Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)

zoran radovic
zoran radovicWeb Developer at P.F. Chang's China Bistro en P.F. Chang's China Bistro

zoran

BIBLIOTEKA
■ ■vA'-ixS1
'
^Ull
c 'K
P
X
J i
A1
* S'M
y.
Hp
S,1
!
i
h;
Wl
II
ii
i.
X:
1
■
I
y
I
•7-
v
N_

 -2>
>
X
% 
x
f~3l
-3.
PLANINA TAJNI
BIBLIOTEKA ALMANAH
>

<•
1
/
J>
6
PLANINA TAJNI
1999.
Crtez:
Repetto
Tekst:
Nizzi
Preklop:
Quaresma
Nc
y
lis
V
1
)
'A
i
1
7?
/
r
/
I
'
m
m
L
Jeonb olujne no£/, na
PR/JEVOaU STJENJAKA, TEX
JASe PRAd:EN ZAV!JANJEM
VJETRA / S/BAN UJAR/MA
K/SE...
/
i
kN
V
/
OVO SAM
BA$ ZASLUZlO,
BRATE! V/P/S
STO SE POGAPA
TVRPOSLAVC/MA
POPUT MENE,
KOJI UVIJBK fELE
NOSITI GLAVU
U TORBI!
/
V
/' V
r
...ALI N/SAM IH POSLUSAO I
SAP OVPJE GAZJMO XROZ BLA-
TO, RISKIRAJUdl PA T/ STANE$
U NEKU RUPU I SUNOVRAT/S
SE U PROVAUJU ZAJEDNO ^
SA MNOM.
A UJEPO SU ^
ME SAVJETOVALI ^
U ONOM SVRA-
T/§TU PA N/JE
PAMETNO KRENU- "
T/ OV1M PUTEM
POK TRA>JE NE-
VRIJEME
4
A
a
 . ^
, * 1
s
X
iA
0
i1
/ >
 ^
 i ^
3
W 
u Vw
M
. ^ Mi
s wmmwmmLm.
CUO Tl OVAJ
KONCBRT.i MORA-
MO P02URITI
PRONA6I ZAKLON
PRIOE NEGO U
NAS POGOOl
SROM
1
 "«
ALJ KAKO SE
ORIJENTIRATI ZA
VRIJEME OVOS
POTOPAP OO
VRAGA... NE V;D;M
N/ PRST PREO
^ NOSOM/ ^
V
L
y / y 1
■ 
.A
.
5 ..
r*
An
V
¥

MEDINA PREPNOST
OVE SITUACIJE JEST
§TO CARSON NIJE S
NAMA, CER INA&E NAM
NE Bl PRESTAJAO
k PUNITI U§J SVO-
JIM JAPIKOV-
KAMA.
KAD SAMO POM/SLIM OA SI SE Tl
SAP MOSAO NALAZITI NA SUHOM,
U STALI ONOG SVRATISTA, OOK
SAM GA MOGAO PRIJEMATI
PREP o&njiStem s <5aSom ^
_ WHISKYJA U

Cv
RUCI
rv

Ai ^l>
 L
m- . ^
^ V .
V )
4
A ZAPRAVO SB ZBO© NJE&A I NALA-
zimo ovoae. poslao mi jb brzojav
DA MU SB PRIDRU2IM U DBNVBRU, IAKO,
DA BUDEM ISKRBN, NUB PISAL.O DA
MORAM KRBNUTI NAJTB2IM
PUTBM KAKO BIH STI&AO
ONAMO.
-n
i
ft
III «a
>1 I -V
u
si
M
»• y
$
r
& ^ '
r
4J 

V-
V ' OH.'... PA y
TAMO JB
JOS JBDAN

f
r.
f
^yA. KONJ!
X
N

5v
1
/
STO
VJ
Tl JB
SADP
f
X3
i
NAPRUBO!
I NAOAOMO SB
OA, OSIM KONJA,
POSTOJI TAMO
I NBKAKVA .
KUdA.
SVAKA CAST,
STAR/ MOJ! KAKO
SI USPIO OSJETITI
OA SB U BUZINI
NALAZI NBKI
► TVOJ RODAKP ^

m
#1
i
VW
A
✓
N

tl'
■wv
.<■
5^
-i-. r
y,

v
-Jis
* —
EVO TVO©
vAm I PRIJATELJA... AU
UZA N3 NEMA Nl
v v
2/ve duSe, a
OD KUdE Nl
TRA&A.
* /r^tsw v
✓
4i,
-r
P 'jvVT
,v
i./
' 
6
HBEEEJ
V

Am texovo ooz/vanje b/va za&luSeno
&&AAI .7AXSthJr^Ajt _
GRMU7AV/NOM.
K

N/JE
ME CUO.
teSko du
©A USPJETI
/ OOZVATI
) v
V N
• ,
^ 
,V  %
POKU
6u
SAT
©A SUI
JBOITI
/
////
y
CEKAJ ME OVDJE, BPATE. NE
BIH TE HTIO VODITI VAN PUTA
/ RISKIRATI DA SLOM/S NO©U...
OSTAVIT <5U TE U DRUSTVU
TVO© PRUATELJA. JESI LI
ZADOVOLJANP
7
ONAO TIP
sisurno ae
NESTAO IZA
NEKA STIOENE,
JER NE VIDIM


SVJETLO
N
 *
m-


n
%
titMi
A:
s.
/i ;
h s
DO VRA&A... 1
MORAM SE
VRATITI NATRA©
ILI RISK/RAM y
~ DA SE IZ- X
V ©UB/M/
TEX NASTAVLJA HOOATl NAOAJUdl SE OA £E
UOLEOAT/ SVJETL-OST SVJET/LJKE, AU TO
SE NE OOGAOA, / POSUJE OVAOESETAK
MINUTA... i i — . ■ » vTjPA ■
V*V • v
A * A. '
V
/ >•

v.
*5^

si
A
<2
mm
n

rr
^ >
Au, U TOM TRENUTKU, MUNJA OSVC7ETU7UJE
JEONU BRVNARU KOJA SE UZO/2E NA RUBU
OBUZNJE O/ST/NE...
A
•>

9
 - ^ 
  Ax 
x
 » v '  
AL.EL.UJA/ 
EVO KAMO ]
SE ZAPUTIO r
ONACT i
ZOVJEK!

MM
m
%
m A
8
■■ ' '■ , x >'1. -A
* ' *
BUBNO!
DIM IZLA-
Zl IZ C?/M-
NJAKA.
-a . >•
V
mlAT,
L
d
■x
-* 0 v
X
IX—V
 X"
 * v
a
 a
t c
/
U MEN!
RASTE ZELJA
TOPLINOM
ZA
VATRE
^ASjcom
1 WH/SKVaA/

I
»W
x.x
a A
V
- m i run.
# i^1
!i.
e
NEMA OPSOVORA.
AU DIM KOOl SAM
VIDIO UKAZUJE
DA JE BRVNARA
MASTANaENA.
'III
9
s
RE
O
m
Q
V
11
lllll
ill V ll
 ['I
V1
r 1 m
1
ll m
MBJ, vt
UKUCt/
■A
'i

IMA U
KO&Ar
U,
HMM...
PREMA V/S/NI
PLAMENOVA,
VIOI SE DA JE
VATRA NEDAVNO
ZAPALJENA.
&PJE JE NESTAO
COVJEK SA SVJE—
TILOKOMT" ON SI0UR-
NO NIJE VLASNIK OVE
KU6E, JER NE Bl
OSTAVIO KON3A
TAKO DALEKO
/
f.
ir
m
¥
rm
A
I
A 2^1
10
AU, TKO ©OD DA JE
VLASNIK, NE VJBRUJEM
DA <5E SE LaUTITI STO
SAM PO OVAKVOM NE-
VREMENU USAO KAKO
BIH POTRA2IO
ZAKLON.
X
NADAM SE DA NIJE
NEPRISTOJNO AKO
S/ NATOClM CTEDAN
QUTLJAJ KAKO BIH
ZAQRUAO
- UTROBU. ^
BUENO/
BOCA I
CASE
o
yn
m
o
a
K
/
j
S/

mwu
VATRA S
A osnjiSta osuS/t
<5e Ml OOC7E-
0g^_ <5U BAREM
@Plk MALO. ^
-V
/
//
U&L.AVNOM, CUDI
ME eiNJENICA PA
OE VLASNIK KU6E
IZASAO VAN ZA
VRIJEME OVAK-
VA POTOPA. /
:oo
/i
IS
11
t

V
/
w/ Yj
A
• I
Vc
*
ir
V '^L
WW
X

X <4.
/
r / .
%

/
// //ai
Ah
m
 I / /
5^
/
/
KUGO
f
KOLERO
AL/ OVO
/cvek/
JE
n
o O
i?
L3
g
/
ft
3
i
r
'ikii
NEKA ME
ZSROMI
KAPLJICE KRVI
KAPAJU SA
O
STROPA
Lk
rk SSsS
A -
/ 'd*
±L
12
POCl
MORAM
GORE BACIT)
1
POSLEP/
J
3
-
X
/
/
v
k.
POTKROVLJE
JE PRETRPANO
STARIM STVA-
^ R/MA... -
1
ft 1.
/
z
13
i
m
m
0
MRTVA
ae.
OJB
VOJKA
O
A
4
E
TEX PAZLJ/VO PRETRA2UJE
OJEVOJ^IN L£g SVE OOK NE
OTKRUE KRVA VU MRLJU NA
GRUO/MA.
UBOOENA
OE NO
ZEM
m
7-
m
%
14
TUELO ae jos
UVIJEK TOPLO..
UBIJENA JE MA-
LOPRIJE! UBO-
JICA Bl SE JOS
MOGAO NA-
LAZITI U
BLIZINI... ^ m
r>
* »

v#
x2S
'[^A
1
t/f#/
Ti
u

3
€
7/
15
PVAOESETAK MINUTA POSUJE...
n
Jj
f //
nn
n.
16
m UBOJICA OB BIO OVDOB,
SKRIVEN U TAMI, I <5EKAO
OA MU OKRBNBM LBOA
KAKO Bl ME POSL-AO U
CARSTVO SNOVA.
SAD Mf
JB UZALUONO
KRBTATl U PO-
TRAGU ZA NJIM...
TKO ZNA GOOE
SB VB6
NALAZI!
-K
HBJ
STO OB
OVOr
o
^5

i
Xw

/?
k

P
ts
a
i
3
4
%
d2epnj sat...
MU^K! oZbpni
SAT!
%
17
o NCTESOV LANC/C ZAKVACIO
SE ZA PUCE NA DJEVOj£l-
NOJ OOJE^I I PUKNUO BEZ
DA JE VLASNIK PR/M/JET/O...
S/SURNO JE OTPAO DOK SE
OVA JAONICA BOR/LA SA
svoaiM UBoa/coM.
o ' m[
i
■M
n
I /
/>
7
MUY B/EN
TO BI NAM
MOGLO PO
si_uzm
■w
f
%
ZASTO
AL/
JU JE TAJ
PASJI SIN
UB/OP
/M
*1
OTVORENA
SKRINJICA ZA
NAKIT... r
1
J /
18
NESTO
SVaETUUCA
NA DNU...
1
/'A
cnN
N <N
&Z
7 MORAM JE
ODNIJETI U RED-
DOCK, NAJBU2E
ZLATNI
PRAH... EVO
ODSOVORA
KOJI SAM
TRA2/0/
CE
SELO SDCTE
JE OOSTOCJNO
POKOPAT/
fell f jr
I:
/?,
iZli
..NARAVNO, AKO
©A PRONADEM
©DJE SAM ©A
OSTAVIO, U
STO JSKRENO
. SUMNJAM. ^
ALI PRVO
(DEM PO
KONJA.. r
19
KUGO! OVA KISA
KAO DA NE NAMJE-
RAVA PRESTATi. w >
%
llr5
rTM
%
' A
k
&
SrreAvBina mjesto gdcte
CTE OSTAV/O KONCTA, TEX NE
OSTAJE NIMALO IZNENA&EN
STO JE 2/VOTINJA NESTALA.
OJEVOJCIN
CLARO/
COVJEK
UBOJICA UPRAVO .
SA SVaETILJKOM,
VRATIVS/ SE OVAMO
JE
JE
KOJI
PRONASAO
KONJA PORED SVOG
MOS
ODVEO ©A KAKO ME
SPRICTECJO DA ©A
SLIJEOIM
. A
«
i
Nl U KOM
SLUZAJU NE
MOGU NOdAS
PCTESlCE ST/d/
U REDDOCK...
BOLJE OA
PROVEDEM
NOd U
BRVNARl.
NECE BITI U©ODNO
SPAVAT/ S LE§OM
IZNAO SEBE, AU BOL-JE
I TO NESO RISKIRATI
OA DOB/JEM UPALU

PLUCA
z

m tot
i
//-
A
'/5
W
S
m

I ]
, 
20
SLJEPECES JUTRA HMMM..
VEd OB
DAN.
BUENO/
BAREM JE
PRESTAUO
K/S/T/.
til
III
V
i
m
•ry-

Mi
i
OBAVJC7ES-
TIT <5U SER/FA
O UBOaSTVU I
ON (ZE POSLATI
NEKOS PO
V wau. ^
OVU JAONU
DJEVOOKU
MORAM OSTAVITI
OVOJE... SASVIM
S/GURNO NE
MOGU paESAiir;
DESETAK M/LCTA
NOSE6I JE.
o
O
o O
i,
Ht:
CUDNO JE DA CfE
TAKO MUADA DJEVOa-
KA itVJEEA SAMA U
BRVNARI U PLAN/NAMA.
AL/ MOtOA 6E U SELU
N IMATI NEKO OBJAS-
^ NJENJE ZA TO.
ad;6s
P
v X
#v
Vi
Wi
u
21
n
CEKA ME DUGA
SETNJA AI_I
4*
k
SRECU
NA SVU
O
SB
VRtOBMB hf*-
Jitn!
PROUC7EP
SAVA
-f
•cr
•K
«A.
RENOZER HOOA BRZIM KORAKOM
NEKOUKO MILJA, KAP
OOJEPNOM...
T#
- >
.rT
t
m
m:. M
'l,
r*
r*
NEKA ME
ZGROMI AKO
OVO NUE Moa
KONa/
AL/ TO NiaE NJSTA CUOMO
TO SAMO POKAZUJE OA
TAJANSTVEN/ UBOJICA
NUB NIMALO ©LUP.
— _ ^u
O( 3U^
o
o
<«
V
1 fv
r—^*r JJy.
22
ODVBO OB MO©
KOIMJA U STRAHU
DA dU ©A SLUED/TI,
ALI POSL/JE ©A JE
PUSTIO JER B/ INA—
CE PREDSTAVLJAO
TBlAK DOKAZ
PROTIV
NOBGA.
a1
>!#•
 ^
HEJ BRATE JE
STO
SI LI SRETAN
V/D/SP
ME
HflK
J1
:*
rv
V'
Ki«
7
VEC SAM SE
UPLA§/0 DA TE
N/KAD VI§E NEdU
■—
V
u
/
J
-J.
V
23
Tex kre£b prema red-
OOCKU, AU OOJEDNOM
MUENJA MlSLJENJE.
ZABORAV/O
SAM OJE—
VOJKU!... SAO
ae MOGU
OONIJETI U
SEUO.
VAMOS/
POSTA
SI SE OP-
MARAO.
O
kbii
*
■J:
*
u
NE BIH JE
HTIO OSTAVITI
UONOME
MRA6NOM POT-
^ KROVL-JU...
..A TAKO £U OLAK§ATI
STVARI / SERIFU KOJI
6e je mo6i opmah
tOENTIFICIRATI.
O
O
n
4
i
•Wt
► x r
v
7"
ttiatcp PAR SA77 POSL/JE
 ^7"
H,.
^7
c
24
E HMM/
N/MALO
VBSELO
MJESTO.
vUH
 ^
>v
H1
ZORAVO, DOBRI
COVaeCE. IMATE LI
$ERIFA U OVOM
SELUP
SAZNAT
dETE UBRZO.
3A SAM PRVl
POSTAVIO
PITANJE...
HECT/...
a Sro
VAM OE
OVOP
NARAV
NO
//,
u
)
&
o
PROKLETSTVO!
ONAO TIP IMA
MRTVACA PREBA
<5eno© PREKO
^ SEDLA... ^
SERIFOV
UREO MALO
JE DALJE
N/Z ULICU.
MUCHAS
GRACIAS.
I
/
r
a
/ trr
25
BAH, VJD/M DA
IMAJU I SALOON... ALI
PRVO MORAM PREDATI
SVOO TERET SER/FU,
JER /NA<5E 6U PRIVU6I
POZORNOST C/JE-
LO© SELA.
]
SB
uyx1
y 'VKU
SALOON:
I ^ ^ ^ ^
wa&'
n
y
HAJDE, vrat/mo
SE UNUTRA J PRE-
NES/MO VIJEST
k. OSTAL/MA.' ^
JESi U VIPIOr.
PA ONO aE
BUENO.
ENO §E
R/FOVA
UREDA.
LES

"5
f * c N
h
U TRENUTKU KAD TEX SILAZl S KONJA,
IZ BERIFOVA UREDA IZLAZE TRJ ZOVJEXA
ne obra£aju£i paZnju
MA NJEGA.
DO VIDE—
NOA, SUdE...
obavjeSta-
VAT dU VAS
O SVEMU.
HVALA,
KERRY.
1

26
TKO STE V/P...
NISAM VAS VIDIO
NIKAO PRIJE U
. OVIM KRAC7E—
VIMA. ^
OPROSTITB NA
SMETNai, SER/FE, ALI
MORAM VAM NE§TO
POKAZAT/.
/:
A:
ZAPRAVO, SAMO
SAM U PROLAZU.
ZOVEM SE
MOZETE PO&L.EOATI I SAM/
AKO POD/eNETE RUBOVE
pokrivaSa.
I MORATE MJ
ISIESTO POKAZATir
O <5EMU JE
R/JEfiP
TEX
W/LLER
f#
W/LLER
!
I
VRAZE TO
PA
KG/ STARO©
JE
DAJTE DA
VIOIM!
UPRAVO
ONA...
LORY/
CULTERA
1
I e
>
V
A>-
27
i m A
U C/EDNOJ
BRVNARI, MALO
DALaE OD REC5DOCK
^ PASSA.
&DJE
STB OB
PRONA§-
LIP
/
/fj
5 —■
I
' '/1/ '^
WJ-
«JE LI
BILA... ZA
DAVLJB-
^ NAP ^
NE. UBODBNA
JB NO2EM U
GRUDI.
ids
i
*
Mi
a
a
■
HMM... OA IMAM
POSLA, KERRY...
UZMITB ISKAZ ©OS
PODiNA W/LLERA
RBlPU
su£b
ATHBR
TONE
OBAV/CTESTlTE
POSLUB
MB O
SVEMU
HMM...
SHVA-
6AM...
if?
m 4
if
k.
' < *•. X
28
ZNIAil, PRONASUI
STE OE U BRVNARi
STAROS CJONASA
CULTERA, HAP
I
nM
t
^ y-1
STO
STE VI
TRAZ/L/
TAMOP
ZASTO
to 2el;te
ZNATIP ZAR
NA OVOM
pooRuaau
LJUOI NISU
SLOBOONI
l£l KAMO
2ELEP
KUGO! OVAO
PJETUd STAV-
LCTA MOaE
STRPLJENJE NA
OZBILJNU
KUSNJU.
AKO VE6 ZEUTE ZNAT/, 
NE SVIOAOU Ml SE ^
STRANCJ... A SAD
ODSOVOR/TE/
29
SJNOC, DOK SAM PROUAZ/O PRUEVOJBM,
UHVATILO ME NEVR/JEME /, TRA^E^I
ZAKLON, UeUEOAO SAM <50V«JEKA SA
SVJETILJKOM KAKO SE UDAL.JAVA
s. PJES/CE, NAKON $TO JE OSTAV/O
SVO© KONJA VEZANO© ZA
STABLO UZ PUT... y*
ZAJSTA Ml JE TREBAO ZAKLON
I NAMJERAVAO SAM PR/CEKAT/
VLASN/KA KUdE, KOJI NIJE TRE-
BAO BITI DALEKO, JER JE VATRA
NA O©NJ/5TU BJLA
ZARALJENA, A
PLAMEN JE B/O ^
...ZATIM SAM ©A
SU/JEDIO DO BRVNARE
POKUCAO SAM J, IAKO
N/SAM DOBIO 0D©0—
VOR, U§AO SAM.
* VISOK
1 i z
VLASNIK KUdE, O KOJOJ ©OVORJTE,
BILA JE OVA DJEVOJKA... NJEZ/N
OTAC, JONAS CULTER, NESRETN/
TRA©A6 ZA ZLATOM, UMRO JE
PR/JE §EST MJESEC/ OD
TE§KE UPALE PLUdA.
I NASTAVILA JE
2IVJETI SAMA
TAMO GORE?'
30
UPRAVO TAKO! NIKAD
NIJE SILAZILA U SEUO
I ZAUHE SU JOJ DO-
VOZILI KOLIMA KOJA p.
SU PROUAZ/LA Nj
ppiaevoaEM. V
NISTE JE POZNAVAUJ...
BILA JE TVRDO©UAV/aA
OD SVO© OCA / NIJE
HTJELA Nl CUT/ ZA TO
da napust; onu
BRVNARU/
£
m i
//
V ■ I
VRAT/MO SE MOaOCT PR/CI...
OOK SAM SOEDIO PRED OGNOlS-
TEM, USUEDAO SAM KAPLJICE
KRVI KOJE SU KAPALE SA STRO-
PA... OT/SAO SAM GORE I
OJEVOJKU PRONASAO
MRTVU.
NA MOJU NESRECU, UBOJICA JE
JOB BIO TAMO, SKRIVEN U TAMJ,
I ONESVIJESTIO ME UDARCEM
U POTILJAK.
n
n
m
ml
KAO SAM SE OSVUESTIO,
ZAJEDNO S NJ/M NESTAO
JE I MOJ KONJ, KOJEG SAM
PRONASAO TEK JUTROS
PAR MILJA DAL-JE.
1
it
V.
<{
: ^
.r->r,
is
NE AU
ZATO ZNAM
ZNATE LI
MOZOA TKO
Bl MOGAO
BITI TAJ
COVJEKP >
ZASTO JU
JE UBIO
V-
li
31
NA PODU SAM PRO
NA$AO OTVORENU
SKRINOICU KOJA
ae sadr2avala
OSTATKE ZLAT- A
NOG PRAHA. i
AH
DAP... DA
I
eUJEMO y
w

V,N
/
ClNI KUGO/
ZNACI, UBIO JU
JE KAKO Bl JE
OPLJACKAOP .
ALI
Ml SE JESTE U SI&URNI OA
NE ZNATE N/STA V/§E
O TOM ZLATUP
DA JE TO KOJI VAM
POTPUNO VRAS PADA
JASNO NA PA
METP
•r^
.
V
M
/ r.
t
/
>v
t
NB M/C/TB SB, STRANCB/
SAD CEMO RAZSOVARAT/
SAO CEMO RAZSOVARAT/
NA MOa NAClN!
1
/
x
n
d
m
V
MM E
32
p CEMO
TO
PRETRAZI
CHANEY c/n;te OSROM JOS VIC
NASES
B/SAGE GRE§KU
NU JETI
PRIJATEUJA! SER/FE
-*•
a
Ser//=ov pomoCn/k pre
TRA2UJE BISAGE, ALl BEZ
REZUL.TATA.
TIM
BOL.JE.
NISTA,
SER/FE...
NEMA
ni<5esa/
 •.■Ml
'4=£.~V>* z~r'
;
...ALl TO NE ZNA&
DA Ml JE ONA
DOVOLJNA!
MOLIM VAS DA PRIH-
VATITE MOJU ISPRI-
KU, ALl MORAL/ SMO
PROVJERITI.
PRIHVACAM VASU
ISPRIKU, SER/FE...
v: i/U/
' I
* - m .
a
-t
m
33
PROKLET
STVO
A
V
v
Sa
/S/B B/H 77 PRE
popucro OA PO
SE&NES P/STO
ZA
BJBM AKO 77 JE
STAL.O BO
u
Z/VOTA
y
m
VJERUJBM OA JE
ST/SAO TRENUTAK
OA STAVIMO KAR-
. TE NA STOL.
/
/ ✓
M
©
s
x; a
t
BRZ JE
KAO MUNJA,
NEKA ©A
. VRA©
) NOSH
A
o
o
34
©OVORI U VAM $TO OVA
ZNA<5KAP M02DA OB NIKAD
NISTE VIOJELI, ALI TO
JE OBILJE2JE TEKSASKIH
REND2ERA. JE LI VAM
SAD JASNO S KIM
IMATE POSLAP
BAH, VRAZE,
N/SMO MO©L/ Ml
PRETPOSTA-
- VITI! —- #
m
/
A 1/
//
CHANEV, UZMI SVOG KONOA I OD-
JMESI TiaELO LORY CULTER STAROM
ARCHIEJU. I RECI TOM PREVARANTU
DA OVACT PUT NE §TEDI NA DRVU
PR/LIKOM IZRADE LIJESA KAO
^ $TO TO OBI&NO <5lN//
A SAD, AKO B/STE /MALI
MAUO STRPLJENJA, VOLIO
BIH VAM OBJASNITI ZASTO
SAM ODMAH POSUMNJAO
U VAS, NAKON STO STE
V REKLI OA JE 2RTVA BI-
LA 0PLJA£KANA. ^
X
u
^ I
UD/TE, WILLERE!
UNUTRA dEMO
MOdl MIR/MUE
RAZSOVARATI. .
IZSLEDA
DA SE
OPAME-
TIO!
Qn
ill
://
V
I),..
P
'M
>
35
AU JOS NBMAM POVJERBNaA
U NJB&A, PA CU OIO PRl£B S
d2bpnim satom trbnutno
sa6uvati KAO ASA u
RUKAVU.
SJBDNI—
TB.
HVALA,
ii*!' f
o,
T
1/4
V' If A
Ai.
&UT-
uaAap
» /
zaSto
NEP
ZA naSe
POMIRE-
NOB!
IC1
-
,fc.
TRBBATB ZNATI OA
SMO OVOOB, U RBOOOCKU,
OSJBTLJIVI NA NBKB STVARI
I, KAO SAM UGLBOAO LBS
LORY CULTBR, OOMAH SAM
POMISLIO OA OB TAJ
ZLOZlN OJBLO LUOOG
DANNVaA.
LUOOG
OANNYOAPJ
iir
36
TO JE JEDAN PO-
REMECiEN I DEFOR-
MIRAN MLADld KOJI
JE DO§AO OVAMO
TAKO 6A ZOVU
JER MU N/SU
SVE KOZE (MA
BROJU.
PRIJB OTPRILIKE
CET/RI GOOINE
V/SE NUE
i
OT/SAO
i
VV
Li
p LJUDI SU MU SE
SM/LOVALJ I POMOS-
U MU SMaESTIT/ SE
U JEONOJ DASZARI
MAUO OAL-OE OO
SELA. JEDNO
VRIJEME NIKOM
 NIJE SME- y
r, TAO...
OD <5E©A
2IVJP
•o
yyi
-
litJ
NEKI TVRDE DA JE SIN BO&ATIH
LJUOI IZ NEKO&A VEUKOG &RADA,
KOai ©A SE SRAME, PA SU ©A
POSLALI OVDJE KAKO IM NE
Bl SMETAO... ALI TO SU SVE
PRETPOSTAVKE.
' BAH/1 TO 
JE auDNO...
SVAKO MAUO, U
PO§TANSIO URED
st/2e paket
NASLOVLJEN A
v NA NJE©A. ^1
klllk
I
7
37
KAO STO SAM REKAO,
SVE OB BILO U RBOU
DO PRIOE OTPRILIKB
DVUE &ODINE, KAD JE
DANNY NESTAO NAKON
STO JE OEDNA DJEVOJ-
KA S/LOVANA / UBUENA
BLIZU NJE&OVE DAS-
Care 3ADNICA C7E
B/LA ZADAV
LJENA.'
Iw
/

NEMA SUMNJE PA
aE ON TO U<5/NIO /,
BOJE(tl SE PA dE
BITl KA2NJEN, PO-
BOEGAO OE.
JE U pro-
VEDENA PO-
TRASA ZA
. NJIMP >
NARAVNO!
ALI OP
PANNYC7A Nl
TRA&A!
m
V
* M
*
&
)
rV^i
/
If
I TAKO SMO
POM/SLIL/ PA
NAPUSTIO OVAJ
KRAO... ALI, UBRZO
ZAT/M, ISTA SUDBINA
ZADESILA JE JOS
DVIJE DJEVOJKE I
KRIVNJA JE, NARAV-
NO, PRIPISANA
NJEMU.
VJERUJTE Ml, WILLERE!
PRO£E£LJALI SMO PLANINE
UZDU2 I POPRIJEKO KAKO
BISMO ©A PRONA§l_J... —
AU UZALUpT^j^
I
gk 
>J km ^'
38
JESU LI
NASTAV/L/
STIZATI
PAKETI NA
NJESOVO
IMEr*
KAO I UVUEK
PRIJE TO&A,
ALI N/TKO IH
NUE PODI-
ZAO.
L l At
ALI KAKO ONDA
USPICTEVA PRE2IV
JETI U PLANI-
NAMAP
i
TO
JE MIS
% m TERU
SI
8^
VJERUJEM DA SAD
MO2ETE SHVATITI ZA-
$TO SAM POSUMNJAO
^ U VAS KAD STE
Mkx SPOMENUL/
IMiA. ZLATO... ONO
1 DANNYJA NE
Rk ZANIMA, <JER
^flL NE B( ZNAO
$TO UdlNITI
S NJIM!
W.
L
SI&URAN SAM
SAMO U TO DA
NE NOSI NJEGOV
POTPIS... OSTALE
DJEVOaKE BILE SU
ZADAVLJENE. DOK
DAKLB
ISKLJUCUOETE
MOGUCNOST DA
JE OVAJ POS
LJEDNJI ZLO
CIN NJEGOVO JE UBIOE
LORY
DJELOr'
NOZEM
NA
5^
X
BAH/ VIDJET
Cemo §to
se mo2e
UZlNITI.
<9-
r V
w
w
TAKO JE, OSIM AKO
ME NE ZAMOLITE DA
OSTANEM KAKO BIH
VAM POMO-
REKLI
STE DA
STE PRO
LAZUP
©AO
N

39
BIO BIH PO£A$£EN,
ALI NE BIH VAS MOGAO
TRA2ITI TOLIKU 2RTVU...
BOOIM SE DA 6e SE OVAJ
SLU^AJ ODUf/TI, A VI
IRAK IMATE SVOOB
OBAVEZE.
KAKO
HOdETB!
DRAGO MI JB $TO SAM VAS
UPOZNAO, WILX-ERE, I OPROS
TITE JOS JEDNOM ZA ONAJ
NESPORAZUM OD MA-
LOPRIJB.
' TO JE
vb6 zabo
RAVLJE-
NO. .
W
-i
A £.
1
via v _bM
gKJE4
HMM... MOZDA
ft GRICTESlM ALI
V
MAS Serif O
DRAGI
KAO DA JED
CEKA
 VA DA
ODEM
X-flp
rf'
iiiii
V/
JDtw
40
OSOBNO NEMAM RAZLOGA
RAZOCARAT/ GA, JER ME
CARSON iEKA U DENVERU
I SIGURNO SE VE<i L.JUTI
ZBOG MOG KAS-
 NJENCA. ^
AU, PR/aE
NEGO $TO
NASTAVIM PUT,
ZASTAT <5U U
^ SALOONU. .
k
- ^
!y
f'i
il
A I
/
3^
-
AU KAKO Bl
TO MOGLO BIT/
DJBLO LUOOG
OA/M/SIVaA AKO
CE OVA JADNICA
UBIJENA /MO^EMP...
SVE OSTALE BILE
SU ZADAV-
LJENE!

L^j' '
41
NI&OJE NE PISE
DA SE UBOJICE
UVIJEK MORAJU
PONASAT/ NA
/ST/ N/AC/IM/
&
an
rr
I
4
tr
X /
/ TO
3E IS
TINA!
il
ft
EMI
« :
v
- v;
/i
n
><
POSTOa/ L/ U OVOM
SALOO/MU BARMEN ILI SE
MORAM POSUUtlTI
r»— SAMr" ^^>11/
STO P/VO
ZEUTE
EVO ME!
STltEM! POP/T/P
n
«
-2^
TJ
P
KV
r.
P
7^
<5UO SAM DA v/DIM DA V/-
STE JE V/ ) JESTI OVDJE
PRONAS/-// X putuju
BRZO./-^
RUZNA
PR/OA
HAP
Ir
R
Sw >
fllbS
>
/
•r.
1
42
r -
1^.
POeRIJESILI STB
AORBSU. N/SAM
STRUZNOAK NA
TOM POLOU.
NB&O...
OB U I
LORY BILA
SILOVA-
NAP
/ DA, NA- ^
RAVNO... VJ
REND2ERJ PRVO
c PROVaERAVATE
STO
JB LI
F □ UKRADENO

r
rm
7
&
i0*%*

VIOIM DA VAM JB
SOSPODIN LAJAVAC
I TO ISPRIZAO!
OPROSTITB,
1N/LLERE... N/SAM
MISLIO N/STA y
LOBB! ^
t
fL
I
Q
/
%
rv
iv
X
1
y i?
i CE
V/D/MO SE,
LJUDI.
r
I
43
0
A
eR
A
C/NI Ml SB KAO DA
2EI-I RAZSOVARAT/ SA
MNOM, AU NEMA
HRABROSTI ZA
TO PRED 0<5/MA
SVOJIH SUSE-
L-JANA.
OBOAN TIP MB
UHODl OTKAD SAM
NAPUSTIO SBRIFOV
URED / NE 2EU
ODUSTAT/...
X
—
Mm
o
r-
7
x
tl
y
2^
A PRUZlT du MU PRIUKU
TAKO §TO dU NA-
PUSTITI SBLO...
i#1
»v
o r r
V"
"Mfci T- e V"
£
ir
i
a,
44
Par m/nuta posuje. ..
m&r
M
A
s BUENO/
CuJEM
©A KAKO
JASe ZA
MNOM.
V
A
*1 •. ^ ^r>J9L a*-
■.%
TSm?:
M-**' _
r * *N * -V
-C_ 'i
.>-■
> ir- • .-j
' 4
-s
-rA
^4
*r
x
■S.
> ••
V?:V
- /
¥
s
N r
>i
.•i
►
5^
/
4
f
^ •
M
j /
55x71
OVDJE SAM, PR;JA
r<
MNOMP
<*# /
/ 
<>
'k r^.
&2
III"' V
1
^
A-
r
45
A CIMEP U RUCI
DR2IM CI&ARETU,
A NE PJ§TOLa.
PROKLETI BIU!
uplaSiu STE
ME KAO SAM
VRAG
s
V
^ ,
4
y,
'mf
ZNAL/
STE DA
VAS UHO-
d;mp
DA.
PRETPOSTAVIO SAM DA
M/ /MATE NESTO ZA REdl,
AU NE 2EUTE DA NAS
VAS/ SUSELOANI V/DE
ZAJEDNO?'
wrr.
m
DOBRO
STE PRET
POSTA-
VIU!
M
C
it"
Uv
£
kr-Mu:
N.
ZOVEM SE ARCHIE... DRVO-
DJELJA SAM, AU OBAVLJAM I
PO&REBNI&KI POSAO KAKO B/H
POVE6AO SVOJA PRIMANJA...
CHANEY JE DO§AO « MENI,
S LE§OM jadne lory
CULTER...
7"V
TO ZNAM.
NASTAV/TE/
Tr
f
v/D/O SAM DA STE
SE DUGO ZADRiALl U
SER/FOVU UREDU I MOGU
LAKO PRETPOSTAVITI O ,
£EMU STE RAZGO— 1
V VARAL/ SA §E- X
RIPOM...
ZAR
V
ClTATE
TUDE
M/SL/P
>
-
JskA:
46
NE. AU S/SURAN SAM DA ZNAM
§TO JE B/LA TEMA VASE© RAZSO-
VORA... PRfdAO VAM OE O LUDOM
DANNYaU. I REKAO VAM JE DA
NIKAD N/aE PRONADEN UNATOC
SV/M POTRAGAMA KOJE SU .
PROVEDENE... NUE ~ 
u takop
TAKO
JE, OD
R/aE<5» DO
RIJECl.
Jtl
1
I I
49
BAH, §ERJP L.AjtE/ NE
ZNAM §TO SE KRIJE IZA
TOGA, AL/ ZNAM DA
L.A2E/
A U VEZI
<5egap
■«>
•v
/ iil
U VEZI ClNJENJCE DA
NE ZNA GDJE SE KRIJE
DANNV... ONTO ZNA/
TKO VAM
C7E TO RE
XAOP
v.,
~A)>.
MA
&
£UO SAM VLAS-
T/T/M US/MA NJE—
GOV RAZGOVOR
S CHANEVaEM/
DOSLI SU U MO-
au RAD/ONJCU f,
BUDUdl DA ME
N/SU PRONASU,
pom/sul; su
KAKO ME NE-
al; naua-
ZJO SAM SE
U STRA2-
NJOJ PROS-
TORIJI...
IV
"...UPRAVO SAM SE SPREMAO JAV/T/, KAO
SAM £UO O OEMU PR/OAJU / OOLUO/O OSTATt
SKR/VEN..." i ■—
NE POSTOJI LI
RIZIK DA NETKO
OTKRIJE GDJE
JE DANNV
SXR/VENP
' NIL!
(COM SLU-
. £AJU!a
w
•)
H l
n
47
N/TKO IZ SELA NJKAD SE
NE PR/BU2AVA KOLJBJ STA-
RO© INOIJANCA. SVI JB
SMATRAJU UKLETOM I
ZAOB/LAZE JE U S/ROKOM
LUKU... SAMO DANNYJBV
OTAC ZNA DA CE ON
TAMO.
48
VI ZNATE
TKO JB
OANNYJBV
OTACP
7 SAMO aeoNA
MOZB
OSOBA
ZAR JOS
NISTE
SHVAT/LIP
POKRETATI SUDSKE
POSTUPKE RED
SUOAC
DOCKU
ATHERTON/
r


7"
KUGO/ LUDJ DANNY
JE SU^EV SINP
TKO SVE
ZNA ZA VASE
NITKOf
' NE VIDIM
KAKO Bl SE
DRUK&IJE
MOGAO
PROTUMAZl-
Tl TAJ DIO
RAZ&O-
OTKRICEP
VORA!
3S>
POVJERIO SAM SE SAMO
VAMA JER STE STRANAC, A
I 60VJEK OD ZAKONA. NE BIH
SE USUDIO REdl NIKOM OD
SVOJIH SUSEL-JANA, JER Bl
©LAS O TOME VRL-O
V BRZO DOSAO DO
_ SERIPA...
 v
PRA
*
vu STE
OPREZA ISII
PRE ■JC
KAD
VISE
:
Sm-
* jy-
-a
> y
49
OB U VAS
Serif ikao
bio umijbSan
U KAKAV
ZLO<5/Nr'
osoBfsio N/ae. /u
BARBM, NE ZNA SB
ZA TO... ALI NBKI
NJB&OVI PRIJATBL-JI
SUMNJlZENI SU ZA
KRA0E, PLJAZKB I
JOS MNOGO
TOGA...
N
-=
r
STO SE CHANEYCTA
TlCB, JBONOM SU
GA UHVATIU OA
MALTRBTIRA NEKU
DJEVOJKU... SUOAC
ATHBRTON OOBACIO
3B SVB OPTUlBB!
PRI-
L/iNO
ZANIM-
L-OIVO.
r 4
}
*
K
...OBSTB LI
IKAC? PRIJB
VIOJELI OVAJ
SATP
SAD
BACITB
POGLBO
NA
OVO
W
Ci
a
a
a
i
¥
1
n
POGOOAK!
A
r- y
TKO VAM
GA JB DAOP
TO JE SERIFOV
SAT... UVIJEK
SB HVALIO KAKO
GA JB NASLI-
JEOIO OD
OCA... f

AM
50
ZATO STO
ae supac
ATHBRTON
POBAR eoVJBK
I ONA DVOaiCA
BESRAMNO
. ©A UCJE-
 njuju! y
A MISLITB U I VI OA JE
LUOI DANNV ODSOVORAN
ZA UBOJSTVA ON/H
PJEVOaAKAP...
MOGU U VAS
PITATI ZASTO
STE Ml ISPRI-
£au SVE
OVOP
NE
ZNIAM STO
B/H VAM
REKAO O
TOME
>
^6- A
^s
i
/
...ALI SPRE-
MAfSf SAM
SE OKLAOITI
OA... %
m
AUH!
* tfh
i
mLJ
X
V
A-
/
/
i A
kugo
:
T

a
i
% * -7
51
^ OVl su
ME ODLU—
£lU NAPU-
NITI OLO-
v VOM! /
%
r
o
vl#
v
N
/*
jjH
a
NEKA IH VRA©
ODNESE/ NE
DAOU Ml DA
PREDAH- .
 NEM/
^ •
i *
o
>
% x
M
P
r
v v
>

^ *
>
X<
PROMASILI
SMO ©A,
PROKLET-
STVO!
SAMO
JB PITANJB
VRBMENA
CEMO
KAD ©A
POGOP/Ti
4
NECE NAM
POBJECI
M
r
■1
y
ki
52
^ VIDIO
SAM ODAKLE
PUCAJU, ALI
NE I NJ/HOVE
NaU§KE...
DR2E SE U
ZAKLONU!
*
X
li;
f
?
r
<//
PRIKLIJESTIU
SU OVOJB
ME
NEKA IH PAXAO
PROGUTA
..
4^
%
C
r SLUSAJ, CHAN/EV/ DOK X
GA JA BUDEM ZAS/PAO
OLOVOM KAKO Bl BIO PRISI-
LJEN DRtATl SPUSTENU &LAVU,
Tl GA ZAOBie>l I PRIPI MU S
DRUSE STRANE... MORAMO
SA POKRAJ&ITI, OER INA^E
v R/SKJRAMO OOZEKATl NO<t /
Ks. / PRU2ITI MU PRIUKU
ZA BUEG!
w.
/T
- x.
/
S5v
-J-
REDU.
>
/r

N
STANl/
ZEKAJ/
Cj
imu
NE
PROkLETA DO£>I, MORAMO
NESTATI PRIJE
NEGO U NAS PRE
POZNAJU!
SRECA mo2emo
SE POZDRAVITI SA
svoaiM PLA
NOM
X
^5
<r
VJ
V-
NX
y
A
/
rTJ . U
/
/
wm
I 
> y-
k
N
i
Hi,
"■M
54
/
m
4 % .•
► *4
*
-a..
PRESTAU SU 1
PUCATI... §TO
LI IM PAPA NA J
PAMETP /
O
3
y
> -

1 x
J

1
r
/
• •
%
>-
VS4>4/////// NAPR/-
JBD, LJEPOTANt,
konjuSai/ca
JE BUZU/
lu
Z7/Z./
ZANSA
r
to objaSnjava
SITUACiaU! ONA
DVOa/CA V/DJELA SU
CJE PRIJE MENE /
POiURILA POBJE6I
PRIOE NJENO&
OOLASKA
*
O 9
55
5
-lV#

>L.
X
S.
>
f#
1
V
***


>
tfer-
*4
SVIH Ml VRASO-
VA/ NAPAJMO
SE CA TO N/SU
NEVOLJE NA
VIOIKU!
SI
M
7
V,
r.v
OOOOOOP/
ZAUSTAVfTE
SE, ANGEL-
£l£t/
1
t
NEKA ME Z&ROMI!
PRjC/fN/JAVA LI Ml SE
ILI JE OVO POGREB-
NIK ARCHIE NA
ZEMLJir
UPRA
VO
ON. f
£ «
&
y»
Xr:
56
NEKA ME Z&ROMI!
U KAKVOM TO
VRA2JEM SVIJETU
ZlVlMO KAO V/§E Nl
POGREBNICI NISU
SIGURNIP
BILA SU DVOOICA I
BILI SU SMaESTENI
TAMO... POBJE&U
SU KAO SU VIOJELI
V OA OOLAZITE. /
USTRI
STO JEUU
MU SE SU &A
OOGO L.EOA
OILOr"
I-
yfT.
5®k
*
/i
4
I1
A
tadn; archie.' poko-
PAO CTE MNOGO LJUOI,
A SAO OE DOSAO
NJEGOV REO! ^
MORAMO &A PRE
VASOM
VEST/ SEUO
OILIZANSOM BUOUCI OA
SU SE KONJI RAZBJE
ZALI CIM POCELA
JE
1
'JW. PUCNJAVA
miL.
¥
^Xxv
A
5^
1
<r
• ^
STO SE DO-
GAOA? ZASTO
SMO SE ZAU-
KAKO BISMO
PRIMILI NOVOG
PUTNIKA!
STAVlUr
:.N
57
IS
f ■
- J
NAZALOST PO
NiaeeA... HAOOE,
MAKN/TE SE S
^ VRATA/^^
HEJ/ AU
OVAJ ZOVJEK
JE MRTAVI
__ X
1 - ».
.v »
>1
z:
f
v- ^. s.
- --
=-^->
ss
7
k7e4<9>4 CU SE
MAKNUTl/ NE
Zelim putovati
u druStvu s
^ TRUPLOM! ^
^ NBKA VAM ^
BUDE JASMO DA JA
OSTAJEM OVDaB, AKO
NJB&A UKRCATB U ^
8fc~- c>iu2ansu!
SLUSAJTE,
MISTER, NE
MOZEMO SA
OSTAV/TJ NASRED
CESTE KAO
I
PSA
>
C7
r
vj
>i> h:
Ni
;/•
^.v
BOLJE DA SE NE
>4/./ <?//r ASE
ON/ IZ KOMPANUE/
ne<5uveno je da
ME PRISILJAVATE
PUTOVATI S
MRTVACEMf
PREPIREMO OVAJ
J PURAN
NEK/ NA-
JE PRAVU NA
CEMO
C/N ©A
STAVIT
i
NA KROV
I
/•
I
m
.x
/
ss
J"Z
y
IA
58
NB BRINI, ARCHIE...
POKUSAT dU I2BJBGAVATI
RUPB KAKO NE Bl
ZAVRSlO NA TLU. ^

w
TyfT
N
^ k/i ^rp-t. y*y
erg#.
jm* ^ 0
" ' ■■
jT
.
-v
XV-
/■
/ NAPRUBD, LJEPO—
TAN!/ PAZITE DA NAM
ARCHIE NE IZLETI S KRO
VA, JER INAfiE VECE-
RAS NEdETE DOBITl
V SVOJU PORCIOU ^
 ZOBf.
»K
/
n
/
kvx
r//
ZNATE LI MOZDA TKO
su ©adov; fcoa/ su
PUCALI NA VASP NE
ZNAM.
r
v
/^_r
yii
x
VRA&A NE ZNAM! AKO aE
ARCHIE IMAO PRAVO, A TOME
U PR/LOG GOVOR/ ZlNJENICA
DA SU po2urili zaZepiti MU
v USTA, ONA DVOOICA
STRIOELACA
4 MOGU BIT!
/ & SAMO SER/f ;
CHANEY...
V
/
v:
59
7
5
NARAVNO,
TO NE MOGU
TVRDITI SA SIGL

>
NOSCU JE
ZATO
ZASAO NE
BOLJE DA
^ '
POKAZEM KAKO
SUMNaAM
NA NJIH.
o
 
m <
r/;.
.'w
' ; C..-
JASNO OE KAO DAN DA SERIF
IGRA NEKU PRLC7AVU IGRU... ALI
MORAM SAZNATI NESTO VISE O
TOME, KAKO BIH GA DOVEO
PRED SVRSEN 6lN.
DAKLE, BOL.JE MI CTE
PRAV/TI SE KAKO JE
ARCHIE UBiaEN PRICE
NEGO STO MI C7E
USPIO OTKRITI
SVOJU TAJNU... MACK
 H^C mith
o
m
f .
a
"4
%
#
r
>-1
OBAVUESTfTE SERIPA, _
LJUPf/ UB/U SU J&~:
POGREBN/KA XllTl]
ARCH/EJA/
I^I'ORE1
60
Nekouko m/nuta posuje... I NISTE PRE-
POZNALI TU
OVOJICU KOJI
SU PUCALI
NA VASP
NIAfALOST
NISAM, SERIFE.
NALAZILI SU SE
NA MNOeO VlSEM
POi-OiAJU OO
MENE I BIU SU
SKRIVENI IZA
STIJENA.
t: 
OOBRO! BAREM SMO
OKO TOGA /MALI
SREdE.
o
10
/MATE LI STO PROTIV OA
NASTAV/MO RAZSOVOR UZ
(5AS/CU WHISKYJAr' TREBA Ml
NE§TO ZESTOKO NAKON
OOOITE
/DEMO U
SALOON
Sro SAM
OVOS
PREZ/V/O
i
JEOINO NE SHVACAM
ZASTO VAS -JE ARCHIE
SLIJEOIO IZVAN
J
©RADA
U
HB
/MAO C/E NEKE
INFORMAC/C7E ZA
MENE.
I vi
-V
I... JE U VAM
IH PRENIOP
NARAVNO! ARCHIE JE
IMAO SVOJU TEORIJU
O LUDOM PANNVJU.
11
m
ilM
RREMA NJEMU, LUP/
PANNV NICE UBJO Nl
LORY CULTER Nl OSTA-
UE OJEVOaKE... -
NASTA
VITE.

Li
r
ARCHIE 3E UV3EREN KAKO
JE PANNV MRTAV VE6 DUlE
VRICEME, ALI DA POSTOJI
NETKO KOME CTE U INTERESU
drZati ljude u uvoerencu
DA JE ON 2lV, KAKO Bl SA .
SEBE SKINUO SUMNJU /
ZA PO(5/NaENE
^ ZLOC/NE...
ZAN/M-
LJIVO!
/
/n / i T
I
TA PRETPOSTAV-
KA MO©LA Bl SE
UZETI U OB-
ZIR KAD Bl
B BILA POT-
V KRiaePLOENA
KAKVIM DO-
 KAZOM...
r
0*
W 
JE LI VAM ARCHIE
MOlDA OTKRIO
SVOJE SUMNJE
VEZANO ZA
IPENTITET TE
OSOBEP
NARAVNO,
POSTAVJO
SAM MU I TO
PITANJE.
V
v." /
62
W-
1
upravo ae
HTIO ODGO-
VORITl KAO
MU OE METAK
ZA^EP/O USTA
ZAUVIJEK.
PRO-
KLETSTVO!
PRAVA
STETA.
STO ^
VAM JE
ooeovo-
- R/OP ^
NISTA,
NA2ALOST.
isM.
K
1?
mm « RS
fj
REKLO Bl SE DA
VAM NASE SELO
NE OONOSI
MNOGO SRE6E,
^ WJLLERE.
/MATE
PRAVO,
DO
VRAGA!
NASE
TAKO
ZABADALO NICJE
BAS
OTKR/LO
N/STA
/■ r
_
V
VJiT
m- H
y/y/y
JL
/
r
I
/
/
r^i
MEDUT/M, OVDTE M/
SE DOSOD/LO VE<5
PREV/SE TO©A DA B/H
MOSAO SAMO
^ TAKO OT/d/... ^
ODLUC/L/ STE SE ZADRZAT/
NEKO VR/CTEMEP
UPRAVO
TAKO
91
i
/, rv
v
W'
It

M
63
AKO NEMATE
NlSTA PROTIV,
OSTAT dU PAR DANA
KAKO BIN POKUSAO
POMOdl VAM RAS-
VIOETUTI OVU
TAJANSTVENU
7
IMAM ODRE&ENO
ISKUSTVO U SLlCNIM
SL-U^AJEVIMA, A SAD
IMAM I OSOBN/ RAZLO©
DA OSTANEM, OER SU
POKUSALI SREDITI y
k. / MENE. /
HMM...
SLAZEM
SE S
VAMA.
PRICU
BSZ
/
W
5.
J
V
ZSW A
1
DRASO Ml JE §TO du
MOdl RACUNAT/ NA VA§U
DRAGOCC7ENU POMOd... AL/
NEKA VAM BUDE JASNO DA
SE MORATE POSAVJETOVATI
SA MNOM PRIJE NEGO
LI BILO STO POD-
UZMETE.
ZAR OE TO
UOP6E POTREBNO
ISTICATIr' VI STE
&LAVNI OVDOE!
y.

AH, WILLERE,
ZABORAVIO SAM
VAM RE6l DA SE
VAS KONJ NALAZI
U KONJU^NICI
ZAJEDNO S ONIM
POKOJNOGA
MOZETE LI
Ml PREPORU&TI
NEKI DOBAR
HOTEL?'
HVALA
VAM NA
OBAVUESTI
. CHANEY.
r NEMATE ^
baS prevelik
IZBOR, ALI UPRA-
VO PREKO PU-
TA IMA JEDAN
PRILlZNO PRIS- .
V TOJAN / ^
ST. -^1
ARCHIEJA
m
1
z>
m
w
64
^ OPROST/TE, ©OSPO-
OO, ALI MISLIM DA
SE MORAM POdl
VIDIMO SE
W/LLERE
OSVJEZITI
m
jn
Df
/>
ra
-r
mi
JE LJ NAM
REKAO
ISTINUr*
m ;ma§ LI
RAZLOGA
SUMNJATI
U TOT'
=2)
T"
fisvr^
I
c
NE ZNAM STO MU JE ARCHIE
HTIO ISPRlZATI, ALI VJEROJATNO
SMO MU USPJELI ZAZEPITI
BAS
NE ALI OVAJ TIP POTPUNO
IZGLEDA Ml OPASNIJI SE SUA
CEGRTUSE
OD ZEM S
USTA NA VRIJEME
TOBOM
1
Oil
65
NO TO NIJE RAZUOS DA
SAD MANJE PAZ/MO
NA REND2ERA/
UPRAVO TO SAM HT/O
HOCU LI
PREDLOZITI AL/ TO NE
SA NAD
MOZEMO UCINITI Nl
ZIRAT/P CU
ONDA
Tl N( JA
POVaER/TI
TAa ZADATAK
NEKOM OD
NASIH
LaUDI.
HZ
5^
vr
V
BOLCTE UZMI OVOJICU
KAKO Bl SE MOSLI
SMCTENJIVATI NA STRAZl
NE 2EL/M DA WILLER
POSUMNJA U
ZNACI,
MORAJU
©A SAMO
DRZATI NA
OKUP
NESTO. 4
7
iin
r
%
- -/
HL
ZASAD ZELIM ZNATI ZA
SVAKI NOE&OV
POKRET, IZ MI-
NUTE U MINU—
TU. ZELIM ZNA-
TI KAMO IDE
I S KIM SE /
SUSRE^E. >£-=
DA
POSL/JE
CEMO
VIDJETI
m DO
SOVORE
NO
%
lit#
x
66
Te ve£eri. .
EVO ©A
OPET...
TED
1
r NIJE ONACT /STI OD
MALOPR/JE, AL/ / ON
DR2J HOTEL NA OKU...
KLAPIM SE OA GA JE
Serif postavio
k. TAMO.
ZNA&I OA NIJE SASVIM
UVJEREN OA SAM MU
ISPR/<5AO ISTINU O
SVOM RAZGOVORU
S JAONIM .
ARCHIJEM... /
vX
&
r
V
67
DOBRO DA SAM OTKRIO
KAKO ME NAPZIRU, OER NE
2EUM DA NETKO SAZNA ZA
posaer koji namoeravam
OBAVITI... BOLJE DA NE
IZADEM KROZ &L.AVNA
VRATA.
O O
DANAS Ml
JE VLA5NIK
HOTELA REKAO
GD3E tlVl SUDAC
I NE VOERUOEM
DA 6E Ml BITI
teSko pronaCi
NJEGOVU
K KU6U. j
r
o
/ /
✓
/
1
/
/
/
X /
/
/
/
68
SRECOM,
TLO JB
VRL.O ME-
KANO. ^
DANAS SAM
RAZGLEDAO
OKOLINU I
ZNAM KAMO
TREBAM
P06l. O
f
z:
v •
1/ Hla
HI
w< VvW
*
.i
-S-Ji
r
[i
/
r
SUCEVA ^
ku<£a je malo
IZVAN SELA / TO
dE Ml POMOd/ DA
ZADR2/M svoa
POSJBT U
TAJNOSTI.
I /M/'
P
V
1%^
:iX
69
SISURNO
ae ova. ,
'Oo
'/
t/tllriiI';'^ f
■Irn^ ^
-
,> ...ZNACf DA
CTE SUOAC
JOS UVIJEK
SUDAN. .
U PRIZEML.JU
VIDIM JEDAN
OSVUETLJEN
PROZOR... .
■ ^7T .
sry
vo
O
r
•
y «
Jk^an
N '
f
fS
vVl
r-
Jy
mi
rp*
T
1
hi
jf
[Ff
P
70
NE PREOSTA-
JE Mf DRUSO,
NESO JAVITI
MU SE.
DOBRO
SAM JE
C
/^7 • «
__/ V
2;
%
m*
m
f
ice
L
JV/
m
w •c
*'
m Vi
 sss.
^5

TKO B/
MOSAO B/TI
U OVO
POBAP .
1
ki
b i
1
;
71
VECER
DOBRA V/D/O SAM VAS
CXUTROS KOD
SERJFA... STO
TREBATE?'
SUCE PREPO-
ZNAJETB
LI MET'
ATHERTONE
OPROSTfTE NA
SMET/MJI
2EL/M RAZ&OVARATl S
VAMA, SU£E. ALI PRVO
ZNAOTE OA SAM ^OVOEK
OO ZAKONA, TEKSASK/
REN02ER... OVO OE
MOJA SLU2BENA
zna£ka.
m
x>
I
i/"'Ai
U Its
, s
ZNAM TkCO
STE, W/LLERE.
NOVINE STlZU
I OVAMO...
UOITE!
i.
KAKO TO OA
STE OOLUtlLI
POSJETITI ME
OVAKO
KASNOP
'4.
PONOVNO
SE JSPR/<5A-
VAM, ALf /Ml—
SAM MOGAO
POSTUPITI
ORUKZlOE.
MOO SUSRET
S VAMA MO-
RA OSTATI
U STROSOCT
TAJNOSTI.
Ltn
An
S?f
r
nxc
TE.
t
SaEONITE.
72
DAKLE O
CEMU JE
m
Riaecr'
7 OOPUSTITE Ml
POSTAVITI VAM OBDNO
PRILlZNO BEZOBZJRNO
PITANJB, SU^E...
M
x-v/
73
MILOSTIVA I O£AJNA
OZlNSKA L.JUBAV U VAMA
PREVLAOAVA NAD SAVJESCU
JEDNOe SUCA, A TO U
POSTENOM
OCINSKA
LJUBAVP
COVJEKU
SIGURNO
VELIKA
UZROKUJE
V <
PREVIRANaA
&
/
U TO VJERUJU SVI U SELU,
ODNOSNO V! iEUTE DA VJE-
RUJU... ALI DANNY POSTOJI
I NJEGOVO POSTOaANCTE
JE KRI2 KOJI NOSITE
NA DUSl! /" ^
VI NE ZNATE
§TO ©OVORITE...
PA JA NEMAM
PJECE/
(j? y
-
% yrsy )
Jv>-
0
/
/
i ii.
^ •"
SERIF
VAM OE I
KAO, ZAR
W IMEP
KOGA
OD
RE
STE SAZ NE,
GRIOE
Site.
NALI ZA
TOP
s
?,r
L
1
Stil
i
74
BIO JE TO PO&REBNIK
ARCHIE... REKAO Ml JE
TO MALO PRIJE NE&O
U JE OOBIO METAK
OD KO
&A JE ON
SAZNAO
ZA TOP
LEBA
%
lua
OTKRIO JE PUKIM SLUZAJEM,
PRISUUSKUJUCl RAZeOVOR IZMEBU
SERIFA I NJE&OVA POMOdNIKA... ALI,
NE BRINITE, NIJE OTKRIO NIKOM
OSIM MENU
i
I:
f
vv f/A
r OSIM SERIFA N
I CHANEYJA, KOJI
SE TIME KORISTE
KAKO Bl VAS DRfALI
U SACI, SAMO JA
ZNAM ZA TAJ—
k NU VA^EG
V-W SINA... ^
*
sto:
£
JOS NETKO ZNA... DOKTOR
JENNIN&... ON JE OEOINA
OSOBA KOJOJ SAM IMAO
HRABROSTI POVJERITI SE
KAKO BIH Ol_AK§AO
SVOJ TERET
X
oL
KOCTA
ZUODJEUA
STE MORAL!
PRIKRITIP
s KRABE
PLJACKE OAK
Serif
UBOJSTVA
CELU
CHANEY NA
SU JEDNE BANBE
KOJA BJELUJE
OKOLICI REB
BOCKA
rw
m
75
MNOSO PUTA IZVUKAO
SAM IH IZ NEVOLOA KOJE
SU IMALI SA ZAKONOM,
A ONI SU, U ZAMJENU,
SKRIVAU MOG SINA I
Sr/r/u Moau
SRAMOTNU
TAJNU...
7;:
Wl
L
zaSto
SRAMOT
NUP
y M
wr^s-
m
I
ZA$TO biste
SE SRAMIU SINA
KOJEG JE SUPBINA
U&INILA DRUKdlJIM
OP OSTALIHP
OH, PA... PA...
IMATE PRAVO...
B/LA OE TO
MOJA VEUKA
greSka/
v.
1
KAD SE PANNY,
NAKON STO JE
IZGUBIO MAJKU S
KOJOM JE 2IVIO U
BOSTONU, ISKRCAO
S PIU2ANSE U
REPPOCKU, TRE-
BAO SAM GA
DOCEKAT/
TREBAO SAM GA ZAGRL/T/
PREP SVIMA I OTVORENO
RE6l: "OVO JE MOJ SIN!"...
AU NISAM NA§AO HRAB-
ROST) U&INITI TO! NISAM
HTIO PA LJUPI ZNAJU KA—
KO JE SUPAC ATHERTON
STVORIO JAPNO SLABO-
UMNO STVORENJE PE-
PORMIRANA TIJELA...
BIO SAM KUKAVICA!
76
br.A
U JEDNOM TRENUTKU,
PRIJE OTPRILIKE DVIJE
&OOINE, ODLU<5lO SAM
NAPUSTITI REDDOCK / PRE-
SEUTI SE U NEKI ©RAD GOOE
ME N/TKO WE POZNAJE, VO-
OE6l DANWYJA SA SOBOM...
AU DOSOD/LA SE NESRE-
<5A S ONOM PRVOM
OOEVOJKOM I SVE
JE OT/SLO K
VRAGU...
77
tMIMimuiU-H
a
>Kl
ZNAM OA SE VAS SIN
KRIOE NA JEONOM MJESTU
K03E NAZIVAOU "KOLIBA STAROG
INOIJANCA"... I TO JE ARCHIE
OOZNAO PRISLUSKUaUdl
RAZ&OVOR IZMEOU
SERJFA I CHANEVaA...
N#
r v
J
s
.,r*
mm
-r
L EH w
-I |
OVAKO, SUTRA 6U POZETI
UZBURKAVATI VOOU KAKO BIH
PRISIUO PRAVE KRIVCE OA POCl- ,
NE KAKVU &RESKU NAKON KOJE
6emo ih mo6i raskrinkati.
A STO
BIH OA
TREBAO
UClNITI?'
rr
4-

T?
/i
o
NEMOaTE NIKOM
PRlZATI O NASEM SUS-
RETU I BUDITE SPREMNI
pru2iti mi pomo6
KAO OE OO VAS
ZATRA2IM.
' DOGOVO- ^
RENO, WJLLE-Vg
RE... MOUT rl-
6U SE BOGU I
OA USPI-
k. OEMO!
m
7?'
fj
■f
1/
/
il
78
JADNI STARAC!... DUSA
SA BOLI ZBOS TOGA §TO
ae NAPUSTIO SINA, AU ZBOG
ON/H NAVOONIH ZLO^INA PR/St-
LJEN OB OR2ATI SA SKRIVENOG
KAKO Bl IZBOEGAO OA SE UVAU
U JOB VE6E NEVOL.JE.
A
fTK
■
W'wrr.
tfr's/m
' vl
A ZA SVE
SU KR/V; ON/
GNJUSOVI
KOJI SU SE
OKORISTIU
OVOM
SITUACI-
^ JOM.
,11'
r>
//
a/-/ or? SUTRA
STVAR! SE Ml
JENJAJU/
-m /
7
/
SUTRA CU
POSJETITI BE
RIFA I PONUOI
Tl MU SOdAN
MAMAC KOJI
NEdE MOdl
PROPUS-
^ TITI...
I
i
ft
X
»•
OVA /SRA POSTAJE SVE
RISKANTNIJA, AU NIKAO U
2/VOTU NISAM SE POVUKAO
PREO OPASNOBdU I NE
NAMJERAVAM Nl
SAOA!
^ ^5-
V ' 0
■v
79
UISTOM TRENUTKU... NEMA
novost;
Pi ONDA"
i
/
^ •
L
/
M
^il
m
/. ©ENE I HANK
DR2AL/ SU ©A
U SMJENAMA
NA OKU SVE DO
MALOPRJJE, AL/
W/LLER NUE
NAPUSTAO HO-
TEL I SVJETLO
f U NJEGOVOJ
 sob; je
ZA SUTRA SAM
NADZOR MISLIO
povaeRiTi pRueoa
PVOJICI... TO Ml
se C/n; oprez-
NUIM. ^
BAH, VRAZE,
;mao aE te2ak
DAN / S/SURNO
aE ODMAH
ZASPAO.
X '
*
ugaSeno
7.
II
fif
odu/Cna zam;sao/ / njima rec;
DA ©A NE ISPUSTAJU IZ VIDA...
MORAMO SHVATITI STO MU
SE MOTA PO ©LAV//
BAH, NE<iE
IMATI MN0©0
KORISTI OD LaU-
^ DJ /Z SEUA/ ^
MOZDA SAMO ISTRA2UJE
NASLIJEPO I NADA SE DA
dE ©A NETKO UPUTITI ,
NA PRAVI PUT...
MOZDA
n;§ta.
I
z>
80
T
KAO PRVO, NITKO
NJSTA NE ZNA, A
KAO DRUSO, <5AK
I KAO Bl NETKO
neSto znao,
prev&e nas se
BOJI OA Bl SE
USUOIO PRO-
eovoRin.
1
1
<
/
Tl ncxZas ostani na
STRA2/. OA SAM
ve<5 priuZno
UMORAN.
rf.
VIOIMO SE
UOUTRO.
^ Ser/FE. _
AH, W/LLERE^
JESTE LI
xX
SX^ -^v)
UTRADAN UJUTRO ZDRAVO
SERJFE OOBRO
SPAVAL/r
ARD
u
c>7
Uf
tils ItXXJ
iiii) mm am
111*
a i
o
BOLJE aE TAKO.
KAO KLAOA! ZASPAO
SAM <5/M SAM OOTAK-
NUO JASTUK I N/SAM
SE BUOIO SVE DO
JUTRA.
TO C/E ZNIAK DOB
RO© ZDRAVUaA
SJEO
N1TE
r1
B
y
KOD MENE CTE SASV/M
orukZije.' mo2da aE
RAZLO© TO STO STAR/M,
AL; CESTO SE SAT/MA
OKREdEM U KREVETU
PR/aE NESO LI
USP/aEM ZAS—
PATI...
V y
/M
r -
-X
<

81
IMAM JBDNO PITANJE
ZA VAS, SER/FE... ZNATE U
©DJE SE NALAZI "KOUBA
INOiaANCA"F
STAROS
0
r 
/
y
Yi
TKO >
VAM JB
PRI<SAO
O
NJOOr'
nek;
r/p ura/rv
HOTE-
LU
4^
sv^»r
£ 0*
j

i
i
ui
ka2e da je
jahao t;m
KRAJEM I VIOIO
JE NEKOGA
iUDNOG T/PA
KAKO SE MOTA
U BUZINI
KOLIBE.
SE
DA
X NEGO, 
GE U ISTI- 
NA DA SVI ^
NASlROKO
ZAOB/LAZE TO
MJESTO ZBOG
LOSEG GUASA j
KOJI GA /
V PRATIF /*'
KRUZE
LOM
TAKVE GLA
SINE
r-
1

 

TO
PRKiA SE O NEKOM PROKLET-
STVU ZBOG TOGA STO JE PR/JE
PAR GODINA TAMO PRONADEN
KOSTUR IND/JANSKOG VRA<5A
KOJI JE 2lVIO U TOO KOLIBI...
GLUPOSTI,
SU SVE AU
L.JUDI SU PRAZNO
VCTERNI
>5
7
7
Tr
n
4
BAH TO
NASTAV/TE. RECITE
Ml §TO VAM C7E JE UGLAV
NOM SVE
aos ISPRICAO
STO Ml JE
TAJ TIP
REKAO
>5.
n
4
Ultl
82
OODAO JE SAMO KAKO JE TAJ
dUDAK KOJES JE VIOIO, <5lM JE
SHVAT/O DA ©A NIETKO PROMATRA,
ODMAH OTRCAO SAKRITI SE
U KOLIBU...
^77
SAD SE POSTAVLJA PITANJE AKO
SVI IZBJE&AVAJU TO MJESTO TKO
COVJEK KRIJE
JE KOJI SE
TAMOP
iTTTT
Til
r
i
STO KAZETE,
SER/FEP NE Bl LI
TO MOGAO BIT/
LUDI DANNVP
SVE
MOSUdE
JE
ALI NE
VJERUJEM
TO
V
C
(1
//
LI
NE MARIM MNOSO ZA PRAZNOV3ER-
OA! TI3EKOM PRETRAtlVANOA TOG
KRAOA, ZAVIRIO SAM U TU KOLIBU I
JAMilM VAM OA TAMO NIKOGA
NIJE BILO!
m
.4
4
N
y
>
KAKO SE ZOVE
gOVJEK KOJI
VAM JE ISPRlCAO
OVU ZANIMLJIVU
PRI^ICUP
r-
NE ZNAM...
ALI PRETPOSTAV-
LJAM DA JE U
PROLAZU, JER JE
ODMAH NAKON
doruCka OSED-
LAO KONJA I
NAPUSTIO
SELO.
83
3A SMATRAM OA
SE TOM TIPU SAMO
UdlNIL-O... MOiDA OB
VIOIO MBOVJBOA, PA
©A JB ZAMUENIO
ZA COVaEKA..
VJEROaAT-
NO... UOS-
TALOM, NUB
Ml IZ&L-BOAO
KAO NBTKO
TKO &OVORI
 ISTINU. /
 ,
N
leF* m
i y
r4
m
MBOUTIM, STAV/O Ml OB
BUBU U UHO. MOZDA U
TOO KOLIBI NBMA NIKOGA
ALI ZASTO NB BISMO
OT/$UI POSLEDAT/P
■
A ^

OVO PROKLETO
NJUSKALO NB
OOUSTAJB!
o
o
y
T7AH/AKO BAS 2E-
LITE, MOZEMO TO uei-
NITI, ALI PROBLEM JE
U TOME STO DANAS
(MAM PREVISE
POSLA..
MO&AO
BIH OTldl
S&M.
5/-
ALI NB
ZNATB
&D3B SB
NALAZl!
OB3ASNIT 6BTB
Ml... KOLIKO ZNAM,
NALAZl SB PAR
MIL3A OO SBLA,
ZAR NEP
ZAJEDNO
VRBMBNA
NAJH/TNJJOM
OOKUMBNTA—
OOGOVORENO
PUSTITB TO
ICI CEMO SERIPE VRATIT
CU SE ZA SAT
VREMENA
OA3TB SAT
Ml
OA
ZAVRSIM S
CUOM
y^.
84
ALI NE B/H VAM
PREPORUC/O PA
KVAR/TE V/P S T/M
PAP/RIMA/
w
□
PROKLBTO
NE ZNAM TKO JE TIP KOJI
MU OB PRJiAO O KOUBI STARO©
INDIOANCA, ALI ZAPAVJO BIH ©A
KAP B/H ©A SE POdEPAO/
O
3
J
W
ZABADALO/
V/SE
/MA
SRECE NEQO
PAMETl
O
o
fa*
- >
x
Mu
vVu
N
•7/
OVAJ PROKLET/
RENP2ER PREV/SE
aE OPASAN. KO-
RAK PO KORAK
PR/BL/2AVA SE
ISTINI!
o -=v
a

%
m
MORAM SE
OPMAH VIOJBTI
S CHANEYJEM. ON
S/SURNO ZNA KOJ/
SU NAJBOLJI STRI-
. OBLCI MEPU NA-
V S/M Laup/MA.
MORAMO ©A
UKLONITI! NEMA
PRUSO© RJESBNJAJ
VE6 SMO TO POKU-
§AL/ Ua/N/T/, AU
poSlo je po zuu...
OVAa PUT
fk. MORAMO >
USPJETI!
oo
/-
ii
KU
85
*>£&//= NE eUB! VR/JEME!, NEPL/eO ZAT/M, KLOPKA ' ^ ^ ^ ** ^ ^ ^
^4 TEXA JE SPREMNA. ^ 1
SHERIFFS OFF)C€
CEMO
KAt?
OTVOR/T1
EVO SA
PLESP
a
TO
>
K.
v/
f
pr«5ekat <5emo da nam
OKRENE LEDA, A TO (5E SE
DOSOD/T/ KAD BUDE ULA-
Z/O U §ER(POV URED.
SAGNI
SE U ME
DUVREMENU
INEMOJ
dopust/t;
DA TE UG-
LEDA/
V
■ I
SJiUt ...A, BUDU61 DA ME VEd
CTEDNOM POKUSAO UBITI,
ne6e oklijevati u£initi
TO JOS JEDNOM.
OVO aE TRENUTAK DA
S/ROM OTVORJM 0(5/.
SERIF MENEMOZe
ODVEST/ U ONU KOLIBU
I ZATO SAM SIGURAN
DA dE POKUSATI PRO-
NAd/ NEKI IZLAZ
[V /Z OVE SITU—
T ^ ACiaE...
li
1
>
Ik
86
/DEMO
VR/aEME
i
JE
P V^-f*
JL*
/J*>
4*
Ttt r"
SHERIFF'S OFFICE 1 </K
n i
ta t.-
b: -w
V-
U lii
m
0

-J
W/uii iif//< miKiiif//''
wiitmimm
11
I J_L_
1
X -St y/
r»
sa-H. •Hit
X
N l/
N.
m
87
VlPJEVSl OPRAZ U STAKLU, TBX SE
OCMAH BACA U STRANU / OVA PUSSANA
H/CA, NAMUENJENA NJEMU, OBLAZE
U PPAZNO
VATRE
PAKLENSKE/
m
m
r.
/
m
fl
m
m
/
Sljebe£eg tre-
NUTKA, RENBZER VE£
SPREMNO OOGOVARA.
AHHi
m
m
i C>>5
•A
C Vz
0
n.
J 0
i
, 1 1 •
1
-
m
i
m
w
WP
CP
CP
c
Y.
U
v
88
X DO VRA0A/
IZNENAeENJB NIJE
USPJELO I BOLJE Ml
JE POBaEdl KAKO
BIH SACUVAO 2IVU
 &L-AVU! ^
0
0^x1/
MS <4
//
I M
, "
I
.J
■nn
I 1
■N
i <
i M
PRE2IVJELI TIP
SIGURNO BJE2I SA
AMI
STRAtNJE STRANE
l!> r
V-
A
y
■ly
A

r~-

• o
r>
rz
^z
X4-
<r
89
ENO ©A/
STAN//
W
V
"N
✓
#- - '
1
I
✓
BAMZ
>

■N
M >- ss»
PRO
KLETSTVO,
promaSjo
SAM
OO
V -
3^ ,/7^ - It
^Jl
Nv
r/
T-
vS
:l
'Ms IIVV--
'IhS^
3
A
^>y<M-
90
TRENUTAK/
OVAJ NEPREO-
VI&ENI POSACAJ
MOGAO Bl SE
POKAZATI KAO
OAR PROVIO-/
NOSTI. ( )/-
SAD JE
VE6 PRE
OALEKO
o
i
o
O
1
d }L.
i
"Cr'vERNONja^
1/^
/ TAKO. MA
LO POSUJE.
AKO ODGLUMIM KAKO SAM, BAREM ZA
DANAS, IZBA£EN IZ STROCTA, MOGU SE
oklaoiti oa Serif niecSe oopustiti da
MU PROMAKNE PRILIKA!
T
N
OPEW 6
m mi ra inr
o
NO

s-
p
§
v
K
i
o
T
0}
WILLERE/
fllJ
I IJ
i
■v
MS
rv I".' 'TI I
ran
i -— A
5
91
ALI STO SE DO-
©OD/LOP NALAZIO
SAM SE KOD
PU§KARA KAD JE
CHANEY DOTRCAO
OBAVIJESTITI ME y
PA OVOOE A
pucaju...
NISTA ^
OZBILO-
MO... BA-
REM SE
NADAM. >
JESTE
U RA-
NJEN/P
POKUSALI
SU ME aoS
JEPNOM UBITI,
ALI NIJE IM
USPJELO Nl
OVAJ PUT.
c /'•
u
I
ii-
I, ' Ota,,
■ ^—-^1
r
X
MjllfflD
jM
/ S / s
AKO JE
/Z SELA,
CHANEY <5E
©A PREPO-
. ZNATI. >
BILA SU 
OVOaiCA I PUCALI
SU S KROVA KUCSE
PREKO PUTA VASE©
UREDA... JEDAN
OP NJIH PLATIO j
JE ©UAVOM. /if
r
fee
1
>Tn in—1
<1
V
nrr:
rTtli i M '
CMI
OSOBNO CU
VAM POVEST/
POKTORA
JENNIN&A.
JA OPMAH JPEM U
HOTEL... BISTE LI
Ml HTCJELI POSLATI
LIJE^NIKAF
NIJE IZ SELA...
NIKAO ©A PRIJE
NISAM VIOIO!
DAKLE
CHANEVP
I
y-
92
/V
JESTE LI CUU/,
WJLLEREP... JBSTB LI
SIGURNI DA NISTE ZA
SOBOM DOVUKL/ TU
DVOaiCU PROTUHA KOJI
SU IZABRALI UPRAVO
REDDOCK KAKO Bl SB
OBRAiUNAU S
VAMAP
NE ZN/AM STO
BIH VAM RBKAO,
SERIFE... U OVOM
TRBNUTKU NJSAM
SI&URAN Nl
U STO...
NEMOJTE
ZABORAVITI
POSLATI Ml
DOKTO
RA NE
BRINITB!
•f
1
/A
OVAJ PROKLBTNIK
IMA SEDAM 2IVOTA!
KAKO SB UOP6B
USPIO IZVUCl I
ovao purr
NE ZNAM KAKO
BIH TO OBOAS-
NIO... SLATER /
CTERRV BILI SU
PRVOKLASNI
STRIJBLCI.
/<
f'
NEMAMO SE <5E- ^
©A BOJATI, SER/FE.
OVOOB MALOBROJ-
Nl POZNAJU
SLATBRA.
PO&NOU PRISTIZATI
LJUOI... POZURIMO SKLO-
NITI LES PRIJB NESO
Sto ©a netko
PRBPOZNA!
u
93
PeSETAK MtNUTA POSUJE CEKAM VAS PRI
REC1
OTVO—
RENO
oe...
U&ITB!
ZBML.aU DOC DOGOVO
CETE XAKO
Ml RENO
SER/P OB! DOVEO
SAM UaBiNIKA!
OB
MU
-r.x
UL»0
CEKA ME DOLCJE...
IZGLEDA VRLO ZABRINUT
MOGU
PRETPO-
STAVITI!
ONDA
SE
KAKO VAS
ZBOS
OSJECA
TEP
JE LI
SER/F
OTISAO
r>
s
Mi <
/ J'O!
✓

7
( ^
M^S
HAODB, SKINITE
XOSULJU I DAJTE DA
POGLEDAM RANU...
HTJO SAM VAS
VlDOeTI NASAMO,
DOC/ ZNAM DA STE
DOBAR PRiaATELa
SUCA ATHERTONA
/ DA SE MOGU
POUZDAT/
U VAS...
X NEMA
NIKAKVE
PANE, DOK—
TORE JEN—
NING... OVO
AU... NE
SHVAdAM...
JE SAMO
PREDSTAVA
SER1
ZA
FA
JZ5
<58
I
Or
/ i
94
Tex UKRATKO prepr/Zava poktoru kako je saznao za tajnu suea athertona, otkriva-
ju£l MU DA JE OJLUZ/O JEDNOM ZA SVA&JA RASKR/NKAT! UCJENJIVA^E, / NA XRAJU...
...I SAO VAS MOUM OA
OOMAH POOBTB K NJBMU
I OBAVIJBSTITB ©A OA dB
Ser/f sisurno podi noCas
OO KOUBB STARO© INOIJAN-
CA I POKUSATI PPBMJBSTITI
OANNVOA NA NEKO ORUGO
MJBSTO, KAKO ©A NE BIH
MO©AO PRONAdl.
-y
J
A §TO
ATHERTON
MORA
UilNITIr'
f NEC^E MORATI ougo
Zbkati. ja <iu STidi
OOMAH POSUJB SERJFA,
 JER Cu ©A SLIJBOITI...
 JB U VAM SVE >
CJASNOP
MORA STl6l TAMO PRIJB SERiFA J
PRIORU2lTI SB SVOM SINU U KOLIBI
RECITE MU OA UZME PUSKU I DRfl
SERIFA NA OOSTOJANJU SVE
DO MO© DOLASKA. ^
RACU
NAJTB NA
MENE
< ••—
'fShumju
MAL.O
POSUJE...
A SAO Ml PRBVUTB
RAMB KAKO BISMO OVU
PRBOSTAVU U<5lNII_l SASV/M
UVJBRL-JIVOM, A ZATIM
SIOITB RB<tl SERIFU DA
MORAM OSTATI U KRB-
VBTU JOS BARBM X
^ PAR DANA.
HVALA
OOGOVO
BVO,
&OTOV
SAM!
RENO
/
n /
I*
X
V
/•
w
95
BIT dB BOL-JE
OA POOEM, AKO
2EUM UPOZOR/TI
v ATHERTONA NA
VRIJEME...
ZAMOLIO BIH VAS
aO$ JEONU USLUGU,
OOKTORE... MORATE
Ml OOVESTI KONJA IZA
HOTELA. HOdETE LI
TO U<5lN/T/P
NE SAMO OA 6U UZlNITI SVE
STO STE OO MENE TRA2ILI,
VE6 6U I PO61 SA SUCEM OO
KOUBE STARO© INOIJAN-
CA... A PONIOET (tU I JA
PUSKU SA SOBOM/
s"
JT
N
NE PRETCTERUuTE!
SVE TO d/N/M
U /ME PRIOA-
^ TELOSTVA.
ONOA,
DOCP
SVE JE U
REOU... IZVAOIO
SAM MU META/C
I ZA PAR OANA
TREBAO B/ SE
OPORAV/T/.
V/ STE PRAVI
COVJEK
DOC/
i
I cr
a^:
CE LI U STA-
ncu pr/mat;
POSJETEP
U TOM SLU-
iAJU, IDEM ©A
POZORAVITI.
MA
PA
OAJTE
NIJE NA
SAMRTI
> f

96
doc mj ae
REXAO DA MO
RATE OSTAT/ I
XREVETU PAR
^ DANA... ^
SLOBOD
NOr' DA
TO MJ SE
BAS NE
SVIDA ALI
MOSLO JE
UDITE B/TI
SERJFE SORE
NAJVJSE
MJ JE 2AO
§TO MORAMO
ODGODITJ SVOa
POSJET KOLIBI
STAROS
JND/JANCA...
TXO XAZE
DA SA MORA-
MO ODGODITJ?
OTldl 6u ao§
veCeras tamo
. S CHANEV- .
CTEM.
V
'11
J .
BIT CE TO
PRVO $TO dU
UClN/T//
NE KR/JEM DA SAM PR/L/CNO
SUMNC/aAV U VEZJ PRICE KOJU VAM
je /spr/£ao onaj tip, al; m/slim
HOCETE
MJ SUTRA
i
PREN/JETI
DA «JE BOUJE PROVJER/TI
STO STE
/
SUAZETE LJ SE?
PRONAS
LI?
IMATE
PRAVO.
z
/ /

z
#9
6^5
1/Z'' 4
*»
m

97
ONDA, >
VIDIMO SE .
SUTRA/
A VI SE OPORA-
VITE C/M PR/C7E,
U REDUr*
DAT dU
SVE OD
SEBE.
r
iS
V
y
/
y
i
m
©R/aESlS, MISTER V
LIMENA ZVIOEZDO... 1
VIP/MO SE aoB
ve£eras/
BAH, SRECA
JE IRAK NA
NASOJ
STRANI/
o
?T
JA
Sa
o

p
"A I
ik
t /
/-//
/ u
Ll
SLATER I NJEGOV PRUATELJ
NISU ©A USPJELI UBITI, ALI BAREM
SU ©A PRIKOVALI ZA KREVET... A
C7A dU U MEDUVREMENU MOdl
PODUZETI SVE MJERE
^ OPREZA! y~ MiJ
C3
O O
A
o
98
TE VEZeri. .. TAKO CEMO ZAGRIJATI UTROBU
KAKO B/SMO SE LAK§E NOS/U
S HL.AONIM PLANINSKIM
^ ZRAKOM.
ZASTO
HOdEMO U NEP
NE$TO
POPITI
PRIJE POLASKA
SER/FEP
/V/
f
VR/C7EME
SPREM aE DA SE JA
SU
N POKRENEM
KRENU *
Tl
r •
?y
i
7 SKAKANJE
KROZ OVAJ
PROZOR VE<i
Ml PRELAZI U
NAVIKU.
NIKOG
NA V/DJ-
KU! .
M

N 
99
33^
w
m
W-
r
n
HMM... L/OBRI
DOKTOR JENNING
NIOE ZABORAVIO
OSTAVITI Ml
KONJA.
1
111
1,1:
It < ^
us?-
¥
JM-rl'
/A
'mmmm.
m MADAM SE DA
Serif i chaney
ne6e pustiti
KORUENJE U
SALOOMU. ^
P
PRICEKAJ A
ME OVDC7E,
BEZ DA
TE NETKO
auaE,^
^ okavpSJ
V is
rr
naa =
li'Wfe
/
W JUIHBIWI^, M
100
Au, TEX NE MORA OUGO OEXA TI...
EVO IH
1
r
K

X
XJ.
ii

/.
W»'
SAO
*1 O M JE MOO HAJOE BRATE
/DEMO
RED/
SETNJU
/VJ
k
n
nUt
/
[/
101
za6i 6u iz sela
SPOREDNIM ULlZlCAMA.
SAC? VE6 DOBRO
POZNAJEM NJIHOV
RASPOREC?.
T.
7T
(f
—-• l.
3:
I*
'
ENO IH!...
IMAM SREdU §TO
NE OZEKUJU OA IH
NETKO SLIJEOI PA
ne<5e biti previ$e
OPREZNI.
i
y-
*P'
A
oQ

W- ' "
s
w
I
BIT 6E Ml DOVOL.J-
NO SUaEDITI IH IZ
OALJINE, KAKO ME
^ NE Bl VIOaELI.
jP**
O
/<
/ jSS
C
s
1
w*
UOSTALOM, MOGU RAZUNATI NA
TAMU I ZlNaENICU OA (ZEMC? SE
USKORO SUOZlTI S PLANINAMA
GOJE Ml SVAKA OKUKA NA
CESTI MOZE POSLUZlTI KAO
ZAKLON OO NJIHOVIH
POGL-EOA.
O
y
 %
, ^ V.
. v ^
102
jeste li
've6 odlu£iu
©DCTE dEMO
PREMJESTITI
OANNYJAr'
UPRAVO
RAZM/SLJAM
O TOME.
V s
Sro ka2e§ da
©A SAKRUEMO U
BRVIMARU CTONASA
CULTERAP
ZVU£l
Ml KAO
ODLKiNA
IDEaA.
T
TAMO
SAD NEMA
N/KO© / ODL/<5-
NO 6E POSLU-
2iti NA^OJ
SVRSI.
N
fe.
■;v
NARAVNO,
TO JE SAMO
PRIVREMENO
RC7ESEN<7E.
POSUJE dEMO ©A
VRATITI U KOUBU STARO©
INDiaAfMCA KOJA JE MNOSO
SI&URNIJA JER JE LTUDI
IZBJEGAVAJU, AU TO dEMO
MOdl UdlNITJ TEK NAKON STO
SE NAM SE ONOJ ©NCJA—
VATOR W/LLER PRESTANE
MOTATI OKO
NOGU...
SAMA
ZLA SUDB/NA
NANUELA ©A
aE NA NA§
PUT!
w*
103
U PRAVU SI,
PROKL-ETSTVO!
IZGARAM OD ZELJB
OA MU SLOMIM
VRAT GOLIM
k. RUKAMA.' ^
^^7 SMIRITE 
SE... RIJE-
S/T cfrEMO GA
. 1/ ~ < SE PRVOM
' A §B9 .V PRIUKOM!
- Jmh
-s
f
* V
p-
rr
I
r
x
IZGL-EOA OA NE 2URE... V,
t;m bolje, jer 6e suoac
I OOC IMATI OOVOLJNO
VREMENA STldl TAMO
k. PRUE NJIH.
I «
» yV
* 'W
C.)

•-k 

/
(O
s^ir VREMENA
%
POSUJE

s?
LUOI
OANNY SPA-
VA, AU BRZO
(±EMO GA
PROBUOITI.
ST GLI
SMO
f
f.,.
.Z"
.Us
-•Jit.';.
.i*
Wi
I'M
104
&V<DJICA JAHA£A POLAKO am
PREOUJUPREMA ROUBl, KAO
/H IZ RAZM&L.JANJA TRGNU
IZNENAONA ZAPOVUEP IZ
NJEZ/NE UNUTRAS/WJOS77.
$
NE Ml—
Site se ili
PUCAM/
&
n
Mi
tffll'W.
^ i • //'
r/'
SUCE
HEJ
SVIH Ml
VRAGOVA!
TO JE ©LAS
SUCA ATHER-
TONAJ
STO RAP/TE
PREPO-
ZNAO SAM
©A. PRE-
PUSTI TO
MEN//
OVPCTE U OVO
STO
POBA A
VAS
PVOJ/CA
RAPl
-A rep'
rH-
■JP**
Lgi
.'S
A
Jwfcr- -
PJ
ODSOVOR CJB VRLO JEDNOSTAVAN,
su£e/ doSli SMO PREMJESTITI VA-
SE© s;na kako bjsmo izbjegli
DA ©A ONAJ PROKLET/ NE M/£l
REND2ER PRONADE/ SE'
rend2er
Ml JE OTVORIO
06/, Ser/pe/
NAPOKON SAM
SHVATIO VA§U
l&RU/
105
VI STE UBIU
LORY CULTER I
OSTALE PJEVOOKE
SVALJUOUCl KR/VNJU
NA MO© S/NA. NA
TAJ NAi/N DRlALI STE
me u Sac/ kako b/h
MO©AO OSLOBAOATI
CUANOVE VASE
razbocn/Cke
BANDE/
A
TO SU
teSke
RiaEZi,
SU6E.'
.X
MOZOA / NISU DALEKO OD
ISTINE... ALI GDOE SUDOKAZ!
ZA TO STO ©OVOR/TEP
JEDAN OD DOKA
ZA JE OVDJE
SERIEE/
VT
nipr
T/ 0
1

w
In
))
r
•r %
i
I ^
/
OVO JE VAS SAT.
PREPOZNAJETE LI
©AP SI&URNO STE
SE PITALI &OJE
STE ©A
IZGUBILI...
106
BAH, JA 6U VAM
Red:/.' LAN£/d ae
ZAPEO ZA JEDNO
PUCE NA ODJEdl
LORY CUL.TER, DOK
SE DJEVOaKA BO-
RILA S VAMA PR/-
JE NE60 STE
JE UBIL//
j*
i
VI STE NE
RAZMISLaAJUdl
ZNACI NJU UPALI
NJSTE B/LI
RANJENI...
POSTAVIU
STE Ml
ZAMKU
♦-——
NE/ ORU&E
NfSAM/ B/O JE
TO DANNY/ ON
OE PERVERTIT!
S/LOVAO IH C7E /
PAVIO/
jeste
LI V/ UBIL! I
ORUGE PJE-
VOJKEP
u
SIGURAN SAM OA
SU TO B/LA OJELA
NEKOG PERVER-
TITA, ALI NUE
SE RAPILO O
PANNYCJU, VEd
O dOVJEKU
PORED VAS/
&
CHANEY /H
§
CTE S/L.OYAO
UBIJAO/
V
MNOGI U SELU ZNAJU
ZA NJEGOVE SLABOST//
JEPNOM JE B/O / PROZVAN
ZBO© TO©A... ALI VI STE
SVE UVJERILI U OANNYJEVU
KRIVNJU KAKO BISTE
k MO©L/ I OALJE PR2AT/
SUCA ATHERTONA
U §AC//
I
%
107
*
r
SVE OVO CU PONOV/TI I NA
SUDU, A OVDJE JE SLU^AJNO
I DOKTOR JENNIN& KOJI 6E
VRL.O RADO SVJEDOeiTI
PROTIV VAS... r
N
JESAM
□
U U
v
PRAVU
POCP
M" xsV/ -sr
U c-^
Li
i .
NARAVNO,
MISTER
WIL-L.ER!
■ I :
A OVAJ PUT "
ne£e BITI
namjeSteno©
SU&ENJA...
NUE LI TAKO,
SU6E ATHER-
TONEP
MIL
r.

«
NARAVNO OA
'ECE B/T/f OVA SAO,
CHANEV/
NECE BtT// OVAJ
PUT PRAVOA IOE
OO KRAOA BEZ
POPUSTA ZA BILO
KOGA!
1
>
/
<
/
R
;v
X.
>0
108
/
A_y
;
i-T
CP
k
7v-
z^z/
%
AHH!
j
V ' 1
' ' /
'Vi
/
'K
109
110
UPITE
WV/LLERE
ZELIM OA
VIOITE A/
SINAf
MO&
DANNY...
V
I'R.
NE soa
SE ovaj
COVOEK
CTE PR/JA
L
TELJ
r
t-r
W5i
If
32
ORA&O Ml JE
STO SAM TE
UPOZNAO,
^ OANNY! ^
III
MEEE...
Nlll...

K v v;
*13
O j//ll
SUTRA <±U U SUONICI
OKUPITI SVE STANOVNIKE
REOOOCKA I RE<5/ /M
IST/NU O SVOM SINU,
$ER(FU I O UBOJSTVIMA
DJEVOaAKA...
?C-
w:
111
ALI NAKON TOGA NEdEMO OSTATI OVDC7E,
GDJE DANNY IMA PREVISE RUZNIH USPO-
MENA. IMAM DOVOLJNO GODINA DA PO-
DEM U M/ROV/NU. PRESELIT dEMO SE
U BOSTON. TAMO IMA DOBRIH UJEi-
NIKA KOJI dE SA POKUSATI
NE OdEKUJEM dUOA, ALI TO
NUE Nl BITNO. JEDINO §TO
2ELIM JE 2IVJETI S NJIM
I POKUSATI NADOKNADITI
MU TOUKE GODINE KO-
STAVUJAO
SAM SA
JE
IZUJECITI
NV
i
I
f
ZAPO
ODSAD dEMO
UVIJEK BITI ZAJEDNO,
DANNV... vJESI LI >
K ZADOVOLJANP
ZAAADOOO...
VOOOLJAAN...
SAAM,
. TAAATA! ^
rS
I
f
SUTRAOAN, NAKON STO JE OBAVIO
SVJEOOOENJE PREP SUPOM, TEX
JE, NAPOKON, MOGAO NASTAV/T/
SYOJE PUTOVANJE.
//
/ CARSON
dE POLUDJETI
ZBOG MOS
KA$NJENJA, ALI
OBJASNIT dU MU
DA NISAM UZA—
LUD IZGUBIO
VRIJEME.1
X
y.
o
k o
x
/ •/, ■ i
* A
V-
'7.
MK5
■.iky*
/ ^ I ro
0 •
"i-, • ?■
SVRSETAK
- * 
112
u

*
r
a
1
e>! •r-
a
p
/
*0
>
r1
■>,
ff.
^i1


v
N
 >
v5
/

0>
>


/
N CVILL/
U
U ovoj strip prici Tex na Stjenovitim
Planinama otkriva jednu rusevnu
baraku i u njoj nalazi mrtvo tijelo zene,
Lory Culler. Istraga vodi u Reddock gdje
svi mjestani sumnjaju na jednog covjeka,
Ludog Dannyja, maloumnog i odbacenog
sina suca Athertona, koji je bio zatvoren
na tajnom mjestu jer njegov otac nije htio
da svi saznaju za sinovljevu bolest. Kakvu
ulogu u svemu ovome ima gradski serif i
tko je jadnu Lory Culler osudio na smrt?

Recomendados

Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf) por
Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)
Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)zoran radovic
238 vistas115 diapositivas
Tex Willer Strip Agent Gigant 021 - Zemlja bezakonja por
Tex Willer Strip Agent Gigant 021 - Zemlja bezakonjaTex Willer Strip Agent Gigant 021 - Zemlja bezakonja
Tex Willer Strip Agent Gigant 021 - Zemlja bezakonjaStripovizijacom
949 vistas248 diapositivas
Tex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdf por
Tex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
194 vistas354 diapositivas
Tex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf por
Tex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
283 vistas334 diapositivas
Tw almanah 018 grad zla (coa backup pdf) por
Tw almanah 018  grad zla (coa backup pdf)Tw almanah 018  grad zla (coa backup pdf)
Tw almanah 018 grad zla (coa backup pdf)zoran radovic
324 vistas115 diapositivas
Tex Willer Maxi 015 - Vrijeme pokolja ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por
Tex Willer Maxi 015 - Vrijeme pokolja ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 015 - Vrijeme pokolja ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 015 - Vrijeme pokolja ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
220 vistas306 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Tex willer sbe 296 mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back... por
Tex willer sbe 296  mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back...Tex willer sbe 296  mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back...
Tex willer sbe 296 mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back...zoran radovic
273 vistas166 diapositivas
Tex Willer Strip Agent Gigant 014 - Pustinjski grabežljivci por
Tex Willer Strip Agent Gigant 014 - Pustinjski grabežljivciTex Willer Strip Agent Gigant 014 - Pustinjski grabežljivci
Tex Willer Strip Agent Gigant 014 - Pustinjski grabežljivciStripovizijacom
871 vistas240 diapositivas
Tx sak 2 razbojnici iz magle (walker&amp;enwil)-sz(coa backup pdf) por
Tx sak 2  razbojnici iz magle (walker&amp;enwil)-sz(coa backup pdf)Tx sak 2  razbojnici iz magle (walker&amp;enwil)-sz(coa backup pdf)
Tx sak 2 razbojnici iz magle (walker&amp;enwil)-sz(coa backup pdf)zoran radovic
302 vistas164 diapositivas
Teks Viler SA 031 - Capitan Jack por
Teks Viler SA 031 - Capitan JackTeks Viler SA 031 - Capitan Jack
Teks Viler SA 031 - Capitan JackStripovizijacom
671 vistas248 diapositivas
Tex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdf por
Tex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
299 vistas344 diapositivas
Tex libbib 061 pobuna cheyennea (pdf emeri)(17 mb) por
Tex libbib 061  pobuna cheyennea (pdf emeri)(17 mb)Tex libbib 061  pobuna cheyennea (pdf emeri)(17 mb)
Tex libbib 061 pobuna cheyennea (pdf emeri)(17 mb)zoran radovic
133 vistas236 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Tex willer sbe 296 mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back... por zoran radovic
Tex willer sbe 296  mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back...Tex willer sbe 296  mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back...
Tex willer sbe 296 mjesec comancha (scanlation) (dobardabar-2012) (coa back...
zoran radovic273 vistas
Tex Willer Strip Agent Gigant 014 - Pustinjski grabežljivci por Stripovizijacom
Tex Willer Strip Agent Gigant 014 - Pustinjski grabežljivciTex Willer Strip Agent Gigant 014 - Pustinjski grabežljivci
Tex Willer Strip Agent Gigant 014 - Pustinjski grabežljivci
Stripovizijacom871 vistas
Tx sak 2 razbojnici iz magle (walker&amp;enwil)-sz(coa backup pdf) por zoran radovic
Tx sak 2  razbojnici iz magle (walker&amp;enwil)-sz(coa backup pdf)Tx sak 2  razbojnici iz magle (walker&amp;enwil)-sz(coa backup pdf)
Tx sak 2 razbojnici iz magle (walker&amp;enwil)-sz(coa backup pdf)
zoran radovic302 vistas
Teks Viler SA 031 - Capitan Jack por Stripovizijacom
Teks Viler SA 031 - Capitan JackTeks Viler SA 031 - Capitan Jack
Teks Viler SA 031 - Capitan Jack
Stripovizijacom671 vistas
Tex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic299 vistas
Tex libbib 061 pobuna cheyennea (pdf emeri)(17 mb) por zoran radovic
Tex libbib 061  pobuna cheyennea (pdf emeri)(17 mb)Tex libbib 061  pobuna cheyennea (pdf emeri)(17 mb)
Tex libbib 061 pobuna cheyennea (pdf emeri)(17 mb)
zoran radovic133 vistas
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
zoran radovic196 vistas
JUB - 100 - Teks Viler - SUPERTEKS.PDF por zoran radovic
JUB - 100 - Teks Viler - SUPERTEKS.PDFJUB - 100 - Teks Viler - SUPERTEKS.PDF
JUB - 100 - Teks Viler - SUPERTEKS.PDF
zoran radovic128 vistas
Tex LIB 070 - Obracun kod korala por Stripovizijacom
Tex LIB 070 - Obracun kod koralaTex LIB 070 - Obracun kod korala
Tex LIB 070 - Obracun kod korala
Stripovizijacom669 vistas
Tex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad Arizonom por Stripovizijacom
Tex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad ArizonomTex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad Arizonom
Tex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad Arizonom
Stripovizijacom836 vistas
Tex Willer Maxi 016 Starkerov zakon (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 016 Starkerov zakon (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 016 Starkerov zakon (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 016 Starkerov zakon (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic204 vistas
068 - Teks Viler - KRVAVA LAGUNA.PDF por zoran radovic
068 - Teks Viler - KRVAVA LAGUNA.PDF068 - Teks Viler - KRVAVA LAGUNA.PDF
068 - Teks Viler - KRVAVA LAGUNA.PDF
zoran radovic168 vistas
Zagor.korijeni.lib.004(corpz.bas tard) por zoran radovic
Zagor.korijeni.lib.004(corpz.bas tard)Zagor.korijeni.lib.004(corpz.bas tard)
Zagor.korijeni.lib.004(corpz.bas tard)
zoran radovic307 vistas
Tex Willer Strip Agent Gigant 015 - Cijena osvete por Stripovizijacom
Tex Willer Strip Agent Gigant 015 - Cijena osveteTex Willer Strip Agent Gigant 015 - Cijena osvete
Tex Willer Strip Agent Gigant 015 - Cijena osvete
Stripovizijacom908 vistas
Tex Willer Strip Agent Gigant 001 - Usamljeni jahac por Stripovizijacom
Tex Willer Strip Agent Gigant 001 - Usamljeni jahacTex Willer Strip Agent Gigant 001 - Usamljeni jahac
Tex Willer Strip Agent Gigant 001 - Usamljeni jahac
Stripovizijacom1.5K vistas
Bjeli zub tex willer - kolor por Stripovi Klub
Bjeli zub  tex willer - kolorBjeli zub  tex willer - kolor
Bjeli zub tex willer - kolor
Stripovi Klub3.1K vistas
Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)
Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)
zoran radovic202 vistas
Tw almanah 017 banda meksikanaca (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 017  banda meksikanaca (coa backup pdf)Tw almanah 017  banda meksikanaca (coa backup pdf)
Tw almanah 017 banda meksikanaca (coa backup pdf)
zoran radovic237 vistas
Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)
Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)
zoran radovic166 vistas
Tw almanah 015 crna mocvara (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 015 crna mocvara (coa backup pdf)Tw almanah 015 crna mocvara (coa backup pdf)
Tw almanah 015 crna mocvara (coa backup pdf)
zoran radovic203 vistas

Similar a Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)

Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf) por
Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)
Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)zoran radovic
178 vistas115 diapositivas
Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf) por
Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf)Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf)
Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf)zoran radovic
227 vistas107 diapositivas
Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf) por
Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)
Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)zoran radovic
174 vistas115 diapositivas
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf) por
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)zoran radovic
207 vistas99 diapositivas
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf por
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdfTex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
267 vistas626 diapositivas
Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf) por
Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)
Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)zoran radovic
188 vistas99 diapositivas

Similar a Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)(20)

Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)
Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)
zoran radovic178 vistas
Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf)Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf)
Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf)
zoran radovic227 vistas
Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)
Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)
zoran radovic174 vistas
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
zoran radovic207 vistas
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdfTex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic267 vistas
Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)
Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)
zoran radovic188 vistas
LUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
LUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfLUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic39 vistas
Detektiv Dante 01 - Rajski grad (RAS) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Detektiv Dante 01 - Rajski grad (RAS) (Coa_backup PDF).pdfDetektiv Dante 01 - Rajski grad (RAS) (Coa_backup PDF).pdf
Detektiv Dante 01 - Rajski grad (RAS) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic62 vistas
Tex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic211 vistas
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic224 vistas
Tex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic336 vistas
LUK PHPR 2 - Grabljivci [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
LUK PHPR 2 - Grabljivci [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfLUK PHPR 2 - Grabljivci [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 2 - Grabljivci [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic18 vistas
LUK PHPR 4 - Tajne [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
LUK PHPR 4 - Tajne [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfLUK PHPR 4 - Tajne [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 4 - Tajne [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic39 vistas
LUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
LUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfLUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic34 vistas
LUK PHPR 5 - Maske [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
LUK PHPR 5 - Maske [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfLUK PHPR 5 - Maske [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 5 - Maske [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic23 vistas
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic382 vistas
Tx sak 1 osveta braće king (walker&amp;enwil)-sz (coa backup pdf) por zoran radovic
Tx sak 1  osveta braće king (walker&amp;enwil)-sz (coa backup pdf)Tx sak 1  osveta braće king (walker&amp;enwil)-sz (coa backup pdf)
Tx sak 1 osveta braće king (walker&amp;enwil)-sz (coa backup pdf)
zoran radovic361 vistas
Marti misterija docteur mystere - 02 - rat svjetova (coa backup pdf) por zoran radovic
Marti misterija  docteur mystere - 02 - rat svjetova (coa backup pdf)Marti misterija  docteur mystere - 02 - rat svjetova (coa backup pdf)
Marti misterija docteur mystere - 02 - rat svjetova (coa backup pdf)
zoran radovic182 vistas
0472. Medju Vikinzima por Tompa *
0472. Medju Vikinzima0472. Medju Vikinzima
0472. Medju Vikinzima
Tompa *1K vistas
Tex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic179 vistas

Más de zoran radovic

Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdf por
Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdfZagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdf
Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdfzoran radovic
117 vistas308 diapositivas
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdf por
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdfCitac tmine (ALIEN SF - 18).pdf
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdfzoran radovic
32 vistas297 diapositivas
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf por
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdfzoran radovic
376 vistas532 diapositivas
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdf por
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdfKonan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdf
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
221 vistas366 diapositivas
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdf por
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdfefb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdf
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdfzoran radovic
42 vistas63 diapositivas
4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdf por
4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdf4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdf
4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdfzoran radovic
67 vistas67 diapositivas

Más de zoran radovic(20)

Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdf por zoran radovic
Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdfZagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdf
Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdf
zoran radovic117 vistas
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdf por zoran radovic
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdfCitac tmine (ALIEN SF - 18).pdf
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdf
zoran radovic32 vistas
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf por zoran radovic
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf
zoran radovic376 vistas
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdfKonan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdf
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic221 vistas
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdf por zoran radovic
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdfefb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdf
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdf
zoran radovic42 vistas
4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdf por zoran radovic
4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdf4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdf
4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdf
zoran radovic67 vistas
LMS_0333_-_Veliki_Blek_-_Zakon_i_pravda_(enwil__emeri)(5_MB).pdf por zoran radovic
LMS_0333_-_Veliki_Blek_-_Zakon_i_pravda_(enwil__emeri)(5_MB).pdfLMS_0333_-_Veliki_Blek_-_Zakon_i_pravda_(enwil__emeri)(5_MB).pdf
LMS_0333_-_Veliki_Blek_-_Zakon_i_pravda_(enwil__emeri)(5_MB).pdf
zoran radovic136 vistas
E. R. Barouz - Venera 2 - Izgubljeni Na Veneri.pdf por zoran radovic
E. R. Barouz - Venera 2 - Izgubljeni Na Veneri.pdfE. R. Barouz - Venera 2 - Izgubljeni Na Veneri.pdf
E. R. Barouz - Venera 2 - Izgubljeni Na Veneri.pdf
zoran radovic143 vistas
E. R. Barouz - Venera 1 - Gusari Venere (1).pdf por zoran radovic
E. R. Barouz - Venera 1 - Gusari Venere (1).pdfE. R. Barouz - Venera 1 - Gusari Venere (1).pdf
E. R. Barouz - Venera 1 - Gusari Venere (1).pdf
zoran radovic333 vistas
Adam Wild 22 (RAS 22) - Zulu (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Adam Wild 22 (RAS 22) - Zulu (Coa_backup PDF).pdfAdam Wild 22 (RAS 22) - Zulu (Coa_backup PDF).pdf
Adam Wild 22 (RAS 22) - Zulu (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic150 vistas
lex288-289-nemilosrdnijessblagoizgradaduhova-210708151743.pdf por zoran radovic
lex288-289-nemilosrdnijessblagoizgradaduhova-210708151743.pdflex288-289-nemilosrdnijessblagoizgradaduhova-210708151743.pdf
lex288-289-nemilosrdnijessblagoizgradaduhova-210708151743.pdf
zoran radovic222 vistas
zagorzskacol077-snenisokolovi-210703150109.pdf por zoran radovic
zagorzskacol077-snenisokolovi-210703150109.pdfzagorzskacol077-snenisokolovi-210703150109.pdf
zagorzskacol077-snenisokolovi-210703150109.pdf
zoran radovic164 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 44.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 44.pdfMagicni Vjetar Knjiga 44.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 44.pdf
zoran radovic112 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 43.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 43.pdfMagicni Vjetar Knjiga 43.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 43.pdf
zoran radovic61 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 42.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 42.pdfMagicni Vjetar Knjiga 42.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 42.pdf
zoran radovic115 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 41.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 41.pdfMagicni Vjetar Knjiga 41.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 41.pdf
zoran radovic82 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 40.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 40.pdfMagicni Vjetar Knjiga 40.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 40.pdf
zoran radovic92 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 39.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 39.pdfMagicni Vjetar Knjiga 39.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 39.pdf
zoran radovic78 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 38.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 38.pdfMagicni Vjetar Knjiga 38.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 38.pdf
zoran radovic92 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 37.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 37.pdfMagicni Vjetar Knjiga 37.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 37.pdf
zoran radovic94 vistas

Último

The Dark Web : Hidden Services por
The Dark Web : Hidden ServicesThe Dark Web : Hidden Services
The Dark Web : Hidden ServicesAnshu Singh
16 vistas24 diapositivas
Marketing and Community Building in Web3 por
Marketing and Community Building in Web3Marketing and Community Building in Web3
Marketing and Community Building in Web3Federico Ast
15 vistas64 diapositivas
How to think like a threat actor for Kubernetes.pptx por
How to think like a threat actor for Kubernetes.pptxHow to think like a threat actor for Kubernetes.pptx
How to think like a threat actor for Kubernetes.pptxLibbySchulze1
7 vistas33 diapositivas
Affiliate Marketing por
Affiliate MarketingAffiliate Marketing
Affiliate MarketingNavin Dhanuka
18 vistas30 diapositivas
ATPMOUSE_융합2조.pptx por
ATPMOUSE_융합2조.pptxATPMOUSE_융합2조.pptx
ATPMOUSE_융합2조.pptxkts120898
35 vistas70 diapositivas
hamro digital logics.pptx por
hamro digital logics.pptxhamro digital logics.pptx
hamro digital logics.pptxtupeshghimire
10 vistas36 diapositivas

Último(6)

The Dark Web : Hidden Services por Anshu Singh
The Dark Web : Hidden ServicesThe Dark Web : Hidden Services
The Dark Web : Hidden Services
Anshu Singh16 vistas
Marketing and Community Building in Web3 por Federico Ast
Marketing and Community Building in Web3Marketing and Community Building in Web3
Marketing and Community Building in Web3
Federico Ast15 vistas
How to think like a threat actor for Kubernetes.pptx por LibbySchulze1
How to think like a threat actor for Kubernetes.pptxHow to think like a threat actor for Kubernetes.pptx
How to think like a threat actor for Kubernetes.pptx
LibbySchulze17 vistas
ATPMOUSE_융합2조.pptx por kts120898
ATPMOUSE_융합2조.pptxATPMOUSE_융합2조.pptx
ATPMOUSE_융합2조.pptx
kts12089835 vistas

Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)

 • 1. BIBLIOTEKA ■ ■vA'-ixS1 ' ^Ull c 'K P X J i A1 * S'M y. Hp S,1 ! i h; Wl II ii i. X: 1 ■ I y I •7- v N_ -2> > X % x f~3l -3. PLANINA TAJNI
 • 4. Jeonb olujne no£/, na PR/JEVOaU STJENJAKA, TEX JASe PRAd:EN ZAV!JANJEM VJETRA / S/BAN UJAR/MA K/SE... / i kN V / OVO SAM BA$ ZASLUZlO, BRATE! V/P/S STO SE POGAPA TVRPOSLAVC/MA POPUT MENE, KOJI UVIJBK fELE NOSITI GLAVU U TORBI! / V /' V r ...ALI N/SAM IH POSLUSAO I SAP OVPJE GAZJMO XROZ BLA- TO, RISKIRAJUdl PA T/ STANE$ U NEKU RUPU I SUNOVRAT/S SE U PROVAUJU ZAJEDNO ^ SA MNOM. A UJEPO SU ^ ME SAVJETOVALI ^ U ONOM SVRA- T/§TU PA N/JE PAMETNO KRENU- " T/ OV1M PUTEM POK TRA>JE NE- VRIJEME 4 A a . ^ , * 1 s X iA 0 i1 / > ^ i ^ 3
 • 5. W u Vw M . ^ Mi s wmmwmmLm. CUO Tl OVAJ KONCBRT.i MORA- MO P02URITI PRONA6I ZAKLON PRIOE NEGO U NAS POGOOl SROM 1 "« ALJ KAKO SE ORIJENTIRATI ZA VRIJEME OVOS POTOPAP OO VRAGA... NE V;D;M N/ PRST PREO ^ NOSOM/ ^ V L y / y 1 ■ .A . 5 .. r* An V ¥ MEDINA PREPNOST OVE SITUACIJE JEST §TO CARSON NIJE S NAMA, CER INA&E NAM NE Bl PRESTAJAO k PUNITI U§J SVO- JIM JAPIKOV- KAMA. KAD SAMO POM/SLIM OA SI SE Tl SAP MOSAO NALAZITI NA SUHOM, U STALI ONOG SVRATISTA, OOK SAM GA MOGAO PRIJEMATI PREP o&njiStem s <5aSom ^ _ WHISKYJA U Cv RUCI rv Ai ^l> L m- . ^ ^ V . V ) 4
 • 6. A ZAPRAVO SB ZBO© NJE&A I NALA- zimo ovoae. poslao mi jb brzojav DA MU SB PRIDRU2IM U DBNVBRU, IAKO, DA BUDEM ISKRBN, NUB PISAL.O DA MORAM KRBNUTI NAJTB2IM PUTBM KAKO BIH STI&AO ONAMO. -n i ft III «a >1 I -V u si M »• y $ r & ^ ' r 4J V- V ' OH.'... PA y TAMO JB JOS JBDAN f r. f ^yA. KONJ! X N 5v 1 / STO VJ Tl JB SADP f X3 i NAPRUBO! I NAOAOMO SB OA, OSIM KONJA, POSTOJI TAMO I NBKAKVA . KUdA. SVAKA CAST, STAR/ MOJ! KAKO SI USPIO OSJETITI OA SB U BUZINI NALAZI NBKI ► TVOJ RODAKP ^ m #1 i VW A ✓ N tl' ■wv .<■ 5^ -i-. r y, v -Jis * —
 • 7. EVO TVO© vAm I PRIJATELJA... AU UZA N3 NEMA Nl v v 2/ve duSe, a OD KUdE Nl TRA&A. * /r^tsw v ✓ 4i, -r P 'jvVT ,v i./ ' 6
 • 8. HBEEEJ V Am texovo ooz/vanje b/va za&luSeno &&AAI .7AXSthJr^Ajt _ GRMU7AV/NOM. K N/JE ME CUO. teSko du ©A USPJETI / OOZVATI ) v V N • , ^ ,V % POKU 6u SAT ©A SUI JBOITI / //// y CEKAJ ME OVDJE, BPATE. NE BIH TE HTIO VODITI VAN PUTA / RISKIRATI DA SLOM/S NO©U... OSTAVIT <5U TE U DRUSTVU TVO© PRUATELJA. JESI LI ZADOVOLJANP 7
 • 9. ONAO TIP sisurno ae NESTAO IZA NEKA STIOENE, JER NE VIDIM SVJETLO N * m- n % titMi A: s. /i ; h s DO VRA&A... 1 MORAM SE VRATITI NATRA© ILI RISK/RAM y ~ DA SE IZ- X V ©UB/M/ TEX NASTAVLJA HOOATl NAOAJUdl SE OA £E UOLEOAT/ SVJETL-OST SVJET/LJKE, AU TO SE NE OOGAOA, / POSUJE OVAOESETAK MINUTA... i i — . ■ » vTjPA ■ V*V • v A * A. ' V / >• v. *5^ si A <2 mm n rr ^ > Au, U TOM TRENUTKU, MUNJA OSVC7ETU7UJE JEONU BRVNARU KOJA SE UZO/2E NA RUBU OBUZNJE O/ST/NE... A •> 9 - ^ Ax x » v ' AL.EL.UJA/ EVO KAMO ] SE ZAPUTIO r ONACT i ZOVJEK! MM m % m A 8
 • 10. ■■ ' '■ , x >'1. -A * ' * BUBNO! DIM IZLA- Zl IZ C?/M- NJAKA. -a . >• V mlAT, L d ■x -* 0 v X IX—V X" * v a a t c / U MEN! RASTE ZELJA TOPLINOM ZA VATRE ^ASjcom 1 WH/SKVaA/ I »W x.x a A V - m i run. # i^1 !i. e NEMA OPSOVORA. AU DIM KOOl SAM VIDIO UKAZUJE DA JE BRVNARA MASTANaENA. 'III 9
 • 11. s RE O m Q V 11 lllll ill V ll ['I V1 r 1 m 1 ll m MBJ, vt UKUCt/ ■A 'i IMA U KO&Ar U, HMM... PREMA V/S/NI PLAMENOVA, VIOI SE DA JE VATRA NEDAVNO ZAPALJENA. &PJE JE NESTAO COVJEK SA SVJE— TILOKOMT" ON SI0UR- NO NIJE VLASNIK OVE KU6E, JER NE Bl OSTAVIO KON3A TAKO DALEKO / f. ir m ¥ rm A I A 2^1 10
 • 12. AU, TKO ©OD DA JE VLASNIK, NE VJBRUJEM DA <5E SE LaUTITI STO SAM PO OVAKVOM NE- VREMENU USAO KAKO BIH POTRA2IO ZAKLON. X NADAM SE DA NIJE NEPRISTOJNO AKO S/ NATOClM CTEDAN QUTLJAJ KAKO BIH ZAQRUAO - UTROBU. ^ BUENO/ BOCA I CASE o yn m o a K / j S/ mwu VATRA S A osnjiSta osuS/t <5e Ml OOC7E- 0g^_ <5U BAREM @Plk MALO. ^ -V / // U&L.AVNOM, CUDI ME eiNJENICA PA OE VLASNIK KU6E IZASAO VAN ZA VRIJEME OVAK- VA POTOPA. / :oo /i IS 11
 • 13. t V / w/ Yj A • I Vc * ir V '^L WW X X <4. / r / . % / // //ai Ah m I / / 5^ / / KUGO f KOLERO AL/ OVO /cvek/ JE n o O i? L3 g / ft 3 i r 'ikii NEKA ME ZSROMI KAPLJICE KRVI KAPAJU SA O STROPA Lk rk SSsS A - / 'd* ±L 12
 • 15. i m m 0 MRTVA ae. OJB VOJKA O A 4 E TEX PAZLJ/VO PRETRA2UJE OJEVOJ^IN L£g SVE OOK NE OTKRUE KRVA VU MRLJU NA GRUO/MA. UBOOENA OE NO ZEM m 7- m % 14
 • 16. TUELO ae jos UVIJEK TOPLO.. UBIJENA JE MA- LOPRIJE! UBO- JICA Bl SE JOS MOGAO NA- LAZITI U BLIZINI... ^ m r> * » v# x2S '[^A 1 t/f#/ Ti u 3 € 7/ 15
 • 18. m UBOJICA OB BIO OVDOB, SKRIVEN U TAMI, I <5EKAO OA MU OKRBNBM LBOA KAKO Bl ME POSL-AO U CARSTVO SNOVA. SAD Mf JB UZALUONO KRBTATl U PO- TRAGU ZA NJIM... TKO ZNA GOOE SB VB6 NALAZI! -K HBJ STO OB OVOr o ^5 i Xw /? k P ts a i 3 4 % d2epnj sat... MU^K! oZbpni SAT! % 17
 • 19. o NCTESOV LANC/C ZAKVACIO SE ZA PUCE NA DJEVOj£l- NOJ OOJE^I I PUKNUO BEZ DA JE VLASNIK PR/M/JET/O... S/SURNO JE OTPAO DOK SE OVA JAONICA BOR/LA SA svoaiM UBoa/coM. o ' m[ i ■M n I / /> 7 MUY B/EN TO BI NAM MOGLO PO si_uzm ■w f % ZASTO AL/ JU JE TAJ PASJI SIN UB/OP /M *1 OTVORENA SKRINJICA ZA NAKIT... r 1 J / 18
 • 20. NESTO SVaETUUCA NA DNU... 1 /'A cnN N <N &Z 7 MORAM JE ODNIJETI U RED- DOCK, NAJBU2E ZLATNI PRAH... EVO ODSOVORA KOJI SAM TRA2/0/ CE SELO SDCTE JE OOSTOCJNO POKOPAT/ fell f jr I: /?, iZli ..NARAVNO, AKO ©A PRONADEM ©DJE SAM ©A OSTAVIO, U STO JSKRENO . SUMNJAM. ^ ALI PRVO (DEM PO KONJA.. r 19
 • 21. KUGO! OVA KISA KAO DA NE NAMJE- RAVA PRESTATi. w > % llr5 rTM % ' A k & SrreAvBina mjesto gdcte CTE OSTAV/O KONCTA, TEX NE OSTAJE NIMALO IZNENA&EN STO JE 2/VOTINJA NESTALA. OJEVOJCIN CLARO/ COVJEK UBOJICA UPRAVO . SA SVaETILJKOM, VRATIVS/ SE OVAMO JE JE KOJI PRONASAO KONJA PORED SVOG MOS ODVEO ©A KAKO ME SPRICTECJO DA ©A SLIJEOIM . A « i Nl U KOM SLUZAJU NE MOGU NOdAS PCTESlCE ST/d/ U REDDOCK... BOLJE OA PROVEDEM NOd U BRVNARl. NECE BITI U©ODNO SPAVAT/ S LE§OM IZNAO SEBE, AU BOL-JE I TO NESO RISKIRATI OA DOB/JEM UPALU PLUCA z m tot i //- A '/5 W S m I ] , 20
 • 22. SLJEPECES JUTRA HMMM.. VEd OB DAN. BUENO/ BAREM JE PRESTAUO K/S/T/. til III V i m •ry- Mi i OBAVJC7ES- TIT <5U SER/FA O UBOaSTVU I ON (ZE POSLATI NEKOS PO V wau. ^ OVU JAONU DJEVOOKU MORAM OSTAVITI OVOJE... SASVIM S/GURNO NE MOGU paESAiir; DESETAK M/LCTA NOSE6I JE. o O o O i, Ht: CUDNO JE DA CfE TAKO MUADA DJEVOa- KA itVJEEA SAMA U BRVNARI U PLAN/NAMA. AL/ MOtOA 6E U SELU N IMATI NEKO OBJAS- ^ NJENJE ZA TO. ad;6s P v X #v Vi Wi u 21
 • 23. n CEKA ME DUGA SETNJA AI_I 4* k SRECU NA SVU O SB VRtOBMB hf*- Jitn! PROUC7EP SAVA -f •cr •K «A. RENOZER HOOA BRZIM KORAKOM NEKOUKO MILJA, KAP OOJEPNOM... T# - > .rT t m m:. M 'l, r* r* NEKA ME ZGROMI AKO OVO NUE Moa KONa/ AL/ TO NiaE NJSTA CUOMO TO SAMO POKAZUJE OA TAJANSTVEN/ UBOJICA NUB NIMALO ©LUP. — _ ^u O( 3U^ o o <« V 1 fv r—^*r JJy. 22
 • 24. ODVBO OB MO© KOIMJA U STRAHU DA dU ©A SLUED/TI, ALI POSL/JE ©A JE PUSTIO JER B/ INA— CE PREDSTAVLJAO TBlAK DOKAZ PROTIV NOBGA. a1 >!#• ^ HEJ BRATE JE STO SI LI SRETAN V/D/SP ME HflK J1 :* rv V' Ki« 7 VEC SAM SE UPLA§/0 DA TE N/KAD VI§E NEdU ■— V u / J -J. V 23
 • 25. Tex kre£b prema red- OOCKU, AU OOJEDNOM MUENJA MlSLJENJE. ZABORAV/O SAM OJE— VOJKU!... SAO ae MOGU OONIJETI U SEUO. VAMOS/ POSTA SI SE OP- MARAO. O kbii * ■J: * u NE BIH JE HTIO OSTAVITI UONOME MRA6NOM POT- ^ KROVL-JU... ..A TAKO £U OLAK§ATI STVARI / SERIFU KOJI 6e je mo6i opmah tOENTIFICIRATI. O O n 4 i •Wt ► x r v 7" ttiatcp PAR SA77 POSL/JE ^7" H,. ^7 c 24
 • 26. E HMM/ N/MALO VBSELO MJESTO. vUH ^ >v H1 ZORAVO, DOBRI COVaeCE. IMATE LI $ERIFA U OVOM SELUP SAZNAT dETE UBRZO. 3A SAM PRVl POSTAVIO PITANJE... HECT/... a Sro VAM OE OVOP NARAV NO //, u ) & o PROKLETSTVO! ONAO TIP IMA MRTVACA PREBA <5eno© PREKO ^ SEDLA... ^ SERIFOV UREO MALO JE DALJE N/Z ULICU. MUCHAS GRACIAS. I / r a / trr 25
 • 27. BAH, VJD/M DA IMAJU I SALOON... ALI PRVO MORAM PREDATI SVOO TERET SER/FU, JER /NA<5E 6U PRIVU6I POZORNOST C/JE- LO© SELA. ] SB uyx1 y 'VKU SALOON: I ^ ^ ^ ^ wa&' n y HAJDE, vrat/mo SE UNUTRA J PRE- NES/MO VIJEST k. OSTAL/MA.' ^ JESi U VIPIOr. PA ONO aE BUENO. ENO §E R/FOVA UREDA. LES "5 f * c N h U TRENUTKU KAD TEX SILAZl S KONJA, IZ BERIFOVA UREDA IZLAZE TRJ ZOVJEXA ne obra£aju£i paZnju MA NJEGA. DO VIDE— NOA, SUdE... obavjeSta- VAT dU VAS O SVEMU. HVALA, KERRY. 1 26
 • 28. TKO STE V/P... NISAM VAS VIDIO NIKAO PRIJE U . OVIM KRAC7E— VIMA. ^ OPROSTITB NA SMETNai, SER/FE, ALI MORAM VAM NE§TO POKAZAT/. /: A: ZAPRAVO, SAMO SAM U PROLAZU. ZOVEM SE MOZETE PO&L.EOATI I SAM/ AKO POD/eNETE RUBOVE pokrivaSa. I MORATE MJ ISIESTO POKAZATir O <5EMU JE R/JEfiP TEX W/LLER f# W/LLER ! I VRAZE TO PA KG/ STARO© JE DAJTE DA VIOIM! UPRAVO ONA... LORY/ CULTERA 1 I e > V A>- 27
 • 29. i m A U C/EDNOJ BRVNARI, MALO DALaE OD REC5DOCK ^ PASSA. &DJE STB OB PRONA§- LIP / /fj 5 —■ I ' '/1/ '^ WJ- «JE LI BILA... ZA DAVLJB- ^ NAP ^ NE. UBODBNA JB NO2EM U GRUDI. ids i * Mi a a ■ HMM... OA IMAM POSLA, KERRY... UZMITB ISKAZ ©OS PODiNA W/LLERA RBlPU su£b ATHBR TONE OBAV/CTESTlTE POSLUB MB O SVEMU HMM... SHVA- 6AM... if? m 4 if k. ' < *•. X 28
 • 30. ZNIAil, PRONASUI STE OE U BRVNARi STAROS CJONASA CULTERA, HAP I nM t ^ y-1 STO STE VI TRAZ/L/ TAMOP ZASTO to 2el;te ZNATIP ZAR NA OVOM pooRuaau LJUOI NISU SLOBOONI l£l KAMO 2ELEP KUGO! OVAO PJETUd STAV- LCTA MOaE STRPLJENJE NA OZBILJNU KUSNJU. AKO VE6 ZEUTE ZNAT/, NE SVIOAOU Ml SE ^ STRANCJ... A SAD ODSOVOR/TE/ 29
 • 31. SJNOC, DOK SAM PROUAZ/O PRUEVOJBM, UHVATILO ME NEVR/JEME /, TRA^E^I ZAKLON, UeUEOAO SAM <50V«JEKA SA SVJETILJKOM KAKO SE UDAL.JAVA s. PJES/CE, NAKON $TO JE OSTAV/O SVO© KONJA VEZANO© ZA STABLO UZ PUT... y* ZAJSTA Ml JE TREBAO ZAKLON I NAMJERAVAO SAM PR/CEKAT/ VLASN/KA KUdE, KOJI NIJE TRE- BAO BITI DALEKO, JER JE VATRA NA O©NJ/5TU BJLA ZARALJENA, A PLAMEN JE B/O ^ ...ZATIM SAM ©A SU/JEDIO DO BRVNARE POKUCAO SAM J, IAKO N/SAM DOBIO 0D©0— VOR, U§AO SAM. * VISOK 1 i z VLASNIK KUdE, O KOJOJ ©OVORJTE, BILA JE OVA DJEVOJKA... NJEZ/N OTAC, JONAS CULTER, NESRETN/ TRA©A6 ZA ZLATOM, UMRO JE PR/JE §EST MJESEC/ OD TE§KE UPALE PLUdA. I NASTAVILA JE 2IVJETI SAMA TAMO GORE?' 30
 • 32. UPRAVO TAKO! NIKAD NIJE SILAZILA U SEUO I ZAUHE SU JOJ DO- VOZILI KOLIMA KOJA p. SU PROUAZ/LA Nj ppiaevoaEM. V NISTE JE POZNAVAUJ... BILA JE TVRDO©UAV/aA OD SVO© OCA / NIJE HTJELA Nl CUT/ ZA TO da napust; onu BRVNARU/ £ m i // V ■ I VRAT/MO SE MOaOCT PR/CI... OOK SAM SOEDIO PRED OGNOlS- TEM, USUEDAO SAM KAPLJICE KRVI KOJE SU KAPALE SA STRO- PA... OT/SAO SAM GORE I OJEVOJKU PRONASAO MRTVU. NA MOJU NESRECU, UBOJICA JE JOB BIO TAMO, SKRIVEN U TAMJ, I ONESVIJESTIO ME UDARCEM U POTILJAK. n n m ml KAO SAM SE OSVUESTIO, ZAJEDNO S NJ/M NESTAO JE I MOJ KONJ, KOJEG SAM PRONASAO TEK JUTROS PAR MILJA DAL-JE. 1 it V. <{ : ^ .r->r, is NE AU ZATO ZNAM ZNATE LI MOZOA TKO Bl MOGAO BITI TAJ COVJEKP > ZASTO JU JE UBIO V- li 31
 • 33. NA PODU SAM PRO NA$AO OTVORENU SKRINOICU KOJA ae sadr2avala OSTATKE ZLAT- A NOG PRAHA. i AH DAP... DA I eUJEMO y w V,N / ClNI KUGO/ ZNACI, UBIO JU JE KAKO Bl JE OPLJACKAOP . ALI Ml SE JESTE U SI&URNI OA NE ZNATE N/STA V/§E O TOM ZLATUP DA JE TO KOJI VAM POTPUNO VRAS PADA JASNO NA PA METP •r^ . V M / r. t / >v t NB M/C/TB SB, STRANCB/ SAD CEMO RAZSOVARAT/ SAO CEMO RAZSOVARAT/ NA MOa NAClN! 1 / x n d m V MM E 32
 • 34. p CEMO TO PRETRAZI CHANEY c/n;te OSROM JOS VIC NASES B/SAGE GRE§KU NU JETI PRIJATEUJA! SER/FE -*• a Ser//=ov pomoCn/k pre TRA2UJE BISAGE, ALl BEZ REZUL.TATA. TIM BOL.JE. NISTA, SER/FE... NEMA ni<5esa/ •.■Ml '4=£.~V>* z~r' ; ...ALl TO NE ZNA& DA Ml JE ONA DOVOLJNA! MOLIM VAS DA PRIH- VATITE MOJU ISPRI- KU, ALl MORAL/ SMO PROVJERITI. PRIHVACAM VASU ISPRIKU, SER/FE... v: i/U/ ' I * - m . a -t m 33
 • 35. PROKLET STVO A V v Sa /S/B B/H 77 PRE popucro OA PO SE&NES P/STO ZA BJBM AKO 77 JE STAL.O BO u Z/VOTA y m VJERUJBM OA JE ST/SAO TRENUTAK OA STAVIMO KAR- . TE NA STOL. / / ✓ M © s x; a t BRZ JE KAO MUNJA, NEKA ©A . VRA© ) NOSH A o o 34
 • 36. ©OVORI U VAM $TO OVA ZNA<5KAP M02DA OB NIKAD NISTE VIOJELI, ALI TO JE OBILJE2JE TEKSASKIH REND2ERA. JE LI VAM SAD JASNO S KIM IMATE POSLAP BAH, VRAZE, N/SMO MO©L/ Ml PRETPOSTA- - VITI! —- # m / A 1/ // CHANEV, UZMI SVOG KONOA I OD- JMESI TiaELO LORY CULTER STAROM ARCHIEJU. I RECI TOM PREVARANTU DA OVACT PUT NE §TEDI NA DRVU PR/LIKOM IZRADE LIJESA KAO ^ $TO TO OBI&NO <5lN// A SAD, AKO B/STE /MALI MAUO STRPLJENJA, VOLIO BIH VAM OBJASNITI ZASTO SAM ODMAH POSUMNJAO U VAS, NAKON STO STE V REKLI OA JE 2RTVA BI- LA 0PLJA£KANA. ^ X u ^ I UD/TE, WILLERE! UNUTRA dEMO MOdl MIR/MUE RAZSOVARATI. . IZSLEDA DA SE OPAME- TIO! Qn ill :// V I),.. P 'M > 35
 • 37. AU JOS NBMAM POVJERBNaA U NJB&A, PA CU OIO PRl£B S d2bpnim satom trbnutno sa6uvati KAO ASA u RUKAVU. SJBDNI— TB. HVALA, ii*!' f o, T 1/4 V' If A Ai. &UT- uaAap » / zaSto NEP ZA naSe POMIRE- NOB! IC1 - ,fc. TRBBATB ZNATI OA SMO OVOOB, U RBOOOCKU, OSJBTLJIVI NA NBKB STVARI I, KAO SAM UGLBOAO LBS LORY CULTBR, OOMAH SAM POMISLIO OA OB TAJ ZLOZlN OJBLO LUOOG DANNVaA. LUOOG OANNYOAPJ iir 36
 • 38. TO JE JEDAN PO- REMECiEN I DEFOR- MIRAN MLADld KOJI JE DO§AO OVAMO TAKO 6A ZOVU JER MU N/SU SVE KOZE (MA BROJU. PRIJB OTPRILIKE CET/RI GOOINE V/SE NUE i OT/SAO i VV Li p LJUDI SU MU SE SM/LOVALJ I POMOS- U MU SMaESTIT/ SE U JEONOJ DASZARI MAUO OAL-OE OO SELA. JEDNO VRIJEME NIKOM NIJE SME- y r, TAO... OD <5E©A 2IVJP •o yyi - litJ NEKI TVRDE DA JE SIN BO&ATIH LJUOI IZ NEKO&A VEUKOG &RADA, KOai ©A SE SRAME, PA SU ©A POSLALI OVDJE KAKO IM NE Bl SMETAO... ALI TO SU SVE PRETPOSTAVKE. ' BAH/1 TO JE auDNO... SVAKO MAUO, U PO§TANSIO URED st/2e paket NASLOVLJEN A v NA NJE©A. ^1 klllk I 7 37
 • 39. KAO STO SAM REKAO, SVE OB BILO U RBOU DO PRIOE OTPRILIKB DVUE &ODINE, KAD JE DANNY NESTAO NAKON STO JE OEDNA DJEVOJ- KA S/LOVANA / UBUENA BLIZU NJE&OVE DAS- Care 3ADNICA C7E B/LA ZADAV LJENA.' Iw / NEMA SUMNJE PA aE ON TO U<5/NIO /, BOJE(tl SE PA dE BITl KA2NJEN, PO- BOEGAO OE. JE U pro- VEDENA PO- TRASA ZA . NJIMP > NARAVNO! ALI OP PANNYC7A Nl TRA&A! m V * M * & ) rV^i / If I TAKO SMO POM/SLIL/ PA NAPUSTIO OVAJ KRAO... ALI, UBRZO ZAT/M, ISTA SUDBINA ZADESILA JE JOS DVIJE DJEVOJKE I KRIVNJA JE, NARAV- NO, PRIPISANA NJEMU. VJERUJTE Ml, WILLERE! PRO£E£LJALI SMO PLANINE UZDU2 I POPRIJEKO KAKO BISMO ©A PRONA§l_J... — AU UZALUpT^j^ I gk >J km ^' 38
 • 40. JESU LI NASTAV/L/ STIZATI PAKETI NA NJESOVO IMEr* KAO I UVUEK PRIJE TO&A, ALI N/TKO IH NUE PODI- ZAO. L l At ALI KAKO ONDA USPICTEVA PRE2IV JETI U PLANI- NAMAP i TO JE MIS % m TERU SI 8^ VJERUJEM DA SAD MO2ETE SHVATITI ZA- $TO SAM POSUMNJAO ^ U VAS KAD STE Mkx SPOMENUL/ IMiA. ZLATO... ONO 1 DANNYJA NE Rk ZANIMA, <JER ^flL NE B( ZNAO $TO UdlNITI S NJIM! W. L SI&URAN SAM SAMO U TO DA NE NOSI NJEGOV POTPIS... OSTALE DJEVOaKE BILE SU ZADAVLJENE. DOK DAKLB ISKLJUCUOETE MOGUCNOST DA JE OVAJ POS LJEDNJI ZLO CIN NJEGOVO JE UBIOE LORY DJELOr' NOZEM NA 5^ X BAH/ VIDJET Cemo §to se mo2e UZlNITI. <9- r V w w TAKO JE, OSIM AKO ME NE ZAMOLITE DA OSTANEM KAKO BIH VAM POMO- REKLI STE DA STE PRO LAZUP ©AO N 39
 • 41. BIO BIH PO£A$£EN, ALI NE BIH VAS MOGAO TRA2ITI TOLIKU 2RTVU... BOOIM SE DA 6e SE OVAJ SLU^AJ ODUf/TI, A VI IRAK IMATE SVOOB OBAVEZE. KAKO HOdETB! DRAGO MI JB $TO SAM VAS UPOZNAO, WILX-ERE, I OPROS TITE JOS JEDNOM ZA ONAJ NESPORAZUM OD MA- LOPRIJB. ' TO JE vb6 zabo RAVLJE- NO. . W -i A £. 1 via v _bM gKJE4 HMM... MOZDA ft GRICTESlM ALI V MAS Serif O DRAGI KAO DA JED CEKA VA DA ODEM X-flp rf' iiiii V/ JDtw 40
 • 42. OSOBNO NEMAM RAZLOGA RAZOCARAT/ GA, JER ME CARSON iEKA U DENVERU I SIGURNO SE VE<i L.JUTI ZBOG MOG KAS- NJENCA. ^ AU, PR/aE NEGO $TO NASTAVIM PUT, ZASTAT <5U U ^ SALOONU. . k - ^ !y f'i il A I / 3^ - AU KAKO Bl TO MOGLO BIT/ DJBLO LUOOG OA/M/SIVaA AKO CE OVA JADNICA UBIJENA /MO^EMP... SVE OSTALE BILE SU ZADAV- LJENE! L^j' ' 41
 • 43. NI&OJE NE PISE DA SE UBOJICE UVIJEK MORAJU PONASAT/ NA /ST/ N/AC/IM/ & an rr I 4 tr X / / TO 3E IS TINA! il ft EMI « : v - v; /i n >< POSTOa/ L/ U OVOM SALOO/MU BARMEN ILI SE MORAM POSUUtlTI r»— SAMr" ^^>11/ STO P/VO ZEUTE EVO ME! STltEM! POP/T/P n « -2^ TJ P KV r. P 7^ <5UO SAM DA v/DIM DA V/- STE JE V/ ) JESTI OVDJE PRONAS/-// X putuju BRZO./-^ RUZNA PR/OA HAP Ir R Sw > fllbS > / •r. 1 42
 • 44. r - 1^. POeRIJESILI STB AORBSU. N/SAM STRUZNOAK NA TOM POLOU. NB&O... OB U I LORY BILA SILOVA- NAP / DA, NA- ^ RAVNO... VJ REND2ERJ PRVO c PROVaERAVATE STO JB LI F □ UKRADENO r rm 7 & i0*%* VIOIM DA VAM JB SOSPODIN LAJAVAC I TO ISPRIZAO! OPROSTITB, 1N/LLERE... N/SAM MISLIO N/STA y LOBB! ^ t fL I Q / % rv iv X 1 y i? i CE V/D/MO SE, LJUDI. r I 43
 • 45. 0 A eR A C/NI Ml SB KAO DA 2EI-I RAZSOVARAT/ SA MNOM, AU NEMA HRABROSTI ZA TO PRED 0<5/MA SVOJIH SUSE- L-JANA. OBOAN TIP MB UHODl OTKAD SAM NAPUSTIO SBRIFOV URED / NE 2EU ODUSTAT/... X — Mm o r- 7 x tl y 2^ A PRUZlT du MU PRIUKU TAKO §TO dU NA- PUSTITI SBLO... i#1 »v o r r V" "Mfci T- e V" £ ir i a, 44
 • 46. Par m/nuta posuje. .. m&r M A s BUENO/ CuJEM ©A KAKO JASe ZA MNOM. V A *1 •. ^ ^r>J9L a*- ■.% TSm?: M-**' _ r * *N * -V -C_ 'i .>-■ > ir- • .-j ' 4 -s -rA ^4 *r x ■S. > •• V?:V - / ¥ s N r >i .•i ► 5^ / 4 f ^ • M j / 55x71 OVDJE SAM, PR;JA r< MNOMP <*# / / <> 'k r^. &2 III"' V 1 ^ A- r 45
 • 47. A CIMEP U RUCI DR2IM CI&ARETU, A NE PJ§TOLa. PROKLETI BIU! uplaSiu STE ME KAO SAM VRAG s V ^ , 4 y, 'mf ZNAL/ STE DA VAS UHO- d;mp DA. PRETPOSTAVIO SAM DA M/ /MATE NESTO ZA REdl, AU NE 2EUTE DA NAS VAS/ SUSELOANI V/DE ZAJEDNO?' wrr. m DOBRO STE PRET POSTA- VIU! M C it" Uv £ kr-Mu: N. ZOVEM SE ARCHIE... DRVO- DJELJA SAM, AU OBAVLJAM I PO&REBNI&KI POSAO KAKO B/H POVE6AO SVOJA PRIMANJA... CHANEY JE DO§AO « MENI, S LE§OM jadne lory CULTER... 7"V TO ZNAM. NASTAV/TE/ Tr f v/D/O SAM DA STE SE DUGO ZADRiALl U SER/FOVU UREDU I MOGU LAKO PRETPOSTAVITI O , £EMU STE RAZGO— 1 V VARAL/ SA §E- X RIPOM... ZAR V ClTATE TUDE M/SL/P > - JskA: 46
 • 48. NE. AU S/SURAN SAM DA ZNAM §TO JE B/LA TEMA VASE© RAZSO- VORA... PRfdAO VAM OE O LUDOM DANNYaU. I REKAO VAM JE DA NIKAD N/aE PRONADEN UNATOC SV/M POTRAGAMA KOJE SU . PROVEDENE... NUE ~ u takop TAKO JE, OD R/aE<5» DO RIJECl. Jtl 1 I I 49 BAH, §ERJP L.AjtE/ NE ZNAM §TO SE KRIJE IZA TOGA, AL/ ZNAM DA L.A2E/ A U VEZI <5egap ■«> •v / iil U VEZI ClNJENJCE DA NE ZNA GDJE SE KRIJE DANNV... ONTO ZNA/ TKO VAM C7E TO RE XAOP v., ~A)>. MA & £UO SAM VLAS- T/T/M US/MA NJE— GOV RAZGOVOR S CHANEVaEM/ DOSLI SU U MO- au RAD/ONJCU f, BUDUdl DA ME N/SU PRONASU, pom/sul; su KAKO ME NE- al; naua- ZJO SAM SE U STRA2- NJOJ PROS- TORIJI... IV "...UPRAVO SAM SE SPREMAO JAV/T/, KAO SAM £UO O OEMU PR/OAJU / OOLUO/O OSTATt SKR/VEN..." i ■— NE POSTOJI LI RIZIK DA NETKO OTKRIJE GDJE JE DANNV SXR/VENP ' NIL! (COM SLU- . £AJU!a w •) H l n 47
 • 49. N/TKO IZ SELA NJKAD SE NE PR/BU2AVA KOLJBJ STA- RO© INOIJANCA. SVI JB SMATRAJU UKLETOM I ZAOB/LAZE JE U S/ROKOM LUKU... SAMO DANNYJBV OTAC ZNA DA CE ON TAMO. 48
 • 50. VI ZNATE TKO JB OANNYJBV OTACP 7 SAMO aeoNA MOZB OSOBA ZAR JOS NISTE SHVAT/LIP POKRETATI SUDSKE POSTUPKE RED SUOAC DOCKU ATHERTON/ r 7" KUGO/ LUDJ DANNY JE SU^EV SINP TKO SVE ZNA ZA VASE NITKOf ' NE VIDIM KAKO Bl SE DRUK&IJE MOGAO PROTUMAZl- Tl TAJ DIO RAZ&O- OTKRICEP VORA! 3S> POVJERIO SAM SE SAMO VAMA JER STE STRANAC, A I 60VJEK OD ZAKONA. NE BIH SE USUDIO REdl NIKOM OD SVOJIH SUSEL-JANA, JER Bl ©LAS O TOME VRL-O V BRZO DOSAO DO _ SERIPA... v PRA * vu STE OPREZA ISII PRE ■JC KAD VISE : Sm- * jy- -a > y 49
 • 51. OB U VAS Serif ikao bio umijbSan U KAKAV ZLO<5/Nr' osoBfsio N/ae. /u BARBM, NE ZNA SB ZA TO... ALI NBKI NJB&OVI PRIJATBL-JI SUMNJlZENI SU ZA KRA0E, PLJAZKB I JOS MNOGO TOGA... N -= r STO SE CHANEYCTA TlCB, JBONOM SU GA UHVATIU OA MALTRBTIRA NEKU DJEVOJKU... SUOAC ATHBRTON OOBACIO 3B SVB OPTUlBB! PRI- L/iNO ZANIM- L-OIVO. r 4 } * K ...OBSTB LI IKAC? PRIJB VIOJELI OVAJ SATP SAD BACITB POGLBO NA OVO W Ci a a a i ¥ 1 n POGOOAK! A r- y TKO VAM GA JB DAOP TO JE SERIFOV SAT... UVIJEK SB HVALIO KAKO GA JB NASLI- JEOIO OD OCA... f AM 50
 • 52. ZATO STO ae supac ATHBRTON POBAR eoVJBK I ONA DVOaiCA BESRAMNO . ©A UCJE- njuju! y A MISLITB U I VI OA JE LUOI DANNV ODSOVORAN ZA UBOJSTVA ON/H PJEVOaAKAP... MOGU U VAS PITATI ZASTO STE Ml ISPRI- £au SVE OVOP NE ZNIAM STO B/H VAM REKAO O TOME > ^6- A ^s i / ...ALI SPRE- MAfSf SAM SE OKLAOITI OA... % m AUH! * tfh i mLJ X V A- / / i A kugo : T a i % * -7 51
 • 53. ^ OVl su ME ODLU— £lU NAPU- NITI OLO- v VOM! / % r o vl# v N /* jjH a NEKA IH VRA© ODNESE/ NE DAOU Ml DA PREDAH- . NEM/ ^ • i * o > % x M P r v v > ^ * > X< PROMASILI SMO ©A, PROKLET- STVO! SAMO JB PITANJB VRBMENA CEMO KAD ©A POGOP/Ti 4 NECE NAM POBJECI M r ■1 y ki 52
 • 54. ^ VIDIO SAM ODAKLE PUCAJU, ALI NE I NJ/HOVE NaU§KE... DR2E SE U ZAKLONU! * X li; f ? r <// PRIKLIJESTIU SU OVOJB ME NEKA IH PAXAO PROGUTA .. 4^ % C r SLUSAJ, CHAN/EV/ DOK X GA JA BUDEM ZAS/PAO OLOVOM KAKO Bl BIO PRISI- LJEN DRtATl SPUSTENU &LAVU, Tl GA ZAOBie>l I PRIPI MU S DRUSE STRANE... MORAMO SA POKRAJ&ITI, OER INA^E v R/SKJRAMO OOZEKATl NO<t / Ks. / PRU2ITI MU PRIUKU ZA BUEG! w. /T - x. / S5v -J- REDU. > /r N STANl/ ZEKAJ/ Cj imu
 • 55. NE PROkLETA DO£>I, MORAMO NESTATI PRIJE NEGO U NAS PRE POZNAJU! SRECA mo2emo SE POZDRAVITI SA svoaiM PLA NOM X ^5 <r VJ V- NX y A / rTJ . U / / wm I > y- k N i Hi, "■M 54
 • 56. / m 4 % .• ► *4 * -a.. PRESTAU SU 1 PUCATI... §TO LI IM PAPA NA J PAMETP / O 3 y > - 1 x J 1 r / • • % >- VS4>4/////// NAPR/- JBD, LJEPOTANt, konjuSai/ca JE BUZU/ lu Z7/Z./ ZANSA r to objaSnjava SITUACiaU! ONA DVOa/CA V/DJELA SU CJE PRIJE MENE / POiURILA POBJE6I PRIOE NJENO& OOLASKA * O 9 55
 • 57. 5 -lV# >L. X S. > f# 1 V *** > tfer- *4 SVIH Ml VRASO- VA/ NAPAJMO SE CA TO N/SU NEVOLJE NA VIOIKU! SI M 7 V, r.v OOOOOOP/ ZAUSTAVfTE SE, ANGEL- £l£t/ 1 t NEKA ME Z&ROMI! PRjC/fN/JAVA LI Ml SE ILI JE OVO POGREB- NIK ARCHIE NA ZEMLJir UPRA VO ON. f £ « & y» Xr: 56
 • 58. NEKA ME Z&ROMI! U KAKVOM TO VRA2JEM SVIJETU ZlVlMO KAO V/§E Nl POGREBNICI NISU SIGURNIP BILA SU DVOOICA I BILI SU SMaESTENI TAMO... POBJE&U SU KAO SU VIOJELI V OA OOLAZITE. / USTRI STO JEUU MU SE SU &A OOGO L.EOA OILOr" I- yfT. 5®k * /i 4 I1 A tadn; archie.' poko- PAO CTE MNOGO LJUOI, A SAO OE DOSAO NJEGOV REO! ^ MORAMO &A PRE VASOM VEST/ SEUO OILIZANSOM BUOUCI OA SU SE KONJI RAZBJE ZALI CIM POCELA JE 1 'JW. PUCNJAVA miL. ¥ ^Xxv A 5^ 1 <r • ^ STO SE DO- GAOA? ZASTO SMO SE ZAU- KAKO BISMO PRIMILI NOVOG PUTNIKA! STAVlUr :.N 57
 • 59. IS f ■ - J NAZALOST PO NiaeeA... HAOOE, MAKN/TE SE S ^ VRATA/^^ HEJ/ AU OVAJ ZOVJEK JE MRTAVI __ X 1 - ». .v » >1 z: f v- ^. s. - -- =-^-> ss 7 k7e4<9>4 CU SE MAKNUTl/ NE Zelim putovati u druStvu s ^ TRUPLOM! ^ ^ NBKA VAM ^ BUDE JASMO DA JA OSTAJEM OVDaB, AKO NJB&A UKRCATB U ^ 8fc~- c>iu2ansu! SLUSAJTE, MISTER, NE MOZEMO SA OSTAV/TJ NASRED CESTE KAO I PSA > C7 r vj >i> h: Ni ;/• ^.v BOLJE DA SE NE >4/./ <?//r ASE ON/ IZ KOMPANUE/ ne<5uveno je da ME PRISILJAVATE PUTOVATI S MRTVACEMf PREPIREMO OVAJ J PURAN NEK/ NA- JE PRAVU NA CEMO C/N ©A STAVIT i NA KROV I /• I m .x / ss J"Z y IA 58
 • 60. NB BRINI, ARCHIE... POKUSAT dU I2BJBGAVATI RUPB KAKO NE Bl ZAVRSlO NA TLU. ^ w TyfT N ^ k/i ^rp-t. y*y erg#. jm* ^ 0 " ' ■■ jT . -v XV- /■ / NAPRUBD, LJEPO— TAN!/ PAZITE DA NAM ARCHIE NE IZLETI S KRO VA, JER INAfiE VECE- RAS NEdETE DOBITl V SVOJU PORCIOU ^ ZOBf. »K / n / kvx r// ZNATE LI MOZDA TKO su ©adov; fcoa/ su PUCALI NA VASP NE ZNAM. r v /^_r yii x VRA&A NE ZNAM! AKO aE ARCHIE IMAO PRAVO, A TOME U PR/LOG GOVOR/ ZlNJENICA DA SU po2urili zaZepiti MU v USTA, ONA DVOOICA STRIOELACA 4 MOGU BIT! / & SAMO SER/f ; CHANEY... V / v: 59
 • 61. 7 5 NARAVNO, TO NE MOGU TVRDITI SA SIGL > NOSCU JE ZATO ZASAO NE BOLJE DA ^ ' POKAZEM KAKO SUMNaAM NA NJIH. o m < r/;. .'w ' ; C..- JASNO OE KAO DAN DA SERIF IGRA NEKU PRLC7AVU IGRU... ALI MORAM SAZNATI NESTO VISE O TOME, KAKO BIH GA DOVEO PRED SVRSEN 6lN. DAKLE, BOL.JE MI CTE PRAV/TI SE KAKO JE ARCHIE UBiaEN PRICE NEGO STO MI C7E USPIO OTKRITI SVOJU TAJNU... MACK H^C mith o m f . a "4 % # r >-1 OBAVUESTfTE SERIPA, _ LJUPf/ UB/U SU J&~: POGREBN/KA XllTl] ARCH/EJA/ I^I'ORE1 60
 • 62. Nekouko m/nuta posuje... I NISTE PRE- POZNALI TU OVOJICU KOJI SU PUCALI NA VASP NIAfALOST NISAM, SERIFE. NALAZILI SU SE NA MNOeO VlSEM POi-OiAJU OO MENE I BIU SU SKRIVENI IZA STIJENA. t: OOBRO! BAREM SMO OKO TOGA /MALI SREdE. o 10 /MATE LI STO PROTIV OA NASTAV/MO RAZSOVOR UZ (5AS/CU WHISKYJAr' TREBA Ml NE§TO ZESTOKO NAKON OOOITE /DEMO U SALOON Sro SAM OVOS PREZ/V/O i JEOINO NE SHVACAM ZASTO VAS -JE ARCHIE SLIJEOIO IZVAN J ©RADA U HB /MAO C/E NEKE INFORMAC/C7E ZA MENE. I vi -V
 • 63. I... JE U VAM IH PRENIOP NARAVNO! ARCHIE JE IMAO SVOJU TEORIJU O LUDOM PANNVJU. 11 m ilM RREMA NJEMU, LUP/ PANNV NICE UBJO Nl LORY CULTER Nl OSTA- UE OJEVOaKE... - NASTA VITE. Li r ARCHIE 3E UV3EREN KAKO JE PANNV MRTAV VE6 DUlE VRICEME, ALI DA POSTOJI NETKO KOME CTE U INTERESU drZati ljude u uvoerencu DA JE ON 2lV, KAKO Bl SA . SEBE SKINUO SUMNJU / ZA PO(5/NaENE ^ ZLOC/NE... ZAN/M- LJIVO! / /n / i T I TA PRETPOSTAV- KA MO©LA Bl SE UZETI U OB- ZIR KAD Bl B BILA POT- V KRiaePLOENA KAKVIM DO- KAZOM... r 0* W JE LI VAM ARCHIE MOlDA OTKRIO SVOJE SUMNJE VEZANO ZA IPENTITET TE OSOBEP NARAVNO, POSTAVJO SAM MU I TO PITANJE. V v." / 62
 • 64. W- 1 upravo ae HTIO ODGO- VORITl KAO MU OE METAK ZA^EP/O USTA ZAUVIJEK. PRO- KLETSTVO! PRAVA STETA. STO ^ VAM JE ooeovo- - R/OP ^ NISTA, NA2ALOST. isM. K 1? mm « RS fj REKLO Bl SE DA VAM NASE SELO NE OONOSI MNOGO SRE6E, ^ WJLLERE. /MATE PRAVO, DO VRAGA! NASE TAKO ZABADALO NICJE BAS OTKR/LO N/STA /■ r _ V VJiT m- H y/y/y JL / r I / / r^i MEDUT/M, OVDTE M/ SE DOSOD/LO VE<5 PREV/SE TO©A DA B/H MOSAO SAMO ^ TAKO OT/d/... ^ ODLUC/L/ STE SE ZADRZAT/ NEKO VR/CTEMEP UPRAVO TAKO 91 i /, rv v W' It M 63
 • 65. AKO NEMATE NlSTA PROTIV, OSTAT dU PAR DANA KAKO BIN POKUSAO POMOdl VAM RAS- VIOETUTI OVU TAJANSTVENU 7 IMAM ODRE&ENO ISKUSTVO U SLlCNIM SL-U^AJEVIMA, A SAD IMAM I OSOBN/ RAZLO© DA OSTANEM, OER SU POKUSALI SREDITI y k. / MENE. / HMM... SLAZEM SE S VAMA. PRICU BSZ / W 5. J V ZSW A 1 DRASO Ml JE §TO du MOdl RACUNAT/ NA VA§U DRAGOCC7ENU POMOd... AL/ NEKA VAM BUDE JASNO DA SE MORATE POSAVJETOVATI SA MNOM PRIJE NEGO LI BILO STO POD- UZMETE. ZAR OE TO UOP6E POTREBNO ISTICATIr' VI STE &LAVNI OVDOE! y. AH, WILLERE, ZABORAVIO SAM VAM RE6l DA SE VAS KONJ NALAZI U KONJU^NICI ZAJEDNO S ONIM POKOJNOGA MOZETE LI Ml PREPORU&TI NEKI DOBAR HOTEL?' HVALA VAM NA OBAVUESTI . CHANEY. r NEMATE ^ baS prevelik IZBOR, ALI UPRA- VO PREKO PU- TA IMA JEDAN PRILlZNO PRIS- . V TOJAN / ^ ST. -^1 ARCHIEJA m 1 z> m w 64
 • 66. ^ OPROST/TE, ©OSPO- OO, ALI MISLIM DA SE MORAM POdl VIDIMO SE W/LLERE OSVJEZITI m jn Df /> ra -r mi JE LJ NAM REKAO ISTINUr* m ;ma§ LI RAZLOGA SUMNJATI U TOT' =2) T" fisvr^ I c NE ZNAM STO MU JE ARCHIE HTIO ISPRlZATI, ALI VJEROJATNO SMO MU USPJELI ZAZEPITI BAS NE ALI OVAJ TIP POTPUNO IZGLEDA Ml OPASNIJI SE SUA CEGRTUSE OD ZEM S USTA NA VRIJEME TOBOM 1 Oil 65
 • 67. NO TO NIJE RAZUOS DA SAD MANJE PAZ/MO NA REND2ERA/ UPRAVO TO SAM HT/O HOCU LI PREDLOZITI AL/ TO NE SA NAD MOZEMO UCINITI Nl ZIRAT/P CU ONDA Tl N( JA POVaER/TI TAa ZADATAK NEKOM OD NASIH LaUDI. HZ 5^ vr V BOLCTE UZMI OVOJICU KAKO Bl SE MOSLI SMCTENJIVATI NA STRAZl NE 2EL/M DA WILLER POSUMNJA U ZNACI, MORAJU ©A SAMO DRZATI NA OKUP NESTO. 4 7 iin r % - -/ HL ZASAD ZELIM ZNATI ZA SVAKI NOE&OV POKRET, IZ MI- NUTE U MINU— TU. ZELIM ZNA- TI KAMO IDE I S KIM SE / SUSRE^E. >£-= DA POSL/JE CEMO VIDJETI m DO SOVORE NO % lit# x 66
 • 68. Te ve£eri. . EVO ©A OPET... TED 1 r NIJE ONACT /STI OD MALOPR/JE, AL/ / ON DR2J HOTEL NA OKU... KLAPIM SE OA GA JE Serif postavio k. TAMO. ZNA&I OA NIJE SASVIM UVJEREN OA SAM MU ISPR/<5AO ISTINU O SVOM RAZGOVORU S JAONIM . ARCHIJEM... / vX & r V 67
 • 69. DOBRO DA SAM OTKRIO KAKO ME NAPZIRU, OER NE 2EUM DA NETKO SAZNA ZA posaer koji namoeravam OBAVITI... BOLJE DA NE IZADEM KROZ &L.AVNA VRATA. O O DANAS Ml JE VLA5NIK HOTELA REKAO GD3E tlVl SUDAC I NE VOERUOEM DA 6E Ml BITI teSko pronaCi NJEGOVU K KU6U. j r o / / ✓ / 1 / / / X / / / / 68
 • 70. SRECOM, TLO JB VRL.O ME- KANO. ^ DANAS SAM RAZGLEDAO OKOLINU I ZNAM KAMO TREBAM P06l. O f z: v • 1/ Hla HI w< VvW * .i -S-Ji r [i / r SUCEVA ^ ku<£a je malo IZVAN SELA / TO dE Ml POMOd/ DA ZADR2/M svoa POSJBT U TAJNOSTI. I /M/' P V 1%^ :iX 69
 • 71. SISURNO ae ova. , 'Oo '/ t/tllriiI';'^ f ■Irn^ ^ - ,> ...ZNACf DA CTE SUOAC JOS UVIJEK SUDAN. . U PRIZEML.JU VIDIM JEDAN OSVUETLJEN PROZOR... . ■ ^7T . sry vo O r • y « Jk^an N ' f fS vVl r- Jy mi rp* T 1 hi jf [Ff P 70
 • 72. NE PREOSTA- JE Mf DRUSO, NESO JAVITI MU SE. DOBRO SAM JE C /^7 • « __/ V 2; % m* m f ice L JV/ m w •c *' m Vi sss. ^5 TKO B/ MOSAO B/TI U OVO POBAP . 1 ki b i 1 ; 71
 • 73. VECER DOBRA V/D/O SAM VAS CXUTROS KOD SERJFA... STO TREBATE?' SUCE PREPO- ZNAJETB LI MET' ATHERTONE OPROSTfTE NA SMET/MJI 2EL/M RAZ&OVARATl S VAMA, SU£E. ALI PRVO ZNAOTE OA SAM ^OVOEK OO ZAKONA, TEKSASK/ REN02ER... OVO OE MOJA SLU2BENA zna£ka. m x> I i/"'Ai U Its , s ZNAM TkCO STE, W/LLERE. NOVINE STlZU I OVAMO... UOITE! i. KAKO TO OA STE OOLUtlLI POSJETITI ME OVAKO KASNOP '4. PONOVNO SE JSPR/<5A- VAM, ALf /Ml— SAM MOGAO POSTUPITI ORUKZlOE. MOO SUSRET S VAMA MO- RA OSTATI U STROSOCT TAJNOSTI. Ltn An S?f r nxc TE. t SaEONITE. 72
 • 74. DAKLE O CEMU JE m Riaecr' 7 OOPUSTITE Ml POSTAVITI VAM OBDNO PRILlZNO BEZOBZJRNO PITANJB, SU^E... M x-v/ 73
 • 75. MILOSTIVA I O£AJNA OZlNSKA L.JUBAV U VAMA PREVLAOAVA NAD SAVJESCU JEDNOe SUCA, A TO U POSTENOM OCINSKA LJUBAVP COVJEKU SIGURNO VELIKA UZROKUJE V < PREVIRANaA & / U TO VJERUJU SVI U SELU, ODNOSNO V! iEUTE DA VJE- RUJU... ALI DANNY POSTOJI I NJEGOVO POSTOaANCTE JE KRI2 KOJI NOSITE NA DUSl! /" ^ VI NE ZNATE §TO ©OVORITE... PA JA NEMAM PJECE/ (j? y - % yrsy ) Jv>- 0 / / i ii. ^ •" SERIF VAM OE I KAO, ZAR W IMEP KOGA OD RE STE SAZ NE, GRIOE Site. NALI ZA TOP s ?,r L 1 Stil i 74
 • 76. BIO JE TO PO&REBNIK ARCHIE... REKAO Ml JE TO MALO PRIJE NE&O U JE OOBIO METAK OD KO &A JE ON SAZNAO ZA TOP LEBA % lua OTKRIO JE PUKIM SLUZAJEM, PRISUUSKUJUCl RAZeOVOR IZMEBU SERIFA I NJE&OVA POMOdNIKA... ALI, NE BRINITE, NIJE OTKRIO NIKOM OSIM MENU i I: f vv f/A r OSIM SERIFA N I CHANEYJA, KOJI SE TIME KORISTE KAKO Bl VAS DRfALI U SACI, SAMO JA ZNAM ZA TAJ— k NU VA^EG V-W SINA... ^ * sto: £ JOS NETKO ZNA... DOKTOR JENNIN&... ON JE OEOINA OSOBA KOJOJ SAM IMAO HRABROSTI POVJERITI SE KAKO BIH Ol_AK§AO SVOJ TERET X oL KOCTA ZUODJEUA STE MORAL! PRIKRITIP s KRABE PLJACKE OAK Serif UBOJSTVA CELU CHANEY NA SU JEDNE BANBE KOJA BJELUJE OKOLICI REB BOCKA rw m 75
 • 77. MNOSO PUTA IZVUKAO SAM IH IZ NEVOLOA KOJE SU IMALI SA ZAKONOM, A ONI SU, U ZAMJENU, SKRIVAU MOG SINA I Sr/r/u Moau SRAMOTNU TAJNU... 7;: Wl L zaSto SRAMOT NUP y M wr^s- m I ZA$TO biste SE SRAMIU SINA KOJEG JE SUPBINA U&INILA DRUKdlJIM OP OSTALIHP OH, PA... PA... IMATE PRAVO... B/LA OE TO MOJA VEUKA greSka/ v. 1 KAD SE PANNY, NAKON STO JE IZGUBIO MAJKU S KOJOM JE 2IVIO U BOSTONU, ISKRCAO S PIU2ANSE U REPPOCKU, TRE- BAO SAM GA DOCEKAT/ TREBAO SAM GA ZAGRL/T/ PREP SVIMA I OTVORENO RE6l: "OVO JE MOJ SIN!"... AU NISAM NA§AO HRAB- ROST) U&INITI TO! NISAM HTIO PA LJUPI ZNAJU KA— KO JE SUPAC ATHERTON STVORIO JAPNO SLABO- UMNO STVORENJE PE- PORMIRANA TIJELA... BIO SAM KUKAVICA! 76
 • 78. br.A U JEDNOM TRENUTKU, PRIJE OTPRILIKE DVIJE &OOINE, ODLU<5lO SAM NAPUSTITI REDDOCK / PRE- SEUTI SE U NEKI ©RAD GOOE ME N/TKO WE POZNAJE, VO- OE6l DANWYJA SA SOBOM... AU DOSOD/LA SE NESRE- <5A S ONOM PRVOM OOEVOJKOM I SVE JE OT/SLO K VRAGU... 77
 • 79. tMIMimuiU-H a >Kl ZNAM OA SE VAS SIN KRIOE NA JEONOM MJESTU K03E NAZIVAOU "KOLIBA STAROG INOIJANCA"... I TO JE ARCHIE OOZNAO PRISLUSKUaUdl RAZ&OVOR IZMEOU SERJFA I CHANEVaA... N# r v J s .,r* mm -r L EH w -I | OVAKO, SUTRA 6U POZETI UZBURKAVATI VOOU KAKO BIH PRISIUO PRAVE KRIVCE OA POCl- , NE KAKVU &RESKU NAKON KOJE 6emo ih mo6i raskrinkati. A STO BIH OA TREBAO UClNITI?' rr 4- T? /i o NEMOaTE NIKOM PRlZATI O NASEM SUS- RETU I BUDITE SPREMNI pru2iti mi pomo6 KAO OE OO VAS ZATRA2IM. ' DOGOVO- ^ RENO, WJLLE-Vg RE... MOUT rl- 6U SE BOGU I OA USPI- k. OEMO! m 7?' fj ■f 1/ / il 78
 • 80. JADNI STARAC!... DUSA SA BOLI ZBOS TOGA §TO ae NAPUSTIO SINA, AU ZBOG ON/H NAVOONIH ZLO^INA PR/St- LJEN OB OR2ATI SA SKRIVENOG KAKO Bl IZBOEGAO OA SE UVAU U JOB VE6E NEVOL.JE. A fTK ■ W'wrr. tfr's/m ' vl A ZA SVE SU KR/V; ON/ GNJUSOVI KOJI SU SE OKORISTIU OVOM SITUACI- ^ JOM. ,11' r> // a/-/ or? SUTRA STVAR! SE Ml JENJAJU/ -m / 7 / SUTRA CU POSJETITI BE RIFA I PONUOI Tl MU SOdAN MAMAC KOJI NEdE MOdl PROPUS- ^ TITI... I i ft X »• OVA /SRA POSTAJE SVE RISKANTNIJA, AU NIKAO U 2/VOTU NISAM SE POVUKAO PREO OPASNOBdU I NE NAMJERAVAM Nl SAOA! ^ ^5- V ' 0 ■v 79
 • 81. UISTOM TRENUTKU... NEMA novost; Pi ONDA" i / ^ • L / M ^il m /. ©ENE I HANK DR2AL/ SU ©A U SMJENAMA NA OKU SVE DO MALOPRJJE, AL/ W/LLER NUE NAPUSTAO HO- TEL I SVJETLO f U NJEGOVOJ sob; je ZA SUTRA SAM NADZOR MISLIO povaeRiTi pRueoa PVOJICI... TO Ml se C/n; oprez- NUIM. ^ BAH, VRAZE, ;mao aE te2ak DAN / S/SURNO aE ODMAH ZASPAO. X ' * ugaSeno 7. II fif odu/Cna zam;sao/ / njima rec; DA ©A NE ISPUSTAJU IZ VIDA... MORAMO SHVATITI STO MU SE MOTA PO ©LAV// BAH, NE<iE IMATI MN0©0 KORISTI OD LaU- ^ DJ /Z SEUA/ ^ MOZDA SAMO ISTRA2UJE NASLIJEPO I NADA SE DA dE ©A NETKO UPUTITI , NA PRAVI PUT... MOZDA n;§ta. I z> 80
 • 82. T KAO PRVO, NITKO NJSTA NE ZNA, A KAO DRUSO, <5AK I KAO Bl NETKO neSto znao, prev&e nas se BOJI OA Bl SE USUOIO PRO- eovoRin. 1 1 < / Tl ncxZas ostani na STRA2/. OA SAM ve<5 priuZno UMORAN. rf. VIOIMO SE UOUTRO. ^ Ser/FE. _ AH, W/LLERE^ JESTE LI xX SX^ -^v) UTRADAN UJUTRO ZDRAVO SERJFE OOBRO SPAVAL/r ARD u c>7 Uf tils ItXXJ iiii) mm am 111* a i o BOLJE aE TAKO. KAO KLAOA! ZASPAO SAM <5/M SAM OOTAK- NUO JASTUK I N/SAM SE BUOIO SVE DO JUTRA. TO C/E ZNIAK DOB RO© ZDRAVUaA SJEO N1TE r1 B y KOD MENE CTE SASV/M orukZije.' mo2da aE RAZLO© TO STO STAR/M, AL; CESTO SE SAT/MA OKREdEM U KREVETU PR/aE NESO LI USP/aEM ZAS— PATI... V y /M r - -X < 81
 • 83. IMAM JBDNO PITANJE ZA VAS, SER/FE... ZNATE U ©DJE SE NALAZI "KOUBA INOiaANCA"F STAROS 0 r / y Yi TKO > VAM JB PRI<SAO O NJOOr' nek; r/p ura/rv HOTE- LU 4^ sv^»r £ 0* j i i ui ka2e da je jahao t;m KRAJEM I VIOIO JE NEKOGA iUDNOG T/PA KAKO SE MOTA U BUZINI KOLIBE. SE DA X NEGO, GE U ISTI- NA DA SVI ^ NASlROKO ZAOB/LAZE TO MJESTO ZBOG LOSEG GUASA j KOJI GA / V PRATIF /*' KRUZE LOM TAKVE GLA SINE r- 1 TO PRKiA SE O NEKOM PROKLET- STVU ZBOG TOGA STO JE PR/JE PAR GODINA TAMO PRONADEN KOSTUR IND/JANSKOG VRA<5A KOJI JE 2lVIO U TOO KOLIBI... GLUPOSTI, SU SVE AU L.JUDI SU PRAZNO VCTERNI >5 7 7 Tr n 4 BAH TO NASTAV/TE. RECITE Ml §TO VAM C7E JE UGLAV NOM SVE aos ISPRICAO STO Ml JE TAJ TIP REKAO >5. n 4 Ultl 82
 • 84. OODAO JE SAMO KAKO JE TAJ dUDAK KOJES JE VIOIO, <5lM JE SHVAT/O DA ©A NIETKO PROMATRA, ODMAH OTRCAO SAKRITI SE U KOLIBU... ^77 SAD SE POSTAVLJA PITANJE AKO SVI IZBJE&AVAJU TO MJESTO TKO COVJEK KRIJE JE KOJI SE TAMOP iTTTT Til r i STO KAZETE, SER/FEP NE Bl LI TO MOGAO BIT/ LUDI DANNVP SVE MOSUdE JE ALI NE VJERUJEM TO V C (1 // LI NE MARIM MNOSO ZA PRAZNOV3ER- OA! TI3EKOM PRETRAtlVANOA TOG KRAOA, ZAVIRIO SAM U TU KOLIBU I JAMilM VAM OA TAMO NIKOGA NIJE BILO! m .4 4 N y > KAKO SE ZOVE gOVJEK KOJI VAM JE ISPRlCAO OVU ZANIMLJIVU PRI^ICUP r- NE ZNAM... ALI PRETPOSTAV- LJAM DA JE U PROLAZU, JER JE ODMAH NAKON doruCka OSED- LAO KONJA I NAPUSTIO SELO. 83
 • 85. 3A SMATRAM OA SE TOM TIPU SAMO UdlNIL-O... MOiDA OB VIOIO MBOVJBOA, PA ©A JB ZAMUENIO ZA COVaEKA.. VJEROaAT- NO... UOS- TALOM, NUB Ml IZ&L-BOAO KAO NBTKO TKO &OVORI ISTINU. / , N leF* m i y r4 m MBOUTIM, STAV/O Ml OB BUBU U UHO. MOZDA U TOO KOLIBI NBMA NIKOGA ALI ZASTO NB BISMO OT/$UI POSLEDAT/P ■ A ^ OVO PROKLETO NJUSKALO NB OOUSTAJB! o o y T7AH/AKO BAS 2E- LITE, MOZEMO TO uei- NITI, ALI PROBLEM JE U TOME STO DANAS (MAM PREVISE POSLA.. MO&AO BIH OTldl S&M. 5/- ALI NB ZNATB &D3B SB NALAZl! OB3ASNIT 6BTB Ml... KOLIKO ZNAM, NALAZl SB PAR MIL3A OO SBLA, ZAR NEP ZAJEDNO VRBMBNA NAJH/TNJJOM OOKUMBNTA— OOGOVORENO PUSTITB TO ICI CEMO SERIPE VRATIT CU SE ZA SAT VREMENA OA3TB SAT Ml OA ZAVRSIM S CUOM y^. 84
 • 86. ALI NE B/H VAM PREPORUC/O PA KVAR/TE V/P S T/M PAP/RIMA/ w □ PROKLBTO NE ZNAM TKO JE TIP KOJI MU OB PRJiAO O KOUBI STARO© INDIOANCA, ALI ZAPAVJO BIH ©A KAP B/H ©A SE POdEPAO/ O 3 J W ZABADALO/ V/SE /MA SRECE NEQO PAMETl O o fa* - > x Mu vVu N •7/ OVAJ PROKLET/ RENP2ER PREV/SE aE OPASAN. KO- RAK PO KORAK PR/BL/2AVA SE ISTINI! o -=v a % m MORAM SE OPMAH VIOJBTI S CHANEYJEM. ON S/SURNO ZNA KOJ/ SU NAJBOLJI STRI- . OBLCI MEPU NA- V S/M Laup/MA. MORAMO ©A UKLONITI! NEMA PRUSO© RJESBNJAJ VE6 SMO TO POKU- §AL/ Ua/N/T/, AU poSlo je po zuu... OVAa PUT fk. MORAMO > USPJETI! oo /- ii KU 85
 • 87. *>£&//= NE eUB! VR/JEME!, NEPL/eO ZAT/M, KLOPKA ' ^ ^ ^ ** ^ ^ ^ ^4 TEXA JE SPREMNA. ^ 1 SHERIFFS OFF)C€ CEMO KAt? OTVOR/T1 EVO SA PLESP a TO > K. v/ f pr«5ekat <5emo da nam OKRENE LEDA, A TO (5E SE DOSOD/T/ KAD BUDE ULA- Z/O U §ER(POV URED. SAGNI SE U ME DUVREMENU INEMOJ dopust/t; DA TE UG- LEDA/ V ■ I SJiUt ...A, BUDU61 DA ME VEd CTEDNOM POKUSAO UBITI, ne6e oklijevati u£initi TO JOS JEDNOM. OVO aE TRENUTAK DA S/ROM OTVORJM 0(5/. SERIF MENEMOZe ODVEST/ U ONU KOLIBU I ZATO SAM SIGURAN DA dE POKUSATI PRO- NAd/ NEKI IZLAZ [V /Z OVE SITU— T ^ ACiaE... li 1 > Ik 86
 • 88. /DEMO VR/aEME i JE P V^-f* JL* /J*> 4* Ttt r" SHERIFF'S OFFICE 1 </K n i ta t.- b: -w V- U lii m 0 -J W/uii iif//< miKiiif//'' wiitmimm 11 I J_L_ 1 X -St y/ r» sa-H. •Hit X N l/ N. m 87
 • 89. VlPJEVSl OPRAZ U STAKLU, TBX SE OCMAH BACA U STRANU / OVA PUSSANA H/CA, NAMUENJENA NJEMU, OBLAZE U PPAZNO VATRE PAKLENSKE/ m m r. / m fl m m / Sljebe£eg tre- NUTKA, RENBZER VE£ SPREMNO OOGOVARA. AHHi m m i C>>5 •A C Vz 0 n. J 0 i , 1 1 • 1 - m i m w WP CP CP c Y. U v 88
 • 90. X DO VRA0A/ IZNENAeENJB NIJE USPJELO I BOLJE Ml JE POBaEdl KAKO BIH SACUVAO 2IVU &L-AVU! ^ 0 0^x1/ MS <4 // I M , " I .J ■nn I 1 ■N i < i M PRE2IVJELI TIP SIGURNO BJE2I SA AMI STRAtNJE STRANE l!> r V- A y ■ly A r~- • o r> rz ^z X4- <r 89
 • 91. ENO ©A/ STAN// W V "N ✓ #- - ' 1 I ✓ BAMZ > ■N M >- ss» PRO KLETSTVO, promaSjo SAM OO V - 3^ ,/7^ - It ^Jl Nv r/ T- vS :l 'Ms IIVV-- 'IhS^ 3 A ^>y<M- 90
 • 92. TRENUTAK/ OVAJ NEPREO- VI&ENI POSACAJ MOGAO Bl SE POKAZATI KAO OAR PROVIO-/ NOSTI. ( )/- SAD JE VE6 PRE OALEKO o i o O 1 d }L. i "Cr'vERNONja^ 1/^ / TAKO. MA LO POSUJE. AKO ODGLUMIM KAKO SAM, BAREM ZA DANAS, IZBA£EN IZ STROCTA, MOGU SE oklaoiti oa Serif niecSe oopustiti da MU PROMAKNE PRILIKA! T N OPEW 6 m mi ra inr o NO s- p § v K i o T 0} WILLERE/ fllJ I IJ i ■v MS rv I".' 'TI I ran i -— A 5 91
 • 93. ALI STO SE DO- ©OD/LOP NALAZIO SAM SE KOD PU§KARA KAD JE CHANEY DOTRCAO OBAVIJESTITI ME y PA OVOOE A pucaju... NISTA ^ OZBILO- MO... BA- REM SE NADAM. > JESTE U RA- NJEN/P POKUSALI SU ME aoS JEPNOM UBITI, ALI NIJE IM USPJELO Nl OVAJ PUT. c /'• u I ii- I, ' Ota,, ■ ^—-^1 r X MjllfflD jM / S / s AKO JE /Z SELA, CHANEY <5E ©A PREPO- . ZNATI. > BILA SU OVOaiCA I PUCALI SU S KROVA KUCSE PREKO PUTA VASE© UREDA... JEDAN OP NJIH PLATIO j JE ©UAVOM. /if r fee 1 >Tn in—1 <1 V nrr: rTtli i M ' CMI OSOBNO CU VAM POVEST/ POKTORA JENNIN&A. JA OPMAH JPEM U HOTEL... BISTE LI Ml HTCJELI POSLATI LIJE^NIKAF NIJE IZ SELA... NIKAO ©A PRIJE NISAM VIOIO! DAKLE CHANEVP I y- 92
 • 94. /V JESTE LI CUU/, WJLLEREP... JBSTB LI SIGURNI DA NISTE ZA SOBOM DOVUKL/ TU DVOaiCU PROTUHA KOJI SU IZABRALI UPRAVO REDDOCK KAKO Bl SB OBRAiUNAU S VAMAP NE ZN/AM STO BIH VAM RBKAO, SERIFE... U OVOM TRBNUTKU NJSAM SI&URAN Nl U STO... NEMOJTE ZABORAVITI POSLATI Ml DOKTO RA NE BRINITB! •f 1 /A OVAJ PROKLBTNIK IMA SEDAM 2IVOTA! KAKO SB UOP6B USPIO IZVUCl I ovao purr NE ZNAM KAKO BIH TO OBOAS- NIO... SLATER / CTERRV BILI SU PRVOKLASNI STRIJBLCI. /< f' NEMAMO SE <5E- ^ ©A BOJATI, SER/FE. OVOOB MALOBROJ- Nl POZNAJU SLATBRA. PO&NOU PRISTIZATI LJUOI... POZURIMO SKLO- NITI LES PRIJB NESO Sto ©a netko PRBPOZNA! u 93
 • 95. PeSETAK MtNUTA POSUJE CEKAM VAS PRI REC1 OTVO— RENO oe... U&ITB! ZBML.aU DOC DOGOVO CETE XAKO Ml RENO SER/P OB! DOVEO SAM UaBiNIKA! OB MU -r.x UL»0 CEKA ME DOLCJE... IZGLEDA VRLO ZABRINUT MOGU PRETPO- STAVITI! ONDA SE KAKO VAS ZBOS OSJECA TEP JE LI SER/F OTISAO r> s Mi < / J'O! ✓ 7 ( ^ M^S HAODB, SKINITE XOSULJU I DAJTE DA POGLEDAM RANU... HTJO SAM VAS VlDOeTI NASAMO, DOC/ ZNAM DA STE DOBAR PRiaATELa SUCA ATHERTONA / DA SE MOGU POUZDAT/ U VAS... X NEMA NIKAKVE PANE, DOK— TORE JEN— NING... OVO AU... NE SHVAdAM... JE SAMO PREDSTAVA SER1 ZA FA JZ5 <58 I Or / i 94
 • 96. Tex UKRATKO prepr/Zava poktoru kako je saznao za tajnu suea athertona, otkriva- ju£l MU DA JE OJLUZ/O JEDNOM ZA SVA&JA RASKR/NKAT! UCJENJIVA^E, / NA XRAJU... ...I SAO VAS MOUM OA OOMAH POOBTB K NJBMU I OBAVIJBSTITB ©A OA dB Ser/f sisurno podi noCas OO KOUBB STARO© INOIJAN- CA I POKUSATI PPBMJBSTITI OANNVOA NA NEKO ORUGO MJBSTO, KAKO ©A NE BIH MO©AO PRONAdl. -y J A §TO ATHERTON MORA UilNITIr' f NEC^E MORATI ougo Zbkati. ja <iu STidi OOMAH POSUJB SERJFA, JER Cu ©A SLIJBOITI... JB U VAM SVE > CJASNOP MORA STl6l TAMO PRIJB SERiFA J PRIORU2lTI SB SVOM SINU U KOLIBI RECITE MU OA UZME PUSKU I DRfl SERIFA NA OOSTOJANJU SVE DO MO© DOLASKA. ^ RACU NAJTB NA MENE < ••— 'fShumju MAL.O POSUJE... A SAO Ml PRBVUTB RAMB KAKO BISMO OVU PRBOSTAVU U<5lNII_l SASV/M UVJBRL-JIVOM, A ZATIM SIOITB RB<tl SERIFU DA MORAM OSTATI U KRB- VBTU JOS BARBM X ^ PAR DANA. HVALA OOGOVO BVO, &OTOV SAM! RENO / n / I* X V /• w 95
 • 97. BIT dB BOL-JE OA POOEM, AKO 2EUM UPOZOR/TI v ATHERTONA NA VRIJEME... ZAMOLIO BIH VAS aO$ JEONU USLUGU, OOKTORE... MORATE Ml OOVESTI KONJA IZA HOTELA. HOdETE LI TO U<5lN/T/P NE SAMO OA 6U UZlNITI SVE STO STE OO MENE TRA2ILI, VE6 6U I PO61 SA SUCEM OO KOUBE STARO© INOIJAN- CA... A PONIOET (tU I JA PUSKU SA SOBOM/ s" JT N NE PRETCTERUuTE! SVE TO d/N/M U /ME PRIOA- ^ TELOSTVA. ONOA, DOCP SVE JE U REOU... IZVAOIO SAM MU META/C I ZA PAR OANA TREBAO B/ SE OPORAV/T/. V/ STE PRAVI COVJEK DOC/ i I cr a^: CE LI U STA- ncu pr/mat; POSJETEP U TOM SLU- iAJU, IDEM ©A POZORAVITI. MA PA OAJTE NIJE NA SAMRTI > f 96
 • 98. doc mj ae REXAO DA MO RATE OSTAT/ I XREVETU PAR ^ DANA... ^ SLOBOD NOr' DA TO MJ SE BAS NE SVIDA ALI MOSLO JE UDITE B/TI SERJFE SORE NAJVJSE MJ JE 2AO §TO MORAMO ODGODITJ SVOa POSJET KOLIBI STAROS JND/JANCA... TXO XAZE DA SA MORA- MO ODGODITJ? OTldl 6u ao§ veCeras tamo . S CHANEV- . CTEM. V '11 J . BIT CE TO PRVO $TO dU UClN/T// NE KR/JEM DA SAM PR/L/CNO SUMNC/aAV U VEZJ PRICE KOJU VAM je /spr/£ao onaj tip, al; m/slim HOCETE MJ SUTRA i PREN/JETI DA «JE BOUJE PROVJER/TI STO STE / SUAZETE LJ SE? PRONAS LI? IMATE PRAVO. z / / z #9 6^5 1/Z'' 4 *» m 97
 • 99. ONDA, > VIDIMO SE . SUTRA/ A VI SE OPORA- VITE C/M PR/C7E, U REDUr* DAT dU SVE OD SEBE. r iS V y / y i m ©R/aESlS, MISTER V LIMENA ZVIOEZDO... 1 VIP/MO SE aoB ve£eras/ BAH, SRECA JE IRAK NA NASOJ STRANI/ o ?T JA Sa o p "A I ik t / /-// / u Ll SLATER I NJEGOV PRUATELJ NISU ©A USPJELI UBITI, ALI BAREM SU ©A PRIKOVALI ZA KREVET... A C7A dU U MEDUVREMENU MOdl PODUZETI SVE MJERE ^ OPREZA! y~ MiJ C3 O O A o 98
 • 100. TE VEZeri. .. TAKO CEMO ZAGRIJATI UTROBU KAKO B/SMO SE LAK§E NOS/U S HL.AONIM PLANINSKIM ^ ZRAKOM. ZASTO HOdEMO U NEP NE$TO POPITI PRIJE POLASKA SER/FEP /V/ f VR/C7EME SPREM aE DA SE JA SU N POKRENEM KRENU * Tl r • ?y i 7 SKAKANJE KROZ OVAJ PROZOR VE<i Ml PRELAZI U NAVIKU. NIKOG NA V/DJ- KU! . M N 99
 • 101. 33^ w m W- r n HMM... L/OBRI DOKTOR JENNING NIOE ZABORAVIO OSTAVITI Ml KONJA. 1 111 1,1: It < ^ us?- ¥ JM-rl' /A 'mmmm. m MADAM SE DA Serif i chaney ne6e pustiti KORUENJE U SALOOMU. ^ P PRICEKAJ A ME OVDC7E, BEZ DA TE NETKO auaE,^ ^ okavpSJ V is rr naa = li'Wfe / W JUIHBIWI^, M 100
 • 102. Au, TEX NE MORA OUGO OEXA TI... EVO IH 1 r K X XJ. ii /. W»' SAO *1 O M JE MOO HAJOE BRATE /DEMO RED/ SETNJU /VJ k n nUt / [/ 101
 • 103. za6i 6u iz sela SPOREDNIM ULlZlCAMA. SAC? VE6 DOBRO POZNAJEM NJIHOV RASPOREC?. T. 7T (f —-• l. 3: I* ' ENO IH!... IMAM SREdU §TO NE OZEKUJU OA IH NETKO SLIJEOI PA ne<5e biti previ$e OPREZNI. i y- *P' A oQ W- ' " s w I BIT 6E Ml DOVOL.J- NO SUaEDITI IH IZ OALJINE, KAKO ME ^ NE Bl VIOaELI. jP** O /< / jSS C s 1 w* UOSTALOM, MOGU RAZUNATI NA TAMU I ZlNaENICU OA (ZEMC? SE USKORO SUOZlTI S PLANINAMA GOJE Ml SVAKA OKUKA NA CESTI MOZE POSLUZlTI KAO ZAKLON OO NJIHOVIH POGL-EOA. O y % , ^ V. . v ^ 102
 • 104. jeste li 've6 odlu£iu ©DCTE dEMO PREMJESTITI OANNYJAr' UPRAVO RAZM/SLJAM O TOME. V s Sro ka2e§ da ©A SAKRUEMO U BRVIMARU CTONASA CULTERAP ZVU£l Ml KAO ODLKiNA IDEaA. T TAMO SAD NEMA N/KO© / ODL/<5- NO 6E POSLU- 2iti NA^OJ SVRSI. N fe. ■;v NARAVNO, TO JE SAMO PRIVREMENO RC7ESEN<7E. POSUJE dEMO ©A VRATITI U KOUBU STARO© INDiaAfMCA KOJA JE MNOSO SI&URNIJA JER JE LTUDI IZBJEGAVAJU, AU TO dEMO MOdl UdlNITJ TEK NAKON STO SE NAM SE ONOJ ©NCJA— VATOR W/LLER PRESTANE MOTATI OKO NOGU... SAMA ZLA SUDB/NA NANUELA ©A aE NA NA§ PUT! w* 103
 • 105. U PRAVU SI, PROKL-ETSTVO! IZGARAM OD ZELJB OA MU SLOMIM VRAT GOLIM k. RUKAMA.' ^ ^^7 SMIRITE SE... RIJE- S/T cfrEMO GA . 1/ ~ < SE PRVOM ' A §B9 .V PRIUKOM! - Jmh -s f * V p- rr I r x IZGL-EOA OA NE 2URE... V, t;m bolje, jer 6e suoac I OOC IMATI OOVOLJNO VREMENA STldl TAMO k. PRUE NJIH. I « » yV * 'W C.) •-k / (O s^ir VREMENA % POSUJE s? LUOI OANNY SPA- VA, AU BRZO (±EMO GA PROBUOITI. ST GLI SMO f f.,. .Z" .Us -•Jit.';. .i* Wi I'M 104
 • 106. &V<DJICA JAHA£A POLAKO am PREOUJUPREMA ROUBl, KAO /H IZ RAZM&L.JANJA TRGNU IZNENAONA ZAPOVUEP IZ NJEZ/NE UNUTRAS/WJOS77. $ NE Ml— Site se ili PUCAM/ & n Mi tffll'W. ^ i • //' r/' SUCE HEJ SVIH Ml VRAGOVA! TO JE ©LAS SUCA ATHER- TONAJ STO RAP/TE PREPO- ZNAO SAM ©A. PRE- PUSTI TO MEN// OVPCTE U OVO STO POBA A VAS PVOJ/CA RAPl -A rep' rH- ■JP** Lgi .'S A Jwfcr- - PJ ODSOVOR CJB VRLO JEDNOSTAVAN, su£e/ doSli SMO PREMJESTITI VA- SE© s;na kako bjsmo izbjegli DA ©A ONAJ PROKLET/ NE M/£l REND2ER PRONADE/ SE' rend2er Ml JE OTVORIO 06/, Ser/pe/ NAPOKON SAM SHVATIO VA§U l&RU/ 105
 • 107. VI STE UBIU LORY CULTER I OSTALE PJEVOOKE SVALJUOUCl KR/VNJU NA MO© S/NA. NA TAJ NAi/N DRlALI STE me u Sac/ kako b/h MO©AO OSLOBAOATI CUANOVE VASE razbocn/Cke BANDE/ A TO SU teSke RiaEZi, SU6E.' .X MOZOA / NISU DALEKO OD ISTINE... ALI GDOE SUDOKAZ! ZA TO STO ©OVOR/TEP JEDAN OD DOKA ZA JE OVDJE SERIEE/ VT nipr T/ 0 1 w In )) r •r % i I ^ / OVO JE VAS SAT. PREPOZNAJETE LI ©AP SI&URNO STE SE PITALI &OJE STE ©A IZGUBILI... 106
 • 108. BAH, JA 6U VAM Red:/.' LAN£/d ae ZAPEO ZA JEDNO PUCE NA ODJEdl LORY CUL.TER, DOK SE DJEVOaKA BO- RILA S VAMA PR/- JE NE60 STE JE UBIL// j* i VI STE NE RAZMISLaAJUdl ZNACI NJU UPALI NJSTE B/LI RANJENI... POSTAVIU STE Ml ZAMKU ♦-—— NE/ ORU&E NfSAM/ B/O JE TO DANNY/ ON OE PERVERTIT! S/LOVAO IH C7E / PAVIO/ jeste LI V/ UBIL! I ORUGE PJE- VOJKEP u SIGURAN SAM OA SU TO B/LA OJELA NEKOG PERVER- TITA, ALI NUE SE RAPILO O PANNYCJU, VEd O dOVJEKU PORED VAS/ & CHANEY /H § CTE S/L.OYAO UBIJAO/ V MNOGI U SELU ZNAJU ZA NJEGOVE SLABOST// JEPNOM JE B/O / PROZVAN ZBO© TO©A... ALI VI STE SVE UVJERILI U OANNYJEVU KRIVNJU KAKO BISTE k MO©L/ I OALJE PR2AT/ SUCA ATHERTONA U §AC// I % 107
 • 109. * r SVE OVO CU PONOV/TI I NA SUDU, A OVDJE JE SLU^AJNO I DOKTOR JENNIN& KOJI 6E VRL.O RADO SVJEDOeiTI PROTIV VAS... r N JESAM □ U U v PRAVU POCP M" xsV/ -sr U c-^ Li i . NARAVNO, MISTER WIL-L.ER! ■ I : A OVAJ PUT " ne£e BITI namjeSteno© SU&ENJA... NUE LI TAKO, SU6E ATHER- TONEP MIL r. « NARAVNO OA 'ECE B/T/f OVA SAO, CHANEV/ NECE BtT// OVAJ PUT PRAVOA IOE OO KRAOA BEZ POPUSTA ZA BILO KOGA! 1 > / < / R ;v X. >0 108
 • 111. 110
 • 112. UPITE WV/LLERE ZELIM OA VIOITE A/ SINAf MO& DANNY... V I'R. NE soa SE ovaj COVOEK CTE PR/JA L TELJ r t-r W5i If 32 ORA&O Ml JE STO SAM TE UPOZNAO, ^ OANNY! ^ III MEEE... Nlll... K v v; *13 O j//ll SUTRA <±U U SUONICI OKUPITI SVE STANOVNIKE REOOOCKA I RE<5/ /M IST/NU O SVOM SINU, $ER(FU I O UBOJSTVIMA DJEVOaAKA... ?C- w: 111
 • 113. ALI NAKON TOGA NEdEMO OSTATI OVDC7E, GDJE DANNY IMA PREVISE RUZNIH USPO- MENA. IMAM DOVOLJNO GODINA DA PO- DEM U M/ROV/NU. PRESELIT dEMO SE U BOSTON. TAMO IMA DOBRIH UJEi- NIKA KOJI dE SA POKUSATI NE OdEKUJEM dUOA, ALI TO NUE Nl BITNO. JEDINO §TO 2ELIM JE 2IVJETI S NJIM I POKUSATI NADOKNADITI MU TOUKE GODINE KO- STAVUJAO SAM SA JE IZUJECITI NV i I f ZAPO ODSAD dEMO UVIJEK BITI ZAJEDNO, DANNV... vJESI LI > K ZADOVOLJANP ZAAADOOO... VOOOLJAAN... SAAM, . TAAATA! ^ rS I f SUTRAOAN, NAKON STO JE OBAVIO SVJEOOOENJE PREP SUPOM, TEX JE, NAPOKON, MOGAO NASTAV/T/ SYOJE PUTOVANJE. // / CARSON dE POLUDJETI ZBOG MOS KA$NJENJA, ALI OBJASNIT dU MU DA NISAM UZA— LUD IZGUBIO VRIJEME.1 X y. o k o x / •/, ■ i * A V- '7. MK5 ■.iky* / ^ I ro 0 • "i-, • ?■ SVRSETAK - * 112
 • 115. U ovoj strip prici Tex na Stjenovitim Planinama otkriva jednu rusevnu baraku i u njoj nalazi mrtvo tijelo zene, Lory Culler. Istraga vodi u Reddock gdje svi mjestani sumnjaju na jednog covjeka, Ludog Dannyja, maloumnog i odbacenog sina suca Athertona, koji je bio zatvoren na tajnom mjestu jer njegov otac nije htio da svi saznaju za sinovljevu bolest. Kakvu ulogu u svemu ovome ima gradski serif i tko je jadnu Lory Culler osudio na smrt?