Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Davaalkham scientific writing

12.046 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Tecnología, Empresariales
 • Sé el primero en comentar

Davaalkham scientific writing

 1. 1. Д. Даваалхам, MD, PhD ЭпидемиологиБиостатистикийн тэнхим
 2. 2. Агуулга Дотоодын сэтгүүл ба олон улсын Peer review сэтгүүлийн ялгаа? Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэвлүүлэхэд анхаарах зүйлс Бүтээлийн зохиогч хэн байх вэ? Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл (manuscript-paper)- ийн дэс дараалал, бүтэц, агуулга Сэтгүүлээ хэрхэн сонгох вэ? Монгол улсын Эрүүл Мэндийн салбарт хэвлэгдэж буй сэтгүүлийн талаар Зохиогчдод зориулсан журам
 3. 3. Олон улсын Рeer review сэтгүүл? Эрдэм шинжилгээний өгүүллийг тухайн салбарт ажилладаг туршлагатай, нэр хүнд бүхий эрдэмтэд хянах, үнэлгээ дүгнэлт хийх процесс Рeer review нь сэтгүүлд өгүүлэл сонгох, төсөл шалгаруулахад хэрэглэгддэг. Гол зорилго нь зохиогчид буюу судлаачдыг олон улсын стандартанд нийцсэн, үнэн зөв, бодитой, хувь хүний ашиг сонирхолоос ангид, нотолгоо бүхий мэдээллийг бүх нийтэд түгээх үйл ажиллагааг дэмжих, хянах.
 4. 4. Рeer review Бүтээлийг хянах эрдэмтэд нь  Нууц  Бие даасан байх шаардлагатай. Ингэснээр хувь хүний үзэл бодлын үүднээс өрөөсгөл дүгнэлт гаргах, бүтээлийг хэвлэх эсэх талаар буруу шийдвэр гаргахаас сэргийлнэ.
 5. 5. Peer review хийсний дараа сэтгүүлийн редакциас гарах шийдвэр Ямар ч засваргүй , сэтгүүлд ирүүлсэн хувилбарыг шууд хэвлэхийг зөвшөөрөх Бүтээлийг хянасан эрдэитдийн саналын дагуу зохих засваруудыг хийсний дараа хэвлэхийг зөвшөөрөх Хэвлэхээс татгалзах, гэхдээ зохих хэмжээгээр засч сайжруулсны дараа дахин сэтгүүлд ирүүлж болно Хэвлэхээс бүрэн татгалзах
 6. 6. Өгүүлэлд тавигдах шаардлага?1. Сайн судалгаа хийх2. Өгүүллээ сайн бичсэн байх3. Сэтгүүлээ зөв сонгох
 7. 7. Ñàéí ñóäàëãàа? Çîðèëãîî îíîâчòîé òîäîðõîéëñîí Ñóäàëãààíû ¿éë ÿâö íàðèéí áèчèãäñýí Ñóäàëãààíû çàãâàð òºëºâëºãäñºí Ñóäàëãààíû õÿçãààðëàëòûã èëð¿¿ëñýí Ёñ ç¿éí ñòàíäàðò ìºðäñºí Ñòàòèñòèê áîëîâñðóóëàëòûí òîõèðîìæòîé àðãà õýðýãëýñýí ¯ð ä¿í õî¸ðäìîë óòãàòàé áóñ áàéõ Ä¿ãíýëò áàòëàãäñàí Хэлцэмж сайн бичигдсэн
 8. 8. Сэтгүүлийн редакц юуг хамгийн их анхаардаг вэ?1. Сэтгүүлээс гаргасан зохиогчдод зориулсан зөвлөмжийн (Instructions to authors) дагуу өгүүллээ бичсэн байх2. Тухайн судалгааны ажил нь шинэлэг, ач холбогдолтой байх3. Өгүүлэл нь нягт нямбай, гүйцэд байх4. Өгүүлэл нь богино бөгөөд тодорхой бичигдсэн байх
 9. 9. Authorship (Хэн зохиогч байх вэ) Судалгааг эхлэхээс өмнө хэн артиклийг бичих, зохиогчдын нэрсийн дараалал ямар байх, хэн хэнийг зохиогчид оруулах зэргийг сайн зөвлөж шийдсэн байх хэрэгтэй.Зохиогчдод : Судалгааны арга аргачлал, мэдээ материал цуглуулах, боловсруулалт хийх, үр дүнг тайлагнаж дүгнэлт гаргахад маш чухал хувь нэмэр оруулсан Эрдэм шинжилгээний өгүүллийн драфт гаргасан, бичсэн, өгүүллийг хянаж маш чухал засвар өөрчлөлтүүдийг хийсэн зэрэг болно.Харин: Судалгааны санхүүжилтийг олсон, судалгааны мэдээ материал цуглуулахад оролцсон, судалгааны багийг ерөнхийд нь удирдсан байх зэрэг нь зохиогч болоход хангатгүй юм.
 10. 10. Sections of the scientific article1. Title (Сэдэв, Гарчиг)2. Abstract (Хураангуй)3. Introduction (Үндэслэл)4. Materials and Methods (Судалгааны арга, аргачлал)5. Results (Үр дүн)6. Discussion (Хэлцэмж)7. References (Ном зүй)
 11. 11. Гарчиг Xaмгийн чухал бөгөөд хамгийн их уншигддаг хэсэг Артиклийн агуулгыг хамгийн сайн илэрхийлэх Аль болох богино
 12. 12. Abstract-Хураангуй Эрдэм шинжилгээний өгүүллийн 2 дахь чухал хэсэг бөгөөд мөн хамгийн их уншигддаг хэсэг Зорилго: Уншигчдыг бүтэн өгүүллийг унших эсэхээ шийдэхэд нь туслах
 13. 13. Key words-Түлхүүр үг Тухайн артиклийг хамгийн сайн илэрхийлж чадах онцлог үгнүүд Medical Subject Headings (MeSH) list of Index Medicus
 14. 14. http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html 16
 15. 15. Key words Use Medical Subject Headings (MeSH) list of Index Medicus if possible Otherwise, other researchers would not find your paper using referring system such as Medline (PubMed) 17
 16. 16. Introduction-Үндэслэл Research is to reveal what is still unknown (it goes without saying) What is already been known, and what is still unknown  Referring other scientific articles Why do we started this research? (purpose of the research) Hypothesis of the study (STUDY QUESTION) 18
 17. 17. Introduction-Үндэслэл Зорилго: Судалгааны ажлын хэрэгцээ, ач холбогдлыг тодорхойлох  Ерөнхийгөөс нарийн луу чиглэсэн байх  Судалгааны зорилгоор төгсөнө  Таамаглал Research is to reveal what is still unknown What is already been known, and what is still unknown
 18. 18. Materials and Methods Зорилго:A.Уншигчдад уг судалгааны үнэн магадтай байдлыг шүүн тунгаахБ. Бусад судлаачид тухайн судалгааг давтан хийх боломж олгох
 19. 19. Materials and Methods Судалгааны загвар (RCT, case-control study, cohort study etc.) Судалгааны нэгж Судалгааны цар хүрээ Хэмжигдэхүүнүүд, юуг ямар аргаар хэмжиж судалсан, ямар нэгжтэй Ёс зүйн зөвшөөрөл Статистикийн аргууд
 20. 20. Results Зорилго: А. Судалгааны явц Б. Судалгааны үр дүнг танилцуулах Хамгийн эхэнд судалгаанд оролцогчдын талаар: хамралт, хамрагдаагүй оролцогчид г.м Үр дүнг аль болох Хүснэгт, График дүрслэл-ээр үзүүлэх хэрэгтэй Бүгдийг биш хамгийн гол, чухлыг үзүүлэх
 21. 21. Graph or Table1.2 1 1.2 10.8 男 0.8 男0.6 女 0.6 女 計 0.40.4 計 0.20.2 0 男 1979 1986 1993 2000 0 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000
 22. 22. Tables and FiguresTables Exact Numbers when narrative text is complexFigures Trends in DataTables and figures must stand alone. The reader must beable to look at them and be able to understand themeanings without referring to the article text.
 23. 23. Discussion-Хэлцэмж Судлаачийн бичих ур чадварыг хамгийн их шаарданаЗорилго: Судалгаанаас гарсан үр дүн, түүний ач холбогдлыг тайлбарлах Судалгааныхаа үр дүнг бусад судлаачдынхтай харьцуулна Судалгааны ач холбогдол, дутагдалтай болон давуу талуудыг тодорхойлно• Дүгнэлт
 24. 24. AcknowledgmentsЗорилго: Судалгаанд тусалсан, дэмжсэн хүмүүс болон байгууллагуудад талархал илэрхийлэх Зохиогчдын нэг болоход арай хангалтгүй, гэхдээ судалгаанд тусалсан, зөвлөсөн хүмүүс Судалгааны ажлын санхүүжүүлэгч
 25. 25. Article submission to scientific journal Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication 「Vancouver Style」  http://www.icmje.org/ Vancouver, British Columbia, 1978 Vancouver Group International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
 26. 26. Сэтгүүлийг сонгох Сэтгүүлийн сонирхол, нийтлэг хэвлэгддэг сэдвүүд Улс орон Судалгааны үр дүн
 27. 27. MedlineImpact factor 32
 28. 28. Сэтгүүлийг сонгох Impact factor of a journal Calculated by dividing the number of current year citations to the source items published in that journal during the previous two years. B= 2006 cites to articles published in 2004-05 C= number of articles published in 2004-05 D= B/C = 2006 impact factor
 29. 29. 2009 оны шилдэг сэтгүүлүүд /Impact factor/ JCR Data Abbreviated Journal 5-Year ISSN Total Impact Title Impact Articles Cites Factor FactorCA-CANCER J CLIN 0007-9235 8528 87.925 60 23ACTA CRYSTALLOGR A 0108-7673 14394 49.926 20.635 48NEW ENGL J MED 0028-4793 216752 47.05 51.41 352NAT REV MOL CELL BIO 1471-0072 24057 42.198 38.26 75ANNU REV IMMUNOL 0732-0582 15517 37.902 41.485 24PHYSIOL REV 0031-9333 19371 37.726 37.838 32CHEM REV 0009-2665 80350 35.957 34.284 178NATURE 0028-0836 483039 34.48 32.906 866NAT GENET 1061-4036 69988 34.284 29.768 209REV MOD PHYS 0034-6861 27005 33.145 41.344 46NAT REV IMMUNOL 1474-1733 17895 32.245 31.037 73CELL 0092-8674 153972 31.152 32.628 359
 30. 30. 2009 оны IF гүй сэтгүүлүүд ACTA MEDICA MEDITERR 0393-6384 1 0 24 ALCATEL TELECOMMUN R 1267-7167 20 0 0.05 0 BIOL ENVIRON 0791-7945 33 0 0.121 26 EPISTEMOLOGIA 0392-9760 29 0 6 GINECOL OBSTET CLIN 1695-3827 3 0 24 NAV ARCHIT 0306-0209 8 0 0.001 175 PLANT OMICS 1836-0661 1 0 0 29 SAJOG-S AFR J OBSTET 0038-2329 4 0 7 SPACE COMMUN 0924-8625 19 0 0.158 4 VIS TECNOL 1315-0855 24 0 0 0
 31. 31. Cardiology
 32. 32. Cardiology
 33. 33. Infectious Diseases
 34. 34. Oncology
 35. 35. Oncology
 36. 36. Pediatrics
 37. 37. Top Scientific journal Nature and Science rank highest in all 11 fields 34.48 (2009)  AIDS Virus nomenelature: Controversy over AIDS virus extends to name  Search results for: HIV  Results 1 -10 of 1144  You have searched for "HIV " - all of the words ,in Nature  Search results for: AIDS  Results 1 -10 of 3465  You have searched for "AIDS" - all of the words ,in Nature
 38. 38. CATEGORY: Public, Environmental andOccupational HealthRank: 7/98 (2006)Rank: 6/99 (2005)Rank: 7/93 (2004)Rank: 7/89 (2003)Rank: 13/90 (2002)Rank: 22/88 (2001)Rank: 22/87 (2000)Rank: 15/84 (1999) Impact Factor 5.262 (2009) 4.517 (2006) 4.054 (2005) 3.735 (2004) 3.289 (2003) 2.368 (2002) 1.899 (2001) 1.892 (2000) 1.974 (1999)
 39. 39. Journal selection1. Davaalkham D, et al. Administration of hepatitis B vaccine in winter as a significant predictor of poor vaccination effectiveness in rural Mongolia: Evidence from nationwide survey. J Epidemiol Community Health 2007; 61: 578-584.2. Davaalkham D, et al. Impact of the Universal Hepatitis B Immunization Program in Mongolia: Achievements and Challenges. J Epidemiol 2007; 17: 69-75.3. Davaalkham D, et al. Seroepidemiology of Hepatitis B virus infection in Mongolian children: A Nationwide Survey. Pediatr Int 2007; 49: 368-374.
 40. 40. Journal selection4. Davaalkham D, et al. Analysis of hepatitis B surface antigen mutations in Mongolia: Molecular epidemiology and implications for mass vaccination. Arch Virol 2007; 152: 575-584.5. Davaalkham D, et al. Hepatitis delta virus infection in Mongolia: Analyses of geographic distribution, risk factors and disease severity. Am J Trop Med Hyg 75: 365-369.6. Davaalkham D, et al. Prevalence and Risk Factors for Hepatitis C Virus Infection in Mongolian Children: Findings from a Nationwide Survey. J Med Virol 2006; 78: 466-472.
 41. 41. Mongolian Medical Journals I No Journals Organizations YoE 1 Mongolian Medical Science MAMS, SSMoP, 1968 HSUM Alumni Ass. 2 Tejeehui uhaan (Traditional TMSTC 1991 Medicine) 3 Tuberculosis MoTA 1994 4 Imaging Diagnostics MoAR 1995 5 Mongolian Journal of MoAPed 1996 Pediatrics 6 Mongolian pathology MoAPaFM 1996 7 Journal of Traumatology and MoATO 1997 Orthopedics 8 Surgery MoASur 1998Prof. P.Nymadawa,Mongolia 46
 42. 42. Mongolian Medical Journals IINo Journals Organizations YoE 9 Diagnosis MoAG 1999 10 Cancer MoAOn 1999 11 Laboratory MoALaW 2001 12 Perinatology MoAPer 2001 13 Family Medicine MoAFD and MoAPaCaNu 2002 14 Stomatology MoASt 2002 15 Scientific Bulletin of MoAENTD 2002 ENT 16 Innovation MoAWH 2003Prof. P.Nymadawa,Mongolia 47
 43. 43. No Journals Organizations YoE17 Mongolian Journal of Health HSUM 2003 Sciences (English)18 Journal of Anaestesiology and MoAAICP 2004 Intensive Care19 Mongolian Journal of Infectious MoNACCD and NCCD 2004 Disease Research20 Mongolian Journal of Health MoFSHS 2005 Sciences (Mongolian)21 Drug Information NCHD 200522 Obstetrics and Gynecology MoAGO, MoAPed, MCHRC 200623 Ophtalmology MoAOpht 2007Prof. P.Nymadawa,Mongolia 48
 44. 44. Prof. P.Nymadawa,Mongolia 49
 45. 45. Mongolian Medical Journals Selected for WPRIM Journals YoE Peer Freq Instr Health Eng. rev Abstr.1 Mongolian Medical Sciences 1968 + 4 + + +2 Imaging Diagnostics 1995 + 4 + + +3 Diagnosis 1999 + 4 + + +4 Innovation 2003 + 4 + + +5 Mongolian Journal of Health Science 2003 + 2 + + + (Eng)6 Mongolian Journal of Infectious Disease 2004 + 6 + + + Research7 Mongongolian Journal of Health Science 2005 + 4 + + + (Mong.)8 Obstetrics and Gynecology 2006 + 4 + + +9 Ophthalmology 2007 + 2 + + +Prof. P.Nymadawa,Mongolia 50
 46. 46. Mongolian Medical Journals Selected for WPRIM (1, 2)Prof. P.Nymadawa,Mongolia 51
 47. 47. Mongolian Medical Journals Selected for WPRIM (3, 4)Prof. P.Nymadawa,Mongolia 52
 48. 48. Mongolian Medical Journals Selected for WPRIM (5, 6)Prof. P.Nymadawa,Mongolia 53
 49. 49. Mongolian Medical Journals Selected for WPRIM (8, 9)Prof. P.Nymadawa,Mongolia 54
 50. 50. Submission
 51. 51. to submit papers through Internet http://mc.manuscriptcentral.com/je 56
 52. 52. Professor ○○○ (○) Dr. ○○○ (○) ○○○, MD (○) Dr. ○○○, MD (×)“Professor” is superior to Dr. in Europe,”Professor Walter W. Holland said.“Dr. is better then Professor in the US.”(Nakamura’s impression) 57
 53. 53. STROBE StatementStrengthening theReporting of Observationalstudies in Epidemiology
 54. 54. CONSORT Required Elements 17 April 2001 Annals of Internal Medicine Volume 134 •Number 8ConsolidatedStandards ofReporting Trials

×