Publicidad

Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
13 de Jan de 2015
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Publicidad

Más de Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi(20)

Publicidad

Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu

 1. PRACA Z DZIECKIEM ZE SPEKTRUM AUTYZMU Przygotowały: Karolina Nowacka Iwona Wileniec
 2. CZYM JEST SPEKTRUM AUTYZMU?
 3.  Spektrum autystyczne – szerokie pojęcie, obejmujące różne typy osób o cechach autystycznych, wykazujących odmienne mechanizmy lub przyczyny powodujące trudności rozwojowe i mające często odrębne wymagania wobec środowiska. Wszystkie one charakteryzują się znacznymi zaburzeniami interakcji społecznych i komunikacji, jak również znacznie ograniczonymi zainteresowaniami i bardzo powtarzalnym zachowaniem.
 4. DO CHORÓB ZE SPEKTRUM ZALICZAMY:  F 84.0 autyzm dziecięcy  F 84.1 autyzm atypowy  F 84.5 zespół Aspergera - AS, ASD  F 81.9 upośledzenie zdolności niewerbalnego uczenia się - NLD  F 84.9 całościowe zaburzenie rozwoju nie zdiagnozowane inaczej - PDD-NOS  autyzm wysokofunkcjonujący - HFA  zaburzenie semantyczno-pragmatyczne - SPD  zespół wielu złożonych zaburzeń rozwojowych - McDD  hyperleksja
 5.  Zespół Aspergera – jest jednym z kręgu autyzmu całościowych zaburzeń rozwoju, które łączą objawy w kilku podstawowych sferach: kontaktów społecznych, komunikacji, zachowań i zainteresowań, jak również nadwrażliwości sensorycznej.
 6. ZESPOŁY LUB SYNDROMY WSPÓŁPRACUJĄCE Z ZESPOŁEM ASPERGERA:  ADHD/ADD  Dysgrafia  Dysleksja  Dyspraksja lub rozwojowe zaburzenia koordynacji (DCD)  Echolalia  Pozawerbalne zaburzenia uczenia się (NLD)  Obsesyjne zaburzenia kompulsywne (OCD)  Zespół Turett’a
 7. JAKIE SYMPTOMY MOŻE PRZEJAWIAĆ DZIECKO Z Z.A.?
 8.  Uczciwość  Kreatywność  Zainteresowania szczególne (fascynacje/obsesje)  Lubi rutynę  Trudności w odczytywaniu społecznych sygnałów i języka ciała  Wysoki poziom stresu  Trudności w wyrażaniu/ modulowaniu emocji  Trudności w odczytywaniu emocji innych ludzi  Mocny kodeks moralny i poczucie sprawiedliwości  Trudności w zakresie teorii umysłu  Kontrolowana zabawa  Myślenie dosłowne
 9.  Pamięć wizualna  Wyjątkowa pamięć długoterminowa  Trudności w myśleniu perspektywicznym  Sztywne myślenie  Trudności w uogólnianiu  Perfekcjonista  Niezdarność motoryczna  Wrażliwość sensoryczna  Bodźce wizualne, słuchowe, węchowe  Słaby zmysł przestrzeni  Kłopoty z koordynacją bilateralną  Trudności z percepcją wizualną  Problemy z percepcją słuchową  Wysoki próg bólu
 10. JAKIE STRATEGIE MOŻNA ZASTOSOWAĆ W KLASIE?
 11.  ORGANIZACJA:  Stwórz organizator wizualny  Uprzedzaj o zmianach  Listy i plany  Zrób mapę szkoły  Zorganizuj je (dziecko) tak, by przychodziło do szkoły wcześniej  Starannie wybierz mu miejsce do siedzenia w klasie.  PRACA W KLASIE:  Wszystko wzrokowe  Rób coś wtedy, kiedy mówisz  Wykorzystaj specjalne zainteresowania dziecka  Używaj czasomierza
 12.  Pozwól dziecku na stosowanie swoich własnych metod  Mówiąca piłeczka  Alternatywne metody robienia notatek  Grupy dobrane przez nauczyciela  Strategie wspólnej nauki  Bądź cierpliwy, zadając pytania  Udzielaj wskazówek  Zachęcaj do popełniania błędów  Utwórz kod proszenia o pomoc  Kontroluj swój sposób mówienia  Powtarzanie poleceń  Szeptanie myśli  Komunikacja w szkole i w domu
 13.  WRAŻLIWOŚĆ SENSORYCZNA:  Słuch  Wzrok  Dotyk  Zapach  Smak  Otoczenie szkolne  i problemy sensoryczne  LĘK / NAPADY ZŁOŚCI:  Panuj nad emocjami  Piłka na stres  Naucz panowania nad gniewem  Bezpieczne miejsce
 14.  Terapia głębokiego ucisku  Bezpieczny przedmiot  Rozładowanie niepokoju  Odwracanie uwagi  Notes rzeczy niezrozumiałych  Regularna rejestracja  Ponoszenie właściwych konsekwencji  Systemy nagród (1. Czas podawania nagrody. 2. Konsekwencja. 3. Liczba wzmocnień. 4. Jakość wzmocnienia. 5. Nowość. )  Uwaga.
 15. OGRANICZENIA W ZAKRESIE INTERAKCJI SPOLECZNYCH. JAK MOŻNA POMÓC ?
 16.  Wspieraj ucznia z ZA w kontaktach społecznych  Ucz reguł właściwego postępowania społecznego  Naucz dziecko zwrotów, które mogą być zastosowane w różnych sytuacjach społecznych  Reguluj dystans społeczny ucznia z ZA wobec innych osób  Objaśniaj, co mogą czuć, myśleć, chcieć inne osoby  Pokazuj i ćwicz z dzieckiem różne style wypowiedzi  Pomagaj w kształtowaniu się u dziecka odpowiednich umiejętności  Chroń ucznia z ZA przed drażnieniem i dokuczaniem  Przygotuj zespół klasowy na współistnienie w nim dziecka z ZA  Dobieraj osoby spokojne, tolerancyjne, życzliwe, ale nie uległe, jako sąsiadów z ławek dla ucznia z ZA i partnerów w grupie zadaniowej  Korzystaj z systemu „kumpli”
 17. PROBLEMY Z KONCENTRACJĄ. JAK MOŻNA POMÓC?
 18.  Zidentyfikuj, usuń lub zminimalizuj zewnętrzne bodźce rozpraszające uwagę  Posadź ucznia z ZA z przodu sali  Walcz o uwagę dziecka  Ustal razem z uczniem niewerbalne sygnały, które można zastosować, gdy dziecko nie uczestniczy w lekcji  Podczas lekcji zwracaj się do ucznia z pytaniami dotyczącymi tematu  Na początku lekcji daj uczniowi z ZA plan aktywności  Akcentuj najważniejsze zagadnienia  Gdy zauważysz, że uczeń się wyłączył, przywołaj jego uwagę, po czym poproś inne dziecko o powtórzenie ostatnich treści  Kontroluj i uzupełniaj notatki dziecka z lekcji, dopilnuj, aby uczeń zapisał lub sam zapisz polecenia pracy domowej.
 19. PRZYJMIJ ZASADĘ, ŻE NAUCZYCIEL ODPOWIEDZIALNY JEST ZA ZAPISANIE INFORMACJI, DZIECKO, ZA WYKONANIE TEGO, CO ZAPISANE, A RODZIC, ZA DOPILNOWANIE WYKONANIA ZADANIA !!!
 20. JAK UCZNIOWIE Z ZA PRZYSWAJAJĄ WIEDZĘ?
 21.  Maja dobrą pamięć  Mogą przyswoić wiele informacji  Myślenie konkretne – wysoki poziom  Problemy z przyswajaniem treści abstrakcyjnych  Rozwiązują zadania w sposób niekonwencjonalny  Są bardzo skoncentrowane na swoich zainteresowaniach  Nie generalizują zdobytej wiedzy  Są specjalistami w swojej dziedzinie  Odmawiają wykonania „bezsensownych” dla nich zadań  Występuje u nich dużo „dys-” 
 22. JAK SPRAWDZAĆ NABYTĄ WIEDZĘ?
 23.  Zadawanie szczegółowych pytań  Formułowanie prostych poleceń  Kontrolowanie, aby dziecko miało jedno zadanie na raz  Prace pisemne/ sprawdziany należy dzielić na mniejsze części  Więcej czasu na odpowiedź  Upewnić się czy zrozumiało polecenie  Dostosować materiał do możliwości ucznia  Stosować karty pracy  Dać możliwość wykonywania pracy pisemnej na komputerze  Określić czas na wykonanie zadania.
 24. JAK OCENIAĆ UCZNIA Z ZESPOŁEM ASPERGERA?
 25.  Ocenę poziomu wiedzy i umiejętności ucznia należy skorelować z dostosowaniem wymagań edukacyjnych  W przypadku ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych ocenia się jego osiągnięcia w aspekcie rozwoju a nie w porównaniu z innymi uczniami  Nie jest to ocena obiektywna czyli przekrojowa  Jest to ocena sprawiedliwa dla ucznia  Ocena nie może prowadzić do regresu w nauce  Najważniejsze jest docenianie wysiłku ucznia, wzmacnianie jego sukcesów, motywowanie do rozwoju.
 26.  Dziecko z Zespołem Aspergera powinno uczęszczać do klas integracyjnych, ponieważ jest w nich zawsze dwóch nauczycieli – prowadzący lekcje i wspomagający, który nadzoruje naukę dzieci z zaburzeniami rozwoju.  W prawidłowym rozwoju dziecka z Z.A. bardzo ważna jest współpraca nauczycieli pracujących z dzieckiem.  Niezwykle istotne jest aby zarówno rodzice jak i nauczyciele w ten sam sposób reagowali na trudne zachowania dziecka i rozwijali te same sfery deficytowe.
 27. PLAN AKTYWNOŚCI
 28. PIKTOGRAM Y
 29. Żetonowy system wzmocnień. System motywacji w postaci plusów.BYŁAM DZIŚ GRZECZNA + + +
 30. LITERATURA  MATT WINTER „Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien” – poradnik. Wyd. Fraszka Edukacyjna  ANNA BUDZIŃSKA, MARTA WÓJCIK „Zespół Aspergera. Księga pytań i odpowiedzi”. Wyd. Harmonia  JOANNA ŚWIĘCICKA „Uczeń z Zespołem Aspergera. Praktyczne wskazówki dla nauczyciela”. Wyd. Impuls  ANNA BORKOWSKA, BEATA GROTOWSKA „Codzienność dziecka z Zespołem Aspergera”. Wyd. Harmonia  LUCYNA BABKOWICZ-LEWARTOWSKA „ Autyzm dziecięcy” Wyd. Impuls.  CAROL GREY „Nowe historyjki społeczne” Wyd. Harmonia.
Publicidad