Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf

zoran radovic
zoran radovicWeb Developer at P.F. Chang's China Bistro en P.F. Chang's China Bistro

zoran

r
t
/
r ~
& r.
rv-,
_ A
>Sm
:
v
m
r
c
V
/
/
/.
/'
V
^ •
V
ft
v£
.k.w i tm
fe-stiVUC
x
g 4
.5^
«r>
TEX Maxi 2
LOVAC NA FOSILE
1997.
Crtez:
Jose Ortiz
Tekst:
Antonio Segura
Naslovnica:
Claudio Villa
Preklop:
Quaresma
Nc
y
lis
V
WJ.
i
/
1^
m
L
LOVAC
NA FOSILE
TEKBT: SEGURH - CRTEZ ORTIZ
PRIR0C?05L0VNI MUZEJ U LONPONU: U FOSJETI SU WISTER THOWAS CAREY, SENATOR
PRZAVE /MASSACHUSETTS I NJEGOV TAJNIK LOWELL SHER/MAN, U PRATNJI /MISTERA
ARTHURA /MACHENA, OLANA ENGLESKOG FARLA/MENTA, KOJI /M JE UJEONO I IOV£,...
NEBESA!
KAKVE GOLE
/ME ZVIJE-
b— Rl! _ C
m
y.
m
/ -7
I
0
1
OPROSTITE
/V] NA NBZNANJU
GOSPOCINE WACHEN...
AU RECITE /VII U
KOJOJ OALEKOJ
ZE/VLJI 5U NAOENI
OSTACI OVE ZVJE-
P.AO?
m I L 11 11
s,'»% >ikv
W-$
A
«
id
CUDNO DA TO
NE ZNATE, OP.AG SENA-
TORE... VEdlNA OVIH VELI-
fiANSTVENIH PRI/VUERAKA
FOSILA DINOSAURA SU NA/W
DOSLI S ONE STRANE
ATLANTIKA, UPRAVO IZ
VASE ZEWLJE!
G
3
<p
fO.
SHER/VIAN.'
KADA 5E VRATIM
U 5JEDINJENE
DR^A^/E, UfilNIT
C5U SVE DA SPRUE-
£l/W PRODAJU FO-
SILA OVI/Vl GLU-
Pl/Vl ENGLE-
ZI/VA_.
TA/VC) SU
KUPLJENI DA
OBOGATE ZBIR
KU NA^EG /VU-
ZEJA!
i
"Hi.
I
H/Vl/Vl
M
X
NE^U DOPUSTITI DA SE
NASA NACIONALNA BASTINA
PLJASKA1
NAPROTIV...
USlNIT SU SUE STO JE
/WDGUSE DA SE I U AmE-
RICI OTVORI JEDAN
VELIKI PRIRODO-
^ SLOVNI /VIUZEJ!
//
TO^NO,
SENATORE...
VISE NEGO
TO£NO!
4
PODRUCJE WVO/VWNGA: WJBSBC OANA KASNJB
a.
W/
m <&
4
i
«>
V
VL
c
6^
8^3
^-- Jg.;
5
m otvorite
061... 1vfKrv0
POSJETU!
W/A, DR^I 
SPRE/MNU PU^KU! 
N/^ BREtULJKU SU
TRI NOJANCA...J
7!'
INDIOA-
MCA? /LI-
IRON SlRI RUKE, IVA*>Ui& PU^KO/V)
VELlCAN5TVENI/V I P0N05NI/V
POKR6TO/M... ,
POTO/VA CRNI DIV Dt.e POOLED
PRE/M/A 5/A/WDTNOA1 OAVRANU...
/>
... DOK CRVENOKOSCI ZN/ATI^ELJNO
FROWATRAJU NJBOOVE KRETNJE, NE
SHWACi/AJU^I /MU N/A/VJERE.
'-v
s
2r
V /
f,.
6
/
S
7,
/.
* 3J

*
s.
■
J
*y
iKHH///
CS
^-^7? ' ^ -C^N
Km ■m^ ■*»
S&''*±.
■^■CVT^-
.
*%
('■,.-«K
INDIJyANCI VO^/
OPLAZE! PW.
Mj
&
V
VOAH!
^ am

/)
^ IZAZWAO IH JE...
I TAJNI/W JEZIKCW
PRimiTI/NIH N/AROPA
I5HODIO JE NJIHOVO
PO^TOWANJE.
l
lU
7
JAAAASH!
JAAAABH!
mm
, SI
&, 1.1
.•_ c .
1'/:,
Vf/
^ 'W
■»■ -- -. ^ i L •' 4
;/// ^
'i
-o-:>' l,^ /
- >
.-r • V, V/Uv —- -
W -rvsmm
/■??&
v
■A
ss
*—
^ IWDi.VA
SU N/A5LUTILI
PA 5/V0 PALE-
ONTOLOZI... /Vl-
k ROLJU6IVI
k. LJUDI '
HA! HA! NB
VJERUJE/W BAS...
TALBONTOLOG" JB ZA
(NPIJANCE TER/VIN
^BEZ IKAKVOG
b&a zna£enja!
TOCNO, rvwss NATA-
LIA! KAO I (SlNJENICA
PA SfAO U GLUtBI
SENATORA CAREYA,
A I TO 5TO PUTU-
JBMO POP ZA^TI-
TOA1 KONORESA
SJEPINJENIH...
4
I
2
i i
r
„ PA, SVB TO
NABOJ CRVBNOJ
8RA<5l NI^TA NE
GOVORI... APSOLU-
TNO NlSTA!
ife
iJ^/4
^45
^2^
8
U TOW STOW TRENUTKU,
U WALOW SGLU R/ATON,
N>A GR/ANICI DR^/AWA NEW
/MEXICO I COLOR/ADO...
vsis mi ziasjsz-
i
o
im - ^
1
^iriss * K" !
yiit
■<
z/iA
%
V
g
f
TO JE
NJEEOV
KONJ.
'X
/
P C->
9
s/vfat£an
JB WOJ
WA&AK, HB?
LJUDI SO OMOJB JAKO PRAZNOVJERNI I KADA
VIDE CRNO<3 /V1A£KA PUCAJU NA NJBOA. ALI
ON JE LUKAV I UVIJEK /V IZA^AKNE.
^ DA, l/VA 5EDA/V1
t-WOTA... PA 5TO
AKO JE NEKI VEd I
IZSUBIO! OSTAJU
/VU DRUGI...
^
f //
N
DOBAR DAN,
(305P0D0?
±ELITE JESTIr'
10
JESTIr' K/A5NIJE... PRVO
WORAWO I5PR/ATI <3RLO
OD PRSINE koju S/VUD
PROGUTAU. ^
TOCNO...
FUSTINJA A^l
JE U U5TI-
/V/A.
^=5
0
'YSy^**

w
1 «
W
'y
PRESTANI/WO
GUBITI VRIJE/ME
I PRIJE€7I/V0 NA
STVAR... KOLIKO
WA/V NUC?E Z/A
/VOJU KOtU?
PROKLETSTvO
•9
V
C!
rV
11
AAAH!
C7
fti. 17
K>AK/AV NBRBOl
KAKO sre POGOPILI
C7/A SU V/WS CX?5LI
UBITIr' ^
PRIJ/ATELJU!
U /V0/V ZANA-
TU NB ±IVI se
PU(30...
^3
C7 <.
44*
r ... yAKO Sfc ^
NB ZNA FP.BFO-
ZNAT LOVCB
NA NAGP.A-
h OB! ^
-A ?:

'X:
12
P3
P Yy
&
i 'r T-
<4^
/-
%
'///
p
I
H/WVL. N/A
KR/AJU SU /VIE
IRAK COBILI...
/TAETCI SE NE
AAOEU VJB&NO
IZBJEe/AV/ATI...
(7
0
r
I
V
u
SELO
JE WALO.
NBfAAWO
DOKTOR/A
RECI /Ml,
GDJE JE
DOKTORr3
(7
://
i_ ////A 
c<
'A
13
^ K VRAeu ^
5 OVO/V CRNO/V
/V/A<5KETINO/V!,
I
o
fVJoOO
r
RAZITE.'
UOKOLO Bl
WOGAO BITI NEKI
CPRUGI LOVAC NA
NAGRAOe.-
r
NE VRIJEDI/V
TOL1KO D/A Bl /WE
5LIJECILO CBT-
V/ERO LJUDI. I
TROJE JE VE6
K PREVISE... ^
f
CLu.
«
//
ITmT
I
' /AH, ZABORAvIO ^
S/A/W... I/AKO NE/W/AA^O 
DOKTOR/A, OVOJE U
/WJE5TU l/W/; JBOAN J
. OCX-lS/AN GROBAf*. Jtt
AL NE
Z/A /WENE
B/AR 5E
N/ACVA/W
# ' TAJ CE^
D/AN/A5 BITI
KORI5TAN,
PRIJ/ATELJU.

14
DVA /WJESECA KASNIJE, U ORAOU BUFFALO (WYOMING)
■c
*
»
Sf
^h'^i "j> ji/A
NE OSJEC/A/VI
NlSTA /ALI 5/A/M
PRI/WIO PORUKU
GL/AD/AN 51...
VELIKI
/VWUZ/ALE/WE! OVDJE
BLIZU NEKO 5PR/AVLJ/A
GR/ANDIOZ/AN BIFTEK!
05JE(5,A5 LI /VURISr7
1
i
i
'TD
v-^
PRETJERUJES yAKO N/AW JE ^
DANA5 SUCENO
U/miJETI, TO 5TO
dE TE UBITI 5IGU-
RNO NE<5E BITI
ZEO/AN
t-BOAN
SMRTNO
ZE£?
li
m
1
s
W?
1
n
15
NBKAKO
SAW UVJBRBN U
TO. obbOajbw Tl
OA tBWO SB
U5KORO UTOPITI
v U PIVU...
r
r
^ ALI PRvO
OBWO P.AZ.GO-
V/AR/ATI 5/A B/AX-
TBP.OW, SLAt.BS
v LI se?7
WEI
K/AO D/A JB
V/A±NO C?/A SB
SLAt-BW. Tl SI
MBO OOOJOO...
r L=
WOWCB, JB LI
SBRIF U UREDUr7
aHERlpf
a
^ N6, N/ACI
<iBTB GA U
KOV/A<SEVOJ RA-
PIONICI, BLIZU ST/ALA,
N/A KRAJU SBLA.
z
iT
I
Lh
rrn
UiU
'y/A
m i i n
RA OOBRO, UIDIW OA
IOBwo u Otalb, tawo
Cbwo ostaviti konjb,
ZASLUtUJU OOBAR
OOWOR I FORCIJU
SVJBtB ZOBI.
/ NUB
NBOPHOONO.
VBO Tl TO JAKO
 OOBRO IOB. ,
HWW... PRI-
^ WJBOUJBW OA
POSTOPAO BOLJB 5
KONJI/V/A NBGO SA
SUOJIW STARIW
ORUGOW. BOJIW SB
OA CU WORATI
V N/AU<2lTI RZAT.. /
I
16
DAKLE, LjeNWCB,
HO<tB LI TO WO-
JB 5BOLO? a
HBJii
KOGA TO
WOJB OC
VIDE...
1
1
r WALO ^
STRFLJBNJA,
TO/V. 5/A
/WD DVIJE RU-
ftth- KB.
r/
TO/V), STARI
PUR/ANU,
NABAC0 51
B/AR STO KIL/A
SALA! /AKO
/WSLlS OSTATI
SA REND^E-
RI/MA, NE Bl 5E
5/VIO TOLIKO
UDEBLJATI!
1
TEX WILLER
I KIT CARSON
OSOBNO!
n
§
i
kvn.
ill Hi
r
r r r
U PRAvU 51.
5LIJEDI/WD TRAC3
JBDNB ZVIJERI NA
DVIJE NOGB... BBF
JBONB BANDE
^KRADLJIWACA
^ STOKE KOJI
NA SAVJESTI l/VA
HLAONOKRVNO
UBOJSTVO CVA-
DESETAK JADNIH
DUSA..
I/VA5 PRAV/O, KIT... ALI OVAJ TRBUH JE
JOS U STANJU POSTIVATI ZAKON! A
PRETPOSTAVLJA/W OA JE TO STO WAS
VIOI/W OWOJE, U BUFFALO, POWEZANO
SA ZAKONO/V.
/ /JIJl /
/'
■L-Mi
17
VJERUJ m. TOW...
C/ARSON I J/A NA
FLe<tIVA WAfVO
PODEBLJE
I5KLJ5TVO ALI
OWAKO NE^TO
JO^ NI5/WO
VICJELI. TA
PROSTAfiKA
HULJA UBIJA IZ
6I5TOG
ZAVOMO-
LJ5TVA.
A
I
■*
SS
£3
r- BIJE5NI PAS 
ILI JEDAN OO NJE- N
GOVH ORTAKA, IZGU8IO
JE OVU PUSKU U NAPADU
NA JEDAN RANO. PRO-
. ilTAJ NATPI5 NA /
K KUNDAKJ..
£
pnui
f Hvvn.. ^
NJEGOVO 1
l/VE JE FOUR
L BEARS'... J
* FOUR BEARS, INDIJANSKO I/VIE KOJE ZNAOl
CETIRI WBCA/JBCA.
NE ZNA/VAO /VU Nl
WB Nl KAKO IZOLEPA,
ALI SWO OA MBt KRSTILI
ZOVE/VAO OA «BIJE5NI
v PAS».
rn
i
'Sj
7/
I SHVATIT
dE$ ZA^TO
SPAO DOSLI U
BUFFALO.
S
JA 5A/A /AU ^
OSOBNO URUfilO OVU
PUSKU KADA JE, PROSLOG
PROLJE<5A, POBIJEDIO
NA RODEU SA DIVLJI/A
^ 2drijepci/va. ^ I.'
18
■ DAKLE, I
[VLvASNIK PUSKE]
JE INDIJANAC.
&TO NAW WO-
t-ES, P.EC O
M^ewu?
PRIJE PET-
r
NAEST (500NA RAN-
KER LON NOLAN JE,
05TAV*> UOOVAC, OtE-
N0 INPIJANKU IZ PLE-
rAENA CRNIH STOPALA
I USVOJIO JE NJE- Z.-ijV
K. NOG SINA..
w
DANAS OECKO KUPUJE I PRODAJE
KONJE, TE OSTALA GRLA STOKE ZA
RACUN SVOG OGUHA... I PRIZNAJE/V
Tl DA NIKADA NE BIH POMISLIO DA
Bl FOUR BEARS WOGAO VODITI
DVOSTRUKI t.JOT
W FOUR BEARS JE 
ODRA5TAO LO^E; 5AAVDT-
NJAK, 5A TESKIW KARAKTE-
RO/V), OWILJENA /VU JE ZANI-
WACIJA BILA TUGl SE DO
KRVI SA POLUBRATOm BUR-
TO/V, NOLANOVI/M 5INO/M
K IZ PRMOG BRAKA.
i
WM
ZsJi
i
— u
-a>
r ^
OKAY. naSli smo
naSeg Covjeka.
STO iySLG, JE LI
OANAS TU, U BUF-
FALU, ILI JE NA
ranGu?
•fi
NE, U BUFFALU NIJE..
VEC BIH GA
VIDIO.
w.
19
^ ... U SV/AKO/Vi "■
SLUZAJU, SUTRA
UJUTRO CU WAS
OTPRATIT NA
NOLANOV
^ RANC. ^
A SAVA NAS
OCVEDI N/A NEKO
wjbsto goje se
mo^e FOt.OBRAT
K/AK>AW GIG/ANTSKI
BIFTGK... I GDJE Bl
WOGLI WALO
^ PRILEdl. i
I ^
s
i 411.
n
v/-
m
-w
AUM)
TAKvlH WJBSTA ^
y
U BUFFALO NBWA. OOC
Cbtb U WOJU Kudu... WOJA
KCBR LORN/A JB NAJBOLJA
KUH/ARIC/A U MJBSTU, SPB-
CIJAUZIRANA JB ZA GOLB-
fVB BIFTBKB, S PRILOGO/W
OD PEdENIH KRUMPI-
v RICA I TUCBTO/y A
JAJA. ^ft#
r//
TO JB /V1UZIKA ZA
WOJB USl! NB WOGU
COGEKATI DA SE UPO-
ZNAW S Tl/Vl BIFTE-
CI/VA.
*
Pm* i
w / -/ .
m
/
m
HAW... /WCRA BIT! vBOWA LUKAv
TAJ UBOJICA CRVBNB KOZB, AKO JB
USPIO SAKRITI SVOJU ZLOCINAGKU
DJELATNOST OD STAROG LISCA
KAO STO JE TOW BAXTER.. a
'fi
i
I i <
20
U TO/V STO/V TRBNUTKU, NA NOLANOVOW P.AN6U.
rr
-Tj #- r- v
Tf w1
-
I
=4^
o ET
Jfl
4
a
/
>1,
t
- --^^nxvnn
f:CisA^vVVN
UPOZORIO SAW TB,
TATA; I OVOJB SB
JASNO WC?I... ^
Y 'j
I
-J
A
n
twv
, 1
/
#-*•
1
^ FOUR BEARS JE ^
pokuSao falsificirati
ORIGINALNI ZNAK SA OVE
CA/IJB PREOKE... KAKO TO
6INE KRAPLJIVCI
s. STOKE! ^
e?
^//
/>*
' .N
X
X
n
0
/r c-
ETO ZASTO Tl NIJE HTIO IZRUfilTI
CX?KU/VENTE O KUPNJI; TA PRLJAVA CRVENA
NJUSKA KRAOE KONJE, A DOLARE KOJE WU
DAJES ZA NJIH 5TAVLJA U P^EP!
i
21
& I
^ENO!
<3C?je Tl JE'
SIN?
U DRVENOJ
OGRAOI... KROTl
^DRIJEPCE!
. ••.jr •
r% >■
hi
k 
m
i
'//
«
22
7 ^
LUBP LET! NAOAJ-
WO SB OA JB SLO-
 /YWO VRAT. y
1
NAFPOTW... £< 4
~—2
i *mM
m U4
2
mm
&'jrl
IfWIIIillll
!■1 Ml --
/. '■tt
'zn.
r/
i
^
1
—
.X >S £ ~
NB CINI TO,
FOUR BEARS!
POSTUJ TOG
KONJA!^
HI
;/
/i
xv
m
■ficy
n
DOSTAH
f/
1 V
&
X22^
23
VOAH! ' FOUR BEARS! N
SA/WD OLOB> TAKO
FOSTUPA PRE/VIA
KONJU! A ZNAA1 I C?A
SI SE UPUSTIO U
KRACU STOKE...
J
«
rA
7
r
k
1
LOPOVE!
NADA/V) SE DA
dE TE BRZO
OBJESITI NA
KAKVO DRVO!
0°
o 2'-
(2E
fi
V
'OA.
d
KOPILE.' JA. ^ STANI, TATA!
OVAJ ZLO^INAC
/VISLI OZBI-
> LJNO...
CTT]
£ f
24
I
vi'M i
WAN SA /WDJE
ZE/MLJE! I NEK/A
JE PROKLET D/AN
K/AD SAW TE PRI-
/VMO POC? 5WOJ
KROV! WAN.'!
I
r
/
J
/'
'mti A
9.
/
WO>AH!
Al/AKNITE A
5E 5 PUT/A
/VII
o
■. ^ V,
/,
-4.
V
//
1
i
SUTR/A CE/WD
l6l U BUFFALO.
ISPRI6/ATI iE/WO
SWE SERIFU
B/AXTERU. NE- i
K/A 5E ZAKON fcj
B/AWI 5 TIAA i
KOPILETOAA! ^
UZETI
du PU^KU I
PROSTRIJELIT
dU AAU GLA-
WU!
NE... AAI
NISWO
UBOJICE!
yg
i J
i
<A
a' 'n"
Wi *
1Mb
,. .^Ul
I y
25
I TAKO NA ^
KR/AJU 51 U5PIO
R/AZBITI L/ANCe KOJI
SO TE VEZ/ALI Z/A OVU
KUdU... KORI5TE<5l
jeC?INI JEZIK KOJI
FOZNAJBS:
v N/A5ILJE!
» •
mm
ZN/A5 D/A
5/A/W 56 VBZALA
Z/A NOLAN/A Z/ATO
5TO SAW HTJBLA OA
SB Tl OBR/AZUJ65 0
WASCHO' DRU-
5TVU
S
t
£
v.
BIJELI LJUDI
SANJALA ^
SAW OA 6BB> NA-
u£m NJIHOVE
ZAXONB... I OA £B6
P05TATI P05T0VAN
I UTJECAJAN
COVJBK. >
/ '
V
i
SAWO TAKO Bl NA5
WOGAO OBRANITI
OO KP.AOB NA&B
ZBWLJB. I IZ TOO
RAZLOOA SAW Tl
OWOGU&LA OA
POHAOAS NJIHOVU
Skolul.
f
/5//,
'44
9
»*
*■4
r ... | J05
SAW HTJELA OA
OOVORlS I OBLA
0l5 56 K/AO
JEDAN OO
L. NJIH!
/ /
M
0
9
0
0
26
COSTA 5 Tl/V ^
/V/AsJKO... OP BIJELyA-
C/A SAW NAU&O ONO
S>TO mi WOt.B FOSLU
£lTI. ONI <5E U mENI
UVIJEK VIPJETI G/AP-
NOG PIVLJ/AK/A PREO-
BUdENOG U CIUILI- I
ZIR/ANOG
f
CO^/JEKA
u
9
IZ TOG
r
RAZLOOA NOLAN^
NIJE HTIO P/A NASTA-
vim UCBNJB... BO3AO
5E PA STECSI
ZNANJE O VISE
. 5TVARI OP (
NJEG/A.
M
Vt
/ / <r
IZ TOG RAZLOOA SU WB
PJEVOJKE IZ SELA PREZIRA-
LE. IZ TOG RAZLOG/A mi JE
OTAC JEPNE OP NJIH
NOZEm IZNAKAZIO
LICE.
J
r-
>
y/
v.,
a
r^r?
mAJKO! NIKAPA Tl
ne<5u mo<5i opro-
5TITI STO 51 OP (A
mENE HTJELA M
NAPRAVITI OT-
PAPNIKA.. MO-
PILE
I
r
ZELim PA ^
to znaS... u mom
5RCU imA mJESTA
ZA SAmO JEPAN
OSJE^AJ;
k. WRtNJU! . 4
N
V
£o v-r,
V
27
KUdA &BRIFA BAXTBRA, U ZALAZAK 5UNCA...
m
Qii
TVOJ OTAC NA/W NUB S', '
LAOAO, LORNA: VBUKA 51 ) . ' '
KUHARICA! I RAZI 56...
WOQAO BIH T1 56
UOVARAT! r*r'* '"/u . ^
grVT. ! 'UUMU* < JlUfa ,Sr ;
WlipL.^
UH! UH!
RBKAO JB
PJBD KIT..
///// ^ .
I 3BSAn,
Djec?e, i to
NAJBOLJI!
ALI JA ZNA/W 1
ZA5TO /Ml 56 (305-
POC1N CARSON ZELI
UCVARATI. KAKO BILO
OA BILO, NJBOOV JB
CILJ VEO POSTICNUT:
COBIT CE OUPLU
PORCIJU TORTE! J
«DJ60», HAf
OO/MAH 5TRCA5
OTROV! I Tl 51
/Ml NEKI PRI-
JATBLJ?!
///
rv
t
K
VL
NBTKO JB NA
VRATIWA! WOGAO
Bl BITI ONAJ TVOJ
OBOt-AVATBLJ,
^ LORMA... ^ It
V
OH
o
4^0-
o
r
mk
y.
/Jti
WL
/
TO JB JERB/VIIAS HOUD,
/VUBSNI LIJB^NIK... DVOJE
GOLUPddA SB /WI5LI VJENC/ATI
U PROLJBdB I VE<i SB UIC?I/M
OKRU^BN UNUCI/W/A.
'ML
0-:S
'HI
V
'i
i
COBRO, LJUPI...
POSLIJB SVBGA
OVOG 6TO SAW FO-
JBO, RASPU^I 56.'
$TO K/A^BTB NA TO
DA PROT6C5N6/WO
NOGB
6 STa
m
FOWO<t CB N/A/V1
PROB/WI I,
ISTOVRB/MBNO
CBWO DVOJE
Z/Arij<5NIK/A
OSWITI 5/A-
/ME I U SVB-
TO/VA AAIRU.
f?"
Ml
'y>P
/
29
62*.
a-m..
a-m.. j,//
WL
Me
 9
✓
? :
OH
mOGLI STE OPROSTI
TO ISKAZtVANJB TE JA
NJEZNOSTI /n
OCGODITI ZA
PRIKLADNIJI
TRENUTAK.
y
/: KN.
m
r.
I
S
U PRAvU 51,
rom. BIT CE5
DJEC? VRLO
5KORO...
mVn.3TVARI Bl
BILE BOLJE ZA OWAJ
5VIJET KAOA Bl BILO
VISE ZALJUBLJENIH
LJUDI KAO STO JE
OVO CVOJE
k. mLADIK.. ^
8
kl
HVALA NA
^ELJAmA,
KOLE<5A. HA!
HA!
mM
>
••
Mb
m
i
ry
mm
30
9
HK
TO KOGA TO
NASBG
VIDI/WO
VHIJGONOG
SERIFA HIK WALO SfWD
ocvise <*9*
POPILI W/*
Sgrife HIK
I
ALI I
FOUR BEARS
JE U OPTI-
CAJU..
r jesi vicio, ^
TEX? 5VI OVDASNJI
PROBLE/MI BUFFALA
PAR VESELIH
P1JANACA..
M
NISTA ZATO,
IAOIVC. ALI
5ADA lOITE
SPAVA71..
f
M
i
C?A.. 5TRANO
TlJELO U OVO/V)
/VMROLJUBIVO/M
/VJE5TU. STETA! ZLO
5E NA5TANJUJE
v POSVUDA.. /
..OKRUTNI
UBOJICA.
n
6^
5^
//
L< '/
^ L
I
31
U TOW STOW TRENUTKU, U K/WJO-
NU CRVENE LISICe, /WECU PL/ANIN/A-
WfK BI0HORN/A, NA NEKOLIKO /MILJA
OV BUFFALA.
32
^ ZATO
NA/W PL/ATI
UGOVOFteNU
5U/MU I Ml <tB
MO OTI<5l.
NI5/AM
N/AVIKAO R/ASIP/ATI
51/OJ NOWC, A VI
OA NI5TE ZAS-
LUtU.
%
" 7fl
% £
I ZN/ATE 5TO
Ml SE JOS NB
SVIOA KOD WAS?
NB BOJITE
ME 5E...
>
0
h
U
'
yWv'"
HEJ! 5TO
STB TO NA
UMILI, 5UT
TBRUn Ml
NB..
RUKE
UALJB OD
PlSTOLJA,
PTI^ICE!
N
33
/A
^ N
I ONOA,
B>to jer
stigao je
STRAHr"
Slw
vwm m
m
m
vA£fi
©
7MS
>
TO OSWITE "1 ^
NA/VA OA
PR0SUC?1/V0... /■
ln^ ^rC
NE... Nfc
PUCAJTB! NI5-
A^O NlSTA LO-
SE UOlNILI...
r
^ W,.'-
i -
0
0
1
<J A
... I EVO
PRE5UDE! Wi
7
v »
34
^ NISTE
IH TREBALI ...AL Tl 51
ve£ OOLU&O
FUCAT, ZAR
NB?
UBm...
y

///
Jl 2
7 F
G/^DE!
OVO <5ES /VM
PL/ATITI!
ICIOTE!
t-
w
%
7A
7'
ZNA/V 5TO /VM5LIS,
CHAP/W/ANE. ALI NB
ZAVARAVAJ SB... SA
/WNCW TO NIK/ADA
NE^ES U^INITI!
/ _•
wv
7^
#
c;
t
i
35
NAPFUJeO!
ISKORAJTE RUPU
ZA OVA OVA
rNaacLA...
jn
ri^
0*
>
fcCW/ARDE COPE,
PROKLETNlCE! UVIJEK
5TI±E$ PRIJE /VENE I
POCRABlS NAJBOLJE
PRI/VVJEpy<E...
ostavljaju£ /Ml
fc-v /MRVICE! ^
14
c_
20
C3
O
«
r1
<i>
%
m
i
i <^r^
vm
a.
vr-
/ALI SRE5T CSE/VO^
SE /VII PRIJE ILI
KA5NIJE... I TAOA OB
<y
NARAVNO OA
JB LUOAK! S>TO
/VM5LIS OA JB ONAJ
KOJI IDE OKOLO
U POTR/AZI Z/A
KOSTI/TA/Ar' PIH!
TOBOm BITI
GOTOvO FOGLBOAJ
OA.. BlfiUJE
5TIJENU.
LUOAK!
O
1
y
/i. "I1 r I
L

V'
36
SAT VRE/V1EN/A KASNIJE,
SUTTER I NJECSOVI LJUQI
OSTAVLJAJU ZA LEOI/W/A
BIGHORN, VODE^I 6>A
SOBOW KONJE DVO-
JICE /VRTVAGA..
-
m
^5^
NECE/WD ICI U BUFFALO. AKO NETKO
OTKRIJE TIJELA ONIH DVOJE JADNIH
GLUFANA U KANJONU, NE BIH HTIO CW
IH 5E DOVEDE U VEZU SA NASOW
FFSUTNOSCU NA OVO/V
pooruOju. ^
i /// 77
w/mw,
//A
//
/C
*
•jC »«>'
o
<Lli-
aLx ^
U/WJE5TO TOG/A C^EmO
PROCI KROZ 5HERID/AN,
GDJE 6U KUPITI KOLA V,
m PUT CPO /WONTANE BUC?E
PUNO UDOBNIJI. IN5TINKT
/mi govori va Cbivo TA-
WO COLJE SRESTI
COPEA I NJEGOV/U
K^ER.
WIIIIIHIHF/IIWII^
I iv
M xUV.r
37
SLJEPECEO DANA U PRV/I/V1 JUTARNJI/W
SATI/VA, NA PUTU ZA NOLANOV RAMS..
m
fji? r^y*
t
«
>#rv
*r.
>
BITI CE
SAI/RSENO AKO
SRETNE/WD FOUR
BEARSA NA l/VANJU
NJEC30V0G OOUHA I
5V/E±;EATO /WU
P^LME... /
LIJEPO n
JUTRO ZA
JAHANJE... NE
/MISLlS LI, STARI
/WDJr'
ILI ISKOPA/WO
JEPNU LIJEPU
RUPU AKO U^INI
GRESKU I PUCA
NA NAS!
C
i
s 1"
k:! ^
4.

%
kAW% V /
tv

ROSA mi
I TO 8AS NA NOLANOVO/W
RAN^U! BRZO,
SOTONSKOG
GLEDAJTE TA
GALOP)
NESTO
DOLJB Dl/W
mo
GORI
%
1
si
'
l
38
s/
NS
5V
4
Cv
n v
-^^LI
■v
s^^vT
rj *%s
V N
^ V
II
i
SILNI BOtE!
KAKVO RU^NO
IZNENAOE-
NJB!
CJ
^ "V *
«r^- «?>
k ^
39
m
/-
/ o
'/i
r.
fi
i
55
m
w. w juZex sb moj
OTAC SUKOBIO SA
FOUR BBARSOW I
POTJERAO OA ^
JB SA mA- M
NJA.. I TA PR- M
LJAVA CRVBNA IkJ
NJUSK/A JB,
■Z.A osveru, iuO
POTPAULA ^
KUCB! 1
P//
'h
o.
s
W
K
S-N.
I
PROBUDIO
SAW SB OKRUtBN ^9
PLAWBNOW... I VIDtO
5A/V /V^OO OCA KAKO
URLA OP BOLA, PLA/V-
TB& KAO ^
K BAKLJA!
r
/
r
■f-i
i
50^1
h
c
i;
✓
*
%
f o
2^
40
K
EVO 5TO
JE OSXALO OD
NJEG/A! SADA TP.BBA
UHWATITI UBOJICU I
OTPR/AVITI <5/A D/A
VI5I SA STABLA.
m
KSh^4

N
I
.../ALI RENPZERI NI5U
Z/AC?U±ENI Q/A IZVR^A-
VAJU KONACNU PRE5UDU.
UHVATT Ce/WD TOG ZLO-
CNCA I PU5TIT 0E/VAO
D/A SUP/AC OPLUOl
^ STO OE 5 NJI/W. >
... 5vE COK
AAU TIJELO NE
5/AGNJIJE ILI DOK
G/A LESlN/ARI NE
POJEDU!
R>AZU/VMJE/VA
WA^U BOL,
6URT...
-^>r
mi
K
xn
0 /
2
%
Mm. * 'A
5REC/A PA JE V/AN/A
JOS 2lVA.. TO JE VRI
JEDN/A ±EN/A I ZN/ATI
OE SE BRINUTI Z/A
TEBE I TVOJE LJU-
. PE, 5INKO.
... PRIJE NEGO
JE IZRE5ETA/M
AAECI/MyA!
TA INPIJANK/AP
NE ^ELI/VA JE.
NAPROTIV, BIT OE
BOLJE OA 5£ TA
INPIJAN5K/A KUOKA
NOSI OOAVOB...
I
%
a
41
42
I JA KAZBW OOSTA! NB
tBUW VAW NAUOT,
BiPrr...
'WZ
m
NB BIH SB KLADIO U
TO, PRIJATELJU... ZNAW
DA HOCBS IZLURATI
TOG WLAOOG
I IDIOTA)
f
L
f
KOPitC!
/
/
-m
o
1
O
y
///
i
ET
^ / SPBttOW
W ( PO TEBE, NISI
/Ml OORASTAO,
/VVD/VOl<iU...
I
V /A.
/
//
C).
Ml
P
>*
/MX^
%
JS.
43
'// 7.A TvOJU SIGURNOST
SAVJBTUJem Tl OA
FOOBB SA NAWA U
WJBSTO, YANA. >
NE/AOJ/VUD V£e C5UBITI
VRue/we... i VIDI/WD JE
LI SVE U REOU SA
v ovo/v tENom.
c-
f
HvALA.
1^1 <5U 5
TOBO/W.
X
,
m
■
i
i
-v
cr-
7/
V.
&
111
TEX, JJERJJE(V OA
£e*> steC yanino
POSTOVANJe... RTAJ
JE GDJE JOJ
ZBOGOW, LON.
BIO 51 DOBAR
/MU±. NE<5U TO
NIKADA ZABO-
RAVITI. ^
/ / UPRAvO ZBOG
/' ( TOGA JE NECU
^ V PITATI, TO/VT
JE SIN
/
1
f
V
1
"t

J7
NAKRCAVSl NA KOLA /VALO YANINIH OSOBNIH 5TVARI,
TEX I NJEGOVI PRIJATELJI VRA^AJU 5E
U mJESTO...
/-
1
4l
O
44
PUT SE NASTAVLJA U TISINI..
r
1
sjeoe^i POREC? TEXA, JE UTONULA
U DUBOKE /VI5LI...
FOTOm, IZNENAOA...
/VRZNJA JE SVLAOALA 5RCE
fWDQ SINA.. FOUR BEARS JE
POST/AO ZAO (SOVJEK.
A
1
o
rs
/
r
VR/ATIT CE SE
UBIJAR.. A JA NE
ZELIW DA PROLIUE
NA KRV RADNE N/A
/VOJU 5AVJEST.
r ^ • ---
54
JAC?N/A ZENA! /VAOR/A D/A JU JE STA-
JALO STR/A^NOS NAPORA OA N/A/VA
v SVE OVO KAtB.. ^
XAOA SE OSJECA
UOROtENO, FOUR BEARS
SE SKLANJA U KANJON
CRVENE LISICE... PRONA<5l
<5ETE OA TA/WJ
fc. COLJE. ^
m.
Oo
rv v
'/)/ -^r-
o
r^r
45
DOBIV/51 OD 6/AXTER/A UPUTE KAKO OA STIGNU DO
K/ANJON/A CRVENE LISIOB, DV/A DRUG/A ODL/AZE
G/ALOPOM...
7,
' ' --
/K
Z
%
V
< c
o
YAN/A SG BOJI... N
J/AKO SG BOJI. I
VjeRUJE/M D/A se
OSJBdA I KRIVO/V Z/A
UtAS KOJI JE POClNIO
FOUR BE/AR5.
UH! ZIVOT JE PUN
IZNEN/ADENJA! NI5/A/W
AAOG/AO Nl Z/A/VI5LITI D/A
Bl OWA ±EN/A BIL/A U
5T/ANJU «IZRU£lTI»
51/OG SIN/A.'
•P
9
(GJ
///Al
DOBRO!
NE OST/AJE N/A/V)
NEGO OTI^I 5T/AUITI
SOLI N/A REP TO/V
GRVENO/TA
VR/AGU!
-
n _o
46
UPKAVO U TOM TRENUTKU, U KANJONU
CRVENE LlSICe...
n> iU
' SAOAKAO
SU MB RAZOTKmU,
OVO SKLONI^TE VISE
NUB SIOURNO. OKUPITB
OSTATAK BANOB I OO-
0TB OVDJE ZA
< OVA OANA.
> ^
JA £u OST/ATI RA-
ZITI NA KONJB. KAOA
SB BUOBMO OKUPILI
OOVBST £BMO IH U
ORUGU ORtAVU I
TAMO IH PRO-
D/ATI.
£>
VRAGO M JE OA NAPUSTAMO OVO TLO. M
KOLA OLAS OA SU KOMANOB PONOVNO BZ
N/A RATNOJ STAZI I NB 51 M SB
NIK/AKO SVSOALO OA TB
Kv SWNJB...
,11 z*
m

r- UH! OPRO- ^
5TITE, SBFB...
NSAM VAS
MAO NAMJBRU
. UVRIJEPITI! ^
NISI TO
Nl U^INIO. Nl
MBN SB NB SVI
OAJU KO-
■v MANOB.
47
PIH! COSTA /VII
TOOA DA FWWAW
NARECBE OC TOG
AJce
SKORO 51
FOKRBNITE
FROIORAO
KO±U, KU/VE!
SE
CRVENE
KOFILETA
KO^E
/
V.
7
V
If
i
LJUPI U BUFFALO OA TRAt-E
CA OA OB3ESE, COX O N/W/A
NE ZNAJU NI£TA. FACA /Wl NA
FAWET: A CA OA ZBACIVO
V IZ IGREf ^
W j
/'vV
h.
m
imw^o
OACNA
CEJA, PRI
JATELJU..
Wy
'|;i
//// v
FOUR BEARS
rvA PU^KU U
RUKA/MA.. I PUNO
JE BR^I NA
obaraCo OC
NAS.
x:
5
o
/e
c.
ra
48
DVA SATA KASNUB, TEX I CARSON SB
FBNJU KROZ KLANAC KANJONA...
I
■ S
•O
Lv
IJ
i
o Vk
KIT.'
Z/AUZDAJ ... I5TIH KOLA KAO I NA
ULAZU U KLANAC. SMB U
SVB/VU; CA/OJCA NA
KONJU...
/ v..
FRONASLl s/vo
TRAOOVB
5SN*
a
car
<y
OZ V
V
zr*y 4'
J-l
—r ^-
... I OOBRO
RAZ.ROGA&BNH
O&JU! PLIJBN JB
BLIZU...
OFRBZNO
NAFRIJBP. 03
*0 it-
^3-
r?-- ® •
7^
s?(>.
. -C^
49
VIPI/W VfV... I
DOLAZI SA OBALB
ONOO FOTOKA.
TIHO! O
H
C
i
h

l ■a.
'A
%
iO
'/A,
iL
///*'
.>■
Ji-
//
ALI FOUR BBARSOV KONJ "CUJB" PRISUTNOST
CVOJICE DRUOOWA...
vvv-
>4
/
Os
-v
1
•!- -.
VK
50
t
SOTONINB rv0
TRBUSINE! NIJE /VV9-
QLO OST/ATI TIHO,
TO KLJUSE?'!
!!!'
o
C^>
o
<5^
V;
H/V/M... U5KORO 1
3S
Oe/WD ZN/ATI JE
LI FOUR BEARS
&AZOA OVOG
KONJA! t
>5
.O
V
/
O
Ya
o
><
51
52
NBKA /VIE OAVO
NOS AKO OA
USPIJEWA/W
VOJBTi
& ^ cS
o
C
O
m
S;
/ /J
8
/;
TA HULJA
NB0TO KUJB... I
TO KAKO VA OO
IVAOL, A OA OA
/Ml NB OFA-
ZI/MO.
CS-
'/A
w
I
OWA TI5INA
POTVROUJE NAOB
SUWNJB... FFUJATBLJ
NAS JB NASA-
WARIO!
4
il
<3)
*58
53
POKRIWAJ me, KIT.
icem TAmo gore
vipjen koji se
VR/AG COGODIO.
I
ODLAZI
v/d
i
-N>
r
o
L/
/
I
^5
//
BUK/A KOPIT/A FOUR BEARSOVOG KONJA
OQJEKUJE 5TIJENA/VA KANJONA- NE fAOi-B SE NlSTA
UGlNITI, TEX.' TAJ
ZmiJSKI SIN NA/M
JE IZmAKNUO!
/
#
%
N ^5

I
r-
I£1
_C
y
54
i l) C
WL
^7
0/ <r
///y a?
/"'
"2£
—Of/ ^
i5?
£1
Q i»
<# O
-.i K
Vt, JV;
55
FOTJBRA SB NASTAVLJA
ZAWRZeNIW STJENOVITI/W
LABIRINTOW KROZ FOLA
SATA...
•»
St.-
AU ZNA DRUiSA NISU
USPJELA 5U5Tl£l
CRVENOKO^CA...
'a
-r*
WALO KASNUe, FOUR BBARS NALAZI
SKLONlSTe U JBONOW U5KO/M FROCJBFU-.
A.
o
r
b.
%
m
56
USFN/V0 SB UZ
OVAJ STJENOVITI
rt„. oooz&o Cewo
/VAT PREGLEP N/AD
DOBRI/W PIJELO/M
K/ANJON/A!
■
r VELIKI PLE5UCI
WATUZALEWE!
IZGUBILI 5/VAO
ST/AZU!
vw
2i
GDJE
LI 5E TAJ
VRA6 ZA-
lJXAO?...
/WOR/A VA JE BJEZECI
PRORAO (J NEK/AKVU
PUKOTINU K/^NJON/A
KOJU 5/V0 OSWILI
Z/A LEPI/V)A...
^Ill
1^V
- V
>-
AL NS/V0 SE
UZALUD OZNOJILI
GLEP/AJ 5TO JE
N/A ONOW PRO-
PLANKU...
I
LIJEPO KRPO,
NE/VA £TO! SIOU-
RNO PLIJEN FOUR
BEAR5A I NJE-
GOVE BANPE...
y:
^ -3PT
/Z
-'jMw/ilnsft
It
% ^
mi
^0% t
57
OVI SU KONJI FOUR
3BAP.SU SIC3URNO JAXO
VRuecNi- ubio je
/VMMO^TVO LJUDI D/A
 Bl IH UKR/AO.

KP?OZ JEP/AN DAN ILI
KROZ JBOANTJBDAN
VRATITI CB SB
5IGURNO PO
NJIH...
A /vi 6e/vo BITI
OVOJB DA OA
DOOEKA/^O!
L
%

» LIJEPO ^
r
RBZBNO! A 5ADA, ^
$TO /MIRNIJE IWDi-B-
(WD VRATI/MO 5E NATRAG
OTKRITI KAKO NA/V
, JE U5PIO POD- .
VALITI_ /'
7*^
Va
% i?
///
f /
I
3
>0
ISTOVRE/WENO, U JEDNOA^ POKRAJNJOA1
PROCIJEPU KANJONA-
VOAH! NE TREBA 5E
08/VANJIVATI... OVIH DVOJE
BIJELIH PA5A NE IZOLEDAJU
KAO TIPOVI KOJI TEK TAKO
ODU5TAJU. BOLJE DA 5E
NE m&BW ODAVDE.„
(I
'/X
0
16
i
ytk m
58
T
N/A OVO/V) JE
WjeSTU TAJ KOJOTSKI
SIN PRO/WIJENIO
 S/MJER.
r
IDE/WO
VIDJETI (3DJE
<iE NAS
k ODVE5TI.
STOJ
vJERUJEM D/A
PRON/A5/AO
SA/W
TRAGOvE NJE
G0V03 KO
NJA
fVIALO KASNIJB
KRAJ
/VM5TERI
■
JE
/
-i
d
/C ['"OMI
Vi.
%
x
O
PREORASNO TAJ PRO
LAZ /VEC?U 5TIJENA/VA
5AVR5ENO
JE /VAJE5TO
SAC
ZA GAOANJB IZ
SANSE
ATE NEATA
5G OE
NIATO
U
DA GA S. DA OBRA
5LIJEDIATO V
POBJEGAO
JE OVIAT
PROLAZOAT
//'
u
I I
r
59
n
FOUR BE/AR5 N/A/W JB
UPR/WO POKAZ.AO DA JB
LUK/AVIJI OD STARE LIJE..
PUNO LUKAVIJI Z.A
WOJ UKU5.
^ PUSTI/ViO
Q/A SE OSJETI
5IGUR/AN U
SVOJOJ
^ JAZBINI.
fn
O
K.
i/l
V j/if f* * 1
/C
n
kb
W/,
T
JA CU OSTATI N/A 5TR/AZI N/A ULAZU U K/ANJON.
Tl, N/APROTIV, CB*> OT6 U BUFFALO I TRAZlTI
tB*> OD B/AXTER/A DA DODB OVAWO SA SVOJW
LJUD/VA. B/AXTER DOBRO POZN^AJE OWAJ
LABIRINT I BITI <5E N/A/VA OD VELIKE
FOWO6 ZA FLAN KOJI WAW y
NA FAWBTI... - //
f
IIIIT'
*- Ci-U
•v
9*9-
U RBDU,
l£l £U. FRVO WB
IRAK PU5TI D/A FOFIJBW
KAFLJICU VODB I
OGLODBW KOWAD
k SUSENOG MESA...
i
52
fjf M
%
NBCBS
AKO DA
RADNEM IZ SBDLA
OD NEI5HR/A
NJENOSTI!
1

5
i
*
'//
60
ISTOVRE/WENO, FOUR BEARS OPLUCl OKUPITI
SVOJU BANDU._
I ULAZI U PROLAZ DA 81 STIEAO NA DRU<3I
KRAJ, NAJDALJE /WDEU^E OD NJEEOVIH
PROSONITELJA I NA NEKOLIKO /MILJA OD
PF?OPLANKA NA KOJE/V PASU UKRADENI
KONJI.

f
i
NEKOLIKO 5ATI KA5NIJE
Tj/r~
»»-
!K
(M ///
I 'fhJi
iPf
am/f
'4>
-r
^>5
K -
W"//
4
/
&
I#
I' ^ ■>
y/.
7/
/ -S
61
u weauvRewBNU, kit carbon jb
BIO U BUFFALU OBAVIJBSTITI QB-
RIFA I VBC SB PRIDRU±IO TEXU...
/"/
r- *-
7
JE5I LI UWIO BTO JB ONAJ
KOJOT PRtAO U 6UBICI?!
IZ&LBDALO JB KAO..
LJUD5KI OSTACI! ^
NBWOJWO
FUCAH.RABTJB-
RAJWO IH K/A-
. WBNJB/VW M
SOTONINB
/VII TRBU-
SlNE!
"S
OOSAO
JB OO ONIH
STIJENA.. IDE/WD
VICJETI.
vi
Mb
j
3?
V
I
vv
62
u
OVI JAONC
NISU CUOO /VIRTVL.
>AN DAN. DMA
JEOAN
// VJERUJES JB TO
LI OA
/AOOAO BITI FOUR
<-/
BtARSr
^ 7
I
//
-S
cu.
£
1/
h
»
c2
c.j ^V^ ^ ^ Vi •
l *' • -isKS^/'y ' l
V.V
•r
S-
ODJB
r ^
IDES //«
/moguOE
AU NJB
5IOURNO.
M
}
/
nS^
r ^-7
^/T
-Tf^
K s—.*
/y
^ET LJUDI... I POGLEOAJ
OMAJ TRA&: JEOAN OO ■
NJIH fyA PRVENU f.
NOOU. /*
<
OVO 5U ONI I5TI
TRAOOVI KOLA KOJA
SWO VIOJELI KAOA
smo U5U U
KANJON.
~ H/VM
O
nj
c
w
r <<?
&
&■
f sJ)
0 o>
k:
^'C
&
'yh
s
y.

63
/V03U LI
ZNyATI STO Tl
55 /MOT/A PO
OL^I/lr'

PREDO
5JEGAJ
VV
/
o
/j
r
... /WOGUdE
JE D/A FOUR
BEARS NE/VA
NS>TA SA OVI/VI
KLANJE/W
S/A/W 51 REK/AO D/A
5U /VRTVI N/AJ/VlyA-
NJE JEDAN DAN,
A DO PRIJE NEKO-
LIKO 5/ATI FOUR
BEARS JE KROTIO
^DRIJEPCE NA
RAN&U SVOG
OfiUH/A.
r PETERO LJUC7I x
PUTOVALO JE ZAJE-
DNO. SUKOBIU SU SE
WEDU SOBOW I DVOJICA
SU NAPUNJENA OLOVOW.
POTOW DRVENA NOGA
I DRUGA DVA CLANA
. druZtva izl>aze iz
X K/ANJONA. ^
o
v
v.
> N.*,,
H,

BRADE WU
GOSPODNJE!
aKfi'tol STVARI SE
WMmKi KOWPUCI-
MW RAJU..
5LIJEC?I/V0
TRAC30VE I NAGl
CEWO ODGO-
VOR.
A STO 5U TRAZILA
TA PETORICA U
OVO/W KA/MENO/W
PAKLUr'
V /
zr

• T
s:
y
n
^r
<>' 7
:/
64
TRAGOVI OOVOPE DV/A PRUGA DO STIJENA SA FOSILNIM OSTACIWA.
w
u
n,
£to wisuG STARA
CINI
KASVWLO
OMO
SB je
DA
V
ODGOVOR N/A
TvOJB PITANJE
I
•-v
♦
I
✓
(Vt
%
CJy
H/V/V
r^R
&y}
Vj

OK/AA^ENJENE KOSTI...
VIOIO 5/A/V IH WNOGO PUTUJU<5l ' fllA •
STAZAAA/A ROCKY AAOUNT/AINS/A. 4*^^
INPIJ/ANCI VJERUJU D/A JE TO
L/r>,£0-r try ~/c.t iiss^sTL s^s- * iMVtw^i^f X
o
KOSTUR <<VELIKO<3 OOA
BIZONA»..
- ' v-
-IS»' ^
im
£
. A.
mm
m
9.
S.
&
IRAK TE5KO /Vl JE
POVJEP^OVATI DA fVA
LJUDI KOJI KOLJU
Z/A NJIH!
IRAK NETKO JE
RADIO DLIJETOAA
/
NA STIJENA
Q rvA
m yz
r
I
1)
1A
KJ*

I (
I
*
r^y
65
TO JE ZOOPNA /VSTB(ZJA.
K/KO BILO, PRIJE NBGO JB
KFIBNB/WD RAZRJB^AVATI,
5VEOI/VV3 RA&UNB SA ONI/W
CRVBNW VRA&OW!
HBJ! BUKA
KOPITA...
m
KONJ/ANICI...
I K TOA^E J/AKO
BLIZU!
i. ?
A
>//
✓
m
m
CZ /
1
^ S/VJB- "
5TIAAO se U
ZASJBOUl
y
srr-
(
u;L
iltt
T"
fr
C
r
BE
%
/AKO su FOUR
NJEGOVI
/ARS
CE/WO
PRIREPIT
yv S/APNO
I/VI
n
NBNAOBNJB
c»
m
*c%
sz
/
O
>>
54«<v
>"iiiih,
I'
li .. •• '/>
I ItkV.IiSUiUuui
66
/
mu
l- V,
LAstNA
UZBUNA..
Vlitf/A
' OPROSTI /Wl, KIT, AL >
N/A/MUdO SAW se N/Aiil
DOBROVOLJCE VOLJNE
VA WB SLUBVB. TAJ JB
INPIJANAC SVIWA
 UTJBRAO STRAH /
 U KOSTI. i
//^
TO/VV
OVDJE
SWO
T'
**
SRAWOTA*
KASNUB DOBRIH
V SAT l/RE/MENA.
*
WA LI
NOVOSTI
O FOUR
BEARSUP^
1 «.V ^
22:
NE, ALI
NEKAKVIH NOVO-
STI WA, STARI
WOJ...
67
rVALO KASNUB, TEX PRI<i/
B/AXTERU O JEZOVITCW
OTKRKSU...
68
PAKLB,
SIGURAN SAW
OA SO ONI Tl KOJI
so iSKLes/^Li ove
STIJBNE, A NB
ORVBNA NOGA.
m
'I'
i
N/A 5TRANU SA
STAR/V <JOSTWA,
AL AKO fVSLWO
ST/ATI N/A KR/AJ TOW
TIPU I OFTU^ITI GA
Z/A S/WRT DVOJE
LJUDI BEZ IK/AKVIH
DRUGIH VOKAZ-A
OSW NJBGOVB
DRVENE NCXSE...
WORATI 0BWO
TRAtlTI WBOU
TISUCAWA INV/A
LID/A GRAOAN-
SKOG RATA.
ISTINA, ALI
IRAK NE tBLIW
OA SB TAJ
IZVUZB.
w
m
<-k
% '
yr SLAZBW SB,
tvrooglavOb... a saoa ~
PU5TI OA NAW TOW OBJ/A5NI
GRAOU OVOG PROKLETOE
K/ANJON/A, SA SJW NJB-
GOVW ULAZWA I
ZLAZWA. A
6
 UZ PO/WOC KOWAN
&A? /ALI.„ JE5TE LI
5KRENULI 5
FAWBT?
I ONOA l/V
ISPRlE/AJ PL/AN
KOJI SWO SmiSLILI
Z/A HWATANJE FOUR
BEAR5A, UZ FOWOt
KOWANOA I PAR
BAKLJI! ^
(£ *
69
OVA OANA KA5NIJE
'A
'h
m*
(L
A V-.N
%
HT1
 A
<5
L
S> *r
m
A
70
iz /MApe koju
SI NACRTAO PRO- ^
IZLAZI DA JB NAJ-
PRIKLAONIJl PUT ZJ
IZVESTI KONJE IZ
K/ANJON/A OV/AJ i
A1I5LI5 DA CB
FOUR BBARS URA5TI
U Z/WKU KOJU
SWO WU ZATB-
^ GNULIr7
^
OVDJB DOLJB
m
r
MAU/VW ^
SE ISKRENO
DA HO<ie...
ri
VJ!
w
^ OSTAJB
£njbnca da nb
POZNAJBM DO-
VOLJNO DOBRO TU
HULJU DA BIH AAO-
<3AO TO£NO
PREDVIDJETI
kw FOTEZE... ^
i,
ALI, KAXO ZNAS,
PO PRIRODI SA/V
OFTIfVWSTA. VIOJETI
^ (tBWO... r '
: O
, v ^ - 1
r
(<:
V
"///A
C-
71
1
m
74
s. ^
v r
/
//si
y
I2
4
/
*
S'
* a.
Oo
NAFOXON,
ESJO TE, FOKVA
RENI Z/MIJSKI
SINE!
H
n
}
s
'S.amf1
'
I £
:r^0
72
TO Je SIGNAL
OD KITAL BRZO,
JAV LYNNU OA FOUR
BBARS I NJEGOVI
LJUPI 5TI±U.'
w'
/ ^ u
N/A DNU K/ANJO
N/A, <5UV5l SERI
FOV Z/I±C7UK,
LYNN PALI
BAKLJB...
^z-
r<®
i /
/«
r
s
i
•*»
I
ry
o
'arr.
./
y-
Ll
v/sv '
'//
i
y
('
A
A/a
AJ St
s,
✓
73
V
r | DefiKI SU UZ.NB-
/VMRENI, FOUR BEARS..
AKO SU Tl LJUDI JOS
U KANJONU PRELA-
KA S/V0 /META!
NE C30V0RI
SLUPOSTI! ZNA/W
STOTINU TRIKOVA
DA IH SKFIENE/M
S PUTA!
tF77
/
IV
ZELENO
DRvO DAT
CE LIJEP
DIA
f
a
AJ/WD,
STARA DEVO._
OVO JE TVOJ
TRENUTAK.
i'
74
FROKLETSTVO!
DI/V>NI SIONALI!
VE(V UPOZORITI
FOUR BBARSA...
JAWO GORE SU
KO/VAN£E!
GAONE BENE! 5VI/V1
SE SRCEW NAPAW PA
SAW WAS LIJEPO
k ZAPLA^IO!
A
/>
PC? Sll/
HTJ.
w.
</'
<?
(0

u 0.
'it' ik
SEFE
UHVATILI SU
NAS U
KLOPKU! .
' /
'////
'//
>2
K
r SUTI, GLUFANE! N
Z.NAW PROLAZ KOJI
CE NAS ODVesn NA
DRUSI KRAJ KANJONA/
NEKA WE SVI SLI-
L. JElue' ^
/

-9 Ji-
75
s3
tD€MO!
lOEMOf
f,
7
HURRA.'.' OVB
TBLBCB SLAVE PA
DAJU RAVNO U
ZA/mU!
JESI LI
VIDIO, NEVJERNI
TOIWD? DOLAZE
NA/W RAVNO U
. ±DRIJELO... .
W'/,, y
ci
w%A
-A
"^y
<©
w>
f-
f
y.
r.
NIJEDAN KONJ
NE SA^IJE BITI
IZSUBLJEN.'
NAPRIJED!
JL
V -
s
(, Ar./'
VMiVR-j
// '/
7., jK
^ - r

S'
''AV'
»< 1/
/ , ^ -r
I
«■' /
tl
76
JAAHH!
0
/
r<
n' '¥
/ii
i
&
JAAAW.
7a
%
y
Q. </
tfh
WA o t-
r
a
V
'I
0
vH
v
y / C
/ BRZO!
vRue/we je c
BLOKIR/WO
PROLvAZ!
/
cjc;
Hi

/.
v
IS

/
r c
77
ZAFAUTE
BRZO
SlBLJE V
>
N
N
//j
f/
S!

/
N

11
1

78
PODBODITE
ONJE, PROKLET-
STVO! /V0RA/V0
IZ/A^I IZ OVOG
KL/ANC/A! /I
'A
a
0
q
&
z
%
Q
5^
S3
/ *
a
« IV,
L
<*,
/'
NATRAGl U KLOPCI
SWOL. TRBBA SB
VR/ATITI NATRAGI! HA HA
FRBKASNO,
KOPIL/ADI.' ■O
"S
Xl
h
9
v>
r.
i
t
M
s
fl
%
~s
o
%
/A
S"
/•
^-
80
7 Tl/M &ORE PO
NJIH! (M/APUNIT
cSe/WD IH OLO-
^ VOW. _
OVO KKDO
HULJA SE VP.A<tA
NAZAO'.
m
'"h
RAZITE
STIZU
o
32
^ /
^ 'S ~ r
Ss.
/>

1
j
A
4
>A
%
m
IZLUDJELI OD 5TR/AHA
PRED GORUdOW Z/A-
PREKOA^, KONJI SE
BACAJU U SAWOUBLA£KI
TPK..
(7
AW
vx
-A
/V
r o
81
/
i
I
7'-
5?
//
(
0^
1 r
1
X-
X-
/
«#
i
w
i
■7*.
V
&
7 *
7

m
PROKLETI PSI!
OH.".

N
P.
P
d>
/
/
82
i i i.
i
BIJELI
covjece
UNlSTIT
re /
7
r.
/
/
i, /
//
r.
%
/T
POSXA
UH! NB PUCAJTB
PRBDAJB/VVD
SB
r
0
c;
/
o
3
i v
P J1
KvR/AGU;
NEdES /VM
POBJE^I, FO
. ur bears;
J//'
iVf^
/?
/ V. 

/ * &
K <,
Kl r.
J
i
^XkS
. - y** r -< a
//,.
' t
n'
OjL
-': A
K
Y
l M
//
em
83
I
A SAVA NAPR/WI/WD y/
JBONO UJBFO
iZNBNAOBNJB NASOJ J /
i PTl£lCI... 7 If
I
HI
n
'X-
//
/

K
I:
'x
m
Xu
1
/■ N
-•B^S
1
/(
///^-
■
m
y
W
y
/lib Ul
/ 7.
%
>5
■Q
<25
>r
84
7^'limC i
OGLBOAJ
SB SA WNOW,
SITANGO!
Ji!
r,
r
n
D h
J
&
C?
O
I
86
^ NUB LAKO 
WBNI RASPORm)
TRBUH, AMIOOy
JAHHW
r
Q
h.
&

w*
%
K
^ V
UH!

t*.
M
r
x
//
foii v.
y.
L
5^
k 
> ^ OOSTA 
JE PRIGO-
V/AR/ANJ/A, TVR
v 006LAV£B!,
I
V

k
^>r
87
POGLAVLJB
ZAKLJUCBNO
-V - COBRO
5TO
TEBE SI
ZvA
W|, 5V1JEST
IZSUBIO
BIT/ANGO
/ 'I
O A
i
UPRAvO! ZA
sapa Ca se
na£> prija-
TELJ IZVU6I
SAWO SA
ZVORUOOW...
z:
§.
%
l// /
A
?
0
<
N
/
PIZI SE,
STARI fVLO-
HAVCE..
' sve/MOEuci n
GOSPOPINE! NE MO-
±E SE Nl PREPAHNUTI
U OVO/M PROKLE-
A TOW ZVANJU.. A
li
HEJ! MARAW
SE ILI BA5 NIS
NAJBOLJOJ F
FO
PRUZE
RA^I
PA.„
KAO PA WB
JE PREEA-
ZILO STO-
TINU BIZ-
ONA..
X
I
S/?
I5KOPAJ W
SLOBODNO JEPNU
RUPU, AKO HOEES...
ALI BAR RECI PO-
TOWCIWA PA TI JE
STARI DOBRI CAR
SON SERVIRAO FO-
UR BEARSA NA
SREBRNOW
PLAPNJU
III
AWBN.
' ^ 4
A
JESTE LI vIPJELIr'
NASA SU PVA RBNOtBRA
ULOVILA INPIJANCA. UVIJEK
SAA^ ECVORIO: OMO NISU
LJUPI... TO SU CVA VRAEA
v KOJA JE POSLAO SO- y
 TONA OSOBNO! X
/ i
i
V

6
88
ZDR/WO TOM EVO Tl
CRvENO©
OVOJB OVOG
VRAS/A, VBZANOG KAO
SALAWA! ^
y
r/
(t,
V'* ^
%:w
A TvOJA
RANA,
TOMf
i
Z
%
A JA RAK IM/AM
K/AMEN U OLAVI I
5KORO 5/AM 5LOMIO
NOGU! SVB ZAHVALJU-
JUC SRfi/ANOM ML/A-
DI^U KOJEO VU^EM
ZA SOBOM! v'
V
f
fi
is
t:
tu.
5AWO
OOfZEBOTINA...
NIS.TA VRIJEDNO
ZABRINJA-
V WANJAf ^
N
v
5ED/AM... I NE ZN/AM
JES/AM LI ZAPOVOLJAN
v OVOM KUPKOM OD
k ^ KRVI. ^
KOLIKO JE BAN-
PITA OSTALO NA
ZEWLJI?
%
$'i f /
i
w
m
'

/VT
89
K/AD S(VVD KOfP
KRADLJIVACA.. TRB
B/ATI <5E ISKjOPATI
v POVE^U RUPU!
'(/
7
•h>.
% 's.
s.
 c-
w ~ ^
AL JA NB ±eu/v
UClNITI TAJ POSUd,...
TAKO (tB TO DORA5TI
TEBE, RU^NI LISI-
&ARU'
9
■w
l.
7
AXO WB
OtBKOJO VJB-
&ALA..RAWJB dU
SB POPETI POD
NJIH NEOZNO-
JEN)
m
%
*'
K/AKO HOtiES. JA
BIH RAZ/Vl5LIO. HO-
dES REdl DA Bl
U/VUE5TO 5EDA/M
BROBOVA TREBALO
I5KOPATI OSA/W
s

o
CEKAJ,
DAJ All
LOPATU.
A Tl,
WOWtB? ZNA^
LI VBC OA I TEBE
^EKA U±E OD
KONOPLJEr'
r
s
I
JA ZNA/M SAAIOX,
O
o
JEDNU 5TVAR,
SNDZERU... DA 51
RENDZERU... DA 5
POSRIJE5tO 5TO
. 51 A1E 05TAVI0
i-WOG. K-
m
'/
90
U TO/V1 STOfV TRENUTKU, U POKR/AJINI JUCITH RIVER
(PR2:AVA /wdnxan/A)...
C^'
:x;
VJERUJ Wl, /yATUZAL£/Ve!
SAWD GLURANI I5PIRU
PIJESAK GlT/AVE RIJEKE
I Z/^DOVOLJNI 5U K/AD
N/APUNE JECTJU VRE
6ICU ZLATNOG
PRAH/A!
/ ^
/
ZILA /V1AJKA..AKO
E NAOE/V, NASl CB
DANI SIRO/WA^TVA
*// JE
 C
ZAVR5ITI
/:
€

'IV

Mw#:
•••
ZNA/V TO, /VATU-
ZALE/ME, CUO 51 OVU
PRI^U TISUdU PUTA!
ALI DANA5 /WE 5VRBI
NO5, I AKO /WE
/WOJ NJUH NE
VARA. yi
J
%

A
i
C
«
91
■?!
s
0
&
i?
m
21
L>
■im.
1
*2
o
'//fc
it*
5?
fi
*V
5 55;
!
(P
'
a
^ GRO/VOVI I
/VUNJB! OVB KOSTI
/WDR/A D/A SU PRIRAD/ALE ^g/C^
NEKD/Vl CWU... rsoivA J///^
^ <30LIJ/ATU! />ASr ^
m
f.
X
(^nn
NARAVNO, NUB ZLATO! AL IWDZVA CE
N/AA1 OVAJ GIE/ANT5KI KUTNJ/AK NESTO
DONIJETI! HRRA JE LAKCA/JERNIK/A
N/A SVlJETU... ^
N
' ' >
00°
&
y.
/z
i

5^
92
ZASLUZU-^
JEW JEOAN
kGUTLOAJ.^
% ^ T/t
HOCES LI OA I Tlr
RA DOBRO... OAT i
, <5U Tl KAF. A
cs
v
^
o
¥
^ A
: ><
v
WAZOO! I5PR-AZNIO
51 BOCU! I N/AR/AVNO,
PIJ/AN 51! .JtiV
UH
#/' i
H
"H
W r ^
C
irr
!
IRAK ZN/A^ D/A /VAI SB
VISE 5VIO/A5 K/AD/A 51
TRIJEZ/AN.
93
CETIRI OANA POSLUE UHCBNJA FOUR BBARSA I NJBGOVB 3ANOB, RED B/ARNU/V STI^E U BUFFALO..
-s
1
vmSSfmi
v--y *7M!!
V .'Ur
V V^lfS /5J
h| fil —■
HEJ!
NI5TE LI
MAS OUL?
L
V ■
e
r.
'A
STO CEKATE
DA C3A SE OTRE
sere, svinje
VRAiJB?!.
r IZBACITE VAN
OVO 5/V1RDLJIVO
PSETO... PUNO
JE BUHA.'
L
y-*
?
G
T
r.
I r
m
94
K ONI SU Tl SA ^
KOJIH SB BUHB UJBPB''
NA TO JAONO FSBTO! 
PIK.. JECVA OEK/A/VA PA y (
IH OPVEPU OPAV- /
k. PE!
ClNI 5E PA
PRISUTNOST TVOG
PSA NIJE U<30PNA
NA5l/V C305TI/MA,
LYNN... ^
^ -
//
NA TO CE
TREBATI OEKATI
POK CARSONOVA RA
NA NE ZARA5TE;
TREBATI <tB VRE-
/VIENA. ^rl
POPI SA
/VlNO/V, STARI
/MOJ... NE ZAS-
LUt.UJB TE TA
KOPILAP!
/
UVREPE JEPNOG
±BIRA SU /VIUZIKA
ZA NASE U^l!
""'nil. * ^
ll/'-
HEJ, CR^ENA
NJUSKO... NE
POSAPUJE LI Tl
LAJANJE TVOJIH
ORTAKA!?" .
HA! HA
HA!
95
* m
it
IT—
m? ZUOAN TIP, OWAJ
Pfour aeARS... wa tri
D/AN/A VA NB JBOB I
§y SA/WD U TlSlNI LBtl
| IZVALJBN NA
A 5L/A/M/ARICI. ^
r Svl SU INDI- ^
JANCI I5TI. NB
POPNOSB SB VIOJBTI
IZA RBBBTKL. RAC?IJE
Bl DA IH SB OST/AVI
DA u/mu...
>JZ
AKO KREPA, NE
VJERUJE/V DA CB
NETKO Z OVOCS
SBLA £ NA NJB-
OOV POGRBB...
1
^ ^
HI
Ul
/i'/
i;
m
Wj
3HERI
r
J
Hi
96
TISUCU V
^R/A<50WA; rep
B/ARNUA^... /
9:
k : n
/ »
i
v o.
//
/
%

UOAH.'.'
» /
• <
1
( /UOR/A/W
* obavije-
5TITI Se-
 RIRA!
(
v
O
y
. /
v r
4
'I
fl
v _ ^
«!
prihwa(5/A/V
ULO<3 I DO-
D/AJE/V N/^ I ■*-
TO JOS PET
DOL/AR/A.'
E
rim
1
N
SB
BAXTER
PRI
TRE5U Tl
BRKOVI, TO/V)
ZNAK OA 8LEFIRAS
HVA^A/V I PODAJE/A
PVA POLARA.
97
Z/ALI/M, KIT-
POKER ASBJA SERIFS
SERIFE
BAXTER
( ^
QAONA
WARALICE! I
OVAJ PUT 51
/WE CXDBIO! >
W'
STO 56 DOOAOA,
LYNN, GDJE
-w OORIr'
?/ RED BARNU/W J6
U BUFFALU! PR6PO-
ZNAO SA/W OA PO
POTJERNICI. 5ADA
JE OTlSAO U 5A-
. /WOV SALOON... ^
//
A 
//A
//
I JA VA5
SLIJ6DI/W...
HRA/WA-
JUdl. ^
H/W/W... IDE/WO
l/IDJETI PO STO
JE DOSAO TAJ
KILLER U NASE
IDE/W 5
TOBO/W, TO/W...
RADOZNAO
5A/W DA
VIDI/W.
5ELO
s
I
W.
f
I

As
98
KOC5 VRAGA SI
S/VM5LIO, FOUR
BE/ARSr'
am]
PR/WIO si se
/MRW TRI DANA
A SADA N/A/V)
POKUS^WAS
ZAPOVJE-
DyATI.
U<SlNIO S/A/M
T/AKO DA Bl
N/ADZOR ONIH
KOJOTA
SADA JE LOW
S>A/V... I KLJU^EVI
5U Z/A NJEOOVim
OFASA&E/V!
MlSTB NISTA
R/AZU/VUELI,
GLURANI!
OSLABO
//
r/
J V.

[L^
I I//////
-e
w (//li
DSHDIM
99
JA SAW TOW
Baxter, Serif ovog
WJBSTA... VASE we,
v STKANtB?
RED BAP.NUW.
TRA^EN U /VNO
eW DR^AVA/MA
ALI «Sl5T» U
VASOJ.
r
Tl OSTANI ^
SJEDITI ZA ONI/W
5TOLO/W, KIT... I
DR^I OSl OTVO-
k. RENE.

Z' OTVORENE ^
0£? OA, TO W
SAWOWB NB Bl
NIKAD PALO NA.
V PA/VIET... ^
M
fc
S.
HWW... POPIJTE
SVOJB PIVO I FOTOW
NAPU5TITE BUFFALO,
BARNUWB.
HI
ODGOVOR
r
JE NE, SERI-
FE... I/VA/V>
DRUGE PLA-
NOVB.
100
/I K TCWE, COPU5TITE ^
/
DA VAW TO KAt-BM: SA
JBDNO/V RUXOm UZ GP.LO,
NJB DOBP.O ZA VA^B
, ZDR/AVLJE NAP-BOWATI
TIPU K/AO STO ^
SAfV JA!
< *
^ RAZLJIVO,
OOVJBtB... JA
SAW SERIFOV
PRIJATPLJ I NB
WAW RUKU UZ
k <3RLO.
yf
m
limiiliimiiiilluiiii niiiiliiuiiiiiidiiiit iirluiiiii.iiiliiiililill
1
TR/AZire
NevoLje, LJU-
D? K/AKO SILO,
NA KRIVOJ STB
ADPBS... DANAS
SAW DO&PB
 yOLJB. 
r
l AXO TB ZANWA,
TU 5/A/V1 XAKODER I
JA, BARNUWB, AKO
S JBDNOW NOGOW
VAN UFOTPBBB... AL
> JA NB FUCAW
^^NOGAWA! ^
s)
i i/f /r
!!!!■ f
NISI LI CUO STO SU Tl
REKLI, WSTBP BIXANCSOr'!
Pl^l PETE I ODL/AZI IZ
OVOG WJBSTA
* m.
A ■
# i
v
101
s/vmri se, mo-
/vrzi/w pu-
CATI U ONOG TKO
JOS> NB BRIJS
BRADU.
It
•ki1
u
*
^5
mir ?
Hii 
7 -<5
OD/VAKNI 1
SB, LYNN... IZtOI
WANI UDAHNUTI
CA&AK SVJB'
2B(5 ZRA-
X KA. A
/
Nv
ki
y
vi
r'f
21
rf:
«
t d
1 AnJril
^ AJDB, ^
BARNU/V! PO^URI
SB DOKRAJClT
TO PROKLBTO
PIV/O I KUPITB
^ PRNvTB! ^
■ 1
b
f+^
^ HVALA, /WI5TBR.
f IZVUKLI STB /MB IZ
INBUGODNB SITUACUB..
k NB SVOA /Ml SB UBI-
JATI COJBN-
1
&
ir
H/M/M.
1^

/ -'rWM
ma '■*
Wi R
ill#
i'
102
WAS PR/WO.
ovpje pu^e
G/ADAN
h. V/JETAR! .
v

' BOLJE
JE ^AlUGNU
. Tl, KO/MPA...
PAZI TEX
TAJ TIP l/VA
061 CEGR-
TUSE!
m
<-
ZA NEKOLIKO TRENUTAKA, SALOONOW JE
ZAVLAOALA TlSlNA KRCATA NAPETOS^U...
P
4
yj
ZATI/V
VOTE Llr l/MA/M
/METAK U PR5I/WA.
5VAKO /VALO RA-
NA PF?OKRVARI DA
/ME POD5JETI DA
/Ml JE /MALO OS-
TALO OD 2IVOTA,
I NE ^ELI/M DA VI
PO^URITE /MOJ
ODLAZAK U /
PAKAQ.
5TO ^
KA^ETE DA
ZABORAVI/MO
NA 5VE TO,
.PRIJATELJU^
103
r
TREB/A/TA ^
POKTOR/A. HO^E-
TE LI PO/WD<5l
<5OV/JEKU KOJI 61
/VAOE/AO ISKRVyARITI
CO S/1ARTI ?
HAAAA...
Sf
5^
%

I
r Z/AKONIT
Z/AHTJEV...
B>TO Tl O TO
AAE AAlSLlS,
^ TOAAP ^
r
[i r•
;iii
NEK/A
BUPE._ NE-
KA POSJETI PO-
KTOR/A I POTOAA
^ OPAA/AH OPE! >
n
P/AJ K/ARTE, ^
PRIJ/ATELJU..
OSWILI 5U NAS
BEZ SPEKTA-
h. KLA!
UH! 5/AP K/AP
5AAO Z/AKOP/ALI
R/ATNU 5JEKIRU,
KO PL/AO/A PII/O Z/A
PROSLAVITl?" o
I 5UCUT
C5ROB/ARU!
X
104
VOAH! OAJWO ZNAK
ZA POdETAK SLAVLJA
UClNITE NESTO VA
OVAJ IDIOT DOPE
OVDJE/
SINE FSA
KOPILET/A, POPILI
S/WD VOOU!
*
'S, s
PROBUDI
se, uSljiua
BITANGO... I
N/APUNI NAZE
LONCCB!
m
J'L
t
Us.
1Z. r AVO NA/M NE ^
DONE5E5 PITI, RE<5l
dU SJrAA KOJI/W 5E
ZAN/ATO/W BAVLA
TVOJA WAJKA!
HA! H/A! H/A! ^
DAKLB?
H0CBB> LI
ODLU^ITI, VRE
CO GNOJA!
%
ri
tS,
7
/
a
NW!
o
ik
OOSTAU
0
ep
&
I
105
LJUP5KI
SKARTU! JA.
JA-
.' Sis*
y -yi-Y
y y
1 /
ys /
y
h ir
' >
ri
'-K.
(fr^k
.// /
1
HA; HA.' ZLOCINCI.'
AKO NE PRE-
STANETE, 5VE
VAS PO-
BITIf
HA! HA!
m
RECI CU 5ERIFU PA
5TE /WE NAPAU... A WAS
/5U POSLATI U PAKAO,
NlSTAWNI GA- k
k. POVI! ^1 ?*7
o Jv
r Q
.• z'-

XaK
s>>
106
STIOAO 51 MA
KR/AJ PUT/A,
HCWBRE!
108
" HEJ, ^
LYNN! IDES LI
U SERIFOV
^ UREOr s
r IDE/MO 5 
TOBOW, NOSIM
RUCAK Z/A WAS... A
/WDJ OTAC ^ELI
DA JERE/VMAS POS
JETI INDIJAN-
X CA. ^
i5
DA,
DOKTORE.
W^v!
& u
^ v
FOUR BEARSA?7
PIH! TKO
Bl TOGA RAZU/MIOr' WE<5
JE TRI DANA IZWALJEN NA
LE^AJU, NEPOmifiAN I 5A
O<5I/AA UPRTI/W U STROP,
^ I ODBIJA HRANU! ^
PA IRAK, NE Bl LI
TREBAO BITI DOBRE
VOLJE ZNAJUdl DA
C5E SE KROZ PAR
DANA POPETI NA
W WJESALA! ^
k%
A
. I - ii (, )•//■/
ZA NAPU5TITI
r /MJESTO mo-
RA/V0 PRIBA-
L^WITI KONJE...
UUl.t
PLATIT
dE/WO IH
WETCIWA!
r/
-I
•c
c-
T5
0
r*
109
110
uz/Mire onb
KONJE! JA JAS
FOKRWAW!
77
f
A
r
P
7
(7.
%
<3 P
P.
LORN**
P
o
o
P'
e
111
/VWNI (3/A I /VI5LI/V0 K/AKO
D/A 5RA5IAVD V/L/A5TITE
KO^E! V1
<5DJE JE DO
OAVOLA FOUR
BE/ARSr"
vm/i c?
i'
"1
% //
i '
'/'///'
I
'A
53

PUCNJI
STI^U OD
TAMO
_ COLJE...
BRZO!!
//
(4
£
//
/
17 *
m
'r.
///
///
^4
i FOUR BE/ARB...
PROKLETO
^ KOPILE!
^ IZBIL/A JE OLUJA.
5 A JA SAW OVDJE,
7 NEKORI5TAN K/AO
A SBFAVA KOZ.A!
?~ CRN/A 5RE&A.'
|J
112
KUGO ENO IH
TAWO, NA DNU
ULICB!
NESTA
M
Nl/V0 LJU
i
o
$
/
7
/
Q
P
!
=T
>r
>V>
r
tmt

V/
nosi se;
p
9
l/L^
f
,f
i
A
cs &>
y /
113
USREC? KlSe /MET/AK/A I KORISTBCI OP£U
POWUTNJU, FOUR BEARS SB BAGA U U5KU
ULKSlCU...
w
IP
/
:V
V VlF //
/
N ' %
^z' U.
it
I ,
irSV>
^71
Yy
/y
TrV GORE
ZA NJIK..
P 4
PAKLA /VU!
OSTAVLJAJU
NAS ZA
LEOIVA.
o . *
¥.
«/
hi
// //
///
%
r
fT
vw- X
% •HtfcrA o*
L.l_ //
1
114
■a
P
/%
w
I
Si
m
A
:
i
1
I
AAAH/
Ja
//
V
r.
#Hk
$
r#7
r
/
/
1
/>
¥i
*M%

_ULu.
/
&>/
,v m&h
KOLTOVI TEX/A I RE-
D/A BARNU/M/A POKOSILI
SU <5ETIRI B/ANDITA,
U RAKLENSKOm PLE-
5U PRALINE, KRVI I
KOFITA POLUDJELIH
KONJA.
115
OOU&AN ^
FOBAOl KOLIKO
STB IH VI
WALO K/SNIje...
/ OVA JA, VMA VI,
BAP-NUMB... /ALI
JED/AN NBVOSTA
JB, NAJVAtNJ,
 ZA ZAKLJUCT
V paCun.
5RU5ILI
WILLERUr
#
1 ¥^
jL
V.
1
VELIKI LIJEPI HEJ /ALI
/
KONCERT OVAJ
MA
ZALOST BEZ
MOO KL/ARI
NETA.
/
✓
<r
/>
N
C?!


-r- o
XV v S
vW:
FOUR BEARS... TAJ
RAKLENSKI KOLJA0
8JE±I!.'
/
wz
mm
m
s
//?
s
/
im.
116
PRIWIO
PORUKU
KIT
"
V/,
*4/
r
i*
Si
CO VAVOLA I 1
OVA PROKLETA
STAKA!
— c*i.
- «r
ri.
DOB/AR
LOV /A/VII
GO
V4 7.
/
%
/.
N

Z/ABOR/AVILI 5TE NA ^
WOJU RANU... A UOSTA-
LOW, VB6 SAW ODR/ADIO
SVOJ D0! OVO JE ZAOATAK
KOJI SPAOA U SERIFOVU
DU^NOST; PU5TITE OA
 OA Z/AR/ADI FLACXi.. ^
A VI, BARNUWB,
ne<5ete PRU±ITI
RUKU WOW
ORUGU?
&
VV
i
H/VW... NE/M/A
TOG NOVC/A KOJI
Bl TOW BAXTBRU
NAPLATIO OA-
. N/A^NJI OAN!
n
y /
V
/
'
r
//IL
H?
ITS
117
L^
0
PS
•yyu.
• sr- S
%
'h *£
//
l%
1
!. ' - :i .'- rwi/NG
^roe /VOZE 5ew
1 niSta u^initi...
OVAJ KOJOT JE
i IZV/AN OOWA-
JAAAHf!
o Q
SAJA
///
K
is
-02
118
JAAAHHUnn
V^F
^///
/.
> s.
^ (Z/ABR/0 5/A/M
POSRE^JOG KONJA!
ALI BUCI /WIR/AN, PRIOA
TELJU... NE/VA/V TE
NAWJERU RAS-
h PU^I!
ill
y,
"f, - • ^ N.V % •
* 'sss
z
='5^
X
O
K/AOA JE SHv/ATIO
P/A JE TEX ODU5-
TAO OD POTJERE,
INDIJAN/AC I5PUGTA
TRIJU/MEALNI
UF5LK..
PRICEK>AJ SA
SLAVLJENJE/V
i POBJEDE,
RAKLENSK/A
v HULJO... TEX
WILLER
I NIKyADA NE
OPUSTAJE
lUr^-
V
119
DAN KASNIJB...
9^ »
JL
r"
K
xn
£
<*>
T^Z
4 w
s
f
/
13 /i
i
•k
#5^>n
T^
N
m;
/
Si
V^ 
sv ✓
> ✓
V
AilL; villix LJUil
r /
>NS
xVV-Vv
JC
t
a
■v
s.
120
LORNA! TRBBALA
SI POST/ATI /AOJA
Zena, wajka woje
DJECE. /ALI SAOA
SAM TE IZOUBIO...
Z/AUVIJEK.1
► /i
> t
n
■ )
V ?>
NEK/A Tl BUC?E
LAK/A ZE/ALJA,
oboZavana
MOJA. 2-
S%
r NISA/VI ^
COVJEK OD ORU-
±JA( NE /WDGU TE
OSVETITI... DRUGI/WA
dU POVJERITI TAJ
 SVETI ZAOATAK!
r
■<yi
■9
if
FOUR
BEARS PRO
KLETI UBOJICE
GDJE GOD DA SI
-V
BOZJA KAZNA
CE STICI
TE
i
I
y.
e
A
/ PRIHVACAAV X
TVOJ PRIJEDLOG,
JERE/V1IA5 HOUDE!
JA 6U BITI TAJ KOJI
£e s/viaknuti tog
SATANINOG SINA! .
X KUNE/VI SE! /
TO JE
5A/AO
DJEfiAK
V/RATI/AO SE U
/AJESTO, TEX...
NE SVIDA /Al SE
SLU^ATI GUSKE
KOJE VJERUJU
DA SU ORLOVI!
<•«(
n
±
^0
r- »
121
OSVETA je ZL/A
DRU<5ARIC/A.„ iESTO
<5lNI LOSE DOBRI/M/A
I STBDI ZLE.
' vi'.xV V •"
■xVSvr'
HI / / '
A*
- -
jn*
yi'>
PR/WO, 5T/ARI
PR6RU5KI FILO-
ZOFE... TISUOU
PUXA PRAVO!
r ^ SENOR ^,
WILLER...
HTJELA BIH
R/AZOOWAR/ATI
^ S TOBO/V. y
5LUS//M
TE, YANA!
/-V
i
r -
-^v
%
»s
? •*
J -
1.
i
v .V; ...
--■5-/ h.-.imm* i
W
AKO HOCES N
SLIJEOITI NJEGOV
PUT, POQI POGLAVICI
LITTLE WOLFU. j
PREDAJ AAU OVU /
A/VAAJLIJU. ON CB 
SHVATITI I 5A5LU- /il
Sat Oete u J
Vw /VMRU. <V
AAOJ SIN JE OTISAO U ZBWLJU
KOJU VI BIJELCI ZOVETE AAONTANA
NA<il CB 5KLONISTE /VIEOU AAOJI/M
l LJUC7I/VAA I POKUSAT SE l/W .
jk. U5APITI /VR±NJU KOJU ^
NOSI U SRCU.
V
✓ ^
sSy/l.'.
V.
m


M
o
L
VA
122
^/1
5TO TO TEXU
ZASTO TO
GOvORI ON/A
ClNlS Z/ASTO
INDIJANK/A
JOS JEDAN PUT
ZELlS "IZDATI
SINA?
r
SwOG
o
%
V.
/
7/
NUa MOGLA Visa GALOPI-
RATI, JAKO JE PATILA I JA 5AAA
PRI5TALA DA JE /AOJ OTAC
UBIJE. FOUR BEARS PATI OD
NAJGORE BOLI... I JA taLIW 4
STATI NA KRAJ NJEGOVI/M ^5?
A^UKAA^A.
KADA 5AAA 8ILA DlJETE,
AAOJ AAI JE OTAC POKLONIO
^DRIJEBE KOJE 5AAA
ZAVOLJELA KAO DA JE
LJUD5KO BIC^E... ALI JEDNOC
DANA TA 51 JE ZlVOTI-
NJA 5LOAAILA NOOU. /
m
m V/.
%
5^^
m
RAZUAAIO SAAA,
YANA SAAA
RAZUAAIO
i
%
V
Mr «
123
TEX!
PRESTANI SE
PRAVITI TAJAN-
STVEN I I5PLJUNI
STO IVA*>!
FOUR
BEARS SE ZA-
PUTIO PREWA
WONTANI... OMO
POPOONE £U KRE-
NUTI NJEGOVim
PUTE/V. ^ ,
7.
TC
)' o-
z<r:
- m
o '/1
-C*
■v ' %~
4
A
* n.
iiiii
' HOCBS REC...
"KRENUTI (tE/WD"!
ZNAS> OA SE /WENI
SVOAJU IZLETI U
v PRIROOU!
/ S TO/V N0<30/V
BIO Bl 5/VeTNJA.
I/VIA/W DRUGAfiUI
V PASPOREDZA
TEBE! ^
^ /A 'sAA'
KyMMl
f
i
yM
*o
4
BRADE mU
GOSPOONJE! OMO JE
KAO... POZIVNICA ZA
s. WIROVINU?
r
NE UZI/VAAJ
51 TO K 5RCU,
STARA /MU/WIJO!
PRAVIT dEWO 51
DRUSTVO I UTO-
PITI 0E/VIO NASU
GOR&INU U PAR,
BOCA!
&
N
X
^7" N
//
4.
124
NEKOUKO SAT
KASNUe, U KUCl
DOKTOR/A JERE-
IVWASA HOUDA...
RAZU/VAIJE/Vl _
zaS>to w/m nitko T
OD /WDJIH KOLEGA
NIJE POKUMO a
IZVU(il /METAK. >J
VIDITE, B/ARNU/M...
/WOGLI BI5TE ±IV/-
JETI JOS 5TO GO-
DIN/A K/AO I U/V1RI-
JETI PRIJE NEGO
IZ/AOETE IZ OVE
KU^E...
... JAKO JE BLIZU
5RC/A I 8ILO Bl
R/AVNO SAfAO-
UBOJSTVU TRAtlTI
v D/A G/A 5E >
izvuOe.
RUZN/A
VIJE5T,
CXDKTO-
. RE. .
%
mi
on i >
R/AZU/WIJE/W.
ALI TO 5E DOOAOA I
ONO/ME TKO NE/VAA
/VAETAK Z/ABIJEN
SRCE
W,
m
A 
1
n
I
TZ
U SALOONU
SAW Cuo DA NUDITB
TRI TlSU^e DOLARA
ZA KOtU INDIJANCA
KOJI JE POBJB-
G/AO IZ ZATVORA,
V ISTINA? A
KAO ^
JE I5TIN/A
5TO
DA POSLIJE
JE5ENI DOLA
Z ZWA
A
//. %
m.
Vy. /
ii
i
i
i
ft
<5
Vn
i
i
125
DOBRO. POBRINUTI CO SB Z.A INDIJANCA.
SA TRI TSUCB ORLI6/A /VO6I KUPITI
KOLIBU I KCWAD Ze/V«_JB... I GLBD-ATI
. TR/WU K/AKO R/ASTE POD /MOJIAA
NOOAWA DOK AAE
OVAJ fABTAX NE
AXO POGUBITE FOUR
BE/AR5/A NEOETE l/V/ATI
POTREBU Z/A
L KOLIBO/V; /VOJA
<5E KUd/A /
POST/ATI ^
^ WS/A. DO TAD/A, [i
r UZ/VMTE OVE 5
J TABLETE..OL/AKS/ATI >
V 6B VAW BOL. ^
v/
/
Z
/US
''in
JBOAN SAT KASNIJB...
r UZETI CE5 DILIZ/AN5U
DO CROW /AGENCYA, CDJE
dE/WD 5E NA^I ZA PET DAN/A.
DO TAD/A OE TVOJA NOCA BIT!
ZALIJEfiENA I /WDfSl £E/WD
PONOVNO JAHATI
— ZAJEDNO.
/
/
<r:
- X
z
r I PRE- ^
PORU^AAA Tl,
STARA (SANCRI-
ZAVA SCMO... PA-
Zl I NA 5E8E
5AAAOC3! ^
POZDRAvl /Ml BAXTERA, ^
KAD 5E PROBUDI, I NE ^ •
DAJ /MU PIT! SVE TE
L 5V/INJARIJE. /✓ --4.
#
NE BRINI SE,
TEX... TO/M JE JAK
£OVJEK I NADJA-
^ 6ATI <SE OVAJ
^VRU^NI TRE-
^"Cv nutak. ^
BEZO-
BRAZNI-
. da..
yUi/Sil,
y.
V c
m
126
N/AKON STOTINU /MET/ARA
ZAO (V
JB WO/VC
' Tl 5A/VI 51 
TAJ KOJI TREBA
PAZITI NA SEBE! BEZ
/MENE 51 KAO DJE-
TESCE 5 BOfil-
CO/V U U5TI- y
V WA! y^ri
ALI
TO 5TE ZA5LU
ZILI GET
SVA
vORICA
7i
Us
I
ei k h
ri
<v
1
K
POZDRAV, mi5
TER BARNU/V>..
I VI 5TE NA
OPLASKUr
U /WEOUVRE/WENU... H/Vl/Vl..,
II
/
/
»•
127
NIJE NBOFHOCNO OA (VW
odgovorite... obojica
TRCIWO prbwa tri
TISUde OOLARA JBRB-
/VIASA HOUOA I STOGA
/VI5LI/V OA Bl NVDQL
UJEOINITI SNAGB I
POSTATI ORTACI.
A ZAS-TO?
->
JvJ
X|_
J^7/
128
T/ ~|
SU1
IM'fl
1
l/l se
/AU /ALI
IZGUBIT ce
re, B/Arnu-
/Ve. J/A 5/A/V
BRZ Z/A
izvucii...
S/ALire Z/VR
NE
ft I
N^£«fn 'w >
i
JBOAN
OVA...
m.
Wh
"k^
miL
i ' //
fm
%
TRI
k
u
»
I
r evo... j/A.„ vipio ^
5/A/VA TEX/A WILLER/A
K/AKO (30V0RI 5/A IN-
CIOAN^EVOAA /VA,AJKO/V1
I SIEUR/AN S/A/M D/A /VU
JE ON/A REKLA GDJE
L. VA GA FOTRAtl... ^
WDGAO SAW Tl R/AZNIJETI TIKVU,
/WLAPI<iU... I BEZ GRI^NJE SAV-
JE5TI. OSI/W >AKO AAI NE
5TO ZN/A5
K/AZE5 5vE
O FOUR BE/AR5U
129
MOJ JB PLAN TAJ OA
5LIJEDI/V WILLBRA I PU5TI/W
kO/A mE ON ODVEDE CX3 FOUR
BBARSA...
TO dE BITI
N/AS PLAN, WO/V£B:
JBd, SAW TB PRIHWATIO
KAO ORTAKA. /V)RZI/W
KUH/ATI I NAOAW SB OA
ZN/AS TO DOBRO
£lNIT(.
r ond/a se 
POitURIWO! WILLBR
JB NAPUSTIO WJB-
^STO PRJB NEKO-
^ LIKO AAINUTA,
W UPUTIO SB NA y
5JEVER..
N
///
1
m
m
■i
(
III
c
W/
V
1
•s>
XALI WORAT <tBWO BITI OPREZNI.
TAJ JE RENC^ER LUK/AVIJl OO
nAS PRAVO, LYNN...
OWAJ fiOVJEK NA KONJU
JB UPRAVO TEX. OATI
&BWO WJ NEKOLIKO
v fVWLJA PRBONOSTI... >
VR/AG/A I, K/AKO ZNAWO, PUCA
PROKLETO OOBRO!
a
---
'///A'sj' *msCTr—~~
V-
r.
A*.
-30 -
r/j
<■
130
ISTOVRe/VENO NA C5R/ANICI WONTANB
M
£
''"'Srs
'.</y
Mfr
rj^.
SKOL/A...
NE... NE... ISTUdl
<ie /ve joS
JEDAN PUT...
rhj
9n
CS
_ /-
I
♦ V
s
f
wL
lh
T
a a
n-ft
vCC£
ENO OA TA/1AO,
B/AKRENO LICE,
RA/METNJ/AKOVI<S,
ON/AJ KOJI Bl HTIO
BITI BOLJI OD SVIH!
NAPmJEO, DECKI!
POKAtlWO TOJ
CRVENOJ NJUSCI
TKO Z/APOVIJEC/A U
_ OVOJ SKOLI! j
w
/i
/
ii
/&- m
s
miz
n
_V
J -
AX.
1
11/11/ x
L

/L
131
BURTe NOLAN...
BURTE NOLAN... IDI
POWOC 5VO/V)
BRATU... TUKU
OA!
TIHO, Tl! ON NIJE
/WDJ BRAT._ 1NPIJA-
NAC JE... PRLJAVI
CRVENOKO±AC!
■v
3^,
Vj
m
it
*
i
TV
V
<<r.
i -'tir.
N/
? A
/ x ✓
/ RBK/AO S^A/n Tl 1
TISU^U PUTA PA NE
^ELI/Vl TU^NJAVE,
FOUR BEARS! NE
±ELI/V1 PA SE PRI<5A
PA U KUdl l/VtA/V /
PIVLJAKA! JA
S/
S SS
rv »«y
l iir/
X X
I X
<
iar 7
mn.
v
^Wv'-;
.
J^l
x^
/
imii
X

TVOJ OTAC
1/VtA PRAVO. PONA-
SAJ SE KAO BIJELO
PIJETE... BIJELO
P1JETE... BIJELO...
BIJELO...
M
fil
/*ii
<r
s.
132
NC!
NBCEEEH
i
y
V
~Si
£
_ -r
5^
>/
t
A!
<r: •^2
r
&
i
r
M
ss
S-
A
H
TA ^A/V
R/ATNIK N/AROD/A
CRNIH 5TORAL/A.'
/VIOJE I/TAB JE
FOUR BE/ARS!! A
/
■Mtt
m
zf-
. *
V/
133
U WBOUVRBWeNU, U
LOGORU CHAKLBSA SUT-
TBP.A NA BRBiULJC/VA
WONTAfiB..
134
H/Vi/V SAfVVD DA 
IV DODE POD
RUKU! ATORA/WO
na£i TOG OD-
RPANCA OD a
COPEA
%
4*
v:

>
/JJ7J7TJ)
SILO/M CU GA NATJE-
RATI DA 5E VRATI RADITI
5A /WJO/VV A AKO
ODBIJE...
L
r
 jr.
r.
r
/
o - y
X - STJERAT CU N
GA U
GURAJU^I /VU U
GRLO 5VE DO ZADNJE
KOSTI DINOSAURA
> KOJU JE I5KOPAO! y
VALGA/TAE
DIOS! SVAKI/VA
JE DANOAA SUE
LUO...
//
/>
7)
p
o 0
135
U SU/MR/AK TOG STOG
DANA, TEX 5TI±e U
P0C?N02je PL/ANIN/A
BIGHORN KOJE ClNE
PRIRODNU GR/ANICU /VB-
OU tti-AVAIAA WYO/VMNG
I AAONTANA.
r
Sj».
or-
s *■
7
REP B/ARNUW I LYNN HARPING 5LIJEPE REN-
P±ERA PR^E^I SE NA 5IGURNOJ UPALJENOSTI..
^5^
/7-
Jiff
JR
N
o
H/V/V...

A
Z£
PIVLJI
GOLUBCV1...
-c4- ^
7^ >=rr
.

>r.
NAPRIJEP, KONJI^U!
OVI NA/W POBRI LE-
TA<5l POKAZUJU
GPJE CBWO
V NAOt VOPU... ^
li
136
PRONAS/AO JE LOKVU
VODE. PRKiEKAJA^O DA
NAPUNI SVOJE 6UTURICE
I UDALJI SE... I NASl SU
KONJI ±EDNI.
CEKAJ! NAS 
JE (SOV/JEK 1
SKRENUO 5 j
PUTA.... /
( STO
1
 RADif ;
%
sTf
*1*
*90
&W/s
cn
,v
f
S.
-rS

NEKA
/VE SRO/V
UDARI! , 4) TO SE ZOvE
SRECA
(9
Qo
9
1* c»
R
VllAlt
✓-
137
'—I
« ^
-•
• • «
/o,-
138
ZAO
UH
JE
/M BARNUW
o REKAO
ALI SI
TO PREKA
SNO
m
r
/
/
TEWELJITO ISTRA-
t.ilJUC HORIZONT S
1ALEKOZ
UOCAVA
DALEKOZORO/V, TEX
IZAZVANO
LYNNOVOW
CUTURICOW...
4,','
SvJETLU
CANJE
firs
WML
% o
NISTE ONI KOJE
TRAt.W... AL DOBRO
JE ZNATI DA SU A^l
DVIJE PIJANICE ZA
REBR/YA!
V >/#/

Wi Si
6?
yr>
4
L
•V2
A 5ADA AKO ZELITE
5161 DO ZDENCA
UGASITI ±EQ... OEKATI
dU VA5 TU DA VA/M
IZAZOVE/A ±IV<iANI
fv SLOW.
O
C_5
/
, • ^5.
139
m m
%
KASNJB
f
7/
ft
f
N
y
/
ii
y
N
TAJ Z/V1IJSKI
SIN! JBOe, PUB
<3RIJE 5E KR>AJ
V/ATRE, POK /VM...
vt
NE /WOtB/AO
SIGURNO 51^1 N/X
IZVOR I RE<il WU:
«ZDR/AVO, /MISTER
M/ILLER, SLIJEPI/VIO WAS
JER <5E TE N/AS OC-
WESTI DO FOUR
BEAR5A.?>
kii
//
//
m
NE
GRIZI SE
WOWCB
NAKON GEGA
cSe/wd /Ml PREREZAT
GRLO TO/M INDIJANCU..
I OTI^I tiE/MO POBRATI
NAGRADU.» ISKRENO,
NE WJERUJE/M DA
Bl WILLER TO
CIJENIO.
s
'A
140
s
jPa
4
x.' r'-0k &J
ijjf}
llr' ■^S^hil
3 / MSi J
^:k#
STOGA
Z/ATVORI KLJUN I
POPIJ WALO OO OMOG
GAONOG GINA... UGRI-
JAT CJG TE, I...
H/V1/H... /AKO KRERA
N/AKON STO UBIJEA^O
FOUR BE/AR5/A TO
5IGURNO NEdE BITI
VELIK/A &TETA. NAGRADU
£U POKUPITI OA,
^8
t.
AAETAK.. FO/M/AKAO 5£... ROC3>A
/MU VR/A^JEG.'... OVO JE K/AO
U/MIR/ANJE... /V1ALO PO
| "'(-i—u ^
B/ARNUAAE!
5TO...?'
f.
'U
/
9
1
OITA/Vl Tl U O&WA S>TO fVSL*>,
AAL/ADI LUPE^U... /AKO TREB/AAO SlGl
U RAKAO... FOVj6 <tJ TE
ZA SOBO/TA...
/
141
'(.v.'f'/ /r»
■P^C*
/ i
7//
/
DA, filNI se DA CES /vvdrati
prkSekati 5A kupovino/w
FOGP.BBNOG lV. ,
k. V/ijenca.. w fimi
JASNO DA /VE NOCAS
OVAJ PAR BENA NE^E
DO<5l PRONA^I... STETA!
BAS 5A/W l/VAO ±ELJU
DA l/M /MALO S/VR-
5KA/M ZUBALQ..
i
KAKO IDE,
BARNU/VAEr5
BOL JE
PROSLA?7
1 f - ///
r/
N
T1
DOBRO, SUTRA CO TO
OTKRITI... ALI U /MEDU-
V/RE/WENU <5U SE TREBAT
OSLOBODITI OVIH DVIJU
/MUHA KOJE /Ml ZUJE
^ NAOKOLO. M
BIO Bl TO LIJEP
DAR SUDBINE KAD 81
DRVENA NOGA iSLA ZA
CROW AGENCY...
■v. UOSTALO/M, TO JE
TAJ PUT
r- V 
%
142
/
U PRVI/V S/ATI/M/; JUTRA, TEX SB VPACA NA PUT ZA
CROW ACENCY: BR/AZDE KOJE SU OSTAVIL/^ KOLA
CJRVENE NOOE IDU U l5TO/V S/VIJERU, SVE DOK; U
JBONOJ ODREOENOJ TOOCI, TRAGOVI POKAZUJU
DA SU KOLA 5KRENULA PRE/VIA I5TOKU...
• —S
//.
Tv
- o
KRAJ 5RETNOJ SUDBINI!
(MASl 5E PUTOVI RAZILAZE
JER JE fWD3 PRI/UARNI
CILJ IRAK UHVATITI FOUR
BEARSA.. A TEK ONDA,
DRVENA NOOA!
Z
A
v
>s
, . r ox
f OVA SU/MA. ^
IZGLEDA /Wl KAO1
IDEALNO /VIJESTO
ZA OSLOBODITI
5E ONIH DVIJU
ORLU^INA! I.
/
UiHHAAi
m
a kM
i
6 r
OP
ar;
/
V /a
%
o s
m
'tu
&
s s
v
143
HEJ
BAC0 SB
GALOP PRE
frA ONOJ
sum
H
=-JC?
%
& 
€
%
f
/
T/H^i
'VA ■
J ^
/• ^
/.
■V
///
?yr v e>
v-
UBRZ/AJ/WC SE,
/AKO NE ±ELI/WD
IZGUBITI NJBGO-
VE TR/AGOVE!
///
5^
r
« I'ijisj
K •!
rc riiiir ■ rj
'' » . !w TiX ^ I
! (i iFi> V@ ^ MM
'«■ d w m
WM.W >4i
I I I t r'///^ A -4
; I'^V |
ri ttv i//
* ' iLw
irz-A' ; n
144
llTf
0 V
//
w
AU HO£U
OA ONIH OVOJB
LUKAVACA VJEKUJU
*-?r OA SMO QA
PRE5LI
wcr^-
vi-
0
•nV*
-J
-y
3»
C-^
< , >
%4r i
<^)>
o- - J> <C
V./sJ/J
niSta se nb boj,
PRIJATELJU... Ne^U TE
PRI5ILJAV/TI D/A PRE-
LAZlS OVWJ ORASNI
BRZ/AC.
7
N/AKON 5TOTINJ/AK
AAET/AR/A, TEX 5E
U5PINJE NA OBALU S
ISTE ONE STRANE SA
KOJE JE I SlSAO U
BRZAC...
7
C-
145
lU>v
7/m
I
ih
- "
7
7^
-2
EVO
STOP/A NJE-
QOMOQ KONJ/A...
PRES/AO JE
BRZAC!
H/V/W... G/ADNE vODE,
/ALI /AKO JE TEX PRO
S/AO, U5PJETI dE
^ TO I N/A/M/A.
t%
.V
r?''
S" -
X
. x "<
MMm
:- *r
HEJ!5TRUJA JE
PREJAK/A... OO-
VLAC NASl
HK- / PL/A/WENOvl
V ( RAKL/A! KONJI
TO NEdE
JETt!
^/l
-X
a?'///
. J
>si
— r ' ^ i
^=rx^ ^ 3i
,
y --
~x
a -'X
Or
-Z / r
• i »
7 •<
o;
%
^ ^7 -<
M *
r— ' VWS
146
Mil
BARNUMB!
PROKLBTSTVO
STRUJA NAS
OPNOSI!
3
Ji
xV-
^2
w.
I *-
-r^jr
/UC
/
o
s^s
/i
P
!S
/
% /
•e
*n ^ ^^3
^4
C*
* . VA NlJE BILO OVOG BRZAC/, /WDR/AO
BIH WAS UHWATITI N/A NEKI /W/ANJE
Z.ORAV N/A<ilN PO WAS! ^
<a HA HA
x>
NE CWILITE
PTICICE
21
"
"55?
&
A
 r
V.
•
4to
4
%
I
ALI TEX, KOJI SE WRATIO NA PUT ZA CROW
ACENCY, SADA WI§E NE fiUJE BARNU/MOWE
PRIJETNJE... m iimihim li —I —I
TEX! ON NAS JE
NADICRAO! SIN TISU^U
TARANTULA! PLATIT
^ES /Ml OWO, REP
BARNU/M Tl k
^ JA/MCl! W
o
d
V
t?
i
A-
147
U TO/W l5TO/V TRENUTKU, U LOVNOW POCPRUCJU CRNIH 5TORAL/A...
; w
/ ■
* ////
////
/'
7
7.
'A
s
m
sx
>
/
//
//
/
"///''
v
Y,
//
r
//w,
-A
/
^T" Y
/
/ VUCI JE
( JACE... OWA
VX PROKLET/A
''//A
'//■ ///
KOZA!
/> ^
/i
z
i y/t"
/
'/
///,.
W
'//■
///^
'm
it. s^r
16
/■
A
A
X7
m
148
&NUSAW
se ovoe
PROKLBTOO
I PRLJAVOG
POSLA, KOJI
/VM KALJA
KRV!
£
r RA, C5NUSA5 ^
OA SB... DOK NA5
NB PLATE SA C30/VIL0/V1
ORLICA I Tl IH POTROSlS
SA CURA/V1A WAVAWB
ISABELLE!
^ HA! HA! A
I
Zi
Vv£.
i''J"
f' * ^ ^ * Pr * *
.'W'^kV
i"
//
/
//
^ A
m
✓
V ' ' v
(lAal '
P/
P/
149
m
NB&BSA
/
7:
S'
■//*
MBBB
'l
iA
¥>
X
5T/ANI.'
3A... 3A NB
tBUW U/VRI-
jeri!
'/
1
/// /,
4
/
'X
' ', /////'
///
150
mILOSTr WAT 
6J Z/A TEBE ONO-
LIKO /MILOSTI KOLIKO
5) JE Tl l/WAO Z/A
k BIZONE KOJI
A PO/V1/A±U /W3/M
P N/AP^OPU D/A NE
U/MRE OP V
 GLADI.'
////
S5
//#
✓ I
k5RCU FOUR BE/AR5/A1
NE/WA A^JE5T/A
Z/ WILOST!
NEB!
151
DWA DANA KA5NIJE, NA RUTI DIU^ANSE
KOJA POVEZUJE BUFFALO 5A CROW
AceNcye/w..
y
_- ^ •- C .s-^-•
f
^Vv
— > —-
-
120°^
KADA 01 Tl BIO DOBAR
5UPRUG... PUCAO Bl U
U5TA OVO/V SELJAtSlNI
KOJI ZLOSTAVLJA /WO-
OoON•••
C7 U5I
JE JADNE
1
/VOZDA
NISAA1
DOBAR
5UPRU©
n
DRACA o
%
n
Kt^
// RO
/
^ N
EJLA! STANI!
OOOHH!
ZAU5TAVITE 5E,
±IVINE!
llllMlll lilUiuyn
5TOJ
'""•■iHfvrnii
Wt;
'A
MJ
T
V
* ^ -
/
i
'

152
153
NBBBSA BvO PRAVOO
OZBNTLWBNA UOLB
OAJ SB NA NJBOA
ARCHBALOB
PIH
I PRIJATBLJO! MOt-Bi LI
NAS OCA/ESTI CO 5XA-
NICE CROW
AGENCY ?... l
m
b ^L
' ^
x
W,
■Y,1>'■ '<■}*££■
NB ZNAW TKO STE, Nl Z.ASTO ?V»
SE NALAZITB OVOJB, USRBC
PU5TINJE_. /ALI AKO l/WATE
DDI ARf~ tJA Pl ATITf- RUT. /Z
OOLARB OA PLATITB PUT,
sisurno was nb£u
OSWITI DA PJB- .
 £>A£TB!
S/VR SB,
l/WA/V>0 IH. C^r- 555/.
III'
:
- *
w
03'
-vc, . >^v
^ v *
— _ " ^ ^ - 1
< V *.
1
"/
_
NEKA /ME DAVO
ODNE5E AKO OWO
NISU STARI
PRIJATELJI.
PRE5TANITE SE
PRAWITI DUHOWITI I
PUSTITE NAS DA SE
 POPNBWO! ^
IZGLEDATE
RAZOiARANO,
GOSPOOO...J
154
TO JE POVOLJAN
ZNAK, TO STO 0E/VO
51 PR/AV/ITI C7RU5.TVO
DO CROW AGENCYA.
U5PUT, JE5TE LI
/WD^DA 5RELI NA |
PUTU fWDQ PRIJA-J
TELJA . Jl
TEXAr3
jbkj'M V a
ff?r'
'//
rr
5^^
z
• V r
-V
NEKA 5E NOSI U PAKAO I
OSTANE TA/WD, «VAS PRIJATELJ
TEX».'! NJEGOVO/VA KRIVNJO/W,
/vn.. ^
5UTI!
&
*»
j*' '
At
t
U/V1UKNI,
KRETENU
NO 
DOBROl
EVO, J
V JA.y.
5HVATIO
5A/V. 5RELI
STE GA.
155
ss,
A
72
N/A/VJERILI
STE SB NA TEXA
I DOBILI STE
0&TRU LEKCIJU,
ZAR NE?
JESI CUO, ^
ARCHIBALD? J
PUTUJEWO U i
LOS>E/V
DRUSTVU.
W
m?
m
///
TIHO...
NE/WSiJ IH
RASRDITI!
POZNAJEW JA
DOBRO IWDG DRU-
GA... ON B LOVCE NA
NA<5RAC?e STAVIO
NA ROSTILJ!
POSTITE VI
STO Bl VAS PRIJA-
TELJ 5 NAWA, I BU-
DITE 5IGURNI DA CJ
GA TAKO IZUDARATI
DA <tU /VU PRO/VIJE-
NITI LIC^NI
OPI5!
✓
*
I
W
^ NE/VAJTE
STRAHA, WADA/VE.
SA WNOW U DILltA
NSI. NITKO VA5 NE
CE DOTAKNUTI,
CAK Nl CVI-
V JETOW.
vv
OH, GOSPO- *
DINE! KAKO STE
LJUBAZNI! ZAISTA
JE ZADOVOLJSTVO
PUTOVATI 5
V VA/VA! y
3
156
PVA RAN* KASNUe, PmVUCeN /VNO$TVO/V LeSlNARA, TEX OTKRIVA POKOLJ BIZONA.
r- "gr ^ >' '
1
S^v
isV-^
^<5-
//
*&
v
^r.
v x
^
-<N
^ii^vV
^v
- -
'• .. »---
VELIKI BO-
±E.' GARAN
PRIZOR...
I LJURI oO
a
#Cl

-v,
/:
8
ALI... OVO SU
KAPI ZNOJA!
JOS> JE ±IV...
-v
/
I
U'
K
/
/
157
^ HR/ABRO, ^
/WO/V)<ilCU. 5/AD
CU Tl C/ATI
..OAALO VOOB...,
OH... j*
•/*
*
A
r
y'
m
7
STANJB WLAOCA JB BBZNAONO: RBNPZBR SLUTI
VA SB NlSTA JQB NE /VAO^E U£INITI.„ r
v
/:
*
<4*
A
JA... 3A
VAS JRAifV
SAN0...
PR/WDU...
I
* *
7i
2s.
INDIJANAC...
KOJI NA5 JE NARAO... I/VA
LICE... 5 0±ILJKC»/VL. UBIO JE
fWDJO BRA<5U... AAENE JE
AAUfilO... UKRAO JE... KONJB
I ORUtJB...
"'SS
< s*
////
FOUR
////
BEARS
//5V
O
r/#/A
v.
158
Nt
DODIRUJ
/WDJA GLAVA... STO
JB UfilNIO /WDJOJ
GLAV/I LOSE /Ml
v -je... y
ZAKU-
NJAO SAW
GA... ZA£>TO
WB UBIJA.
POCBO SB
S/MIJATl..
&

i
BUDI HRABAR,
WOW&B. OBBCAJBW
Tl DA (SU NA^I TOG
OBWONA I DA £B
PRAVDA BITI ZA-
^ DOVOLJBNA. ^
^ S/MIJAO >
SB, GOSPO-
DINB... S/MIJAO
SB WOJOJ
v PATNJl..
oow-
v -
HvALA... >
GOSPODINB...
v JA... JA... /
%
5^
1
I
159
KASNtJB...
C->
FOUR BEARS...
IZ KOJEG 51
/WRAfiNOG KUTA
PAKLA IZASAOP
' ALI VRATIT CU
TE JA TAMO DO-
LJE NAZAO... PA
LO±l^ UGALJ ZA
VJBtNOST! TEX
WILLER Tl PAJE
RIJE<S!
/
//
O
5^
/
A
V
V
X/
V
/.
y/<ff' r
NAPRUEP.
OETVERONOZNI
PRIJATELJU... PUT
. POP NOGE! >
160
U OSVIT SLJBVB£BG OANA, FOO POTOPNCW KI5O/VI,
TEX UGLEDA U DALJINI BBOBWB CROW AGBNCYA.
'%■ ¥
4*.
st
r
%
161
GOJe fWDGO
naC £asnka
ZAPOVJBONIKA
POSTAJB, VOJ-
ni£b?
PORUGNIKA
GRANTAr"
POKU^AJTB U
KANVNL.
mm
k
! i
trmmmd
m.
fi-L.
rf^v JOT >
iwiA
trnrr!V
mm
G/ADNO
VRIJE/WE Z/A
SETNJU,
/VIS5 COPE..
ISTIN/A.
ALI /VENI KlS/A
RASE, PORU-
<5Nl6E.
/■/
/ ».
* **' ///■'■
in
««. v
y
VW" //i
i 1
DOBAR CAN,
GOSPOOICB.
mmw: 7
DOBAR
OAN I VAWA,
STRAN&B.
f;
162
m
PRIPRE/VMO ^
SAW DOBRU KAV/U.
HOCSE LI JE GOSFO
DIN COPE, TVOJ
^ OTAC, DOCI
POPITI?'
OAJ rv TU
koSaru,
NATALIA... OSTAO JE
U K/ANTINI ClXATI I
SLUS>ATI BUOALA-
STINE NEKOC
ST/AROC5 RU-
CARA.
x.
<
m
7
a
•r%-
5TRIJELE 5U
LETJELE ZUJBCl
IZN/AD /VOJE (SLAVE,
KAO RAZJARENI
5TR5LJENI
*
///2
c
^ CRvENO- ^
KO^CI SU /ME 1
SAD VE6 OKRU^ILI...
WOJA JE 5ITUACIJA
POSTALA NEPO-
k DNOSLJIVA. J
BAS, U UPRAVO KAD SU TE TE
straSne crvene nju^ke
KRENULE SKALPIRATI, Tl 51 SE
OTRIJEZNIO!
HA! HA! HA!
» i V A
'
EW
i/niL
163
NI5/A/V ^
TE HTIO UV-
RIJEDITI,
S/ALOA^ON.
PRE5T/ANI /Vl SE ^
POCtZUGIVATI, VOJNlZE,
ILI £U Tl RASCUBPITI
. OLAVU KAO A
^ OR/AH!
u r
'fr/JUi u
UVIC>AJU£l VA PORU^NIK (3R/ANT NIJE TU, TEX
ODLUfil D/A NE^TO PREZ/ALOG/AJI...
PITI CETE ILI
JE5TI?'
JED/AN ^
OGRO/WNI BIFTEK,
CA/A J/AJ/A I GCVMILU
PR±ENIH KRU-
l. aapiri<5a.. ^
i
r PRONA- ^
CITE 51 5TOL,
OC/VAAH 6J
WAS POSLU-
K fllTI... ^
5VE TO
ZALIVENO
PIVO/W
a
rr
BIO SAW TAAAO
UPU^UJUCil SWOJB ZAO-
NJB AAOLITVE SVEVI^NJEAA,
KADA 5E POJAVIO TAJ CIV...
CLAKAVO BI^E, VISOKO
PREKO TRI AAETRA.
^ SAAETA LI VAAA
AKO 5JECNEAA ZA
WA*> STOL? CRUGI
SU ZAUZETI...
'A
$
OVA
STOUCA
JB VASA,
AAI5TER.
b
nv
.1
O/j
 . "if*
firJ
r'd 7
E
f b
z
I , '/V5
164
TO OIOANTSKO
STVORENJE ZAVIJALO
JB K/AO V&AG
KOJB/vy 5U ^
UGAZILI
V F^epL.. /^j
Is
^ INDIJANCI SO
PRESTR/AVLJENI
POBjec3LI... I J/;
5/A/V BIO SP/ASBN,
Z/AHWALJUJUfSl
TOJ «GRDO
<U
51J I
£
vc
'/I
m
K/AKVE OLUPOSTI ^
PRlO^S, SALOWONB:
iz/vi£ljaB £ak I
DIVOVE KOJI NB
POSTOJB! /
2
7,
NB POSTOJB? PA IRAK, KL/ADI/V>
SB U ORU/MBN ZL/ATA O/A OU Tl
OOK/AZyATI 5UPROTNO!
5s
i
DR5K/A OKL/AQA..
OWAJ DOBRI 0OV-
JBK JE IZGUBIO
w GLAVU.
 W
A
— t / ^
(rU *
2.
OK/AV,
5/ALOAAON...
PRIHV/AOZAA^
OKLADU! ^
I LOSE 51 NAPR/WIO!
U OVOJ V/REdlCI l/WA/VA
COKAZ OA NB PRI-
v fiA/M BAJKB! v
/-i-
i) ri
165
A SAOA... VAN 5
TOM BOCOM KOJU
. M PUGUJETE, >
^ LJUPI! ^
PIWA JE BOLIO
OWAJ KUTNJ/AK I,
KAO ZNAK Z/A-
HWALNOSTI 5TO
5A/W /VU GA IZ-
WAPIO, OSTAVIO
All GA JE ZA
USFOMBNU!
7!
1
HI
5VE/VOGUCI
BO2:E! TO JE
KUTNJAK
PINOSAURA!
oO
- r
&
HEJ,
w » SALOMON!
dWM POKU5AVA5 ME
PREvAKITI...
}
OvAJ ZUB JE KOMAP
STIJENE KOJI SI "OBRAPIO",
STARA PIJANICO!
00
NE ZNAS
GUBITI,
VOJNlOE.,
>^S|
166
^WUi
TA/WD OOAKLE JA
DOL>ZI/V, PREFRI-
GANIV LAZ.LJVCWA
TKENUTAK
C50SP0D0
REZU
JEZIK
4.
1 N
i
EJ ALI
JESI LI
LUDr'
s
PUSTITE NA /VIRU
COVJEKA! J
teUW ZNATL.
i
OVOG JA
5^
v,
rr
i
p
j
m
«%
«
S'Us
m
%
d
167
168
PROKLE-
TO Z.ABA-
OALO! i aw
/KO ^ELITE OWAJ
ZUB, OBAVJESWA/V)
V/A5 C?/^ 61 BILO TUtNO
ZA /VBNB PREPUSTITI
GA.. J-AKO SAW
WO PRIVF?±eN...
UPOTRIJEBIT GU ,
ARGUWBNTB KOJI £B]
OBLAt.T VASU BOL,
S/ALO/WDNE...
Vi
T^nn
PORUGNICE GRANT™ CV/O
PROBISV/JETA 5U POKUSALA
ISTUGI OVOG 5TAROG
GOSPODINA. /AORATE
^ INTERVENIRATI.
KAKVA JE TO
BUKA?!
'
//
:k
///
//
■P
/
1
'
SAVA JE NA
TEBE REP,
PAPGlNO!
PREPAJE/V>
5E, MISTER...
UOARATE
PREJAKO ZA
MOJ UKUS!
h
V/t
i
169
r
opaACiTe ORU-
Zae, ljudi! ILI <tj
WAS swe BACITI U
HLADOWINU NA /WJE
sec CANA! ^
r Ne POKUSA- ^
vajre to sa
STRANCe/M, PORU-
Cn&b... sprijeCio je
CA OWA CVA ICIOTA
PRERE^U WRAT
~ SALOAVDNU!
(/
l¥
PORUCNICE GRANT-
WAS TRA±I/V. JA SA/V
TEX VWILLER, SPECI-
JALNI AGENT
^ RENC^ERA.
^1'
■w v
Ss'
ZNA/Vi WAS PO ^
(SUWENJU, VWILLER.
STO ^ELITE OC
k MBNB? A
/<5N
CA /VM KAZETE
GCJE LITTLE
VWOLF I/VIA SWOJ
LOGOR.
SLIJECITE /VIE U
ATOJ UREC, VWILLERU
RAZGOWARAJ/WC
V U (SETIRI OKA.
H/VI/V...
I
C-
V
I#
170
r BVO MOJE PONU-"
C>e, /MISTER SALO/MON-l
5TO DOLAR/A Z/A OVAJ
KUTNJAK I TRI5TO /AKO
/ME OCVEDETE NA
/MJE5TO GDJE
STE G/A PRO-
na£li.
PONUD/A JE
VELIKOPU^N/A,
/MISTER COPE,
/ALL.
/ALI JA 5E /MOGU KRETATI
BEZ VELIKOG RIZIK/A SVETI/M
ZE/MLJ/A/M/A CRNIH STORALA
JER PUTUJE/M S/A/M I JER
/ME TE CRVENE NJU^KE
S/M/ATR/AJU S/^/MO
STARCl^E/M,
• BEZAZLENI/M
I PO/MALO
POBENAV-
LJENI/M...
V"/.:
^5^
STARAC l/MA
PRAVO, /MISS
NATALIA-
^ ISTINA. ALI ^
BITI dE TESKO
UVJERITI /MOG OCA
DA ODUSTANE,
IRON!
DRL/KClJA Bl GLAZ8A BILA
KADA Bl INDIJANCI VIDJELI
CIJELU GRUPU KAKO SE PENJE
NA NJIHOV TERITORIJ. IZ
TOGA Bl SE IZRODILE NE-
UOLJE VELIKE KAO y.
^ PLANINE!
DOISTA COPE NE USPIJEVA SUZDR^ATI 5VOJE
UZBUDENJE. OV/AJ KUTNJAK IZGLEDA DA PRIPADA
DINOSAURU IZNI/MNIH DI/MENZIJA-
/MORA BITI
/MESO^DER, /MO^DA
CAK TYRANNO-
[ 5AURUS!
171
>A WAFA? JBSTB
LI U STANJO BARBW
5KICIR>ATI /V/APU KOOA
£B /VB DOVE5TI N/A
/VJE5TO GOJB STB
OA PRON/ASLI?'
^ EHr' NE ZN/A/V... ^
/VOLI/V JAS, PU5TITE
/ME C7/A U^IWA/M U 0/0/M
L NEKXARU... <5LU
1V GLU GLU ^
fWDZVA SfWD OTKRILI V/ELIKO N/AL/AZlSTE^
FOSIL/A, N/ATALIA! Z/ADRZl 5TARC/A. J/A
IDE/M R/AZC50VAR/ATI 5 PORU<5NIKO/V i
GR/ANTO/M... ^
i',<
%
&
IPI SLOBOONO.
AU PONBSI KlSO-
BRAN ILI NBCBZ
. 5TI<5l CO SUT-
^ RA. ^
i PA, PA, /MATUZALE-
/ME... NARAV/NO PA 51
U PRAVU.L PIJ,
h. STAR! /VOJ... /
i
21
A 5APA NA5
IZVINITE, /MILA
GOSPOPO... HIK... JA
I /MATUZALE/M SE
POVLAfil/MO U NA-
SE OPAJE™
HIK...
i. ulJlj
172
POZN/WAO
r IH, TU TROJICU LOVACA _
NA BIZONE, I UPOZORIO 5/A/V ^
IH OA NB ULAZB NA PODRU- ^
<SJE CRNIH STOFALA! A
SAVA, NJIHOVOA KRIVNJO/V1
I TOO VA^BO FOUR BBARSA, ,
VIPI/M DyA SAW PRISILJBN y2
RAZBITI PRI/WIRJE I 5UO-
filTI 5E 5 INDIJ/AN-
V
SAWO
OMAVBOBT?
W/
CiyA SA OVAOBSBJ
VOJNIKA.
:
A-. A
^ y** / ^_r A
/- -
^UPRAVO
TAKO. OA
PAN POS
AO, ZAR
NBr'
NAJBAPNIJI I ^
5A MAU/VI NAPA/VIA
pa /Sere iz njeoa
IZA^I BEZ RAZBI-
^ JENIH KOS- .
^ TIJU.
■i" * M
i
£
mr
A
5LU5AJTE,
ORANT: PAJTE
/Vl PETNAE5T
k PANA...
^1
A ^5
A
4
*
V
KAP I5TEKNE TAJ
PERIOP, A JA 5E NE
JRATW SA FOUR
BEARSO/W, WOt-BTB
POKUSAT VI SA VASlH
PVAPE5ET VOJ-
^ NIKA. ^
c-^>
(

%
SLAZBW SB, WILLERU. IZVUKLI 5TE /ME
IZ VELIKE NEUGOPNOSTI. KAP Bl ONAJ
OLAVONJA OP VOPA^A KOSTIJU" l/MAO
PE5ET1NU VASEO ZPRAVOG RAZU/MA,
. IPU<5lH BIH PANA WOOAO 5PAVATI a
/MIRNI/M SNOW.
O KO/ME
GOVORITEr'
%
JH WL
44#^
Yp
-r/fasrvy.
W///////S/y
173
OVDJE U POSTAJI JE
Ve<5 TJBPAN DANA JBDAN
ZUDNI ZNANSTVBNIK
(VJEROJATNO /VU NISU
,SVB DASKE NA WJESTU).
ZARAOUJE ZA ±IVOT
TP.At.E£ KOSTI
/MRTVIH
t/OTNJA.
y/.
s
a
zove se
EDWARD COPE I
ho<5e DA 3A ja 5titi/v'
5A /WDJt/Vl VOJNICI/VA
DOK ON PROVODI
I5TRA±IV/ANJE NA
INDIJANSKO/W
TERITORIJU...
HAA/V... JE LI TO fYVDZOA
JEVAN TIP SA DRVE-
NO/W NOGO/H?'
VL.
m:-
111'
6
L
r
i
/
r NE/WA DRVENU ^
NO<5U. KAKO BILO NA^I
dETE QA U 5TAJA/MA
l (5DJE DR±I SVOJA
^ KOLA. ^
9
vIDIAiO "
SB KASNIJE,
PORUfiNlCE. 5^
ry
TEX SE PRISJE^A DA /MU JE SERIF BAXTER VE<t
GOVORIO O COPEU (U DRUSTVU K<SERI I CICANTSKOC
CRNCA) I NJEGOVOW PROLASKU KROZ BUFFALO...
LE5ES1
DRvENA NOGA I
COPE, OBADVA
LOVCI NA FOSILE!
PREVISE PODU-
^ DARANJA...
i. ■.
c^y
u .
n
A
174
nas
■V^DOBRO^
f OA SAW WAS
^N/AS>AO, fVWS-
mm* mMi
OPROSTITE STO 5/AAA WAS
OST/AWIO SA/WDS U ONOJ
TU<5NJAWI, ALI 5A/W /VM5LIO DA
k BIH BOLJB NAPRAWIO I2WO-
^ DBtSt WANI STAROG J
SALOWONA.
' ll
S
Ya
m .
i.
v
POZ
NAJEW
> OA!
iy EDWARD <J
W COPB, ZAR NE? DO-
BRO, HTIO BIH POPRI&ATI
SA VAWA O (SOWJEKU
k KOJI TRA±I FOSILE
|v I WA DRWENU A
NOGU. ^
S
J i 4
^ i ^
1-
V
rl I
:<
:
ZOWE SE
' CHARLES SUTTER...
I OD NJEGA NIJE
ZA OCEKIWATI
NlSTA DO-
BRO!
t: yi
UDI/WO U KANTINU... M,
l/VA/V POTREBU POPITI Xj
k. NESTO JAKO. ^1
I
kI
175
KASNIJE...
„ I TO je SVE.
IZSUBIO SA/M
NJEOOVE TRAGO-
VE K/AD/A SAfV KRE-
NUO PUTE/W Z/A
CROW AGENCY.
/WOGnog
/Ml NEBA! JA5NO
JE PA /ME CUTTER
NANOVO 5LI-
JEDI...
SLUSAJTE, TEX. PO N
PRIJE PAR COPINA
CUTTER JE BIO
/MOJ ORTAK.
CNA8PJEVA/MO
FOCILI/MA EVROP-
CKE /MUZEJE
ICTOV/RE-
/MENO OBO-
GA^UJE/MO
PRIVATNE
KOLEKCIJE...
nACE
/
fi Rs
rr
3^
i, /v
ligy
k;
A'
CTAVIO CA/M NA
RACPOLAGANJE
/MOJE ZNANJE
PALEONTOLOGA, ZA
OTKRIVANJE NOVIH
NALAZlGTA, POK JE
CUTTER POKRIVAO
TROCKOVE
ictra2:ivanja..
Huihit
Ui
Ui
J1
KAPA C/MO
CAZNALI PA JE KO-
LEGA ALBERT LEIPY
pronaGao NETAKNUTU
/LUBANJU PLEZIOCAURUCA,
IZNI/MNO RIJEPAK
PRI/MJERAK, OTlSLI
C/MO GA POCJETITI C
NA/MJERO/M PA JE
KUPI/MO, ALI LEIPY
NIJE PRICTAO.
176
ZABOW/WIH DOG/ACWJ
SVE CPOK, NEKOLIKO
DAN/A K/ASNIJE, NE
PRO^ITAH U NOV/IN/A-
C?/A JE LEIDY
BRUT/ALNO UBI-
JEN, /A NJE-
GOVW ZBI-
RK/A FOSILA
UKR/ADEN/A...
P
A
' vIDjEH lubanju
PLEZIOSAUR/A NA
STOLU L/ABOR/ATORI
J/A I SHV/ATIH TKO
k JE BIO UBO-
^ J1GA... i
PRIJAI/IO 5A/V <3/A. U
PROCE5U KOJI JE USLI-
JEDIO IZVUK/AO 5E PL>A-
TIVSl LAZN/A SVJE-
CO£/AN5TVA. SUTTER
JE BIO PREBOG/AT
B D/A Bl G/A SU5TIGOA
PRAVDA...
<♦ ^
M
Z
1 < r
OTRCAH PRE/MA ^
5UTTEROVOJ KU<5l PA
PROKOAAENTIRAAA 5
NJIAA OVO UAAORSTVO I
KAPA UPOH U NJEGOV
k RAPNI KABINET... J
; ^
SHVATIO 5AAA
PA JE 5APA
SUTTEROAA OVLA-
PALA OP5E5IVNA
AAANIJA OP KOJE
JE IZGUBIO 5VE
SKRUPULE I AAO-
RALNE OSJE-
CAJE
/J /
USPRKOS TOAAE,
ZAKLEO 5E PA
CB 5E OSVETITI
I UNI^TITI AAI
^ KARIJERU. ^
^ #
'J
177
w SUTTBP. JB SPALIO
CWA PUT/A /WDJ LOGOR,
- UKR/AO JB tWDJB
 NALAZ.B, NAPAO .
■ /ve iz
 OB... I 5VE TO ■
f JER 5/A/M /VAU
POTREB/AN! > rl
5H

r.
%
-3-
/// s.
r
H/VA/VL. SAOA
RAZU/AAIJE/VA
/AANOGE 5TVARI,
/AAI5TER CO- .
L. PE... 4
BEZ /AAOJE POAAOCl
NIJE U 5TANJU PRO-
NACl NOVA NALAZlSTA
FOSILA. ZATO AAE
5LIJEDI KAO LE-
SlNAR... ^
m
s
M

I U OVO/AA
TRENUTKU, /VAI
ZVONI U CLAVI
NELOSA OB-
JA...
U
nX^"
?■
UPRAVO TAKO...
C?OBRI COPE Bl /VAI
AAOCAO POSLU^ITI DA
UHVATI/VA SUTTBRA I
ZAKLJlJ<il/VA ISTRACU
5/VARTI DVOJICE RU-
DARA U BUFFALU...
178
w
w
BUOUC OA
SAW tELJAN UPO-
ZNATI TU PROSTACKU
HULJU, NUOIW VAW
P0<30DBU, /VI15-
TBR COPE...
J
v-
#i
m
PORUfiNIK GRANT /VW
je REKAO ZA VAOa
NAWJBRE OA UOETe
NA INDIJAN5KI TERI-
TORIJ„. JA (SEKA/M
WOO DRUGA KOJI <tE
ST6 OO SUTRA DILI-
Zansow... woZewo
PUTOVATI SVI ZAJED-
NO; KAKO Bl SE TO
REKLO; 5NAGA JE U
JEDINSTVU!
rVRAtB!
PRIHVAdAW
SA OEROWNIW
ZAOOJOLJS1VOW
VA^U PONU-
DU!
OSTAVIT CO MAS OA JEDETE
U WRO BOtJBW, TEX... ZA
TO CJ MRJBWB ODNIJETI
K^ERI DOBRU VIJEST!
%
a
IZVOLITE
IZVRSNO
GOSPO
DINE
-vfc
%
179
CWN K/SNJB
1
£
*
^Kv
Jrf
r«
5^1
K
-'/^v
*-'4
-.^SS:
S^/jK
snze
CILI±/AN5/A IZ
BUFF/ALA...
OTVORITE)
i
EVO /WE!
DOBRO
DOS/AO, STARI
NITKOVEL.
Cs
180
STAKO/yir" OVU Tl
C>AJB/V U ZAWJBNU
ZA STAKLENI Vf*£
VRAZBl JOB,
UVUBK rAAB>
POTRBBU ZA
B-TAKOW?
SVJBZBG PIvA
na >
f
I,
U«i -nr1
8
KJ
z
IZWBOU OSTALOG, POS-
LUtlTI CB Tl ZA PAS-
cuepin SLAVE DVOJICI
ZLOClNACA KOJB A
v 5/MO POBPAL M
 PUTE/VL. vJi
p S/WIRI SE, ^
fVOfAOB... I
/V/AKNI RUKU SA
L PlSTOLJA. i
BUPI/WD
5PRE/WNI DA
l/V NAPUNI/VUD
TPBUHB
k. CLCHOW... U
^ c r -
ff rss.
VJBPOVAO
SAW OA 5TE
/V)(LJA/MA
ODAVDE...
Zao m jb Sto swo re
razoSarali, rend^eru...
ALI RIJESNA 5TRUJA IRAK
NIJE BILA TOLIKO
JAKA_
181
/ jorv v/ 
OP.i.Te RUKE N
WALO PRSBLIZU
PS>TOLJfyA...
rnoi-VA wa/M se
VRZA^A NEKA
GAONA oeJA
. POGLAV/lr7
^
i
l!
i

m
in
'/A
- CVOJICA ^ N
PROTIVCVO- n
JICE... moZe/wD
TO NAPRAVITI! '
' TIHO! l
v /
K
•<
I
. (
Ik. Si

n
PUNO 51 BR^I OD /MENE,
TEX WILLERU. NE £EU/W
Tl POKLONITI ZAPNJE
DANE KOJI 5U /VM
OSTALl ZA ±IVJETI.
RADIJE BIH UA^RO
U SVCW KRE-
VETU, PRI-
HVA^A/A DA
51 ZA5LU-
±IO DA (Ve
BIJES JEDNO/M.,
^1
(J
D J
ZABORAVI/WO TO, GOSPOOO. P05LIJE
5V/EGA, ONO KUPANJE /Vt JE 5KINULO
5/V>RAD KOJI 5E 5KUPIO U /VUE5EC
DANA PO PRERIJI. SLUED) /WE, LYNN...
v IDE/WO I5KAPITIJEPNO X
w PIVO,
O0
I
fltl
—M
v
tl . > 
182
r
VA /VU NISAM "
WALO POPUSTtO,
SAC?A N£ BIH BIO
OVOJE DA Tl OQ-
<50V0RI/V( /WOADI
v ICTOTE.
KUK/AUIC/A
SI, RED
BARNUWE!
A SADA TE PODSJE- x
6/A/H D/A PODNOSI/WO
5/AV OVAJ NAFOR KAKO Bl
INK/^SIR/ALI N/AGR/ADU R/A5
PI5/ANU Z/A FOUR BBARSA.
A NB Z.A RATOVAT SA
RENDZERIAA/A
ki
OVAJ CAB
BARNUW POClNJB
ZABRINJAVATI. KADA
NBTKO POPUT NJB
GA IZBJBGAVA
DVOBOJ, mOGLO,
61 56 POAAISLITI DA
VISE VOLI PUC/ATI IZ
HO^E^
RE^I D>A /V0-
R/A/WO PRIP/AZITI
N/A LBDA..
%
ZASJBDB
/
SADA ZABOR/Avl
VRBCB
TB DvUE ZO
61I... IAA/A/V Tl AANOGO
TOGA SFRCAT I
U<5lNIT 6U TO DOK
56DLA5 KO
NJA
I
aL,
-e
Ztu^no je rastati
SB TAKO, GOSPODO.
 HOde/WO LI 56 J05
==- VIDJETIr5
-
^ A NEIZLJEOIVA
Sf9 5/ALJIV(5INA.'
DOVI€?6NJA, A1I5-
TER CARSON. BILO
JE VELIKO ZADO-
VOLJ5TVO PUTOVATI
, U VA^E/VA DRU5- >
TVU.
ffll
if
oprc ...
i
mm
j
r
183
NB/WDJ RECI Nl JBONU
RIJBC, ORUtB! IZAABCTU
/VBNB I OVOG... OVOG
KITA NIJE SB NlSXA
" 5/AAAO ^
N/A/M JE TO
NEPOSTA-
. JyALO!
K/AK/AV
PRIV/L/AOAN 0OV- ^
JEK! KAKO 3B RO-
/WANTKSAN NA$
SUSRET. STETA STO
5E TREBA RA5TATI.
OVAKO... >ll
POGOPILO
GRRR
s#
C_J
n
I
K ■L.} r
ikIU
-i, ^
' W " ' c
% ^ 4«
PAZI, ZACCARIA...
30*> JEPNA TU<5NJAVA
I PROVE5T ^£5 PUNO
. /VJE5ECI U ZATVORU.
DIZI
5E NA
NOGB,
VOJNlZB!
*>'•
IZELEPA DA GA
NO<5 PROVEDENA
IZA RESETAKA NIJE
BAG RAZVE5E-
 LILA... ^
GLEDAJTE!
OSLOBAOAJU
. ZACCARIU...
<1
Ti
fj
I
r
OTOMO IZ OVE
5/WRDLJIVE RUPE, ZAC
CARIA! PREVlGE JE
LJUDI OVDJE, ZA
NAG UKUG!
SLAt-BW SB, BRATE.
PRVO, IPAK, /VORA/V> PRVO
IZRAVNATI RAGUNE 5A ONI/M
KOPILETO/M KOJI /Ml JE
RAZ8IO NOS... A VI GE-
ts /Ml PO/MOGl!
(
184
rex z/wrSavw pri6/ati carsonu sve ono Sto /vu se pocsodilo ookaoa je n/^pustio buffalo...
fni
JAKO NAPOKON Z.NA/VVD
TKO JE DRVENA NOGA I
ZA5TO JE NJEGOV PUT
ZAPRLJAN KRVLJU. ALI
PODSJETIA^O 5E PA JE
NASA OSNOVNA 5TVAR
FOUR BEARS...
5TOJI. ZBOG TOGA IPE/V^O U
LITTLE WOLFOV LOGOR. ALI WOJ
All IN5TINKT KA±E PA SE PVA
PUTA KOJA SLIJEPI/WD
KRI^AJU.
f
5APA ZAVRSl
5EPLANJE. POTOA1 <5U
Tl PREPSTAV/ITI EP-
WARPA COPEA
i '
1
/
OVAJ
A1LAPI KO
PILE KOJE TRE
BA RAZ
BITI
4
185
VIC>I/V DA JB WAS DRUG 5TIGAO
TOCNO NA SATANAK- DA SB
PRED5TAVI/V; JA 5A/V EDWARD
COPE, FALBONTOLOG. NA KOLI/WA
VIDITE /VOG SLUGU I PRIJA-
TELJA, IRON CODYA.
HZVRSNA VIJE^N
ST! I OPROSTITE
ZA NEPRI5TOJ-
NOST...
ZA TO l/MA PO/MO£l: KADA
5E /MOJA Kdl VRATI IZ TRGO
VINE PRIPRE/MIT (^E NA/M
OBIl AN RUOAK.
r .
ZOVE/M SE KIT
^ CARSON. I IAKO
^TO NIJE PRISTOJ-
NO RE<il; l/VA/M VELIKU
RUPU U TRBUHU.
r
i
A, K/AP SmO KOD IZURSNIH >
VUESTI, l/W/A/V) JOS JEDNU;
PVA 5U SE (SO^JEKA PONUDILA
PA NAA1 5E PRIPRU^E I
SAW SB PO^UFUO
V PA IH ZAPOSLI/VV.. yfi
cC7
If
*
VN I
VIPITE IHr TO 5U TIH PVOJE
IZGLEPAJU KAO HRABRE
OSOBE I BITI dE VRLO
KORI5NI AKO BUPE/WP
l/MALI PROBLE/MA 5A ^
^'NPLTANCIAW/^S
I
I
H/M/M...
POPI 5A /MNO/M, KIT.
POSAO JE TRENUTAK
PA 5E JEPNO/M ZA-
UVIJEK OSLOBOPI/MO
OV/IH /MUHA ZUNZ-
ARA!
r
x
187
NAPRAVILI STB
DOBAP. POSAO...
TO JB OOL£NA
^ t.VOTNJA. .
NAOA/y
SB TOAAE,
vojNide.
RAZI! KOPILE
I SJEDOKOSI
SE PRIBLI^A-
VAJU!
V
SPREA^NI
R/AZ/APETI
Z/A/WKU!
llV
-V.
/I
I
^1 ZAUZETI PREGOV/AR/ANJE/W,
DVOJB LOVACA NA NASPAOB
NB OPAt-AJU OA SU SB REN-
D^ERI OCW/AKU OO NJIK..
ALI,
PO/VV9ZITE
A^l! /WDJ BR/AT
JE OST/AO
PRIKLJE5TEN
poo kota£b/v
KOLA!
IZNBNA
OA...
71
*
•a
r popao-
ZI/WD OVIAl
LJUPIA^/A,
V KIT!
OvUD/A,
BRZO!
K
188
BRZO
BRZO
I
'/k
AH! K/TI
N/AS JE
^SJ
Z.ACCA
Rl/A
a
"v:
C?
m
m
*
CV/R5TO G>A
CTR^ITE! ±e-
Ll/M G/A R/AS-
(SETVORITI
kK/AO SVI-
^ NJU!
STIZEW
TEX
7
//
/K
189
£
o
%

AH:
&
^5
i
r<
m
z>
21
*
m
?-
'H
KOPILE
Uff!
W 
r.
Vl o
190
PROKLETO
KOPILE! SINE
TISUdU N/AJPRO-
KLETIJIH KOPI-
LAC?I!
u
Sk
K 'i v
191
PROBOST
<£u Te„ RASCI-
JEPIT TE
N/A POL/A!
0
o
f
9
ri
'//
OOAV. OLOVO
JB GAONO ZA
FROBAVU, OADNI
/WDJ WAJ-
mjNB...
JF
Ui.
k
v!S
i
£
R
I
192
AL ZASTO SU NAS,
CO OAVOLA, NAFAU,
OVB HULJE?7
!
r
STEPI /WETKE, ^
BUOALO... NIJE
OSTAO VISE NITKO
NA KOO /VO±ES
k PUC/ATI! i
f
■i.
*
f
f*
a
/
r
/A
(<
STBTA!
PROPU5TIO
SAW LIJEPU
PUC/AClNU...
NEKOLIKO
CE5GTAK/A
/V)ETAR/A
PAUB..
A U KANTINI CROW
AGBNCVA.
PUCNJI SU
PRE5TALI, C30SP0-
C7INE... IDE/V
> POCLED/ATI. ^
NAPRIJED,
5/ALO/WON...
Z/WRSlTE WII
CRT/ATI WA-
PU. ^
si
* i
F
WOZDA K/AKVA
TUSNJAVA
. PIJAN/AC/A... .
ALI K/AKVU VAZNOST
l/VI/A HRRA STARIH
KOSTIJU ZA NJE^NU
DJEVOJKU K/AO STO
5TE VI ?* /WD^ETE LI
V /Ml TO OBJAS-
kw NITIr" ^S/
PIJTE I
ZAVRSlTE
WAFU!
PUCNJI SU
STIZ/ALI OD
STALE!
O-
* ^
_<r
y
ivn
i1
7^
193
WALO KASNIJE...
OBAVjeSTT Cu
PORUfiNIKA GRANT/A
O OVOWB $TO SB
DESILO. ALI OVA
ZVIJBR OO Z.ACCA-
RIA UPRAVO KAO
DA JB TRAZlO
OVAKO GADAN
VISE NEGO
GADAN, GLUP KRAJ,
r
I
NAREDNICE
•v
KRAJ
-ry
N
r
/j
NE ±ELI/M
ZAHVALNOST™
±ELI/V 5 VAWA
StIJEDITI FOUR
BBARSOV
PUT! ^
BIO BIH 5E
IZVUKAO I BEZ VAS,
BARNU/V1E. KAKO
BILO, HVALA. y
o
i
i
^ ZACCARIA I NJB- 1
GOVA BRA^A 5U NAPALI
REND^ERA I ZACCARIA
JE OSTAO BEZ KO±E.
0<ilT SLUCAJ ZAKONITE
SA/WOOBRANE,
k GOSPODINE PO- J
IV RUCNI^E.
r DAKLEr'
I KOJI SE
I VRAC3 DO-
'L GODIOr*
It nv
4

ZA VAS JB
TO SWRTNI PUT,
BARNU/VE... POKU-
SAVA/V VAS SHVATITI
5A SV/V DOBRI/M I
LOSl/V OSOBI-
v NA/MA. ^
/I/
/ 1
BIT CE DA JE BILA ZAKONITA..ALI
IPAK t.BLW DA TEX WILLER ODE
ODAVDE STO JE BRZE /MOGUC^E.
TAJ REND^ER DONOSI NEVO-
NAREDNICE
LJE
DA
GOSPODI
NE
194
At
&
r r*.
/AKO /V>l DATE
Rued: da fSere prihwa-
6ati /wdje naredbe bez
POGOVORA, /V0±ETE NA/V)
5E PRIDRU^ITI- I NIKAKVE
NAGRADE, JASNO!? VAS>A
NAGRADA <5E BITI 5VA U
PLA<5l KOJU 6ETE
PRIA1ITI OD /MISTER
COPEA.
i- <_,
"X
NE (ilNIS NA/M
DOBAR POSAO,
REND^ERU... NE/MA
IZBORA
UZ/MI ILI
OSTAVI.
1. ^
M
^ POUZDAO BIH
5E VISE U <SE-
GRTUSU NEGO U
OVE DVIJE PRLJAVE
NJUSKE! OTVORI
OCI TEX
1
HVALA NA /MAPI, 5ALO
/MONE! ZNANSTVENI
NAPREDAK CB VA/M
ZAUVIJEK BITI .
ZS^ ZAHVALAN! ^1
c
«s
OSJETITI VASE ^
NJBZNB USNB NA
/MO/M OBRAZU... ETC
/MOJE NAGRADE!
ZNA/M VES SVE TO
STO /Ml HOSES
RESl, STARA
DEVO. STEDI
DAK
TEX! NE
/MISLlS STVAR-
NO DA OVA DVA
LOVCA NA
NAGRADE...
v
195
o
4 wL,
v.
SSI
Jm!<z
TO JE ONAJ"
KOJEG SO
OTHRANILI
BtJECCI...
OA, TO
JE FOUR
wBEARS...,
GOVORI 5E
OA NJEOOVIA^
TIJELO/M TEfiE V
I5TA KRV KAO U
LITTLE WOLFA.
?M«I
196
7
> I
OVAJ /ALA-
VAC IVA 0<5l
fVOJB K^ERI,
izLAze<iec3
/wjeseC/A.
^v/
o
r
7/
Tl, Z/AUST/AVl
V se TU! <
XX
/
x
m
ZN/A/Vi PREPO- ^
ZN/ATI KRV rAOJB
KRVI. OVAJ /AOWAK JE
/WDJ UNUK, SIN IZLA-
zbCeg /vjbsbca.
v OAJTB OA SB Fm- .
X. BLI±I. i
SRELI SAIO
OOLJB N/A S/AZU
K/A^E
RIJEKE
OA
&
VJL
x
/A
%
3
197
198
RBKAO SAW JOJ O WOJOJ
OU.UCI OA Tl SB PRIDRU±I/V> I
ON/A /VAI JB POKAZALA 5/AV SVOJ
v PReZIR. J/A N/ASWLJ/A/Vl BITI
FOUR
a&V 7^ BE/ARS..
iv ON/A JE
'l S/AD/A y^AN/A?
PON/AVL Tl.
Z/ABOR/AVI JE...
K/AO STO S/AAA
v JA u£inio.
Z
w.
vl
I
''r.
^5 UBIO SAW BLJBOOLIKB
KOJI SU POSJBOOVALI
OVO ORUZJE I OVB
KONJE... SAOA SU TO
D/AROVI Z/A TEBE,
 VELIKI SAKE/WE! ^
'A
^4
'XSvlJ;
I
DODI SA
WNOW...
AAORAAA Tl
OOVORITI.
N
^5
^rr^-
1
iji
199
#
»
}V« 'L
&
>/
€
/ v ^
r.
^r
V
%
SAN IZLAZa£BC5
wjesecA Nue se os-
TVARIO. ON/A JE OTlSL/A
5A BIJELIAl OOVJEKOA^ I
ODNUeLA TB SA SOBOW
NAOAJU6 SB OA £B OO TB&B
N/APR/AVITI POGL/WICU.miDROO
ZBOG SVOG ZNANJA, 5FO-
SO&NOe OA NAS BR/ANI
PREC50V0RI/MA.. &CHJBKA
/MIR/A, A NB R/AT/A
SAOA SI SB
OBR/ATIO AABNI
KAO R/ATNIK
SWUdBN SNJBVOW,
KOJI TRAtl 5L/AV/U U
R/ATU KOJI 5/WD
. VEO IZGUBILI.
i
CRNA 
STOFALA SU
ZAKOFALA R/ATNU
SJEKIRU- NE i.BLB
VlSB OPLAKIVATI
5/MRT 5VOJIH
/VU-/AD1H R/AT-
^ NIK/A. ^
vl/
A-
/
osloboct se svoje
/mZNJE, FOUR BEARS.
NE 5UPROTSTAVLJAJ
SE BlJELO/M eoVJEKU.
SA/WJ TAKO CBS
uspjeti pre-
ZlVJETI.
72.
yZeS^sfa,
y
KONJE KOJE SI rv
PONIO NA POKLON
PU5TI NA SLOBOOU U
PRERIJU... I ZAKOPAJ
ORU^JE OA OA NITKO
NE IWDZB PRONAdl.,
r~W'
mm
200
NE^e/MO PRU^ITI FLAV/V
OPORAWA NIK/AKAV IZGOVOR
PA ISKORIJENE NA*> NAPOP...
AKO £B*> PRIHWATITI A^OJE
UVJETE ZVAT TE UNUKO/M
I ±IVJET dES U /VO/V SA-
TORU. AKO IH NE PRI-
HWATlS, IC71 5 VJE-
TRO/V.
_ 7
c<-
v ■Vn Vv
V ^
<^v
v%y/
'y- ,
/'
m /
NITKO NE ZNA
TKO JE UBIO
TRI LOVCA NA
BIZONE... OS-
LOBODITI OU
KONJE, ZAKO-
PATI CU ORU-
±JE I Tl 0E5
/ME /VOOl ZVATI
UNUKO/M. /
'/A
A3MBun!7
^ PAT CU Tl
NAJBOLJB OP
/MOJIH KONJA I OVB
6U TE NOOl UPOZ-
NATI SA DRUC3I/M
POGLAVICA/MA.
UGH! ^
>
7^^
i
/
GLUPI 5TARAC!
NEGIRAS SVOJU
KRV...
201
NEKOLIKO SAT KASNJB, TBXOVA POVORK/A
KRE<5E S/VJBRO/Y KOJI CB IH OCVESTl NA
TERITORIJ CRNIH STORAL/A, U LOGOR LITTLE
WOLF/A...
Oft
"V
5
r
CE/VMJ TO
CRNO R/ASPO
LO^ENJE,
STARI
V /VAOJf
ZN/AS, RED?'
NIK/AD/A NIS/A/VA
VIDIO TAKO LIJE
PU GURU K/AO
STO JE N/ATALI/A!
NB ZAVAP.AVAJ SB,
LYNN™ Z/A RUKU CO-
PEOVE K^ERI Tl
/V>ANJKAJU DOBRE
K/ARTE.
a"
(
'li
REGI All CEG/A TU
IA1/A D/A AAE VE5ELI:
SE5T D/AN/A PUTOWA-
NJ/A NEPRIJATELJSKIAA
TERITORIJEAA, SA VMA
JUDIN-A SIN/A SPRE/WM/A
D/A NA/W PUCAJU U
LED/A I, N/A KR/AJU
SVBGA, JEDNO VBSB-
LO oruStvancb
CRNIH STOPALA
KOJI/VAA Bl WOGLO
RASTI NA RA/VAET DA
NAS RASKO-
/VAADAJU!
O
rj
I
202
T/
i
5Ljec?e£tlH CANA, LJUDI IZ
PCVORKE PRgL/AZe TERENI/M/A
PIV/LJI/V I SUROVI/V), Ne/W/AJU^I
OfZUGOO VOOi&A OSI/W NBJA-
5NIH PLANIN5KIH VRHOWA, I
Ne/VAJU£l CRU<30C3 PUXA
05I/V> ONOG KOJI/W IPU...
/ V/
a
a
w—j
L i 
o
I
»
/A
o.
^5
> »
*■<
V
'i
m
i S
/•
4
/■ o
T'O
u
(A
Hi fr
IU
8
&
--i.
L?
>■
f
irw
V;
i I X
^3
203
*1
PAtNJA!
TLO SB ZA-
LEPILO I KONJI
SB KLltU!
*
1
L
l
W' A
r/
1/
(/' -
!<V
V.'*fe
V4
. -•'v
N3
CVi
©
X
'V
zr rej?
#
n'S
Si
£Z2
•»-
HRABRO, PRIJATfcLJI...
SUTRA U OVO VRIJE/Ve
dBfWD PONOVNO BITI
U PRERIJI I SRIJATI
v SE NA 5UNCU. ^
H/VW
m
c^3
35
c<
/
m s ±
UH! JA... ZIV SE SA^RZAVA/Vl...
I I5KRENO SE NAPA/W DA
. JE C505P0DIN WILLER .
REKAO I5TINU... ^
AKO LAZE
DA NAS U/VMRI
NE^U /MU TO
NIKADA
OPROSTITI...
/i
4
s
/
I
p
5b
 o
204
SLjeoeci (pan.
^ri
SP
>S
w
aT"/
v "y
^ v^v
c?
c
5
/
TO JE K/AR/A- 
BINKA GOSPODINA
WILLERA. VE^ERAS
<5E BITI VELIKO A
V 5LAVLJE. ^ V- •, ll
<2g?
P
PRE/MA
/VAPI STAROG
SALOMONA, TRE-
BAMO se ZAPUTITI
PRE/VA SJEV/ERU,
SUE DO RIJEKE
JUDITH...
ZASTO NE
ZABORAVITE NA
NEKOLIKO SATI TE
STARE KOSTI... ZAR
NE VIDITE DA NA/V
STI±E SVJE±E
MESO?
RASPIRITE
VATRU! SILA-
Zl/W...
K
■?
s -
w
r
205
U TOW ISTOW TRE-
NUTKU, BLIZU LOGORA
LITTLE WOLRA...
£
I
%
c? ■'
' yi~
. *
. n.i
>
GLEQ/AJ 
TAWO DOLJE,
/ARIK/A! IZGLED/AJU
K/AO... IZGLEDAJU
K/AO TIKVE Z/ABO-
N DENE N/A AAOT-
KE...
# si
S
>
i
vM
&
JV/
Qd
^2
^5
206
toH
y/
& c>
o
a s — •
<7. r.
%
s
*>&
o'
h
/**
** rx
tP v
k
rX-
>
£
]
t
f
vm.
Mr
K
r»
STO KA^ETE,
BRA^Of ovo je
KARABINKA KOJA
STEDI PUNO /ye-
TAKA.'^ELI LI JE
NETKO I5PRO- >
BATIr" /A
P
a
y.
JA
TO U<5lNITIf
UNUCB LITTLE
WOLFA...
207
4 A
P
C=X1
WMTm.
-o
— -<
i <d >fc^is)
*
4^^
/
i
<0
JtC^S
C A
I
.X" o ;
l^VOAH! "
/
ORU^JE
OOSTOJNO
^ELIKOG PO
k GLAVICe.'^
ovo ORUzje
JE TVOJB! FO
UR BEARS Tl
. G>A POKLA-
NJA. ^
WNOOO JE BOLJA
OP STARIH PUSKI
^ZA LOV KAKVE
^ VI I/MATE!
€ >s
A OVE PRUGE PVIJE
KARABINKE SU ZA ONE
/VEPU VA/MA KOJI IH
±ELE!
208
WOJB
rVB JB TON-
K/AVW: PRI-
HWA^A/W TVOJ
POKLON.
KARABINKE KOJE
5A/v uzeo TRO-
JICI LOVACA NA
BIZONB U PRERIJI
POKAZUJU SB
KAO VRLO
KORI5NE...
u
s
SA/V0
TRENUTAK,
IRAK...
2?
>=
a
r
i
fi
7&.
PRAZNA
JE-. STO PA
RAPI/V 5 ORU
±JE/V KOJE
NE WOt.B
PUCATI f
/
sv
7^
7/
PAT CU Tl 
/VETKE KOJE TRE-
8A5 AKO /Ml 5E PRI-
PRU±lS... AKO l/VAS
HRABP?OSTI ZA BORBU
PROTIV BlJELIH LJUPI
KOJI 5U NA5 PONIZILI
KRAPUdl NA/M NASE
ZE/MLJE! /
•</
/

209
^ III
r
uzer cewo i/w oruzjb i
Z/ALIHe.' POTRALITI £B/VVD NJI-
HOVB UTVRPe! PONOVNO CB/WD
POST/ATI R/ATNICI KOJI ULIJE-
^ WAJU 5TR/AH I DOSTOJNI ^
r , SU A1/ANITU>A.' _ t- ^
* N r «
VA
%
%
u *
m
H/V/v je N/ATRAC5..
JE. ORU
LJZ/VI
ZELI/Vl
NE
ZJE JE OOBRO AU
RJECI
TVOJE
ZLE
SU
1
*.
r-
1
5S
il m-W'«
M
11 Hi. 'rUl
NE VAR/A/V1 VAS, BR/A-
<50. PUC/ATI U BIJELOG
VOJNIKA NIJE PUNO
C?RUG/A6lJE OD
^PUC/ANJA U TIKVU. ^
DAJ JE /V1ENI...
JA dU 5LIJEDITI
UNUKA LITTLE
 WOLFA. /

4
A
i 7t
fM
V
210
DVA CANA KASNIJB, U KORITU RIJEKE
JUDITH...
N/ATALI/AP NeSTO
/Ml (30V0RI DA NA/VI 0
wMr . se pria^KSE STRA- J?
 San plju- //.
 A< e-
KADA STIGNE/WJ DO
PROKLETE RIJEKE PRI
USTIT 6J 51 LIJEPO
KUPANJE... 5/MRDI/M
VISE OD fWDQ
KONJA!
%
VA/1
2
i
NE TREBA Tl RIJEKA
CE KlSE
LYNN BITI
SWRAD!
DA Tl 5KINE
HA HA HA
Qd
x-
l.
S
///
OLUJA?
H/VW...
2^
'"ft
1
m
TIT
s#
f DA™ ALI 5E^
I NADAA^ DA 5E 1
-x VARA/VT ^
/VIISLlS
LI I5TO STO >
I JA O OVOJ
"GR/VLJAVINI"
KOJA NA/V 5E
PRIBLI^AVA, /
KIT? ,ism
k^
fe
- >
if
/A
%
/%v
--^v;
211
vn
v//
m
zauswite
se ovdje! i
CeXAJTB NAS
DOK se NB
VP.ATWOi
v v sw
//F
vr^
pww
(Wl,
!l|l
U LLC
m
m

%
m
r
f.
I
(I
c
1 5i
dd MM*
Q®.
I
r
5TO SB ^
DOGAOA?
INPIOANCI NA
VIDIKU?'
t*» r^-
k"i ^rt-
t-' ,* -
•>'. */*•'' «.<*?* *
x^r-
*•»
i
r
NB ZNAW ^
TO, ALI JB OVA
OLUJA 0UONA...
PRIBUtAVA SB, A
IRAK NB/VA
WUNJA.
$
a
GOSPOOINB
SVBMOGUOl! OVO
NA/y NUB TRB-
^ BALOU
BVO
OOAVOB
CBWO
fvoC...
lJP
*•
tr1
SV ' v
rj.N
yy
c>
w>
212
i
4^^
VL
w.
I t
m'/l. 'ulrrtxJh'//
an.
'mL
w.
Wa
l
m
"///
H' /'Va
^rrH«iTMnir^
•S
VN
v
a
a
i
5:
r^
s:
m.
v^'
px
-- ''
(f^ 221
/'
•^>
mmrn
r
<25 r r
5^
/
rr
^rr
ii^
z' <o ST
-yy?
'A S^2n**r~
/
V/40t '.if
ySjA,'. a
%
A>
Z?'
si
V
ll
m&2x
BRZO!
UPOZORIWO
OSTALB!
It
m
%
Kwr-
&
w
*»
VI
It y/.
^i
t'
I'V
//
/j
m
««
213
wt
OGRO/V)NC> KROO
BIZONA NAM OOLAZI
5 LBOAH
iiiih
Wa
toa
Wm 'K
■vrv.
: o *
o «
4m
WA
IT
<v.- *r
/>
y
s*
-mi.
S'
VAJTB /VII
y uzpe, Gos-
" POD/ARU COPe.'
'' I OA (Su UPKAV-
Aifa* , X
LvXATI KO-
- ^Li/W/Ay^-
f^
»
x:
M/
1W
^ SLueoire mbi ^
5KLONIT CBMO SB
ZA JBDNB VBUKB
STJBNB KOJU SAM
VIPIO N/A NEKOLIKO
k. MLJA OOAVOB' ^
m
4
k
ml
OVA ZIVINA
je POLU-
DJeLA OD
STRAH/A!
ml
' ZABIJ JOJ
OSTRUCE u
BOKOVB... PRIJe
NECO BUDE
VHWAAf
Of
RAJSKI
SVBCI...
POMOZITB
^ NAM! ,
H
PREKA5NO
N
Os
Vrl ? 1
V<u )
I
/
S
Bf- £2
214
cS"
#//
1
AJMO!
AJ/WD! t.
//
M
w/
'muL
' *
zy>
1"
*>
vf S7*
//I
•*U
rt
r
/
5S
II
— M,
l. ^~-»Si<
(9/
f
01UW- KVV
f
Vv
>s
WOKAWO
U5PJETI...
v h>;
is -
r/
215
mmm JOS JBOAN
NAPOP. I TU
S/V0!
■i.
% - _TSN-
mi
(n
m
~~ aS
€
' >1
//:
^ '/
S
/«/
%
i
ii/i
r
c
a^:
//'
"1.
&
^2
KVR/A
GU! DOLAZIW
OA TB POKU-
Pl/V, RED!
;
IZVUCI Al
Cu SB I SANW 
BAC SB VZ.A
STIJBNB, )
WOWOBl jM
m
%
'F
- <9 or
216
rs 47. %
pOWUltolMMi.
■#1^
/'
£
],n
'ml
KOLA!
OCVUCITE IH
jcvucire ih ''// ////'
U
|g^!
k^jm)
W/
'y
ii
■j/y'"
%
Va
7/
- ^
^S?Ooo0
R
k sr/ii///
N
.Ni
to
#.W
% r
vV
f
- ^
v////f
A
W
'/f
mmm
V.
% Y
0 H-
w4.
0 0
'/
y
0
s<
7"
&c
m
W/
IM
217
218
ZA PAR WINUTA, KOJE SU SB TBXU I NJEGOV/O/W ORUSTVU
&NILB KAO VJBCNOST, OKRUt.LA IH JB CRNA PU/VA BIZO-
NA, KOJA JB POTOW POLAKO OD/MAKLA PRE/MA I5TOKU...
Js-'.
%
S7
■A
mm
r/'.
///
M
MM
///
>5
i »"
5<: ^7
r? cr-?
&
^ •
"I?S~7^ . ^ <
^>a? r 1-v "5^' .
^
-^Zc '
cV' c r
^<iyyQL
^vX- -s. -w
^ ^ vX1
'
^ i -C'
^yAJ^zzroZhj
BRAC?E /VU GOSPO-
DNJE! PRASlNA KOJU
su pocisle ove Divine
/vi je uSla u
/VOZAK'
>
I
'A in .!<
NIKAKvE
STETE! IONAKO
Tl NIJE NAJBO-
LJB FUNKCIO-
NIRAO...
1
H/
A£7
r
%
2%
)i
?5
/2
£i-
n
^/, o
OTISLI SU,
LYNN! /MO^ES
/ME PRESTATI
ORLITL. TAKO
JAKO!
V
^ AH, DA, ^
NARAVNO...
OPROSTI /Ml,
NATALIA.
m
219
w
NO OOBRO,
Ne/wDJwo se
i.ALm. sue u sve/wu,
OOBPO JB PPjO-
Slo...
m NB Z.A BBC B/ARNU- ^
/VA~. NAB> LOVAC NA
NA6RAOB /VA FONO-
VNO FFOBLBWA SA ^
SVOJOW FANOW. xZt
JA NI5AA1 NISTA
VIDIO, GAZ.OA.
KAOA SU 5TI(5LI
ZATVORIO 5A/W
06l...
KUNBA^ 56
OA NIKAPA NISA/M
VIPIO NlSTA
SU£NO!
5<
V1
is
^XW
I#-
H/V/V... IRON, BIO
SI ZAISTA IZ-
VANREPAN KOP
UPRAVLJANJA
KOLimA...
y
m1
(Sb J
i
ifr.
m
1C
* c
iU
W-
i
/3
I^2
'f
... JA I NATALIA
Tl PUGUJE/WD
, /VINOGO, I...
Ill/1
III
(/if.
c>
NE! NE
AVOZE BITI
ISTINA...
SANJA/W...
3.
Pill
C_->
L>,
4
i » 
220
w,
r
77 HBJ
J STO
STA SE ALI HO
i
ce
VBSAVA OVAJrl
UP/ALJITE ^
r
SE NEKOLIKO
WETAR/A OD STI-
JENE... /A Z/ATW
SE OKRENITE D/A
COPE
/
// ^2 JE POGLE
'h
RATE
Q
%
ta
•
//
il
D
I
67
L7 'k
w
*5/3^
/
c:
s
T
^ •&
^ -
=M»t.
VIDITE LI
ONO STO J/A
WWW? V0TB LI
OVO VELIKO,
najveCB
<5UDO?'
VELIKI
MATUZALEWE!
/WOGU S/A/WO
RE^I PA S/AAA
SRETAN PA JE
OVA ^VIJER"
AARTVA.'.'
?r-:*
m-* w
v n
221
FANTASTICNO
JB!
4 '
ON JB
D/A
/ALI... IZOLEP-A
/Vl K/AO... K/AO
TVRANNOS/A-
URU5 REX!
N/AJVECI WBSO-
tCBP. KOJI JE
IK/AD/A POSTOJAL
STRA^NI KR/ALJ
PINOS/AUR/A!
1
—7
i
1/
„ I SAOA /Vl SE
TAJ PROKLETNIK
5/VMJESl 5/A OVE
5TIJENE; CJELO-
VITI PRI/VIJER/AK!
JEDIN5TVENI!
Si S/WIRITE
SB, GAZ.OA
x>
i
4,
r
%
%
* Of > >
y POSvETIO SAW ^
5VOJ ±IVOT NJE-
eovow traZbnju.
naGao saw ostatkb
NJBGOVBLUBANJBU
ARKANSASU... PAR
v REB/AR/A U ORE-
^C30NU. I S/AP/A... ^
mm
m
X
s<
%^
UCINILI SWO TO! PRONASLI SWO
NAJNBWLOSRVNJBG UBOJICU
KOJI JE IK/AD/A LOVIO PO POM-
. R5.INI OVE PL/ANETE! PLE^I,
fK IRONE... PLESl SA WNOW
IUu* J(
OKRENUO
WU SB WO
Z/AK...
o
i
u
S
(
k 0
31
222
>A JA GA N>APROTIV ^
R/AZU/MIJE/W.. OSJBCtA
I5TO ZACKDVOLJSTVO
KOJB CBWO /Ml OSJETITI
KAO UHWATI/MO FOUR
^ BE/AR5/A. ^
BIO JE
vec LUO OWAJ
TRAC3/A0 ZA KOS
TI/MA 5ADA JE
JOS LUDI Necso
PRIJE
t-
%
<r-
, UZ/MITE ALAT! OSTAJE
NA/V JO*> NEKOLIKO 5ATI
5UNCA_. TREBA/WD IH
. v I5KORI5TITI ZA UDA-
1*4, RANJE PIJUKO/M
k
/#
PO 5TIJENKI!
5/MIRITE 5E I OHLADITE KRV,
/MISTER COPE.' /MO±DA STE ZA-
BORAVIU DA S/MO NA TERI-
TORIJU CRNIH 5TOPALA: NIJE
TRENUTAK ZA /MI5LITI
NA VA^U "GRDOSIJU"...
m
f
#<
ft
/MOJ DRUG JE TISU<5U
PUTA U PRAVU! 5V/E DOK
NE DOBIJE/MO DOZV/OLU
INDIJANACA ZA OSTANAK
NA NJIHOVOJ ZE/MLJI,
BOLJE NA/M JE DA
BUDE/MO OPREZNI.
W ^
v
/><
 V
NARAVNO... IZGUBIO
5A/M GLAVU. PRVO
dE/MO I5TOVARITI
KOLA, A POTO/M
dE/MO RAZAPETI
SATORE.
a
223
SUTRA (te/WD JA I
CARSON Id POTRAdTI
LOOOR LITTLE WOLFA. AKO
JF FOUR BEARS POTRAtlO
SKLONlSTE A1ECU SVOsJI/M
LJUDI/WA, NAWJERAVAWO
OA NATJBRATI OA 5E
PRECW /VMLO/W...
IV/^
I'd
TV
AKO NAS NAFROTIV, NAKON £>TO FOSLU^A NA£
ZAHTJEV, JtlVE OGULI... V/l 5E, NE VRATIATO LI 5E
CO SU/WRAKA TRE<5E(3 DANA, V/RATITE NATRAC3
R0C30VA /Ml TISUCE BIZONA!
JOS KA2;ES DA SA/M JA
PE5I/VM5TA! /MO/M0E! DAJ
/Ml JOS JEDNU ZDJELU
ORAHA... /WDOLA Bl
/Ml BITI ZADNJA! ^
GUBEOI SEKUNDE
TO NE Nl
4e
I
I
'v^
Hil
vO" <N>;
V vxv
iLL eJ®
VOLIO BIH ICI 5 VA/MA I ^
TRA^ITI OD LITTLE WOLFA
OOZVOLU OA OSTANE/MO
ALI ZNA/M ^
5 V/l ZNATI
'ATI /MOJU
CETE
ZASTUPATI
NA OV/OJ ZE/MLJI.
5TVAR
r
«
//
/MO^ETE
NA
/MISTER
NAS
COPE
0
i
rRA^UNATI
224
NE BRINI SE ZA TO,
KdERL TEX JE FO*>TEN
COVJEK I SIGURAN SAW
DA NAW t.EL SAWO .
^ DOBRO.
CARSON, "
B/RNU/Ve... lOB-
WO PROTEONUTI
NOOE. WORAW
OOVORITI 5
CEWO 5VW T/A
TAJNOVITOSTr'
ZzASTO NE WOt.E-
WO CUTI TO
S>TO OOVORE?
/
i
1
7,
*
A
U SLUO-AJU OA 5TVARI
PO WENE I /MOS DRU-
GA KRENU LOSE, BITI
SES Tl, BARNUWE, TAJ,
KOJI OE OCVE5TI
ODAVDE OVE DO-
BRE LJUDE.,
ZLOKOBNlOE.'
STVARNO OlNlS SVE
DA W PRISJEDNE
OVA JUHA OD
GRAHA'
N.
»
v * '</
r
INOIJANCI CE ZNATI OA 5TE
OVOJE, KAOA l/V KA^EMO ZA VAS...
ETO ZASTO TREBATE VRATITI
EK5PEOICIJU U CROW AGENCY.
AKO 5E NE VRATIAAO U 5U/WRAK
treCeg oana ^
AKO /VIE /V1ETAK
KOJI l/WA/M U PR-
51/MA JOS NE UBI
JE, OOVE5T OU
IH NA 5IGURNO.
OBECAJEW
Y)
^0
if
c?
L
225
RACUNA/W NA TEBE,
B/ARNU/WE. NBWOJ
/VE FZAZOCARATI.y
5LJBDECE JUTRO...
SRBTNO,
TEX.
GLEOAJ IH!
IZ&LEDAJU KAO
/vuSevi KOJI OLOOU
KO/WADI^
5WAKO/V
NJEOCWO,
STARA KA-
/WILO..
SIRA
ill//
n w/
'///
/(
'm
c
I
=*>-.
mN
y
o.
BT TATA! TEX I 1
7T* CARSON NA5
'Vr NAPUS-TA-
A. JU... <
o
a
'I
t*
< yu
0
Sr
/ ■ ■v:
I U,%Ji
%
ICE/WO... U
DO SKORA,
PRIJATELJI!
<5eka/vo
WAS...
GALOP!
I
C/
yw»"
S«b
ktss"'.
226
CJBLOe OANA, BNA DRUG/A, SLIJECeCI
UPUTB PORUZNIKA GRANTA, TRAtB
LOGOR LITTLE WOLRA...
S7
s~
S
r? *»
3?.
"//
*-
JOS BIZON/A!
/A K/AKO JE
G0I0R0 N03
DJED... /
... GDJE 5U
BIZONI, TU 5U
I INDIJANCI!
v.
< * - -c-
5^ %
5%^
y^v/VV>
£3-
/»
Ou
m
ZAVRSAWA 5E /mirno
JAHANJE KROZ BRDA I
POCNJU NBVOLJB...
V STIGLI SmO! >
o
-
NNM
227
NAOMWO se DA Ce
A/MULET, £TO Tl GA JE
DALA FOUR BEARSOVA
WAJKA, BITI DOBRA
PROPUGNICA WBVU /
CRNIV STO- — y
^PALI/VA
r
P0ZURI/V0 SE... ^
5KORO dE NOd, A
INC7IJANCI NE VOLE DA
l/A SE NETKO PRIBLI-
2AVA LOGORU 5A-
KRIVEN SJE-
NA/AA A
infk
10//
y//
s // CP
.✓/
NE Bl /AI SE SvtDALO
ZAVR^ITI /AOJE LE-
GENDARNO POSTO-
JANJB VBZAN ZA ^
/AOTKU I ISPU-
S.TAJUCI BOLNI /
KRIK... r-s
AKO SE TO TREBA
D0C30DITI, PRICEKAJ
DA JA BUDE/A /ARTAv,
PRIJE NEGO POfiNES
VRISTATI... NE BIH /AO-
 GAO PODNIJETI
Z-GORE /AUKE!
UHfl
y
y
TA
y
///
7/
s//.
Vi
VA f a
228
H/VW... I/MA
JE&AN VELIKI
PROBLE/M
I5PREC NA5.
5^'
i
/r.
*9
m f
Ml
P
« 2;
-
AKO NA5 PRISILE NA BOR-
BU, /MO^E/MO ZABORAVITI
NA RAZGOVOR 5 LITTLE
WOLFO/M. POKU^AT ctU ^
BIJELI ISTRAZIVAGI...
VIDJELI 5U NASE ZE/M-
LJI^TE. NE /MOZE/MO IH
PU5TITI DA ODU.
PREC30VARATI
VRACAJU
5E IZ
LOVA...
NJ l/MA
wm %
t
1
I
w' ■Ml
A &
/

229
B
□ 0
CX^L/AZIAAO
/VMRU, CRvEN/A
BRACO zeu/nD
T.
GOvORITI 5A
TL6 WOLF
LIT
"I:
orv
m 'i./
of
t
fib"?!
IS®
O/
IN
Y'/l
V
//
7-t
-
0^^
vvw^w^ lA
r ZAIGRALI
5U SE, KIT. IRAK,
P0KUS/AJ/V0
NE PUC/ATI,
JER... >
sC
Smsss
J
*-
9
''A
i
8
230
JAAAHHHHU
5
&
NAFmJBO!
PRICI/MO l/M! %
%
M
r
A
7
5>,
k A
77
/ /
Wi
A
f. .^c '/, M
■ I
mm~NozB^ j
V>fJ se KLAOITIjn »fl
QRu±e' /
SPRE^^AN,
KIT!?'
/
/
. i
y v
z
K'li y
n m.
i
y>r yyrssA rss
mm}
JAAAW.
VA
/////
//
//
231
232
(//////mM""
i
Va
lV
t
r
8
Y)
z
1
m
V/
■?.
lU-LLlll
^ NI5TA OV ^
KOPLJA, CRVENI
PRIJATBLJU! WD
GAO SI N/AS
IT. m
OZLJtCTTI
m-
w
X
<&
&
o
o
Zz>
'/
/ * '
imj
9/
%
rrr
I /////
v/
v/
'K
Y
N/APRIJED,^
PRIPRE/VM SE
Z/A LIJEP
W LET! ^
f
&
^/(
233
DOST/A JB TOOA, &DV-
JBtB'. DA SAW ZELIO
UPOTRIJEBITI OWAJ Pl5-
TOLJ VBC Bl BIO /MRW!
/Ml SE NE ±ELIA^O BOPITI
PROTIV CRNIH 5TOP/AL/A...
TRA±l/MO OP WAS 5/A/MO
PA NA5 JEPNOSTAWNO
OPVEPETE U WAS
LOGOR.
234
PON/wLsJA/VA WA/V1 OA WAS N£ OBWANJUJE/W
PRO^IWIO 5A/M /WNOSO /MJESECI WEOU
BIJELCIWA I ZNA/W DA NB OBUZOAVAJU SBBI
SLI&NB I NIKADA NB /VJB£AJU SWOJU KRV SA
NASO/H ZATO JER 5/WD ZA NJIH ISTO
h. STO I SUGAWI PSI! ^
yyjL
-
«■
- .-^S^
i
5? ->r
jVl
POZNAJE/M NJIHOWE
PLANOWE DA NA/M
OOUZWU SWE NASE
ZB/VLJB. NEOE/WD
l/VATI /VIRA SWE DOK
POSLJEDNJI /WEDU
CRNI/M STOPALI/WA
NE BUDE UBIJEN
NE PREOSTANE
Nl sjeOanje
NA NA^U RASU..
'P
/
rv
T#
/X
WJERUJE/WD Tl, FOUR BEARS... I
REOl OE/VVD SWE ONI/VA KOJI TE
JO^ NE ±:ELE PRIHWATITI KAO .
RATNOG POGLAWICU. ^
/WDRA/MO SE POKRE-
NUTI SADA KADA S/WD
8ROJNIJI OD BIJE-
LACA?7
SADA NASl
NEPRIJATELJI ±IWE
ZASTlOENI
UNUTAR ZIDOWA
UTWRDA...
DOBRO
Sd
S=
M
S
/
'//
235
r
/ALI USKORO ^
dE IH ST(t JO*> SA
PLANINA; N/ASELJENICI,
LOV/CI, RUC/ARI, STOCAR
XAO KRDO VUKOVW
GLADNIH NA&BG
wasA1
.
fiS
'A
%
1
,vv
i
I K/AD/A IH BUDE TOLIKO DA
1 IH 5E NE^E /WD^I PRE-
 BROJATI, UNlSTIT Ca
CRNA 5TOPALA! ^
/
av
%
/WDRA/WD UVJERITI RATNIKE KOJI SU NA 5TRANI
LITTLE WOLFA DA NA/V1 5E PRIDRU^IE. ZABORAVI/WD
NA 5TRA5LJIVA /MlSLENJA ONIH KOJI 5E NE ±ELE
BORITI, I5KOPAJ/MO RATNU 5JEKIRU I
NAPADNI/AO BLJEDOLIKE...
V.
Tn
A
A
Y
FOUR BEARSOVE RIJEfil 5U
ZAELUSENE KRIKOVWA
ODOBRAVANJA IZVANA... V/ASICHU!
-7mf..WASlCHU!
%
//
y//L/
'Vf %
m. V
STO 5E
DOOODILO
kv
c?
O
O
»
0-
'/y.
n
236
W'>'' ™
w/rrr/mr//,
'///,
-^tmm
n
/A
l^rJ
1
VELIKI S/MUTLJIVCE!
5TRIJELOAJU NAS
POOLEDOWL. POKAtl
rv TU PROKLETU
AWAJLIJU VA VIDI/MO
HOdE LI SE .
5/MIRITI.
/a^rr> . ^11
i
Ci
:,j
i <! W—^ ° r
'L)
A -r
m y.
'^fu
Vy,
m
%
m
Yi
STO SE
&
OOOAOA NvJIH
OVOJCAL.
5LIJEDILI SU
WE SJE DOV-
DE...
ZENO
m
Oo
^ OVOJE ^
WASICHU-A 5U
5TIGLI U SELO...
^ELE GOVORITI
5A LITTLE
WOLFO/W ^
*
V
4
%
i
g3
237
0J0 JE ^
LITTLE WOLFOV
■K &ATOP.I A
7V,
lf~/
V
///
7A
I
'A
238
NB ClN TO! AKO IH UBIJES
IZ POTAJB NIJBOAN RATNIK
TB NBdB SLIJEDITI...
'A
' ... I 5VI
<5E TE
SAA/ATR/ATI
KUKAVICO/V.'
^ IAA/A PR/WO! NE ^
/VOOU IZGUBITI
NJIHOVO POVJE-
RENJE. POTREBNI
SU m OV/I IDIOTI Z.A
MOJE PLA- .
A MOVE.
cro
'"Uin,, ' H/lll
£
o^oew
OBUZEO /VE ONJBV, TRBNZAS.
OVIH CWOJE BlJELAC/A SU /WDJI
NEPRIJATELJI. ^ELE WOJU 5/V1RT
JER 5A/V SE BORIO
PROTIV NJIH.
%
i
f
Tl IOI SLUSATI L/AZI
KOJE CE PRlOATI
LITTLE WOLFU... JA I
OSTALI 6E/WD TE
&BKATI KOD WRT-
VOG STABLA
r
239
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf

Recomendados

Teks Viler Dva lica osvete (LM 004) 01 por
Teks Viler Dva lica osvete (LM 004) 01Teks Viler Dva lica osvete (LM 004) 01
Teks Viler Dva lica osvete (LM 004) 01Stripovizijacom
698 vistas198 diapositivas
Tex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdf por
Tex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
180 vistas330 diapositivas
Tex Willer Strip Agent Gigant 016 - Zlatni kanjon por
Tex Willer Strip Agent Gigant 016 - Zlatni kanjonTex Willer Strip Agent Gigant 016 - Zlatni kanjon
Tex Willer Strip Agent Gigant 016 - Zlatni kanjonStripovizijacom
845 vistas241 diapositivas
Tw almanah 018 grad zla (coa backup pdf) por
Tw almanah 018  grad zla (coa backup pdf)Tw almanah 018  grad zla (coa backup pdf)
Tw almanah 018 grad zla (coa backup pdf)zoran radovic
324 vistas115 diapositivas
Tw almanah 016 kapetan blanco (coa backup pdf) por
Tw almanah 016 kapetan blanco (coa backup pdf)Tw almanah 016 kapetan blanco (coa backup pdf)
Tw almanah 016 kapetan blanco (coa backup pdf)zoran radovic
149 vistas115 diapositivas
Tex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdf por
Tex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
299 vistas344 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Tex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf por
Tex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
283 vistas334 diapositivas
Tex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad Arizonom por
Tex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad ArizonomTex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad Arizonom
Tex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad ArizonomStripovizijacom
836 vistas241 diapositivas
Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf) por
Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)
Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)zoran radovic
208 vistas115 diapositivas
Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf) por
Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)
Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)zoran radovic
174 vistas115 diapositivas
Tex Willer Strip Agent Gigant 023 - Kubanski pobunjenici por
Tex Willer Strip Agent Gigant 023 - Kubanski pobunjeniciTex Willer Strip Agent Gigant 023 - Kubanski pobunjenici
Tex Willer Strip Agent Gigant 023 - Kubanski pobunjeniciStripovizijacom
779 vistas248 diapositivas
Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf) por
Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)
Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)zoran radovic
238 vistas115 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Tex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic283 vistas
Tex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad Arizonom por Stripovizijacom
Tex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad ArizonomTex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad Arizonom
Tex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad Arizonom
Stripovizijacom836 vistas
Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)
Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)
zoran radovic208 vistas
Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)
Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)
zoran radovic174 vistas
Tex Willer Strip Agent Gigant 023 - Kubanski pobunjenici por Stripovizijacom
Tex Willer Strip Agent Gigant 023 - Kubanski pobunjeniciTex Willer Strip Agent Gigant 023 - Kubanski pobunjenici
Tex Willer Strip Agent Gigant 023 - Kubanski pobunjenici
Stripovizijacom779 vistas
Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)
Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)
zoran radovic238 vistas
Tw almanah 004 bad river (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 004 bad river (coa backup pdf)Tw almanah 004 bad river (coa backup pdf)
Tw almanah 004 bad river (coa backup pdf)
zoran radovic317 vistas
Tex Willer Strip Agent Gigant 025 - Hijene iz Lamonta por Stripovizijacom
Tex Willer Strip Agent Gigant 025 - Hijene iz LamontaTex Willer Strip Agent Gigant 025 - Hijene iz Lamonta
Tex Willer Strip Agent Gigant 025 - Hijene iz Lamonta
Stripovizijacom925 vistas
Tx sak 1 osveta braće king (walker&amp;enwil)-sz (coa backup pdf) por zoran radovic
Tx sak 1  osveta braće king (walker&amp;enwil)-sz (coa backup pdf)Tx sak 1  osveta braće king (walker&amp;enwil)-sz (coa backup pdf)
Tx sak 1 osveta braće king (walker&amp;enwil)-sz (coa backup pdf)
zoran radovic361 vistas
Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)
Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)
zoran radovic178 vistas
Tex Willer Strip Agent Gigant 015 - Cijena osvete por Stripovizijacom
Tex Willer Strip Agent Gigant 015 - Cijena osveteTex Willer Strip Agent Gigant 015 - Cijena osvete
Tex Willer Strip Agent Gigant 015 - Cijena osvete
Stripovizijacom908 vistas
Tw almanah 015 crna mocvara (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 015 crna mocvara (coa backup pdf)Tw almanah 015 crna mocvara (coa backup pdf)
Tw almanah 015 crna mocvara (coa backup pdf)
zoran radovic203 vistas
Tw almanah 002 karavana straha (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 002 karavana straha (coa backup pdf)Tw almanah 002 karavana straha (coa backup pdf)
Tw almanah 002 karavana straha (coa backup pdf)
zoran radovic194 vistas
Tex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic194 vistas
TX KLSP 5 - Delta Queen (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
TX KLSP 5 - Delta Queen (Coa_backup PDF).pdfTX KLSP 5 - Delta Queen (Coa_backup PDF).pdf
TX KLSP 5 - Delta Queen (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic220 vistas
Tex willer sbe 296 mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back... por zoran radovic
Tex willer sbe 296  mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back...Tex willer sbe 296  mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back...
Tex willer sbe 296 mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back...
zoran radovic273 vistas
Zagor - VC 164 - Banda nemilosrdnih por Stripovizijacom
Zagor - VC 164 - Banda nemilosrdnihZagor - VC 164 - Banda nemilosrdnih
Zagor - VC 164 - Banda nemilosrdnih
Stripovizijacom467 vistas
Tex Willer Strip Agent Gigant 012 - Trgovci robljem por Stripovizijacom
Tex Willer Strip Agent Gigant 012 - Trgovci robljemTex Willer Strip Agent Gigant 012 - Trgovci robljem
Tex Willer Strip Agent Gigant 012 - Trgovci robljem
Stripovizijacom936 vistas
Tex Willer Strip Agent Gigant 004 - Ubojice por Stripovizijacom
Tex Willer Strip Agent Gigant 004 - UbojiceTex Willer Strip Agent Gigant 004 - Ubojice
Tex Willer Strip Agent Gigant 004 - Ubojice
Stripovizijacom1.6K vistas

Similar a Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf

Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf) por
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)zoran radovic
196 vistas99 diapositivas
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
382 vistas350 diapositivas
Tex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por
Tex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
211 vistas266 diapositivas
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf) por
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)zoran radovic
207 vistas99 diapositivas
Tw almanah 014 apaska policija (coa backup pdf) por
Tw almanah 014 apaska policija (coa backup pdf)Tw almanah 014 apaska policija (coa backup pdf)
Tw almanah 014 apaska policija (coa backup pdf)zoran radovic
205 vistas115 diapositivas
Tex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por
Tex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
179 vistas331 diapositivas

Similar a Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf(20)

Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
zoran radovic196 vistas
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic382 vistas
Tex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic211 vistas
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
zoran radovic207 vistas
Tw almanah 014 apaska policija (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 014 apaska policija (coa backup pdf)Tw almanah 014 apaska policija (coa backup pdf)
Tw almanah 014 apaska policija (coa backup pdf)
zoran radovic205 vistas
Tex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic179 vistas
Aw phpr 1 robovi zanzibara [matorimikica&amp;magicni vetar][sz] (coa-backup... por zoran radovic
Aw phpr 1  robovi zanzibara [matorimikica&amp;magicni vetar][sz] (coa-backup...Aw phpr 1  robovi zanzibara [matorimikica&amp;magicni vetar][sz] (coa-backup...
Aw phpr 1 robovi zanzibara [matorimikica&amp;magicni vetar][sz] (coa-backup...
zoran radovic140 vistas
LUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
LUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfLUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic39 vistas
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdfTex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic267 vistas
LUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
LUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfLUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic34 vistas
Tex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic336 vistas
Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf) por zoran radovic
Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf)Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf)
Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf)
zoran radovic229 vistas
Tex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic166 vistas
Tex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic184 vistas
Tex Willer Maxi 005 Sjeverozapadni teritorij ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 005 Sjeverozapadni teritorij ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 005 Sjeverozapadni teritorij ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 005 Sjeverozapadni teritorij ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic162 vistas
LUK PHPR 5 - Maske [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
LUK PHPR 5 - Maske [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfLUK PHPR 5 - Maske [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 5 - Maske [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic23 vistas
Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)
Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)
zoran radovic188 vistas
Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)
Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)
zoran radovic166 vistas
LUK PHPR 2 - Grabljivci [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
LUK PHPR 2 - Grabljivci [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfLUK PHPR 2 - Grabljivci [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 2 - Grabljivci [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic18 vistas
Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)
Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)
zoran radovic202 vistas

Más de zoran radovic

Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdf por
Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdfZagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdf
Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdfzoran radovic
117 vistas308 diapositivas
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdf por
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdfCitac tmine (ALIEN SF - 18).pdf
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdfzoran radovic
32 vistas297 diapositivas
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf por
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdfzoran radovic
376 vistas532 diapositivas
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdf por
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdfKonan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdf
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
221 vistas366 diapositivas
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdf por
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdfefb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdf
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdfzoran radovic
42 vistas63 diapositivas
4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdf por
4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdf4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdf
4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdfzoran radovic
67 vistas67 diapositivas

Más de zoran radovic(20)

Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdf por zoran radovic
Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdfZagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdf
Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdf
zoran radovic117 vistas
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdf por zoran radovic
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdfCitac tmine (ALIEN SF - 18).pdf
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdf
zoran radovic32 vistas
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf por zoran radovic
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf
zoran radovic376 vistas
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdfKonan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdf
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic221 vistas
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdf por zoran radovic
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdfefb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdf
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdf
zoran radovic42 vistas
4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdf por zoran radovic
4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdf4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdf
4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdf
zoran radovic67 vistas
LMS_0333_-_Veliki_Blek_-_Zakon_i_pravda_(enwil__emeri)(5_MB).pdf por zoran radovic
LMS_0333_-_Veliki_Blek_-_Zakon_i_pravda_(enwil__emeri)(5_MB).pdfLMS_0333_-_Veliki_Blek_-_Zakon_i_pravda_(enwil__emeri)(5_MB).pdf
LMS_0333_-_Veliki_Blek_-_Zakon_i_pravda_(enwil__emeri)(5_MB).pdf
zoran radovic136 vistas
E. R. Barouz - Venera 2 - Izgubljeni Na Veneri.pdf por zoran radovic
E. R. Barouz - Venera 2 - Izgubljeni Na Veneri.pdfE. R. Barouz - Venera 2 - Izgubljeni Na Veneri.pdf
E. R. Barouz - Venera 2 - Izgubljeni Na Veneri.pdf
zoran radovic143 vistas
E. R. Barouz - Venera 1 - Gusari Venere (1).pdf por zoran radovic
E. R. Barouz - Venera 1 - Gusari Venere (1).pdfE. R. Barouz - Venera 1 - Gusari Venere (1).pdf
E. R. Barouz - Venera 1 - Gusari Venere (1).pdf
zoran radovic333 vistas
Adam Wild 22 (RAS 22) - Zulu (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Adam Wild 22 (RAS 22) - Zulu (Coa_backup PDF).pdfAdam Wild 22 (RAS 22) - Zulu (Coa_backup PDF).pdf
Adam Wild 22 (RAS 22) - Zulu (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic150 vistas
lex288-289-nemilosrdnijessblagoizgradaduhova-210708151743.pdf por zoran radovic
lex288-289-nemilosrdnijessblagoizgradaduhova-210708151743.pdflex288-289-nemilosrdnijessblagoizgradaduhova-210708151743.pdf
lex288-289-nemilosrdnijessblagoizgradaduhova-210708151743.pdf
zoran radovic222 vistas
zagorzskacol077-snenisokolovi-210703150109.pdf por zoran radovic
zagorzskacol077-snenisokolovi-210703150109.pdfzagorzskacol077-snenisokolovi-210703150109.pdf
zagorzskacol077-snenisokolovi-210703150109.pdf
zoran radovic164 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 44.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 44.pdfMagicni Vjetar Knjiga 44.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 44.pdf
zoran radovic112 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 43.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 43.pdfMagicni Vjetar Knjiga 43.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 43.pdf
zoran radovic61 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 42.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 42.pdfMagicni Vjetar Knjiga 42.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 42.pdf
zoran radovic115 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 41.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 41.pdfMagicni Vjetar Knjiga 41.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 41.pdf
zoran radovic82 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 40.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 40.pdfMagicni Vjetar Knjiga 40.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 40.pdf
zoran radovic92 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 39.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 39.pdfMagicni Vjetar Knjiga 39.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 39.pdf
zoran radovic78 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 38.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 38.pdfMagicni Vjetar Knjiga 38.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 38.pdf
zoran radovic92 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 37.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 37.pdfMagicni Vjetar Knjiga 37.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 37.pdf
zoran radovic94 vistas

Último

Marketing and Community Building in Web3 por
Marketing and Community Building in Web3Marketing and Community Building in Web3
Marketing and Community Building in Web3Federico Ast
15 vistas64 diapositivas
hamro digital logics.pptx por
hamro digital logics.pptxhamro digital logics.pptx
hamro digital logics.pptxtupeshghimire
10 vistas36 diapositivas
How to think like a threat actor for Kubernetes.pptx por
How to think like a threat actor for Kubernetes.pptxHow to think like a threat actor for Kubernetes.pptx
How to think like a threat actor for Kubernetes.pptxLibbySchulze1
7 vistas33 diapositivas
The Dark Web : Hidden Services por
The Dark Web : Hidden ServicesThe Dark Web : Hidden Services
The Dark Web : Hidden ServicesAnshu Singh
16 vistas24 diapositivas
ATPMOUSE_융합2조.pptx por
ATPMOUSE_융합2조.pptxATPMOUSE_융합2조.pptx
ATPMOUSE_융합2조.pptxkts120898
35 vistas70 diapositivas
Affiliate Marketing por
Affiliate MarketingAffiliate Marketing
Affiliate MarketingNavin Dhanuka
18 vistas30 diapositivas

Último(6)

Marketing and Community Building in Web3 por Federico Ast
Marketing and Community Building in Web3Marketing and Community Building in Web3
Marketing and Community Building in Web3
Federico Ast15 vistas
How to think like a threat actor for Kubernetes.pptx por LibbySchulze1
How to think like a threat actor for Kubernetes.pptxHow to think like a threat actor for Kubernetes.pptx
How to think like a threat actor for Kubernetes.pptx
LibbySchulze17 vistas
The Dark Web : Hidden Services por Anshu Singh
The Dark Web : Hidden ServicesThe Dark Web : Hidden Services
The Dark Web : Hidden Services
Anshu Singh16 vistas
ATPMOUSE_융합2조.pptx por kts120898
ATPMOUSE_융합2조.pptxATPMOUSE_융합2조.pptx
ATPMOUSE_융합2조.pptx
kts12089835 vistas

Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf

 • 1. r t / r ~ & r. rv-, _ A >Sm : v m r c V / / /. /' V ^ • V ft v£ .k.w i tm fe-stiVUC x g 4
 • 2. .5^ «r> TEX Maxi 2 LOVAC NA FOSILE 1997. Crtez: Jose Ortiz Tekst: Antonio Segura Naslovnica: Claudio Villa Preklop: Quaresma
 • 4. LOVAC NA FOSILE TEKBT: SEGURH - CRTEZ ORTIZ PRIR0C?05L0VNI MUZEJ U LONPONU: U FOSJETI SU WISTER THOWAS CAREY, SENATOR PRZAVE /MASSACHUSETTS I NJEGOV TAJNIK LOWELL SHER/MAN, U PRATNJI /MISTERA ARTHURA /MACHENA, OLANA ENGLESKOG FARLA/MENTA, KOJI /M JE UJEONO I IOV£,... NEBESA! KAKVE GOLE /ME ZVIJE- b— Rl! _ C m y. m / -7 I 0 1
 • 5. OPROSTITE /V] NA NBZNANJU GOSPOCINE WACHEN... AU RECITE /VII U KOJOJ OALEKOJ ZE/VLJI 5U NAOENI OSTACI OVE ZVJE- P.AO? m I L 11 11 s,'»% >ikv W-$ A « id CUDNO DA TO NE ZNATE, OP.AG SENA- TORE... VEdlNA OVIH VELI- fiANSTVENIH PRI/VUERAKA FOSILA DINOSAURA SU NA/W DOSLI S ONE STRANE ATLANTIKA, UPRAVO IZ VASE ZEWLJE! G 3 <p fO. SHER/VIAN.' KADA 5E VRATIM U 5JEDINJENE DR^A^/E, UfilNIT C5U SVE DA SPRUE- £l/W PRODAJU FO- SILA OVI/Vl GLU- Pl/Vl ENGLE- ZI/VA_. TA/VC) SU KUPLJENI DA OBOGATE ZBIR KU NA^EG /VU- ZEJA! i "Hi. I H/Vl/Vl M X NE^U DOPUSTITI DA SE NASA NACIONALNA BASTINA PLJASKA1 NAPROTIV... USlNIT SU SUE STO JE /WDGUSE DA SE I U AmE- RICI OTVORI JEDAN VELIKI PRIRODO- ^ SLOVNI /VIUZEJ! // TO^NO, SENATORE... VISE NEGO TO£NO! 4
 • 6. PODRUCJE WVO/VWNGA: WJBSBC OANA KASNJB a. W/ m <& 4 i «> V VL c 6^ 8^3 ^-- Jg.; 5
 • 7. m otvorite 061... 1vfKrv0 POSJETU! W/A, DR^I SPRE/MNU PU^KU! N/^ BREtULJKU SU TRI NOJANCA...J 7!' INDIOA- MCA? /LI- IRON SlRI RUKE, IVA*>Ui& PU^KO/V) VELlCAN5TVENI/V I P0N05NI/V POKR6TO/M... , POTO/VA CRNI DIV Dt.e POOLED PRE/M/A 5/A/WDTNOA1 OAVRANU... /> ... DOK CRVENOKOSCI ZN/ATI^ELJNO FROWATRAJU NJBOOVE KRETNJE, NE SHWACi/AJU^I /MU N/A/VJERE. '-v s 2r V / f,. 6
 • 8. / S 7, /. * 3J * s. ■ J *y iKHH/// CS ^-^7? ' ^ -C^N Km ■m^ ■*» S&''*±. ■^■CVT^- . *% ('■,.-«K INDIJyANCI VO^/ OPLAZE! PW. Mj & V VOAH! ^ am /) ^ IZAZWAO IH JE... I TAJNI/W JEZIKCW PRimiTI/NIH N/AROPA I5HODIO JE NJIHOVO PO^TOWANJE. l lU 7
 • 9. JAAAASH! JAAAABH! mm , SI &, 1.1 .•_ c . 1'/:, Vf/ ^ 'W ■»■ -- -. ^ i L •' 4 ;/// ^ 'i -o-:>' l,^ / - > .-r • V, V/Uv —- - W -rvsmm /■??& v ■A ss *— ^ IWDi.VA SU N/A5LUTILI PA 5/V0 PALE- ONTOLOZI... /Vl- k ROLJU6IVI k. LJUDI ' HA! HA! NB VJERUJE/W BAS... TALBONTOLOG" JB ZA (NPIJANCE TER/VIN ^BEZ IKAKVOG b&a zna£enja! TOCNO, rvwss NATA- LIA! KAO I (SlNJENICA PA SfAO U GLUtBI SENATORA CAREYA, A I TO 5TO PUTU- JBMO POP ZA^TI- TOA1 KONORESA SJEPINJENIH... 4 I 2 i i r „ PA, SVB TO NABOJ CRVBNOJ 8RA<5l NI^TA NE GOVORI... APSOLU- TNO NlSTA! ife iJ^/4 ^45 ^2^ 8
 • 10. U TOW STOW TRENUTKU, U WALOW SGLU R/ATON, N>A GR/ANICI DR^/AWA NEW /MEXICO I COLOR/ADO... vsis mi ziasjsz- i o im - ^ 1 ^iriss * K" ! yiit ■< z/iA % V g f TO JE NJEEOV KONJ. 'X / P C-> 9
 • 11. s/vfat£an JB WOJ WA&AK, HB? LJUDI SO OMOJB JAKO PRAZNOVJERNI I KADA VIDE CRNO<3 /V1A£KA PUCAJU NA NJBOA. ALI ON JE LUKAV I UVIJEK /V IZA^AKNE. ^ DA, l/VA 5EDA/V1 t-WOTA... PA 5TO AKO JE NEKI VEd I IZSUBIO! OSTAJU /VU DRUGI... ^ f // N DOBAR DAN, (305P0D0? ±ELITE JESTIr' 10
 • 12. JESTIr' K/A5NIJE... PRVO WORAWO I5PR/ATI <3RLO OD PRSINE koju S/VUD PROGUTAU. ^ TOCNO... FUSTINJA A^l JE U U5TI- /V/A. ^=5 0 'YSy^** w 1 « W 'y PRESTANI/WO GUBITI VRIJE/ME I PRIJE€7I/V0 NA STVAR... KOLIKO WA/V NUC?E Z/A /VOJU KOtU? PROKLETSTvO •9 V C! rV 11
 • 13. AAAH! C7 fti. 17 K>AK/AV NBRBOl KAKO sre POGOPILI C7/A SU V/WS CX?5LI UBITIr' ^ PRIJ/ATELJU! U /V0/V ZANA- TU NB ±IVI se PU(30... ^3 C7 <. 44* r ... yAKO Sfc ^ NB ZNA FP.BFO- ZNAT LOVCB NA NAGP.A- h OB! ^ -A ?: 'X: 12
 • 14. P3 P Yy & i 'r T- <4^ /- % '/// p I H/WVL. N/A KR/AJU SU /VIE IRAK COBILI... /TAETCI SE NE AAOEU VJB&NO IZBJEe/AV/ATI... (7 0 r I V u SELO JE WALO. NBfAAWO DOKTOR/A RECI /Ml, GDJE JE DOKTORr3 (7 :// i_ ////A c< 'A 13
 • 15. ^ K VRAeu ^ 5 OVO/V CRNO/V /V/A<5KETINO/V!, I o fVJoOO r RAZITE.' UOKOLO Bl WOGAO BITI NEKI CPRUGI LOVAC NA NAGRAOe.- r NE VRIJEDI/V TOL1KO D/A Bl /WE 5LIJECILO CBT- V/ERO LJUDI. I TROJE JE VE6 K PREVISE... ^ f CLu. « // ITmT I ' /AH, ZABORAvIO ^ S/A/W... I/AKO NE/W/AA^O DOKTOR/A, OVOJE U /WJE5TU l/W/; JBOAN J . OCX-lS/AN GROBAf*. Jtt AL NE Z/A /WENE B/AR 5E N/ACVA/W # ' TAJ CE^ D/AN/A5 BITI KORI5TAN, PRIJ/ATELJU. 14
 • 16. DVA /WJESECA KASNIJE, U ORAOU BUFFALO (WYOMING) ■c * » Sf ^h'^i "j> ji/A NE OSJEC/A/VI NlSTA /ALI 5/A/M PRI/WIO PORUKU GL/AD/AN 51... VELIKI /VWUZ/ALE/WE! OVDJE BLIZU NEKO 5PR/AVLJ/A GR/ANDIOZ/AN BIFTEK! 05JE(5,A5 LI /VURISr7 1 i i 'TD v-^ PRETJERUJES yAKO N/AW JE ^ DANA5 SUCENO U/miJETI, TO 5TO dE TE UBITI 5IGU- RNO NE<5E BITI ZEO/AN t-BOAN SMRTNO ZE£? li m 1 s W? 1 n 15
 • 17. NBKAKO SAW UVJBRBN U TO. obbOajbw Tl OA tBWO SB U5KORO UTOPITI v U PIVU... r r ^ ALI PRvO OBWO P.AZ.GO- V/AR/ATI 5/A B/AX- TBP.OW, SLAt.BS v LI se?7 WEI K/AO D/A JB V/A±NO C?/A SB SLAt-BW. Tl SI MBO OOOJOO... r L= WOWCB, JB LI SBRIF U UREDUr7 aHERlpf a ^ N6, N/ACI <iBTB GA U KOV/A<SEVOJ RA- PIONICI, BLIZU ST/ALA, N/A KRAJU SBLA. z iT I Lh rrn UiU 'y/A m i i n RA OOBRO, UIDIW OA IOBwo u Otalb, tawo Cbwo ostaviti konjb, ZASLUtUJU OOBAR OOWOR I FORCIJU SVJBtB ZOBI. / NUB NBOPHOONO. VBO Tl TO JAKO OOBRO IOB. , HWW... PRI- ^ WJBOUJBW OA POSTOPAO BOLJB 5 KONJI/V/A NBGO SA SUOJIW STARIW ORUGOW. BOJIW SB OA CU WORATI V N/AU<2lTI RZAT.. / I 16
 • 18. DAKLE, LjeNWCB, HO<tB LI TO WO- JB 5BOLO? a HBJii KOGA TO WOJB OC VIDE... 1 1 r WALO ^ STRFLJBNJA, TO/V. 5/A /WD DVIJE RU- ftth- KB. r/ TO/V), STARI PUR/ANU, NABAC0 51 B/AR STO KIL/A SALA! /AKO /WSLlS OSTATI SA REND^E- RI/MA, NE Bl 5E 5/VIO TOLIKO UDEBLJATI! 1 TEX WILLER I KIT CARSON OSOBNO! n § i kvn. ill Hi r r r r U PRAvU 51. 5LIJEDI/WD TRAC3 JBDNB ZVIJERI NA DVIJE NOGB... BBF JBONB BANDE ^KRADLJIWACA ^ STOKE KOJI NA SAVJESTI l/VA HLAONOKRVNO UBOJSTVO CVA- DESETAK JADNIH DUSA.. I/VA5 PRAV/O, KIT... ALI OVAJ TRBUH JE JOS U STANJU POSTIVATI ZAKON! A PRETPOSTAVLJA/W OA JE TO STO WAS VIOI/W OWOJE, U BUFFALO, POWEZANO SA ZAKONO/V. / /JIJl / /' ■L-Mi 17
 • 19. VJERUJ m. TOW... C/ARSON I J/A NA FLe<tIVA WAfVO PODEBLJE I5KLJ5TVO ALI OWAKO NE^TO JO^ NI5/WO VICJELI. TA PROSTAfiKA HULJA UBIJA IZ 6I5TOG ZAVOMO- LJ5TVA. A I ■* SS £3 r- BIJE5NI PAS ILI JEDAN OO NJE- N GOVH ORTAKA, IZGU8IO JE OVU PUSKU U NAPADU NA JEDAN RANO. PRO- . ilTAJ NATPI5 NA / K KUNDAKJ.. £ pnui f Hvvn.. ^ NJEGOVO 1 l/VE JE FOUR L BEARS'... J * FOUR BEARS, INDIJANSKO I/VIE KOJE ZNAOl CETIRI WBCA/JBCA. NE ZNA/VAO /VU Nl WB Nl KAKO IZOLEPA, ALI SWO OA MBt KRSTILI ZOVE/VAO OA «BIJE5NI v PAS». rn i 'Sj 7/ I SHVATIT dE$ ZA^TO SPAO DOSLI U BUFFALO. S JA 5A/A /AU ^ OSOBNO URUfilO OVU PUSKU KADA JE, PROSLOG PROLJE<5A, POBIJEDIO NA RODEU SA DIVLJI/A ^ 2drijepci/va. ^ I.' 18
 • 20. ■ DAKLE, I [VLvASNIK PUSKE] JE INDIJANAC. &TO NAW WO- t-ES, P.EC O M^ewu? PRIJE PET- r NAEST (500NA RAN- KER LON NOLAN JE, 05TAV*> UOOVAC, OtE- N0 INPIJANKU IZ PLE- rAENA CRNIH STOPALA I USVOJIO JE NJE- Z.-ijV K. NOG SINA.. w DANAS OECKO KUPUJE I PRODAJE KONJE, TE OSTALA GRLA STOKE ZA RACUN SVOG OGUHA... I PRIZNAJE/V Tl DA NIKADA NE BIH POMISLIO DA Bl FOUR BEARS WOGAO VODITI DVOSTRUKI t.JOT W FOUR BEARS JE ODRA5TAO LO^E; 5AAVDT- NJAK, 5A TESKIW KARAKTE- RO/V), OWILJENA /VU JE ZANI- WACIJA BILA TUGl SE DO KRVI SA POLUBRATOm BUR- TO/V, NOLANOVI/M 5INO/M K IZ PRMOG BRAKA. i WM ZsJi i — u -a> r ^ OKAY. naSli smo naSeg Covjeka. STO iySLG, JE LI OANAS TU, U BUF- FALU, ILI JE NA ranGu? •fi NE, U BUFFALU NIJE.. VEC BIH GA VIDIO. w. 19
 • 21. ^ ... U SV/AKO/Vi "■ SLUZAJU, SUTRA UJUTRO CU WAS OTPRATIT NA NOLANOV ^ RANC. ^ A SAVA NAS OCVEDI N/A NEKO wjbsto goje se mo^e FOt.OBRAT K/AK>AW GIG/ANTSKI BIFTGK... I GDJE Bl WOGLI WALO ^ PRILEdl. i I ^ s i 411. n v/- m -w AUM) TAKvlH WJBSTA ^ y U BUFFALO NBWA. OOC Cbtb U WOJU Kudu... WOJA KCBR LORN/A JB NAJBOLJA KUH/ARIC/A U MJBSTU, SPB- CIJAUZIRANA JB ZA GOLB- fVB BIFTBKB, S PRILOGO/W OD PEdENIH KRUMPI- v RICA I TUCBTO/y A JAJA. ^ft# r// TO JB /V1UZIKA ZA WOJB USl! NB WOGU COGEKATI DA SE UPO- ZNAW S Tl/Vl BIFTE- CI/VA. * Pm* i w / -/ . m / m HAW... /WCRA BIT! vBOWA LUKAv TAJ UBOJICA CRVBNB KOZB, AKO JB USPIO SAKRITI SVOJU ZLOCINAGKU DJELATNOST OD STAROG LISCA KAO STO JE TOW BAXTER.. a 'fi i I i < 20
 • 22. U TO/V STO/V TRBNUTKU, NA NOLANOVOW P.AN6U. rr -Tj #- r- v Tf w1 - I =4^ o ET Jfl 4 a / >1, t - --^^nxvnn f:CisA^vVVN UPOZORIO SAW TB, TATA; I OVOJB SB JASNO WC?I... ^ Y 'j I -J A n twv , 1 / #-*• 1 ^ FOUR BEARS JE ^ pokuSao falsificirati ORIGINALNI ZNAK SA OVE CA/IJB PREOKE... KAKO TO 6INE KRAPLJIVCI s. STOKE! ^ e? ^// />* ' .N X X n 0 /r c- ETO ZASTO Tl NIJE HTIO IZRUfilTI CX?KU/VENTE O KUPNJI; TA PRLJAVA CRVENA NJUSKA KRAOE KONJE, A DOLARE KOJE WU DAJES ZA NJIH 5TAVLJA U P^EP! i 21
 • 23. & I ^ENO! <3C?je Tl JE' SIN? U DRVENOJ OGRAOI... KROTl ^DRIJEPCE! . ••.jr • r% >■ hi k m i '// « 22
 • 24. 7 ^ LUBP LET! NAOAJ- WO SB OA JB SLO- /YWO VRAT. y 1 NAFPOTW... £< 4 ~—2 i *mM m U4 2 mm &'jrl IfWIIIillll !■1 Ml -- /. '■tt 'zn. r/ i ^ 1 — .X >S £ ~ NB CINI TO, FOUR BEARS! POSTUJ TOG KONJA!^ HI ;/ /i xv m ■ficy n DOSTAH f/ 1 V & X22^ 23
 • 25. VOAH! ' FOUR BEARS! N SA/WD OLOB> TAKO FOSTUPA PRE/VIA KONJU! A ZNAA1 I C?A SI SE UPUSTIO U KRACU STOKE... J « rA 7 r k 1 LOPOVE! NADA/V) SE DA dE TE BRZO OBJESITI NA KAKVO DRVO! 0° o 2'- (2E fi V 'OA. d KOPILE.' JA. ^ STANI, TATA! OVAJ ZLO^INAC /VISLI OZBI- > LJNO... CTT] £ f 24
 • 26. I vi'M i WAN SA /WDJE ZE/MLJE! I NEK/A JE PROKLET D/AN K/AD SAW TE PRI- /VMO POC? 5WOJ KROV! WAN.'! I r / J /' 'mti A 9. / WO>AH! Al/AKNITE A 5E 5 PUT/A /VII o ■. ^ V, /, -4. V // 1 i SUTR/A CE/WD l6l U BUFFALO. ISPRI6/ATI iE/WO SWE SERIFU B/AXTERU. NE- i K/A 5E ZAKON fcj B/AWI 5 TIAA i KOPILETOAA! ^ UZETI du PU^KU I PROSTRIJELIT dU AAU GLA- WU! NE... AAI NISWO UBOJICE! yg i J i <A a' 'n" Wi * 1Mb ,. .^Ul I y 25
 • 27. I TAKO NA ^ KR/AJU 51 U5PIO R/AZBITI L/ANCe KOJI SO TE VEZ/ALI Z/A OVU KUdU... KORI5TE<5l jeC?INI JEZIK KOJI FOZNAJBS: v N/A5ILJE! » • mm ZN/A5 D/A 5/A/W 56 VBZALA Z/A NOLAN/A Z/ATO 5TO SAW HTJBLA OA SB Tl OBR/AZUJ65 0 WASCHO' DRU- 5TVU S t £ v. BIJELI LJUDI SANJALA ^ SAW OA 6BB> NA- u£m NJIHOVE ZAXONB... I OA £B6 P05TATI P05T0VAN I UTJECAJAN COVJBK. > / ' V i SAWO TAKO Bl NA5 WOGAO OBRANITI OO KP.AOB NA&B ZBWLJB. I IZ TOO RAZLOOA SAW Tl OWOGU&LA OA POHAOAS NJIHOVU Skolul. f /5//, '44 9 »* *■4 r ... | J05 SAW HTJELA OA OOVORlS I OBLA 0l5 56 K/AO JEDAN OO L. NJIH! / / M 0 9 0 0 26
 • 28. COSTA 5 Tl/V ^ /V/AsJKO... OP BIJELyA- C/A SAW NAU&O ONO S>TO mi WOt.B FOSLU £lTI. ONI <5E U mENI UVIJEK VIPJETI G/AP- NOG PIVLJ/AK/A PREO- BUdENOG U CIUILI- I ZIR/ANOG f CO^/JEKA u 9 IZ TOG r RAZLOOA NOLAN^ NIJE HTIO P/A NASTA- vim UCBNJB... BO3AO 5E PA STECSI ZNANJE O VISE . 5TVARI OP ( NJEG/A. M Vt / / <r IZ TOG RAZLOOA SU WB PJEVOJKE IZ SELA PREZIRA- LE. IZ TOG RAZLOG/A mi JE OTAC JEPNE OP NJIH NOZEm IZNAKAZIO LICE. J r- > y/ v., a r^r? mAJKO! NIKAPA Tl ne<5u mo<5i opro- 5TITI STO 51 OP (A mENE HTJELA M NAPRAVITI OT- PAPNIKA.. MO- PILE I r ZELim PA ^ to znaS... u mom 5RCU imA mJESTA ZA SAmO JEPAN OSJE^AJ; k. WRtNJU! . 4 N V £o v-r, V 27
 • 29. KUdA &BRIFA BAXTBRA, U ZALAZAK 5UNCA... m Qii TVOJ OTAC NA/W NUB S', ' LAOAO, LORNA: VBUKA 51 ) . ' ' KUHARICA! I RAZI 56... WOQAO BIH T1 56 UOVARAT! r*r'* '"/u . ^ grVT. ! 'UUMU* < JlUfa ,Sr ; WlipL.^ UH! UH! RBKAO JB PJBD KIT.. ///// ^ . I 3BSAn, Djec?e, i to NAJBOLJI! ALI JA ZNA/W 1 ZA5TO /Ml 56 (305- POC1N CARSON ZELI UCVARATI. KAKO BILO OA BILO, NJBOOV JB CILJ VEO POSTICNUT: COBIT CE OUPLU PORCIJU TORTE! J «DJ60», HAf OO/MAH 5TRCA5 OTROV! I Tl 51 /Ml NEKI PRI- JATBLJ?! /// rv t K VL
 • 30. NBTKO JB NA VRATIWA! WOGAO Bl BITI ONAJ TVOJ OBOt-AVATBLJ, ^ LORMA... ^ It V OH o 4^0- o r mk y. /Jti WL / TO JB JERB/VIIAS HOUD, /VUBSNI LIJB^NIK... DVOJE GOLUPddA SB /WI5LI VJENC/ATI U PROLJBdB I VE<i SB UIC?I/M OKRU^BN UNUCI/W/A. 'ML 0-:S 'HI V 'i i COBRO, LJUPI... POSLIJB SVBGA OVOG 6TO SAW FO- JBO, RASPU^I 56.' $TO K/A^BTB NA TO DA PROT6C5N6/WO NOGB 6 STa m FOWO<t CB N/A/V1 PROB/WI I, ISTOVRB/MBNO CBWO DVOJE Z/Arij<5NIK/A OSWITI 5/A- /ME I U SVB- TO/VA AAIRU. f?" Ml 'y>P / 29
 • 31. 62*. a-m.. a-m.. j,// WL Me 9 ✓ ? : OH mOGLI STE OPROSTI TO ISKAZtVANJB TE JA NJEZNOSTI /n OCGODITI ZA PRIKLADNIJI TRENUTAK. y /: KN. m r. I S U PRAvU 51, rom. BIT CE5 DJEC? VRLO 5KORO... mVn.3TVARI Bl BILE BOLJE ZA OWAJ 5VIJET KAOA Bl BILO VISE ZALJUBLJENIH LJUDI KAO STO JE OVO CVOJE k. mLADIK.. ^ 8 kl HVALA NA ^ELJAmA, KOLE<5A. HA! HA! mM > •• Mb m i ry mm 30
 • 32. 9 HK TO KOGA TO NASBG VIDI/WO VHIJGONOG SERIFA HIK WALO SfWD ocvise <*9* POPILI W/* Sgrife HIK I ALI I FOUR BEARS JE U OPTI- CAJU.. r jesi vicio, ^ TEX? 5VI OVDASNJI PROBLE/MI BUFFALA PAR VESELIH P1JANACA.. M NISTA ZATO, IAOIVC. ALI 5ADA lOITE SPAVA71.. f M i C?A.. 5TRANO TlJELO U OVO/V) /VMROLJUBIVO/M /VJE5TU. STETA! ZLO 5E NA5TANJUJE v POSVUDA.. / ..OKRUTNI UBOJICA. n 6^ 5^ // L< '/ ^ L I 31
 • 33. U TOW STOW TRENUTKU, U K/WJO- NU CRVENE LISICe, /WECU PL/ANIN/A- WfK BI0HORN/A, NA NEKOLIKO /MILJA OV BUFFALA. 32
 • 34. ^ ZATO NA/W PL/ATI UGOVOFteNU 5U/MU I Ml <tB MO OTI<5l. NI5/AM N/AVIKAO R/ASIP/ATI 51/OJ NOWC, A VI OA NI5TE ZAS- LUtU. % " 7fl % £ I ZN/ATE 5TO Ml SE JOS NB SVIOA KOD WAS? NB BOJITE ME 5E... > 0 h U ' yWv'" HEJ! 5TO STB TO NA UMILI, 5UT TBRUn Ml NB.. RUKE UALJB OD PlSTOLJA, PTI^ICE! N 33
 • 35. /A ^ N I ONOA, B>to jer stigao je STRAHr" Slw vwm m m m vA£fi © 7MS > TO OSWITE "1 ^ NA/VA OA PR0SUC?1/V0... /■ ln^ ^rC NE... Nfc PUCAJTB! NI5- A^O NlSTA LO- SE UOlNILI... r ^ W,.'- i - 0 0 1 <J A ... I EVO PRE5UDE! Wi 7 v » 34
 • 36. ^ NISTE IH TREBALI ...AL Tl 51 ve£ OOLU&O FUCAT, ZAR NB? UBm... y /// Jl 2 7 F G/^DE! OVO <5ES /VM PL/ATITI! ICIOTE! t- w % 7A 7' ZNA/V 5TO /VM5LIS, CHAP/W/ANE. ALI NB ZAVARAVAJ SB... SA /WNCW TO NIK/ADA NE^ES U^INITI! / _• wv 7^ # c; t i 35
 • 37. NAPFUJeO! ISKORAJTE RUPU ZA OVA OVA rNaacLA... jn ri^ 0* > fcCW/ARDE COPE, PROKLETNlCE! UVIJEK 5TI±E$ PRIJE /VENE I POCRABlS NAJBOLJE PRI/VVJEpy<E... ostavljaju£ /Ml fc-v /MRVICE! ^ 14 c_ 20 C3 O « r1 <i> % m i i <^r^ vm a. vr- /ALI SRE5T CSE/VO^ SE /VII PRIJE ILI KA5NIJE... I TAOA OB <y NARAVNO OA JB LUOAK! S>TO /VM5LIS OA JB ONAJ KOJI IDE OKOLO U POTR/AZI Z/A KOSTI/TA/Ar' PIH! TOBOm BITI GOTOvO FOGLBOAJ OA.. BlfiUJE 5TIJENU. LUOAK! O 1 y /i. "I1 r I L V' 36
 • 38. SAT VRE/V1EN/A KASNIJE, SUTTER I NJECSOVI LJUQI OSTAVLJAJU ZA LEOI/W/A BIGHORN, VODE^I 6>A SOBOW KONJE DVO- JICE /VRTVAGA.. - m ^5^ NECE/WD ICI U BUFFALO. AKO NETKO OTKRIJE TIJELA ONIH DVOJE JADNIH GLUFANA U KANJONU, NE BIH HTIO CW IH 5E DOVEDE U VEZU SA NASOW FFSUTNOSCU NA OVO/V pooruOju. ^ i /// 77 w/mw, //A // /C * •jC »«>' o <Lli- aLx ^ U/WJE5TO TOG/A C^EmO PROCI KROZ 5HERID/AN, GDJE 6U KUPITI KOLA V, m PUT CPO /WONTANE BUC?E PUNO UDOBNIJI. IN5TINKT /mi govori va Cbivo TA- WO COLJE SRESTI COPEA I NJEGOV/U K^ER. WIIIIIHIHF/IIWII^ I iv M xUV.r 37
 • 39. SLJEPECEO DANA U PRV/I/V1 JUTARNJI/W SATI/VA, NA PUTU ZA NOLANOV RAMS.. m fji? r^y* t « >#rv *r. > BITI CE SAI/RSENO AKO SRETNE/WD FOUR BEARSA NA l/VANJU NJEC30V0G OOUHA I 5V/E±;EATO /WU P^LME... / LIJEPO n JUTRO ZA JAHANJE... NE /MISLlS LI, STARI /WDJr' ILI ISKOPA/WO JEPNU LIJEPU RUPU AKO U^INI GRESKU I PUCA NA NAS! C i s 1" k:! ^ 4. % kAW% V / tv ROSA mi I TO 8AS NA NOLANOVO/W RAN^U! BRZO, SOTONSKOG GLEDAJTE TA GALOP) NESTO DOLJB Dl/W mo GORI % 1 si ' l 38
 • 40. s/ NS 5V 4 Cv n v -^^LI ■v s^^vT rj *%s V N ^ V II i SILNI BOtE! KAKVO RU^NO IZNENAOE- NJB! CJ ^ "V * «r^- «?> k ^ 39
 • 41. m /- / o '/i r. fi i 55 m w. w juZex sb moj OTAC SUKOBIO SA FOUR BBARSOW I POTJERAO OA ^ JB SA mA- M NJA.. I TA PR- M LJAVA CRVBNA IkJ NJUSK/A JB, ■Z.A osveru, iuO POTPAULA ^ KUCB! 1 P// 'h o. s W K S-N. I PROBUDIO SAW SB OKRUtBN ^9 PLAWBNOW... I VIDtO 5A/V /V^OO OCA KAKO URLA OP BOLA, PLA/V- TB& KAO ^ K BAKLJA! r / r ■f-i i 50^1 h c i; ✓ * % f o 2^ 40
 • 42. K EVO 5TO JE OSXALO OD NJEG/A! SADA TP.BBA UHWATITI UBOJICU I OTPR/AVITI <5/A D/A VI5I SA STABLA. m KSh^4 N I .../ALI RENPZERI NI5U Z/AC?U±ENI Q/A IZVR^A- VAJU KONACNU PRE5UDU. UHVATT Ce/WD TOG ZLO- CNCA I PU5TIT 0E/VAO D/A SUP/AC OPLUOl ^ STO OE 5 NJI/W. > ... 5vE COK AAU TIJELO NE 5/AGNJIJE ILI DOK G/A LESlN/ARI NE POJEDU! R>AZU/VMJE/VA WA^U BOL, 6URT... -^>r mi K xn 0 / 2 % Mm. * 'A 5REC/A PA JE V/AN/A JOS 2lVA.. TO JE VRI JEDN/A ±EN/A I ZN/ATI OE SE BRINUTI Z/A TEBE I TVOJE LJU- . PE, 5INKO. ... PRIJE NEGO JE IZRE5ETA/M AAECI/MyA! TA INPIJANK/AP NE ^ELI/VA JE. NAPROTIV, BIT OE BOLJE OA 5£ TA INPIJAN5K/A KUOKA NOSI OOAVOB... I % a 41
 • 43. 42
 • 44. I JA KAZBW OOSTA! NB tBUW VAW NAUOT, BiPrr... 'WZ m NB BIH SB KLADIO U TO, PRIJATELJU... ZNAW DA HOCBS IZLURATI TOG WLAOOG I IDIOTA) f L f KOPitC! / / -m o 1 O y /// i ET ^ / SPBttOW W ( PO TEBE, NISI /Ml OORASTAO, /VVD/VOl<iU... I V /A. / // C). Ml P >* /MX^ % JS. 43
 • 45. '// 7.A TvOJU SIGURNOST SAVJBTUJem Tl OA FOOBB SA NAWA U WJBSTO, YANA. > NE/AOJ/VUD V£e C5UBITI VRue/we... i VIDI/WD JE LI SVE U REOU SA v ovo/v tENom. c- f HvALA. 1^1 <5U 5 TOBO/W. X , m ■ i i -v cr- 7/ V. & 111 TEX, JJERJJE(V OA £e*> steC yanino POSTOVANJe... RTAJ JE GDJE JOJ ZBOGOW, LON. BIO 51 DOBAR /MU±. NE<5U TO NIKADA ZABO- RAVITI. ^ / / UPRAvO ZBOG /' ( TOGA JE NECU ^ V PITATI, TO/VT JE SIN / 1 f V 1 "t J7 NAKRCAVSl NA KOLA /VALO YANINIH OSOBNIH 5TVARI, TEX I NJEGOVI PRIJATELJI VRA^AJU 5E U mJESTO... /- 1 4l O 44
 • 46. PUT SE NASTAVLJA U TISINI.. r 1 sjeoe^i POREC? TEXA, JE UTONULA U DUBOKE /VI5LI... FOTOm, IZNENAOA... /VRZNJA JE SVLAOALA 5RCE fWDQ SINA.. FOUR BEARS JE POST/AO ZAO (SOVJEK. A 1 o rs / r VR/ATIT CE SE UBIJAR.. A JA NE ZELIW DA PROLIUE NA KRV RADNE N/A /VOJU 5AVJEST. r ^ • --- 54 JAC?N/A ZENA! /VAOR/A D/A JU JE STA- JALO STR/A^NOS NAPORA OA N/A/VA v SVE OVO KAtB.. ^ XAOA SE OSJECA UOROtENO, FOUR BEARS SE SKLANJA U KANJON CRVENE LISICE... PRONA<5l <5ETE OA TA/WJ fc. COLJE. ^ m. Oo rv v '/)/ -^r- o r^r 45
 • 47. DOBIV/51 OD 6/AXTER/A UPUTE KAKO OA STIGNU DO K/ANJON/A CRVENE LISIOB, DV/A DRUG/A ODL/AZE G/ALOPOM... 7, ' ' -- /K Z % V < c o YAN/A SG BOJI... N J/AKO SG BOJI. I VjeRUJE/M D/A se OSJBdA I KRIVO/V Z/A UtAS KOJI JE POClNIO FOUR BE/AR5. UH! ZIVOT JE PUN IZNEN/ADENJA! NI5/A/W AAOG/AO Nl Z/A/VI5LITI D/A Bl OWA ±EN/A BIL/A U 5T/ANJU «IZRU£lTI» 51/OG SIN/A.' •P 9 (GJ ///Al DOBRO! NE OST/AJE N/A/V) NEGO OTI^I 5T/AUITI SOLI N/A REP TO/V GRVENO/TA VR/AGU! - n _o 46
 • 48. UPKAVO U TOM TRENUTKU, U KANJONU CRVENE LlSICe... n> iU ' SAOAKAO SU MB RAZOTKmU, OVO SKLONI^TE VISE NUB SIOURNO. OKUPITB OSTATAK BANOB I OO- 0TB OVDJE ZA < OVA OANA. > ^ JA £u OST/ATI RA- ZITI NA KONJB. KAOA SB BUOBMO OKUPILI OOVBST £BMO IH U ORUGU ORtAVU I TAMO IH PRO- D/ATI. £> VRAGO M JE OA NAPUSTAMO OVO TLO. M KOLA OLAS OA SU KOMANOB PONOVNO BZ N/A RATNOJ STAZI I NB 51 M SB NIK/AKO SVSOALO OA TB Kv SWNJB... ,11 z* m r- UH! OPRO- ^ 5TITE, SBFB... NSAM VAS MAO NAMJBRU . UVRIJEPITI! ^ NISI TO Nl U^INIO. Nl MBN SB NB SVI OAJU KO- ■v MANOB. 47
 • 49. PIH! COSTA /VII TOOA DA FWWAW NARECBE OC TOG AJce SKORO 51 FOKRBNITE FROIORAO KO±U, KU/VE! SE CRVENE KOFILETA KO^E / V. 7 V If i LJUPI U BUFFALO OA TRAt-E CA OA OB3ESE, COX O N/W/A NE ZNAJU NI£TA. FACA /Wl NA FAWET: A CA OA ZBACIVO V IZ IGREf ^ W j /'vV h. m imw^o OACNA CEJA, PRI JATELJU.. Wy '|;i //// v FOUR BEARS rvA PU^KU U RUKA/MA.. I PUNO JE BR^I NA obaraCo OC NAS. x: 5 o /e c. ra 48
 • 50. DVA SATA KASNUB, TEX I CARSON SB FBNJU KROZ KLANAC KANJONA... I ■ S •O Lv IJ i o Vk KIT.' Z/AUZDAJ ... I5TIH KOLA KAO I NA ULAZU U KLANAC. SMB U SVB/VU; CA/OJCA NA KONJU... / v.. FRONASLl s/vo TRAOOVB 5SN* a car <y OZ V V zr*y 4' J-l —r ^- ... I OOBRO RAZ.ROGA&BNH O&JU! PLIJBN JB BLIZU... OFRBZNO NAFRIJBP. 03 *0 it- ^3- r?-- ® • 7^ s?(>. . -C^ 49
 • 51. VIPI/W VfV... I DOLAZI SA OBALB ONOO FOTOKA. TIHO! O H C i h l ■a. 'A % iO '/A, iL ///*' .>■ Ji- // ALI FOUR BBARSOV KONJ "CUJB" PRISUTNOST CVOJICE DRUOOWA... vvv- >4 / Os -v 1 •!- -. VK 50
 • 52. t SOTONINB rv0 TRBUSINE! NIJE /VV9- QLO OST/ATI TIHO, TO KLJUSE?'! !!!' o C^> o <5^ V; H/V/M... U5KORO 1 3S Oe/WD ZN/ATI JE LI FOUR BEARS &AZOA OVOG KONJA! t >5 .O V / O Ya o >< 51
 • 53. 52
 • 54. NBKA /VIE OAVO NOS AKO OA USPIJEWA/W VOJBTi & ^ cS o C O m S; / /J 8 /; TA HULJA NB0TO KUJB... I TO KAKO VA OO IVAOL, A OA OA /Ml NB OFA- ZI/MO. CS- '/A w I OWA TI5INA POTVROUJE NAOB SUWNJB... FFUJATBLJ NAS JB NASA- WARIO! 4 il <3) *58 53
 • 55. POKRIWAJ me, KIT. icem TAmo gore vipjen koji se VR/AG COGODIO. I ODLAZI v/d i -N> r o L/ / I ^5 // BUK/A KOPIT/A FOUR BEARSOVOG KONJA OQJEKUJE 5TIJENA/VA KANJONA- NE fAOi-B SE NlSTA UGlNITI, TEX.' TAJ ZmiJSKI SIN NA/M JE IZmAKNUO! / # % N ^5 I r- I£1 _C y 54
 • 56. i l) C WL ^7 0/ <r ///y a? /"' "2£ —Of/ ^ i5? £1 Q i» <# O -.i K Vt, JV; 55
 • 57. FOTJBRA SB NASTAVLJA ZAWRZeNIW STJENOVITI/W LABIRINTOW KROZ FOLA SATA... •» St.- AU ZNA DRUiSA NISU USPJELA 5U5Tl£l CRVENOKO^CA... 'a -r* WALO KASNUe, FOUR BBARS NALAZI SKLONlSTe U JBONOW U5KO/M FROCJBFU-. A. o r b. % m 56
 • 58. USFN/V0 SB UZ OVAJ STJENOVITI rt„. oooz&o Cewo /VAT PREGLEP N/AD DOBRI/W PIJELO/M K/ANJON/A! ■ r VELIKI PLE5UCI WATUZALEWE! IZGUBILI 5/VAO ST/AZU! vw 2i GDJE LI 5E TAJ VRA6 ZA- lJXAO?... /WOR/A VA JE BJEZECI PRORAO (J NEK/AKVU PUKOTINU K/^NJON/A KOJU 5/V0 OSWILI Z/A LEPI/V)A... ^Ill 1^V - V >- AL NS/V0 SE UZALUD OZNOJILI GLEP/AJ 5TO JE N/A ONOW PRO- PLANKU... I LIJEPO KRPO, NE/VA £TO! SIOU- RNO PLIJEN FOUR BEAR5A I NJE- GOVE BANPE... y: ^ -3PT /Z -'jMw/ilnsft It % ^ mi ^0% t 57
 • 59. OVI SU KONJI FOUR 3BAP.SU SIC3URNO JAXO VRuecNi- ubio je /VMMO^TVO LJUDI D/A Bl IH UKR/AO. KP?OZ JEP/AN DAN ILI KROZ JBOANTJBDAN VRATITI CB SB 5IGURNO PO NJIH... A /vi 6e/vo BITI OVOJB DA OA DOOEKA/^O! L % » LIJEPO ^ r RBZBNO! A 5ADA, ^ $TO /MIRNIJE IWDi-B- (WD VRATI/MO 5E NATRAG OTKRITI KAKO NA/V , JE U5PIO POD- . VALITI_ /' 7*^ Va % i? /// f / I 3 >0 ISTOVRE/WENO, U JEDNOA^ POKRAJNJOA1 PROCIJEPU KANJONA- VOAH! NE TREBA 5E 08/VANJIVATI... OVIH DVOJE BIJELIH PA5A NE IZOLEDAJU KAO TIPOVI KOJI TEK TAKO ODU5TAJU. BOLJE DA 5E NE m&BW ODAVDE.„ (I '/X 0 16 i ytk m 58
 • 60. T N/A OVO/V) JE WjeSTU TAJ KOJOTSKI SIN PRO/WIJENIO S/MJER. r IDE/WO VIDJETI (3DJE <iE NAS k ODVE5TI. STOJ vJERUJEM D/A PRON/A5/AO SA/W TRAGOvE NJE G0V03 KO NJA fVIALO KASNIJB KRAJ /VM5TERI ■ JE / -i d /C ['"OMI Vi. % x O PREORASNO TAJ PRO LAZ /VEC?U 5TIJENA/VA 5AVR5ENO JE /VAJE5TO SAC ZA GAOANJB IZ SANSE ATE NEATA 5G OE NIATO U DA GA S. DA OBRA 5LIJEDIATO V POBJEGAO JE OVIAT PROLAZOAT //' u I I r 59
 • 61. n FOUR BE/AR5 N/A/W JB UPR/WO POKAZ.AO DA JB LUK/AVIJI OD STARE LIJE.. PUNO LUKAVIJI Z.A WOJ UKU5. ^ PUSTI/ViO Q/A SE OSJETI 5IGUR/AN U SVOJOJ ^ JAZBINI. fn O K. i/l V j/if f* * 1 /C n kb W/, T JA CU OSTATI N/A 5TR/AZI N/A ULAZU U K/ANJON. Tl, N/APROTIV, CB*> OT6 U BUFFALO I TRAZlTI tB*> OD B/AXTER/A DA DODB OVAWO SA SVOJW LJUD/VA. B/AXTER DOBRO POZN^AJE OWAJ LABIRINT I BITI <5E N/A/VA OD VELIKE FOWO6 ZA FLAN KOJI WAW y NA FAWBTI... - // f IIIIT' *- Ci-U •v 9*9- U RBDU, l£l £U. FRVO WB IRAK PU5TI D/A FOFIJBW KAFLJICU VODB I OGLODBW KOWAD k SUSENOG MESA... i 52 fjf M % NBCBS AKO DA RADNEM IZ SBDLA OD NEI5HR/A NJENOSTI! 1 5 i * '// 60
 • 62. ISTOVRE/WENO, FOUR BEARS OPLUCl OKUPITI SVOJU BANDU._ I ULAZI U PROLAZ DA 81 STIEAO NA DRU<3I KRAJ, NAJDALJE /WDEU^E OD NJEEOVIH PROSONITELJA I NA NEKOLIKO /MILJA OD PF?OPLANKA NA KOJE/V PASU UKRADENI KONJI. f i NEKOLIKO 5ATI KA5NIJE Tj/r~ »»- !K (M /// I 'fhJi iPf am/f '4> -r ^>5 K - W"// 4 / & I# I' ^ ■> y/. 7/ / -S 61
 • 63. u weauvRewBNU, kit carbon jb BIO U BUFFALU OBAVIJBSTITI QB- RIFA I VBC SB PRIDRU±IO TEXU... /"/ r- *- 7 JE5I LI UWIO BTO JB ONAJ KOJOT PRtAO U 6UBICI?! IZ&LBDALO JB KAO.. LJUD5KI OSTACI! ^ NBWOJWO FUCAH.RABTJB- RAJWO IH K/A- . WBNJB/VW M SOTONINB /VII TRBU- SlNE! "S OOSAO JB OO ONIH STIJENA.. IDE/WD VICJETI. vi Mb j 3? V I vv 62
 • 64. u OVI JAONC NISU CUOO /VIRTVL. >AN DAN. DMA JEOAN // VJERUJES JB TO LI OA /AOOAO BITI FOUR <-/ BtARSr ^ 7 I // -S cu. £ 1/ h » c2 c.j ^V^ ^ ^ Vi • l *' • -isKS^/'y ' l V.V •r S- ODJB r ^ IDES //« /moguOE AU NJB 5IOURNO. M } / nS^ r ^-7 ^/T -Tf^ K s—.* /y ^ET LJUDI... I POGLEOAJ OMAJ TRA&: JEOAN OO ■ NJIH fyA PRVENU f. NOOU. /* < OVO 5U ONI I5TI TRAOOVI KOLA KOJA SWO VIOJELI KAOA smo U5U U KANJON. ~ H/VM O nj c w r <<? & &■ f sJ) 0 o> k: ^'C & 'yh s y. 63
 • 65. /V03U LI ZNyATI STO Tl 55 /MOT/A PO OL^I/lr' PREDO 5JEGAJ VV / o /j r ... /WOGUdE JE D/A FOUR BEARS NE/VA NS>TA SA OVI/VI KLANJE/W S/A/W 51 REK/AO D/A 5U /VRTVI N/AJ/VlyA- NJE JEDAN DAN, A DO PRIJE NEKO- LIKO 5/ATI FOUR BEARS JE KROTIO ^DRIJEPCE NA RAN&U SVOG OfiUH/A. r PETERO LJUC7I x PUTOVALO JE ZAJE- DNO. SUKOBIU SU SE WEDU SOBOW I DVOJICA SU NAPUNJENA OLOVOW. POTOW DRVENA NOGA I DRUGA DVA CLANA . druZtva izl>aze iz X K/ANJONA. ^ o v v. > N.*,, H, BRADE WU GOSPODNJE! aKfi'tol STVARI SE WMmKi KOWPUCI- MW RAJU.. 5LIJEC?I/V0 TRAC30VE I NAGl CEWO ODGO- VOR. A STO 5U TRAZILA TA PETORICA U OVO/W KA/MENO/W PAKLUr' V / zr • T s: y n ^r <>' 7 :/ 64
 • 66. TRAGOVI OOVOPE DV/A PRUGA DO STIJENA SA FOSILNIM OSTACIWA. w u n, £to wisuG STARA CINI KASVWLO OMO SB je DA V ODGOVOR N/A TvOJB PITANJE I •-v ♦ I ✓ (Vt % CJy H/V/V r^R &y} Vj OK/AA^ENJENE KOSTI... VIOIO 5/A/V IH WNOGO PUTUJU<5l ' fllA • STAZAAA/A ROCKY AAOUNT/AINS/A. 4*^^ INPIJ/ANCI VJERUJU D/A JE TO L/r>,£0-r try ~/c.t iiss^sTL s^s- * iMVtw^i^f X o KOSTUR <<VELIKO<3 OOA BIZONA».. - ' v- -IS»' ^ im £ . A. mm m 9. S. & IRAK TE5KO /Vl JE POVJEP^OVATI DA fVA LJUDI KOJI KOLJU Z/A NJIH! IRAK NETKO JE RADIO DLIJETOAA / NA STIJENA Q rvA m yz r I 1) 1A KJ* I ( I * r^y 65
 • 67. TO JE ZOOPNA /VSTB(ZJA. K/KO BILO, PRIJE NBGO JB KFIBNB/WD RAZRJB^AVATI, 5VEOI/VV3 RA&UNB SA ONI/W CRVBNW VRA&OW! HBJ! BUKA KOPITA... m KONJ/ANICI... I K TOA^E J/AKO BLIZU! i. ? A >// ✓ m m CZ / 1 ^ S/VJB- " 5TIAAO se U ZASJBOUl y srr- ( u;L iltt T" fr C r BE % /AKO su FOUR NJEGOVI /ARS CE/WO PRIREPIT yv S/APNO I/VI n NBNAOBNJB c» m *c% sz / O >> 54«<v >"iiiih, I' li .. •• '/> I ItkV.IiSUiUuui 66
 • 68. / mu l- V, LAstNA UZBUNA.. Vlitf/A ' OPROSTI /Wl, KIT, AL > N/A/MUdO SAW se N/Aiil DOBROVOLJCE VOLJNE VA WB SLUBVB. TAJ JB INPIJANAC SVIWA UTJBRAO STRAH / U KOSTI. i //^ TO/VV OVDJE SWO T' ** SRAWOTA* KASNUB DOBRIH V SAT l/RE/MENA. * WA LI NOVOSTI O FOUR BEARSUP^ 1 «.V ^ 22: NE, ALI NEKAKVIH NOVO- STI WA, STARI WOJ... 67
 • 69. rVALO KASNUB, TEX PRI<i/ B/AXTERU O JEZOVITCW OTKRKSU... 68
 • 70. PAKLB, SIGURAN SAW OA SO ONI Tl KOJI so iSKLes/^Li ove STIJBNE, A NB ORVBNA NOGA. m 'I' i N/A 5TRANU SA STAR/V <JOSTWA, AL AKO fVSLWO ST/ATI N/A KR/AJ TOW TIPU I OFTU^ITI GA Z/A S/WRT DVOJE LJUDI BEZ IK/AKVIH DRUGIH VOKAZ-A OSW NJBGOVB DRVENE NCXSE... WORATI 0BWO TRAtlTI WBOU TISUCAWA INV/A LID/A GRAOAN- SKOG RATA. ISTINA, ALI IRAK NE tBLIW OA SB TAJ IZVUZB. w m <-k % ' yr SLAZBW SB, tvrooglavOb... a saoa ~ PU5TI OA NAW TOW OBJ/A5NI GRAOU OVOG PROKLETOE K/ANJON/A, SA SJW NJB- GOVW ULAZWA I ZLAZWA. A 6 UZ PO/WOC KOWAN &A? /ALI.„ JE5TE LI 5KRENULI 5 FAWBT? I ONOA l/V ISPRlE/AJ PL/AN KOJI SWO SmiSLILI Z/A HWATANJE FOUR BEAR5A, UZ FOWOt KOWANOA I PAR BAKLJI! ^ (£ * 69
 • 71. OVA OANA KA5NIJE 'A 'h m* (L A V-.N % HT1 A <5 L S> *r m A 70
 • 72. iz /MApe koju SI NACRTAO PRO- ^ IZLAZI DA JB NAJ- PRIKLAONIJl PUT ZJ IZVESTI KONJE IZ K/ANJON/A OV/AJ i A1I5LI5 DA CB FOUR BBARS URA5TI U Z/WKU KOJU SWO WU ZATB- ^ GNULIr7 ^ OVDJB DOLJB m r MAU/VW ^ SE ISKRENO DA HO<ie... ri VJ! w ^ OSTAJB £njbnca da nb POZNAJBM DO- VOLJNO DOBRO TU HULJU DA BIH AAO- <3AO TO£NO PREDVIDJETI kw FOTEZE... ^ i, ALI, KAXO ZNAS, PO PRIRODI SA/V OFTIfVWSTA. VIOJETI ^ (tBWO... r ' : O , v ^ - 1 r (<: V "///A C- 71
 • 73. 1 m 74 s. ^ v r / //si y I2 4 / * S' * a. Oo NAFOXON, ESJO TE, FOKVA RENI Z/MIJSKI SINE! H n } s 'S.amf1 ' I £ :r^0 72
 • 74. TO Je SIGNAL OD KITAL BRZO, JAV LYNNU OA FOUR BBARS I NJEGOVI LJUPI 5TI±U.' w' / ^ u N/A DNU K/ANJO N/A, <5UV5l SERI FOV Z/I±C7UK, LYNN PALI BAKLJB... ^z- r<® i / /« r s i •*» I ry o 'arr. ./ y- Ll v/sv ' '// i y (' A A/a AJ St s, ✓ 73
 • 75. V r | DefiKI SU UZ.NB- /VMRENI, FOUR BEARS.. AKO SU Tl LJUDI JOS U KANJONU PRELA- KA S/V0 /META! NE C30V0RI SLUPOSTI! ZNA/W STOTINU TRIKOVA DA IH SKFIENE/M S PUTA! tF77 / IV ZELENO DRvO DAT CE LIJEP DIA f a AJ/WD, STARA DEVO._ OVO JE TVOJ TRENUTAK. i' 74
 • 76. FROKLETSTVO! DI/V>NI SIONALI! VE(V UPOZORITI FOUR BBARSA... JAWO GORE SU KO/VAN£E! GAONE BENE! 5VI/V1 SE SRCEW NAPAW PA SAW WAS LIJEPO k ZAPLA^IO! A /> PC? Sll/ HTJ. w. </' <? (0 u 0. 'it' ik SEFE UHVATILI SU NAS U KLOPKU! . ' / '//// '// >2 K r SUTI, GLUFANE! N Z.NAW PROLAZ KOJI CE NAS ODVesn NA DRUSI KRAJ KANJONA/ NEKA WE SVI SLI- L. JElue' ^ / -9 Ji- 75
 • 77. s3 tD€MO! lOEMOf f, 7 HURRA.'.' OVB TBLBCB SLAVE PA DAJU RAVNO U ZA/mU! JESI LI VIDIO, NEVJERNI TOIWD? DOLAZE NA/W RAVNO U . ±DRIJELO... . W'/,, y ci w%A -A "^y <© w> f- f y. r. NIJEDAN KONJ NE SA^IJE BITI IZSUBLJEN.' NAPRIJED! JL V - s (, Ar./' VMiVR-j // '/ 7., jK ^ - r S' ''AV' »< 1/ / , ^ -r I «■' / tl 76
 • 78.