Publicidad

Danics Szabina Lívia: A magyar és az orosz melléknévi igenevek a megfeleltetési és fordítási nehézségek tükrében

computational linguist en Weblib
30 de Jun de 2015
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Más de Zoltan Varju(20)

Publicidad

Danics Szabina Lívia: A magyar és az orosz melléknévi igenevek a megfeleltetési és fordítási nehézségek tükrében

 1. A magyar és az orosz melléknévi igenevek a megfeleltetési és fordítási nehézségek tükrében Danics Szabina Lívia Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szláv Intézet Orosz nyelv és irodalom MA Témavezetők: Dr. Erdei Ilona, Szabó Martina Katalin III. Találkozások Konferencia 2015. 05. 08.
 2. Az előadás felépítése A melléknévi igenév szófaj (MNI) definiálása A magyar és az orosz melléknévi igenévrendszer összevetése A megfeleltetési problémák Fordítási nehézségek és lehetőségek Az –andó/-endő képzős MNI oroszra fordítása a hivatalos szövegkorpuszban Szenvedő jelen idejű MNI használata a célnyelvi szövegben 2
 3. Melléknévi igenevek a magyar nyelvben I.  „A melléknévi igenév átmeneti szófaj az ige és a melléknév között. Igetartalmat hordoz a melléknév jelentéstípusába ágyazva, tehát a cselekvést és a történést tulajdonságként, minősítésként nevezi meg.” (Lengyel 2000)  „valamennyi igenév kétarcú: őriznek bizonyos igei sajátosságokat, de vannak névszói kritériumaik is. […] külön szófajnak kell tekinteni őket.” (Papp 1962)  Fajtái: Időviszony-jelölő képesség jelen múlt jövő aspektualitás folyamatos befejezett beálló képzésmód -ó/-ő -t/-tt -andó/-endő (Lengyel 2000) 3
 4. Melléknévi igenevek a magyar nyelvben II. -ó/-ő képzős -t/-tt képzős -andó/endő képzős Képzésmód nem képezhető hiányos paradigmájú ható és részben a szenvedő igékből cselekvő T-as, pl. olvasó cselekvő T-atlan, pl. járó műveltető, pl. varrató mediális, pl. pottyanó visszaható, pl. borotválkozó folyamatos cselekvő igék *foglalkozott gyerek cselekvő T-as, pl. olvasó cselekvő T-atlan, pl. *ülendő műveltető, pl. *elvitetendő mediális, pl. *növendő visszaható, pl. *törölközendő Mondatbeli szerep • minőségjelző • értelmező jelző • állítmány • határozó kertre nyíló ajtó A művészt, a…fellépőt *A kisasszony zongorázó plafonig érőnek berendezett szoba A blúzodra, a kivasaltra *A kutya elzavart volt. magára hagyottan beiskolázandó gyerek A zoknikat, szárítandóakat *Az összeg öt részre osztandó. elteendőknek gondoltam (Lengyel 2000)
 5. Melléknévi igenevek az orosz nyelvben I. Az orosz nyelvtanok az igeneveket az igék kategóriájában tárgyalják, bár a melléknévi és határozói igenevet külön-külön kiemelik (vö. Béres 1975: 2) Az ige szótári alakja a főnévi igenév A tudományos szövegek jellemző vonása A mondat tömörítése 5
 6. Мelléknévi igenevek az orosz nyelvben II. Cselekvő Szenvedő Jelen idejű Múlt idejű Jelen idejű Múlt idejű Képzés FOLY+ -ущ-,-ющ- /-aщ-, -ящ- + melléknévi v. tárgyas, tárgyatlan FOLY, BEF + -вш-, -ш- + melléknévi. v tárgyas, tárgyatlan FOLY + -ем-, -им- + melléknévi v. tárgyas BEF, ritkán FOLY+ -анн-, -янн- /-енн-, - ённ-/ -т + melléknévi v. tárgyas читать (’olvas’) прочитать (’elolvas’) читающий - читавший прочитавший читаемый - (читанный) прочитанный Magyar megfelelői 1. az olvasó (MNIN) 2. aki olvas (MM) 1. aki olvasott, aki elolvasott (ММ) 1. az olvasott (MNIN) 2. amit olvasnak (MM) 1. az (el)olvasott (MNIN) 2. amit elolvastak (MM) (vö. Ferenczy 1996; Pete 1997; Куприянова 2001)
 7. Megfeleltetési problémák (Erdei 2013)
 8. A korpuszról T/13628. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről Fordítási irány: magyar-orosz Fordítási egység: 73 egység Szinkronizálás, párhuzamos keresés (Szabó 2011) Párhuzamosító eszköz, manuális keresés 8
 9. Az orosz melléknévi igenevek típusainak előfordulási aránya а vizsgált korpuszban Szenvedő múlt 58%Cselekvő jelen 27% Szenvedő jelen 12% Cselekvő múlt 3% 9
 10. Az –andó/-endő képzős melléknévi igenevek fordításakor alkalmazott átváltási műveletek a vizsgált korpuszban I. Fordítás igével [1] A Megvalósítási Megállapodások, valamint az azokban részes felek közt azokból származó vagy azokkal összefüggésben létrejövő jogviszonyokat a Felek által a Megvalósítási Megállapodásokban megjelölendő harmadik ország jogszabályaival összhangban alakítják vagy értelmezik. [1] Договоры о реализации, а также отношения их сторон, возникающие в связи с договорами о реализации, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством третьей страны, которую по согласованию определяют стороны договоров о реализации. 10
 11. Az –andó/-endő képzős melléknévi igenevek fordításakor alkalmazott átváltási műveletek a vizsgált korpuszban II. Jelen idejű szenvedő melléknévi igenévvel [2] a Magyar Kijelölt Szervezet által végrehajtandó minőségbiztosítási programok elkészítése és koordinációja az Orosz Kijelölt Szervezettel a Paksi Atomerőműre vonatkozó projekt megvalósításának minden szakaszában [2] разработка и согласование с российской уполномоченной организацией программ обеспечения качества, выполняемых венгерской уполномоченной организацией, на всех стадиях реализации проектов на атомной электростанции "Пакш 11
 12. Az –andó/-endő képzős melléknévi igenevek fordításakor alkalmazott átváltási műveletek a vizsgált korpuszban III. 1. Jelen idejű szenvedő MNI 2. Ige [3] Magyarország jogszabályai alatt a Magyarországra és Magyarországon alkalmazandó összes jogszabály értendő. [3] Законодательство Венгрии означает все законы, применимые для Венгрии или в Венгрии. 12
 13. Az –andó/-endő képzős melléknévi igenevek fordításakor alkalmazott átváltási műveletek a vizsgált korpuszban IV. Kihagyás [4] Magyarország kormánya és az Oroszországi Föderáció kormánya között a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről [4] между Правительством Венгрии и Правительством Российской Федерации [7]о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях 13
 14. Az –andó/-endő képzős melléknévi igenevek fordításakor alkalmazott átváltási műveletek a vizsgált korpuszban V. Fordítás főnévvel [5] segítségnyújtás a Magyar Illetékes Hatóság és/vagy a Magyar Kijelölt Szervezet részére a jelen Egyezmény alapján megvalósítandó projektekhez szükséges különleges engedélyek (licencek) megszerzéséhez [5] оказание компетентному органу Венгерской Стороны и (или) венгерской уполномоченной организации содействия в получении специальных разрешений (лицензий) для осуществления проектов, предусмотренных настоящим Соглашением 14
 15. Az –andó/-endő képzős melléknévi igenevek fordításakor alkalmazott átváltási műveletek a vizsgált korpuszban VI. Összetett jövő idejű ige [6] Kezelés alatt az értendő, hogy a használt fűtőelem- kazettákat az Oroszországi Föderáció területére szállítják ideiglenes technológiai tárolás vagy technológiai tárolás és reprocesszálás céljából. [6] Обращение будет включать доставку таких отработавших тепловыделяющих сборок на территорию Российской Федерации для временного технологического хранения или временного технологического хранения и переработки. 15
 16. Az –andó/-endő képzős melléknévi igenevek fordításakor alkalmazott átváltási műveletek a vizsgált korpuszban VII. ige 31% kihagyás 31% jelen idejű szenvedő MNI 23% összetett jövő idejű ige 7% főnév 8% 16
 17. A szenvedő jelen idejű MNI használata célnyelvi szövegekben I. Befejezett melléknévi igenév [7] Oборудование и материалы двойного назначения и соответствующие технологии, применяемые в ядерных целях, полученные от Российской Федерации в соответствии с настоящим Соглашением, и любые их воспроизведенные копии: [7] Az Oroszországi Föderációtól a jelen Egyezmény értelmében kapott, nukleáris célokra használt kettős rendeltetésű berendezések és anyagok és a hozzájuk tartozó technológia, valamint bármely utángyártott változatuk: 17
 18. A szenvedő jelen idejű MNI használata célnyelvi szövegekben II. -andó/-endő képzős igenév [8] Alkalmazandó jognak való megfelelés [8] Соблюдение применяемого законодательства 18
 19. Átváltási műveletek a melléknévi igenevek fordításakor 1. Fordítás melléknévi igenévvel Учённые часто критикуют литератoров, пишущих о научной, околонаучной вопросах. A tudósok gyakran bírálják a tudományos vagy a tudományhoz közel álló kérdésekkel foglalkozó írókat. 2. Fordítás mellékmondattal Сейчас уже есть роботы, различающие цвета, объёмы и конфигурацию предметов. Már vannak olyan robotgépeink, amelyek megkülönböztetik a színeket, a tárgyak nagyságát és kiterjedését. 3. Kihagyás Труд и свобода – это понятия, обладающие органическим внутренним родством. A munka és a szabadság rokon fogalmak. 4.Fordítás főnévvel, melléknévvel, névutóval ...если я условно приму на себя роль человека, критикующего литературов. ...feltételesen magamra vállalom az irodalmárok kritikusainak a szerepét. (Klaudy 1980)
 20. A szenvedő jelen idejű MNI használata célnyelvi szövegekben III. Melléknév [10] получение разрешений на импорт поставляемого оборудования и материалов, работ и услуг для реализации проектов, предусмотренных настоящим Соглашением, а также представление товаров к таможенному оформлению в установленном порядке; [10] jelen Egyezményben foglalt projektek megvalósításához szükséges berendezések, anyagok, munkák és szolgáltatások importengedélyeinek beszerzése, valamint az áruk vámkezelésének megszervezése a kialakított eljárásrend szerint; 20
 21. A szenvedő jelen idejű MNI használata célnyelvi szövegekben IV. Főnév [11] Правительство Венгрии и Правительство Российской Федерации, в дальнейшем именуемые Сторонами, а по отдельности, соответственно, – Венгерской Стороной и Российской Стороной, [11] Magyarország kormánya és az Oroszországi Föderáció kormánya, a továbbiakban együttes nevükön a Felek, illetve külön-külön a Magyar Fél és az Orosz Fél, vagy a Fél, 21
 22. A szenvedő jelen idejű MNI használata célnyelvi szövegekben V. Szókapcsolat [12] A Felek együttműködnek a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartása és fejlesztése érdekében esetleg szükségessé váló további blokkok tervezésében, megépítésében, üzembe helyezésében és üzemen kívül helyezésében. [12] Стороны осуществляют сотрудничество в проектировании, сооружении, вводе в эксплуатацию и выводе из эксплуатации других энергоблоков, требуемых для замещения и увеличения мощности атомной электростанции "Пакш". 22
 23. A szenvedő jelen idejű MNI használata célnyelvi szövegekben VI. befejezett MNI 35% ige 22% melléknév 13% -andó/-endő képzős igenév 13% főnév 8% szókapcsolat 9% 23
 24. Összegzés, kitekintés  Problémák vizsgálata nagyobb méretű szövegkorpuszon  Egyéb MNI fordításának vizsgálata  Ellentétes fordítási irány behatóbb vizsgálata  Más szövegtípusok vizsgálata  A kutatás során feldolgozott szövegek csatlakoztatása a digitalizált HunOr magyar-orosz párhuzamos korpuszhoz; a korpusz szabadon elérhető kutatási céllal: http://rgai.inf.u-szeged.hu/ (Szabó et al. 2012)
 25. Irodalom Béres S. 1975. A magyar és az orosz igenevek összevetése. Intézeti Szemle. Nemzetközi Előkészítő Intézet. 1-34. Erdei I. 2013. A magyar melléknévi igenév rendszer hiányzó alakjairól és az orosz-magyar megfeleltetési nehézségekről. Társadalmi változások – nyelvi változások. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében. 209-213. Ferenczy Gy. 1996. Orosz nyelvtan és nyelvhasználat. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 103, 282-290. Kosaras I. 2001. Orosz nyelvtan. Budapest: Nemzeti tankönyvkiadó. Lengyel K. 2000. Az igenevek. In: Keszler B. (szerk) Magyar grammatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 231-237, 246-249. Klaudy K. 1980. Orosz-magyar fordítástechnika. Budapest: Tankönyvkiadó. 77-95. Papp I., Kálmán B. 1962. Az igenevek helye a nyelvtan rendszerében. Magyar nyelvjárások. VIII. 71-81. Pete I. 1997. Морфология русского языка (Az orosz nyelv alaktana). Szeged. 148-157. Szabó M. K. 2011. Jelentés az első digitalizált magyar–orosz párhuzamos korpusz (HunOr) építéséről. Problémák és lehetőségek, in Parapatics Andrea főszerk. 2011. Félúton 7. A VII. Félúton konferencia (2011) kiadványa. ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Budapesт. Szabó MK.-Vincze V.-Nagy T.I. 2012. HunOr: A Hungarian–Russian Parallel Corpus, in. LREC 2012. 2453-2458. Zimányi Á. 2006. A befejezett melléknévi igenév állítmányi szerepének szemantikája és pragmatikája. Magyar Nyelvőr. 130. évfolyam 2. szám 176-186. Куприянова Т. Ф. 2001. Знакомьтесь: причастие. Санкт-Петербург: Златоуст. 25
 26. Köszönöm a figyelmet!
Publicidad