IInnttrroodduucccciióónn aa llaa CCoommppuuttaacciióónn 
PPrrooffeessoorreess:: EErryyss PPiiññeerroo 
VVllaaddiimmiirr CC...
UUNNIIDDAADD VVII 
DDeessaarrrroolllloo ddee aallggoorriittmmooss oorriieennttaaddooss aa 
oobbjjeettooss ccoonn eessttrru...
EEssqquueemmaa ddee llaass EEssttrruuccttuurraass 
RReeppeettiittiivvaass 
Antes del ciclo 
Frecuencia Única 
Durante el 
...
Se conoce ccaannttiiddaadd ddee vveecceess aa 
rreeppeettiirr eell pprroocceessoo 
aa.. 11)) rreeppeettiirr ppaarraa 
EEll...
Se conoce ccaannttiiddaadd ddee vveecceess aa 
rreeppeettiirr eell pprroocceessoo 
aa.. 22)) rreeppeettiirr mmiieennttrraa...
Se ddeessccoonnooccee ccaannttiiddaadd ddee vveecceess 
aa rreeppeettiirr eell pprroocceessoo 
bb..11)) rreeppeettiirr mmi...
Se ddeessccoonnooccee ccaannttiiddaadd ddee vveecceess 
aa rreeppeettiirr eell pprroocceessoo 
bb..22)) rreeppeettiirr mmi...
EEjjeerrcciicciioo 11 
DDaaddoo llaarrggoo yy aanncchhoo ddee ttrreess rreeccttáánngguullooss,, 
ccaallccuullee ee iimmppr...
AAnnáálliissiiss ddeell pprroobblleemmaa 
LLiissttaa CCllaassiiffiiccaacciióónn 
LLaarrggoo-------------------------------...
AAnnáálliissiiss ddeell pprroobblleemmaa 
ff..mm.. 11)) LLeeeerr ((LLaarrggoo,, AAnncchhoo)) 
ff..mm.. 22)) CCaallccuullaa...
Diseño de llaa eessttrruuccttuurraa ddee llaa ccllaassee 
RReeccttáánngguulloo 
RReeccttáánngguulloo 
rreeaall LLaarrggoo ...
IImmpplleemmeennttaacciióónn eenn ppsseeuuddoolleenngguuaajjee 
//// DDeeffiinniicciióónn ddee llaa eessttrruuccttuurraa d...
IImmpplleemmeennttaacciióónn eenn ppsseeuuddoolleenngguuaajjee 
////MMééttooddooss pprrooppiiooss ddee llaa ccllaassee 
//...
rreeaall RReeccttáánngguulloo SSaaccaarrAAnncchhoo (( )) 
iinniicciioo 
rreettoorrnnaarr AAnncchhoo 
ffiinn 
rreeaall RRee...
IImmpplleemmeennttaacciióónn eenn ppsseeuuddoolleenngguuaajjee 
//// PPrrooggrraammaa ddee aapplliiccaacciióónn 
/////////...
IImmpplleemmeennttaacciióónn eenn ppsseeuuddoolleenngguuaajjee 
IInntteerrffaazzEEnnttrraaddaaRReeccttaanngguulloo(( RReec...
EEjjeerrcciicciioo 22 
DDaaddoo llaarrggoo yy aanncchhoo ddee vvaarriiooss 
rreeccttáánngguullooss,, ccaallccuullee ee iim...
//// PPrrooggrraammaa ddee aapplliiccaacciióónn 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Unidad VI. Un ciclo

477 visualizaciones

Publicado el

Estructuras repetitivas y ejemplos

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
477
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
262
Acciones
Compartido
0
Descargas
28
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Unidad VI. Un ciclo

 1. 1. IInnttrroodduucccciióónn aa llaa CCoommppuuttaacciióónn PPrrooffeessoorreess:: EErryyss PPiiññeerroo VVllaaddiimmiirr CCaammaaccaarroo
 2. 2. UUNNIIDDAADD VVII DDeessaarrrroolllloo ddee aallggoorriittmmooss oorriieennttaaddooss aa oobbjjeettooss ccoonn eessttrruuccttuurraass iitteerraattiivvaass oo rreeppeettiittiivvaass ssiimmpplleess.. 
 3. 3. EEssqquueemmaa ddee llaass EEssttrruuccttuurraass RReeppeettiittiivvaass Antes del ciclo Frecuencia Única Durante el Ciclo Frecuencia Múltiple Después del ciclo Frecuencia Única Condición Lógica
 4. 4. Se conoce ccaannttiiddaadd ddee vveecceess aa rreeppeettiirr eell pprroocceessoo aa.. 11)) rreeppeettiirr ppaarraa EEll ffoorrmmaattoo eess eell ssiigguuiieennttee:: rreeppeettiirr ppaarraa((eenntteerroo CCoonnttaaddoorr ←←VVIInniicciiaall,,CCoonnttaaddoorr << VVFFiinnaall,,CCoonnttaaddoorr←←CCoonnttaaddoorr++11) iinniicciioo //// GGrruuppoo ddee iinnssttrruucccciioonneess ffiinn
 5. 5. Se conoce ccaannttiiddaadd ddee vveecceess aa rreeppeettiirr eell pprroocceessoo aa.. 22)) rreeppeettiirr mmiieennttrraass--CCoonnttaaddoorr EEll ffoorrmmaattoo eess eell ssiigguuiieennttee:: eenntteerroo CCoonnttaaddoorr 00 //// CCrreeaacciióónn ee iinniicciiaalliizzaacciióónn ddee llaa vvaarriiaabbllee ddee ccoonnttrrooll ddeell cciicclloo.. rreeppeettiirr mmiieennttrraass ((CCoonnttaaddoorr << VVFFiinnaall)) //// CCoommpprroobbaacciióónn ddee llaa vvaarriiaabbllee ddee ccoonnttrrooll ddeell cciicclloo iinniicciioo ////GGrruuppoo ddee iinnssttrruucccciioonneess CCoonnttaaddoorr←←CCoonnttaaddoorr++11 //// IInnccrreemmeennttoo ddeell vvaalloorr ddee llaa vvaarriiaabbllee ddee ccoonnttrrooll ddeell cciicclloo ffiinn
 6. 6. Se ddeessccoonnooccee ccaannttiiddaadd ddee vveecceess aa rreeppeettiirr eell pprroocceessoo bb..11)) rreeppeettiirr mmiieennttrraass--IInntteerraacccciióónn ccoonn eell uussuuaarriioo SSee uuttiilliizzaa ccuuaannddoo llaa ccaannttiiddaadd ddee ddaattooss aa pprroocceessaarr eess rreellaattiivvaammeennttee ppeeqquueeññaa.. EEssttrruuccttuurraa:: aallffaannuumméérriiccoo RReessppuueessttaa←←””SSii”” rreeppeettiirr mmiieennttrraass ((RReessppuueessttaa==””SSii””’’)) iinniicciioo //// IInnssttrruucccciioonneess eessccrriibbiirr ““¿DDeesseeaa pprroocceessaarr mmááss ddaattooss SSii//NNoo??”” lleeeerr RReessppuueessttaa ffiinn
 7. 7. Se ddeessccoonnooccee ccaannttiiddaadd ddee vveecceess aa rreeppeettiirr eell pprroocceessoo bb..22)) rreeppeettiirr mmiieennttrraass--CCeennttiinneellaa SSee uuttiilliizzaa ccuuaannddoo llaa ccaannttiiddaadd ddee ddaattooss aa pprroocceessaarr eess ssiiggnniiffiiccaattiivvaammeennttee ggrraannddee.. LLaa vvaarriiaabbllee cceennttiinneellaa ffoorrmmaa ppaarrttee ddee llooss ddaattooss ddee eennttrraaddaa ddeell pprroobblleemmaa.. EEssttrruuccttuurraa:: LLeeeerr__EEnnttrraaddaaCCiicclloo((VVaarriiaabblleeCCeennttiinneellaa)) rreeppeettiirr mmiieennttrraass ((VVaarriiaabbllee__cceennttiinneellaa <<>> VVaalloorr)) iinniicciioo LLeeeerr__OOttrroossDDaattooss((VVaarriiaabbllee11,, VVaarriiaabbllee22……)) //// IInnssttrruucccciioonneess LLeeeerr__EEnnttrraaddaaCCiicclloo((VVaarriiaabblleeCCeennttiinneellaa)) ffiinn
 8. 8. EEjjeerrcciicciioo 11 DDaaddoo llaarrggoo yy aanncchhoo ddee ttrreess rreeccttáánngguullooss,, ccaallccuullee ee iimmpprriimmaa eell áárreeaa ddee ccaaddaa uunnoo ddee eellllooss..
 9. 9. AAnnáálliissiiss ddeell pprroobblleemmaa LLiissttaa CCllaassiiffiiccaacciióónn LLaarrggoo---------------------------------------------------------------------- AAttrriibbuuttoo//RReeccttáánngguulloo AAnncchhoo-------------------------------------------------------------------- AAttrriibbuuttoo//RReeccttáánngguulloo RReeccttáánngguulloo------------------------------------------------------ CCllaassee CCaallccuullaarr eell áárreeaa------------------------------------------ MMééttooddoo//RReeccttáánngguulloo
 10. 10. AAnnáálliissiiss ddeell pprroobblleemmaa ff..mm.. 11)) LLeeeerr ((LLaarrggoo,, AAnncchhoo)) ff..mm.. 22)) CCaallccuullaarr ee iimmpprriimmiirr eell áárreeaa ÁÁrreeaa ←← LLaarrggoo**AAnncchhoo DDiiaaggrraammaa:: rreeppeettiirr ppaarraa((eenntteerroo CCoonntt11,, CCoonntt<<==33,, CCoonnttCCoonntt++11)) 12
 11. 11. Diseño de llaa eessttrruuccttuurraa ddee llaa ccllaassee RReeccttáánngguulloo RReeccttáánngguulloo rreeaall LLaarrggoo rreeaall AAnncchhoo AAssiiggnnaarrLLaarrggoo((rreeaall ↓↓LLgg)) AAssiiggnnaarrAAnncchhoo((rreeaall ↓↓AAnn)) rreeaall SSaaccaarrLLaarrggoo(()) rreeaall SSaaccaarrAAnncchhoo(()) rreeaall CCaallAArreeaa(())
 12. 12. IImmpplleemmeennttaacciióónn eenn ppsseeuuddoolleenngguuaajjee //// DDeeffiinniicciióónn ddee llaa eessttrruuccttuurraa ddee llaa ccllaassee ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ccllaassee RReeccttáánngguulloo iinniicciioo pprriivvaaddoo:: rreeaall LLaarrggoo,, AAnncchhoo ppúúbblliiccoo:: AAssiiggnnaarrLLaarrggoo ((rreeaall ↓↓ LLgg)) AAssiiggnnaarrAAnncchhoo ((rreeaall ↓↓ AAnn)) rreeaall SSaaccaarrLLaarrggoo (()) rreeaall SSaaccaarrAAnncchhoo (()) rreeaall CCaallAArreeaa (()) ffiinn //// CCllaasseeRReeccttáánngguulloo
 13. 13. IImmpplleemmeennttaacciióónn eenn ppsseeuuddoolleenngguuaajjee ////MMééttooddooss pprrooppiiooss ddee llaa ccllaassee ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// RReeccttáánngguulloo AAssiiggnnaarrLLaarrggoo ((rreeaall ↓↓ LLgg)) iinniicciioo LLaarrggoo ←← LLgg ffiinn RReeccttáánngguulloo AAssiiggnnaarrAAnncchhoo ((rreeaall ↓↓ AAnn)) iinniicciioo AAnncchhoo ←← AAnn ffiinn rreeaall RReeccttáánngguulloo SSaaccaarrLLaarrggoo (( )) iinniicciioo rreettoorrnnaarr LLaarrggoo ffiinn
 14. 14. rreeaall RReeccttáánngguulloo SSaaccaarrAAnncchhoo (( )) iinniicciioo rreettoorrnnaarr AAnncchhoo ffiinn rreeaall RReeccttáánngguulloo CCaallAArreeaa (()) iinniicciioo rreeaall ÁÁrreeaa ÁÁrreeaa ←← LLaarrggoo ** AAnncchhoo rreettoorrnnaarr ÁÁrreeaa ffiinn
 15. 15. IImmpplleemmeennttaacciióónn eenn ppsseeuuddoolleenngguuaajjee //// PPrrooggrraammaa ddee aapplliiccaacciióónn ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pprriinncciippaall(( )) iinniicciioo RReeccttáánngguulloo OObbjjRReeccttáánngguulloo ////CCrreeaacciióónn ddeell oobbjjeettoo rreeppeettiirr ppaarraa((eenntteerroo CCoonntt11,, CCoonntt<<==33,, CCoonnttCCoonntt++11)) iinniicciioo IInntteerrffaazzEEnnttrraaddaa((OObbjjRReeccttaanngguulloo)) IInntteerrffaazzSSaalliiddaa((OObbjjRReeccttaanngguulloo,,CCoonntt)) ffiinn //// CCiicclloo ffiinn //// CCuueerrppoo PPrriinncciippaall
 16. 16. IImmpplleemmeennttaacciióónn eenn ppsseeuuddoolleenngguuaajjee IInntteerrffaazzEEnnttrraaddaaRReeccttaanngguulloo(( RReeccttaanngguulloo ↑↑ OObbjjRReeccttaanngguulloo)) iinniicciioo rreeaall LLgg,,AAnn ////DDeeffiinniicciióónn ddee vvaarriiaabblleess eessccrriibbiirr ““EEssccrriibbaa eell llaarrggoo ddeell rreeccttáánngguulloo”” lleeeerr LLgg oobbjjRReeccttáánngguulloo.. AAssiiggnnaarrLLaarrggoo((LLgg)) ff..mm.. 11)) LLeeeerr ((LLaarrggoo,, AAnncchhoo)) eessccrriibbiirr ““EEssccrriibbaa eell aanncchhoo ddeell rreeccttáánngguulloo”” lleeeerr AAnn oobbjjRReeccttáánngguulloo.. AAssiiggnnaarrAAnncchhoo((AAnn)) ffiinn IInntteerrffaazzSSaalliiddaaRReeccttaanngguulloo(( RReeccttaanngguulloo ↓↓ OObbjjRReeccttaanngguulloo,, eenntteerroo CCoonntt)) iinniicciioo eessccrriibbiirr ““ EEll rreeccttaanngguulloo NNrroo ““,,CCoonntt,, ““ ddee mmeeddiiddaass:: ”” eessccrriibbiirr””LLaarrggoo ““ OObbjjRReeccttaanngguulloo..SSaaccaarrLLaarrggoo(( )) eessccrriibbiirr””AAnncchhoo ““ OObbjjRReeccttaanngguulloo..SSaaccaarrAAnncchhoo(( )) eessccrriibbiirr ““TTiieenneenn ppoorr áárreeaa ““,,OObbjjRReeccttaanngguulloo..CCaallAArreeaa ffiinn
 17. 17. EEjjeerrcciicciioo 22 DDaaddoo llaarrggoo yy aanncchhoo ddee vvaarriiooss rreeccttáánngguullooss,, ccaallccuullee ee iimmpprriimmaa eell áárreeaa ddee ccaaddaa uunnoo ddee eellllooss..
 18. 18. //// PPrrooggrraammaa ddee aapplliiccaacciióónn ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pprriinncciippaall(( )) iinniicciioo RReeccttáánngguulloo OObbjjRReeccttáánngguulloo ////CCrreeaacciióónn ddeell oobbjjeettoo aallffaannuumméérriiccoo RReessppuueessttaa ←←””SSii”” rreeppeettiirr mmiieennttrraass ((RReessppuueessttaa==””SSii””)) iinniicciioo IInntteerrffaazzEEnnttrraaddaa((OObbjjRReeccttaanngguulloo)) IInntteerrffaazzSSaalliiddaa((OObbjjRReeccttaanngguulloo)) eessccrriibbiirr ““¿DDeesseeaa pprroocceessaarr mmááss ddaattooss SSii//NNoo??”” lleeeerr RReessppuueessttaa ffiinn //// CCiicclloo ffiinn //// CCuueerrppoo PPrriinncciippaall

×