Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

эрүүл мэндийн статистик лекц 1

2.002 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

эрүүл мэндийн статистик лекц 1

 1. 1. Эрүүл мэндийн статистик Б.Батзориг НЭМС, ЭБТ 1
 2. 2. Агуулга Ñòàòèñòèêèéí ñóäëàõ ç¿éë Биостатистик, түүний ангилал Хувьсагч, түүний төрөл Мэдээллийг ангилах Түгээмэл хэрэглэгддэг програмууд 2
 3. 3. Ñòàòèñòèê ãýæ þó âý?Бèäíèé õ¿ðýýëýí áóé юмс үзэгдэл äэõ òîîí ìýäýýëëèéã çàäëàí øèíæèëæ, íýãòãýí ä¿ãíýäýã òîîíèé (òîî áàðèìò) øèíæëýõ óõààí þì. 3
 4. 4. Ñòàòèñòèê ãýæ þó âý? Ñòàòèñòèê íü тоо мэдээг öóãëóóëàõ, ýìõòãýí öýãöëýõ, òîéìëîí ¿ç¿¿ëýõ, ã¿íçãèéð¿¿ëýí ñóäëàõ àðãà òåõíèê¿¿äèéã áàãòààñàí øèíæëýõ óõààí. 4
 5. 5. “Статистик” нэр томъѐо Нэгдүгээрт. Онол, аргазүйн аргуудыг боловсруулдаг шинжлэх ухаан Хоѐрдугаарт. Тайлангийн тоо мэдээ, эмхэтгэл, лавлах, тогтмол хэвлэлүүдэд гардаг тоо мэдээ  Өвчлөл, эндэгдэлийн тоо мэдээ 5
 6. 6. Ñòàòèñòèêèéí ñóäëàõ ç¿éë Õ¿ðýýëýí áóé îðчèí íèéãìèéí àìüäðàëûí ò¿ãýýìýë ¿çýãäë¿¿äèéí òîîíû òàëûã чàíàðûí àãóóëãàòàé íü õîëáîн, òîäîðõîé îðîí çàé, öàã õóãàöààíû íºõöºëä ñóäëàõ ÿâäàë 6
 7. 7. Ñòàòèñòèêèéí Ò¿¿õ “Status” ãýñýí Ëàòèí ¿ãíýýñ ãàðàëòàé  Үçýãäëèéí òºëºâ áàéäàë ãýñýí óòãàòàé 17-18-ð çóóíä  B. Pascal (1623-1662, France)  J Bernoulli (1654-1705, Swiss)  A. Demoivre (1667-1754, France) 18-19-ð çóóíä - S. Laplace (1749-1827, France)  K. F. Gauss (1777-1855)  A. Galton (1822-1922, Belgium)  K. Pearson; (1857-1936, England)  R. A. Fisher(1890-1962) 7
 8. 8. Ñòàòèñòèêèéí ñàëáàðóóäóõààíóóä Biostatistics  Biology + Statistics Econometrics  Economy + Statistics Sociometrics  Sociology + Statistics Psychometrics  Psychology + Statistics Technometrics  Technology + Statistics Environmetrics  Environment + Statistics 8
 9. 9. Үзүүлэлт/Статистик Судлагдаж байгаа юмс үзэгдлийн шинж чанарын тоон үнэлгээ Статистик үзүүлэлтүүдийн тусламжтайгаар :  үзэгдлүүдийн цар хэмжээ  харилцан уялдаа  өөрчлөлтийн зүй тогтлыг судалдаг 9
 10. 10. Биостатистик Био гэдэг нь амьд бие мах бодь гэсэн утгатай Мэдээллийг цуглуулах, зохион байгуулах, дүн шинжилгээ хийх, хэрэглэх талаараа статистик шинжлэх ухаантай холбогддог. 10
 11. 11. Биостатистик  Биологи  Анагаах ухаан  Нийгмийн эрүүл мэндийн ш/у-г хамардаг. БиостатистикТойм статистик Нарийвчилсан статистик 11
 12. 12. Тойм статистик Өгөгдөл цуглуулах  Асуумж гм  Анхдагч, хоѐрдогч эх үүсвэр Өгөгдлийг илтгэх  Хүснэгт, график гм Статистик : Түүврийн мэдээллийг илтгэх тоон утга  Дундаж гм 12
 13. 13. Нарийвчилсан статистик (Inferential statistics) Түүвэр хүн амын мэдээллийг эх хүн амд төлөөлүүлэхийн тулд таамаглал шалгах аргуудыг ашигладаг.  Т тестийн аргууд  ANOVA  Параметрийн бус аргууд 13
 14. 14. Нарийвчилсан статистик (Inferential statitics) Юмс үзэгдлийн õºãæèë, харилцан хамаарал,õýòèéí òºëâèéí òàëààð ¿íýëãýý, ä¿ãíýëò õèéõ áîëîìæ îëãîäîã. 14
 15. 15. Хувьсагч/хувьсуур (variable) Аливаа юмс үзэгдлүүд тогмол байдаггүй. Тухайн цаг хугацаанд нэг шинж чанар хувь хүн бүрт өөр өөр байхаас гадна цаг хугацааны агшинд тухайн хувь хүний шинж чанар өөр өөр байдаг. 15
 16. 16. Жишээлбэл:  Хүний цусны даралт нь  хүн бүрийн хувьд өөр өөр  цаг хугацаанд өөр байдаг.  Хэрвээ цусны даралт хүн бүрт адил байдаг, тэр нь тогтмол бол цусны даралтыг тодорхойлох, судлах шаардлагагүй. 16
 17. 17. Хувьсагч/хувьсуурын төрөлҮл хамаарах хувьсагч (IV) Үр дүнд нөлөөлдөг хувьсагч.  Биеийн жин->Систолын даралт Хамааран хувьсагч (DV) ¯ë õàìààðàëò õувьсагчаас хамаарч утга нь өөрчлөгддөг хувьсагч  Биеийн жин->Систолын даралт 17
 18. 18. Мэдээллийг ангилах Мэдээлэл Тоон Чанарын Тасралттай Нэрлэсэн Тасралтгүй Дараалсан 18
 19. 19. Тоон мэдээлэл Юмс үзэгдлийн хувьсан өөрчлөлт, шинж чанарыг тоон утгаар хэмждэг.  жишээлбэл: өндөр см-ээр, жин кг-аар гэх мэт 19
 20. 20. Чанарын мэдээлэл, нэршил Юмс үзэгдлийн шинж чанарыг хэмждэг Чанарын хувьсагч (Qualitative variable)  Дамми хувьсагч (dummy variable)  Дихитом хувьсагч (dichotomous variable)  Категорийн хувьсагч (categorical variable) 20
 21. 21. Тоон мэдээлэл (Quantitative variable) Тасралттай тоон мэдээлэл  Бүхэл тоон утга авдаг  Ам бүлийн тоо, судасны цохилт г.м Тасралтгүй тоон мэдээлэл  Бүхэл, бутархай тоон утга авдаг  Биеийн жин, өндөр г.м 21
 22. 22. Чанарын мэдээлэл (Categorical variable) Нэрлэсэн чанарын мэдээлэл  Категориудыг нь эрэмбэлж болдоггүй  Хүйс  {эр,эм}; Дараалсан чанарын мэдээлэл  Категориудыг нь эрэмбэлж болдог  Өвдөлтийн зэрэг  {хэвийн,бага, дунд...} г.м 22
 23. 23. Хэмжилтийн хуваарь(Nominal scale of measurement) Үзэгдэл юмсийн утгуудыг категориудаар хэмждэг.  Хүйс (эр,эм), өвчлөлийн төрөл, цусны бүлэг Үр дүн:  Давтамж, хувь, моод, контингенцийн коэф  Медиан , дундаж боддогдохгүй 23
 24. 24. Хэмжилтийн хуваарь(Ordinal scale of measurement)- Утгуудынх нь хооронд рангзэрэг дэв тогтоодог. Áîëîâñðîëûí ò¿âøèí:  0=áîëîâñðîëã¿é áóþó áàãà áîëîâñðîë  1= äóíä  2=дээд- Үр дүн: Давтамж, хувь , моод,медиан, перцентиль- Дундаж боддогдохгүй. 24
 25. 25. Хэмжилтийн хуваарь (Interval scale of measurement) Бүх тоон мэдээллийг хэмжиж болдог.  Насны бүлэг {15-20,20-25…} Үр дүн: нэмэгдээд, дундаж, хазайлт, хамаарал... 25
 26. 26. Хэмжилтийн хуваарь(Ratiо scale of measurement) Ординал болон интервал хэмжилтүүдийн харьцаа  Биеийн жингийн индекс (жин,өндөр) Үр дүн: нэмэгдээд, бүх зэргийн дундажууд, вариацийн коэф 26
 27. 27. Мэдээлэлийг ангилах(цагхугацаанаас хамаараад) Cross sectional data  Õºíäëºí îãòëîëä áóþó íýã öàã õóãàöààíä á¿ðòãýãäñýí òîî ìýäýý Time series  Öàã õóãàöààíû öóâàà Panel data Pooled cross section 27
 28. 28. Time series data Энэ нь цаг хугацааны өөр агшин бүрт цуглуулсан өгөгдөл юм. Тухайлбал :  Daily “өдрөөр” эмнэлэгт үйлчлүүлэгчдийн тоо  Weekly “7 хоногоор”  Monthly “сараар” сар бүрийн өвчлөлийн мэдээ  Quarterly “улирлаар”  Annually “жилээр” жил бүр гардаг эрүүл мэндийн статистикүүд 28
 29. 29. Time series data-н график 29
 30. 30. Cross sectional data Энэ нь нэг болон түүнээс олон өгөгдлүүдийг тодорхой нэг агшинд цуглуулсан мэдээллийг хэлдэг. Cross sectional өгөгдлийн жишээ 30
 31. 31.  U.S. Y1 Хэвтэн эмчлүүлэгчдийн тоо, 10000 хүн ам X1 Oрлогын хэмжээ, сая доллар State Y1 X1 AL 2,206 92.7 AK 7 151.0 AZ 73 61.0 AR 3,620 86.3 CA 7,472 63.4 CO 788 77.8 CT 1,029 106.0 DE 168 117.0 FL 2,586 62.0 GA 4,302 80.6 HI 227.5 85.0 31
 32. 32. Cross sectional data-н график 32
 33. 33. Статистик анализ Нэг хүчин зүйлийн шинжилгээ (univariate)  Нэг үзэгдлийг шинжлэх, тархалтыг тодруулах  Төвийг (дундаж, медиан, моде)  хэлбэлзэл (СХ, дисперс...)  Давтамж, хувь 33
 34. 34. Статистик анализ Хоѐр хүчин зүйлийн шинжилгээ (bivariate analysis)  Хамаарал  Бүлэг хооронд ялгаатай эсэх  Энгийн регрессийн шинжилгээ ... 34
 35. 35. Статистик анализ Олон хүчин зүйлийн шинжилгээ (multiple analysis)  Олон хүчин зүйлийн хамаарлын шинжилгээ  Олон хүчин зүйлийн регрессийн шинжилгээ... 35
 36. 36. Статистик судалгаа Судлагдаж буй юмс үзэгдүүлийн нэгж бүрийн мэдээг бүртгэж авна (асуумж, тоо мэдээ, тайлан г.м) Бүрдүүлсэн мэдээллийг ямар нэгэн шинж тэмдэгээр нь бүлэглэлт, дэд бүлэг болгон хуваадаг. Мэдээнд дүн шинжилгээ хийж, түүнээсээ дүгнэлт гаргах 36
 37. 37. Эрүүл мэнд ба статистик  Õ¿í àìûí ò¿âøèíä  Ýð¿¿ë ìýíäèéí íºõöºë áàéäàë, õàíäëàãûí õÿíàõ,ÝÌ-èéí àðãà õýìæýý,õºòºëáºðèéí ¿ð ä¿íã òîîöîõ  Õóâü õ¿íèé ò¿âøèíä  Îíøèëãîî  ºâчíèé òàâèëàí  Ýìчèëãýýíèé àðãóóä 37
 38. 38. Статистикийн программууд Statistica STATA SPSS SAS Minitab E-views Excel R 38
 39. 39. Îíöëîã øèíæ STATA SPSS SAS RÕýðýãëýãчèéí Programming/ point-and- Programming Programminginterface point-and-click clickӨãºãäºë Õ¿чèðõýã Äóíä Õ¿чèðõýã Õ¿чèðõýãáîëîâñðóóëàëò çýðýãÃðàôèê Ìàø ñàéí Ñàéí Ñàéí Ñàéí¯íý Áîëîìæèéí ªíäºð ªíäºð ¿íýòýé ¯íýã¿é ¿íýòýé 39
 40. 40. SPSSStatistical package for Social Sciences 40
 41. 41. SPSS Statistical package for Social Sciences SPSS 20.0 release version Статистик тооцоолол Бусад систем, програмтай харьцах (EXCEl, ACCESS…) Байнгын сайжруулалт 41
 42. 42. Шинэтгэл, сайжруулалт PIVOT TABLE Syntax Missing value analysis Газрын зураг Статистикийн сүүлийн үеийн модел 42
 43. 43. 43
 44. 44. 44
 45. 45. 45
 46. 46. 46
 47. 47. 47
 48. 48. 48
 49. 49. 150 100weight 50 0 120 140 160 180 200 height 49
 50. 50. АСУУЛТ? 50
 51. 51. Анхаарал тавьсанд баярлалаа 51

×