Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

preSchool parents workshap Physical development-1.pdf

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 23 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

preSchool parents workshap Physical development-1.pdf

 1. 1. 1 నెల వయసుమ్స్ నుండే ప్రుతిరోజూవా్యయామం చిన్నతనంలో చురుకుగా ఉండే పిల్లలు జీవితాంతం చురుకుగా ఉంటారు. వా్యయామమం వలన ఉపయోగాలు: ● మదడు అభివృది్ధ బాగుంట ంది ● బలమైన కండరాలు, కళ ్ళ మరియు ఎముకలు ఏరల్పిడతాయి ● సమన్వయం, సంతులనం మరియు ఫె్లకిమ్స్బి టీ మరుగుపడుతుంది
 2. 2. cont… ● ఆరోగ్యకరమైన బరువును పొందడానికి సహాయపడుతుంది ● విశా ్రి ంతినిసు ్తా ంది మరియు నిద్రును మరుగుపరుసు ్తా ంది ● విశా్వసం, ఆనందం మరియు వారి సామాజిక నైపుణా్యలను పెంచుతుంది ● పాఠశాలలో బాగా నేరు్చుకోవడంలో వారికి సహాయపడుతుంది
 3. 3. 1 - 3 నెలల శిశువు వా్యయామం "మీ బిడ్డను అతని వీపుపై పడుకోపెట్టు, సైకిల్ తొకు్కుతున్నట్ల గా అతని కాళ్ళను మల్లగా పైకి, చుట్టు కది ంచండి". మీరు కది సు ్తా న్నపుల్పిడు కూ అనండి, నవ్వండి, పాడండి లేదా చూ-చూ వంట శబా ్ద లు చేయండి. మూడు నుండి ఐదు సారు ్ల కద కను పునరావృతం చేయండి, విరామం, మరలా పైవిధంగా చేయండి.
 4. 4. 3 to 4 months వసు ్తా వులను తీయడం మీ శిశువు యొక్కు గ్రిహణ సామరా ్థ ్యని్న పెంపొందించడానికి, చేతి-కంట సమన్వయాని్న మరుగు పరచడానికి మరియు వారి భుజాలు, చేతులు మరియు చేతులో ్ల కండరాలను అభివృది్ధలో సహాయపడటానికి ఒక గొపల్పి మార్గాం - ది టల్ జి పా ్రు ంతీయ డైరక్టు ఏంజలా థాక
 5. 5. Cont… మీ బిడ్డ వసు ్తా వులతో ఆడడం పా ్రు రంభించిన వెంటనే, గిలకా్కుయలు, చిన్న బొ మ్మాలు మరియు మీరు ఇంట చుట్టు ఉన్న వివిధ పరిమాణాలు మరియు ఆకారాలలో ఉన్న ఇతర వసు ్తా వులను వారి వ్యకి్తాగత బరువులుగా ఉపయోగించండి. మీ బిడ్డ ముందు ఈ వసు ్తా వులను ఉంచండి.
 6. 6. 3 to 4 months Cont… ఒక వసు ్తా వును పైకి లేపడము, దాని్న తనిఖీ చేయడము, దానిని కి్రింది పెట్టుడడం చేసేవిధంగా మీ చినా్నరిని ప్రు తమ్స్హించండి. మొదట కొని్న సారు ్ల ఎలాచేయాలో మీరు చేసి చూపించండి. వారు త్వరగా నేరు్చుకుంటారు. ప్రుతే్యకించి శబ్దం చేసే "బరువులు" , వె గి ఆరిప యిే వసు ్తా వులతో పిల్లలు బాగా ఆడుకుంటారు.
 7. 7. చేతితో పట్టు కోగలగడం శిశువు గర్భంలో ఉన్నపల్పిట నుండి అతని పిడికి బిగించబడి వుంట ంది. మొదట 2 నెలలు మాత్రుమే రిఫె్లకిమ్స్వ్గా పట్టు కోగలడు. అతను ఉదే్దశపూర్వకంగా 3 నెలలో ్ల తన వేళ్లను తెరిచి గ గినపుల్పిడు: ఈ నైపుణా్యలు తదుపరివి: బొ మ్మాలని తాకడం (కొట్టునట్ల చేయడం): కొందరు కేవలం కొని్న వారాలలో బొ మ్మాలవైపు చేతులు ఊపుతారు. పిల్లలు 4 నెలల తరువాత వే్రులాడుతున్న బొ మ్మాలను ఉదే్దశపూర్వకంగా పట్టు కోవడానికి ప్రుయతి్నసా ్తా రు.
 8. 8. చేతితో పట్టు కోగలగడం cont… పట్టు కోవడం: దాదాపు 2 నెలల శిశువు యొక్కు రిఫె్లకిమ్స్వ్ గి్రిప్ బలంగా ఉంట ంది తరా్వత క్రిమంగా తగు ్గా తుంది. అతను తన అరచేతిని మరియు మునివేళ్లను ఉపయోగించి బొ మ్మాలను పట్టు కుని ఊపడం మొదలుపెడతాడు.
 9. 9. చేతితో పట్టు కోగలగడం cont… నోటలో వసు ్తా వులను పెట్టు కోవడం: బేబీ మొదట 4 నెలల వయసుమ్స్లో వేళ్లని నోటలో పెట్టు కుంటాడు, ప్రుతిదీ చిగుర్ల మధ్య పెట్టు నమలడానికి ప్రుయతి్నసా ్తా డు. చేతి నుండి చేతికి మార్చుడం: చాలా మంది పిల్లలు 6 నుండి 8 నెలలో ్ల ఒక చేతి నుండి మరొక చేతికి బొ మ్మాలను మార్చుగలరు, అదే సమయంలో వారు తమ పరిధికి దూరంగా ఉన్న బొ మ్మాలను పట్టు కోవడం పా ్రు రంభిసా ్తా రు.
 10. 10. చేతులు వాడడాని్న ప్రు తమ్స్హించండి పిల్లలు తన ప్రుపంచాని్న అనే్వషించే మరియు కమూ్యనికేట్ చేసే పా ్రు రంభ దశలో చేతి కద కలలే ప్రుధానమొనవి. మీ సీ్వటీకి సహాయం చేయండి: పిల్లలు పదాలను ఉపయోగించే ముందు సంజ్ఞలను ఉపయోగిసా ్తా రు
 11. 11. చేతులు వాడడాని్న ప్రు తమ్స్హించండి అవకాశాలు ఇవ్వండి: విభిన్న ఆకారాలుగల ఆట వసు ్తా వులను అందించండి. తదా్వరా పిల్లలు తన చేతులను వివిధ రకాలుగా కదిలే్చుటట్ల చేయండి.
 12. 12. చేతులు వాడడాని్న ప్రు తమ్స్హించండి చేతికి అందించండి: బిడ్డకు పట్టు కోగల సామర్థ్యం ఉండదు కావున మొదట మీరే శిశువు చేతిలో ఒక బొ మ్మాను పెట్టుండి. మీరు తన దృషి్టుని ఆకరి్షించడానికి బొ మ్మాతో వేళ్లను చకి్కు గింతలు పెట్టువచు్చు మరియు తాకవచు్చు. శిశువు కదలడం పా ్రు రంభించిన తరా్వత, పొ ట్టుపై పాకే సమయంలో చేతికి అందనంత దూరంగా నేలపై బొ మ్మాలను ఉంచండి.
 13. 13. నియమాలు లేని యాకి్టువిటీలు మీ బిడ్డ ప్రుతిరోజూ తగినంత వా్యయామం, నడక, పరుగు, దూకడం, వెంబడించడం, బొ మ్మా కారు నడపడం లేదా పే్లగ్రి ండ్ పరికరాలను ఉపయోగించడం వంట యాకి్టువిటీలు చేపించా . ఎకు్కువ కదలడానికి మరియు తకు్కువగా కూరో్చువడానికి వారిని ప్రు తమ్స్హించండి.
 14. 14. 2 సంవతమ్స్రాల పిల్లల వా్యయామం ● నడవగలరు, ● రండుకాళ్ళతో గంత గలరు, ● పరిగత్తాగలరు ● బాల్ ని విసరగలరు. వారు సహజంగా చురుగా ్గా ఉంటారు, కాబట్టు ఈ నైపుణా్యలను మరుగుపరచడానికి సహకరించండి.
 15. 15. 3 సంవతమ్స్రాల పిల్లల వా్యయామం ● ఈ వయసుమ్స్ పిల్లలు ఒకకా పై నుంచోగలరు. ● ఫుట్ బాల్ తన్నగలరు ● బల్ ని తలపైనుండి విసరగలరు. ● విసిరిన బాల్ కా్యచ్ పట్టుగలరు, ● మూడు చకా ్రి ల సైకిల్ తొక్కుగలరు ….
 16. 16. క్రిడలు పిల్లలు క్రిడలను ఇష్టుపడతారు. వారు కొత్తా శారీరక నైపుణా్యలను నేరు్చుకుంటారు, జట్టు లో పని చేయడానికి ఇష్టుపడతారు మరియు గలుపు యొక్కు థి్రుల్ను మరియు ఓటమి నుండి ఎలా పుంజుకోవాలో నేరు్చుకుంటారు.
 17. 17. క్రిడలు - క్రిమపద్ధతి గల వా్యయామము కొంతమంది పిల్లలు నిరి్దష్టు క్రిడలకు అవసరమైన శారీరక ఎదుగుదల క గి ఉండరు. మీ పిల్లలను నేరు్చుకోవడానికి మరియు ఇబ్బందులను అధిగమించడానికి వారిని ప్రు తమ్స్హించండి. మీ పిల్లలు క్రిడలను ఇష్టుపడకప తే ఫరా్వలేదు. వారు ఇష్టుపడే విషయాలను కనుగొనడంలో వారికి సహాయపడండి: కరాటే, సే్కుట్బో రి్డంగ్ మరి ఏదైనా.......
 18. 18. పిల్లలని చురుకుగా ఉంచడానికి త ్లతండు ్రు లు ఏమి చేయా ? మీరు కూడా శారీరకంగా చురుకుగా ఉండండి. మీరే మీ బిడ్డకు అత్యంత ముఖ్యమైన రోల్ మోడల్. ఒంటరిగా లేదా సే్నహితులతో ఆరుబయట ఆడుకోవడానికి పిల్లలను ప్రు తమ్స్హించండి. ఇలు ్ల ఊడవడం, బట్టులు ఉతకడం, తోటలో కలుపు తీయడం వంట సాధారణ పనులలో సహాయం చేయడానికి పిల్లలను అనుమతించండి.
 19. 19. పిల్లలని చురుకుగా ఉంచడానికి త ్లతండు ్రు లు ఏమి చేయా పిల్లలను పాఠశాలకు నడపండి (బౖక్ పై దింపకండి). మీ పిల్లలతో వా్యయామం చేయండి మరియు రోజువారీ కార్యకలాపాలను పా ్ల న్ చేయండి. సి్కుపిల్పింగ్, బంతి ఆట ఆడిపించండి. కా ్డబో ్డ బాకుమ్స్లని అడ్డంగా పెట్టు దుంకమనండి.
 20. 20. 2 నుండి 3 సంవతమ్స్రాల శిశువుకు ఎంత వా్యయామం ప్రుతిరోజూ కావా ? ● కనీసం 30 నిమిషాల నిరా్మాణాత్మాక (పెద్దల నేతృత్వంలో) ● కనీసం 60 నిమిషాల నిరా్మాణరహిత (యాకి్టువ్ ఫీ్రు పే్ల) ● నిది్రుసు ్తా న్నపుల్పిడు తపల్పి ఒక సమయంలో 1 గంట కంటే ఎకు్కువసేపు కి్రియారహితంగా ఉండకూడదు
 21. 21. ● ఈ గే లు త ్లదండు ్రు లు మరియు పిల్లలకు వినోదం మరియు ఫిట్నెస్ను అందిసా ్తా యి. ● పెంగి్వన్ లాగా నడవండి, కపల్పిలా దూకండి ● ఒకరికొకరు ఎదురుగా కూరు్చుని చేతులు పట్టు కోని ముందుకు వెనుకకు రాక్ చేయండి. ● నడుము వంచి నేలను తాకండి. ● రై మ్స్ పడుతూ యాక్షన్ చేయండి ● మీ శరీరంతో ఒక వంతెనను తయారు చేయండి. మీ బిడ్డను పాకనివ్వండి. ● క సి పాడండి, నృత్యం చేయండి.
 22. 22. అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే సుర ితమైన వాతావరణంలో చురుకుగా ఉండటానికి చాలా అవకాశాలను క ల్పించండి.
 23. 23. కృతఙ్ఞతలు

×