIPA Presidenta: Anna Pérez Vicepresidenta: Vero Garcia Secretària: Míriam Contijoch Tresorera: Fina Marlés
 8. 8. 8 4.2. Funcions El claustre el formen tots els mestres de l'escola i el presideix la directora. El claustre de mestres es reunirà un cop a la setmana i/o sempre que es cregui convenient, al migdia, per planificar i dur a terme totes les tasques pedagògiques, organitzatives, de col.laboració, etc. que conformen el dia a dia de l’escola. Donem molta importància al treball consensuat per tot l’equip de mestres per arribar a una responsabilitat compartida i aconseguir línies de centre. Algunes de les seves funcions principals són:  Intervenir en l’elaboració de la línia d'escola o projecte educatiu.  Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial.  Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes.  Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.  Elegir els representants del professorat en el consell escolar.  Designar els mestres que han de participar en el procés de selecció del director/a.  Donar suport a l’equip directiu en el compliment de la programació general del centre.  Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, en el marc de l’ordenament vigent.  Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 4.3. Absència i substitució Si un/a mestre/a falta a l’escola, seran la resta de companys/es qui es faran càrrec dels alumnes que li pertocaven. Les mesures dependran de l’horari del claustre i de la disponibilitat de la direcció però la prioritat serà atendre els alumnes amb el mínim d'accions que involucrin altres grups (omplir la suplència amb el/la mestre/a que no tingui grup classe o estigui desdoblant altres grups). En el cas de faltar un mestre especialista, s’intentaran, en la mesura del possible, que sigui el/la tutor/a qui realitzi la substitució.
 9. 9. 9 Quan és una absència programada, cal que s’ompli el full d’absència i una taula amb la programació de les tasques a fer pels nens i nenes de la classe i entregar-ho a direcció. 5. CONSELL ESCOLAR Els membres de la comunitat escolar estan representats en el consell escolar, la composició i el funcionament del qual s’estableixen en les normes d’organització i funcionament del centre, d’acord amb el projecte educatiu i respectant la normativa vigent (articles 27 i 28del Decret102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, i, específicament per als centres públics, els articles 45 i 46). La directora aprova la PGA prèvia consulta al claustre de mestres i al Consell Escolar i posteriorment l’avalua. 5.1.Components Presidenta Anna Garcia Secretària Sandra Martínez Representant de l’Ajuntament Teresa Alemany Representant de l’AMIPA Anna Pérez Representant de les famílies Anna Pérez Representant de mestres Jordi Domènech i Teresa Mª Grimau El Consell Escolar es reunirà com a mínim 3 cops durant el curs escolar. 25 de novembre de 2020 22 de febrer de 2021 28 de juny de 2021 Aprovar PGA Valorar la consecució dels objectius establerts. Aprovar comptabilitat. Propostes de millora. Memòria valorativa. Propostes de millora pel curs 2020/21 5.2.Funcions Les funcions del Consell Escolar estan regulades per la Llei d’Educació de Catalunya 12/2009, per la Llei orgànica d’educació 2/2006 i per la LOMCE i són:
 10. 10. 10 1. Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el projecte educatiu, sens perjudici de les competències del claustre en relació amb la planificació i l’organització docent. 2. Elaborar informes, a petició de l’administració competent, sobre el funcionament del centre i sobre aquells altres aspectes relacionats amb la seva activitat. 3. Participar en el procés d’admissió d’alumnes i vetllar perquè es realitzi segons marca la llei. 4. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè s’atenguin a la llei vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el consell escolar, a instància de pares o tutors, pot revisar la decisió adoptada i proposar, si s’escau, les mesures oportunes. 5. Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació. 6. Promoure la conservació i renovació de les instal•lacions i equip escolar i aprovar l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3 7.- Proposar les directrius per a la col.laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb altres centres, entitats i organismes. 8. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de l’avaluació del centre que faci l’administració educativa. 9. Participar en la selecció del director del centre en els termes que estableix aquesta Llei. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l’equip directiu. Si s’escau, amb l’acord previ dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament del director. 10. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre, la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social. 11. Qualsevol altra que li sigui atorgada per l’administració educativa.
 11. 11. 11 6. AMIPA L’AMPA és l’associació de pares i mares dels alumnes que funciona com a òrgan intern del centre. Aquesta té com a representació una junta que es reuneix quan creu oportú i convoca la totalitat dels pares i mares per comunicar o decidir nous acords. Cada any a principi de curs, l'AMiPA posa al servei dels pares un catàleg de possibles activitats extraescolars. Aquest curs, l’associació ha ofert HappyKids (anglès) i natació. 6.1. Components Presidenta Anna Pérez Vicepresidenta Verònica Garcia Secretària Míriam Contijoch Tresorera Fina Alemany 6.2. Funcions Algunes de les principals tasques de l’AMiPA són: 1. Programa i organitza les activitats extraescolars. 2. Proposa activitats per aconseguir fons econòmics (venda de castanyes i moniatos, sorteig de paneres per Nadal, venda de roses i llibres per Sant Jordi, sorteig de mona de Pasqua…) per subvencionar sortides, compra de material per l’escola… 3. Participa activament a través del Consell Escolar en totes les decisions que es prenen al centre. 4. Promou activitats de formació de pares i mares. 5. Participa activament en les festes de l’escola.
 12. 12. 12 7. CALENDARI DEL CURS ESCOLAR 7.1. Horari general d’escola - Matí: De tres quarts de nou a dos quarts d'una (de 08:45h a 12:30h). - Tarda: De dilluns a dijous: de tres a dos quarts de 5 (de 15:00h a 16:30h) Divendres: De tres a quatre (de 15:00h a 16:00) 7.2. Període de classe Primer trimestre Del 14 de setembre al 21 de desembre Dia 21 jornada matinal (de 8:45h a 12:45h) Vacances de Nadal del 22 de desembre al 7 de gener Segon trimestre Del 8 de gener al 26 de març Vacances de Setmana Santa del 27 de març al 5 d’abril Tercer trimestre Del 6 d’abril al 22 de juny Del 7 al 22 de juny jornada matinal (de 8:45h a 12:45h)
 13. 13. 13 7.3. Dies de lliure disposició Els dies de lliure disposició establerts a la ZER La Parellada són: - 1r. trimestre: 9 de novembre i 7 de desembre de 2020. - 2n trimestre:15 de febrer de 2021. - 3r.trimestre: 23 d’abril i 3 de maig de 2021. 7.4. Tardes de dimecres sense classe Dins l’horari escolar, hi ha establerts uns dimecres a la tarda on l’alumnat no assisteix a l’escola. Aquests dimecres estan marcats al calendari del curs i són: - 1r trimestre: 23 de setembre, 7 i 21 d’octubre, 4 i 18 de novembre i 2 i 16 de desembre de 2020. - 2n trimestre: 13 i 27 de gener, 10 i 24 de febrer i 3 i 17 de març de 2021. - 3r trimestre: 14 i 28 d’abril i 19 de maig de 2021. 7.5. Sessions d’avaluació A educació infantil s’entregaran dos informes d’avaluació a les famílies, un al primer trimestre i l’altre, al tercer. En el segon trimestre es realitzaran les entrevistes telemàtiques amb la família per establir acords de progrés. Les famílies dels alumnes d’Educació Primària rebran tres informes d’avaluació, un a cada trimestre . Al llargdel segon trimestre es realitzaran les entrevistes, aquest curs en format telemàtic, per establir els acords d’actuació família-escola. Les sessions d’avaluació també es duran a terme de manera telemàtica, en les següents dates: Primer trimestre 16 de desembre 2020 Segon trimestre 17 de març 2021 Tercer trimestre 16 de juny de 2021
 14. 14. 14 7.6. Proves internes i externes Proves internes Prova de lectura i escriptura a P4 i P5 Al llarg del curs Prova interdisciplinar P-5 27 d’abril Prova de comprensió lectora ACL 28/29 d’octubre 10/12 de maig Prova de problemes matemàtics i càlcul mental 27 d’abril Prova d’expressió escrita 2n trimestre Proves externes Competències bàsiques 6è 4,5,6 de maig Prova diagnòstica 2n 24, 25, 26 de maig 8. REUNIONS ESCOLARS 8.1. Reunions escola - família  Reunió general A principi de curs, concretament el dimarts 8 de setembre, es va dur a terme, mitjançant videoconferència, una primera reunió amb les famílies de l’escola per exposar els aspectes organitzatius més rellevants, per presenta al personal docent, per fer un repàs de les activitats educatives programades pel nou curs i de manera excepcional, per informar dels protocols d’higiene i seguretat a seguir a causa de la pandèmia i de com es procedirà a treballar amb l’alumnat en el cas d’un possible confinament.  Reunió general de classe Al llarg del 1r mes del curs, el tutor/a de cada grup programa una reunió amb les famílies per explicar continguts d’aprenentatge, metodologies, aspectes organitzatius i normes del propi grup. Aquest curs, i a causa de la situació que estem vivint, les reunions es duran a terme a les 12:45h, al pati de l’escola o per videoconferència, els següents dies: - Educació Infantil P3 i P4: divendres, 23 d’octubre de 2020. - P5 i 1r: divendres: 23 d’octubre de 2020. - 2n i Cicle Mitjà: dimarts, 27 d’octubre de 2020.
 15. 15. 15 - Cicle Superior: dimarts, 27 d’octubre de 2020.  Reunions personals individualitzades. Al llarg del curs cada tutor/a es reunirà amb les famílies i les atendrà de manera individual mitjançant videoconferència, sempre que les condicions així ho requereixin. S’informarà a les famílies sobre l’assoliment dels continguts, l’actitud del seu fill/a, la relació que manté amb els companys/es d’aula,... Serà un bon moment per resoldre possibles dubtes o qüestions dels pares. L’horari d’atenció a les famílies serà els dimecres al migdia o quan el/la tutor/a ho cregui convenient. 9. HORARIS * Veure annex
 16. 16. 16 10. LES NOSTRES FORTALESES I DEBILITATS Fortaleses Debilitats ORIGEN INTERN F1- Equip docent força estable. (75% de la plantilla d’escola és definitiva). F2 - Bon ambient de treball. F3 - Implicació del claustre per realitzar les activitats programades. F4 - Contacte directe i permanent amb les famílies. F5 - Implicació del claustre a realizar sortides, colònies i activitats fora de l’aula. F6 - Bona coordinació entre etapes. F7 – Resultats acadèmics dels alumnes força bons. F8 – Força immigració que fa de l'escola un lloc d'acollida i igualtat d'oportunitats per a tots. D1 - Poca participació i/o aprofitament de l’escola pel que fa a l’entorn rural. D2 – Poca cohesió entre els membres de l’AMIPA i poca coordinació AMIPA – escola. D3 - Poca implicació dels Mestres pel que fa a l’ús de noves metodologies de treball. D4 – Poca presència tecnològica a l’aula. D5 – Limitació d’equipaments i serveis TIC. D6 - Poca presencia dels serveis pedagògics dels Serveis Educatius (psicòloga, logopeda...). D7- Dificultat de comunicació amb famílies immigrants (llengua). Oportunitats Amenaces ORIGEN EXTERN O1 - Proximitat de la llar d’Infants del poble “Els Pontorrinets”. O2 - Entorn natural proper i amb possiblitats d’aprenentatge. O3 – Ajuntament amb voluntat de recolzar, tant econòmica com organitzativament l’escola. O4 - AMIPA amb la inquietud d’ajudar. O5 - Col·laboració amb les entitats municipals. A1 - Disminució de la matrícula. A2 - Llocs de treball de les famílies, fora del municipi. A3- Manca de recursos provinents de l'Administració. A4 - Dificultats per conciliar la vida laboral i familiar. A5 – Poca oferta d’activitats extraescolars.
 17. 17. 17 11. OBJECTIUS I INDICADORS La nostra escola segueix els objectius marcats a la PGA de ZER, però sí que és cert que, algun aspecte s’ha modificat tenint en compte les pròpies característiques. L’objectiu prioritari però, és l’èxit escolar i l’excel.lència educativa,desenvolupant al màxim les capacitats de tots els nostres infants. OBJECTIU: MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS OBJECTIU ESTRATÈGIC 1 Millorar la competència lingüística i comunicativa a nivell oral, en llengua catalana. ACTUACIONS RESPONSABLES INSTRUMENTS INDICADORS 1.1. Reunions sistemàtiques per acordar el treball de llengua oral, en llengua catalana. Equip de mestres Equip directiu Currículum Document de treball a realitzar en cada cicle Percentatge d’alumnat que millora en llengua oral. Percentatge d’alumnat que supera les proves d’expressió oral. % d’alumnat que participa en diferents situacions de comunicació, en llengua catalana. 1.2. Creació de situacions que portin a l’alumnat a expressar-se davant dels companys. Equip de mestres Programacions d’aula 1.3. Impuls de debats, converses, exposició de vivències,... Tutors Programacios d’aula Registre d’intervencions 1.4. Augment de les activitats d’expressió oral per tal de millorar la competència de l’alumnat. Tutors Programacions d’aula
 18. 18. 18 OBJECTIU ESTRATÈGIC 2 Millorar la competència lingüística i comunicativa a nivel escrit, en llengua catalana. ACTUACIONS RESPONSABLES INSTRUMENTS INDICADORS 2.1. Reunions sistemàtiques per unificar criteris metodològics. Equip de mestres Equip directiu Currículum Índex d’alumnes que superen la prova de Cb de 6è. Índex d’alumnes que superen la prova diagnòstica de 2n. Percentatge d’alumnat que supera la prova d’expressió escrita (Primària). 2.2. Distribució horària d’una sessió setmanal d’expressió escrita (trebal sistemàtic). Equip directiu Tutors Horaris Programació d’aula 2.3. Elaboració de textos de diferents tipologies a treballar en cada cicle. Tutors Models de diferents tipologies textuals. 2.4. Realització de dictats preparats setmanalment (SEP). Tutors Normes ortogràfiques Registre errors ortogràfics 2.5. Realització d’una avaluació interna d’expressió escrita (Primària). Equip de Mestres Equip directiu Proves internes 2.6. Participació en certàmens/concursos literaris del poble i/o de la zona. Tutors Bases del certamen Equipaments TAC OBJECTIU ESTRATÈGIC 3 Millorar els resultats en la competència matemática: resolució de problemes i càlcul. ACTUACIONS RESPONSABLES INSTRUMENTS INDICADORS 3.1. Creació de recursos per l’aplicació de metodologies manipulatives i competencials a l’aula (Innovamat). Equip de Mestres Equip directiu Materials creats pel claustre i per l’alumnat. Índex d’alumnes que superen la prova diagnòstica de 2n.
 19. 19. 19 3.2. Utilització de les noves metodologies per treballar aspectes matemàtics. Equip de Mestres Equip directiu Coordinador TAC Ús de diversos materials Aplicacions TIC Índex d’alumnes que superen les proves internes de resolució de problemes. Índex d’alumnes que superen les proves de Cb de 6è. 3.3. Distribució horària d’una sessió setmanal de resolució de problemes a cada nivell (Reptes d’aventures) . Equip directiu Horaris Programació d’aula Guia material innovamat 3.4. Realització dels problemes de càlcul mental el quinzet. Tutors Material “el quinzet” 3.5. Utilització del mètode de rapidesa de càlcul mental el quinzet. Tutors Material fotocopiable “El quinzet” OBJECTIU: MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL OBJECTIU ESTRATÈGIC 4 Fomentar i promoure la implicació i la participació de les famílies a l’escola. ACTUACIONS RESPONSABLES INSTRUMENTS INDICADORS 4.1. Potenciació de la reunió d’inici de curs. Equip directiu Claustre Xarxes socials Espais escola Índex de famílies que participen en la reunió d’inici de curs. 4.2. Millora de l’acollida i de la relació amb les famílies: reunions, xerrades, tallers,… Equip directiu Tutors PGA Enquesta de satisfacció
 20. 20. 20 4.3. Participació de les famílies en les diferents celebracions del centre: festa inici de curs, castanyada, nadal, carnaval,… Equip directiu Tutors PGA Enquesta de satisfacció Índex de famílies que participen en les activitats (festes i/o celebracions) del nostre centre. Índex de satisfacció de les famílies pel que fa a la participació del centre. Índex d’activitats i/o col.laboracions amb altres entitats municipals. 4.4. Establiment de mecanismes de comunicació amb les famílies: circulars, xarxes socials, entrevistes,… Equip directiu Tutors Plataforma NODES Agenda escolar Correus electrònics WhatsApp/Facebook 4.5. Col.laboració amb les diferents entitats municipals. Equip directiu Claustre Espais diversos OBJECTIU: MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL OBJECTIU ESTRATÈGIC 5 Assolir una bona coordinació entre l’AMIPA i l’equip directiu. ACTUACIONS RESPONSABLES INSTRUMENTS INDICADORS 5.1. Realització de reunions periòdiques entre l’amipa i l’equip directiu. Equip directiu AMIPA Calendari de reunions Espais escola Nombre de reunions/sessions realitzades entre AMIPA i equip directiu. Grau de satisfacció de les famílies de l’AMIPA. Percentatge de participació de les famílies a l’AMIPA. 5.2. Col.laboració de l’AMIPA en la realització de les festes escolars. Equip directiu AMIPA Llistat d’activitats/festes 5.3. Fomentar la participació de les famílies a l’AMIPA. Equip directiu
 21. 21. 21 OBJECTIU: ACTUALITZAR LA DOCUMENTACIÓ INFORMÀTICA DEL CENTRE OBJECTIU ESTRATÈGIC 6 Dinamitzar i actualitzar les publicacions de la web de l’escola i altres xarxes socials. ACTUACIONS RESPONSABLES INSTRUMENTS INDICADORS 6.1. Dinamització de la plataforma NODES i actualització de la informació per donar a conèixer l’escola a l’entorn més proper. Equip directiu Equip de mestres Aplicacions TIC Web del centre Nombre de publicacions realitzades al bloc i xarxes socials. 6.2. Comunicació de les activitats i actuacions al centre mitjançant les xarxes socials utilitzades. Equip directiu Equip de mestres Aplicacions TIC
 22. 22. 22 OBJECTIUS DE MILLORA DELS RESULTATS ACADÈMICS SITUACIÓ 2015-2016 SITUACIÓ 2016-2017 SITUACIÓ 2017-2018 SITUACIÓ 2018-2019 SITUACIÓ 2019-2020 Objectiu desitjat 2020-2021 Situació final Diferència Millorar el nivell oral en llengua catalana Percentatge d’alumnat que millora l’expressió oral, en llengua catalana. - - - - x 100% Percentatge d’alumnat que supera les proves d’expressió oral - - - - x 70% Percentatge d’alumnat que participa en diferents situacions de comunicació, en llengua catalana. - - - - x 100% Millorar el nivell d’expressió escrita. Índex d’alumnes que superen la prova de CB en expressió escrita en llengua catalana - 100% 33,3% 100% x 75% Índex d’alumnes que superen la prova diagnòstica en expressió escrita en llengua catalana - 100% 100% - x 43% Percentatge d’alumnat que supera la prova d’expressió escrita (Primària). - - - - x 60% Mantenir/ Millorar el raonament matemàtic Índex d’alumnes que superen la prova de competències bàsiques en matemàtiques 100% 100% 33,3% 100% x 75% Índex d’alumnes que superen la prova diagnòstica en matemàtiques 100% 100% 100% - x 71,5% Índex d’alumnes que superen en la prova interna de problemes matemàtics - 90% - - x 75%
 23. 23. 23 OBJECTIUS PER LA MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL Fomentar i promoure la implicació i la participació de les famílies a l’escola. Índex de famílies que participen en la reunió d’inici de curs. - - - - 7,7% 50% Índex de famílies que participen en les activitats (festes i tradicions) del nostre centre. - - - - - 60% Grau de satisfacció de les famílies del centre (enquesta). - 80% - - 80% 85% satisfacció Assolir una bona coordinació entre AMIPA i equip directiu Nombre de reunions/sessions realitzades entre AMIPA i equip directiu. - - - - 0 3 reunions Percentatge de participació de les famílies a l’AMIPA. 100% 100% OBJECTIU D’ACTUALITZAR LA DOCUMENTACIÓ INFORMÀTICA DEL CENTRE Dinamitzar i actualitzar les publicacions de la web de l’escola i altres xarxes socials Nombre de publicacions realitzades al bloc i xarxes social.
 24. 24. 24 12. COORDINACIONS Per tal de millorar el funcionament de l’escola, la seva organització, els recursos, les activitats i l’avaluació, es nomenen els/les docents responsables que vetllaran pel correcte funcionament de la coordinació que se‘ls assigna. Per tal de fer un seguiment d’aquestes activitats, un cop al trimestre en la reunió de l’equip docent, cada responsable realitzarà una avaluació del funcionament de la seva àrea la qual n’és el/la responsable. DOCENTS/ COL.LABORADORS COORDINACIÓ ACTUACIONS TUTORA E.INFANTIL (Secretària) - Nodes Obrir la plataforma. Organització, repartiment de tasques, funcionament i difusió al poble, a les famílies, als mestres i als alumnes, de l’espai web de l’escola per tal que sigui un canal de participació col.lectiva i d’intercanvi. -Difusió d’activitats del centre Donar a conèixer als membres de la Comunitat Educativa i als setmanaris comarcals, les activitats i projectes en els quals participa l’escola. - Decoració escola Vetllar per la decoració de l’escola. Dinamitzar el “hall” de l’escola, juntament amb el claustre de mestres. - Educació Infantil Gestionar sortides de l’etapa, fer propostes a nivell de ZER, presentar resultats de proves internes,... TUTOR C. INICIAL - Reutilització de material Educar als nostres alumnes en el respecte envers el material de l’escola, amb els llibres, jocs, colors, ... que són de tots, a tenir-ne cura i a conservar-los en bon estat per a poder-lo reutilitzar. -Jocs al pati Vetllar perquè les activitats que es realitzin al pati els alumnes desenvolupin competències de socialització, disciplinàries, didàctiques i les seves capacitats (escolta, atenció, imaginació, expressió, comunicació, experimentació, cooperació, autonomia...) Establir un horari d’utilització patis/grup - Biblioteca Impulsar l’ús de la biblioteca Escolar
 25. 25. 25 TUTORA C. MITJÀ (Directora) -Convivència i coeducació Vetllar pel bon clima de l’escola i de les aules. Aportar activitats interessants per a poder treballar a l’hora de tutoria. Treballar per acabar amb el predomini d'un sexe sobre l'altre i posar fi a la cultura de l'agressivitat implícita i explícita. Prioritzar els valors femenins com són: la capacitat reflexiva, de diàleg i de negociació perquè són imprescindibles per substituir la cultura de les violències per una nova cultura de la pau. -Festes i sortides Dinamitzar i organitzar les festes més representatives de l’escola tenint en compte els Objectius Generals del curs. Organitzar i planificar juntament amb el claustre de mestres les sortides i colònies escolars segons el Pla Anual. -Menjador Vetllar pel correcte funcionament del menjador escolar. Potenciar uns bons hàbits alimentaris, d’higiene i de convivència. Reunions d’avaluació/seguiment amb la monitora. TUTORA C.SUPERIOR -Escola Verda Animar a la comunitat educativa a portar endavant el Pla d’Acció Escoles Verdes (veure Pla) -Menjador Administració -TAC Donar a conèixer els recursos tecnològics per a poder treballar amb els nostres alumnes. Potenciar entre el professorat la utilització de les TAC en les diferents àrees d’aprenentatge. Difondre l’ús de la pissarra digital. Manteniment/donar avís del possible maquinari malmès (passar informació a l’equip directiu) Fer la comanda de material necessari (tónners,...) Primària Presentar resultats de proves internes de l’etapa de Primària, fer propostes de millora,...
 26. 26. 26 13.PROJECTES TRANSVERSALS Projectes d’escola:  Pla d’acció escola verda Dins el projecte escola verda, que impulsa el Departament de Medi Ambient juntament amb el Departament d’Educació, hi trobem els objectius principals del nostre Pla d’Acció: - Reutilitzar el paper que només té una cara escrita. - Utilitzar paper reciclat en tots els documents que surtin de secretaria o direcció. - Utilitzar el whatsapp per agilitzar les comunicacions amb les famílies i reduir l’ús del paper. - Utilitzar el correu electrònic per fer arribar documents d’escola a les famílies. - Recollir piles. - Col.laborar en la recollida de taps per la campanya “Fundació Noèlia”. - Reduir l’ús de plàstics: portar l’entrepà amb carmanyola. - Potenciar els esmorzars saludables (2 dies fruita i 2 dies entrepà). - Nomenar els “agents verds”, encarregats d’observar si a l’aula es recicla correctament.  Padrins de lectura Activitat cooperativa on els infants més grans són padrins/es de lectura dels més petits (fillols i filloles) que encara no tenen assolida la lectoescriptura. Aquesta activitat aporta molts aspectes positius: motivació, responsabilitat, inclusió, afavoreix les relacions,...  Pla Català de l’Esport Aquest Pla pretén posar a l’abast de tots els infants la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants.
 27. 27. 27  Pla de consum de fruita a les escoles El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la col.laboració del Departament d’Educació i Salut han dut a terme aquesta iniciativa que consisteix en distribuir gratuïtament fruita i verdura fresca a l’escola. Des de la nostra escola volem potenciar accions que afavoreixin la salut dels nostres infants. Projecte de ZER: Al llarg d’aquest curs 20-21 tot l’alumnat de la ZER “la Parellada” desenvoluparan un projecte transversal escollint i treballant un objectiu de desenvolupament sostenible 2030 (ODS). L’objectiu és que els nostres alumnes participin de manera activa en l’assoliment de l’objectiu escollit i es constitueixi en força tranformadora pel canvi.
 28. 28. 28 14. LÍNIA METODOLÒGICA. COM TREBALLEM? Proposem un canvi metodològic basat en l'alumne com a centre actiu, participatiu, motivat, il·lusionat que s'autogestioni en el procés d'aprenentatge i creixement personal, sentint-se part important d'un grup. Proposem un aprenentatge vivencial. Conèixer i descobrir a partir de l’experimentació, respectant el propi ritme, fomentant l’autonomia i la confiança. Igualment, fomentem el treball cooperatiu perquè afavoreix el desenvolupament de les relacions inter-intrapersonals, incentivant l’ajuda mútua. Potenciarem el treball internivells, molt característic de les escoles rurals. Canvi metodològic fomentant el treball cooperatiu i compaginar llibres de text no només amb noves tecnologies sinó també amb altres recursos per aprendre. Replantejar la metodologia tradicional per aconseguir que els nostres alumnes tinguin uns aprenentatges significatius, tenint en compte els seus interessos i fomentant les seves habilitats i competències. Cal combinar-ho amb altres metodologies: treball per projectes, sortint fora de l'aula i de l'escola, treballant els valors, etc. Potenciar diversitat de tècniques: pensament reflexiu, escola activa, activar l'autonomia i iniciativa dels alumnes i les seves habilitats amb il·lusió i interès. Els aprenentatges han d’estar basats en el quotidià perquè siguin més significatius, una metodologia activa que afavoreixi el pensament crític i el raonament. Incorporar més recerca, creativitat, participació i pensament creatiu. L’experimentació, tant a fora com a dins de l’aula, ha de ser part d’aquest aprenentatge utilitzant recursos com el joc, els recursos digitals i el treball entre iguals.
 29. 29. 29 15. ACTIVITATS I SORTIDES Durant el curs s’aniran realitzant les activitats en funció de l’estat de la pandèmia i de les mesures sanitàries. Al llarg del primer trimestre només es realitzaran sortides i activitats locals. Activitats/Sortides Cicle/Nivell Data Sortida al riu Gaià (Ed. Física) 2n, cicle mitjà i cicle superior 21 d’octubre Castanyada 2020 Tota l’escola 30 d’octubre Nadal a l’escola Tota l’escola 18 de desembre Concurs de lectura en veu alta Primària Durant el curs Carnaval 2021 Tota l’escola febrer Colònies 2021 Tota l’escola 12, 13 i 14 d’abril Sant Jordi 2021 Tota l’escola Abril 2021 Concursos literaris Primària Abril 2021 Agents rurals Primària Per confirmar Pla català de l’esport Primària Per confirmar Sortida amb btt (Ed. Física) Cicle mitjà i superior Maig Taller “Com rutlla l’energia a l’escola?” 2n, 3r i 4t 31 de maig 2021 Taller “Em compres un somriure?” Cicle superior 31 de maig 2021 Setmana cultural i jornada literària Tota l’escola 2 de juny 2021 Comiat alumnes de cicle superior Port Port Aventura. Cicle superior Per confirmar Festa fi de curs Tota l’escola juny Passejades en família Famílies de l’escola Per confirmar 16. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT L’escola entén l’atenció a la diversitat com un principi general que reconeix que tots els alumnes tenen necessitats educatives diferents i propugna la necessitat d’una resposta personalitzada a cadascun dels alumnes en funció d’aquestes diferències.
 30. 30. 30 Les concrecions pràctiques d’aquest principi general desenvolupades en la nostra escola són: - Avaluar cada alumne/a tenint en compte els seus esforços i les seves característiques personals, la seva programació i els objectius marcats. - Proporcionar a cada alumne/a les possibilitats d’experimentar que progressa i aprèn i que els altres valoren el seu esforç i els seus progressos en l’aprenentatge. - Desplegar el currículum general de competències bàsiques de manera que les activitats escolars proporcionin oportunitats de creixement personal i d’aprenentatge significatiu per a tots els infants. - Fer que els alumnes se sentin segurs a les aules, tot creant un clima que propicia la participació de tot l’alumnat de la classe. - Proporcionar material i activitats diversificades que s’ajustin als diferents ritmes d’aprenentatge. - Fer el seguiment dels alumnes en els claustres, reunions amb la família i a la CAD. És a la CAD on es concreten el tipus de mesures que necessiten els nostres alumnes. Mesures universals Mesures addicionals Mesures intensives - Personalització dels aprenentatges. - Organització flexible del centre. - Desdoblaments. - Codocència. - Diversificació d’estratègies metodològiques i de recursos, activitats, materials educatius,… - Diversificació d’activitats d’avaluació. - Avaluació formadora i formativa. - Suport del MEE. - SEP - Pla individualitzat (PI). - CREDA
 31. 31. 31 Dificultats d’aprenentatge Mesures Actuacions Matèries Suports Dislèxia -SEP - Reforç individual - AC - Avaluació - Específiques trastorn del llenguatge. -Treball emocions - LL. catalana - Ll. castellana - LL. anglesa - EAP - MEE - Tutors i mestres especialistes DIL -SEP - Reforç individual - AC - Avaluació - PI - Específiques DIL - Treball emocions - LL. catalana - Ll. castellana - LL. anglesa - Matemàtiques - EAP - MEE - Tutors i mestres especialistes - CREDA Situació social desfavorida - SEP - Orientacions a la família - Específiques DIL - Treball amb la família - Treball emocions - Llengua - Matemàtiques - Valors - treball emocions -EAP - Serveis socials - Mestra EE - Tutors i mestres especialistes Psicopedagoga de l’EAP: Assumpció Oller Assistent social EAP: Jeca Boté Serveis socials de zona: Ricard Sempre que l’horari ho permeti, l’escola s’organitzarà per realitzar: - Atenció individualitzada - Desdoblaments i petits grups de treball - Atenció de dos mestres a l’aula (codocència) - SEP (fora de l’horari lectiu on es dona una atenció individualitzada i puntual en aquells alumnes que en un moment donat, presenten dificultats d’aprenentatge) Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres C.I llengua 30’ C.M llengua 30’ C.I llengua 30’ C.S anglès 30’ C.S anglès 30’
 32. 32. 32 L’escola es caracteritza per la possibilitat de modificar la seva organització en qualsevol moment del curs, segons les necessitats, l’evolució de la pandèmia i l’evolució de l’aprenentatge dels infants. 17. CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL L’escola lluitarà per fomentar la convivència escolar de tots els alumnes per aconseguir l’èxit escolar. Serem una escola acollidora, on en un marc de diàleg i respecte ajudarem als nens i nenes a avançar en el seu creixement personal i social. Tindrem en compte un model educatiu coeducador, promocionant la igualtat de gènere i promovent l’equitat a fi d’evitar qualsevol tipus de marginació. 18. MENJADOR ESCOLAR El menjador és un servei més que ofereix l’escola que, a més d’alimentació, possibilita l’adquisició d’hàbits personals i socials. El servei de menjador de l’escola es gestionat pel Consell Comarcal de l’Alt Camp i el menjar el porta l’empresa de càtering “Aliment Art”. Aquest any, i de manera excepcional, l’empresa ens ha facilitat el pla que cal seguir aquest curs a causa de la pandèmia, el ”pla d’organització de centre del menjador de l’escola”. Els alumnes que facin ús del menjador, tant de manera esporàdica com fixa, se’ls passarà el rebut del cost pel banc (omplir dades bancàries). El preu del menú és de 6,19€ (cal avisar a la tutora, a primera hora del matí si un alumne/a es queda al menjador). Les monitores del menjador són l’Alba Palomar i la Laia Portell. Les activitats programades per l’horari de menjador seran: - De 12:30h a 13:00h: Parar taula i hàbits higiènics. - De 13:00h a 14:00h: Dinar i hàbits de neteja personal. - De 14:00h a 15:00h: Sortir al pati (si fa bon temps), descans, activitats lúdiques i jocs més reposats dins l’aula del menjador.
 33. 33. 33 Beques curs 2020/21 del consell comarcal: Famílies que han sol.licitat la beca Infants que han obtingut beca Beca 100% Beca 70% Beca per desplaçament Mitjana mes de setembre 10 infants 9 alumnes 3 alumnes 4 alumnes 2 alumnes 7 alumnes 19. MILLORES A L’ESCOLA  Arrenjament de l’edifici i espais (Ajuntament): Aula de P5 i 1r i menjador: S’han tret les parets d’alumini per poder disposar d’una aula més gran (mesures covid) i s’ha pintat tot l’espai. Pati infantil: S’ha fet el manteniment dels espais de joc (gronxadors) i s’han pintat.  Material educatiu (escola): Adquisició de materials i jocs educatius matemàtics. Compra d’una televisió amb SmartTV per l’aula de P3 i P4. Adquisició de 10 tauletes per les aules.  Material Covid (ajuntament): Dispensadors de sabó i paper eixugamans a tots els banys de l’escola. Productes de desinfecció per les aules. 20. FORMACIÓ DOCENT Els i les mestres de l’escola ens formem contínuament per donar millor atenció als nostres infants. La selecció de la formació té a veure amb les necessitats en les que ens trobem o amb els canvi que, com escola volem dur a terme. FORMACIÓ MESTRES PARTICIPANTS Pla de formació COVID-19 4 Formació innovamat 4 Seminari escoles verdes 1 Seminari directors escoles incomplertes 1 Convocatòries de formació del Departament d’Educació 4
 34. 34. 34 21. MECANISMES DE CONTROL I RENDIMENTS DE COMPTES Aquesta Programació General Anual ha estat aprovada per la directora del centre previ consens amb el Consell Escolar i el Claustre de mestres de l’escola Santa Magdalena en data 17 de desembre de 2020. Una vegada al trimestre, el Consell Escolar en reunió, valora els punts forts i dèbils de la Programació General Anual i manifesta propostes de millora. El Claustre setmanalment fa un seguiment acadèmic dels alumnes i valora les activitats realitzades. En la memòria anual es valoren els indicadors de centre. La directora Anna Garcia Ballart El Pont d’Armentera, 25 de novembre de 2020 Anna Garcia Ballart - DNI 77785605L (AUT) Signat digitalment per Anna Garcia Ballart - DNI 77785605L (AUT) Data: 2021.01.28 13:39:37 +01'00'
 35. 35. 35

×