Rehasoft - Presentació en català

318 visualizaciones

Publicado el

Rehasoft és una empresa a la vanguarda de les Noves Tecnologies Educatives, desenvolupant productes que milloren la lectura, l’escriptura, l’aprenentatge i la comunicació. L’equip de Rehasoft, amb més de 15 anys d’experiència, es dedica a les solucions per a persones amb Dislèxia, TDAH, Baixa Visió i 3ª Edat, obtenint molt bons resultats en el rendiment acadèmic escolar. Oferim productes que milloren la qualitat de vida de persones amb Necessitats Educatives Especials.

0 comentarios
1 recomendación
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
318
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
6
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
1
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Rehasoft - Presentació en català

 1. 1. Rehasoftwww.rehasoft.comPresentació online
 2. 2. DE NOSALTRES• Empresa sueca-catalana.• Més de 15 anys dexperiència en la educació especial.• Eines de Detecció, Reeducació i Accessibilitat.• Dislèxia, Discalculia i TDAH
 3. 3. Solució integral de Rehasoft percombatre el fracàs escolar Centre Escolar Ordinadors Dislèxia Continguts Digitals Educació Noves TDAH Especial Tecnologies Xarxes Informàtiques Discalcúlia Pissarres Digitals Eines i Solucions Detecció Reeducació Accessibilitat Adaptacions Implementació i Curriculars Formació Rehasoft
 4. 4. FRACÀS ESCOLAR:• El 31,9% dels graduats d’ESO no acaben els estudis postobligatoris,xifra que està per sobre de la mitjana estatal (31%) i de l’europea(15,2%).• S’estima que els trastorns d’aprenentatge tenen una prevalença entrei el 15% i són la causa principal del fracàs escolar.• Als països a on els nens amb DEA tenen accés en el propi centre a programes informàtics especialitats, la prevalença de fracàs escolarés significativament menor (<5%).
 5. 5. Què aporta lús del software?• Multisensorialitat• Autonomia = Augment de la motivació i la independència• Disminució de la frustració• Augment de la velocitat lectora• Millor comprensió lectora• Millora de la ortografia natural i arbitrària• Increment del gust i interès per la lectura• Increment del rendiment escolar• Increment de l’atenció i la concentració• Augment de l’autoestima
 6. 6. El software deRehasoft• DiTres• MeMotiva junior i sènior• MeMotiva Flex• Mots Encreuats i Més• Lletres amb Més• Clicker 5• Dedix i Dedis• AULA
 7. 7. DiTres• Llegeix textos electrònics (pàgines web, Word, Pdf)• Aprenentatge multisensorial• Predicció de paraules• Auto-correcció a través de l’oïda• Augment de la comprensió lectora• Increment de l’autonomia i la motivació
 8. 8. MeMotiva• Entrenament de la Memòria de Treball• Aprenentatge multisensorial• Sistema de recompensa• Millora del Rendiment Escolar• MeMotiva Junior i MeMotiva Senior
 9. 9. MeMotiva Flex• Entrenament de la Memòria de Treball• Dirigit a professionals• Es poden crear nous programes d’entrenament• 40 exercicis diferents• Qüestionaris davaluació de lalumne• Aprenentatge multisensorial• Sistema de recompensa• Millora del Rendiment Escolar
 10. 10. Mots Encreuats iMés• Eina de lectoescriptura• Lletrejar• Pronunciació• Vocabulari• 4 exercicis diferents: • Mots encreuats • Cerca de paraules • Aparellar paraules i dibuixos • Trobar les lletres que falten
 11. 11. Lletres amb Més • Reconeixement i ús de les lletres • Millora de la memòria visual • Treball de consciència fonològica • S’adapta als coneixements de l’alumne/a • 12 exercicis
 12. 12. Clicker 5• Eina molt versatil• Permet treballar totes les áreas de l’aprenentatge• Dirigit a professionals• Permet crear infinitat d’exercicis• Paquets d’exercicis creats: • Pack d’exercicis en castellà • Pack d’exercicis en català • Clicker SuperDrive
 13. 13. DeDix i DeDis • Tests on-line de detecció precoç de la dislèxia i la Discalcúlia • Especialment dirigit a centres escolars
 14. 14. AULA: TEST DE DETECCIÓ TDAHQUÈ AVALUA?• Atenció sostinguda• Atenció dividida visual i auditiva• Impulsivitat• Activitat motora excessiva (Hiperactivitat)• Tendència a la distracció (sensor de moviment)• Velocitat de processament
 15. 15. CLIENTS DESTACATS• ONCE (Organización Nacional de Cecs de Espanya)• CARM (Conselleria d’Educació, Formació i Treball de Murcia)• Les Universitats de Barcelona, Granada, Màlaga, Illes B a l e a r e s , A l a c a n t, S a r a g o s s a , M u r c i a , C a s t i l l a l a M a n c h a , Sevilla• Fundació de Síndrome de Down, Cantàbria• Fundació Collserola, Barcelona• Escola Casas. Barcelona• Escola Ferran i Clua. Sant Cugat• Escola Pia. Terrassa• E s c o l a D av i n c i . V i l a s s a r• I E S L l o r e n s G a r c í a F o n t. B a r c e l o n a• Fundació Parc Taulí• SAR Residencial i Asistencia de Madrid• Pont del Dragó, Barcelona• Aproximadament 120 centres escolars i 300 gabinets de logopèdia i psicologia.
 16. 16. COL·LABORACIONS i INVESTIGACIONS• P r o j e c te E u r o p e u “ A N À L I SI D E L A I N D U S TR IA E U R O P EA D ’ A J U D ES TÉ C N I Q UES TI C ” p e r l a u n i t a t d e e - i n c l u s i ó d e l a C o m i s i ó E u r o p ea e n c o l · l a b or a c i ó a m b l ’ A s s o c i ac i ó p e r l ’ Ava n ç d e l e s Te c n o l og i es d e R e c o l z a men t a E u r o p a ( A A A TE )• L’I n s titut d e Bio m ec à n i c a d e Va è e n c i a i l ’ e m p r e sa “ N ex t G e n e r a ti on f o r A l l ” ( N G 4 a l l , P a ï s o s B a i x o s ) .• Te c h n o s i te , e m p r e s a t e c n o l òg i c a d e G r u p o F u n d o s a e n u n a i n i c i a t i va d e I N G E N I O d e l g o v e r n E s p a n y ol g e s t i o n ad a p e l C D TI ( C e n t r o d e D e s a r r oll o Te c n o l ó gi c o I n d u s tr i a l)
 17. 17. GRÂCIES PER LA SEVA ATENCIÓ Sandra López Lucea sandra@rehasoft.com Urban Pettersson urban@rehasoft.com

×