Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Substitution not Transformation

Some Portions derived From Preaching of Ptr Tullian Tcvidjian and Translated scripts from Michael Horton

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Substitution not Transformation

 1. 1. Substitution not Transformation Focus is Christ Finished Work Not Christian life
 2. 2. The focus and foundation of Christian Faith is the FORGIVENESS OF SINS. - Liberate
 3. 3. He came to be conquered. We thought we can take over and take dominion. In some ways, we don’t mirror the Head. Jesus came to be conquered.
 4. 4. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton In His Heidelberg Disputation, Martin Luther contrasted the “theology of the cross” with the “theology of glory”; the former embraces God as he is clothed in the humility of Golgotha while the latter looks for a direct sight of God in his blinding majesty.
 5. 5. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton Sa kanyang Heidelberg Disputation, si Martin Luther ay nagpahayag ng pagkasalungat ng “theology of the cross” with the “theology of glory”; Ang nauna ay niyayakap ang Diyos habang siya ay nakasuot ng kapakumbabaan ng Golgotha habang ang huli ay tumitingin sa direkta pananaw ng Diyos sa Kaniyang nakakasilaw na kaluwalhatian.
 6. 6. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton Even the disciples assumed that Christ was going to Jerusalem in order to inaugurate a kingdom of glory, restoring the old covenant theocracy by driving out the pagan overlords and their corrupt servants among the Jewish establishment.
 7. 7. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton Kahit maging mga disipulo ay nag- akala na si Cristo ay pupunta sa Jerusalem upang in inaugurate ang kaharian ng kaluwalhatian, nirerestore ang old covenant theocracy sa pamamagitan ng pagpapa-alis ng mga pagan overlords at kanilang mga korupt na lingkod sa Jewish na pamunuan.
 8. 8. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton Like aids to a political candidate on the bus from the backwoods to the big city, they thought that Jerusalem meant power, glory, and the inauguration of the kingdom of the Messiah with fanfare.
 9. 9. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton Tulad ng aids ng kandidatong politiko sa bus mula sa probinsya patungo sa malaking bayan, ang inakala nila sa kanilang isipan na ang ibig sabihin ng Jerusalem ay kapangyarihan, kaluwalhatian at inauguration ng kaharian ng Messiah with fanfare.
 10. 10. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton Even when Jesus prepared them for his sacrificial death, they changed the subject and Peter even rebuked Jesus for being a negative thinker. After Jesus fed the five thousand as the Bread of Life from heaven
 11. 11. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton Kahit nuong si Jesus ay inihanda sila para sa Kanyang sakripisyong pagkamatay, kanilang pinalitan ang usapan at si Pedro ay ni-rebuke si Jesus sa pagiging negative thinker. Matapos magpakain ng limang libo ng tinapay ng buhay mula sa langit.
 12. 12. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton Peter offered that marvelous confession of Jesus: “You are the Christ of God.” On the heels of his confession, Jesus foretells his crucifixion and resurrection.
 13. 13. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton Naghain si Pedro ng isang marvelous pag-amin tungkol kay Jesus: “Ikaw ang the Kristo ng Diyos.” Sa paanan ng kanyang pag-amin, Jesus ipinahayag ang mangyayari sa panghinaharap patungkol sa kanyang crucifixion and resurrection.
 14. 14. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton In Mark’s account we read, “And he said this plainly. And Peter took him aside and began to rebuke him.” - (Mark 8:32)
 15. 15. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton Sa panulat ni Marcos mababasa natin “Malinaw ang sinabi niya ito sa kanila dahil dito’y dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan.” - (Mark 8:32)
 16. 16. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton Evidently, “Christ of God” did not mean for Peter – at least at this point – the sin-bearing Lamb For Peter,
 17. 17. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton Mapapatunayan, “Kristo ng Diyos” Hindi ibig sabihin kay Pedro – at least nuong panahong ito – Ang sin-bearing Lamb para kay Pedro
 18. 18. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton For Peter, the goal of the journey was glory rather than shame. “But turning and seeing his disciples, he rebuked Peter and said, “Get behind me Satan! For you are not setting your mind on the things of God but on the things of man.” - (Mark 8:33)
 19. 19. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton Para kay Pedro ang goal ng paglalakbay ay kaluwalhatian kaysa kahihiyan. “Ngunit tumalikod si Jesus, tumingin sa mga alagad, at sinabi kay Pedro, “Umalis ka sa harap ko, Satanas! Ang iniisip mo’y hindi galing sa Diyos kundi sa tao.” - (Mark 8:33)
 20. 20. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton Echoing Satan’s temptation to get to go around the cross instead of through it to glory – in other words, the opportunity to have his best life now – Peter was unwittingly trying to distract Jesus from his mission.
 21. 21. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton Ang nag-eecho na temptasyon ni Satanas ay imbis na manatili lamang sa krus bagkus ay sa pamamagitan ng kaluwalhatian – sa ibang salita Ang oportunidad ay upang magkaraoon ng pinakamabuting buhay ngayon. Si Pedro ay sinusubukan i-distract si Jesus sa kaniyang misyon.
 22. 22. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton Jesus went on to indicate to his disciples that this journey is a cross story, not a glory story, and anyone who wants to follows him must get that story right. (vv.34-38)
 23. 23. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton Jesus nagpatuloy na ipahayag sa kaniyang mga disipulo na ang Kaniyang paglalakbay ay istorya ng krus hindi istorya ng kaluwalhatian, at ang sinumang nais na sumunod sa Kaniya ay dapat na makuha ang istoryang ito ng tama. (vv.34-38)
 24. 24. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton Even after Peter (with James and John) beheld the transfiguration of Christ on the mountain, with Moses and Elijah attesting to Jesus Christ (Luke 9:28-36), he does not get the point.
 25. 25. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton Kahit pagkatapos ni Pedro (Kasami si Santiago at Juan) nasaksihan ang Pagbabagong- anyo ni Jesus sa bundok, Kasama si Moses at Elijah Nagpapatunay kay Jesus Christ (Luke 9:28-36), hindi niya ito nakuha.
 26. 26. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton Jesus again tells the disciples, this time with greater emphasis, “Let these words sink into your ears: The Son of Man is about to be delivered into the hands of men.’
 27. 27. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton Sinabing muli ni Jesus sa Kaniyang mga disipulo, itong panahon na ito ay may malalim na diin, “Pakinggan ninyo at tandaan itong sinasabi ko: Ang Anak ng Tao ay ipagkakanulo sa kamay ng mga tao.”
 28. 28. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton But they did not understand this saying, and it was concealed from them, so that they may, so that they might not perceive it.
 29. 29. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton Ngunit hindi nila ito naunawaan sapagkat inilihim sa kanila ang kahulugan nito.
 30. 30. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton And they were afraid to ask him about this saying” vv. 43-45, emphasis added). When a Samaritan village rejected their preaching of the Good News, James and John (the “sons of the thunder”) ask Jesus, “Lord, do you want us to tell fire to come down from heaven and consume them?’
 31. 31. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton Natakot naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig niyang sabihin.” vv. 43-45, malalim na diin indinagdag). Nuong sa isang nayon na Samaritan ay tinanggihan ang pagpapahayag ng Mabuting Balita, Si Santiago at Juan (the “sons of the thunder”) ay tinanong si Jesus, “ Gusto ba ninyong magpaulang kami ng apoy mula sa langit upang sila’y lipulin.”
 32. 32. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton But he turned and rebuked them. And they went on to another village” v. 51-56
 33. 33. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton Ngunit hinarap sila ni Jesus at sila’y pinagalitan. v. 51-56
 34. 34. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton Do you see a pattern here? In spite of the fact that Peter has offered a marvelous confession of Jesus as the Christ of God, and his repeated reference to his crucifixion, they are theologians of glory.
 35. 35. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton Nakita mo ang pattern dito? Kahit na sa katotohanan na nagpahayag ng isang marvelous na confession si Pedro bilang Kristo ng Diyos, at ang kaniyang nauulit na reference sa kaniyang pagkapako, sila ay theologians ng kaluwalhatian.
 36. 36. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton They do not expect danger, suffering, and peril up ahead, but the inauguration of the King of Jews, in regal splendor. In his second coming, Jesus will come in glory and power, judgment and wrath, but now he comes in weakness, suffering, humiliation, and a sin bearing death.
 37. 37. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton Hindi nila in-expect ang kapahamakan, paghihirap, at panganib sa hinanaharap, subalit ang inauguration ng Hari ng Hudyo, sa Kanyang regal splendor. Sa Kaniyang pangalawang pagbabalik, si Jesus ay darating sa Kaniyang kaluwalhatian at kapangyarihan, paghuhusga at galit, subalit ngayon siya ay nagtungo sa pamamagitan ng kahinaan, kahirapan, kahihiyan at nag- aakong kasalanang kamatayan.
 38. 38. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton While the object of the apostles’ testimony and witness in the New Testament is always to Christ’s person and work, we typically use these words to refer to Christ’s person and work, we typically use these words to refer to our own experience, transformation, and improved lives.
 39. 39. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton Habang ang testimonya at witness ng mga apostol sa Bagong Tipan ay palaging Ang Christ’s person and work, kadalasan ginagamit natin ang Christ’s person and work, kadalasan ginagamit natin itong mga salitang ito patungkol sa ating sariling karanasan, transformation o pagbabago at mga nag-improved na pamumuhay.
 40. 40. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton I am not say that there is place for this, but its priority suggests that we have made ourselves the main attraction. Instead of finding ourselves in God’s story, we create a supporting role for God in our own narratives of personal and societal transformation.
 41. 41. Getting Story Straight Gospel Driven Life by Michael Horton Hindi ko sinasabi na walang lugar para sa ganito, subalit ang prioridad ay nagsusugest na ginagawa natin ang ating mga sarili ang pangunahing atraskyon. Imbis na ating makikita ang ating sarili sa istorya ng Diyos, ginagawa nating supporting role ang Diyos sa ang ating sariling istorya ng personal at pagbabago sa lipunan.
 42. 42. He came to be conquered. We thought we can take over and take dominion. In some ways, we don’t mirror the Head. Jesus came to be conquered.
 43. 43. “Si Cristo ang larawan ng Diyos na di-nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha.” - Colosas 1:15
 44. 44. “Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espirituwal na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya.” - Colosas 1:16
 45. 45. “Siya ang una sa lahat, at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya.” - Colosas 1:17
 46. 46. “Siya ang ulo sa ng iglesya ng kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay sa kamatayan, upang siya’y maging pangunahin sa lahat.” - Colosas 1:18
 47. 47. “Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa Anak.” - Colosas 1:19
 48. 48. “At sa pamamagitan ng Anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa ay ipagkasundo sa kanya. Nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang Anak na inialay sa krus.” - Colosas 1:20
 49. 49. “Dati, kayo ay malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama.” - Colosas 1:21
 50. 50. “Ngunit naging tao ang Anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay ipinagkasundo kayo sa Diyos. Nang sa gayon, ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis.” - Colosas 1:22
 51. 51. “Subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng Magandang Balita na inyong narinig.” - Colosas 1:23 a
 52. 52. SOURCE OF JESUS STRENGTH “During the time of Jesus Christ’s persecution He open not his mouth at his defense. Jesus had no need to defend himself.”
 53. 53. SOURCE OF JESUS STRENGTH “Father, forgive them for they know not what they do.” RESTING IN LOVE
 54. 54. “Mga kapatid, ipinapakiusap din namin na inyong pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang mahinang loob, at kalingain ang mga mahihina. Maging matiyaga kayo sa lahat.” - 1 Tesalonica 5:14
 55. 55. “Huwag kayong gumamit ng masasamang salita kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakaririnig.” - Ephesians 4:29
 56. 56. “At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo’y tutubusin pagdating ng takdang araw.” - Ephesians 4:30
 57. 57. “Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa.” - Ephesians 4:31
 58. 58. “Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pabirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos.” - Ephesians 5:4
 59. 59. “Sa halip, maging mabait kayo at maawin; magpatawad kayo sa isa’t isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo.” - Ephesians 4:32
 60. 60. “Kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito.” - 2 Corinto 10:3
 61. 61. “Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagbagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran.” - 2 Corinto 10:4
 62. 62. “Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagbagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran.” - 2 Corinto 10:4
 63. 63. “Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos, at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Cristo.” - 2 Corinto 10:5
 64. 64. “Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang ang daang papuntang kapahamakan, at ito dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon.” - Mateo 7:13-14
 65. 65. Welcome to the League of the Guilty
 66. 66. “Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, “Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman.” - John 8:12
 67. 67. JESUS LOVES THE SINNER . As a Church of Jesus, Are we loving to the sinner just like Jesus?
 68. 68. The focus and foundation of Christian Faith is the FORGIVENESS OF SINS
 69. 69. HIS Kindness leads us to repentance. “O hinahamak mo ang Diyos, Sapagkat siya’y napakabait, matiisin at mapagpasensiya? Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan?” - Romans 2:4-6

×