Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

1_Sociologija.ppt

 1. SOCIOLOGIJA 1
 2. SOCIOLOGIJA  Sociologijos mokslas buvo pradėtas kurti XIX a. Prancūzų mokslininkas Ogiustas Kontas (Auguste Comte, 1798–1857)  Sociologjos pradininkais taip pat laikytini Herbertas Spenseris (Herbert Spencer, 1820–1903), Karlas Marksas (Karl Marx, 1818–1883), Emilis Durkheimas (Emile Durkheim, 1858–1917). Sociologijos klasikas yra Maksas Vėberis (Max Weber, 1864–1920).
 3. SOCIOLOGIJA Religinis pažinimas Filosofinis pažinimas Atsirado poreikis visuminiam, integraliam mokslui, kuris galėtų tiksliau paaiškinti visuomenėje vykstančius procesus ir reiškinius Pramoninė revoliucija 18 a. antroje pusėje Anglijoje Didžioji Prancūzų revoliucija (1789-1794). Revoliucija įkūnijo socialinės ir politinės santvarkos kokybinį virsmą, perėjimą nuo pusiau feodalinės luominės santvarkos prie modernios neluominės visuomenės, taip pat nuo absoliutinės monarchijos prie konstitucinės- parlamentinės santvarkos
 4. SOCIOLOGIJA  Robertas Mertonas (Robert Merton, 1910 - 2003): sociologija yra ypač naujas mokslas su ypač senu tyrimo dalyku  Kol nebuvo sociologinių tyrimų metodų, nebuvo ir mokslo apie visuomenę
 5. APIBRĖŽIMAI Yra daug sociologijos apibrėžimų:  Sociologija yra mokslas apie institutus, jų genezę ir funkcionavimą (Emile Durkheim, 1858–1917).  Sociologija yra mokslas, kuris tiria žmonių gyvenimą ir veiklą bei tos veiklos rezultatus. Sociologija taip pat tiria žmonių tarpusavio sąveikos reiškinius ir reiškinius, kylančius iš šios sąveikos. (Pitirim Sorokin, 1889–1968).  Sociologija – tai mokslinis visuomenės ir socialinių santykių tyrimas. (Neil Smelser).
 6. APIBRĖŽIMAI  Sociologija yra mokslas, nagrinėjantis socialinių sistemų sąveiką visuomenėje  Sociologijos objektas yra visuomenė ir atskiros visuomenės dalys, socialiniai procesai ir reiškiniai  Sociologijos dalykas yra socialiniai santykiai, socialinė sąveika
 7. KĄ TIRIA SOCIOLOGIJA Ką konkrečiai tiria sociologija? Sociologo dėmesys yra sutelktas į procesus ir reiškinius, kurių centre yra žmogus: Socialinio gyvenimo procesus ir reiškinius Ekonominio gyvenimo procesus ir reiškinius Politinio gyvenimo procesus ir reiškinius Kultūrinio gyvenimo procesus ir reiškinius
 8. SOCIOLOGIJA Kokios yra esminių klausimų grupės sociologijoje? Kas turi įtakos skirtingų individų orientacijų daugiaplaniškumui Kaip atsiranda įvairios nelygybės formos (kastos, klasės, sluoksniai) Kas yra valdžia ir galia socialiniame kontekste, kokios valdymo ir to valdymo įteisinimo formos Kaip galima aiškinti ir vertinti individo santykį su institucija, visuomene, valstybe
 9. SOCIOLOGIJA Kokios yra esminių klausimų grupės sociologijoje? Kaip perduodama kultūra kitoms kartoms Kaip kyla socialiniai konfliktai ir kaip jie yra sprendžiami Kokią įtaką šiuolaikinėms visuomenėms turi integracijos procesai Kokią įtaką turi dabartinės gamybos ir nuosavybės struktūros žmonių tarpusavio gyvenimo formoms Kokią reikšmę turi simboliai žmonių poelgiams ar veiksmams
 10. SOCIOLOGIJA Konkreti vieta ir konkretus laikas Konkrečioje vietoje, konkrečiu laiku situacijos aiškumas yra tariamas. Sociologo žinojimas turi būti konkretus, o ne abstraktus Sociologija nagrinėja žmones kaip didelių socialinių grupių atstovus, t. y. kaip socialinių statusų turėtojus ir socialinių vaidmenų atlikėjus Sociologus domina socialiniai institutai visuomenėje. Dėmesys - santykiams su kitais socialiniais institutais Sociologija nagrinėja ir žmogaus elgesio perspektyvas, skirdama pagrindinį dėmesį socialinei sąveikai
 11. MOKSLINIAI SOCIOLOGIJOS PRINCIPAI Kokiais moksliniais principais vadovaujasi sociologija, kad kuo tiksliau būtų atskleista socialinių procesų ir reiškinių esmė? Sociologas nagrinėja visuomenę ne abstrakčiai, bet konkrečiai, ypač atsižvelgiant į laiką ir vietą
 12. MOKSLINIAI SOCIOLOGIJOS PRINCIPAI Sociologija yra tikimybinis mokslas Sociologas turi būti nešališkas Sociologas turi būti sąžiningas
 13. SOCIOLOGIJOS KATEGORIJOS  Sociologijos kategorijos Kategorijos – tai svarbiausios ir bendriausios mokslo sąvokos, atspindinčios svarbiausių procesų ir reiškinių esmę Sociologija apima visą socialinę tikrovę, todėl faktiškai viskas turi būti išreikšta sociologijos kategorijomis – visuomenė, šeima, kultūra, nusikalstamumas ir t. t. Pačios bendriausios kategorijos yra šios: visuomenė, civilizacija, sistema, funkcija, struktūra, statusas, vaidmuo, veiksnys, institutas, procesas, reiškinys, empiriniai duomenys.
Publicidad