Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)

zoran radovic
zoran radovicWeb Developer at P.F. Chang's China Bistro en P.F. Chang's China Bistro

zoran

V
■//■


f
r
i
X
s
o >.
L

s?sX
> - .n
' ^ "X
y I i 
')
/
x
A ^ -
V I
II
>
A
POSLJEDNJI ODRED
BIBLIOTEKA ALMANAH
6
1
5^
POSLJEDNJI ODRED
2002.
Crtez:
Miguel Angel Repetto
Tekst:
Claudio Nizzi
Preklop:
Quaresma
y.
0
r
i
n
3^
m i
«
x
/
f
'
n
X
0
ii
L
-<
ev
_y
POSLIEDNII ODRED
CJeONOGA LJETNOG C>A-
NA, NA KRAJNJEM JUGU
AR/ZONE...
VATRE
>-<>
PAKLENSKE/
o
ST/SAO SAM
et
PREKASNO
sJr
*
)k
r
niC
-u
wife
at*
-y
%
I'M
%
1
XJ*J&
CO VRAGA!
EfMO KRU-
GERA...
fr-
I
>•
f
at-
M~k
(
f*-
I
» gp^o
. ^ ^
r
..A OVOJE
JB
NOEGOVA
tENA. 5%
V «
Tr?.
'I
j
■,u
OTISCI MOKASINA
I TRAGOVI NEPOT-
KOVANIH KOISIJA
CTASNO GOVORE
DA JE OVO DJE-
LO NEKOLJONE
IND/JANACA. ^
VISE IM NE
MOSU POMOd/,
ALJ NEdU DOPUS-
TITJ DA ZAVR^E
U 2ELUC/MA
STRVINARA.
r
I
Oo

i2A
I PRUE SEST MJESECI
SHAKO JE POKUSAO POBJECI
CARSON I OA USPJEU SMO
GA ZAUSTAVITI PUKOM
SREdOM, PRIOE NEGO STO
JE IZA SEBE POSIJAO
SIGURNO JE RUEd
O MESCALEROSIMA
POD SHAKOV/M
VODSTVOM KOJI
SU PRUE NEKOLIKO
TJEOANA NAPUS-
TIU REZERVAT
SAN CAR-
W LOS.
SMRT
I
V
4
ZAVRSlO OB
IZA RB^BTAKA NA
NBKOLIKO MJBSECI
PRUBTBdl OA 6B
PONOVNO POBOBCl
<5rM GA PUSTB
NA SLOBO-
OU...
o
/ o
11 j)
4
/J
i
//
(ZGLEOA
OA JB
ISPUNIO
SVOJB
OBBCA
NJB
n
/
HRPA ZEMLJB JEOINA JB
USPOMENA KOJA 6B OSTATI IZA
OVIJB HRABRB OSOBE KOJB SU
PO$LE IZ NJEMA£KB NAOAJUCI
SB OA CSE OVOJE PRONACI
BOLJI Z/VOT... ^
/
I

If
K2A
jfc
1 •«
v.
J-
MORAM UPOZOR/-
Tl I OSTALE POSE-
LJENlCKB OBITELJI
KOJB SU POP/SLE
SVOJB FARME U
POORU&JU OKO
ARAVAIPA
CREEKA...
0
/>i
t ' 0
^5*^
< M
...NAOAJUCI SB
OA NUB PREKASNO
I ZA NJIH.
O
mid*'
« j
IV
JOHN SE ZNA BORlTl, A I
CLARICE OB VI(SNA RUKOVANOU
PU$KOM. ALI NE VOERUJEM
PA B1 MOSLI IZPR2ATI
PUSU OPSADU.
PRVO MORAM
POSaETITJ JOHNA
MCCREA. OS/M
2ENE, ON IMA I
DVOJB DJB-
CE.
1
O
ilj/
fU*
Jiȣ-
I
Tnrc
-
v
ai
"s
KUGO
CUTURICA
JE PRAZ
NA
o
DOBRO DA
o POONOZ
SE
O
n
JU ONIH BRE
ZULCJAKA NA
LAZI ZOE
ft MAC
t
* 0
.yJjBW »•
«K
✓ •
Vv
«
»
1
//Uliujlu
LSVAPESBTAK M/NUTA POSUJE..
MORAA/I STICI
DO NaEGA, /AKO
CE TO A/1ALO
PRODULJITI MOT
PUT DO RAIM<5A
McCREOV/H.
ErJO OA/
^jrt
L
<s
4W^.
v*
S
M.
^N
i£-
^F1
HMM...
w
/ OTISCI N
MOKAS/-
NA... TRO-
J/CA JND/-
JANACA MA-
LOPR/JE SU
PRO§LA
V OVUDA. y
r
1
AU*
.-W
*
*3
r
' w/
n
VJBRO—
/ aATNO SE
I ao£ UVIJEK
I NALAZE
 NESDJE U
V BLIZINI. .
NA-
NauSjo
SI VODU
HAr*
o
oo
i ■
{''(t • >
#
«». -
L
•n
»♦
BUENO,
PUSTIT £U TE
DA SE SA/Vi
NAPIJE^!
IOI
r
wm /
o
A
r
V
V
A ■■ A'
«r
w
u
MOZDA IH
NJEGOV DOLA-
ZAK USPUE PRE-
VARITI, PA SE
OTKR/aU I IZADU
NA OTVO —
v RENO... /
BAREM SE
MADAM.
( '
a
"i'i'/(All'' (»i'lW
V
JF'
4V
**'W <
►- T> ^
8
9
Minute sporo tbku. n/sta
NE NARUSA VA T/SINU ORO
ZUENCA.
■ *
V 1
V
,k
f
r
m.
Mi
i
A STO AKO SAM SE PRE-
VARIOT STO AKO SU INDUANCI
Koar su ostavili one tra-
©OVE VEC OT/SLIP
NEMAM MNOGO
VREMENA... SVAKA
MINUTA MOSLA Bl
BIT/ ORAGOCJENA
ZA spaSavanje
McCREOVIH.
iSi
V
/
V
MORAM
RISKIRA-
r ^
Tl
r
O
o
*
Ik
fefy'7
'
f
Un 1 ^
rjjr^i
MM
(V
''A
10
/ZNENAON! SUM TJERA REN
U2ERA OA SE OKRENE...
cT
a:
BAH, NAJBOLOE DA
ODMAH UTAZlM
ZIVCI
KUGO
SU MI NAPETI
ZED
«AO STRUNA
O
O
oO
x
/
X
c.
L-
A
X
ii
11
^ -<5
AHHI
%
f

I,
f .
*
V
v
A
X
is
<15.
1
I
1
1
/
V!
s?
: IV
^ J
a
^•v%:
://
•v
/
2%
 >
"V
X
y
■////.<
KUGO.' OVAJ
PROKLETNIK HTIO
ME OE SRE-
DITI!
0°
r
! C. I V
; j>y715
3F^
.5
M —-;u#-, f;
s.
* '♦... • f.w
v
-u ■5^
aa
r?
-t
^)M
12
X
AHI
li
^-hs/s
1
w/
L.
.V
X ^
jUi.
's
PRO-
KLETSTVO/
EVO I TRE-
(tEQ!
Or
^r- O
J
&
/IV on
3iS
^T' 
/
AUUf
UHH/...
VAL.ODA ae
SAD SVR—
SENO/
».•
o rf
y
x-
7» r
V^-
*
«i
XX
13
fS/Ecueo
ZATIM... aos
TRAGOVA...
OVAJ PUT IH
JE MfMO-
SO/
REKLO Bl SE
DA JE CUEU
APASKJ NAROD
POKRETU
n
o o o
•wnvftiui
^oi:
>^Lr
3-1=^--
<
MORAA/1 §TO ^
PRJJE STl6l DO
ran<5a >
MCCREOV/H. /
N/SAM JEOINI KOJI
PROLAZI OVIM PU-
TEM... 5KUPINA JNDJ
JAfMACA U<5lN/LA JE
TO PRIJE MENE.
0
»
sM.
< *
N /
«' #
r ^
L
^5^ 'A:
OKO pola SATA
POSUJE...
VJEROOATNO
JE R1JE(5 O
SHAKOVOJ
BAND/.
5"-
U DALJ/N/
SE OUJE
PLICNJA-
VA...
f
o Tv,
/ijl^
ir
;i
l- I
f
L/
r,
. r
m
A*
14
HAC7C?t
vac su
NAPALf
RANC.
I
POZURIMO
mm
o - -
Cf
,,. !
^ /-r
U/sr/Nu.. EVO ONIH RASA! AU ] .
OVAJ PUT NISAA/I STJGAO ^
PREKASNO! r/O
^— i^/o 1
^5
.rC3^
7(
'llf
V
S,
A
m
*C-
■i*.l
Vf
•Trx
uUiifc-
A" ia
CJN/ SE DA SE
aOHN / CLAB/CE
ENERQlCNO
BRANE.
n :r
i-
5/
?

'I
15
%
i
'r
- w o
PAKLE, N/SAM
SE PREVAR/O/
NAPAP PREP-
VOP/ ONA
POPLA ZMIOA
SHAKO.
Oo
cT
r:
Uh,
m
oo
oo
r/
S
N
r
4-
_ls
16
SPUST/T 6U SB SVB DOK NE
DO&BM NA PU^KOMBT. APAS/
SU ZAUZBTl OPSAOOM RANfiA
PA ME VOBROJATNO NBCB
UOZlTI.
^ ym r
4
s: 7 ^ /
//
/
r

« %
^ % * 
»;v
POZURI
k
PUNJENJEM
rt JOE
f
HfSC
*€=
/

w^:
///j
so
/ '
BRZE
/I#//
•IR
I'
i
S,
X
«
.V
:x
o
1
O R >
18
r /
ah:
/ «
JUPITBRA Ml!
NE OOUSTAJ,
CLARICE! TAMO
VANI NAM
NETKO PO-
MA2E!
UOPCE
NE NA-
MJERAVAM
OPUSTATI!
W/
CP*7
o—
I
AHi
0
w'
i'
/
I
19
V
V
? ar
'S
7-
-U~
SAD CU
SRED/TJ ONOG
P/C7ETLI<5A/
>
o
V
/gl
is

 X
^JSSi
 N>


r
,1^
/I///
i
A
Ss
20
IT
0
f —-
#1
1
rr
i
w
m
l/Ul -
V AH'
1,
7i.
f/ /
S.S / //
/
'
1^
TAKO Ml
/I/// MANITUA!
o9.
x£
L_Sf^
PT
•»«
«»•-

Mi
21
BJBZIMO! Nfi
PAD JE PPO-
v PAOi .
UH/ /MAS PRAVO,
PRETRPJEU SMO
PREVlSE GU~
BITAKA!
MORAMO SE
POVUdl, SHAKO!
POLOV/CA NAS/H
L-JUOI JE PO-
©INULA'
z7
7
X
p
A*
^5
MUy B/en,
povla<5e
Jp >A
SE
45
>
?v-
tv
m.
£
Isv
mm JOHNE! O
OPflSNOST JE PPOilA!
M0ZE7E IZAtli /
Malo posuje
di-1
i :•
i A-
* A
Ip
£ //
*
22
NEKA ME
Z&ROMU DO-
PI VIDJETI.
CLARICE/...
TO JE TEX/
TREBAO SAM PRETPOSTAVITI DA SI
Tl UM/C7E§AIM KAD SAM VIDIO ONE
CRVENE VRAGOVE KAKO DAJU
PETAMA VJETRA/
m
en
1
u
r
l '
amce.
MOMOi BRZO
Kfiimu
POKE!
OSTAV/MO RAZ-
SOVOR ZA POSLIOB,
aOHNE! AKO aoS
NISI SHVATIO, TVOJ
KROV OE U PLA-
MENUI
, ■*
OTKUD
Tl U OVIM
KRAOE-
VIMAP
// ' Vm
r ///
5s
%
m
/
PVADESETAK MINUTA
POSUJE...
S sXZ
. eseZLZ..
IZ&LEDA DA ^TETA NUE VELIKA. BIT
<tE DOVOLJNO ZAMIJENITI IZGORJELE
DASKE I KROV £E TRAOATl JOS
PVAOESET GODINA.
23
DO&, U&IMO U KUCU.
NAPOKON M02EM0 (SPRAT/
GRLO OO BARUTNO©
DIMA. ^
OVAO UVH/SKEV DO-
PREMLJEN JE RAVNO
(Z SKOTSKE. NEK/ ROD.
C/ TAMO ME SE JO^
UV/JEK saE-
CAJU. ^
i
£1
SAVRSENO
3
/
/ "W IT
%
,^1
f
"3
/ r
Iki
ONDA, KOCJI
TE JE VJETAR
DONIO U OVE
KRAJEVEP
VECi S/ GA
V/D/O svoa/M
OG/MA...
apaSi/
? 3
U NASE
ZDRAV—
LCTE/
z/vaEi_//
%
W
1
w
/
'i
/7
v-v
NAPALA VAS JB MALA SKUP/NA, AL/,
DOLAZEd/ OVAMO, V/D/O SAM TRAGOVE
PROLASKA NEKOU/KO DESET/NA RATN/KA.
NA2ALOST, PREDOSGEdAM TESKE DANE
/ MJSL/M DA VAM N/JE S/GURNO
OSTAT/ OVDJE.
, v
^ AW ii-JL V
I. -
-• 3N-
-^VL
•.4k>La£&l>4,
24
OTKL/D SAD TO,
texp ovoae
SE VE6 ©ODJ-
NAMA 2lVI
U MIRU.
NE ZNAM STO
BIH Tl REKAO...
SIGURNO SE
DOGODJLO NE$TO
ZBOG CEGA SU
APAS/ POBJE&-
U IZ SAN
CARLOSA
ar
Wt
1
ZNA6;, SAVCTE-
TUJETE NAM DA
ODEMOr'
UClNIO BIH
TO DA SAM
NA VA^EM
MJESTU, A
POGOTOVO
JER /MATE
DJECU.
*
NE MOGU. MORAM
UPOZORITI DOUGALLA /
JOHNSONA O OVOME
$TO SE DOGADA.
HOCiES L/
I Tl PO<£l S
NAMAP
MOC/ CETE SE
VRATITI <5lM SE
SLEGNE PRAS/NA,
AU TRENUTNO
JE BOLJE DA
| BUDETE POD
^ zaStitom
VOJSKE.
/

L
AKO ODMAH KRENETE, NE B/STE
TREBAU /MAT/ NEUGODN/H
SUSRETA NA PUTU PREMA UTVRD/
BOl/V/E, JER TRAGOVI KOJE
SAM V/D/O VOD/L/ SU U
SUPROTNOM /-
POSLUSAT CEMO TE,
TEX. SAMO DA STAV/MO
NEKE SITN/CE NA
KOLA I KRENUT
CEMO.
TO
SE ZOVE
ZDRAV
RAZUM.
SMJERU
Tl
lA
^7
25
NE BR/N/.
CLAR/CE, BRZO
(tBMO SE
VIDJETI!
I HVALA Tl STO
I DO§AO UPOZO-
RJT/ fMAS NA
OPASNOST.
OB NAOA
NADAM
SE.'
<-
'I
<r
r:
£
MM
A
jia SRETNO
5^
H
^ -
rJ
^4
ji
u
b.
CE
USKORO
Koj. SAT POSUJE SE SA5VIM
SPUSTITI NO<£
ali jaSuc; u ta~
Ml MOGU PROdl
NEPRIMIJE-
26
ovoa OADNOJ
tlVOTINJI TREBA
VODE I OC?-
MORA.
sroa
BRATE
O
/ ,
P
J
^v
_
STO SE MENE T/CE,
PRODAO BIH DLI§U VRASU
ZA SALICU KAVE, AL/
PAMETNUE OE NE
PALITI VATRU.
PRIUSTIT dEMO
SI POLA SATA
PREOAHA,
OKAYP
n
NO CIGARETE
SE IRAK NE
MOGU
ODREC//
/
 1

PI
i
27
ZuBOR ROTOKA PR/KR/O JE RORAKE
INOUANACA...
NB Mltl SE, NO&I
ORLEl NB taUMO TE
UBWl
/
ft
s
SALJE TO ae OB/CNA
la2/ masuas se
NALAZI U SAN CAR
LOSU / N/JE TE
MOSAO POSLATI
MASUAS JE
POBOBGAO IZ
REZERVATA I
NJEGOV LOSOR
NiaE OALEKO...
USTANI I POBI
S NAMA/
NAS MAGUAS
ZEL/ TE
VJDCTETI
PO MENE
/A
/
muiliinm,
SISURNO SE DOSODILO NESTO
OZBJLaNO KAD JE / MUDAR T/P
POPUT MAGUASA NAPUSTIO
REZERVAT.
4.
0?^
M
a
N
m
28
NAPOKON CU
SAZNATJ KAKO
sroae
STVARI!
N

1
JM£* *r
V
4*
*
,«
29
ri
A
/ SHAKO
ae ovdje i
<5jnj se ne-
ZAOOVOLJAN
§TO ME
VJOI/
%
Y.
m m
£
i
i
<$
oo "w
<00
Po
Lhl
qP
Oo ^0
rv
OOBRO-
OOSAO U
MOJ LOSOR,
NOON/ ORLE.
o£ekivao
SAM TE/
y'/SS
/ JA SAM SRETAN $TO TE
PONOVNO V/O/M, MASU-
ASE, MUORI POGLAVICE
MESCALEROSA.'
//
30
SC7EDNJ,
MORAMO PRI-
<5ATI.
MORAS Ml
OPROST/T/, ALI
NISAM ZIMAO
KAKO B/H TE
ORUKC/JE
UVJER/O DA
STVARNO SAM
SRETAN, lAKO Ml JE
TVOJ POZIV URUZlO
ZOVJEK S UPERE-
NOM PUSKOM.
i
DO€>ES
SMATRA El NOCNI
ORAO MASUASA
PRUATEL.JEM, IAKO
JE NAPUSTIO RE-
ZERVAT ZAJEDNO
SA SVOJIM
EJUOIMAP
NARAVNO/
ZirslJENICA DA
SI NAPUSTIO
REZERVAT NE
MOZE BACITI
SJENU NA NAfiE
PRIJATELJ-
STVO.
mo2da postoji objaSnjenje
TVOQ BI3EGA KOJE MOGU SHVATITI
I OPRAVDATI, ALI NE MOGU OPRAVDAT/
TO Sro TVOJI LJUOI JAf>U UOKOLO
UBIJAJUdl BIJELE LJUDE I PALECI
NJIHOVE FARME.

'//'
TO NISU MOGLI
UZlNITI MOJI
LJUOI! JA NIKAD
NE BIH JZDAO
TAKVU ZAPO-
VUEO!
mo2da ME
MAGUAS 2ELI
NAZVATI UAS-
CEMP
SVOJ/M O£IMA V/DIO
SAM LE§EVE DVOJE
BLJEDOL/KIH JCOJ/ SU
ZlVJELI U POONOZJU
GALJURA, MEDU RU$E-
VINAMA NJIHOVA ZA-
PALJENA RANCA, A
POCINITELJ TOG
ZLOZlNA NALAZI SE
MEDU NAMA.
yVOAH/
AKO NOdNI
ORAO ZNA
NJE&OVO
/ME, NEKA
GA KA2E!
31
SHAKO/
TO ae 1MB
KOJB
tra2i$/
,4
LAZES/
KAKO TO
MOZES
RECI
MOGU
TER SAM
REd/
TE VIDIO!
SL.I3BOIO SAM TVOJE
TRASOVE OP RAN(5A ON/H
BLJBDOLIKIH I STIGAO NA
VRIJBMB KAKO BIH TE SPRIJE-
<5/o DA POCINIS NOV; POKOLJ
NA RAN^U JOHNA MCCREA
KOJf C7E, KAO STO SV/ MOGU
POSVaEDOClTi, UVIJBK BIO
VELIKODU^AN prema apaSima
KAD GOD SU PROUAZIL/
NC7EGOVOM ZEMLCTOM.
r
ZA
CEP/T CU
T/ GUB/CU
as
PSETO
r
SPUSTI
TAJ NOZ,
SHAKO!
*
"O
. ^ rt ^ 0
32
NO<£NI
ORAO J£
NAS ©OST /
KAO TAKVOG
TREBA ©A
POfiTO-
VATII
NEKA SHAKO NAUCl
OBUZOAVATI ZLE
NAQONE SVOJE
KRVII
ON ME PROGO-
Nl, MAGUASE/
ZBO© NJEGA
SAM ZAVRSlO
(ZA RESETAKA
/ proSl/
PUT!
>s
XV?
J.o
■,w
o o
Wo
M)
f> 0 >

NECSU
TE SPR/-
PRAVEDNO JE OA SE
SHAKO OSVETI I Tl Bl BIO
LOS APA§ AKO ME PO-
KUSAS SPRIJECilTI!
JECITI
SHAKO
v
P
AKO ZEUS NJEGOV tlVOT,
PITAJ NOCNOG ORLA HOCE
LI SE BORJTI S TOBOM
U DVOBOOU.
NE TREBA
ME PITATI...
SAO SAM OA
TAO KOOI
IZAZIVA
NOEGA!
w
i
33
NEKA SE POSTAVE
BAKLJE OKO MvJESTA
ZA DVOBOJ.
NBKOUKO M/NUTA
PCSLUE... ZNATE
PRAVILA. OVO
OB OVOBOO PO
POSLJEPNiaE
KAPI KRVI.
EVO
VASE
VAM
ORUZJE
?»
//
 ' ///
/
LPVOJ/CA PROTIVNIKA PPOU&A VA
JU SE NEKOL/KO TPEAJUTAKA ...
STEPI PAH,
HVAUSAV<*E,
TREBAT dE
Tl.
JESI U SPREMAN
SUOZlTI SE SA
SMRCU, NOdNI
ORLEP
s.
PO
6"'.
I / »
—
34
wmw pokuBaj
mm ponovno!
m MO2C>A BUC>E$
Wmh. jmao V/SE
SREdE/ A
PREL.AZI NAPAO AU
ZAT/M SHAKO U
UOARAC
TEX fZBJEGA VA
*0-
'f-*
ir
#
7^
Kg
5%
9^
»«• *
L.
m
SLJEDECi PUT
MOJA OSTBICA
NAPIT <5E SE
TVOJE KRVI/ 0
-<k
<ue

MAwae
pR/<5Aa/
Xn;
>>S.
IZGLEDA

DA SE
NASTAVLJAS
5=?) SPOTJCATI
?J5
#5
ff
35
USTANI.'
n;
(UHS)
o*
F'
^vv<
V -
* 0.oJC,*«
K c
%
ZZ.
i
''•o
V ..
PUSTI OA UZMEM
svoa no2 iu 6b ovo
BITI NERAVNOPRAVNA
BORBA. r
SAO JE ^
RAVNOPRAV-
NA. J .'#V
3^
M.':
<. til Mi
TREBAO SI
SE SJETITI OA
JE U OVOJ
BORBI SVE
OOZVOLJE-
NO, NOdNI
ORL.E... j
C'
15
< >
36
o *■
NE ZA-
VARAVAJ SE,
ZMIJO!
YAAHimS
%
ye*#
rK
>
oo
y*r
y
OiVd
5^
zaSto PUSTI TAJ
no2 /L/ <5U T;
SLOMITI
RUKU!
V/CES
//
/
©LUPA
NEr'
, ' ''
=w
~r-^» ' • 1
/
><St
AHHHi
S.'
^5
-.f
if A SAD ZAVRSIMO
m S OV/M/
&
/ v.
y
50
hr^
^
> <?■
^11
o
p-
37
../Sc.
t
m A
A
L
iff.
Jfaf
K
m
9 iC
so
KRAJ ■V„
OVOBOJA
V s T^/
■W>
fk /
* ORAO NEMA POTREBE
ODUZ1MATI 2IVOT JEDNOM
k SAKALU.'
/MAS PRAVO
UZETI NJE&OV
2IVOT'
^ OSTAVIT >
CU MU GA
CTER STVARNO
NE ZNAM
STO B/H S
k JMcJ/ME. ^
"N
A
• »
38
OVOBOJJB
ZWRiBN POBJe-
DOMNOfrtOC
SL/JED/ ME.
JOS MORAMO
RAZGOVARATJ.
CRlfi!
o
Yi
Y
N
m
:r»
x
# ,
M '//'j
m i
'"'7 /
ova NECE
ZAVKStn OVAKO/
ALI POClMO
TAMO GDOB
MAS NITKO
NIECE PRE-
KIDATI.
SHAKO PR/SEZE
BOQOV/MA DA
<iE SE OSVE —
TIT//
✓ ^
>
Jfl
r.
oo
CO
tr Od
^-5
SIQURNO
SE PITAS ZBOG
<5EQA SMO
MOai LJUOI I
OA NAPUSTIU
REZERVAT...
hk.
OA, P/TAM
SE. I JEOVA
CEKAM CUT/
ODGOVOR.
1
ifcls, iv 
-s. X , L.
» 1-
»
39
PR/JE NEKOLIKO TJEOANA, U NA^B SELO
DO$AO aE JEDAN (tOVJBK. KOJEG SU OOMAH
PROZVALI PROROKOM I KOJI OB MOJIM BJU-
oima poCeo pr/pov/jedati o skoraSnjem
OSL.OBAOANJU APASA IZ ROPSTVA U
RBZBRVATIMA...
OA ZNAM DA JB TAJ &OVJBK
ob;<5an sanjar, al; njegovi
SfMOVJ SVIDAJU SB MOM NARODU.
ONI SU POPUT BAJKI KOJE
PRlCAMO DJBCI.
%
r
r
■?r.
s.
MOJI BJUDI
MORAL/ SU SB
ODRB6I SVO-
JB ZBMLJB...
zaSto Bl
SB MORAL/
ODRB6I I /
SNOVAP lJ
PROROKOVE
BAJKB TREBALE
SU POSLUflT/ KAO
UBUAlAVANJE PAT-
NJB ZA PLANINAMA
U KOJIMA SMO
RODENI
n
i
K
"AL/ PR/JE TJEOAN a
ST/GLt VOJN/CI SA ZAPOV/JEPl i
£-| PR/VEDU PROROKA.
40
■.X
ZASTO
SA 2EUTE
ODVESTir
s
L
OPTUtEN JE ZBO© TOGA §TO
SVOaiM SOVORIMA POTI&E
APA^E NA POBUNU!
V
V
—
&/& SAM NAZOCAN / SVE SAM V/D/O.
MOJ/ LJUPIPROSVJEDOVAU SU PROT/V
roeA DA VOJNICI ODVEDUPRORORA..."
"MLAD! PORUCNIR BIO JE LJUBA
ZAN, AU JEDAN NAREDN/K BIO
JE VRLO ZAO..."
/ME
SM/aETE ©A
ODVESTI/
N/je
UC/N/O
N/STA
loSei
SAD 919110
DOSTA! ^
y
KC
QJxa
m.
K /
i rr
AH!
a
/
V /
*4 uK
I
m
/

41
MOJl L-OUDI POZEU SU JOS
2E§<£E PROSVaEDOVATI KAD SU
VIDJELI DA JE PROROK PAO MA
TLO, ALI NJTKO MUE PODIGMUO i
ORUtJE PREMA PLAV/M
KAPUTIMA... ^p!
OPET JE ONAJ DEBELI Is!APED
NIK SVE UPROPASTIO
NE PPIB
UZAVAJTE
SE/ ovau
COVJEK UN.
JE UH
r
CEN
4
5^
NATRAG, REKAO
SAM!
AH!
SM/R/TE SE,
maredniCe/
rr.
gr
vv

',r
IS/APOrJ STO JE NAREPN/K UB/O JEBNOG
OB NAS/H, MOJl LJUBI SU KAO POLUBJELI
POOELIPUCA77 PREMA VOJNICIMA..."
C55
N^ VT^
U -v
N
*ir
 
.w
4
v/
M.
1 i/
42
u
PLAV/ KAPUT/ OPMAH SU opgovoriu NA PALJ
ZESTOKA
BU USUJBB/LA JE B/TKA
w
M
W-
//t
s
MOJIH LJUOl
POSL/JE KOJE SEBMOR/CA UKLJUCU
SVl VOJNICl /Z OPHOBNCTE
SU ZAUVUER LEZAT/ NA JUdU PORU&N/RA
OSTAL! TLU NAREBN/RA SU
B/U
UOUEN!
M
sK
401
U TOM
<5ASU ODLUfi/O
SAM DA MORA-
MO pOBaeCt
IZ SAN CAR-
LOSA. A
ZNAO SAM DA CEMO
StCUPO PLATJTI SMRT
TIH VOJNIKA JER NIKAKO
NE<iEMO MOd/ DOKAZA-
Tl DA OB PUCNC7AVA
JZBfLA UPRAVO
NaiHOVOM
KRIVNaOM. A f
V.' «
m
w
43
NEKE POGLAVICE
HTJELE SU POBJEdl
JOS I PRIJE IZBIJANJA
TOG INC/DENTA, ATI
USPIO SAM IH RAZU-
VJERITI, SVE OSIM
SHAKA, KOOI
f OE NAPUSTIO
REZERVAT S
k NEKOUCINOM
svoaiH
TTk- & LJUOI.
2
¥
I
UGLAVNOM, SHAKO NIJE
GUBIO VRIJEME KAKO Bl
Ml PROTURJEZlO I PRED-
STAVIO ME U LOSEM
SVJETLU.
CLARO/ TA
£egrtu$a
2ELI T/ ODU-
ZETI VODSTVO
NAD PLEME-
NOM!
W^mm
:V
Wa
i
Vi
I TAKO SAM I JA
NAPUSTIO REZERVAT,
ZAJEDNO SA SVOJIM
LJUDJMA, I KRENUL/
SMO PREMA MEK5IKU,
GDJE SMO SE NAMJE-
RAVAUJ ZADR2AT/ SVE
DOK SE NE VRATE
BOLJA VRE—
MENA.
SAD KAD
ZNAM KAKO
STVARI STOJE,
MISUM DA
SI ISPRAVNO
POSTUPIO.
s
^5>
m
A.
^s. %
JEDAN OD NJIHOVIH
INDIJANSKIH IZVIDNIKA
MOJ JE DALEKI RODAK
I USPIO ME OBAVl—
JESTITI O TOME.
m
OTKUD TO
ZNA$P
JA SAMO ZEUM NASTAVITI
NASE PUTOVANJE U MIRU, AU
ZNAM DA NAS JEDAN KONJANKSKI
ODRED POKU^AVA ULOVITI. JUZER
SU SE BIU ULOGORIU NA GAZU
POTOKA "DVIJE KOZE".
i
1
j
w
44
CUDJMO/ PRIJE DVA
DANA BIO SAM U
UTVRDI HUACHUCA,
GDJE SAM DOZNAO
ZA SHAKOV BUEG,
AU NITKO NIJE
ZNAO DA SI I
Tl NAPUSTIO
REZERVAT...
&
m
nw
j?
V.
ZBOS TO©A NIvJE
MI CTASNO KAKO
Bl SE ONDA voa
NICI MOGLI NA
LAZITI OVIM
KRAJEVIMAP
NISU DOSli
OVAMO ZBOG
MENE. VEd ZBOG
LOVA NA SHAKO-
VU BANDU.
KRENULI SU PRIJE
TJEOAN DANA IZ UTVRDE
BOWIE / IMA IH DESET
PUTA KOLIKO IMA PRSTIJU
NA JEDNOJ RUCI.
PEDESET
KONOA-
NIKA.
A
BROJ MOaiH
RATNIKA TROSTRUKO
PREMASUJE NJ/HOV.
A BUPUdl DA NAM
PUfiAKA NE NEDOSTAJE,
M02EM0 SE OBRANITI
U SLUfiAJU DA
NALETIMO NA
NJIH.
^ o
' //
VASA POBJEDA PRETVORILA BI SE U
NE§TO MNOGO GORE OD BILO KOJEG
PORAZA. VOOSKA VAM VISE NE Bl DALA
MIRA / DO§LA BI VAS TRAZlTI (iAK
I U MEKS/KO' ^
TO JE
DOKAZ TVOJE M
MUDROSTI,
MAGUASE. ^
ALI JA ZELIM
IZBJEdf TO,
NOdNI ORLE/

r
45
ALI SAMO JA
RAZM/SLJAM TAKO,
DOK SHAKO, CRN/A
USICA I SAGUARITO,
PO&LAVICE DRUSIH KLA-
NOVA, 2ELJE OKRSAa S
VOaN/ICIMA. ZASAD IH
USPIJEVAM OBUZOATI, ALI
AKO MAS VOJNICI NA—
PADNU, NECU MOCI
IZBJEdl BORBU. TO
BJ BILA
PRAVA NE-
VOLJA.
TREBA UZ/NITI SVE
KAKO Bl SE TO
IZBJEGLO.
ZNAM.
ZBOG TOGA
SAM TE I HTIO
VIOJETI.
s.
p
H
25
PANAS SU TE MOCTE
STRAlE VID3ELE I OOMAH
ME DOSLE OBAVUESTITI O
TOME. ZATO SAM TE DOVEO
OVAMO KAKO B/H TE ZAMOL/O
PA OPES VOJNICIMA I KA-
2E$ IM PA NE MORAJU
SPRJE&AVATI NA§
BIJEG.
Vx

2-.
■X^s
MORAS IM RE<5J
PA, AKO NAS PO-
KUSAJU ZAUSTA-
vm, N/JEPAN
op jmctih ne6e
OSTATI ilV!
/
7
V/SE OP TOGA NE MO-
SU U(5lN/TI, NOdNI ORLE!
U SVAKOM SLUiAGU, KAKO
SOP SE OVO SVRSfLO,
MOdl liES POSVaEPO(5/TI
PA JE TO BILA MOJA
VOLJA. ^
MOZES
B/TI SIGU
RAN U
TO!
46
Maguas vra£a texu njegovog koncta
/ ORL/ZJE, / MALO POSUJE...
H MADAM ^
se da (5e-
iJllB MO SE OPET
JSjmviDaETI, MA-
j^^^UASB!
^
(A
MEKA
TE $TJT/ VE-
LIKI DUH.'
I
V/DJET CES
DA dEMO
USPJETI JZ-
BJECI NAJ—
SORE/
r *
m7
' :
~ -
cyQ
«e-
 '»i. /•
M
. /i
V
iT'-l
MASUAS
JE OSTAO
SAM... OVO
JE PRAVJ
TRENU-
TAK!
47
STRKJEUA OB
TIHA I UBOJITA.
NITHO NECE
PRIMiaETITI!
W'
rvt
O
5
fi''
*°o
*1
&
Co
'1$
Si-
AHHI
<r
Wk
m
V
V
Z
Of*
POGOOIO SAM
©A POSREO
L-E£>A!
m
i
48
OSTAO JE
IMA MJESTU
O MRTAV!
O
rn- 4
to
i
WOAH/SAO OB
ZAPOVJEONlSTVO MOJE!
NAPAST CEMO I PORAZ/TI
PLAVE KAPUTE
o
/
wv
vv
I
sfe:
/• ^r
Xv
K.
■
ALI IME MOGU
REdl DA JE UB/O
MOG MU2A... SAD
SAM OSTALA
SAMA / MOGAO
Bl UBITI I
SHAKO
C7E ZM/JA
KOCTA IMAPADA
SLEDA/
MEIME
a-
Q
//
X
49
oJ
^r
UTRAOAN UJUTRO
/i
a
POTOK
Dviae KOZE
AKO SA NAZIVAaU
INOIJANCI. JEST '2^
PINE CREEK
*L
4 4M
«<
y.
jgc.
dL
"
AKO JE ODREO
TAMO PROVEO
NOd, TREBAO
b;h /h susres-
TI TIJEKOM
DANA. —^
r
p-»>
K^wSSt-f' ■• • i . _
•X
L
hi
<r i
% ^
mf
ONAO
MALI OBLAK
PRALINE PODI-
iE ILI VOETAR
IU SKUPINA
KONOANI-
KA...
7.
m
OPHOC?
NOA!
ml
/i
I
 • v* .
<3*1 Mb
IU
svsr
-
50
MOZDA SE VARAM,
ALI (5JNJ Ml SE OA
POZNAJEM BIJELOG
IZVIONIKA KOJI IH
PREOVOOI...
USKO—
RO dU SE
uvaERir;
U TO. ,
o
o
o o
1
■>
!>' a / 0
#
W5
A
3^..
-—
BUFFALO BAXTER/ OAKLE,
NISAM SE PREVARIO! ORAGO
Ml JE STO TE VIDIM POSUJE
TOLIKO ©ODINA, STAR)
PUSTOLOVE.'
ISTO
VRUEOI
?mr. ZA MENE
RAZVRAT
NICE
rn
m
AM
T
ii:
IC
J Ml. &
r;
r
iUw
51
Sro RAD/S NA <iEl_U OVE
OPHODNJEP PA TJ NIKAD
NISI POONOSIO
ODORE.
NE STAV-
LaAa Ml SOL
NA RANU,
BRBUJAV-
IMEKAD SAM LOV/O BJZO-
NE ZA POTREBE ZELJEZ-
n/Ckih srad/ljSta, ALI
SU ISTRUEBLJENI.
ZAT/M SAM DO^AO
U OVE KRAOEVE
TRAllTI ZLATO, /
AL/ NEKA ME ^
Z6ROMI AKO
SAM /KAD
PRONASAO
JEDAN JEDINI
GRUMEN DOS- </ I A: ■ 
TOJAN TOG
IMEMA/ /JSK^^N
CE
fc:
<4f
/" '
/
i
OA SKRATIMO. POCEO SAM RAOITI
ZA VOaSKU KAO IZV/DIM/K /, BUDU6/
DA Ml TO OMO©U<±AVA DA SPAVAM
POD KROVOM I HRANIM SE KAO
SOVJEK, PROMIJENIO SAM M/§-
LJENJE O ODORAMA I OTKRIO DA
IPAK NISU TAKO LO$E/
X
- 7-35^
BAH, PRONASAO
SI MAS.' Ml SMO
PRETHODNICA, A
OSTALI NAS SUJE-
DE... ZA§TO MAS
tra2I$P
TRAZIM UPRAVO VAS
IL1, TOClMUE, CIOEU
DOSAD
SAM SAMO
JA PRKiAO...
MOGU LI
ZNATI KAMO
IDESp
ZAO Ml CTE
CU
ALI TO
ODRED IZ UTVRDE RECI SAMO
BOWIE ZAPOVJEO
NIKU
0?
7
mk
52
OKAV,
ODVEST
6U TE K
NCTEMU/
PRENESITE
NAREDNIKU
OA S VOJ-
NICIMA
NASTAVl
DALaE...
OOGOVO-
RENOr
UH
)M
#-
_- c,' •»»
x-
PlNs,. .
rr; #
4^
HAaDEMO!
N/SAM HTIO
GOVORITI PREO
INOIJANSKIM
IZVIONICIMA, AU
S TOBOM JE
oruk£ije.
"T I OAL.JE
fj NAMOERAVA^
U SuraETi o
SVEMUP
r?
ife.
■L
o

X MASUASOVA PONUOA
PO§TENA CTE / RAZUMNA,
AU PORUZNIK PARKER
KOJI ZAPOVUEDA NASlM
OOREOOM NEdE TE
^ posluSati. ^
Tex u nexouxo re&enica ineok-
MIRA BAXTERA O BUEGU MAJOSTVA
ARASA IZ REZERVATA SAN CARLOS /
ZACA TRU ROJ/ JE COB/O OP
MAGUASA.
r
ZNACJ,
JOS JEOAN
UMI^LJENI
GL.AVONJA
S WEST
v POINTAP .
5S
Si
53
NB BIH RBKAO. RAZU&T
3B OD ONIH UOBRA2BNIH
CASNIKA KOai TB ©LEDA-
au S VJSOKA I, IAKO JB
TBK /ZA§AO S AKADEMI-
JB, ZNA ODVAGNUTI I
UZETI U RAZMATRA-
NJB PRIML.JENB
SAVJETB.
SAVRSENO!
TAKVA OSOBA
ODMAH dE
SHVATITI KORIST
OP PRIHVAC^ANJA
MAGUASOVA
PRIJEOLOGA.
Slter
■C
W
V-»
U SVAKOM SLUCAJU SHVA
T/T <iE# MEPUT/M, NIKAD
NBdE PRIHVATITI DA PUSTI
INDIJANCB BBZ OA IH
pokuSa ZA-
USTAVITI. ^
MAZALOST, UPRAVO TAKO!
ZAPOVIJBO JB ZA NJEGA
ZAKON I NB Bl JB PRO-
^ PUSTJO jzvrSit/
CAK Ml KAP Bl
JB SMATRAO
pogreS—
MOM.
PREVISE
posveGen
JE
ouZ
SVOJOJ
NOSTI
SNV
N
Ui
X PRIJB NB&O STO
SMO KRBNUU IZ UTVROB
BOWIE, PUKOVNIK BRITTLBS
ZAPOVJBOIO MU JB OA
ZAUSTAVI INOIJANCE KOJI SU
POBJEGLI IZ RBZBRVATA I
VRATI IH NATRA&, A ON Bl
IZVRSlO ZAPOVIJEP GAK I
KAP Bl SE CIJBU SVIJET
W OKO NJEGA
llltW SRU^IO.
S(C
^555
wu*
/ * ««*.
Mki
54
BAH/ NADAM SE aA SE UGLAVNOM,
TO CEMO
UBRZO OOZ
NATI... ENO
IH TAMO.'
CU SA US.PJETI
DA NADAM
NAGOVOR/TI DA IZ SVEG
MIS
PROM/CJENI SRCA
LGENJE
i
&
• .
£
; ^

1
X"
r _ # -^r
", / Si
ZDRAVO, PORUON/CE/ PREP- X
STAVLJAM VAM TEXA WILLERA, )
TEKSA§KOS REND2ERA I 7^=
POGLAVICU IMAVAJA/ JFi ^"^Sjj
i
■iS
-r
n
>K
-V
>


?V
?
v.
55
mo2ete mu suje-
PO VJEROVATI. ON
POZNAJE INDIJAN-
CE KAO NITKO
DRUGJ.
w
,V
H
JESTE LI JH 1 A V'
MOZDA VIOJE-
Ll U ZAONJE
V VRIJEMEr' .
f J
> 'IKIl
{Ul'HU/tUV.
/ v
m.:
/ u *
7*
JESAM, PORUCNICE. NE SAMO
SHAKA, KOJEG VI LOVITE, VE£ I
MASUASA KOJI JE PRIOE TCTEPAIM
DANA NAPUST/O SAN CARLOS
ZAJEDNO S CIJEEIM
PL-EMENOM. ^
f MAGUAS
JE POBJE-
GAOP... Nl-
SAM ZNAO
ZA TO.
i
5^
s2
m
/-
f
5U
S/NOC SAM SUSREO
MAGUASA I POVJERIO
Ml JE ZADATAK DA VAM
PRENESEM NJEGOVU
PONUDU.
NE MISLiTE
LI DA B/ BfLO
KAKVU
PONUDUP
BOLJE
POPRICATI NARAVNO
/MATE
PRAVO.
NASAMOP
V
1
3^
>
S
56
naredniZe.
VOCTNICI MO&U
SJAHATI I PROTEG
NUTI NOSE.
^7
NA ZA OOOITE! U
PODNOZJU ONIH
STIJENA IMA MALO
HLADOVINE.
POVIJEl?
SOSPO
PINE
Wi
//.
95
*r
N,
(
Tex mlaoom porucniku objaS-
NJAVA PAZLOS ZBOG KOJEG SU
MAGUAS / NJEGOVlLJUPINAPUS-
TIU REZERVAT / NA KRAJU MU
1ZNOSIINOUANCEV
PRUEDLOG.
NEMA SUMNJE
U TO, WILLERE.
AL/, KAD BIH TO
U(5/N/0, IZNE-
VCTER/O BIH
SVOJE NAD-
AKO ZELITE MOO
SAVJET, PRIHVATITE NJE-
QOVU PONUDU I PUSTITE
APASE NEKA NASTAVE svoaE
PUTOVANJE PREMA MEKSIKU...
TO <iE B/TI NAJBOLJE
ZA SVE/ REPENE
i'--
'>
z
V.-:
W
X ■—s ,
» v
MA PAJTE,
poruCn/Ce/
POBRO ZNATE PA
JE U TRENUTKU
KAP STE PR/MIL/
ZAPOVUEPI
SITUACIJA
BILA PRUK-
CiaA.
ISTI TAJ PUKOVNIK
BRITTLES BIO CTE UVJE-
REN PA dE SE VA$
OPREP MORATI SUO<5/TI
SAMO SA SHAKOVOM
BANPOM, KOC7A BROJI
NEKOLICINU
LaUPI...
1
:Cir7'^
D
'►vr
x
 s
57
...OOK B1STE
SE SAC? MORAL/
SUOClTI S MEPR/aATE-
LJEM DOBRO NAORUZA-
NIM / TROSTRUKO BROJ-
NIJIM OD LaUDSTVA
KOJE /MATE POC?
svoa/M ZAPOvaEo-
N//STVOM.
V7
"
/ TOGA
f SAM
I svjes-
^ A TAN/.
^ /
1 -4
(.9
/.'I t.
—. *
Tlr^
nv
PROKLETSTVO, PORUCN/CE/
NE PLACA VAS N/ DA SE DATE
POUBIJATI UZALUD/ ■
MEDUT/M,
DR2AVA NE
PLACA VOaSKU
ZA BJEZanje
PRED IND/—
JANC/MA.
A*
-v
A_y
A
iiBSij
NE MOGU POSTUP/T/ DRUKC/aE.
SAMO B/ ME OPOZ/V ZAPOV/CED/
/Z MOG ZAPOVJEDN/STVA MOGAO
NATJERAT/ DA PROM/CJEN/M
svoau ODLUKU. ^
ZAHVALAN SAM VAM
STO STE M( PRENI-
CTEL/ MAGUASOV
PR/JEDLOG.
ZNAC/
ODB/CTATE
GA~
/
V
>'
>3
58
RAZA/lfSL/TE, PORU<5N/-
<5E/ NE MISLfTE L/ DA B/
ZBOG VASE©A GLUPOG
PO^TIVANOA PRAVILA
PEDESETERO VA$JH
UJUDI MOGLO /ZG/-
NUTl ZA NEKOUKO
DANAP
' ODABRAO ""
SAM BITl 6AS-
NfKOM I TO JE
D/O TE2INE KOJU
ZAPOVC7EDN/STVO
NOSI SA
v SOBOM. ^
i/
a
>^r vf
KAD
JE TAKO
IDITE DO
 VRAGA
7
.
/
/
7
w7W
- f
TEX?
MlllNrt3«nirhwiiyw<wi'« M
Vft.
—s
K
» »
<
rn
r.
4* &
59
CaKAJ ME! h
n

-w
4 V-
vl^P. - £?
1
t
ms
• ^vi ^ /
 *.
f/,
V V
i
Ai
t*
a
^ -
MB-i
^I»
^ - %
<=>• '
4v *'
rtv. v

TVOJE UVAZA-
VANJE PREMA
ONOM KICOSU CTE
PRECiaENJENO,
STARf MOO! y
MOZE LI
SE ZNATI
KOJI Tl JE
VRASP
TA TELEGA ©LAVA ODB/LA
GE MAGUASOVU PONUOU I
SPREMA SE SUKOBITI S
APAS/MA, IAKO ZNA DA SU
NJEGOVE SNAGE ZNAGAG-
NO SLABIGE OD INDI-
v JANSKIH! ^
L

)sSma
'•'"■JH

m
r
MISAM LI TE UPO
ZOR/OP
SLAZEM SE,
ALI NISAM OGEKJVAO
DA GU IMATI POSLA S
TAKVIM TVRDO—
SLAVCEM/
/S
ft > •>
I
' ^ 4 _ '
V .w-,
60
TVOJ PORUCNICIC REKAO JB
KAKO B1 GA SAMO OPOZ/V ZA-
POVIJEOI OO STRANE PUKOV-
NIKA BRITTLESA MOSAO NA-
 TJERATI OA PROMIJENI /
 Mli>LJENC7E...
...I ZATO ZUR/M U UTVROU
BOWIE S NADOM DA £U (SIA
VRIJEME ISHOOITI TAJ OPOZ/V
IU OOVESTl POJA&ANJE.
KAMO SAD
JURlBP
3^
ii
VJ
/MAS LI
Tl mo2da
NEKU BOLJU
ZAMISAOP
DA BA
REM
MISL/S
L/ DA dES
/MAT/ VRE—
MEN/A ZA
^ TOP ^
TESKO,
AL/ MO-
RAM PO-
KUSAT/.
i- /■
N
i -iV
w
ir
"a
SRETNO
V-
-<
61
STVARNO NE
ZNAM HOCU LI
SE USPaETJ VRA—
TITI PRIJE NESO
STO SE DOSODI
NAOAM SE DA (iES
STICJ NA VR/CTEA/1E,
aER U PITANCTU NISU
SAMO 2IVOTI
voonika, ve6 I
MOJ 2/VOT/
NAaSORE
o
o
s-
t * 
K
y> ' li!
- 1
y -
¥. ): »■
'P'"
UTVRDA BOWIE aE
NACTMAIMJE DVA DANA
JAHANJA ODAVDE / ZATO,
AKO MAGUAS ODMAH
NASTAVI DALJE, MOCJ
POKUSAa BIT C^E
UZALUDAN.
5^
^ %
o
, Sv^8
!
slj
s. . ^
x
ALI NADAA/I SE DA CE
SE APASKI POSLAWCA
aoS NEKO VRIJEME
ZADR2ATI TAMO GDOE
SAM SA OSTAVIO I
DATI MI VREMENA
DA LISPCTESNO
jzvrSjm svoa
ZADATAK.
/I
o
Ifi
v, .IT
r--.% /
1
NBKOUKO SAT/
POSUJE...

>*rr
62
63
o OVA
PRECICA
Ol POMOC/ CE
USTEPaE
Ml
Tl POSTA
VREMENA
y
h
/ s
V
L Vv
/ /
c
r
Na>
r /»
%
<$h0
m
$ , , V
»
J
.f.
o.
^ ;
a

n w
5
v7
>., 
■N
>

64
►
a
Mt
Ms

*
i
«i
A
n
■u
• 
 :
o ■
V
si
-.17
I
>1##/
65
mm
tr
cu
UBIT TE
BLCTEDOLIKJ
PSU
>v
?
TO
CEMO JOS
VIDJETI
V
r u
A
N
1
z
■<cs>
im*
"fS
fr" ^
.Km•»
a
C
m.
m. >
I'r/'/^
U ^A
i / / P
; ///
Wt
UHi PO
A/IOZITE
drz;m a/ to
Ml
GA
i
66
MfCITE SE,
KOJOTSKA
STENADI/
uh!
AGHl
v.
-A
4
* >
v
>x
NECETE t
ME TAKO ) * •
1_AK... ^
[l*S
■pT
7
>1///
_ • !.•• »
PROKLETA SAD JE
OTROV/MICA PRESTAO
UJEOATI
/
z*.
67
68
SHAKO,
PRLJAVI KO-
aOTE... SAD
ZNAM KOME
DUSUJEM ONU
ZASJEDU...
UPRAVO
TAKO OA
SAM ZAPO
VJEDIO DA TE
ZAROBE
' "f
ft
NISI TO OCEKJVAO,
ZAR NET M/SL/O SI
DA C^E TE PRUA-
TELJSTVO S MAGU-
ASOM ZASriTIT/ OD
SVAKOG RIZ/KA/
GOOE OE
MASUASP
2EL;M RAZ-
©OVARATI S
NJIM/
0
tP&m
Ip^o 01
so'
ODSAD <±E$ IMATI
POSLA SAMO SA MMOA/1.'
LZ4 S^/W NOV!
PO&LAY/CA/
UZALUD SE
«
OSVRCES UOKOLO
MAGUAS JE
MRTAV/
/
2*
N
:
^0
'OA'
3o0j
o PC 2^
/f
KAKO JE
MAGUAS
UMROP
^>/W
NETKO GA JE
SINOd: POGODIO
STRUELOM
U LEDA.
ME ZNA SE TKO JE TO Udl-
N/O, NITI CE BITI LAKO OTKRI—
Tl, JER JE MAGUAS, ZBOG
KUKAVICUUKA KOJI JE POKA-
ZAO PREMA BUJEDOLIK/MA,
STEKAO MNOGO NEPRUA—
TEL.JA MEDU SVOJIM
LaUD/MA.'
/£oi>oi?e>4
tafidfrcPo£fM0
oaot
io QoTo "r.f#0
-*
69
LAZEt, POOU 6NJUSE! V SI U9I0
MA&JASA KAKO 91PREUZEO
VODSJVO NAO PLE-
MENOMl
it
OBUZDAa
svoa JBZIK,
PSETO/
C/Jl/jr
fc
VARAS SE AKO
MISLI$ DA dU
pRoeovo-
R/T/.' ^
RAD/JE M/
OTKRIJ KAMO
SI 2UR/O KAD
SU TE MOJl
L.aUD/ ZA-
ROB/L//
vv
7*?
i=!
I
NEMA POTREBE, MOGU /
SAM ZAM/SL/T/ KAMO S/
POSAO... U UTVRDU BOW/E,
KAKO B/ DOVEO POaA^A-
NJE PLAV/M KAPUT/MA,
IMJCJE U TAKOP CRKNI/
,000
//
oD
0
00o
A STO SE TEBE TJCE, SREDIT CEMO
RA(5UNE NAKON MOG POVRATKA/ NE
2URIM SE UBITI TE, JER TE 2EL/M
VIDJET/ KAKO POLAKO CRKAVAS...
k>ez.c> POLAKO/
BAH, SVEJEONO
NE Bl ST/SAO
NA VRUEME, JER
NAPAST dEMO
PLAVE KAPUTE
SUTRA U
ZORU!
A;
70
BAS SI HRABAR
KAD PRiaETfS VEZANU
COVOBKU! ZASTO ME
NE OSLOBODJSP
BOJ/S CES
SE DA
PRASJNU
PONOVfMO ZAGRISTI
NASEGA
KAO NA KRAJU
ZADNJEG DVOBOCTA/
r
r/
4
Kb
q
l))i
/
Ta
<> O&o
Qo
w
32
/5^
sun PRO
KLETNJCE
h
oo
t"
^3
o0
oo °0
O
oo 0oo°
On
Po^ 0?
00
&
m
u
PIH/ NECEMO
v/Se TRoS/n
VRIJEME NA
NC7EGA/
POZOVJ
OVAMO CRJSIU
UfSICU I SAGUA-
RITA/ MORAMO
SE POSAVJETO-
VAT/ U VEZI
SUTRASNiaE
B/TKE'
OPET
JE /ZGUBIO
SVIOEST!
o ^
I
-M>
I
0
<?M
pk ^-4.
»<
71
Tb VOJNICKOM
NOC U
l-O&ORU
J
&
4
n
y»
ir,
il
u
A
/
.-^v'
^5
>
/
■»
Mv /
// // V;
SO:.*
I
/
(/
yx
/
Y.
CS&k^i
72
razm/Sljam o svoaoa Zeni...
PRO§LO CTE PEVET MOESECI OTKAKO
SMO SE VIDJEU I MOZPA JE VEd
ROPJLA NA§E PRU©0 DIJETE... AKO
BUDE SIN, NAZVAT dU GA PREMA
SVOM OCU...
SPAVA$
fME
STEVE
"C
<
fVE
SPAVA Mf
SE
POSLUSAJTE ME,
MOMCI! BOLJE JE
NE MISLITI NA NEKE
STVARI... TO MOZE
SAA/IO IZAZVATI
PROKLETU
SaETU/...
...( NATJE—
RATI TE NA
PLAC... ILI NA
PIOANSTVO/
i
%
r
L
/ ■ i
mvvA
k ' w.
NEKA STE
PROKLETI, HOCE
TE LI PRESTATIP/
NEKI OP NAS
ZELE SPA-
VATU
/
ZELIS LI
GUTLJAaP
>
t ^ uc;
NE,
HVALA
Tl...
*

73
ii
i
A
PCS-,#-*
ii-
Lj.,,
AH,
TO STE
VI!... v/W"'"- /
mr/
J
w >
A
NE MISLITE
U OA BI VAM
NEKOLIKO SAT/
SNA OOBRO
OOSLO, PO-
RU<5N/(5E^,
V.^
>»
i. •
->i <
PUSTINJSKE NOii;
UVIJEK SU LIOEPE
I VEORE, ALf
HLAONE.
M/SL/O SAM
OZBIL-JNO...
TREBAU
BISTE MALO
OOSPAVATI.
A ZA§TO
STE V/ JOS
UVIJEK
BUON/P
^>1
k
 -
74
u Moaoa dobi
dovoljno ae
KOOI SAT SNA.
ALI V/ STE MLAD
<5ovaEK.
3^
ii"?
r
A
PREMLAO DA BISTE
PREUZEL/ ODGOVORNOST
ZA TOL/KE LJUDSKE
2;vote...
HOCETE REG/
DA NJSAM
DORASTAO
ZADATKUP
i
SACUVAJ
BOZE
:/
^ JEDNOSTAVNO
2EL/M RB6I DA Bl
MLAD/<i POPUT VAS
TREBAO RAZM&LJATI
O DRUeiM STVARIMA...
NA PRIMJER O ZABAVI
U DRU^TVU PRIJATB- .
LCTA ILI O TRdANJU /
ZA DJEVOJ- /
KAMA. ^
BIT
6B VRB-
MBNA ZA
OJBVOa-
KB.
« ..-Mr-
-fit:
JT
•W
^K...
AL/ DOK
SAM U VOJSCI,
MORAM MISLITI
NA DODIJBLJBNB
ZADATKE.
SAD ME ISPRICAJTB,
ALI PRIJB SPAVANJA
MORAM NAP/SAT/
JEDNO P/SMO.
OTPRA
CU
TIT
VAS
75
SLA2EM 
SE. MORAM
PRJZNATI DA
SAM MA
TREN BIO U
ISKU^ENOU
PRIHVATITJ /
GA. / ~
AKO Mf DO-
PUSTITE GOVORITI,
poru6jm/<Se, dobro
BISTE POSTUPIU AKO
.jjl BISTE PRIHVATIU MA-
w
GUASOV PR/CTEDLOG.
ON GE POVOLGAN
V ZA NAS.
ijiy
ZATO
Sro to
NIC7E B/LA
(5ASNA
PONUOA.
ZASTO
TO NISTE
UGJNILIr'
6

OD MENE SE
TRA2/LO PA ZANE-
MARIM PR/MLGE-
NE ZAPOVIJEDI, OA
ZA^MIRIM PREP
OPREPEN/M
STVARIMA...
^ DRUGIM Rl-
^ JEC/MA, PA NE
r
/ZVR$/M svoau
k. PU2NOST.
VA$A PU2NOST
GE I ONA OA
SVOJE LJUOE VRA
TITE KUdl 2lVE I
ZORAVE...
MfSL/TE DA
RAZMISLJAM
NE
NEPRESTANO
O TOMEP
k.
S DRUGE STRANE, AKO SE
MAGUAS NE NAMJERAVA
BORITI, POBRINUT £E SE
IZBJE6I BORBU. APA§/
SU SPOSOBNI PRO^I
NEPRIMIJECENI, A
I PUSTINCTA GE / ^
VELIKA. / __ 'z
ALJ NE MOGU PRETPOSTAVITI
NJIHOVE llVOTE IZVR^ENJU
ZAPATKA KOJI Ml JE POVJE-
REN. KAP BIH TO UZlNIO, IZ-
NEVOERIO BIH SVE PRINCIPE
NA KOOIMA SE TEMEL-JI
VOJNI USTROJ.
m
M.
NAPAM
PA JMATE
SE
PRAVO
%
jiJ
«f
4i* Ur.
76
HJ
V/S
2el;M
VAM LAKU
NOC. BAX- TAKO-
CER.
TERE
Mt.
m
PORUZNIK OE
DOBAR MOMAK,
AU PREMLAD I
S PREVELIKOM
OPGOVORNO^CU
NA RAME-
NIMA... y.
///
y.-
■#-
NIKAD NISAM PREVISE
VOLIO VOJSKU, AU OVI
TIPOVI NISU NI BOLJI Nf
LOSJJI OC? EJUDI KOJE
SAM SUSRETAO U
2IVOTU...
i.
yKvi
r
fcTSo'"
^ Ok
11
_ .#
a
HTJO B/H ZNATI
KOME PORUZNIK PiSE...
I HOCE U NAPISATI OA
Bl ZA DAN ILI OVA
MOGAO BITI
MRTAV...
O
o
NADAM SE OA CE
TEX STlCl NA VRI-
JEME S POJAZA-
NCTEM... NE BIH
JOS VOLIO
UMRIJETI...
1
77
78
1 SHAKO JE IZOAJNICKI
UB/O MOO MU2A, A
OA SAM TO V/PaELA
SVOOIM OClMA. OSLO
BOD/T <5U TE KAKO
B/ ©A MOGAO
OSVETITI. ^
NE BOa SE,
NOdfM/ ORLE/ JA
SAM SICAWA,
MASUASOVA
SOUAW.
i
i
PS
1
4
;///
#.
h GOJE <JE
SHAKO U OVOM
TRENUTKUP
IZVAN
SELA PRO-
NA<±J (5ES
SVOS
KONJA I
SVOJE
ORU2aE.
POVEO JE
SVE RATNIKE
U BOa PROT/V
PLAV/H
KAPUTA.
in
ji
j ->
OBECAJEM
TI OA dU
TO U(5/N/TJ,
SICAWA/
KAO
to<5nop
NAPUSTILI SU
LOGOR MALO
POSL/JE ZALAS-
KA SUNCA.
MORAS GA SUST/GNUT/
I UBITI! ZNAM DA SI TI
BIO MAGUASOV PRIOA—
TELJ... 6A
OSVETITI/ ^
s
V
1^
A
—^TC:
79
IZVAN S£LA, TEX PRO/SIALAZI SVO&
XONJA / SVOJE ORUZJE...
...I OCMAH 5E UCALJA VA
U GALOPU.
Si
A jA
kM.
i
■ MAGUASOVO
UBOJSTVO UBRZALO
OB DOGACAaE. SHA-
KO 6B OPMAH NAPAS-
Tl VOJNIKE, A TO ZNA-
6/ DA JE PREKASNO
DA ODEM DO UTVRDE
BOJIM SE
DA JE SUD-
BINA ODREDA
poru<5nika
PARKERA VEC
zape<5a-
CENA/
KAKO
BOWIE B/H
DOVEO POJA
CANOE
o
« . r v
i»
%
UJUTRO. .
ONAO ULANAC
N/MALO MI SE NE
SVIDA, PORUCNICE.'
ZAUSTAVITE ODRED..
IDEM BAC/TI
POGLED.
t
REDU
ilfer
v-'-A—v
a .
V-
w
_ -7
80
OOREO.
v STOOOJ!
NEMoare
KRETATI DALJE
PRIJE NEGO
§TO VAM DA-
MO ZNAK!
i
:
A-
• >«». . •
4, -
y.
■ ^
uii* ^
c
I
7 ^
:<■ ./f
r~
y /
z
/
%
"S
u
ir
■ "iL 'TH^r ^
'• )vl
.
wU<L
< ^ , 'V
• J .il
4MB
a/'
<ri
^-■^V t L -r
--^- 'ii»!i «: i
w
v JTA
U/// /
<•./
M M
Is
I
I ^ Ht/
' ,' ./ft r /
:
n
■ H-y
X
%:■O- O0
A Sa
Jo m
,f t>0
00
t
-u.
oob?
oo O0
?5^
V-..' o0
o
?0
^<.-
81
r
NI^TA SE
NE MI<5E...
SVE IZSLEOA
M/RNO.
r
s
o o
'*>
r r /
KX
/j
/.
»
I
-2»

*■
'JIM
n
r
/
/? <-
X
/
/

A
/
iV
V// ■v
STO fMEA/IA APA
T1
CAK OE
I PREVI-
SE TIHO
ZA MOJ
UKUS/
SA
M/SLISr' NEMA
OPASNOS
Tl
o SsS
r
K
a
"X
WU
l!
82
83
CORED,
NAPRI-
JEOl
if M 111.
Ll. ^
tWl.
- uMnl
i
s~c tV^r.^

^ N '
/
Hi
X-
>1
A
JB>
-cr-vJ^
4k

 ■■. - ^
7
7 ^
I
■■ "nJ V
*
rs
/.
r *<<
*•
j
M
m
<^>
AO
r^.

>■
oOe»
r W? ^
At.
84
Ki
r
//
•s
ft***' -X
^ MKm mi AX _ . / i, /1
x-
I.#
JjBBy
:£VE
^ L A'' ^^H^RSHi^Wi§R/7/la0 /. ii ^AkM,/i
SADl
OO
L/
■>N
/><) ✓
r^i
4^
PUCAJU OOOZ-
^ CO! A,
AH'
AH'
m
wm
&
n
V
:-:f
r
A
• .
rc.^
;/
H
v.-,
«. .
85
•Jht
HP1PAC.
PORUtNltE!
PROKLETSTVO!
NAsaeu SMO
(MA VARKU! 9RZ01
"A
A

l 
. X

x >* »
%
♦<1
i
->•
T
r
VT"
y~
a
X
X
m J
X 
<ev
X
s»
i
I
O
!/ p

TRU9ACU, SWRAJ
^ POVlAtENJE!
V l I / ,
AH
/
r AH!
/ >/ r /
//
A a-
/
'e
:J
M .
/
t
t *
It
86
tL fA
TA
fA
Ml
Oo
& $
OOOD
c3o
OO
Cpc-
xv^N
h
i
f/
>1// NEKA STB PRO-
KLETI, BAXTERE/
UVUKLI STE NAS
U ZAMKU!
nJUE VRIJE
k
ME ZA OPTUZBE
4
// C/M
MORAMO
y IZACl IZ
PRtJE
OVOGA
PAKLENOG
KLANCA
/
t
X
ft
r/
/'
„•'' '
(iLl
I'

J
*
N
87
AH*
m
m
m //•
1
¥
// 'I
f
/«/
1/
/I/#/
¥
i
IZORZl,
POMOd:/
<iu Tl/
POGOPEN
SAM U
RAME...
'// /
/ -r
/
r
✓
r/
Si
ffc
III
(J&OY! NEE
p » *
/y VAN
ODAVOE.
MOMC//
POZU-
RITEJ
••••
rs
/•
s
r X
x
0 >
x

s

^ - *

AH* Q-
c;
- --vv
88
75?
MORAMO
IZAOIZ 0V0&
PAKLAl
cjCx.
I
K.& 4 /
^ '
n

r
A
"7/ y
Z'
/
i.
m
u i
A
AHI
A
f>
V-
r<
^>2
n
0
V,X
NAPRUaO!
e ZAUSJAV
IJAJTB SB!
NE x
 •>.1 i
LT m
■
fa 7

' *v
. U i&'*X
T
• ' -
gPl VW.^ .. y7
!
• • •
m
54
89
i
m
p-
N
=2.
y5
I
&
>K ^*0
d
S«r
»
x.
SSws iM
i ^ o
iii
<7^ ^-3^—
, " « ■■ <r
^
I/' / '7'
NAPRUEO,
BRACO! SUJB-
DIMO PLAVE
x KAPVTBl
fiy-zv^r
r
* S / r M.F /W » —- ./•"
r
-x^
i»i i>;
fcr*ni
• ■*>* k
4l
>
x
-I
x
msv£',L
L ' ni • /M
■ d't^
y/Lri
'W. 'W®5
^v^
90
KOUKI SU NAM
GUBICI, NAREO-
NlGEr-
NAJMANJE
OESETAK NA^IH
OSTALO JE U ONO
ME PROKLETOM
KLANCU/
A (MAMO JOS
OTPRIUKE TOLJKO
teSko RANJENIH KOJI
TREBAOU HITNU UOEC-
NICKU POMOC.
^ ZA- ^
USTAV/T
CEMO SE
<5/m budemo
MOSLf/ v
' r «
''
X sdx , ^SJ
i—•»
L/
,7
A*
* s*
W
A
■X
r . -/
X:
t
XW-.
*
bozb
SVEMOCU-
61
NE MOZEMO SE ZAUSTAVITI!
ZA PETAMA SU NAM'
WILLER JE SPOM/NJAO STO
PEDESET RATNIKA, ALI £lNI
Ml SE OA IH JE TAMO NAJ-
v;Se ovaoeset... goje
SU OSTALIP
Z1
*
^ v
V /
91
Ill mJTMV
t?
- • i't-
■ & •
SI// NA ZEMLJUI
RASPOREOITE SE U
CETVEROKUV.
m
m
N
•• J?
(ri
rNV
*.
i
Jil
92
•i: :
upoTRUem
CBMO VIASTTTB
KONJBKAO
^ ZAKLONl .
1
O e>
• }
i»"»
I
I
jSr-
« *
^ VJ
lez;
LJEPO
-Jut
TANE
:
w.

*(
I
Z^7
AW» . Z
h.
uJl*.
r
sr^
^9
c
•vr
r.
fSSEk
Jk
r- 3#^
<wr
 N ✓-
//
93
PALJBAl /
/
y
Ql-
i
m
i
*
uul*
r,T'r>
'—*/ ?if fry
' t S /. M
]. m
.f®
fo^
vj;
V^ WsMtiMMA
r„„Ml
' :'*&
ri E2
K
o
e
S£
-*r
-v.
—
Q
em ■■
- s
1 X
j,fm
f,
T< . ^
X
^M,.- J4vi.
94
u ISTOM U OALJINI SE VIDI
VELIKI OBLAK PRASl
NE/ Riaea JE O
MNOSO LJUOI U
POKRETU! J
TRENUTKU

*
T*
6
4,
/
✓
♦u.
M
. - '
NEKA ME Z6ROMI/ TO
SU VOJNICI/ NAJMANOE
CVA KONJANI&KA
ODREDA!
m DOLAZE IZ SMJERA
UTVRDE BOWIE, ALI
B/LO b; prev/Se
LIJEPO OA Bl B/LO
ISTINITO...
0
r
^
% ^
r
5^
r ' V" ^ 
i ZIVLOE BRATE!
/ STICI
MORAMO '.
§TO PRIJE
NJIHI
DO
/
7
-X
y
vL
>r
». -r.
#>
/
95
PREPOZNAJBM
W/LLERP
&A GOSPODJNE
OCLJCNO
TO JB TEX
W/LLER
#
w.
L
AM 11
r?^
>■
»
ON C7E UVIJEK
DOBRO OBAVJ-
JE^ten o ind;-
JANOMA I SI&UR-
NO 6e neSto
ZNATI RE<5/ O KRE
TANJU MAGUA-
SA / NaESOV/H
MESCALE-
ROSA
' ^
JJ
>)
T / MEN/ JE V
ORASO Sro
VAS VIOIM,
WILLERE.
MALO POSUJE...
ZB/LJA
SAM SRETAN
ZBO© OVO©
SUSRETA,
PUKOVNI^E
BRITTLESE/
jXY rp
(ii
OTKUD
VI U OV/M
KRAJEVfMAP.
PORU&NIK
PARKER N(—
JE ZNAO
OA dETE
MU D06l U
POMOC.
KRENULI
SMO C/M
SMO SHVAT/LJ
OA SU RAZ-
MJERI APABKE
POBUNE VEd/
NESO STO SE
PRETPOSTAV-
LJALO U TRE-
NUTKU KAO JE
PORUCN/K PAR-
KER NAPUSTIO
UTVROU. i a
s
• ^
dM «_« V- —
1
•JK
.li/'1
*
v.
■AtC 1*22?**
snP' ^
96
V/SE NUE RUEC SAMO O
LOVU NA SHAKA I NJE&OVU
BANDU, VEd SU I MAGUAS /
NJEGOVI MESCALEROS)
NAPUSTILI REZERVAT
^-v SAN CARLOS.
NA2ALOST, MAGUAS
JE MRTAV / TO JE
DODATNO OTE2ALO
SITUACIJU.
ZNATE
STO
LI VI
GOO O
TOME"
■o
&
 ('
'%ll
TEX UKRATKO UPOZNAJE PUKOVNtXA BP/TTLESA S PROTEXUM
POGAPAJ/MA, / AM KRAJU...
...I ZATO NE
SMICTEMO GUBITI
Nl TRENUTKA AKO
2ELJMO SPASITI
OOREO PORU&NIKA
PARKERA!
rf
SAS
V/M STE X/
PRAVU
VJILLE-
RE!
>5»
f .
i#)w
0/
3
POVEPITE,
VI ZNATE QOJE STE
OSTAVILI PARKERA
ZATO NAS
CEMO
Ml VAS
SLIJEOITI NE
STEPECI
KONCE.'

7 wO
4
k
KRENlMO,
ONPA!
T
v •
^ I £
97
Au POSUJE POLA SATA BRZOGA GAL.OPA... BOaiM SE DA CJE
VEd PREKASNO,
PUKOVNICE!...
POGLEOAJTE
TAMO/
WFOZT'
— v- ■»--
v
y
J2^
■jm
->*■
. >
#
V
stCT- .V r;
>*
^T^-sr. - .
V
v- »_
BOZE
SVEMO
©UC/
*0*;- -jJtP -■■-■'
0
N
X
svVwV
NAZAI-OST, N/STA SB NB MICE NA MJES-
TU &CJB SE Oa/GRALA TESKA B/TKA OS/M
STRV/NARA KOJ! BESTIBNO LETE MEBU
LESEV/MA POGINU-
UH VOJNIKA... I n

jitf-
/
Aia,
mm
M.
mm
m
Wl
Mt*'-
At*:
'm£
W. W 1
^
r^O"
98
TIJELA SE JOS NISU
OHLAD/LA... TO ZNASl DA
APA§/ KOJI SU IZVRSIU
OVAJ POKOLa fME MOGU
BJTI DALEKO.
''////'
Vs<-
*
&
r
jiT
z'
r.
Siww
<
r>
fi
yfU
s
Ya
/
k
i
^1
MRTVI... SVI SU
MRTVI... CIJEU ODRED
JE MASAKRIRAN!
<f
rt
//^C
i
ML
VLiAt
yj**
It.
d
z>
99
EVO
PORUCNIKA
PARKERA

4fZ
n
BUFFALO
NAPISAO JE
PISMO RODl-
TELaJMA... PRI-
MIT dE ©A
ZACTEPNO S
VIOESTI O
NJEGOVOJ
SMRTI...
BAXTERE STARI
PUSTOLOVE
0
It
r
m
H.
4
OSTAV/LJ SU MU
PUKOmce
BRmiBSE!
puSKU APASKI
TO JE
POSTOVANv7A
ZNAK
PREMA NEPRUATELJU
KOJl SE PON/O
VRLO HRABRO
c
O
4k
¥ j)(||
I
'i
5»-
5^5
100
IZVIONICI KA2U DA SE APASI BEZ
2URBE UDALJAVAaU OBALOM
ARAVA/PA CREEKA.
DOBRO.'
MORAMO
UHVATITI
TE PASCE
SINOVE!
4 /i
e
LJU
>'4
£
NS
A
jl*
i
MORAJU
PL.ATITI ZA
OVO f>TO
su ufi/-
NILII
Zi

IZVIONICI predlaZu da se na£a
OVA ODREDA RAZDVOJE KAKO BJ
NAPALI APA^E S DV/CE STRANE I
TAKO IM ONEMOGUdlL/
BICES.
Or-
TAKO
dEMO /
UZlNITI.
A
AKO dopuState, gospodine,
PREDLA2EM da naco vodi prvi
OOREO, A NCESOV PRICATELC NEKA
SE PRIDRUfl DRUSOME...
dB
Nik
m
r' ^ REOU
NAREO
NICE
£
KAPETANE, WILLER
I OA IOEMO S PRV/M
ODREDOM, A VI S
DRUSIM. PO-
2URIMO/
NA
ZAPOVICED
GOSPO-
DINE/
■=f
33
S!.
iii
f
101
SV K k
i ' : I' A
no.
OPREPA
ODMAH KRE^U ZA
APAS/MA...
%
: i
A
_ ^_
u
> ■J*¥:st
'jr *0^-
M "
>-• —- -
—/T
^ VX '
ft
p
>1))
- V
m
jk*i
m-
— —RUu^ <C
Ww,
.../, OKO POLA SATA POSUJE.
APASZ B/VAJU SUSr/GNUTl /Z
RAZUC/r/H SMJEPOVA / UHVA-
CEN! /ZME£>U PV/JE VATRE.
J-.K-
—■A x "x- -vXt "x-
Ak « -- A
-ML X
sM
7
/> • IX
I '
/ ■MU
If.
ri^u..^-..A • v-x
X ..
^3
rx
A
%
A
V
/.S
/

i/i lU39
■" ^■- '
BPT- X
UHVACEN! NA PREPAO, APAS1N/SU
PR/PREMLJENl NA NOVI OKRSAJ, POK
SE VOJN/C/ BORE S EANAT/CNOM
OPLUCNOSCU...
NAPRUED, MOMQl
OSVEVMOSVOJE
SUBORCBl
AH'
AHf
s /.
M
[fk
•0 " I
* %
102
.../ TAKO, U KRATKOM ROKU,
vojnici prbmo£no PR/VOOB
SUROB RRAJU...
yU-Pf
a
/i
/t
AH
r..
■Vf.
r
fsA*G
7/7 7
me
%
✓
&» *>•
AM .7^
ii^
h 11 1w
■
KUCO! ONA CB&RTUSA
SHAKO POKUSAVA
POBJBCI
A
O
o
f
s^r
HIV
c
,•l,
•
rSSSx"
3
L
r O
NBCB //
MOd/,
AM/GO/ /
u-
!/ /
//
W
r
[V
/
S£;
103
WOAH/
? ONIH
JEDAN
1
OC PASA Ml
7
/
JE ZA PETA
MA
# 4.
/
y
x
6
>?
/5
A
X
H
w,
it-
t
/
r
£
TF^x
Z
veuta
MANtTU! PA
TO JE NOOt!
0RA01
 I /
r

/
n
o
7
J.-
C
/
«»■
IN
■44**.,.
, v
i # « •i.r*
c
<JO
CP
o £7
C2-IU
J
77~t
MOZDA SU GA
L
/ / VOCTN/C/ OSLOBOD/L/
NECE
I. ^ L.. ALI TAJ PAS
>A
ME ZAUSTA
r~ VITJ
o a
A .
/
/
Jl
X-*!
rs » O
/ o./-,«■
1 /A- ^ L'"> ^ -
i
C- VV
:>
»VVM
- >^V»,
,1^
t/, 
•f!
104
T7 77—7
r k. / A
X/IMG
^ L
?
%
'iw

" / -
> V
/
72
KiwV.-^
V
P777 1/
/
///
/
T
4(
1
■4
T#
>»
>
v
5C >v
f

/
O
>=>
» » •
105
Trngr^
r f
ji
w.
o?.
oo
?«fc
e^=»
0
. . 0
c^-O
15 c
4 r
£l
TT 1
^5
t
' r

"s^
fic
JUft—
jdT
k
V
>V
O ?o
<r>£a>^
Q&o && oCb0
o DO «i
00
y^o O
o(y o-^
(fo0<?oo<=>°S
OQOCXOOQ O ^
ClP
fc^tSa -> ^ O
^ r? r* r
•-#-
Kh
i:(i ^
o 
M
a
>
V.
M
m -3^
106
107
r IZNENAOIO
SI ME,
PROKLETA
GNJIOO...
...AU PARTrCTA JE
TEK P0(5ELA/
r*
to
*A:'
0 ' m
(A *
=v
iSfc- tr .
S
/
I
"N
>
n
iiill
/
c
■ iiO)k
' /
i 4 :
A %4
?i:, "l'/
n.
■i.
m
T
v~<y.
m /.
v> Q
0
r*. o
0<? 0
d
o ol
-xi
o
)0
O
o
MORAM
IZVUdl
no2...
0
6
o

o
108
109
WATAJTE.
Mtiena!
s
-X?
y<i
w r^
I* '
f
A~-
ISSf
4
^ l/l
' iwi 1N^
. Aliii iVN 11! i
1
>' 1
i l .
}■
"I
I'.
rl
|.
»l»
J;i
wm 1
jri^1
• j
yMmmf • If / 1;;.
■1
■ * i * 1 4
 . 1 I 1
TAMO dE IM SE PR/DRU-
2m i nctihove 2ene.
IDEM IH OBAVICTES-
TITI O TOME.
MAL.O
POSU-
JE...
PREZIVJEU APASI SU
SE PREOAU... MOC7/
ODREDI OTPRATIT CE
IH U REZERVAT.
J.: i
^7
IH U REZE
A
fh /
^ r- t » » » •
2 V9*
idL
^NfCTE Ml OSTAV/O^N.
mogucSnost ZA TO.
b;lo je ili on >
ILI OA.
REKLI SU MJ
PA JE SHAKO
POKU§AO
POBaEdl...
DA,
ALI NIJE
USPIO.
N/STE
GA USPJELI
UHVATITI
yfX/A-Z*
k
>r
^ M
i
r7
110
JEPNO PITANJE, PUKOVNl££: $TO
6E BITI S TIJELIMA PORUCNIKA
PARKEPA, BUFFALA BAXTERA I
SVIH OSTAUHP
OSTAVIT (SEMO
IZA SEBE aEPAN
VOD KOJI 6E SE
POBRINUTI DA IH
POSTOJNO
POKOPA.
*S-v
7
NAMOERAVAO SAM IH PRE-
NUETI U UTVRDU, ALJ TO NIC7E
MOGUdE. DO TAMO IMA DVA
DANA JAHANJA, A UZA SVU
OVU VRUd/NU...
MAGUASOVOT
ZENI I OSTALIMA
SQUAW. A ZAT/M
dU SE VRATITI U
REZERVAT
NAVACTA.
KAMO
VI SAD
IDETEP
DA
^1^
Fv
/
iili
4 0
t-
rr
'K
AP>/C>S/
1
■K*
" -
UK
75»'
SRETNO
WILLE
RE
6
&
m)**
m'
f
^>Un„uM
111
ISlEKOUKO SA77 POS-
UJE... ----- rA)
A
T ;iin
2.
S»i
N
jm
■—
—>-Ar. ^7
%
, j^W" ■■
)i»m.
W**'-
A
S CAWA VRATIO SAM
■%/;fe
SE KAKO BIH Tl RE
1
I '!
0
Vk I
KAO PA C7E SHAKO
a'
MRTAV
l .,a
1
_ >
#
T
a
,4.^^
MAGUAS
GE SAP
OSVEdEN.'
*X4&
-
. VW
OW"
.i^
J>
I44H
■v.
Md
)/.
A
SVRSETAK
i
A
MIGU
ro
7 20ct
b
112
Ako je mudri poglavica kao sto je
Maguas odlucio napustiti granice
rezervata San Carlos, to znaci da
se dogodilo nesto ozbiljno. Pravi
problem je bijeg nekoliko usijanih
glava na celu sa Shakoom koji pale
ranceve doseljenika. Vod konjice
ce im se naci na putu, all Tex ce
sprijeciti najgore...
Tex Wilier • Almanah 9 - 2002.
X
r
V,
N
N

/
in-
at
J> **
>
o
te
<x
V
~r'&
ft*
'/■ rr*
nt
-J
A
**

m
/V >" —'*» >iVL

Recomendados

Tw almanah 002 karavana straha (coa backup pdf) por
Tw almanah 002 karavana straha (coa backup pdf)Tw almanah 002 karavana straha (coa backup pdf)
Tw almanah 002 karavana straha (coa backup pdf)zoran radovic
194 vistas99 diapositivas
Tw almanah 017 banda meksikanaca (coa backup pdf) por
Tw almanah 017  banda meksikanaca (coa backup pdf)Tw almanah 017  banda meksikanaca (coa backup pdf)
Tw almanah 017 banda meksikanaca (coa backup pdf)zoran radovic
237 vistas115 diapositivas
Tex Willer Maxi 017 Aljaska (Coa_backup PDF).pdf por
Tex Willer Maxi 017 Aljaska (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 017 Aljaska (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 017 Aljaska (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
352 vistas324 diapositivas
Tex Willer Maxi 015 - Vrijeme pokolja ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por
Tex Willer Maxi 015 - Vrijeme pokolja ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 015 - Vrijeme pokolja ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 015 - Vrijeme pokolja ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
220 vistas306 diapositivas
Tw almanah 018 grad zla (coa backup pdf) por
Tw almanah 018  grad zla (coa backup pdf)Tw almanah 018  grad zla (coa backup pdf)
Tw almanah 018 grad zla (coa backup pdf)zoran radovic
324 vistas115 diapositivas
Tex libbib 061 pobuna cheyennea (pdf emeri)(17 mb) por
Tex libbib 061  pobuna cheyennea (pdf emeri)(17 mb)Tex libbib 061  pobuna cheyennea (pdf emeri)(17 mb)
Tex libbib 061 pobuna cheyennea (pdf emeri)(17 mb)zoran radovic
133 vistas236 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Teks Viler VC 059 - Odbrojani minuti por
Teks Viler VC 059 - Odbrojani minutiTeks Viler VC 059 - Odbrojani minuti
Teks Viler VC 059 - Odbrojani minutiStripovizijacom
627 vistas116 diapositivas
Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf) por
Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)
Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)zoran radovic
209 vistas115 diapositivas
Tex LIB 082 - Dijabolicna spletka por
Tex LIB 082 - Dijabolicna spletkaTex LIB 082 - Dijabolicna spletka
Tex LIB 082 - Dijabolicna spletkaStripovizijacom
858 vistas174 diapositivas
Tex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf por
Tex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
286 vistas334 diapositivas
Tex LIB 070 - Obracun kod korala por
Tex LIB 070 - Obracun kod koralaTex LIB 070 - Obracun kod korala
Tex LIB 070 - Obracun kod koralaStripovizijacom
669 vistas236 diapositivas
Tex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad Arizonom por
Tex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad ArizonomTex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad Arizonom
Tex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad ArizonomStripovizijacom
837 vistas241 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Teks Viler VC 059 - Odbrojani minuti por Stripovizijacom
Teks Viler VC 059 - Odbrojani minutiTeks Viler VC 059 - Odbrojani minuti
Teks Viler VC 059 - Odbrojani minuti
Stripovizijacom627 vistas
Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)
Tw almanah 006 planina tajni (coa backup pdf)
zoran radovic209 vistas
Tex LIB 082 - Dijabolicna spletka por Stripovizijacom
Tex LIB 082 - Dijabolicna spletkaTex LIB 082 - Dijabolicna spletka
Tex LIB 082 - Dijabolicna spletka
Stripovizijacom858 vistas
Tex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 008 Blindirani vlak ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic286 vistas
Tex LIB 070 - Obracun kod korala por Stripovizijacom
Tex LIB 070 - Obracun kod koralaTex LIB 070 - Obracun kod korala
Tex LIB 070 - Obracun kod korala
Stripovizijacom669 vistas
Tex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad Arizonom por Stripovizijacom
Tex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad ArizonomTex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad Arizonom
Tex Willer Strip Agent Gigant 018 - Plamen nad Arizonom
Stripovizijacom837 vistas
Tex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 006 Rio Hondo u boji (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic195 vistas
Tw almanah 015 crna mocvara (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 015 crna mocvara (coa backup pdf)Tw almanah 015 crna mocvara (coa backup pdf)
Tw almanah 015 crna mocvara (coa backup pdf)
zoran radovic203 vistas
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
zoran radovic196 vistas
Tex viler sastanak sa smrcu (lib 015) por Stripovizijacom
Tex viler sastanak sa smrcu (lib 015)Tex viler sastanak sa smrcu (lib 015)
Tex viler sastanak sa smrcu (lib 015)
Stripovizijacom719 vistas
Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf)Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf)
Tw almanah 010 slucajni junak (coa backup pdf)
zoran radovic227 vistas
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 007 Sin vjetra ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic151 vistas
Tw almanah 004 bad river (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 004 bad river (coa backup pdf)Tw almanah 004 bad river (coa backup pdf)
Tw almanah 004 bad river (coa backup pdf)
zoran radovic317 vistas
Tw almanah 016 kapetan blanco (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 016 kapetan blanco (coa backup pdf)Tw almanah 016 kapetan blanco (coa backup pdf)
Tw almanah 016 kapetan blanco (coa backup pdf)
zoran radovic149 vistas
Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)
Tw almanah 007 zakon pustinje (coa backup pdf)
zoran radovic202 vistas
Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)
Tw almanah 012 bjegunac (coa backup pdf)
zoran radovic178 vistas
Tx sak 1 osveta braće king (walker&amp;enwil)-sz (coa backup pdf) por zoran radovic
Tx sak 1  osveta braće king (walker&amp;enwil)-sz (coa backup pdf)Tx sak 1  osveta braće king (walker&amp;enwil)-sz (coa backup pdf)
Tx sak 1 osveta braće king (walker&amp;enwil)-sz (coa backup pdf)
zoran radovic361 vistas
Teks Viler L 172 - Vrazja vrata por Stripovizijacom
Teks Viler L 172 - Vrazja vrataTeks Viler L 172 - Vrazja vrata
Teks Viler L 172 - Vrazja vrata
Stripovizijacom529 vistas
TX KLSP 4 - Pogrešni čovjek i druge priče (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
TX KLSP 4 - Pogrešni čovjek i druge priče (Coa_backup PDF).pdfTX KLSP 4 - Pogrešni čovjek i druge priče (Coa_backup PDF).pdf
TX KLSP 4 - Pogrešni čovjek i druge priče (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic310 vistas
Tex Willer Maxi 016 Starkerov zakon (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 016 Starkerov zakon (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 016 Starkerov zakon (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 016 Starkerov zakon (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic204 vistas

Similar a Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)

Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf) por
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)zoran radovic
207 vistas99 diapositivas
Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf) por
Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf)Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf)
Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf)zoran radovic
229 vistas279 diapositivas
Tex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por
Tex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
166 vistas279 diapositivas
Tex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por
Tex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
179 vistas331 diapositivas
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
382 vistas350 diapositivas
Tex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdf por
Tex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
180 vistas330 diapositivas

Similar a Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)(20)

Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
Tw almanah 005 glorieta pass (coa backup pdf)
zoran radovic207 vistas
Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf) por zoran radovic
Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf)Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf)
Tex willer maxi 009 opasno putovanje ( u boji ) (coa backup pdf)
zoran radovic229 vistas
Tex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 009 Opasno putovanje ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic166 vistas
Tex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 014 Zvijer u ljudskom obličju ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic179 vistas
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 004 Dva lica osvete ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic382 vistas
Tex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 011 Utvrda Sahara (06.07.2011) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic180 vistas
Tex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 013 Putovima zapada (u boji) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic336 vistas
LUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
LUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfLUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 3 - Žrtvovanje [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic39 vistas
LUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
LUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfLUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 6 - Flashback [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic34 vistas
Tex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 003 Zlato juga ( u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic211 vistas
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 002 Lovac na fosile ( boja ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic224 vistas
Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)
Tw almanah 011 na zemlji klamatha (coa backup pdf)
zoran radovic166 vistas
Tex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 001 Oklahoma (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic304 vistas
Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)
Tw almanah 003 ubojica indijanaca (coa backup pdf)
zoran radovic189 vistas
Dragonero specijal 01 (ras 01) prva misija (coa backup pdf) por zoran radovic
Dragonero specijal 01 (ras 01)  prva misija (coa backup pdf)Dragonero specijal 01 (ras 01)  prva misija (coa backup pdf)
Dragonero specijal 01 (ras 01) prva misija (coa backup pdf)
zoran radovic156 vistas
LUK PHPR 1 - Deathropolis [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
LUK PHPR 1 - Deathropolis [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdfLUK PHPR 1 - Deathropolis [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
LUK PHPR 1 - Deathropolis [Matorimikica&MagicniVetar][SZ] (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic39 vistas
Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf) por zoran radovic
Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)
Tw almanah 008 zadatak u sierra visti (coa backup pdf)
zoran radovic174 vistas
Marti misterija docteur mystere - 01 - misterije milana (coa backup pdf) por zoran radovic
Marti misterija  docteur mystere - 01 - misterije milana (coa backup pdf)Marti misterija  docteur mystere - 01 - misterije milana (coa backup pdf)
Marti misterija docteur mystere - 01 - misterije milana (coa backup pdf)
zoran radovic219 vistas
Tex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdfTex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex Willer Maxi 010 Otrov kobre (preklop u boji ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic184 vistas
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdfTex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
Tex VC Knjiga 006 (300dpi)(drzeko)(SZ) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic267 vistas

Más de zoran radovic

Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdf por
Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdfZagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdf
Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdfzoran radovic
117 vistas308 diapositivas
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdf por
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdfCitac tmine (ALIEN SF - 18).pdf
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdfzoran radovic
33 vistas297 diapositivas
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf por
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdfzoran radovic
376 vistas532 diapositivas
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdf por
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdfKonan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdf
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdfzoran radovic
222 vistas366 diapositivas
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdf por
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdfefb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdf
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdfzoran radovic
42 vistas63 diapositivas
4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdf por
4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdf4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdf
4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdfzoran radovic
67 vistas67 diapositivas

Más de zoran radovic(20)

Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdf por zoran radovic
Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdfZagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdf
Zagor LIB KB 016 - Protiv zakona (pdf emeri)(39 MB).pdf
zoran radovic117 vistas
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdf por zoran radovic
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdfCitac tmine (ALIEN SF - 18).pdf
Citac tmine (ALIEN SF - 18).pdf
zoran radovic33 vistas
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf por zoran radovic
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf
381948547-1-Divovi-Dobra-i-Zla.pdf
zoran radovic376 vistas
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdfKonan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdf
Konan - knjiga 01 (Darkwood 2011)(SF) (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic222 vistas
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdf por zoran radovic
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdfefb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdf
efb3677c-753f-4f56-b25b-96d3e32ca9d1.pdf
zoran radovic42 vistas
4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdf por zoran radovic
4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdf4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdf
4efac426-ad8f-4160-92f1-1bfb413ea769.pdf
zoran radovic67 vistas
LMS_0333_-_Veliki_Blek_-_Zakon_i_pravda_(enwil__emeri)(5_MB).pdf por zoran radovic
LMS_0333_-_Veliki_Blek_-_Zakon_i_pravda_(enwil__emeri)(5_MB).pdfLMS_0333_-_Veliki_Blek_-_Zakon_i_pravda_(enwil__emeri)(5_MB).pdf
LMS_0333_-_Veliki_Blek_-_Zakon_i_pravda_(enwil__emeri)(5_MB).pdf
zoran radovic137 vistas
E. R. Barouz - Venera 2 - Izgubljeni Na Veneri.pdf por zoran radovic
E. R. Barouz - Venera 2 - Izgubljeni Na Veneri.pdfE. R. Barouz - Venera 2 - Izgubljeni Na Veneri.pdf
E. R. Barouz - Venera 2 - Izgubljeni Na Veneri.pdf
zoran radovic143 vistas
E. R. Barouz - Venera 1 - Gusari Venere (1).pdf por zoran radovic
E. R. Barouz - Venera 1 - Gusari Venere (1).pdfE. R. Barouz - Venera 1 - Gusari Venere (1).pdf
E. R. Barouz - Venera 1 - Gusari Venere (1).pdf
zoran radovic334 vistas
Adam Wild 22 (RAS 22) - Zulu (Coa_backup PDF).pdf por zoran radovic
Adam Wild 22 (RAS 22) - Zulu (Coa_backup PDF).pdfAdam Wild 22 (RAS 22) - Zulu (Coa_backup PDF).pdf
Adam Wild 22 (RAS 22) - Zulu (Coa_backup PDF).pdf
zoran radovic150 vistas
lex288-289-nemilosrdnijessblagoizgradaduhova-210708151743.pdf por zoran radovic
lex288-289-nemilosrdnijessblagoizgradaduhova-210708151743.pdflex288-289-nemilosrdnijessblagoizgradaduhova-210708151743.pdf
lex288-289-nemilosrdnijessblagoizgradaduhova-210708151743.pdf
zoran radovic223 vistas
zagorzskacol077-snenisokolovi-210703150109.pdf por zoran radovic
zagorzskacol077-snenisokolovi-210703150109.pdfzagorzskacol077-snenisokolovi-210703150109.pdf
zagorzskacol077-snenisokolovi-210703150109.pdf
zoran radovic164 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 44.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 44.pdfMagicni Vjetar Knjiga 44.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 44.pdf
zoran radovic113 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 43.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 43.pdfMagicni Vjetar Knjiga 43.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 43.pdf
zoran radovic61 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 42.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 42.pdfMagicni Vjetar Knjiga 42.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 42.pdf
zoran radovic115 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 41.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 41.pdfMagicni Vjetar Knjiga 41.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 41.pdf
zoran radovic82 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 40.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 40.pdfMagicni Vjetar Knjiga 40.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 40.pdf
zoran radovic92 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 39.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 39.pdfMagicni Vjetar Knjiga 39.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 39.pdf
zoran radovic78 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 38.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 38.pdfMagicni Vjetar Knjiga 38.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 38.pdf
zoran radovic92 vistas
Magicni Vjetar Knjiga 37.pdf por zoran radovic
Magicni Vjetar Knjiga 37.pdfMagicni Vjetar Knjiga 37.pdf
Magicni Vjetar Knjiga 37.pdf
zoran radovic94 vistas

Último

ARNAB12.pdf por
ARNAB12.pdfARNAB12.pdf
ARNAB12.pdfArnabChakraborty499766
5 vistas83 diapositivas
cis5-Project-11a-Harry Lai por
cis5-Project-11a-Harry Laicis5-Project-11a-Harry Lai
cis5-Project-11a-Harry Laiharrylai126
9 vistas11 diapositivas
hamro digital logics.pptx por
hamro digital logics.pptxhamro digital logics.pptx
hamro digital logics.pptxtupeshghimire
11 vistas36 diapositivas
Amine el bouzalimi por
Amine el bouzalimiAmine el bouzalimi
Amine el bouzalimiAmine EL BOUZALIMI
5 vistas38 diapositivas
Affiliate Marketing por
Affiliate MarketingAffiliate Marketing
Affiliate MarketingNavin Dhanuka
20 vistas30 diapositivas
WITS Deck por
WITS DeckWITS Deck
WITS DeckW.I.T.S.
27 vistas22 diapositivas

Último(10)

cis5-Project-11a-Harry Lai por harrylai126
cis5-Project-11a-Harry Laicis5-Project-11a-Harry Lai
cis5-Project-11a-Harry Lai
harrylai1269 vistas
WITS Deck por W.I.T.S.
WITS DeckWITS Deck
WITS Deck
W.I.T.S.27 vistas
The Dark Web : Hidden Services por Anshu Singh
The Dark Web : Hidden ServicesThe Dark Web : Hidden Services
The Dark Web : Hidden Services
Anshu Singh19 vistas
How to think like a threat actor for Kubernetes.pptx por LibbySchulze1
How to think like a threat actor for Kubernetes.pptxHow to think like a threat actor for Kubernetes.pptx
How to think like a threat actor for Kubernetes.pptx
LibbySchulze17 vistas
Cracking the Code Decoding Leased Line Quotes for Connectivity Excellence.pptx por LeasedLinesQuote
Cracking the Code Decoding Leased Line Quotes for Connectivity Excellence.pptxCracking the Code Decoding Leased Line Quotes for Connectivity Excellence.pptx
Cracking the Code Decoding Leased Line Quotes for Connectivity Excellence.pptx
LeasedLinesQuote5 vistas
ATPMOUSE_융합2조.pptx por kts120898
ATPMOUSE_융합2조.pptxATPMOUSE_융합2조.pptx
ATPMOUSE_융합2조.pptx
kts12089835 vistas

Tw almanah 009 posljednji odred (coa backup pdf)

 • 1. V ■//■ f r i X s o >. L s?sX > - .n ' ^ "X y I i ') / x A ^ - V I II > A POSLJEDNJI ODRED
 • 2. BIBLIOTEKA ALMANAH 6 1 5^ POSLJEDNJI ODRED 2002. Crtez: Miguel Angel Repetto Tekst: Claudio Nizzi Preklop: Quaresma
 • 4. POSLIEDNII ODRED CJeONOGA LJETNOG C>A- NA, NA KRAJNJEM JUGU AR/ZONE... VATRE >-<> PAKLENSKE/ o ST/SAO SAM et PREKASNO sJr * )k r niC -u wife at* -y % I'M % 1 XJ*J& CO VRAGA! EfMO KRU- GERA... fr- I >• f at- M~k ( f*- I » gp^o . ^ ^
 • 5. r ..A OVOJE JB NOEGOVA tENA. 5% V « Tr?. 'I j ■,u OTISCI MOKASINA I TRAGOVI NEPOT- KOVANIH KOISIJA CTASNO GOVORE DA JE OVO DJE- LO NEKOLJONE IND/JANACA. ^ VISE IM NE MOSU POMOd/, ALJ NEdU DOPUS- TITJ DA ZAVR^E U 2ELUC/MA STRVINARA. r I Oo i2A I PRUE SEST MJESECI SHAKO JE POKUSAO POBJECI CARSON I OA USPJEU SMO GA ZAUSTAVITI PUKOM SREdOM, PRIOE NEGO STO JE IZA SEBE POSIJAO SIGURNO JE RUEd O MESCALEROSIMA POD SHAKOV/M VODSTVOM KOJI SU PRUE NEKOLIKO TJEOANA NAPUS- TIU REZERVAT SAN CAR- W LOS. SMRT I V 4
 • 6. ZAVRSlO OB IZA RB^BTAKA NA NBKOLIKO MJBSECI PRUBTBdl OA 6B PONOVNO POBOBCl <5rM GA PUSTB NA SLOBO- OU... o / o 11 j) 4 /J i // (ZGLEOA OA JB ISPUNIO SVOJB OBBCA NJB n / HRPA ZEMLJB JEOINA JB USPOMENA KOJA 6B OSTATI IZA OVIJB HRABRB OSOBE KOJB SU PO$LE IZ NJEMA£KB NAOAJUCI SB OA CSE OVOJE PRONACI BOLJI Z/VOT... ^ / I If K2A jfc 1 •« v. J- MORAM UPOZOR/- Tl I OSTALE POSE- LJENlCKB OBITELJI KOJB SU POP/SLE SVOJB FARME U POORU&JU OKO ARAVAIPA CREEKA... 0 />i t ' 0 ^5*^ < M ...NAOAJUCI SB OA NUB PREKASNO I ZA NJIH. O mid*' « j IV
 • 7. JOHN SE ZNA BORlTl, A I CLARICE OB VI(SNA RUKOVANOU PU$KOM. ALI NE VOERUJEM PA B1 MOSLI IZPR2ATI PUSU OPSADU. PRVO MORAM POSaETITJ JOHNA MCCREA. OS/M 2ENE, ON IMA I DVOJB DJB- CE. 1 O ilj/ fU* Ji»£- I Tnrc - v ai "s KUGO CUTURICA JE PRAZ NA o
 • 8. DOBRO DA o POONOZ SE O n JU ONIH BRE ZULCJAKA NA LAZI ZOE ft MAC t * 0 .yJjBW »• «K ✓ • Vv « » 1 //Uliujlu LSVAPESBTAK M/NUTA POSUJE.. MORAA/I STICI DO NaEGA, /AKO CE TO A/1ALO PRODULJITI MOT PUT DO RAIM<5A McCREOV/H. ErJO OA/ ^jrt L <s 4W^. v* S M. ^N i£- ^F1 HMM... w / OTISCI N MOKAS/- NA... TRO- J/CA JND/- JANACA MA- LOPR/JE SU PRO§LA V OVUDA. y r 1 AU* .-W * *3 r ' w/ n
 • 9. VJBRO— / aATNO SE I ao£ UVIJEK I NALAZE NESDJE U V BLIZINI. . NA- NauSjo SI VODU HAr* o oo i ■ {''(t • > # «». - L •n »♦ BUENO, PUSTIT £U TE DA SE SA/Vi NAPIJE^! IOI r wm / o A r V V A ■■ A' «r w u MOZDA IH NJEGOV DOLA- ZAK USPUE PRE- VARITI, PA SE OTKR/aU I IZADU NA OTVO — v RENO... / BAREM SE MADAM. ( ' a "i'i'/(All'' (»i'lW V JF' 4V **'W < ►- T> ^ 8
 • 10. 9
 • 11. Minute sporo tbku. n/sta NE NARUSA VA T/SINU ORO ZUENCA. ■ * V 1 V ,k f r m. Mi i A STO AKO SAM SE PRE- VARIOT STO AKO SU INDUANCI Koar su ostavili one tra- ©OVE VEC OT/SLIP NEMAM MNOGO VREMENA... SVAKA MINUTA MOSLA Bl BIT/ ORAGOCJENA ZA spaSavanje McCREOVIH. iSi V / V MORAM RISKIRA- r ^ Tl r O o * Ik fefy'7 ' f Un 1 ^ rjjr^i MM (V ''A 10
 • 12. /ZNENAON! SUM TJERA REN U2ERA OA SE OKRENE... cT a: BAH, NAJBOLOE DA ODMAH UTAZlM ZIVCI KUGO SU MI NAPETI ZED «AO STRUNA O O oO x / X c. L- A X ii 11
 • 13. ^ -<5 AHHI % f I, f . * V v A X is <15. 1 I 1 1 / V! s? : IV ^ J a ^•v%: :// •v / 2% > "V X y ■////.< KUGO.' OVAJ PROKLETNIK HTIO ME OE SRE- DITI! 0° r ! C. I V ; j>y715 3F^ .5 M —-;u#-, f; s. * '♦... • f.w v -u ■5^ aa r? -t ^)M 12
 • 14. X AHI li ^-hs/s 1 w/ L. .V X ^ jUi. 's PRO- KLETSTVO/ EVO I TRE- (tEQ! Or ^r- O J & /IV on 3iS ^T' / AUUf UHH/... VAL.ODA ae SAD SVR— SENO/ ».• o rf y x- 7» r V^- * «i XX 13
 • 15. fS/Ecueo ZATIM... aos TRAGOVA... OVAJ PUT IH JE MfMO- SO/ REKLO Bl SE DA JE CUEU APASKJ NAROD POKRETU n o o o •wnvftiui ^oi: >^Lr 3-1=^-- < MORAA/1 §TO ^ PRJJE STl6l DO ran<5a > MCCREOV/H. / N/SAM JEOINI KOJI PROLAZI OVIM PU- TEM... 5KUPINA JNDJ JAfMACA U<5lN/LA JE TO PRIJE MENE. 0 » sM. < * N / «' # r ^ L ^5^ 'A: OKO pola SATA POSUJE... VJEROOATNO JE R1JE(5 O SHAKOVOJ BAND/. 5"- U DALJ/N/ SE OUJE PLICNJA- VA... f o Tv, /ijl^ ir ;i l- I f L/ r, . r m A* 14
 • 16. HAC7C?t vac su NAPALf RANC. I POZURIMO mm o - - Cf ,,. ! ^ /-r U/sr/Nu.. EVO ONIH RASA! AU ] . OVAJ PUT NISAA/I STJGAO ^ PREKASNO! r/O ^— i^/o 1 ^5 .rC3^ 7( 'llf V S, A m *C- ■i*.l Vf •Trx uUiifc- A" ia CJN/ SE DA SE aOHN / CLAB/CE ENERQlCNO BRANE. n :r i- 5/ ? 'I 15
 • 17. % i 'r - w o PAKLE, N/SAM SE PREVAR/O/ NAPAP PREP- VOP/ ONA POPLA ZMIOA SHAKO. Oo cT r: Uh, m oo oo r/ S N r 4- _ls 16
 • 18. SPUST/T 6U SB SVB DOK NE DO&BM NA PU^KOMBT. APAS/ SU ZAUZBTl OPSAOOM RANfiA PA ME VOBROJATNO NBCB UOZlTI.
 • 19. ^ ym r 4 s: 7 ^ / // / r « % ^ % * »;v POZURI k PUNJENJEM rt JOE f HfSC *€= / w^: ///j so / ' BRZE /I#// •IR I' i S, X « .V :x o 1 O R > 18
 • 20. r / ah: / « JUPITBRA Ml! NE OOUSTAJ, CLARICE! TAMO VANI NAM NETKO PO- MA2E! UOPCE NE NA- MJERAVAM OPUSTATI! W/ CP*7 o— I AHi 0 w' i' / I 19
 • 21. V V ? ar 'S 7- -U~ SAD CU SRED/TJ ONOG P/C7ETLI<5A/ > o V /gl is X ^JSSi N> r ,1^ /I/// i A Ss 20
 • 22. IT 0 f —- #1 1 rr i w m l/Ul - V AH' 1, 7i. f/ / S.S / // / ' 1^ TAKO Ml /I/// MANITUA! o9. x£ L_Sf^ PT •»« «»•- Mi 21
 • 23. BJBZIMO! Nfi PAD JE PPO- v PAOi . UH/ /MAS PRAVO, PRETRPJEU SMO PREVlSE GU~ BITAKA! MORAMO SE POVUdl, SHAKO! POLOV/CA NAS/H L-JUOI JE PO- ©INULA' z7 7 X p A* ^5 MUy B/en, povla<5e Jp >A SE 45 > ?v- tv m. £ Isv mm JOHNE! O OPflSNOST JE PPOilA! M0ZE7E IZAtli / Malo posuje di-1 i :• i A- * A Ip £ // * 22
 • 24. NEKA ME Z&ROMU DO- PI VIDJETI. CLARICE/... TO JE TEX/ TREBAO SAM PRETPOSTAVITI DA SI Tl UM/C7E§AIM KAD SAM VIDIO ONE CRVENE VRAGOVE KAKO DAJU PETAMA VJETRA/ m en 1 u r l ' amce. MOMOi BRZO Kfiimu POKE! OSTAV/MO RAZ- SOVOR ZA POSLIOB, aOHNE! AKO aoS NISI SHVATIO, TVOJ KROV OE U PLA- MENUI , ■* OTKUD Tl U OVIM KRAOE- VIMAP // ' Vm r /// 5s % m / PVADESETAK MINUTA POSUJE... S sXZ . eseZLZ.. IZ&LEDA DA ^TETA NUE VELIKA. BIT <tE DOVOLJNO ZAMIJENITI IZGORJELE DASKE I KROV £E TRAOATl JOS PVAOESET GODINA. 23
 • 25. DO&, U&IMO U KUCU. NAPOKON M02EM0 (SPRAT/ GRLO OO BARUTNO© DIMA. ^ OVAO UVH/SKEV DO- PREMLJEN JE RAVNO (Z SKOTSKE. NEK/ ROD. C/ TAMO ME SE JO^ UV/JEK saE- CAJU. ^ i £1 SAVRSENO 3 / / "W IT % ,^1 f "3 / r Iki ONDA, KOCJI TE JE VJETAR DONIO U OVE KRAJEVEP VECi S/ GA V/D/O svoa/M OG/MA... apaSi/ ? 3 U NASE ZDRAV— LCTE/ z/vaEi_// % W 1 w / 'i /7 v-v NAPALA VAS JB MALA SKUP/NA, AL/, DOLAZEd/ OVAMO, V/D/O SAM TRAGOVE PROLASKA NEKOU/KO DESET/NA RATN/KA. NA2ALOST, PREDOSGEdAM TESKE DANE / MJSL/M DA VAM N/JE S/GURNO OSTAT/ OVDJE. , v ^ AW ii-JL V I. - -• 3N- -^VL •.4k>La£&l>4, 24
 • 26. OTKL/D SAD TO, texp ovoae SE VE6 ©ODJ- NAMA 2lVI U MIRU. NE ZNAM STO BIH Tl REKAO... SIGURNO SE DOGODJLO NE$TO ZBOG CEGA SU APAS/ POBJE&- U IZ SAN CARLOSA ar Wt 1 ZNA6;, SAVCTE- TUJETE NAM DA ODEMOr' UClNIO BIH TO DA SAM NA VA^EM MJESTU, A POGOTOVO JER /MATE DJECU. * NE MOGU. MORAM UPOZORITI DOUGALLA / JOHNSONA O OVOME $TO SE DOGADA. HOCiES L/ I Tl PO<£l S NAMAP MOC/ CETE SE VRATITI <5lM SE SLEGNE PRAS/NA, AU TRENUTNO JE BOLJE DA | BUDETE POD ^ zaStitom VOJSKE. / L AKO ODMAH KRENETE, NE B/STE TREBAU /MAT/ NEUGODN/H SUSRETA NA PUTU PREMA UTVRD/ BOl/V/E, JER TRAGOVI KOJE SAM V/D/O VOD/L/ SU U SUPROTNOM /- POSLUSAT CEMO TE, TEX. SAMO DA STAV/MO NEKE SITN/CE NA KOLA I KRENUT CEMO. TO SE ZOVE ZDRAV RAZUM. SMJERU Tl lA ^7 25
 • 27. NE BR/N/. CLAR/CE, BRZO (tBMO SE VIDJETI! I HVALA Tl STO I DO§AO UPOZO- RJT/ fMAS NA OPASNOST. OB NAOA NADAM SE.' <- 'I <r r: £ MM A jia SRETNO 5^ H ^ - rJ ^4 ji u b. CE USKORO Koj. SAT POSUJE SE SA5VIM SPUSTITI NO<£ ali jaSuc; u ta~ Ml MOGU PROdl NEPRIMIJE- 26
 • 28. ovoa OADNOJ tlVOTINJI TREBA VODE I OC?- MORA. sroa BRATE O / , P J ^v _ STO SE MENE T/CE, PRODAO BIH DLI§U VRASU ZA SALICU KAVE, AL/ PAMETNUE OE NE PALITI VATRU. PRIUSTIT dEMO SI POLA SATA PREOAHA, OKAYP n NO CIGARETE SE IRAK NE MOGU ODREC// / 1 PI i 27
 • 29. ZuBOR ROTOKA PR/KR/O JE RORAKE INOUANACA... NB Mltl SE, NO&I ORLEl NB taUMO TE UBWl / ft s SALJE TO ae OB/CNA la2/ masuas se NALAZI U SAN CAR LOSU / N/JE TE MOSAO POSLATI MASUAS JE POBOBGAO IZ REZERVATA I NJEGOV LOSOR NiaE OALEKO... USTANI I POBI S NAMA/ NAS MAGUAS ZEL/ TE VJDCTETI PO MENE /A / muiliinm, SISURNO SE DOSODILO NESTO OZBJLaNO KAD JE / MUDAR T/P POPUT MAGUASA NAPUSTIO REZERVAT. 4. 0?^ M a N m 28
 • 31. ri A / SHAKO ae ovdje i <5jnj se ne- ZAOOVOLJAN §TO ME VJOI/ % Y. m m £ i i <$ oo "w <00 Po Lhl qP Oo ^0 rv OOBRO- OOSAO U MOJ LOSOR, NOON/ ORLE. o£ekivao SAM TE/ y'/SS / JA SAM SRETAN $TO TE PONOVNO V/O/M, MASU- ASE, MUORI POGLAVICE MESCALEROSA.' // 30
 • 32. SC7EDNJ, MORAMO PRI- <5ATI. MORAS Ml OPROST/T/, ALI NISAM ZIMAO KAKO B/H TE ORUKC/JE UVJER/O DA STVARNO SAM SRETAN, lAKO Ml JE TVOJ POZIV URUZlO ZOVJEK S UPERE- NOM PUSKOM. i DO€>ES SMATRA El NOCNI ORAO MASUASA PRUATEL.JEM, IAKO JE NAPUSTIO RE- ZERVAT ZAJEDNO SA SVOJIM EJUOIMAP NARAVNO/ ZirslJENICA DA SI NAPUSTIO REZERVAT NE MOZE BACITI SJENU NA NAfiE PRIJATELJ- STVO. mo2da postoji objaSnjenje TVOQ BI3EGA KOJE MOGU SHVATITI I OPRAVDATI, ALI NE MOGU OPRAVDAT/ TO Sro TVOJI LJUOI JAf>U UOKOLO UBIJAJUdl BIJELE LJUDE I PALECI NJIHOVE FARME. '//' TO NISU MOGLI UZlNITI MOJI LJUOI! JA NIKAD NE BIH JZDAO TAKVU ZAPO- VUEO! mo2da ME MAGUAS 2ELI NAZVATI UAS- CEMP SVOJ/M O£IMA V/DIO SAM LE§EVE DVOJE BLJEDOL/KIH JCOJ/ SU ZlVJELI U POONOZJU GALJURA, MEDU RU$E- VINAMA NJIHOVA ZA- PALJENA RANCA, A POCINITELJ TOG ZLOZlNA NALAZI SE MEDU NAMA. yVOAH/ AKO NOdNI ORAO ZNA NJE&OVO /ME, NEKA GA KA2E! 31
 • 33. SHAKO/ TO ae 1MB KOJB tra2i$/ ,4 LAZES/ KAKO TO MOZES RECI MOGU TER SAM REd/ TE VIDIO! SL.I3BOIO SAM TVOJE TRASOVE OP RAN(5A ON/H BLJBDOLIKIH I STIGAO NA VRIJBMB KAKO BIH TE SPRIJE- <5/o DA POCINIS NOV; POKOLJ NA RAN^U JOHNA MCCREA KOJf C7E, KAO STO SV/ MOGU POSVaEDOClTi, UVIJBK BIO VELIKODU^AN prema apaSima KAD GOD SU PROUAZIL/ NC7EGOVOM ZEMLCTOM. r ZA CEP/T CU T/ GUB/CU as PSETO r SPUSTI TAJ NOZ, SHAKO! * "O . ^ rt ^ 0 32
 • 34. NO<£NI ORAO J£ NAS ©OST / KAO TAKVOG TREBA ©A POfiTO- VATII NEKA SHAKO NAUCl OBUZOAVATI ZLE NAQONE SVOJE KRVII ON ME PROGO- Nl, MAGUASE/ ZBO© NJEGA SAM ZAVRSlO (ZA RESETAKA / proSl/ PUT! >s XV? J.o ■,w o o Wo M) f> 0 > NECSU TE SPR/- PRAVEDNO JE OA SE SHAKO OSVETI I Tl Bl BIO LOS APA§ AKO ME PO- KUSAS SPRIJECilTI! JECITI SHAKO v P AKO ZEUS NJEGOV tlVOT, PITAJ NOCNOG ORLA HOCE LI SE BORJTI S TOBOM U DVOBOOU. NE TREBA ME PITATI... SAO SAM OA TAO KOOI IZAZIVA NOEGA! w i 33
 • 35. NEKA SE POSTAVE BAKLJE OKO MvJESTA ZA DVOBOJ. NBKOUKO M/NUTA PCSLUE... ZNATE PRAVILA. OVO OB OVOBOO PO POSLJEPNiaE KAPI KRVI. EVO VASE VAM ORUZJE ?» // ' /// / LPVOJ/CA PROTIVNIKA PPOU&A VA JU SE NEKOL/KO TPEAJUTAKA ... STEPI PAH, HVAUSAV<*E, TREBAT dE Tl. JESI U SPREMAN SUOZlTI SE SA SMRCU, NOdNI ORLEP s. PO 6"'. I / » — 34
 • 36. wmw pokuBaj mm ponovno! m MO2C>A BUC>E$ Wmh. jmao V/SE SREdE/ A PREL.AZI NAPAO AU ZAT/M SHAKO U UOARAC TEX fZBJEGA VA *0- 'f-* ir # 7^ Kg 5% 9^ »«• * L. m SLJEDECi PUT MOJA OSTBICA NAPIT <5E SE TVOJE KRVI/ 0 -<k <ue MAwae pR/<5Aa/ Xn; >>S. IZGLEDA DA SE NASTAVLJAS 5=?) SPOTJCATI ?J5 #5 ff 35
 • 37. USTANI.' n; (UHS) o* F' ^vv< V - * 0.oJC,*« K c % ZZ. i ''•o V .. PUSTI OA UZMEM svoa no2 iu 6b ovo BITI NERAVNOPRAVNA BORBA. r SAO JE ^ RAVNOPRAV- NA. J .'#V 3^ M.': <. til Mi TREBAO SI SE SJETITI OA JE U OVOJ BORBI SVE OOZVOLJE- NO, NOdNI ORL.E... j C' 15 < > 36
 • 38. o *■ NE ZA- VARAVAJ SE, ZMIJO! YAAHimS % ye*# rK > oo y*r y OiVd 5^ zaSto PUSTI TAJ no2 /L/ <5U T; SLOMITI RUKU! V/CES // / ©LUPA NEr' , ' '' =w ~r-^» ' • 1 / ><St AHHHi S.' ^5 -.f if A SAD ZAVRSIMO m S OV/M/ & / v. y 50 hr^ ^ > <?■ ^11 o p- 37
 • 39. ../Sc. t m A A L iff. Jfaf K m 9 iC so KRAJ ■V„ OVOBOJA V s T^/ ■W> fk / * ORAO NEMA POTREBE ODUZ1MATI 2IVOT JEDNOM k SAKALU.' /MAS PRAVO UZETI NJE&OV 2IVOT' ^ OSTAVIT > CU MU GA CTER STVARNO NE ZNAM STO B/H S k JMcJ/ME. ^ "N A • » 38
 • 40. OVOBOJJB ZWRiBN POBJe- DOMNOfrtOC SL/JED/ ME. JOS MORAMO RAZGOVARATJ. CRlfi! o Yi Y N m :r» x # , M '//'j m i '"'7 / ova NECE ZAVKStn OVAKO/ ALI POClMO TAMO GDOB MAS NITKO NIECE PRE- KIDATI. SHAKO PR/SEZE BOQOV/MA DA <iE SE OSVE — TIT// ✓ ^ > Jfl r. oo CO tr Od ^-5 SIQURNO SE PITAS ZBOG <5EQA SMO MOai LJUOI I OA NAPUSTIU REZERVAT... hk. OA, P/TAM SE. I JEOVA CEKAM CUT/ ODGOVOR. 1 ifcls, iv -s. X , L. » 1- » 39
 • 41. PR/JE NEKOLIKO TJEOANA, U NA^B SELO DO$AO aE JEDAN (tOVJBK. KOJEG SU OOMAH PROZVALI PROROKOM I KOJI OB MOJIM BJU- oima poCeo pr/pov/jedati o skoraSnjem OSL.OBAOANJU APASA IZ ROPSTVA U RBZBRVATIMA... OA ZNAM DA JB TAJ &OVJBK ob;<5an sanjar, al; njegovi SfMOVJ SVIDAJU SB MOM NARODU. ONI SU POPUT BAJKI KOJE PRlCAMO DJBCI. % r r ■?r. s. MOJI BJUDI MORAL/ SU SB ODRB6I SVO- JB ZBMLJB... zaSto Bl SB MORAL/ ODRB6I I / SNOVAP lJ PROROKOVE BAJKB TREBALE SU POSLUflT/ KAO UBUAlAVANJE PAT- NJB ZA PLANINAMA U KOJIMA SMO RODENI n i K "AL/ PR/JE TJEOAN a ST/GLt VOJN/CI SA ZAPOV/JEPl i £-| PR/VEDU PROROKA. 40
 • 42. ■.X ZASTO SA 2EUTE ODVESTir s L OPTUtEN JE ZBO© TOGA §TO SVOaiM SOVORIMA POTI&E APA^E NA POBUNU! V V — &/& SAM NAZOCAN / SVE SAM V/D/O. MOJ/ LJUPIPROSVJEDOVAU SU PROT/V roeA DA VOJNICI ODVEDUPRORORA..." "MLAD! PORUCNIR BIO JE LJUBA ZAN, AU JEDAN NAREDN/K BIO JE VRLO ZAO..." /ME SM/aETE ©A ODVESTI/ N/je UC/N/O N/STA loSei SAD 919110 DOSTA! ^ y KC QJxa m. K / i rr AH! a / V / *4 uK I m / 41
 • 43. MOJl L-OUDI POZEU SU JOS 2E§<£E PROSVaEDOVATI KAD SU VIDJELI DA JE PROROK PAO MA TLO, ALI NJTKO MUE PODIGMUO i ORUtJE PREMA PLAV/M KAPUTIMA... ^p! OPET JE ONAJ DEBELI Is!APED NIK SVE UPROPASTIO NE PPIB UZAVAJTE SE/ ovau COVJEK UN. JE UH r CEN 4 5^ NATRAG, REKAO SAM! AH! SM/R/TE SE, maredniCe/ rr. gr vv ',r IS/APOrJ STO JE NAREPN/K UB/O JEBNOG OB NAS/H, MOJl LJUBI SU KAO POLUBJELI POOELIPUCA77 PREMA VOJNICIMA..." C55 N^ VT^ U -v N *ir .w 4 v/ M. 1 i/ 42
 • 44. u PLAV/ KAPUT/ OPMAH SU opgovoriu NA PALJ ZESTOKA BU USUJBB/LA JE B/TKA w M W- //t s MOJIH LJUOl POSL/JE KOJE SEBMOR/CA UKLJUCU SVl VOJNICl /Z OPHOBNCTE SU ZAUVUER LEZAT/ NA JUdU PORU&N/RA OSTAL! TLU NAREBN/RA SU B/U UOUEN! M sK 401 U TOM <5ASU ODLUfi/O SAM DA MORA- MO pOBaeCt IZ SAN CAR- LOSA. A ZNAO SAM DA CEMO StCUPO PLATJTI SMRT TIH VOJNIKA JER NIKAKO NE<iEMO MOd/ DOKAZA- Tl DA OB PUCNC7AVA JZBfLA UPRAVO NaiHOVOM KRIVNaOM. A f V.' « m w 43
 • 45. NEKE POGLAVICE HTJELE SU POBJEdl JOS I PRIJE IZBIJANJA TOG INC/DENTA, ATI USPIO SAM IH RAZU- VJERITI, SVE OSIM SHAKA, KOOI f OE NAPUSTIO REZERVAT S k NEKOUCINOM svoaiH TTk- & LJUOI. 2 ¥ I UGLAVNOM, SHAKO NIJE GUBIO VRIJEME KAKO Bl Ml PROTURJEZlO I PRED- STAVIO ME U LOSEM SVJETLU. CLARO/ TA £egrtu$a 2ELI T/ ODU- ZETI VODSTVO NAD PLEME- NOM! W^mm :V Wa i Vi I TAKO SAM I JA NAPUSTIO REZERVAT, ZAJEDNO SA SVOJIM LJUDJMA, I KRENUL/ SMO PREMA MEK5IKU, GDJE SMO SE NAMJE- RAVAUJ ZADR2AT/ SVE DOK SE NE VRATE BOLJA VRE— MENA. SAD KAD ZNAM KAKO STVARI STOJE, MISUM DA SI ISPRAVNO POSTUPIO. s ^5> m A. ^s. % JEDAN OD NJIHOVIH INDIJANSKIH IZVIDNIKA MOJ JE DALEKI RODAK I USPIO ME OBAVl— JESTITI O TOME. m OTKUD TO ZNA$P JA SAMO ZEUM NASTAVITI NASE PUTOVANJE U MIRU, AU ZNAM DA NAS JEDAN KONJANKSKI ODRED POKU^AVA ULOVITI. JUZER SU SE BIU ULOGORIU NA GAZU POTOKA "DVIJE KOZE". i 1 j w 44
 • 46. CUDJMO/ PRIJE DVA DANA BIO SAM U UTVRDI HUACHUCA, GDJE SAM DOZNAO ZA SHAKOV BUEG, AU NITKO NIJE ZNAO DA SI I Tl NAPUSTIO REZERVAT... & m nw j? V. ZBOS TO©A NIvJE MI CTASNO KAKO Bl SE ONDA voa NICI MOGLI NA LAZITI OVIM KRAJEVIMAP NISU DOSli OVAMO ZBOG MENE. VEd ZBOG LOVA NA SHAKO- VU BANDU. KRENULI SU PRIJE TJEOAN DANA IZ UTVRDE BOWIE / IMA IH DESET PUTA KOLIKO IMA PRSTIJU NA JEDNOJ RUCI. PEDESET KONOA- NIKA. A BROJ MOaiH RATNIKA TROSTRUKO PREMASUJE NJ/HOV. A BUPUdl DA NAM PUfiAKA NE NEDOSTAJE, M02EM0 SE OBRANITI U SLUfiAJU DA NALETIMO NA NJIH. ^ o ' // VASA POBJEDA PRETVORILA BI SE U NE§TO MNOGO GORE OD BILO KOJEG PORAZA. VOOSKA VAM VISE NE Bl DALA MIRA / DO§LA BI VAS TRAZlTI (iAK I U MEKS/KO' ^ TO JE DOKAZ TVOJE M MUDROSTI, MAGUASE. ^ ALI JA ZELIM IZBJEdf TO, NOdNI ORLE/ r 45
 • 47. ALI SAMO JA RAZM/SLJAM TAKO, DOK SHAKO, CRN/A USICA I SAGUARITO, PO&LAVICE DRUSIH KLA- NOVA, 2ELJE OKRSAa S VOaN/ICIMA. ZASAD IH USPIJEVAM OBUZOATI, ALI AKO MAS VOJNICI NA— PADNU, NECU MOCI IZBJEdl BORBU. TO BJ BILA PRAVA NE- VOLJA. TREBA UZ/NITI SVE KAKO Bl SE TO IZBJEGLO. ZNAM. ZBOG TOGA SAM TE I HTIO VIOJETI. s. p H 25 PANAS SU TE MOCTE STRAlE VID3ELE I OOMAH ME DOSLE OBAVUESTITI O TOME. ZATO SAM TE DOVEO OVAMO KAKO B/H TE ZAMOL/O PA OPES VOJNICIMA I KA- 2E$ IM PA NE MORAJU SPRJE&AVATI NA§ BIJEG. Vx 2-. ■X^s MORAS IM RE<5J PA, AKO NAS PO- KUSAJU ZAUSTA- vm, N/JEPAN op jmctih ne6e OSTATI ilV! / 7 V/SE OP TOGA NE MO- SU U(5lN/TI, NOdNI ORLE! U SVAKOM SLUiAGU, KAKO SOP SE OVO SVRSfLO, MOdl liES POSVaEPO(5/TI PA JE TO BILA MOJA VOLJA. ^ MOZES B/TI SIGU RAN U TO! 46
 • 48. Maguas vra£a texu njegovog koncta / ORL/ZJE, / MALO POSUJE... H MADAM ^ se da (5e- iJllB MO SE OPET JSjmviDaETI, MA- j^^^UASB! ^ (A MEKA TE $TJT/ VE- LIKI DUH.' I V/DJET CES DA dEMO USPJETI JZ- BJECI NAJ— SORE/ r * m7 ' : ~ - cyQ «e- '»i. /• M . /i V iT'-l MASUAS JE OSTAO SAM... OVO JE PRAVJ TRENU- TAK! 47
 • 49. STRKJEUA OB TIHA I UBOJITA. NITHO NECE PRIMiaETITI! W' rvt O 5 fi'' *°o *1 & Co '1$ Si- AHHI <r Wk m V V Z Of* POGOOIO SAM ©A POSREO L-E£>A! m i 48
 • 50. OSTAO JE IMA MJESTU O MRTAV! O rn- 4 to i WOAH/SAO OB ZAPOVJEONlSTVO MOJE! NAPAST CEMO I PORAZ/TI PLAVE KAPUTE o / wv vv I sfe: /• ^r Xv K. ■ ALI IME MOGU REdl DA JE UB/O MOG MU2A... SAD SAM OSTALA SAMA / MOGAO Bl UBITI I SHAKO C7E ZM/JA KOCTA IMAPADA SLEDA/ MEIME a- Q // X 49
 • 51. oJ ^r UTRAOAN UJUTRO /i a POTOK Dviae KOZE AKO SA NAZIVAaU INOIJANCI. JEST '2^ PINE CREEK *L 4 4M «< y. jgc. dL " AKO JE ODREO TAMO PROVEO NOd, TREBAO b;h /h susres- TI TIJEKOM DANA. —^ r p-»> K^wSSt-f' ■• • i . _ •X L hi <r i % ^ mf ONAO MALI OBLAK PRALINE PODI- iE ILI VOETAR IU SKUPINA KONOANI- KA... 7. m OPHOC? NOA! ml /i I • v* . <3*1 Mb IU svsr - 50
 • 52. MOZDA SE VARAM, ALI (5JNJ Ml SE OA POZNAJEM BIJELOG IZVIONIKA KOJI IH PREOVOOI... USKO— RO dU SE uvaERir; U TO. , o o o o 1 ■> !>' a / 0 # W5 A 3^.. -— BUFFALO BAXTER/ OAKLE, NISAM SE PREVARIO! ORAGO Ml JE STO TE VIDIM POSUJE TOLIKO ©ODINA, STAR) PUSTOLOVE.' ISTO VRUEOI ?mr. ZA MENE RAZVRAT NICE rn m AM T ii: IC J Ml. & r; r iUw 51
 • 53. Sro RAD/S NA <iEl_U OVE OPHODNJEP PA TJ NIKAD NISI POONOSIO ODORE. NE STAV- LaAa Ml SOL NA RANU, BRBUJAV- IMEKAD SAM LOV/O BJZO- NE ZA POTREBE ZELJEZ- n/Ckih srad/ljSta, ALI SU ISTRUEBLJENI. ZAT/M SAM DO^AO U OVE KRAOEVE TRAllTI ZLATO, / AL/ NEKA ME ^ Z6ROMI AKO SAM /KAD PRONASAO JEDAN JEDINI GRUMEN DOS- </ I A: ■ TOJAN TOG IMEMA/ /JSK^^N CE fc: <4f /" ' / i OA SKRATIMO. POCEO SAM RAOITI ZA VOaSKU KAO IZV/DIM/K /, BUDU6/ DA Ml TO OMO©U<±AVA DA SPAVAM POD KROVOM I HRANIM SE KAO SOVJEK, PROMIJENIO SAM M/§- LJENJE O ODORAMA I OTKRIO DA IPAK NISU TAKO LO$E/ X - 7-35^ BAH, PRONASAO SI MAS.' Ml SMO PRETHODNICA, A OSTALI NAS SUJE- DE... ZA§TO MAS tra2I$P TRAZIM UPRAVO VAS IL1, TOClMUE, CIOEU DOSAD SAM SAMO JA PRKiAO... MOGU LI ZNATI KAMO IDESp ZAO Ml CTE CU ALI TO ODRED IZ UTVRDE RECI SAMO BOWIE ZAPOVJEO NIKU 0? 7 mk 52
 • 54. OKAV, ODVEST 6U TE K NCTEMU/ PRENESITE NAREDNIKU OA S VOJ- NICIMA NASTAVl DALaE... OOGOVO- RENOr UH )M #- _- c,' •»» x- PlNs,. . rr; # 4^ HAaDEMO! N/SAM HTIO GOVORITI PREO INOIJANSKIM IZVIONICIMA, AU S TOBOM JE oruk£ije. "T I OAL.JE fj NAMOERAVA^ U SuraETi o SVEMUP r? ife. ■L o X MASUASOVA PONUOA PO§TENA CTE / RAZUMNA, AU PORUZNIK PARKER KOJI ZAPOVUEDA NASlM OOREOOM NEdE TE ^ posluSati. ^ Tex u nexouxo re&enica ineok- MIRA BAXTERA O BUEGU MAJOSTVA ARASA IZ REZERVATA SAN CARLOS / ZACA TRU ROJ/ JE COB/O OP MAGUASA. r ZNACJ, JOS JEOAN UMI^LJENI GL.AVONJA S WEST v POINTAP . 5S Si 53
 • 55. NB BIH RBKAO. RAZU&T 3B OD ONIH UOBRA2BNIH CASNIKA KOai TB ©LEDA- au S VJSOKA I, IAKO JB TBK /ZA§AO S AKADEMI- JB, ZNA ODVAGNUTI I UZETI U RAZMATRA- NJB PRIML.JENB SAVJETB. SAVRSENO! TAKVA OSOBA ODMAH dE SHVATITI KORIST OP PRIHVAC^ANJA MAGUASOVA PRIJEOLOGA. Slter ■C W V-» U SVAKOM SLUCAJU SHVA T/T <iE# MEPUT/M, NIKAD NBdE PRIHVATITI DA PUSTI INDIJANCB BBZ OA IH pokuSa ZA- USTAVITI. ^ MAZALOST, UPRAVO TAKO! ZAPOVIJBO JB ZA NJEGA ZAKON I NB Bl JB PRO- ^ PUSTJO jzvrSit/ CAK Ml KAP Bl JB SMATRAO pogreS— MOM. PREVISE posveGen JE ouZ SVOJOJ NOSTI SNV N Ui X PRIJB NB&O STO SMO KRBNUU IZ UTVROB BOWIE, PUKOVNIK BRITTLBS ZAPOVJBOIO MU JB OA ZAUSTAVI INOIJANCE KOJI SU POBJEGLI IZ RBZBRVATA I VRATI IH NATRA&, A ON Bl IZVRSlO ZAPOVIJEP GAK I KAP Bl SE CIJBU SVIJET W OKO NJEGA llltW SRU^IO. S(C ^555 wu* / * ««*. Mki 54
 • 56. BAH/ NADAM SE aA SE UGLAVNOM, TO CEMO UBRZO OOZ NATI... ENO IH TAMO.' CU SA US.PJETI DA NADAM NAGOVOR/TI DA IZ SVEG MIS PROM/CJENI SRCA LGENJE i & • . £ ; ^ 1 X" r _ # -^r ", / Si ZDRAVO, PORUON/CE/ PREP- X STAVLJAM VAM TEXA WILLERA, ) TEKSA§KOS REND2ERA I 7^= POGLAVICU IMAVAJA/ JFi ^"^Sjj i ■iS -r n >K -V > ?V ? v. 55
 • 57. mo2ete mu suje- PO VJEROVATI. ON POZNAJE INDIJAN- CE KAO NITKO DRUGJ. w ,V H JESTE LI JH 1 A V' MOZDA VIOJE- Ll U ZAONJE V VRIJEMEr' . f J > 'IKIl {Ul'HU/tUV. / v m.: / u * 7* JESAM, PORUCNICE. NE SAMO SHAKA, KOJEG VI LOVITE, VE£ I MASUASA KOJI JE PRIOE TCTEPAIM DANA NAPUST/O SAN CARLOS ZAJEDNO S CIJEEIM PL-EMENOM. ^ f MAGUAS JE POBJE- GAOP... Nl- SAM ZNAO ZA TO. i 5^ s2 m /- f 5U S/NOC SAM SUSREO MAGUASA I POVJERIO Ml JE ZADATAK DA VAM PRENESEM NJEGOVU PONUDU. NE MISLiTE LI DA B/ BfLO KAKVU PONUDUP BOLJE POPRICATI NARAVNO /MATE PRAVO. NASAMOP V 1 3^ > S 56
 • 58. naredniZe. VOCTNICI MO&U SJAHATI I PROTEG NUTI NOSE. ^7 NA ZA OOOITE! U PODNOZJU ONIH STIJENA IMA MALO HLADOVINE. POVIJEl? SOSPO PINE Wi //. 95 *r N, ( Tex mlaoom porucniku objaS- NJAVA PAZLOS ZBOG KOJEG SU MAGUAS / NJEGOVlLJUPINAPUS- TIU REZERVAT / NA KRAJU MU 1ZNOSIINOUANCEV PRUEDLOG. NEMA SUMNJE U TO, WILLERE. AL/, KAD BIH TO U(5/N/0, IZNE- VCTER/O BIH SVOJE NAD- AKO ZELITE MOO SAVJET, PRIHVATITE NJE- QOVU PONUDU I PUSTITE APASE NEKA NASTAVE svoaE PUTOVANJE PREMA MEKSIKU... TO <iE B/TI NAJBOLJE ZA SVE/ REPENE i'-- '> z V.-: W X ■—s , » v MA PAJTE, poruCn/Ce/ POBRO ZNATE PA JE U TRENUTKU KAP STE PR/MIL/ ZAPOVUEPI SITUACIJA BILA PRUK- CiaA. ISTI TAJ PUKOVNIK BRITTLES BIO CTE UVJE- REN PA dE SE VA$ OPREP MORATI SUO<5/TI SAMO SA SHAKOVOM BANPOM, KOC7A BROJI NEKOLICINU LaUPI... 1 :Cir7'^ D '►vr x s 57
 • 59. ...OOK B1STE SE SAC? MORAL/ SUOClTI S MEPR/aATE- LJEM DOBRO NAORUZA- NIM / TROSTRUKO BROJ- NIJIM OD LaUDSTVA KOJE /MATE POC? svoa/M ZAPOvaEo- N//STVOM. V7 " / TOGA f SAM I svjes- ^ A TAN/. ^ / 1 -4 (.9 /.'I t. —. * Tlr^ nv PROKLETSTVO, PORUCN/CE/ NE PLACA VAS N/ DA SE DATE POUBIJATI UZALUD/ ■ MEDUT/M, DR2AVA NE PLACA VOaSKU ZA BJEZanje PRED IND/— JANC/MA. A* -v A_y A iiBSij NE MOGU POSTUP/T/ DRUKC/aE. SAMO B/ ME OPOZ/V ZAPOV/CED/ /Z MOG ZAPOVJEDN/STVA MOGAO NATJERAT/ DA PROM/CJEN/M svoau ODLUKU. ^ ZAHVALAN SAM VAM STO STE M( PRENI- CTEL/ MAGUASOV PR/JEDLOG. ZNAC/ ODB/CTATE GA~ / V >' >3 58
 • 60. RAZA/lfSL/TE, PORU<5N/- <5E/ NE MISLfTE L/ DA B/ ZBOG VASE©A GLUPOG PO^TIVANOA PRAVILA PEDESETERO VA$JH UJUDI MOGLO /ZG/- NUTl ZA NEKOUKO DANAP ' ODABRAO "" SAM BITl 6AS- NfKOM I TO JE D/O TE2INE KOJU ZAPOVC7EDN/STVO NOSI SA v SOBOM. ^ i/ a >^r vf KAD JE TAKO IDITE DO VRAGA 7 . / / 7 w7W - f TEX? MlllNrt3«nirhwiiyw<wi'« M Vft. —s K » » < rn r. 4* & 59
 • 61. CaKAJ ME! h n -w 4 V- vl^P. - £? 1 t ms • ^vi ^ / *. f/, V V i Ai t* a ^ - MB-i ^I» ^ - % <=>• ' 4v *' rtv. v TVOJE UVAZA- VANJE PREMA ONOM KICOSU CTE PRECiaENJENO, STARf MOO! y MOZE LI SE ZNATI KOJI Tl JE VRASP TA TELEGA ©LAVA ODB/LA GE MAGUASOVU PONUOU I SPREMA SE SUKOBITI S APAS/MA, IAKO ZNA DA SU NJEGOVE SNAGE ZNAGAG- NO SLABIGE OD INDI- v JANSKIH! ^ L )sSma '•'"■JH m r MISAM LI TE UPO ZOR/OP SLAZEM SE, ALI NISAM OGEKJVAO DA GU IMATI POSLA S TAKVIM TVRDO— SLAVCEM/ /S ft > •> I ' ^ 4 _ ' V .w-, 60
 • 62. TVOJ PORUCNICIC REKAO JB KAKO B1 GA SAMO OPOZ/V ZA- POVIJEOI OO STRANE PUKOV- NIKA BRITTLESA MOSAO NA- TJERATI OA PROMIJENI / Mli>LJENC7E... ...I ZATO ZUR/M U UTVROU BOWIE S NADOM DA £U (SIA VRIJEME ISHOOITI TAJ OPOZ/V IU OOVESTl POJA&ANJE. KAMO SAD JURlBP 3^ ii VJ /MAS LI Tl mo2da NEKU BOLJU ZAMISAOP DA BA REM MISL/S L/ DA dES /MAT/ VRE— MEN/A ZA ^ TOP ^ TESKO, AL/ MO- RAM PO- KUSAT/. i- /■ N i -iV w ir "a SRETNO V- -< 61
 • 63. STVARNO NE ZNAM HOCU LI SE USPaETJ VRA— TITI PRIJE NESO STO SE DOSODI NAOAM SE DA (iES STICJ NA VR/CTEA/1E, aER U PITANCTU NISU SAMO 2IVOTI voonika, ve6 I MOJ 2/VOT/ NAaSORE o o s- t * K y> ' li! - 1 y - ¥. ): »■ 'P'" UTVRDA BOWIE aE NACTMAIMJE DVA DANA JAHANJA ODAVDE / ZATO, AKO MAGUAS ODMAH NASTAVI DALJE, MOCJ POKUSAa BIT C^E UZALUDAN. 5^ ^ % o , Sv^8 ! slj s. . ^ x ALI NADAA/I SE DA CE SE APASKI POSLAWCA aoS NEKO VRIJEME ZADR2ATI TAMO GDOE SAM SA OSTAVIO I DATI MI VREMENA DA LISPCTESNO jzvrSjm svoa ZADATAK. /I o Ifi v, .IT r--.% / 1 NBKOUKO SAT/ POSUJE... >*rr 62
 • 64. 63
 • 65. o OVA PRECICA Ol POMOC/ CE USTEPaE Ml Tl POSTA VREMENA y h / s V L Vv / / c r Na> r /» % <$h0 m $ , , V » J .f. o. ^ ; a n w 5 v7 >., ■N > 64
 • 66. ► a Mt Ms * i «i A n ■u • : o ■ V si -.17 I >1##/ 65
 • 67. mm tr cu UBIT TE BLCTEDOLIKJ PSU >v ? TO CEMO JOS VIDJETI V r u A N 1 z ■<cs> im* "fS fr" ^ .Km•» a C m. m. > I'r/'/^ U ^A i / / P ; /// Wt UHi PO A/IOZITE drz;m a/ to Ml GA i 66
 • 68. MfCITE SE, KOJOTSKA STENADI/ uh! AGHl v. -A 4 * > v >x NECETE t ME TAKO ) * • 1_AK... ^ [l*S ■pT 7 >1/// _ • !.•• » PROKLETA SAD JE OTROV/MICA PRESTAO UJEOATI / z*. 67
 • 69. 68
 • 70. SHAKO, PRLJAVI KO- aOTE... SAD ZNAM KOME DUSUJEM ONU ZASJEDU... UPRAVO TAKO OA SAM ZAPO VJEDIO DA TE ZAROBE ' "f ft NISI TO OCEKJVAO, ZAR NET M/SL/O SI DA C^E TE PRUA- TELJSTVO S MAGU- ASOM ZASriTIT/ OD SVAKOG RIZ/KA/ GOOE OE MASUASP 2EL;M RAZ- ©OVARATI S NJIM/ 0 tP&m Ip^o 01 so' ODSAD <±E$ IMATI POSLA SAMO SA MMOA/1.' LZ4 S^/W NOV! PO&LAY/CA/ UZALUD SE « OSVRCES UOKOLO MAGUAS JE MRTAV/ / 2* N : ^0 'OA' 3o0j o PC 2^ /f KAKO JE MAGUAS UMROP ^>/W NETKO GA JE SINOd: POGODIO STRUELOM U LEDA. ME ZNA SE TKO JE TO Udl- N/O, NITI CE BITI LAKO OTKRI— Tl, JER JE MAGUAS, ZBOG KUKAVICUUKA KOJI JE POKA- ZAO PREMA BUJEDOLIK/MA, STEKAO MNOGO NEPRUA— TEL.JA MEDU SVOJIM LaUD/MA.' /£oi>oi?e>4 tafidfrcPo£fM0 oaot io QoTo "r.f#0 -* 69
 • 71. LAZEt, POOU 6NJUSE! V SI U9I0 MA&JASA KAKO 91PREUZEO VODSJVO NAO PLE- MENOMl it OBUZDAa svoa JBZIK, PSETO/ C/Jl/jr fc VARAS SE AKO MISLI$ DA dU pRoeovo- R/T/.' ^ RAD/JE M/ OTKRIJ KAMO SI 2UR/O KAD SU TE MOJl L.aUD/ ZA- ROB/L// vv 7*? i=! I NEMA POTREBE, MOGU / SAM ZAM/SL/T/ KAMO S/ POSAO... U UTVRDU BOW/E, KAKO B/ DOVEO POaA^A- NJE PLAV/M KAPUT/MA, IMJCJE U TAKOP CRKNI/ ,000 // oD 0 00o A STO SE TEBE TJCE, SREDIT CEMO RA(5UNE NAKON MOG POVRATKA/ NE 2URIM SE UBITI TE, JER TE 2EL/M VIDJET/ KAKO POLAKO CRKAVAS... k>ez.c> POLAKO/ BAH, SVEJEONO NE Bl ST/SAO NA VRUEME, JER NAPAST dEMO PLAVE KAPUTE SUTRA U ZORU! A; 70
 • 72. BAS SI HRABAR KAD PRiaETfS VEZANU COVOBKU! ZASTO ME NE OSLOBODJSP BOJ/S CES SE DA PRASJNU PONOVfMO ZAGRISTI NASEGA KAO NA KRAJU ZADNJEG DVOBOCTA/ r r/ 4 Kb q l))i / Ta <> O&o Qo w 32 /5^ sun PRO KLETNJCE h oo t" ^3 o0 oo °0 O oo 0oo° On Po^ 0? 00 & m u PIH/ NECEMO v/Se TRoS/n VRIJEME NA NC7EGA/ POZOVJ OVAMO CRJSIU UfSICU I SAGUA- RITA/ MORAMO SE POSAVJETO- VAT/ U VEZI SUTRASNiaE B/TKE' OPET JE /ZGUBIO SVIOEST! o ^ I -M> I 0 <?M pk ^-4. »< 71
 • 74. razm/Sljam o svoaoa Zeni... PRO§LO CTE PEVET MOESECI OTKAKO SMO SE VIDJEU I MOZPA JE VEd ROPJLA NA§E PRU©0 DIJETE... AKO BUDE SIN, NAZVAT dU GA PREMA SVOM OCU... SPAVA$ fME STEVE "C < fVE SPAVA Mf SE POSLUSAJTE ME, MOMCI! BOLJE JE NE MISLITI NA NEKE STVARI... TO MOZE SAA/IO IZAZVATI PROKLETU SaETU/... ...( NATJE— RATI TE NA PLAC... ILI NA PIOANSTVO/ i % r L / ■ i mvvA k ' w. NEKA STE PROKLETI, HOCE TE LI PRESTATIP/ NEKI OP NAS ZELE SPA- VATU / ZELIS LI GUTLJAaP > t ^ uc; NE, HVALA Tl... * 73
 • 75. ii i A PCS-,#-* ii- Lj.,, AH, TO STE VI!... v/W"'"- / mr/ J w > A NE MISLITE U OA BI VAM NEKOLIKO SAT/ SNA OOBRO OOSLO, PO- RU<5N/(5E^, V.^ >» i. • ->i < PUSTINJSKE NOii; UVIJEK SU LIOEPE I VEORE, ALf HLAONE. M/SL/O SAM OZBIL-JNO... TREBAU BISTE MALO OOSPAVATI. A ZA§TO STE V/ JOS UVIJEK BUON/P ^>1 k - 74
 • 76. u Moaoa dobi dovoljno ae KOOI SAT SNA. ALI V/ STE MLAD <5ovaEK. 3^ ii"? r A PREMLAO DA BISTE PREUZEL/ ODGOVORNOST ZA TOL/KE LJUDSKE 2;vote... HOCETE REG/ DA NJSAM DORASTAO ZADATKUP i SACUVAJ BOZE :/ ^ JEDNOSTAVNO 2EL/M RB6I DA Bl MLAD/<i POPUT VAS TREBAO RAZM&LJATI O DRUeiM STVARIMA... NA PRIMJER O ZABAVI U DRU^TVU PRIJATB- . LCTA ILI O TRdANJU / ZA DJEVOJ- / KAMA. ^ BIT 6B VRB- MBNA ZA OJBVOa- KB. « ..-Mr- -fit: JT •W ^K... AL/ DOK SAM U VOJSCI, MORAM MISLITI NA DODIJBLJBNB ZADATKE. SAD ME ISPRICAJTB, ALI PRIJB SPAVANJA MORAM NAP/SAT/ JEDNO P/SMO. OTPRA CU TIT VAS 75
 • 77. SLA2EM SE. MORAM PRJZNATI DA SAM MA TREN BIO U ISKU^ENOU PRIHVATITJ / GA. / ~ AKO Mf DO- PUSTITE GOVORITI, poru6jm/<Se, dobro BISTE POSTUPIU AKO .jjl BISTE PRIHVATIU MA- w GUASOV PR/CTEDLOG. ON GE POVOLGAN V ZA NAS. ijiy ZATO Sro to NIC7E B/LA (5ASNA PONUOA. ZASTO TO NISTE UGJNILIr' 6 OD MENE SE TRA2/LO PA ZANE- MARIM PR/MLGE- NE ZAPOVIJEDI, OA ZA^MIRIM PREP OPREPEN/M STVARIMA... ^ DRUGIM Rl- ^ JEC/MA, PA NE r /ZVR$/M svoau k. PU2NOST. VA$A PU2NOST GE I ONA OA SVOJE LJUOE VRA TITE KUdl 2lVE I ZORAVE... MfSL/TE DA RAZMISLJAM NE NEPRESTANO O TOMEP k. S DRUGE STRANE, AKO SE MAGUAS NE NAMJERAVA BORITI, POBRINUT £E SE IZBJE6I BORBU. APA§/ SU SPOSOBNI PRO^I NEPRIMIJECENI, A I PUSTINCTA GE / ^ VELIKA. / __ 'z ALJ NE MOGU PRETPOSTAVITI NJIHOVE llVOTE IZVR^ENJU ZAPATKA KOJI Ml JE POVJE- REN. KAP BIH TO UZlNIO, IZ- NEVOERIO BIH SVE PRINCIPE NA KOOIMA SE TEMEL-JI VOJNI USTROJ. m M. NAPAM PA JMATE SE PRAVO % jiJ «f 4i* Ur. 76
 • 78. HJ V/S 2el;M VAM LAKU NOC. BAX- TAKO- CER. TERE Mt. m PORUZNIK OE DOBAR MOMAK, AU PREMLAD I S PREVELIKOM OPGOVORNO^CU NA RAME- NIMA... y. /// y.- ■#- NIKAD NISAM PREVISE VOLIO VOJSKU, AU OVI TIPOVI NISU NI BOLJI Nf LOSJJI OC? EJUDI KOJE SAM SUSRETAO U 2IVOTU... i. yKvi r fcTSo'" ^ Ok 11 _ .# a HTJO B/H ZNATI KOME PORUZNIK PiSE... I HOCE U NAPISATI OA Bl ZA DAN ILI OVA MOGAO BITI MRTAV... O o NADAM SE OA CE TEX STlCl NA VRI- JEME S POJAZA- NCTEM... NE BIH JOS VOLIO UMRIJETI... 1 77
 • 79. 78
 • 80. 1 SHAKO JE IZOAJNICKI UB/O MOO MU2A, A OA SAM TO V/PaELA SVOOIM OClMA. OSLO BOD/T <5U TE KAKO B/ ©A MOGAO OSVETITI. ^ NE BOa SE, NOdfM/ ORLE/ JA SAM SICAWA, MASUASOVA SOUAW. i i PS 1 4 ;/// #. h GOJE <JE SHAKO U OVOM TRENUTKUP IZVAN SELA PRO- NA<±J (5ES SVOS KONJA I SVOJE ORU2aE. POVEO JE SVE RATNIKE U BOa PROT/V PLAV/H KAPUTA. in ji j -> OBECAJEM TI OA dU TO U(5/N/TJ, SICAWA/ KAO to<5nop NAPUSTILI SU LOGOR MALO POSL/JE ZALAS- KA SUNCA. MORAS GA SUST/GNUT/ I UBITI! ZNAM DA SI TI BIO MAGUASOV PRIOA— TELJ... 6A OSVETITI/ ^ s V 1^ A —^TC: 79
 • 81. IZVAN S£LA, TEX PRO/SIALAZI SVO& XONJA / SVOJE ORUZJE... ...I OCMAH 5E UCALJA VA U GALOPU. Si A jA kM. i ■ MAGUASOVO UBOJSTVO UBRZALO OB DOGACAaE. SHA- KO 6B OPMAH NAPAS- Tl VOJNIKE, A TO ZNA- 6/ DA JE PREKASNO DA ODEM DO UTVRDE BOJIM SE DA JE SUD- BINA ODREDA poru<5nika PARKERA VEC zape<5a- CENA/ KAKO BOWIE B/H DOVEO POJA CANOE o « . r v i» % UJUTRO. . ONAO ULANAC N/MALO MI SE NE SVIDA, PORUCNICE.' ZAUSTAVITE ODRED.. IDEM BAC/TI POGLED. t REDU ilfer v-'-A—v a . V- w _ -7 80
 • 82. OOREO. v STOOOJ! NEMoare KRETATI DALJE PRIJE NEGO §TO VAM DA- MO ZNAK! i : A- • >«». . • 4, - y. ■ ^ uii* ^ c I 7 ^ :<■ ./f r~ y / z / % "S u ir ■ "iL 'TH^r ^ '• )vl . wU<L < ^ , 'V • J .il 4MB a/' <ri ^-■^V t L -r --^- 'ii»!i «: i w v JTA U/// / <•./ M M Is I I ^ Ht/ ' ,' ./ft r / : n ■ H-y X %:■O- O0 A Sa Jo m ,f t>0 00 t -u. oob? oo O0 ?5^ V-..' o0 o ?0 ^<.- 81
 • 83. r NI^TA SE NE MI<5E... SVE IZSLEOA M/RNO. r s o o '*> r r / KX /j /. » I -2» *■ 'JIM n r / /? <- X / / A / iV V// ■v STO fMEA/IA APA T1 CAK OE I PREVI- SE TIHO ZA MOJ UKUS/ SA M/SLISr' NEMA OPASNOS Tl o SsS r K a "X WU l! 82
 • 84. 83
 • 85. CORED, NAPRI- JEOl if M 111. Ll. ^ tWl. - uMnl i s~c tV^r.^ ^ N ' / Hi X- >1 A JB> -cr-vJ^ 4k ■■. - ^ 7 7 ^ I ■■ "nJ V * rs /. r *<< *• j M m <^> AO r^. >■ oOe» r W? ^ At. 84
 • 86. Ki r // •s ft***' -X ^ MKm mi AX _ . / i, /1 x- I.# JjBBy :£VE ^ L A'' ^^H^RSHi^Wi§R/7/la0 /. ii ^AkM,/i SADl OO L/ ■>N /><) ✓ r^i 4^ PUCAJU OOOZ- ^ CO! A, AH' AH' m wm & n V :-:f r A • . rc.^ ;/ H v.-, «. . 85
 • 87. •Jht HP1PAC. PORUtNltE! PROKLETSTVO! NAsaeu SMO (MA VARKU! 9RZ01 "A A l . X x >* » % ♦<1 i ->• T r VT" y~ a X X m J X <ev X s» i I O !/ p TRU9ACU, SWRAJ ^ POVlAtENJE! V l I / , AH / r AH! / >/ r / // A a- / 'e :J M . / t t * It 86
 • 88. tL fA TA fA Ml Oo & $ OOOD c3o OO Cpc- xv^N h i f/ >1// NEKA STB PRO- KLETI, BAXTERE/ UVUKLI STE NAS U ZAMKU! nJUE VRIJE k ME ZA OPTUZBE 4 // C/M MORAMO y IZACl IZ PRtJE OVOGA PAKLENOG KLANCA / t X ft r/ /' „•'' ' (iLl I' J * N 87
 • 89. AH* m m m //• 1 ¥ // 'I f /«/ 1/ /I/#/ ¥ i IZORZl, POMOd:/ <iu Tl/ POGOPEN SAM U RAME... '// / / -r / r ✓ r/ Si ffc III (J&OY! NEE p » * /y VAN ODAVOE. MOMC// POZU- RITEJ •••• rs /• s r X x 0 > x s ^ - * AH* Q- c; - --vv 88
 • 90. 75? MORAMO IZAOIZ 0V0& PAKLAl cjCx. I K.& 4 / ^ ' n r A "7/ y Z' / i. m u i A AHI A f> V- r< ^>2 n 0 V,X NAPRUaO! e ZAUSJAV IJAJTB SB! NE x •>.1 i LT m ■ fa 7 ' *v . U i&'*X T • ' - gPl VW.^ .. y7 ! • • • m 54 89
 • 91. i m p- N =2. y5 I & >K ^*0 d S«r » x. SSws iM i ^ o iii <7^ ^-3^— , " « ■■ <r ^ I/' / '7' NAPRUEO, BRACO! SUJB- DIMO PLAVE x KAPVTBl fiy-zv^r r * S / r M.F /W » —- ./•" r -x^ i»i i>; fcr*ni • ■*>* k 4l > x -I x msv£',L L ' ni • /M ■ d't^ y/Lri 'W. 'W®5 ^v^ 90
 • 92. KOUKI SU NAM GUBICI, NAREO- NlGEr- NAJMANJE OESETAK NA^IH OSTALO JE U ONO ME PROKLETOM KLANCU/ A (MAMO JOS OTPRIUKE TOLJKO teSko RANJENIH KOJI TREBAOU HITNU UOEC- NICKU POMOC. ^ ZA- ^ USTAV/T CEMO SE <5/m budemo MOSLf/ v ' r « '' X sdx , ^SJ i—•» L/ ,7 A* * s* W A ■X r . -/ X: t XW-. * bozb SVEMOCU- 61 NE MOZEMO SE ZAUSTAVITI! ZA PETAMA SU NAM' WILLER JE SPOM/NJAO STO PEDESET RATNIKA, ALI £lNI Ml SE OA IH JE TAMO NAJ- v;Se ovaoeset... goje SU OSTALIP Z1 * ^ v V / 91
 • 93. Ill mJTMV t? - • i't- ■ & • SI// NA ZEMLJUI RASPOREOITE SE U CETVEROKUV. m m N •• J? (ri rNV *. i Jil 92
 • 94. •i: : upoTRUem CBMO VIASTTTB KONJBKAO ^ ZAKLONl . 1 O e> • } i»"» I I jSr- « * ^ VJ lez; LJEPO -Jut TANE : w. *( I Z^7 AW» . Z h. uJl*. r sr^ ^9 c •vr r. fSSEk Jk r- 3#^ <wr N ✓- // 93
 • 95. PALJBAl / / y Ql- i m i * uul* r,T'r> '—*/ ?if fry ' t S /. M ]. m .f® fo^ vj; V^ WsMtiMMA r„„Ml ' :'*& ri E2 K o e S£ -*r -v. — Q em ■■ - s 1 X j,fm f, T< . ^ X ^M,.- J4vi. 94
 • 96. u ISTOM U OALJINI SE VIDI VELIKI OBLAK PRASl NE/ Riaea JE O MNOSO LJUOI U POKRETU! J TRENUTKU * T* 6 4, / ✓ ♦u. M . - ' NEKA ME Z6ROMI/ TO SU VOJNICI/ NAJMANOE CVA KONJANI&KA ODREDA! m DOLAZE IZ SMJERA UTVRDE BOWIE, ALI B/LO b; prev/Se LIJEPO OA Bl B/LO ISTINITO... 0 r ^ % ^ r 5^ r ' V" ^ i ZIVLOE BRATE! / STICI MORAMO '. §TO PRIJE NJIHI DO / 7 -X y vL >r ». -r. #> / 95
 • 97. PREPOZNAJBM W/LLERP &A GOSPODJNE OCLJCNO TO JB TEX W/LLER # w. L AM 11 r?^ >■ » ON C7E UVIJEK DOBRO OBAVJ- JE^ten o ind;- JANOMA I SI&UR- NO 6e neSto ZNATI RE<5/ O KRE TANJU MAGUA- SA / NaESOV/H MESCALE- ROSA ' ^ JJ >) T / MEN/ JE V ORASO Sro VAS VIOIM, WILLERE. MALO POSUJE... ZB/LJA SAM SRETAN ZBO© OVO© SUSRETA, PUKOVNI^E BRITTLESE/ jXY rp (ii OTKUD VI U OV/M KRAJEVfMAP. PORU&NIK PARKER N(— JE ZNAO OA dETE MU D06l U POMOC. KRENULI SMO C/M SMO SHVAT/LJ OA SU RAZ- MJERI APABKE POBUNE VEd/ NESO STO SE PRETPOSTAV- LJALO U TRE- NUTKU KAO JE PORUCN/K PAR- KER NAPUSTIO UTVROU. i a s • ^ dM «_« V- — 1 •JK .li/'1 * v. ■AtC 1*22?** snP' ^ 96
 • 98. V/SE NUE RUEC SAMO O LOVU NA SHAKA I NJE&OVU BANDU, VEd SU I MAGUAS / NJEGOVI MESCALEROS) NAPUSTILI REZERVAT ^-v SAN CARLOS. NA2ALOST, MAGUAS JE MRTAV / TO JE DODATNO OTE2ALO SITUACIJU. ZNATE STO LI VI GOO O TOME" ■o & (' '%ll TEX UKRATKO UPOZNAJE PUKOVNtXA BP/TTLESA S PROTEXUM POGAPAJ/MA, / AM KRAJU... ...I ZATO NE SMICTEMO GUBITI Nl TRENUTKA AKO 2ELJMO SPASITI OOREO PORU&NIKA PARKERA! rf SAS V/M STE X/ PRAVU VJILLE- RE! >5» f . i#)w 0/ 3 POVEPITE, VI ZNATE QOJE STE OSTAVILI PARKERA ZATO NAS CEMO Ml VAS SLIJEOITI NE STEPECI KONCE.' 7 wO 4 k KRENlMO, ONPA! T v • ^ I £ 97
 • 99. Au POSUJE POLA SATA BRZOGA GAL.OPA... BOaiM SE DA CJE VEd PREKASNO, PUKOVNICE!... POGLEOAJTE TAMO/ WFOZT' — v- ■»-- v y J2^ ■jm ->*■ . > # V stCT- .V r; >* ^T^-sr. - . V v- »_ BOZE SVEMO ©UC/ *0*;- -jJtP -■■-■' 0 N X svVwV NAZAI-OST, N/STA SB NB MICE NA MJES- TU &CJB SE Oa/GRALA TESKA B/TKA OS/M STRV/NARA KOJ! BESTIBNO LETE MEBU LESEV/MA POGINU- UH VOJNIKA... I n jitf- / Aia, mm M. mm m Wl Mt*'- At*: 'm£ W. W 1 ^ r^O" 98
 • 100. TIJELA SE JOS NISU OHLAD/LA... TO ZNASl DA APA§/ KOJI SU IZVRSIU OVAJ POKOLa fME MOGU BJTI DALEKO. ''////' Vs<- * & r jiT z' r. Siww < r> fi yfU s Ya / k i ^1 MRTVI... SVI SU MRTVI... CIJEU ODRED JE MASAKRIRAN! <f rt //^C i ML VLiAt yj** It. d z> 99
 • 101. EVO PORUCNIKA PARKERA 4fZ n BUFFALO NAPISAO JE PISMO RODl- TELaJMA... PRI- MIT dE ©A ZACTEPNO S VIOESTI O NJEGOVOJ SMRTI... BAXTERE STARI PUSTOLOVE 0 It r m H. 4 OSTAV/LJ SU MU PUKOmce BRmiBSE! puSKU APASKI TO JE POSTOVANv7A ZNAK PREMA NEPRUATELJU KOJl SE PON/O VRLO HRABRO c O 4k ¥ j)(|| I 'i 5»- 5^5 100
 • 102. IZVIONICI KA2U DA SE APASI BEZ 2URBE UDALJAVAaU OBALOM ARAVA/PA CREEKA. DOBRO.' MORAMO UHVATITI TE PASCE SINOVE! 4 /i e LJU >'4 £ NS A jl* i MORAJU PL.ATITI ZA OVO f>TO su ufi/- NILII Zi IZVIONICI predlaZu da se na£a OVA ODREDA RAZDVOJE KAKO BJ NAPALI APA^E S DV/CE STRANE I TAKO IM ONEMOGUdlL/ BICES. Or- TAKO dEMO / UZlNITI. A AKO dopuState, gospodine, PREDLA2EM da naco vodi prvi OOREO, A NCESOV PRICATELC NEKA SE PRIDRUfl DRUSOME... dB Nik m r' ^ REOU NAREO NICE £ KAPETANE, WILLER I OA IOEMO S PRV/M ODREDOM, A VI S DRUSIM. PO- 2URIMO/ NA ZAPOVICED GOSPO- DINE/ ■=f 33 S!. iii f 101
 • 103. SV K k i ' : I' A no. OPREPA ODMAH KRE^U ZA APAS/MA... % : i A _ ^_ u > ■J*¥:st 'jr *0^- M " >-• —- - —/T ^ VX ' ft p >1)) - V m jk*i m- — —RUu^ <C Ww, .../, OKO POLA SATA POSUJE. APASZ B/VAJU SUSr/GNUTl /Z RAZUC/r/H SMJEPOVA / UHVA- CEN! /ZME£>U PV/JE VATRE. J-.K- —■A x "x- -vXt "x- Ak « -- A -ML X sM 7 /> • IX I ' / ■MU If. ri^u..^-..A • v-x X .. ^3 rx A % A V /.S / i/i lU39 ■" ^■- ' BPT- X UHVACEN! NA PREPAO, APAS1N/SU PR/PREMLJENl NA NOVI OKRSAJ, POK SE VOJN/C/ BORE S EANAT/CNOM OPLUCNOSCU... NAPRUED, MOMQl OSVEVMOSVOJE SUBORCBl AH' AHf s /. M [fk •0 " I * % 102
 • 104. .../ TAKO, U KRATKOM ROKU, vojnici prbmo£no PR/VOOB SUROB RRAJU... yU-Pf a /i /t AH r.. ■Vf. r fsA*G 7/7 7 me % ✓ &» *>• AM .7^ ii^ h 11 1w ■ KUCO! ONA CB&RTUSA SHAKO POKUSAVA POBJBCI A O o f s^r HIV c ,•l, • rSSSx" 3 L r O NBCB // MOd/, AM/GO/ / u- !/ / // W r [V / S£; 103
 • 105. WOAH/ ? ONIH JEDAN 1 OC PASA Ml 7 / JE ZA PETA MA # 4. / y x 6 >? /5 A X H w, it- t / r £ TF^x Z veuta MANtTU! PA TO JE NOOt! 0RA01 I / r / n o 7 J.- C / «»■ IN ■44**.,. , v i # « •i.r* c <JO CP o £7 C2-IU J 77~t MOZDA SU GA L / / VOCTN/C/ OSLOBOD/L/ NECE I. ^ L.. ALI TAJ PAS >A ME ZAUSTA r~ VITJ o a A . / / Jl X-*! rs » O / o./-,«■ 1 /A- ^ L'"> ^ - i C- VV :> »VVM - >^V», ,1^ t/, •f! 104
 • 106. T7 77—7 r k. / A X/IMG ^ L ? % 'iw " / - > V / 72 KiwV.-^ V P777 1/ / /// / T 4( 1 ■4 T# >» > v 5C >v f / O >=> » » • 105
 • 107. Trngr^ r f ji w. o?. oo ?«fc e^=» 0 . . 0 c^-O 15 c 4 r £l TT 1 ^5 t ' r "s^ fic JUft— jdT k V >V O ?o <r>£a>^ Q&o && oCb0 o DO «i 00 y^o O o(y o-^ (fo0<?oo<=>°S OQOCXOOQ O ^ ClP fc^tSa -> ^ O ^ r? r* r •-#- Kh i:(i ^ o M a > V. M m -3^ 106
 • 108. 107
 • 109. r IZNENAOIO SI ME, PROKLETA GNJIOO... ...AU PARTrCTA JE TEK P0(5ELA/ r* to *A:' 0 ' m (A * =v iSfc- tr . S / I "N > n iiill / c ■ iiO)k ' / i 4 : A %4 ?i:, "l'/ n. ■i. m T v~<y. m /. v> Q 0 r*. o 0<? 0 d o ol -xi o )0 O o MORAM IZVUdl no2... 0 6 o o 108
 • 110. 109
 • 111. WATAJTE. Mtiena! s -X? y<i w r^ I* ' f A~- ISSf 4 ^ l/l ' iwi 1N^ . Aliii iVN 11! i 1 >' 1 i l . }■ "I I'. rl |. »l» J;i wm 1 jri^1 • j yMmmf • If / 1;;. ■1 ■ * i * 1 4 . 1 I 1 TAMO dE IM SE PR/DRU- 2m i nctihove 2ene. IDEM IH OBAVICTES- TITI O TOME. MAL.O POSU- JE... PREZIVJEU APASI SU SE PREOAU... MOC7/ ODREDI OTPRATIT CE IH U REZERVAT. J.: i ^7 IH U REZE A fh / ^ r- t » » » • 2 V9* idL ^NfCTE Ml OSTAV/O^N. mogucSnost ZA TO. b;lo je ili on > ILI OA. REKLI SU MJ PA JE SHAKO POKU§AO POBaEdl... DA, ALI NIJE USPIO. N/STE GA USPJELI UHVATITI yfX/A-Z* k >r ^ M i r7 110
 • 112. JEPNO PITANJE, PUKOVNl££: $TO 6E BITI S TIJELIMA PORUCNIKA PARKEPA, BUFFALA BAXTERA I SVIH OSTAUHP OSTAVIT (SEMO IZA SEBE aEPAN VOD KOJI 6E SE POBRINUTI DA IH POSTOJNO POKOPA. *S-v 7 NAMOERAVAO SAM IH PRE- NUETI U UTVRDU, ALJ TO NIC7E MOGUdE. DO TAMO IMA DVA DANA JAHANJA, A UZA SVU OVU VRUd/NU... MAGUASOVOT ZENI I OSTALIMA SQUAW. A ZAT/M dU SE VRATITI U REZERVAT NAVACTA. KAMO VI SAD IDETEP DA ^1^ Fv / iili 4 0 t- rr 'K AP>/C>S/ 1 ■K* " - UK 75»' SRETNO WILLE RE 6 & m)** m' f ^>Un„uM 111
 • 113. ISlEKOUKO SA77 POS- UJE... ----- rA) A T ;iin 2. S»i N jm ■— —>-Ar. ^7 % , j^W" ■■ )i»m. W**'- A S CAWA VRATIO SAM ■%/;fe SE KAKO BIH Tl RE 1 I '! 0 Vk I KAO PA C7E SHAKO a' MRTAV l .,a 1 _ > # T a ,4.^^ MAGUAS GE SAP OSVEdEN.' *X4& - . VW OW" .i^ J> I44H ■v. Md )/. A SVRSETAK i A MIGU ro 7 20ct b 112
 • 114. Ako je mudri poglavica kao sto je Maguas odlucio napustiti granice rezervata San Carlos, to znaci da se dogodilo nesto ozbiljno. Pravi problem je bijeg nekoliko usijanih glava na celu sa Shakoom koji pale ranceve doseljenika. Vod konjice ce im se naci na putu, all Tex ce sprijeciti najgore... Tex Wilier • Almanah 9 - 2002.