Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Treball equip 2014

 1. TREBALL EN EQUIP 27 de març de 2014 • Afegir foto
 2. GRUP VERSUS EQUIP GRUP EQUIP
 3. GRUP VERSUS EQUIP GRUP • La feina dels membres és independent • Cadascú respon individualment • Tots actuen com creuen més oportú • Les jerarquies són molt fortes EQUIP • La feina dels membres és complementària • Tots responen del resultat final • Es requereix la coordinació d’un líder • Estructura jeràrquica plana
 4. AVANTATGES DEL TREBALL EN EQUIP  Estructura jeràrquica horitzontal  Incrementa la productivitat individual i grupal  Millora el clima laboral i les relacions interpersonals  Fomenta la comunicació activa  Permet resoldre problemes de manera col·lectiva  Facilita realitzar amb èxit tasques difícils
 5. INCONVENIENTS DEL TREBALL EN EQUIP • El treball és més lent i requereix més temps de reunió i decisió • Poden sorgir problemes de comunicació: rumors, malentesos, etc. • Apareixen individualitats, tensions ... • Treballar coordinadament és més difícil que treballar individualment • El treball de cada membre depèn habitualment del treball de l’altre
 6. DIFICULTATS DEL TREBALL EN EQUIP  Manca cultura de treball en equip  Suposa un treball afegit a l’esforç individual  Es necessiten habilitats per treballar en equip  Sovint es donen actituds que dificulten el treball en equip  Interiorment sempre esperem que els altres col·laborin o s’impliquin  Cada membre té les seves motivacions, factors mentals diferents....  És difícil harmonitzar els objectius individuals amb els grupals  És possible que les feines sempre les facin els mateixos i les persones es cansin
 7. REQUISITS PEL TREBALL EN EQUIP  Disposició i coneixement d’un objectiu comú  Bona comunicació interna  Cooperació  Compromís  Companyonia  Esperit d’equip
 8. CANALS DE COMUNICACIÓ INTERNA Vies de comunicació digital:  Correu electrònic  Intranet  Altres (google drive, blog...) Altres vies:  Reunions  Taulells informatiu  Altres
 9. APTITUD VERSUS ACTITUD APTITUD. És el coneixement o capacitat per desenvolupar una activitat concreta ACTITUD. És la voluntat per encarar les activitats L’actitud és la manera com enfrontem les coses, l’aptitud és la capacitat per dur a terme una activitat
 10. APTITUDS INDIVIDUALS PEL TREBALL EN EQUIP Consciència pròpia Autorregulació Motivació Empatia
 11. REFLEXIÓ PERSONAL  ESPERIT D’EQUIP: interès de l’equip > interès propi ?  COL·LABORACIÓ: ajudo en els moments difícils ?  RESPECTE: acceptem opinions contràries ?  BON CARÀCTER: és fàcil treballar amb nosaltres ?  RESPONSABLES: assumim plenament el nostre rol?  PARTICIPATIUS: tenim una predisposició activa ?
 12. LES 5 “C” DEL TREBALL EN EQUIP COORDINACIÓ COMPROMÍS CONFIANÇA COMUNICACIÓ COMPLEMENTARIETAT
 13. COMPLEMENTARIETAT
 14. COORDINACIÓ
 15. COMUNICACIÓ
 16. CONFIANÇA
 17. COMPROMÍS
 18. BASES DEL TREBALL EN EQUIP • Complementarietat: cada membre aporta l’especialitat que domina • Coordinació: l’equip amb un líder ha d’actuar de forma organitzada • Comunicació: es dóna comunicació oberta entre tots els seus membres, essencial per poder coordinar les diferents actuacions individuals • Confiança: cada persona confia en el “bon fer” de la resta, això porta a avantposar l’èxit de l’equip i no al lluïment personal • Compromís: cada membre es compromet a aportar lo millor de si mateix, a posar totes les forces per treure la feina endavant
 19. CARACTERÍSTIQUES DE LA COMUNICACIÓ DIFÍCIL  Capacitat de mobilitzar emocions negatives  Les persones no aconsegueixen el seu objectiu
 20. ESTILS DE COMUNICACIO AGRESSIU PASSIU PASSIU-AGRESSIU ASSERTIU
 21. CONCEPTE DE CONFLICTE Per conflicte s'entén el procés on determinats individus i/o grups estan en desacord en els objectius o interessos que repercuteixen directament en els seus resultats i beneficis
 22. PERQUÈ S’ARRIBA AL CONFLICTE? • Major quantitat de Necessitats que de Satisfactors • Diferències entre els Valors, Percepcions, Creences (historia familiar,personal) • Diferents objectius, necessitats,interessos • No compliment de les expectatives (contracte implícit) • Diferències entre la posició i l’interès
 23. POSICIÓ I INTERÈS POSICIÓ  Lo que cada part reclama per ell mateix  Lo que es verbalitza  Es tangible, material INTERÈS  Benefici que es vol obtenir  No es verbalitza i a vegades no és conscient  Existeixen raons emocionals, socials...
 24. ASPECTES A TENIR PER RESOLDRE UN CONFLICTE  Separar les persones del problema  Centrar-se en els interessos  Generar gran quantitat d’alternatives  Insistir en els criteris objectius
 25. PROPOSTES  Fer reunions periòdiques, espaiades  Utilitzar altres vies de comunicació interna  Mantenir la formalitat en les reunions  El líder s’ha de mostrar accessible  Ideal: líder=responsable  Racionalitzar la distribució de tasques eficaç adaptada a les persones: posar a cada persona davant les tasques que millor pot fer  Utilitzar els errors com a eina d’aprenentatge  Respectar l’autonomia i forma de fer de cadascú  Explicar allò que s’ha de fer  Valorar els resultats i a les persones  Les tasques han de ser clares i ben definides
 26.  Valorar la sinceritat i transparència  Utilitzar tècniques negociació, sobretot en situacions difícils  Practicar l’escolta activa  Utilitzar la empatia  Informar sense criticar, jutjar, ironitzar  Davant els conflictes, analitzar les seves causes i buscar solucions  Procurar respectar les característiques de l’altre. Veure la part positiva.  En situacions difícils triar el lloc i el moment apropiats  Abans preguntar que acusar.  Evitar interpretacions i confirmar els fets amb preguntes obertes  Demanar i no exigir. La diferència està en l’esperit de la frase, no en la forma
 27.  Tenir en compte la visió de les coses: òptica  Ser objectiu i centrar-se en el problema, no en la persona.  Respectar totes les opinions  Parlar des del “jo”. Utilitzar frases en primera persona  Usar aspectes positius de la nostra personalitat  Utilitzar llenguatge directe, franc  No suposar res : informar-se  Ser crític i autocrític  Ser flexible  Activar els aspectes positius dels demés  Ser tolerant
 28.  No fer resistència al canvi  Veure el canvi com a una oportunitat i no com un problema  Donar molt esforç i temps al canvi  Acceptar als altres, no els podem canviar  Tenir en compte que som interdependents i el canvi personal afecta al comportament dels altres  Ser persones disciplinades  Estar motivats  Ser decidits
Publicidad