Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Οικονομετρική ανάλυση με την μέθοδο system GMM σε δεδομένα τύπου PANEL.

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Θεσσαλονίκη, 2022
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών
2ος
Κύκλος Σπουδών: ΠΜΣ στα Οικονομι...
1
Εισαγωγή
Τους τελευταίους αιώνες, η μετάβαση από τον αγροτικό στον βιομηχανικό πολιτισμό
προχωρούσε συνεχώς με αυξανόμεν...
2
τις αναπτυγμένες χώρες. Οι σχέσεις μεταξύ αυτών των μεταβλητών είναι πολύπλευρες
και πολύπλοκες και μπορούν να χωριστούν...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 21 Anuncio

Οικονομετρική ανάλυση με την μέθοδο system GMM σε δεδομένα τύπου PANEL.

Descargar para leer sin conexión

Η επίδραση της Οικονομικής Μεγέθυνσης και της κατανάλωσης Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ανάλυση με τη μέθοδο system GMM σε πάνελ των 49 πλουσιότερων κρατών.

Η επίδραση της Οικονομικής Μεγέθυνσης και της κατανάλωσης Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ανάλυση με τη μέθοδο system GMM σε πάνελ των 49 πλουσιότερων κρατών.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (15)

Anuncio

Οικονομετρική ανάλυση με την μέθοδο system GMM σε δεδομένα τύπου PANEL.

 1. 1. Θεσσαλονίκη, 2022 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών 2ος Κύκλος Σπουδών: ΠΜΣ στα Οικονομικά Μάθημα: Προχωρημένη Οικονομετρία Η επίδραση της Οικονομικής Μεγέθυνσης και της κατανάλωσης Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ανάλυση με τη μέθοδο system GMM σε πάνελ των 49 πλουσιότερων κρατών. Φοιτητής: Αλέξανδρος- Γεώργιος Κοτόπουλος alexkoto@econ.auth.gr Φοιτητής: Σκορδής Δημήτριος, dtskordis@econ.auth.gr
 2. 2. 1 Εισαγωγή Τους τελευταίους αιώνες, η μετάβαση από τον αγροτικό στον βιομηχανικό πολιτισμό προχωρούσε συνεχώς με αυξανόμενο ρυθμό. Οι μετατοπίσεις αυτές έφεραν οφέλη, εκτός από την αυξημένη κατανάλωση ενέργειας, την αστικοποίηση και την τεχνολογική πρόοδο, που αποτελούν και τις κύριες αιτίες της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Αρχικά, ο εφησυχασμός που προέκυψε από τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου που επέτρεψαν οι τεχνολογικές εξελίξεις μπορεί να καθυστέρησε ή να μείωσε την προσοχή στην περιβαλλοντική υποβάθμιση- ωστόσο, η περιβαλλοντική υποβάθμιση έχει αναδειχθεί μεταξύ των πιο πιεστικών σύγχρονων ζητημάτων. Οι οικονομολόγοι, οι ερευνητές, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι κυβερνήσεις εργάζονται όλοι σκληρά για τη δημιουργία υγιών οικονομιών που περιλαμβάνουν περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Η περιβαλλοντική υποβάθμιση συγκαταλέγεται μεταξύ των σοβαρότερων παγκόσμιων προκλήσεων και μπορεί να έχει επιζήμιο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ατόμων. Οι αυξημένες εκπομπές CO2 είναι η κύρια αιτία της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και η υπερθέρμανση του πλανήτη αποτελεί σοβαρή απειλή για το παγκόσμιο κλιματικό σύστημα. Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), οι τομείς της ενέργειας και της στέγασης ευθύνονται για το 18% των παγκόσμιων εκπομπών CO2, οι οποίες αυξάνονται συνεχώς, αποτελώντας σημαντική απειλή για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Σύμφωνα με την έκθεση, ένας τρόπος για την εξάλειψη αυτού του κινδύνου είναι η ενσωμάτωση καθαρών πηγών ενέργειας μέσω της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Προβλέπεται ότι οι εκπομπές CO2 θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 0,4-0,9 δισεκατομμύρια τόνους ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μεταξύ 2010 και 2020. Πολλοί υποστηρίζουν ότι τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν κρίσιμη πτυχή της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Στις ανεπτυγμένες χώρες, τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης προβλέπεται να ευθύνονται για το 3%-8% του παγκόσμιου αποτυπώματος της κλιματικής αλλαγής Οι σχέσεις μεταξύ του CO2, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) και της κατανάλωσης ανανεώσιμης ενέργειας (REC), είναι ένα ουσιαστικό θέμα έρευνας για
 3. 3. 2 τις αναπτυγμένες χώρες. Οι σχέσεις μεταξύ αυτών των μεταβλητών είναι πολύπλευρες και πολύπλοκες και μπορούν να χωριστούν σε τρεις ερευνητικούς τομείς. Η επιβεβαίωση της υπόθεσης της περιφερειακής καμπύλης Kuznets (EKC) αποτελεί το επίκεντρο του πρώτου ερευνητικού τομέα. Η υπόθεση αυτή, η οποία προτάθηκε από τους Grossman και Kruger , υποστηρίζει ότι οι δείκτες περιβαλλοντικής ρύπανσης (π.χ. CO2 και SO2.) και η οικονομική ανάπτυξη έχουν αντίστροφη σχέση σχήματος U. Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή, η αυξημένη οικονομική ανάπτυξη θα αυξήσει τη ρύπανση μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο καμπής, μετά το οποίο η αύξηση της ανάπτυξης θα μειώσει τη ρύπανση. Η υπόθεση EKC έχει επικυρωθεί σε πολλές μελέτες. Αντίθετα, οι Richmond και Kaufman, Begum κ.ά. , Robalino-López κ.ά. και Mikayilov κ.ά. έχουν παρουσιάσει στοιχεία που υποδεικνύουν την ακυρότητα της υπόθεσης EKC. Η επίδραση των REC και NREC στο CO2 είναι το επίκεντρο του δεύτερου ερευνητικού τομέα. Λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση αυτή, η αύξηση των REC έχει αρνητική επίδραση στο CO2, ενώ η αύξηση των NREC φαίνεται να έχει θετική επίδραση στη ρύπανση του περιβάλλοντος. Μετά από ενδελεχή βιβλιογραφική ανασκόπηση, διαπιστώθηκε ότι η διερεύνηση της επίδρασης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο CO2 και την οικονομική ανάπτυξη με το διαχωρισμό της ενέργειας σε ανανεώσιμη και μη ανανεώσιμη ενέργεια, θα συμβάλει σημαντικά στη βιβλιογραφία. Αυτές οι προκλήσεις και οι δυνητικοί συσχετισμοί αποτελούν την κινητήρια δύναμη πίσω από την παρούσα μελέτη. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τις επιπτώσεις του ΑΕΠ και των REC στο CO2 σε ένα πάνελ των 49 κρατών με τα υψηλότερα εισοδήματα, χρησιμοποιώντας την τεχνική της system GMM. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Η οικονομική ανάπτυξη, η ενέργεια, το CO2 έχουν αποκτήσει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία τα τελευταία χρόνια τόσο για τις ανεπτυγμένες όσο και για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διερευνηθούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ΑΕΠ, ενέργειας, CO2. Έχουμε χωρίσει τις υπάρχουσες
 4. 4. 3 μελέτες σε δύο υποενότητες, συμπεριλαμβανομένων i) της σχέσης μεταξύ CO2 και ΑΕΠ, ii) της σχέσης μεταξύ CO2 και REC. GDP and CO2 Πολλές μελέτες έχουν διερευνήσει τη σχέση μεταξύ ΑΕΠ και CO2, με ποικίλα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, οι Apergis και Payne εξέτασαν τη σχέση μεταξύ CO2 και ΑΕΠ για 11 χώρες, διαπιστώνοντας ότι η υπόθεση EKC είναι έγκυρη για την περίοδο 1992-2004, εφαρμόζοντας το διανυσματικό μοντέλο διόρθωσης σφαλμάτων πάνελ. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ARDL, οι Ahmed και Long διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ του ΑΕΠ και του CO2 στο Πακιστάν, αποκαλύπτοντας μια σχέση σε σχήμα ανεστραμμένου U. Υπάρχουν πολλές παρόμοιες μελέτες. Αντίθετα, οι Dogan και Turkekul και οι Mikayilov et al. δεν διαπίστωσαν σχέση ανεστραμμένου σχήματος U μεταξύ του ΑΕΠ και του CO2. Επιπλέον, οι Shahbaz κ.ά. , Shahbaz κ.ά. , Adewuyi και Awodumi , Solarin κ.ά. , Sulaiman και Abdul-Rahim και Wang και Li διαπίστωσαν ότι η αύξηση του ΑΕΠ αύξησε το CO2, αλλά μόνο λίγες μελέτες δεν διαπίστωσαν στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ ΑΕΠ και CO2. Πολλαπλές μελέτες έχουν διερευνήσει την αιτιώδη σχέση μεταξύ του ΑΕΠ και του CO2. Για παράδειγμα, οι Pao και Tsai χρησιμοποίησαν την ανάλυση αιτιότητας κατά Granger για να διερευνήσουν τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη σχέση αιτιότητας μεταξύ του ΑΕΠ και του CO2 στη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία και την Κίνα από το 1980 έως το 2007. Τα ευρήματα καταδεικνύουν μια αμφίδρομη σχέση αιτιότητας μεταξύ CO2 και ΑΕΠ βραχυπρόθεσμα και μια μονόδρομη σχέση αιτιότητας από το ΑΕΠ στο CO2 μακροπρόθεσμα. Ο Mutafoglu διαπίστωσε μια μονόδρομη σχέση αιτιότητας από το CO2 στο ΑΕΠ για την Τουρκία. Οι Kivyiro και Arminen και οι Zakarya et al. εξήγαγαν επίσης παρόμοια αποτελέσματα. Πρόσφατες μελέτες έχουν αποκαλύψει μια ασύμμετρη σχέση μεταξύ ΑΕΠ και CO2. Για παράδειγμα, ο Raggad διερεύνησε τη σχέση μεταξύ του ΑΕΠ και του CO2 στη Σαουδική Αραβία από το 1971 έως το 2014 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ασύμμετρης ARDL (NARDL), διαπιστώνοντας ότι το CO2 και το ΑΕΠ έχουν ασύμμετρη σχέση συνολοκλήρωσης, με θετικά και αρνητικά σοκ στο ΑΕΠ να αυξάνουν το CO2 μακροπρόθεσμα, αλλά τα θετικά σοκ να αυξάνουν το CO2 περισσότερο. Διαπιστώθηκε
 5. 5. 4 ότι τα θετικά οικονομικά σοκ αυξάνουν το CO2 βραχυπρόθεσμα, ενώ τα αρνητικά σοκ το μειώνουν. Οι Musibau κ.ά. εφάρμοσαν τη μέθοδο NARDL για να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ της ποιότητας του περιβάλλοντος και του ΑΕΠ στη Νιγηρία από το 1981 έως το 2014. Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι το ΑΕΠ έχει θετική επίδραση στην ποιότητα του περιβάλλοντος. Οι Shahbaz et al. και Ampofo et al. χρησιμοποίησαν τη μέθοδο NARDL για να διερευνήσουν την ασύμμετρη επίδραση της ανάπτυξης στο CO2 και κατέληξαν σε παρόμοια αποτελέσματα. Σε μια μελέτη που εξέτασε την Ινδία χρησιμοποιώντας τη μέθοδο NARDL, οι Mujtaba και Jena διαπίστωσαν ότι η αύξηση του ΑΕΠ μειώνει το CO2 βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ενώ η μείωση του ΑΕΠ αυξάνει το CO2. REC and and CO2 Πολυάριθμες μελέτες έχουν διερευνήσει τη σχέση μεταξύ των REC και του CO2. Για παράδειγμα, οι Dogan και Seker εξέτασαν τους προσδιοριστικούς παράγοντες του CO2 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τα REC. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το 1980 έως το 2012 και τη μέθοδο DOLS panel, διαπιστώθηκε ότι οι REC μειώνουν το CO2. Οι Al-Mulali και Ozturk διερεύνησαν την επίδραση των REC στο CO2 σε 27 ανεπτυγμένες χώρες κατά τα έτη 1990-2012, αποκαλύπτοντας ότι οι REC έχουν αρνητική επίδραση στο CO2. Επιπλέον, πολλαπλές μελέτες διαπίστωσαν ότι η αύξηση των REC μειώνει το CO2. Οι Farhani και Shahbaz διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ CO2, REC και σε 10 χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (MENA) χρησιμοποιώντας τις μεθοδολογίες FMOLS και DOLS, διαπιστώνοντας ότι η κατανάλωση τόσο των REC όσο και των NREC αυξάνει το CO2. Οι Al-Mulali κ.ά. διεξήγαγαν παρόμοια μελέτη, διερευνώντας την επίδραση των REC στο CO2 σε 23 ευρωπαϊκές χώρες από το 1990 έως το 2013. Ενώ ο έλεγχος συνολοκλήρωσης Pedroni αποκάλυψε μια μακροπρόθεσμη σχέση μεταξύ των μεταβλητών, τα ευρήματα της FMOLS αποκάλυψαν ότι οι REC είχαν μακροπρόθεσμη αρνητική επίδραση στο CO2. Οι Bölük και Mert εφάρμοσαν τη μέθοδο ARDL για να διερευνήσουν την επίδραση των REC στο CO2 στην Τουρκία από το 1961 έως το 2010, διαπιστώνοντας ότι οι REC έχουν μακροπρόθεσμη αρνητική επίδραση στο CO2. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ARDL, οι Al-Mulali et al. διερεύνησαν την επίδραση των REC στο CO2 στο Βιετνάμ από το 1981 έως το 2011,
 6. 6. 5 διαπιστώνοντας ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση των REC στο CO2, σε αντίθεση με άλλες μελέτες. Ο Pata χρησιμοποίησε ετήσια δεδομένα από το 1974 έως το 2014, ελέγχους συνολοκλήρωσης Gregory-Hansen και Hatemi-J break και εκτιμητές συνολοκλήρωσης ARDL, FMOLS και CCR για να διερευνήσει μια παρόμοια σχέση στην Τουρκία. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση στο CO2. Μελέτες έχουν επίσης διερευνήσει την αιτιώδη σχέση μεταξύ CO2 και REC. Για παράδειγμα, οι Ben Jebli κ.ά. χρησιμοποίησαν δεδομένα από 25 χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) από το 1980 έως το 2010, διαπιστώνοντας μια αμφίδρομη σχέση αιτιότητας μεταξύ των REC και του CO2 μακροπρόθεσμα. Οι Solarin et al. διαπίστωσαν αμφίδρομη σχέση αιτιότητας μεταξύ των σχετικών μεταβλητών για την Ινδία και την Κίνα, ενώ οι Ben Mberek et al. διαπίστωσαν το ίδιο για την Τυνησία. Αντίθετα, οι Saidi και Omri, διαπίστωσαν αμφίδρομη αιτιώδης σχέση μεταξύ CO2 και REC βραχυπρόθεσμα- ωστόσο, οι Khoshnevis Yazdi και Ghorchi Beygi διαπίστωσαν μονόδρομη αιτιώδη σχέση από το REC στο CO2. Πρόσφατες μελέτες πρότειναν ότι η REC έχει ασύμμετρη επίδραση στο CO2, καθορίζοντας ότι η αύξηση της REC μειώνει το CO2. Data Τα ετήσια δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα μελέτη καλύπτουν τα έτη 1980-2016 για την Τουρκία, χρησιμοποιώντας τις μεταβλητές CO2, ΑΕΠ, REC και NREC. Οι κατά κεφαλήν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) μετρήθηκαν σε μετρικούς τόνους, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σταθερή ισοτιμία δολαρίων ΗΠΑ το 2010, και η κατανάλωση ανανεώσιμης (REC) και μη ανανεώσιμης (NREC) ενέργειας είναι σε δισεκατομμύρια κιλοβατώρες. Τα δεδομένα για τις ΑΠΕ περιλαμβάνουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμία, ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια, παλιρροϊκή ενέργεια, κύματα, βιομάζα και πηγές αποβλήτων. Τα NREC περιλαμβάνουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πηγές ορυκτών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο και ο άνθρακας. Τα δεδομένα για το CO2 και το ΑΕΠ ελήφθησαν από τους Παγκόσμιους Δείκτες Ανάπτυξης (WDI) [80], τα δεδομένα για τα REC και NREC ελήφθησαν από την Energy Information Administration. Τα REC και NREC μετατράπηκαν σε κατά κεφαλήν μορφή διαιρώντας τα με τον συνολικό πληθυσμό της χώρας. Το WDI παρείχε επίσης τα στοιχεία για τον
 7. 7. 6 πληθυσμό. Ο μέγιστος αριθμός παρατηρήσεων περιλαμβάνεται στην εμπειρική ανάλυση με βάση τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Empirical methodology Η έρευνά μας κατασκευάζει ένα πλαίσιο για να εξετάσει τη δυναμική σχέση μεταξύ CO2, ΑΕΠ, REC και NREC σε ένα πάνελ κρατών……., αναφερόμενη στις προσεγγίσεις των Apergis et al. , Alola], Wang et al. και Khan et al. . Το μοντέλο κατασκευάζεται ως εξής: 𝐶𝑂2𝑖𝑡 = (𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 , 𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡 ) (1) Οι φυσικοί λογάριθμοι των μεταβλητών λήφθηκαν για να αποφευχθεί η πολυσυγγραμμικότητα μεταξύ των μεταβλητών, προκαλώντας τον ακόλουθο φυσικό λογαριθμικό μετασχηματισμό της παραπάνω έκφρασης (Εξίσωση (1)): 𝑙𝑛𝐶𝑂2𝑖𝑡 = 𝑎 + 𝛽1𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 όπου το ln υποδηλώνει ότι ο φυσικός λογάριθμος των εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών, το t αντιπροσωπεύει τα έτη μεταξύ 2000 και 2018, και το i αντιπροσωπεύει την κάθε χώρα από τις ... Στην εξίσωση, το β1 αντιπροσωπεύει τον συντελεστή του ΑΕΠ και το πρόσημό του αναμένεται να είναι θετικό και το β2 είναι ο συντελεστής του REC, το πρόσημο του οποίου αναμένεται να είναι αρνητικό. System GMM analysis Το σύστημα GMM στην ανάλυση παλινδρόμησης θεωρείται πιο ικανό, συστηματικό και συνεπές, παρέχοντας αξιόπιστα αποτελέσματα. Επιπλέον, τα μέσα δομούνται με βάση τα επίπεδα και τις εξισώσεις πρώτης διαφοράς στο σύστημα GMM, τα οποία προσφέρουν ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος του δείγματος και επίσης διευρύνουν τον αριθμό των μέσων. Για να αναλύσουμε την εμπειρική σχέση μεταξύ των επιλεγμένων μεταβλητών, χρησιμοποιήσαμε το σύστημα GMM. Κατ' αρχάς, ο βασικός στόχος πίσω από την
 8. 8. 7 εφαρμογή του συστημικού GMM αντί των συνήθων ελαχίστων τετραγώνων (OLS) είναι ότι τα τελευταία μοντέλα δεν ελέγχουν τη μεροληψία και την ασυνέπεια που οδηγεί προς την εμφάνιση της παράλειψης της μη παρατηρούμενης χρονικά αμετάβλητης επίδρασης της χώρας (Blundell et al. 2001- Hoeffler 2002). Δεύτερον, τα συστημικά μοντέλα GMM στην παλινδρόμηση είναι πιο συνεπείς και αποτελεσματικές τεχνικές εκτίμησης, οι οποίες ελέγχουν επίσης την ευρωστία και την πραγματοποίηση των σφαλμάτων που συσχετίζονται μεταξύ παρελθόντος και παρόντος. Αποτελέσματα Περιγραφική στατιστική & correlation matrix Έλεγχος ομοιομορφίας των παρατηρήσεων Έλεγχος Ετερογένειας Το xthst εκτελεί έναν έλεγχο ομοιογένειας της κλίσης σε πάνελ με μεγάλο αριθμό παρατηρήσεων της διατομεακής/διαστρωματικής (Ν) και της χρονικής (Τ) διάστασης.
 9. 9. 8 Η μηδενική υπόθεση του ελέγχου είναι η ομοιογένεια των κλίσεων. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι συντελεστές κλίσης είναι πανομοιότυποι σε όλες τις διαστρωματικές μονάδες. Εάν το πραγματικό υπόδειγμα αποτελείται από ετερογενείς κλίσεις, η επιβολή ομοιογένειας κλίσεων αποδίδει ασυνεπή και μεροληπτικά αποτελέσματα. Το συγκεκριμένο τεστ λαμβάνει υπόψιν την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης και ετεροσκεδαστικότητας. Από τα αποτελέσματα απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση για ομοιογένεια (homogeneity) των διαστρωματικών μονάδων(Prob<0,05) Άρα υπάρχει ετερογένεια Έλεγχος Cross-Section dependence Το xtcd εφαρμόζει το τεστ CD του Pesaran (2004) για την εξάρτηση από τη διατομή σε δεδομένα χρονοσειρών πάνελ και επιτρέπει την ταυτόχρονη δοκιμή πολλαπλών σειρών μεταβλητών.
 10. 10. 9 Από τα αποτελέσματα Prob<0.05 απορρίπτουμε την Ηο άρα έχουμε διαστρωματική αλληλεξάρτηση για τις μεταβλητές LCO2 & LGDP. Έλεγχος ετερογένειας και διαστρωματικής αλληλεξάρτησης. Pesaran & Yamagata.
 11. 11. 10 Unit root test(1st gen)- LEVELS Τα αποτελέσματα των παραπάνω unit root test μας δείχνουν ότι στα levels οι μεταβλητές LCO2 και REC έχουν μοναδιαία ρίζα και η μεταβλητή LGDP είναι στάσιμη.
 12. 12. 11 1ST DIFFERENCES Τα αποτελέσματα των παραπάνω unit root test μας δείχνουν ότι στις πρώτες διαφορές οι μεταβλητές LCO2 και REC είναι στάσιμες, δηλαδή, LC02I(1) & RECI(1) ενώ LGDP(0). UNIT ROOT TEST(2ND GEN) LEVELS Προχωράμε σε περαιτέρω έλεγχο μοναδιαίας ρίζας επειδή έχουμε Cross-Section Dependence.
 13. 13. 12 Τα παραπάνω αποτελέσματα μας δείχνουν ότι στα levels οι μεταβλητές LCO2 και LGDP είναι μη στάσιμες (CIPS<critical value at 5%) και η μεταβλητή REC είναι στάσιμη (CIPS>critical value at 5%).
 14. 14. 13 1ST DIFFERENCES Τα παραπάνω αποτελέσματα μας δείχνουν ότι οι μεταβλητές LCO2, LGDP είναι στάσιμες στις πρώτες διαφορές Συνεπώς, συνολικά οι μεταβλητές LCO2, LGDP είναι I(1) και η μεταβλητή REC είναι Ι(0) και προχωράμε με MG με την προσθήκη κοινών συσχετιζόμενων επιδράσεων. MG with option CCE Πρόκειται για μέθοδο εκτίμησης πάνελ με ετερογένεια και διαστρωματική αλληλεξάρτηση. Το μοντέλο MG εκτιμά το μοντέλο μέσης διατρωματικής μονάδας όπου οι συντελεστές του μοντέλου υπολογίζονται από τον μη σταθμισμένο μέσο όρο του μη περιορισμένου, πλήρως ετερογενούς μοντέλου.
 15. 15. 14 Τα αποτελέσματα της παραπάνω σχέσης μας δείχνουν μακροχρόνια και θετική επίδραση της μεταβλητής LGDP (οικονομική μεγέθυνση) στην μεταβλητή LCO2 (εκπομπές CO2) καθώς και μακροχρόνια και αρνητική επίδραση της μεταβλητής REC (Ποσοστό συμμετοχής ΑΠΕ στην συνολική κατανάλωση ενέργειας). Έλεγχος Αιτιότητας
 16. 16. 15 Από τα παραπάνω συμπεραίνονται τα εξής:  η μεταβλητή LGDP έχει επίδραση στη μεταβλητή LCO2  η μεταβλητή LCO2 δεν έχει επίδραση στη μεταβλητή LGDP  η μεταβλητή REC έχει επίδραση στη μεταβλητή LCO2  η μεταβλητή LCO2 έχει επίδραση στη μεταβλητή REC  η μεταβλητή REC δεν έχει επίδραση στη μεταβλητή LGDP  η μεταβλητή LGDP έχει επίδραση στη μεταβλητή REC System GMM
 17. 17. 16 Μακροχρόνιοι συντελεστές Το GDP έχει μακροχρόνια θετική επίδραση στο CO2, γεγονός που σημαίνει ότι όσο αυξάνεται, τόσο θα αυξάνονται και εκπομπές ρύπων διοξειδίου του άνθρακα. Το 𝐺𝐷𝑃2 δεν προκαλεί μακροχρόνια επίδραση στο CO2. Το REC έχει μακροχρόνια αρνητική επιδραση στο CO2, γεγονός σημαντικό, γιατί υποδηλώνει ότι όσο αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας προερχόμενης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόσο οι εκπομπές ρύπων διοξειδίου του άνθρακα θα μειώνονται.
 18. 18. 17 Quantile regression GMM Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε το δείγμα να χωρίζεται σε ισόποσα ποσοστά με βάση την μεταβλητή CO2. Για κάθε ομάδα χωρών, η επίδραση των εξαρτημένων μεταβλητών είναι διαφορετική. Επειδή παρατηρούμε το πρόσημο να μην αλλάζει ανάμεσα στις ομάδες αυτές, εξαγάγουμε το συμπέρασμα ότι η επίδραση του GDP και REC δεν αλλάζει για διαφορετικά επίπεδα CO2.
 19. 19. 18 Συμπεράσματα Συμπερασματικά, από όλα τα παραπάνω, τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας είναι ότι διακρίνεται μακροχρόνια και θετική επίδραση της μεταβλητής LGDP (οικονομική μεγέθυνση) στην μεταβλητή LCO2 (εκπομπές CO2) καθώς και μακροχρόνια και αρνητική επίδραση της μεταβλητής REC (Ποσοστό συμμετοχής ΑΠΕ στην συνολική κατανάλωση ενέργειας). Το GDP έχει μακροχρόνια θετική επίδραση στο CO2, γεγονός που σημαίνει ότι όσο αυξάνεται, τόσο θα αυξάνονται και εκπομπές ρύπων διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι μακροχρόνια η ανάπτυξη των οικονομιών παγκοσμίως θα πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεμένη και συνυφασμένη με την «Πράσινη Ανάπτυξη», δηλαδή τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το REC έχει μακροχρόνια αρνητική επιδραση στο CO2, γεγονός σημαντικό, γιατί υποδηλώνει ότι όσο αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας προερχόμενης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόσο οι εκπομπές ρύπων διοξειδίου του άνθρακα θα μειώνονται. Αποτελεί δηλαδή μία καλή λύση για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και την προστασία του περιβάλλοντος.
 20. 20. 19 Βιβλιογραφία  Ahmed, K., & Long, W. (2012). Environmental Kuznets curve and Pakistan: an empirical analysis. Procedia Economics and Finance, 1, 4-13.  Apergis, N., & Payne, J. E. (2010). The emissions, energy consumption, and growth nexus: evidence from the commonwealth of independent states. Energy policy, 38(1), 650-655.  Apergis, N., Jebli, M. B., & Youssef, S. B. (2018). Does renewable energy consumption and health expenditures decrease carbon dioxide emissions? Evidence for sub-Saharan Africa countries. Renewable energy, 127, 1011- 1016.  Bekun, F. V., Alola, A. A., & Sarkodie, S. A. (2019). Toward a sustainable environment: Nexus between CO2 emissions, resource rent, renewable and nonrenewable energy in 16-EU countries. Science of the Total Environment, 657, 1023-1029.  Bilgili, F., Koçak, E., & Bulut, Ü. (2016). The dynamic impact of renewable energy consumption on CO2 emissions: a revisited Environmental Kuznets Curve approach. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54, 838-845.  Chen, W., & Lei, Y. (2018). The impacts of renewable energy and technological innovation on environment-energy-growth nexus: New evidence from a panel quantile regression. Renewable energy, 123, 1-14.  Dogan, E., & Seker, F. (2016). Determinants of CO2 emissions in the European Union: the role of renewable and non-renewable energy. Renewable Energy, 94, 429-439.  Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987). Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. Econometrica: journal of the Econometric Society, 251-276.  Galeotti, M., & Lanza, A. (2005). Desperately seeking environmental Kuznets. Environmental Modelling & Software, 20(11), 1379-1388.  Liu, J., Qu, J., & Zhao, K. (2019). Is China's development conforms to the Environmental Kuznets Curve hypothesis and the pollution haven hypothesis?. Journal of Cleaner Production, 234, 787-796.
 21. 21. 20  Mikayilov, J. I., Galeotti, M., & Hasanov, F. J. (2018). The impact of economic growth on CO2 emissions in Azerbaijan. Journal of cleaner production, 197, 1558-1572.  Naseem, S., & Guang Ji, T. (2021). A system-GMM approach to examine the renewable energy consumption, agriculture and economic growth’s impact on CO2 emission in the SAARC region. GeoJournal, 86(5).  Rehman, M. U., & Rashid, M. (2017). Energy consumption to environmental degradation, the growth appetite in SAARC nations. Renewable energy, 111, 284-294.  Richmond, A. K., & Kaufmann, R. K. (2006). Is there a turning point in the relationship between income and energy use and/or carbon emissions?. Ecological economics, 56(2), 176-189.  Sharif, A., Raza, S. A., Ozturk, I., & Afshan, S. (2019). The dynamic relationship of renewable and nonrenewable energy consumption with carbon emission: a global study with the application of heterogeneous panel estimations. Renewable energy, 133, 685-691.  Zakarya, G. Y., Mostefa, B. E. L. M. O. K. A. D. D. E. M., Abbes, S. M., & Seghir, G. M. (2015). Factors affecting CO2 emissions in the BRICS countries: a panel data analysis. Procedia Economics and Finance, 26, 114-125.  Zhang, B., Wang, B., & Wang, Z. (2017). Role of renewable energy and non- renewable energy consumption on EKC: evidence from Pakistan. Journal of cleaner production, 156, 855-864.  Zoundi, Z. (2017). CO2 emissions, renewable energy and the Environmental Kuznets Curve, a panel cointegration approach. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 72, 1067-1075.

×