Newsletter sl tterm1_is8

BVIS HA NOI

01
18 OCTOBER 2013 | TERM 1 | ISSUE 8
NEWSLETTER
NHỊP CẦU THẾ GIỚI
From Mr Mark Sayer - Principal of BVIS Hanoi - Royal City Campus
Thông điệp từ thầy Mark Sayer - Hiệu trưởng trường Quốc tế BVIS Hà Nội - Royal City
It is with a sense of optimism and
satisfaction that I write this newsletter
at the end of a very busy but rewarding
first half of term. In the 8 short weeks
of term, the students have settled
remarkably well. There is a buzz about
their learning, an excitement at being
able to use new language skills in
conversations and an openness in the
young to new ideas of learning and enquiry. Many events have
taken place from the Moon Festival to Book Week, competi-
tions and presentations to this week of external trips, residen-
tial or day trips in and around Ha Noi.
Much has been achieved, and I would like to pay tribute to the
hard work of the administrative staff who keep the wheels
turning, and all of our teaching staff for their hard work and
efforts on behalf of your children. Unless one has taught, it is
difficult and appreciate the attention to detail, the care and
planning that goes in to teaching life. But I would also
commend our students. Many throughout the school have
committed themselves to the principles of our Aide Memoire,
to the standards we espouse in our school of caring for others
and attaining through consistent effort new levels of achieve-
ment, of throwing themselves in to everything the school has
to offer. I have particularly enjoyed the welcome I have had
from the Primary students who have encouraged me to sit
with them at lunch time and share times of conversation. I
have learnt a great deal through it.
But I am not so naive as to think that we have achieved all we set
out to achieve; there is a long way to go yet. There are many
more opportunities for our most senior pupils to take personal
responsibility for themselves and their learning, and I look
forward to signs of this growth in the weeks ahead. I have been
grateful to parents for their feedback. How else will we as
overseas teachers, committed as we are to your children, be able
to assist in their academic, social and cultural development?
This first half of term is a story of many wonderful successes,
and some lessons to learn. It is time for a break, time for
reflection, and time for all to look back on a full and reward-
ing period in the life of our new school.
I wish all members of the school community a very happy half
term break and look forward to seeing all again on Monday
28th October.
CONTENTS
01
03
04
05
06
07
From Mr Mark Sayer
Future Events
From Mrs Sarah Wild
From Mr Nicholas West
Important Information
Communications
From Mr Mark Sayer - Principal of BVIS Hanoi - Royal City Campus
Thông điệp từ thầy Mark Sayer - Hiệu trưởng trường Quốc tế BVIS Hà Nội - Royal City
02
Tôi viết bản tin này với tinh thần lạc quan và hài lòng khi
chúng ta kết thúc nửa đầu học kỳ một tuy bận rộn nhưng đáng
khen ngợi. Chỉ trong tám tuần vừa qua, các em đã hòa nhập
rất tốt. Các em phấn chấn trong việc học tập của mình, phấn
khích khi các em có thể sử dụng kỹ năng ngôn ngữ mới trong
đối thoại, khá cởi mở với những ý tưởng mới trong học tập
cũng như học hỏi với các bạn khác. Nhiều sự kiện đã được tổ
chức từ Tết Trung Thu đến Tuần Lễ Sách, các cuộc thi và
thuyết trình và tới tuần này là chuyến đi dã ngoại dài ngày
hoặc chuyến đi quanh Hà Nội .
Chúng ta đã đạt được nhiều thành tích, và thay mặt các em
học sinh, tôi muốn bày tỏ lòng cảm ơn với những nỗ lực của
các nhân viên hành chính, đã làm việc rất nhiệt tình và thông
suốt và tất cả giáo viên của chúng ta vì sự chăm chỉ nhiệt tình.
Nếu không được đào tạo, thì một người khó có thể đánh giá
cũng như chú ý vào vấn đề chi tiết,sự quan tâm và việc lập kế
hoạch đã gắn liền với đời sống giảng dạy khi đã theo nghề này.
Nhưng tôi cũng muốn khen ngợi các học sinh của chúng ta.
Rất nhiều em trong trường đã cam kết thực hiện những
nguyên tắc của Bản ghi nhớ, những tiêu chí mà chúng tôi nhất
chí đưa ra trong trường học như chăm sóc cho người khác và
đạt được những thành tích ở cấp độ mới thông qua những cố
gắng không ngừng, tích cực tham gia vào bất cứ hoạt động gì
nhà trường đưa ra. Tôi đặc biệt thích thú sự chào đón từ các
em học sinh tiểu học, các em đã mời tôi ngồi cùng các em vào
giờ ăn trưa và chia sẻ trò chuyện. Tôi đã học được rất nhiều từ
điều này.
Nhưng tôi cũng không nghĩ rằng chúng tôi đã đạt được tất cả
những mục tiêu đề ra; vẫn còn cả con đường dài phía trước để
đi. Có rất nhiều cơ hội cho các học sinh lớp lớn nhất tự chịu
trách nhiệm cho bản thân và cho việc học tập của mình, tôi
mong được thấy các dấu hiệu của sự tiến bộ này trong các tuần
tới. Tôi cũng biết ơn Quý phụ huynh đã phản hồi ý kiến của
mình. Còn cách nào khác để chúng tôi, là các giáo viên người
nước ngoài có thể hỗ trợ các em trong kiến thức chuyên môn
và đồng thời hỗ trợ các em trong việc phát triển về xã hội và
văn hóa như đã cam kết?
Nửa đầu học kỳ một là một câu chuyện với nhiều thành công,
nhưng cũng có một số bài học cần rút ra. Và bây giờ là thời
gian để nghỉ ngơi, suy nghĩ, và nhìn lại toàn bộ quá trình đáng
tự hào về ngôi trường mới của chúng ta.
Tôi chúc tất cả các thành viên của cộng đồng trường học một
kỳ nghỉ giữa kỳ vui vẻ, hạnh phúc và mong được gặp lại tất cả
các bạn vào thứ hai ngày 28 tháng 10 tới.
Open Discussion: In the Crucible...?
Professor Van Nhu Cuong, Principal of Luong The Vinh High School
Mr. Russell Fryer, Psychologist, MSW, LCSW
Mr. Mark Sayer, Principal of BVIS – Royal City Campus
Time: 9.00am, Saturday 2nd November 2013
Venue: BVIS Royal City, 72A Nguyen Trai Str., Thanh Xuan Dist., Hanoi
Với sự tham gia của:
Giáo sư – Thầy giáo Văn Như Cương, Hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh
Ông Rusell Fryer, nhà Tâm lý học
Thầy giáo Mark Sayer, Hiệu trưởng trường BVIS – cơ sở Royal City
Thời gian: 9h ngày Thứ 7, 2/11/2013
Địa điểm: Trường BVIS Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Ngọc muốn sáng trong
phải năng dũa mài
03
Whilst every effort has been made to think to plan accurately on timings, it may be necessary to make small changes. These changes
will be communicated to parents in advance.
Chúng tôi đã rất cố gắng để đưa ra kế hoạch với thời gian chính xác, tuy nhiên, có thể có một vài thay đổi nhỏ cần thiết. Chúng tôi sẽ thông
báo trước với Phụ huynh về những thay đổi này.
Future Events/Sự kiện sắp tới
Date/NgàySubject/ Sự kiện
Start Time
Giờ bắt đầu
ECAs Start/ Bắt đầu chương trình ngoại khóa
Primary Football Festival (at BVIS VV)/ Ngày hội bóng đá khối Tiểu học (tại BVIS VV)
In the Crucible - Parenting Seminar (Auditorium Main Building)/
Hội thảo phụ huynh “Ngọc muốn sáng trong phải năng dũa mài” (Hội trường tòa nhà Mầm non)
Basketball vs HIS (at BVIS RC)/ Thi đấu bóng rổ với trường HIS (tại BVIS RC)
Seminar 1 (Auditorium EY Building RC)/ Hội thảo 1 (Tại hội trường tòa nhà Mần non RC)
Parent’s Presentation "Parents in Partnership" (Auditorium EY Building RC)/ Thuyết trình
trước phụ huynh “Phụ huynh trong quan hệ đối tác” (Tại hội trường tòa nhà Mần non RC)
Teachers's Day/Ngày Nhà Giáo
Basketball vs BVIS VV (b)(BVIS RC)/ Thi đấu bóng rổ (nam) với BVIS VV (tại BVIS RC)
Basketball vs BVIS VV (g) (BVIS VV)/ Thi đấu bóng rổ (nữ) với BVIS VV (tại BVIS VV)
IGCSE Information Evening (Auditorium EY Building (RC)/
Họp phổ biến thông tin về kỳ thi IGCSE (Hội trường tòa nhà Mần non RC)
All Section Reports to Parents/ Báo cáo gửi cho Phụ huynh
Primary Parents' Evening. Secondary Parents' Evening (Primary classrooms and Auditorium
Main building)/ Họp phụ huynh khối tiểu học và khối Trung học (Các phòng học khối Tiểu học
và Hội trường tòa nhà chính)
Seminar 2 (Auditorium EY Building RC)/ Hội thảo 2 (Tại hội trường tòa nhà Mần non RC)
Final Week of ECAs/ Tuần cuối của chương trình ngoại khóa
Key Stage 1 Production (Auditorium EY Building RC)/ Buổi biểu diễn của học sinh khối
lớp 1,2,3 (Hội trường tòa nhà Mần non RC)
Winter Songs/Bài hát mùa đông
28/10/2013
30/10/2013
2/11/2013
4/11/2013
9/11/2013
13/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
21/11/2013
22/11/2013
26/11/2013
28/11/2013
2/12/2013
7/12/2013
9/12/2013
18/12/2013
19/12/2013
9:00
9:30
15:10
09:00
8:30
15:30
15.30
17:30
9:00
16:00
17:30
13:00
11:30
16:10
11:00
9:30
17:00
17:30
19:30
19:00
11.00
17:00
18:30
End time
Giờ kết thúc
From Mrs Sarah Wild - Deputy Head Secondary
Thông điệp từ cô Sarah Wild - Hiệu phó Khối Trung học
As a new school, we were very keen to
organise a residential trip as early as
possible, as outdoor education helps
form a school community. A study in
2004 by the American Institute for
Research found that it clearly increases
self-esteem, relationships with teachers
and leadership skills. This week was a
milestone towards forging these
important relationships.
I am a firm believer in outdoor education; it is promoted world-
wide as central to helping students have an understanding of the
world and develop interpersonal skills. New Zealand, in particu-
lar, puts great emphasis on this in its curriculum. David Bell, (Her
Majesty’s Chief Inspector) explained in his report in September
2004 that “outdoor activities both at school and on residential
courses enable pupils to enjoy challenging and unfamiliar experi-
ences that test and develop their physical, social and personal
skills. They can be among the most memorable experiences for
pupils of their school days”. I have experienced first-hand the
benefits of being involved in outdoor activities and I therefore
advocate these to develop young people to build some of the
essential skills they will need in life. To be successful in the future,
today’s students will need to be able to adapt very quickly in any
circumstance and have a true sense of global responsibility. There-
fore it is essential that we continue to make sure that our second-
ary students get as many opportunities as possible to undertake
outdoor activities.
Not only will students have been very active this week, but our
goal was also to get them to reflect on what they were learning and
what difference this can make to them as individuals. Also as
Elena Gustafson (Learning from Children: The Importance of
Outdoor Education and Leadership, January 2009) stated, “envi-
ronmental problems are going to be the pinnacle challenges for
the next generation, and it is essential that youth are given
outdoor experiences as part of the knowledge base from which
they will address these problems”. Both trips were focusing on
environmental issues which will be further discussed in lessons in
the next half-term. This week was a clear step further along our
path towards the goal of BVIS students becoming global citizens.
Do Trường mới được thành lập, chúng tôi đã rất quan tâm đến
việc tổ chức đi thực tế sớm nhất có thể giáo dục ngoài trời giúp
hình thành tập thể trường. Một nghiên cứu năm 2004 của Viện
nghiên cứu Mỹ đã thấy rằng đi thực tế phát triển lòng tự trọng,
mối quan hệ với giáo viên và kỹ năng lãnh đạo. Tuần này là cột
mốc quan trọng để rèn luyện các mối quan hệ thiết yếu này.
Tôi có niềm tin vững chắc vào giáo dục bên ngoài môi trường lớp
học; việc này đã được đẩy mạnh toàn cầu nhằm giúp các em học
sinh hiểu thêm về thế giới và phát triển các kỹ năng mềm. Cụ thể
là New Zealand hết sức chú trọng vào lĩnh vực này trong chương
trình giảng dạy. David Bell (Chánh thanh tra Hoàng gia) đã giải
thích trong một báo cáo của mình vào tháng 9 năm 2004 rằng “các
hoạt động ngoài trời tại trường cũng như các chuyến đi thực tế dài
ngày tạo điều kiện cho các em học sinh được thử thách và trải
nghiệm nhiều thứ mới lạ nhằm phát triển các kỹ năng thể chất, xã
hội và cá nhân. Đó có thể là một trong những kỷ niệm đáng nhớ
nhất thời học sinh của các em”. Tôi đã được trải nghiệm những lợi
ích của việc tham gia các hoạt động ngoài trời do vậy tôi tán thành
việc các hoạt động này thúc đẩy các em phát triển các kỹ năng thiết
yếu cho cuộc sống sau này. Để thành công trong tương lai, ngay từ
bây giờ các em học sinh cần có khả năng thích ứng nhanh trong
mọi tình huống và phải thực sự hiểu về trách nhiệm của một công
dân toàn cầu. Bởi vậy điều quan trọng là chúng tôi tiếp tục đảm
bảo rằng các em học sinh Trung học sẽ có thật nhiều cơ hội được
tham gia hoạt động ngoài trời.
Tuần này, các em không chỉ rất tích cực, mục tiêu của chúng tôi là
cho các em phản ánh lại những gì các em đã học được và chuyến
đi này đã tạo nên khác biệt gì đến bản thân các em. Theo Elena
Gustafson (Học từ trẻ nhỏ: Tầm quan trọng của Giáo dục ngoài
trời và Khả năng lãnh đạo, tháng 1 năm 2009), “ các vấn đề môi
trường sẽ là những thách thức lớn nhất với thế hệ trẻ và điều cốt
yếu là các em có được những trải nghiệm ở bên ngoài như một
phần của kiến thức cơ bản để từ đó các em có thể giải quyết được
những vấn đề này”. Cả hai chuyến đi thực tế đều chú trọng vào các
vấn đề liên quan đến môi trường sẽ được thảo luận trong các giờ
học của kỳ sau. Tuần này là một bước tiến dài trên con đường
hướng tới mục tiêu đào tạo học sinh của BVIS trở thành những
công dân toàn cầu.
04
Last Friday, six children from Year 6
came into my office to interview me
about my primary school days and
experiences as a child. They were begin-
ning their research ready to write a
biography. The children were highly
entertained by my stories of pink
custard and having to stand outside the
Head Teacher’s office for laughing in
class! What amazed me though were
the similarities between my experiences and those these children
are experiencing now. The reasons for choosing my favourite
teacher are the same as theirs, someone who respects them and
makes learning interesting and enjoyable. My greatest memory of
my primary school was a school trip to York, a famous town in
England for its Roman history and close relationship with the
development of the railways. I can still remember it all these years
later and still own the workbook I produced after the trip.
Educational visits do so much more than enjoying a day out of
class, learning about new places or discovering things from the
past. Trips foster relationships between children, staff and
children and between staff themselves, and these continue to
grow after the visits as everyone is able to remember these collec-
tive experiences. Learning and relationships, and seeing a differ-
ent side to your children, are all things that develop out of school
trips; their worth is invaluable. I am sure your children will
remember their school trips this year and it was with great
pleasure that I waved off our first educational visits on Wednesday
morning to Ba Vi and Bat Trang. The children returned so enthu-
siastic about their experiences and have been able to complete
some wonderful follow-up work in school, writing accounts and
creating images about their visit. Photographs that the children
and adults have taken show the enjoyment of these trips so please
do look on the website in the photograph section to see even
more examples of these visits.
Thứ sáu tuần trước, sáu em học sinh Lớp 6 đã đến phòng làm việc
của tôi và phỏng vấn tôi về những ngày tôi học tiểu học và kỷ niệm
khi tôi còn là một đứa trẻ. Các em đã chuẩn bị các nghiên cứu của
mình sẵn sàng để viết một bài tiểu sử. Các em rất thích thú với câu
chuyện về bánh trứng màu hồng và chuyện tôi phải đứng ở ngoài
văn phòng giáo viên chủ nhiệm vì đã cười trong giờ học! Tuy
nhiên điều làm tôi ngạc nhiên lại là sự tương đồng giữa trải
nghiệm của tôi và những gì giờ đây các em đang trải qua. Những
lý do để tôi lựa chọn giáo viên yêu thích của mình cũng giống với
các em, một thầy/cô tôn trọng các em và làm cho việc học tập trở
nên thú vị và sôi nổi. Kỷ niệm tuyệt vời nhất của tôi thời học tiểu
học là chuyến đi thực tế tới York, một thị trấn của Anh nổi tiếng
với lịch sử thời La Mã và là gắn liền với sự phát triển của ngành
đường sắt. Sau nhiều năm tôi vẫn còn nhớ rõ về chuyến đi đó và
vẫn giữ cuốn sổ bài tập tôi đã làm sau chuyến đi.
Các chuyến đi thực tế có ý nghĩa nhiều hơn chỉ là tận hưởng một
ngày ngoài lớp học, tìm hiểu về những địa điểm mới hay là khám
phá lịch sử. Những chuyến đi như vậy phát triển mối quan hệ giữa
các em học sinh với nhau, giữa giáo viên và học sinh, giữa đội ngũ
giáo viên và những mối quan hệ này sẽ tiếp tục được thắt chặt sau
này khi mọi người có thể nhớ được những việc đã trải qua cùng
nhau. Các chuyến đi thực tế của trường thúc đẩy học tập và các
mối quan hệ, và nhìn thấy một khía cạnh khác của các em, những
giá trị này là vô giá. Tôi chắc chắn rằng các em sẽ ghi nhớ chuyến
đi thực tế của trường năm nay và tôi đã thấy rất vui khi tiễn hai
chuyến đi thực tế đầu tiên đến Ba Vì và Bát Tràng của khối Tiểu
học vào sáng thứ tư . Khi trở về các em hết sức hào hứng với các
trải nghiệm của mình và đã có thể hoàn thành các bài tập liên
quan tới chuyến đi ở trường, viết nhật ký và vẽ tranh. Các bức
hình chụp cho thấy sự thích thú của các em trong chuyến đi, và
Quý phụ huynh có thể xem trên website phần ảnh để biết thêm về
hai chuyến đi này.
05
From Mr Nicholas West - Deputy Head Primary
Thông điệp từ thầy Nicholas West - Hiệu phó Khối Mầm non, Tiểu học
06
Please note that Half Term ends on Monday 28th October. We look forward to welcoming all students back then.
The ECAs begin on that Monday too and therefore all those travelling by School bus should remember that the school day will finish
one hour later at 4.15pm. This will be the case for Mondays, Wednesdays and Thursdays only. On the other two days, the buses will
leave as normal at around 3.00pm.
The Term Dates for the school year 2014-15 will now be on the school website. This will help parents plan for future trips and time
away during school holidays. Please be reminded that all requests for student leave should be received in writing by the Deputy Heads
in advance of the date of absence.
Thank you very much.
Quý Phụ huynh lưu ý rằng kỳ nghỉ giữa kỳ kết thúc vào ngày Thứ hai 28 tháng 10. Chúng tôi mong chờ chào đón các em trở lại trường vào
ngày đó.
Chương trình ngoại khóa cũng bắt đầu vào Thứ Hai và tất cả những em học sinh đến trường bằng xe buýt cần ghi nhớ rằng thời gian kết
thúc ngày học sẽ muộn hơn một tiếng, tức là vào 4 giờ 15 phút chiều. Thời gian này sẽ chỉ áp dụng cho các ngày có chương trình ngoại khóa
là Thứ hai, Thứ Tư và Thứ Năm. Hai ngày còn lại xe buýt sẽ dời trường như mọi khi vào 3 giờ chiều.
Chúng tôi đã cho đăng lịch cho năm học 2014-2015 trên website của trường. Dựa vào lịch trên, phụ huynh có thể lên kế hoạch trước cho
các chuyến đi hoặc những kỳ nghỉ khi các em được nghỉ học. Quý phụ huynh xin lưu ý rằng tất cả yêu cầu xin nghỉ của học sinh phải được
viết và gửi tới Hiệu Phó trước khi các em nghỉ học.
Trân trọng cám ơn!
Important Information for Parents
Thông báo quan trọng tới Phụ huynh
Communication
Thông tin liên hệ với Nhà trường
Department
Phòng
Finance
Tài chính
Fees/Payments
Học phí
Absence
Nghỉ học
Behaviour/Discipline
Hành vi/Kỷ luật
Form Teacher
Giáo viên chủ nhiệm
Deputy Head of Section
Hiệu phó các Khối
Classroom Facilities
Thiết bị phòng học
Form Teacher
Giáo viên chủ nhiệm
Deputy Head of Section
Hiệu phó các Khối
Homework
Bài tập về nhà
Form Teacher
Giáo viên chủ nhiệm
Deputy Head of Section
Hiệu phó các Khối
Lost Property
Đồ đạc thất lạc
Form Teacher
Giáo viên chủ nhiệm
Deputy Head of Section
Hiệu phó các Khối
Uniform
Đồng phục
Form Teacher
Giáo viên chủ nhiệm
Deputy Head of Section
Hiệu phó các Khối
Sickness/Contagious illness
Ốm/bệnh
Nurse/ Y tá
Ext/Số máy lẻ: 342
PA to Deputy Head
Trợ lý các Khối
Ext/Số máy lẻ: 131
Bus
Xe buýt
Bus Coordinator
Điều phối xe buýt
Ext/Số máy lẻ: 302
Business Manager
Phó Giám đốc
Ext/Số máy lẻ: 150
Catering and Food
Thức ăn
Parents may like to refer to the Parent Hanbooks for the relevant email address for the staff members.
Phụ huynh có thể xem trong Sổ tay Phụ huynh các địa chỉ email của các giáo viên.
Communication FLOWCHART for Parents - whom do I contact when I encounter a difficulty?
PA to Deputy Head
Trợ lý các Khối
Ext/Số máy lẻ: 131
Business Manager
Phó Giám đốc
Ext/Số máy lẻ: 150
Safety and Security
An toàn và an ninh
Facility Supervisor
Giám sát tài sản
Ext/Số máy lẻ: 301
Transport (not bus related),
Parking
Phương tiện đi lại (không
phải xe buýt), chỗ đỗ xe
Business Manager
Phó Giám đốc
Ext/Số máy lẻ: 150
Business Manager
Phó Giám đốc
Ext/Số máy lẻ: 150
Reception
Lễ tân
Ext/Số máy lẻ: 0
PA to Deputy Head
Trợ lý các Khối
Ext/Số máy lẻ: 131
Admission Manager
Trưởng phòng Tuyển sinh
Ext/Số máy lẻ: 888
General Accountant
Kế toán tổng hợp
Ext/Số máy lẻ: 311
Academic
Giảng dạy và học tập
Non-Academic
Các hoạt động
ngoài học tập
và giảng dạy
Issue
Nội dung
1st person
Người liên hệ thứ nhất
2nd person
Người liên hệ thứ hai
07

Recomendados

Issue9 por
Issue9Issue9
Issue9BVIS Ha Noi
117 vistas7 diapositivas
Issue8 por
Issue8Issue8
Issue8BIS Ha Noi
225 vistas9 diapositivas
Issue2 por
Issue2Issue2
Issue2BVIS Ha Noi
210 vistas6 diapositivas
Issue4 por
Issue4Issue4
Issue4BVIS Ha Noi
83 vistas7 diapositivas
BVIS Newsletter Issue15 20142015 por
BVIS Newsletter Issue15 20142015BVIS Newsletter Issue15 20142015
BVIS Newsletter Issue15 20142015BVIS Ha Noi
302 vistas9 diapositivas
Issue18 por
Issue18Issue18
Issue18BVIS Ha Noi
111 vistas8 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

BVIS Newsletter Issue22 20142015 por
BVIS Newsletter Issue22 20142015BVIS Newsletter Issue22 20142015
BVIS Newsletter Issue22 20142015BVIS Ha Noi
254 vistas9 diapositivas
Issue22 por
Issue22Issue22
Issue22bvisvietnam
229 vistas17 diapositivas
BVIS Newsletter Issue17 20142015 por
BVIS Newsletter Issue17 20142015BVIS Newsletter Issue17 20142015
BVIS Newsletter Issue17 20142015BVIS Ha Noi
255 vistas13 diapositivas
Issue7 por
Issue7Issue7
Issue7bvisvietnam
160 vistas16 diapositivas
Issue14 por
Issue14Issue14
Issue14BVIS Ha Noi
138 vistas9 diapositivas
Issue20 por
Issue20Issue20
Issue20BIS Ha Noi
206 vistas6 diapositivas

La actualidad más candente(18)

Destacado

Muhammad farhan fuady xii akselerasi por
Muhammad farhan fuady xii akselerasiMuhammad farhan fuady xii akselerasi
Muhammad farhan fuady xii akselerasiFarhan Fued
601 vistas34 diapositivas
Newsletter sl tterm1_is11 por
Newsletter sl tterm1_is11Newsletter sl tterm1_is11
Newsletter sl tterm1_is11BVIS Ha Noi
142 vistas6 diapositivas
Newsletter sl tterm1_is12 por
Newsletter sl tterm1_is12Newsletter sl tterm1_is12
Newsletter sl tterm1_is12BVIS Ha Noi
57 vistas8 diapositivas
Community Mates: 2014 Year End and December Report por
Community Mates: 2014 Year End and December ReportCommunity Mates: 2014 Year End and December Report
Community Mates: 2014 Year End and December ReportChris Evans
634 vistas12 diapositivas
Олимпийский старт кубани por
 Олимпийский старт кубани Олимпийский старт кубани
Олимпийский старт кубаниВита Гамгия
628 vistas24 diapositivas
DH-Perspektiven für Forschung und Lehre_Potsdam_12122014 por
DH-Perspektiven für Forschung und Lehre_Potsdam_12122014DH-Perspektiven für Forschung und Lehre_Potsdam_12122014
DH-Perspektiven für Forschung und Lehre_Potsdam_12122014ABaillot
977 vistas35 diapositivas

Destacado(11)

Muhammad farhan fuady xii akselerasi por Farhan Fued
Muhammad farhan fuady xii akselerasiMuhammad farhan fuady xii akselerasi
Muhammad farhan fuady xii akselerasi
Farhan Fued601 vistas
Newsletter sl tterm1_is11 por BVIS Ha Noi
Newsletter sl tterm1_is11Newsletter sl tterm1_is11
Newsletter sl tterm1_is11
BVIS Ha Noi142 vistas
Newsletter sl tterm1_is12 por BVIS Ha Noi
Newsletter sl tterm1_is12Newsletter sl tterm1_is12
Newsletter sl tterm1_is12
BVIS Ha Noi57 vistas
Community Mates: 2014 Year End and December Report por Chris Evans
Community Mates: 2014 Year End and December ReportCommunity Mates: 2014 Year End and December Report
Community Mates: 2014 Year End and December Report
Chris Evans634 vistas
DH-Perspektiven für Forschung und Lehre_Potsdam_12122014 por ABaillot
DH-Perspektiven für Forschung und Lehre_Potsdam_12122014DH-Perspektiven für Forschung und Lehre_Potsdam_12122014
DH-Perspektiven für Forschung und Lehre_Potsdam_12122014
ABaillot977 vistas
AndroidStudioとGradleを利用したScala言語によるAndroidアプリの開発 por Mogi Isamu
AndroidStudioとGradleを利用したScala言語によるAndroidアプリの開発AndroidStudioとGradleを利用したScala言語によるAndroidアプリの開発
AndroidStudioとGradleを利用したScala言語によるAndroidアプリの開発
Mogi Isamu14.6K vistas
SAP BW Session 1 por Dhruv Kumar
SAP BW  Session 1SAP BW  Session 1
SAP BW Session 1
Dhruv Kumar1.1K vistas

Similar a Newsletter sl tterm1_is8

Issue20 por
Issue20Issue20
Issue20BVIS Ha Noi
154 vistas6 diapositivas
Issue19 por
Issue19Issue19
Issue19BVIS Ha Noi
138 vistas10 diapositivas
Issue19 por
Issue19Issue19
Issue19BVIS Ha Noi
158 vistas10 diapositivas
Issue18 por
Issue18Issue18
Issue18BVIS Ha Noi
97 vistas8 diapositivas
Issue17 vn por
Issue17 vnIssue17 vn
Issue17 vntannguyenbishanoi
133 vistas9 diapositivas
ISSUE_18 por
ISSUE_18ISSUE_18
ISSUE_18chikieu
292 vistas9 diapositivas

Similar a Newsletter sl tterm1_is8(20)

Más de BVIS Ha Noi

Vue Point Term 2 2015-2016 por
Vue Point Term 2 2015-2016Vue Point Term 2 2015-2016
Vue Point Term 2 2015-2016BVIS Ha Noi
316 vistas14 diapositivas
Vue Point Term 1 2015-2016 por
Vue Point Term 1 2015-2016Vue Point Term 1 2015-2016
Vue Point Term 1 2015-2016BVIS Ha Noi
743 vistas26 diapositivas
Vue Point Term 3 2014-2015 por
Vue Point Term 3 2014-2015Vue Point Term 3 2014-2015
Vue Point Term 3 2014-2015BVIS Ha Noi
748 vistas21 diapositivas
Water For A Sustainable World por
Water For A Sustainable WorldWater For A Sustainable World
Water For A Sustainable WorldBVIS Ha Noi
548 vistas17 diapositivas
BVIS Hanoi Brochure 2015-2016 por
BVIS Hanoi Brochure 2015-2016BVIS Hanoi Brochure 2015-2016
BVIS Hanoi Brochure 2015-2016BVIS Ha Noi
3.3K vistas44 diapositivas
BVIS Newsletter Issue33 20142015 por
BVIS Newsletter Issue33 20142015BVIS Newsletter Issue33 20142015
BVIS Newsletter Issue33 20142015BVIS Ha Noi
400 vistas9 diapositivas

Más de BVIS Ha Noi(20)

Vue Point Term 2 2015-2016 por BVIS Ha Noi
Vue Point Term 2 2015-2016Vue Point Term 2 2015-2016
Vue Point Term 2 2015-2016
BVIS Ha Noi316 vistas
Vue Point Term 1 2015-2016 por BVIS Ha Noi
Vue Point Term 1 2015-2016Vue Point Term 1 2015-2016
Vue Point Term 1 2015-2016
BVIS Ha Noi743 vistas
Vue Point Term 3 2014-2015 por BVIS Ha Noi
Vue Point Term 3 2014-2015Vue Point Term 3 2014-2015
Vue Point Term 3 2014-2015
BVIS Ha Noi748 vistas
Water For A Sustainable World por BVIS Ha Noi
Water For A Sustainable WorldWater For A Sustainable World
Water For A Sustainable World
BVIS Ha Noi548 vistas
BVIS Hanoi Brochure 2015-2016 por BVIS Ha Noi
BVIS Hanoi Brochure 2015-2016BVIS Hanoi Brochure 2015-2016
BVIS Hanoi Brochure 2015-2016
BVIS Ha Noi3.3K vistas
BVIS Newsletter Issue33 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue33 20142015BVIS Newsletter Issue33 20142015
BVIS Newsletter Issue33 20142015
BVIS Ha Noi400 vistas
500 Word Stories - Top 10 of BVIS Hanoi students por BVIS Ha Noi
500 Word Stories - Top 10 of BVIS Hanoi students500 Word Stories - Top 10 of BVIS Hanoi students
500 Word Stories - Top 10 of BVIS Hanoi students
BVIS Ha Noi680 vistas
BVIS Newsletter Issue31 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue31 20142015BVIS Newsletter Issue31 20142015
BVIS Newsletter Issue31 20142015
BVIS Ha Noi350 vistas
BVIS Newsletter Issue30 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue30 20142015BVIS Newsletter Issue30 20142015
BVIS Newsletter Issue30 20142015
BVIS Ha Noi388 vistas
BVIS Newsletter Issue29 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue29 20142015BVIS Newsletter Issue29 20142015
BVIS Newsletter Issue29 20142015
BVIS Ha Noi297 vistas
Vue Point Term 1 2014-2015 por BVIS Ha Noi
Vue Point Term 1 2014-2015Vue Point Term 1 2014-2015
Vue Point Term 1 2014-2015
BVIS Ha Noi1.1K vistas
Vue Point Term 2 2014-2015 por BVIS Ha Noi
Vue Point Term 2 2014-2015Vue Point Term 2 2014-2015
Vue Point Term 2 2014-2015
BVIS Ha Noi1.2K vistas
BVIS Newsletter Issue28 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue28 20142015BVIS Newsletter Issue28 20142015
BVIS Newsletter Issue28 20142015
BVIS Ha Noi374 vistas
BVIS Newsletter Issue26 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue26 20142015BVIS Newsletter Issue26 20142015
BVIS Newsletter Issue26 20142015
BVIS Ha Noi445 vistas
BVIS Newsletter Issue25 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue25 20142015BVIS Newsletter Issue25 20142015
BVIS Newsletter Issue25 20142015
BVIS Ha Noi402 vistas
BVIS Newsletter Issue24 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue24 20142015BVIS Newsletter Issue24 20142015
BVIS Newsletter Issue24 20142015
BVIS Ha Noi535 vistas
BVIS Newsletter Issue21 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue21 20142015BVIS Newsletter Issue21 20142015
BVIS Newsletter Issue21 20142015
BVIS Ha Noi216 vistas
BVIS Newsletter Issue04 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue04 20142015BVIS Newsletter Issue04 20142015
BVIS Newsletter Issue04 20142015
BVIS Ha Noi282 vistas
BVIS Newsletter Issue20 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue20 20142015BVIS Newsletter Issue20 20142015
BVIS Newsletter Issue20 20142015
BVIS Ha Noi247 vistas
BVIS Newsletter Issue19 20142015 por BVIS Ha Noi
BVIS Newsletter Issue19 20142015BVIS Newsletter Issue19 20142015
BVIS Newsletter Issue19 20142015
BVIS Ha Noi205 vistas

Último

3. Phân tích định tính.pdf por
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdfFred Hub
8 vistas8 diapositivas
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docx por
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docxSo sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docx
So sánh pháp luật về trung tâm trọng tài Việt Nam và Singapore.docxlamluanvan.net Viết thuê luận văn
5 vistas103 diapositivas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
12 vistas90 diapositivas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...Nguyen Thanh Tu Collection
19 vistas92 diapositivas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...Nguyen Thanh Tu Collection
15 vistas127 diapositivas
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...Nguyen Thanh Tu Collection
25 vistas92 diapositivas

Último(20)

3. Phân tích định tính.pdf por Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub8 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf por Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub14 vistas
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf por Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub10 vistas
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... por Nguyen Thanh Tu Collection
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf por conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk120 vistas
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... por Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...

Newsletter sl tterm1_is8

  • 1. 01 18 OCTOBER 2013 | TERM 1 | ISSUE 8 NEWSLETTER NHỊP CẦU THẾ GIỚI From Mr Mark Sayer - Principal of BVIS Hanoi - Royal City Campus Thông điệp từ thầy Mark Sayer - Hiệu trưởng trường Quốc tế BVIS Hà Nội - Royal City It is with a sense of optimism and satisfaction that I write this newsletter at the end of a very busy but rewarding first half of term. In the 8 short weeks of term, the students have settled remarkably well. There is a buzz about their learning, an excitement at being able to use new language skills in conversations and an openness in the young to new ideas of learning and enquiry. Many events have taken place from the Moon Festival to Book Week, competi- tions and presentations to this week of external trips, residen- tial or day trips in and around Ha Noi. Much has been achieved, and I would like to pay tribute to the hard work of the administrative staff who keep the wheels turning, and all of our teaching staff for their hard work and efforts on behalf of your children. Unless one has taught, it is difficult and appreciate the attention to detail, the care and planning that goes in to teaching life. But I would also commend our students. Many throughout the school have committed themselves to the principles of our Aide Memoire, to the standards we espouse in our school of caring for others and attaining through consistent effort new levels of achieve- ment, of throwing themselves in to everything the school has to offer. I have particularly enjoyed the welcome I have had from the Primary students who have encouraged me to sit with them at lunch time and share times of conversation. I have learnt a great deal through it. But I am not so naive as to think that we have achieved all we set out to achieve; there is a long way to go yet. There are many more opportunities for our most senior pupils to take personal responsibility for themselves and their learning, and I look forward to signs of this growth in the weeks ahead. I have been grateful to parents for their feedback. How else will we as overseas teachers, committed as we are to your children, be able to assist in their academic, social and cultural development? This first half of term is a story of many wonderful successes, and some lessons to learn. It is time for a break, time for reflection, and time for all to look back on a full and reward- ing period in the life of our new school. I wish all members of the school community a very happy half term break and look forward to seeing all again on Monday 28th October. CONTENTS 01 03 04 05 06 07 From Mr Mark Sayer Future Events From Mrs Sarah Wild From Mr Nicholas West Important Information Communications
  • 2. From Mr Mark Sayer - Principal of BVIS Hanoi - Royal City Campus Thông điệp từ thầy Mark Sayer - Hiệu trưởng trường Quốc tế BVIS Hà Nội - Royal City 02 Tôi viết bản tin này với tinh thần lạc quan và hài lòng khi chúng ta kết thúc nửa đầu học kỳ một tuy bận rộn nhưng đáng khen ngợi. Chỉ trong tám tuần vừa qua, các em đã hòa nhập rất tốt. Các em phấn chấn trong việc học tập của mình, phấn khích khi các em có thể sử dụng kỹ năng ngôn ngữ mới trong đối thoại, khá cởi mở với những ý tưởng mới trong học tập cũng như học hỏi với các bạn khác. Nhiều sự kiện đã được tổ chức từ Tết Trung Thu đến Tuần Lễ Sách, các cuộc thi và thuyết trình và tới tuần này là chuyến đi dã ngoại dài ngày hoặc chuyến đi quanh Hà Nội . Chúng ta đã đạt được nhiều thành tích, và thay mặt các em học sinh, tôi muốn bày tỏ lòng cảm ơn với những nỗ lực của các nhân viên hành chính, đã làm việc rất nhiệt tình và thông suốt và tất cả giáo viên của chúng ta vì sự chăm chỉ nhiệt tình. Nếu không được đào tạo, thì một người khó có thể đánh giá cũng như chú ý vào vấn đề chi tiết,sự quan tâm và việc lập kế hoạch đã gắn liền với đời sống giảng dạy khi đã theo nghề này. Nhưng tôi cũng muốn khen ngợi các học sinh của chúng ta. Rất nhiều em trong trường đã cam kết thực hiện những nguyên tắc của Bản ghi nhớ, những tiêu chí mà chúng tôi nhất chí đưa ra trong trường học như chăm sóc cho người khác và đạt được những thành tích ở cấp độ mới thông qua những cố gắng không ngừng, tích cực tham gia vào bất cứ hoạt động gì nhà trường đưa ra. Tôi đặc biệt thích thú sự chào đón từ các em học sinh tiểu học, các em đã mời tôi ngồi cùng các em vào giờ ăn trưa và chia sẻ trò chuyện. Tôi đã học được rất nhiều từ điều này. Nhưng tôi cũng không nghĩ rằng chúng tôi đã đạt được tất cả những mục tiêu đề ra; vẫn còn cả con đường dài phía trước để đi. Có rất nhiều cơ hội cho các học sinh lớp lớn nhất tự chịu trách nhiệm cho bản thân và cho việc học tập của mình, tôi mong được thấy các dấu hiệu của sự tiến bộ này trong các tuần tới. Tôi cũng biết ơn Quý phụ huynh đã phản hồi ý kiến của mình. Còn cách nào khác để chúng tôi, là các giáo viên người nước ngoài có thể hỗ trợ các em trong kiến thức chuyên môn và đồng thời hỗ trợ các em trong việc phát triển về xã hội và văn hóa như đã cam kết? Nửa đầu học kỳ một là một câu chuyện với nhiều thành công, nhưng cũng có một số bài học cần rút ra. Và bây giờ là thời gian để nghỉ ngơi, suy nghĩ, và nhìn lại toàn bộ quá trình đáng tự hào về ngôi trường mới của chúng ta. Tôi chúc tất cả các thành viên của cộng đồng trường học một kỳ nghỉ giữa kỳ vui vẻ, hạnh phúc và mong được gặp lại tất cả các bạn vào thứ hai ngày 28 tháng 10 tới. Open Discussion: In the Crucible...? Professor Van Nhu Cuong, Principal of Luong The Vinh High School Mr. Russell Fryer, Psychologist, MSW, LCSW Mr. Mark Sayer, Principal of BVIS – Royal City Campus Time: 9.00am, Saturday 2nd November 2013 Venue: BVIS Royal City, 72A Nguyen Trai Str., Thanh Xuan Dist., Hanoi Với sự tham gia của: Giáo sư – Thầy giáo Văn Như Cương, Hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh Ông Rusell Fryer, nhà Tâm lý học Thầy giáo Mark Sayer, Hiệu trưởng trường BVIS – cơ sở Royal City Thời gian: 9h ngày Thứ 7, 2/11/2013 Địa điểm: Trường BVIS Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Ngọc muốn sáng trong phải năng dũa mài
  • 3. 03 Whilst every effort has been made to think to plan accurately on timings, it may be necessary to make small changes. These changes will be communicated to parents in advance. Chúng tôi đã rất cố gắng để đưa ra kế hoạch với thời gian chính xác, tuy nhiên, có thể có một vài thay đổi nhỏ cần thiết. Chúng tôi sẽ thông báo trước với Phụ huynh về những thay đổi này. Future Events/Sự kiện sắp tới Date/NgàySubject/ Sự kiện Start Time Giờ bắt đầu ECAs Start/ Bắt đầu chương trình ngoại khóa Primary Football Festival (at BVIS VV)/ Ngày hội bóng đá khối Tiểu học (tại BVIS VV) In the Crucible - Parenting Seminar (Auditorium Main Building)/ Hội thảo phụ huynh “Ngọc muốn sáng trong phải năng dũa mài” (Hội trường tòa nhà Mầm non) Basketball vs HIS (at BVIS RC)/ Thi đấu bóng rổ với trường HIS (tại BVIS RC) Seminar 1 (Auditorium EY Building RC)/ Hội thảo 1 (Tại hội trường tòa nhà Mần non RC) Parent’s Presentation "Parents in Partnership" (Auditorium EY Building RC)/ Thuyết trình trước phụ huynh “Phụ huynh trong quan hệ đối tác” (Tại hội trường tòa nhà Mần non RC) Teachers's Day/Ngày Nhà Giáo Basketball vs BVIS VV (b)(BVIS RC)/ Thi đấu bóng rổ (nam) với BVIS VV (tại BVIS RC) Basketball vs BVIS VV (g) (BVIS VV)/ Thi đấu bóng rổ (nữ) với BVIS VV (tại BVIS VV) IGCSE Information Evening (Auditorium EY Building (RC)/ Họp phổ biến thông tin về kỳ thi IGCSE (Hội trường tòa nhà Mần non RC) All Section Reports to Parents/ Báo cáo gửi cho Phụ huynh Primary Parents' Evening. Secondary Parents' Evening (Primary classrooms and Auditorium Main building)/ Họp phụ huynh khối tiểu học và khối Trung học (Các phòng học khối Tiểu học và Hội trường tòa nhà chính) Seminar 2 (Auditorium EY Building RC)/ Hội thảo 2 (Tại hội trường tòa nhà Mần non RC) Final Week of ECAs/ Tuần cuối của chương trình ngoại khóa Key Stage 1 Production (Auditorium EY Building RC)/ Buổi biểu diễn của học sinh khối lớp 1,2,3 (Hội trường tòa nhà Mần non RC) Winter Songs/Bài hát mùa đông 28/10/2013 30/10/2013 2/11/2013 4/11/2013 9/11/2013 13/11/2013 20/11/2013 20/11/2013 21/11/2013 22/11/2013 26/11/2013 28/11/2013 2/12/2013 7/12/2013 9/12/2013 18/12/2013 19/12/2013 9:00 9:30 15:10 09:00 8:30 15:30 15.30 17:30 9:00 16:00 17:30 13:00 11:30 16:10 11:00 9:30 17:00 17:30 19:30 19:00 11.00 17:00 18:30 End time Giờ kết thúc
  • 4. From Mrs Sarah Wild - Deputy Head Secondary Thông điệp từ cô Sarah Wild - Hiệu phó Khối Trung học As a new school, we were very keen to organise a residential trip as early as possible, as outdoor education helps form a school community. A study in 2004 by the American Institute for Research found that it clearly increases self-esteem, relationships with teachers and leadership skills. This week was a milestone towards forging these important relationships. I am a firm believer in outdoor education; it is promoted world- wide as central to helping students have an understanding of the world and develop interpersonal skills. New Zealand, in particu- lar, puts great emphasis on this in its curriculum. David Bell, (Her Majesty’s Chief Inspector) explained in his report in September 2004 that “outdoor activities both at school and on residential courses enable pupils to enjoy challenging and unfamiliar experi- ences that test and develop their physical, social and personal skills. They can be among the most memorable experiences for pupils of their school days”. I have experienced first-hand the benefits of being involved in outdoor activities and I therefore advocate these to develop young people to build some of the essential skills they will need in life. To be successful in the future, today’s students will need to be able to adapt very quickly in any circumstance and have a true sense of global responsibility. There- fore it is essential that we continue to make sure that our second- ary students get as many opportunities as possible to undertake outdoor activities. Not only will students have been very active this week, but our goal was also to get them to reflect on what they were learning and what difference this can make to them as individuals. Also as Elena Gustafson (Learning from Children: The Importance of Outdoor Education and Leadership, January 2009) stated, “envi- ronmental problems are going to be the pinnacle challenges for the next generation, and it is essential that youth are given outdoor experiences as part of the knowledge base from which they will address these problems”. Both trips were focusing on environmental issues which will be further discussed in lessons in the next half-term. This week was a clear step further along our path towards the goal of BVIS students becoming global citizens. Do Trường mới được thành lập, chúng tôi đã rất quan tâm đến việc tổ chức đi thực tế sớm nhất có thể giáo dục ngoài trời giúp hình thành tập thể trường. Một nghiên cứu năm 2004 của Viện nghiên cứu Mỹ đã thấy rằng đi thực tế phát triển lòng tự trọng, mối quan hệ với giáo viên và kỹ năng lãnh đạo. Tuần này là cột mốc quan trọng để rèn luyện các mối quan hệ thiết yếu này. Tôi có niềm tin vững chắc vào giáo dục bên ngoài môi trường lớp học; việc này đã được đẩy mạnh toàn cầu nhằm giúp các em học sinh hiểu thêm về thế giới và phát triển các kỹ năng mềm. Cụ thể là New Zealand hết sức chú trọng vào lĩnh vực này trong chương trình giảng dạy. David Bell (Chánh thanh tra Hoàng gia) đã giải thích trong một báo cáo của mình vào tháng 9 năm 2004 rằng “các hoạt động ngoài trời tại trường cũng như các chuyến đi thực tế dài ngày tạo điều kiện cho các em học sinh được thử thách và trải nghiệm nhiều thứ mới lạ nhằm phát triển các kỹ năng thể chất, xã hội và cá nhân. Đó có thể là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất thời học sinh của các em”. Tôi đã được trải nghiệm những lợi ích của việc tham gia các hoạt động ngoài trời do vậy tôi tán thành việc các hoạt động này thúc đẩy các em phát triển các kỹ năng thiết yếu cho cuộc sống sau này. Để thành công trong tương lai, ngay từ bây giờ các em học sinh cần có khả năng thích ứng nhanh trong mọi tình huống và phải thực sự hiểu về trách nhiệm của một công dân toàn cầu. Bởi vậy điều quan trọng là chúng tôi tiếp tục đảm bảo rằng các em học sinh Trung học sẽ có thật nhiều cơ hội được tham gia hoạt động ngoài trời. Tuần này, các em không chỉ rất tích cực, mục tiêu của chúng tôi là cho các em phản ánh lại những gì các em đã học được và chuyến đi này đã tạo nên khác biệt gì đến bản thân các em. Theo Elena Gustafson (Học từ trẻ nhỏ: Tầm quan trọng của Giáo dục ngoài trời và Khả năng lãnh đạo, tháng 1 năm 2009), “ các vấn đề môi trường sẽ là những thách thức lớn nhất với thế hệ trẻ và điều cốt yếu là các em có được những trải nghiệm ở bên ngoài như một phần của kiến thức cơ bản để từ đó các em có thể giải quyết được những vấn đề này”. Cả hai chuyến đi thực tế đều chú trọng vào các vấn đề liên quan đến môi trường sẽ được thảo luận trong các giờ học của kỳ sau. Tuần này là một bước tiến dài trên con đường hướng tới mục tiêu đào tạo học sinh của BVIS trở thành những công dân toàn cầu. 04
  • 5. Last Friday, six children from Year 6 came into my office to interview me about my primary school days and experiences as a child. They were begin- ning their research ready to write a biography. The children were highly entertained by my stories of pink custard and having to stand outside the Head Teacher’s office for laughing in class! What amazed me though were the similarities between my experiences and those these children are experiencing now. The reasons for choosing my favourite teacher are the same as theirs, someone who respects them and makes learning interesting and enjoyable. My greatest memory of my primary school was a school trip to York, a famous town in England for its Roman history and close relationship with the development of the railways. I can still remember it all these years later and still own the workbook I produced after the trip. Educational visits do so much more than enjoying a day out of class, learning about new places or discovering things from the past. Trips foster relationships between children, staff and children and between staff themselves, and these continue to grow after the visits as everyone is able to remember these collec- tive experiences. Learning and relationships, and seeing a differ- ent side to your children, are all things that develop out of school trips; their worth is invaluable. I am sure your children will remember their school trips this year and it was with great pleasure that I waved off our first educational visits on Wednesday morning to Ba Vi and Bat Trang. The children returned so enthu- siastic about their experiences and have been able to complete some wonderful follow-up work in school, writing accounts and creating images about their visit. Photographs that the children and adults have taken show the enjoyment of these trips so please do look on the website in the photograph section to see even more examples of these visits. Thứ sáu tuần trước, sáu em học sinh Lớp 6 đã đến phòng làm việc của tôi và phỏng vấn tôi về những ngày tôi học tiểu học và kỷ niệm khi tôi còn là một đứa trẻ. Các em đã chuẩn bị các nghiên cứu của mình sẵn sàng để viết một bài tiểu sử. Các em rất thích thú với câu chuyện về bánh trứng màu hồng và chuyện tôi phải đứng ở ngoài văn phòng giáo viên chủ nhiệm vì đã cười trong giờ học! Tuy nhiên điều làm tôi ngạc nhiên lại là sự tương đồng giữa trải nghiệm của tôi và những gì giờ đây các em đang trải qua. Những lý do để tôi lựa chọn giáo viên yêu thích của mình cũng giống với các em, một thầy/cô tôn trọng các em và làm cho việc học tập trở nên thú vị và sôi nổi. Kỷ niệm tuyệt vời nhất của tôi thời học tiểu học là chuyến đi thực tế tới York, một thị trấn của Anh nổi tiếng với lịch sử thời La Mã và là gắn liền với sự phát triển của ngành đường sắt. Sau nhiều năm tôi vẫn còn nhớ rõ về chuyến đi đó và vẫn giữ cuốn sổ bài tập tôi đã làm sau chuyến đi. Các chuyến đi thực tế có ý nghĩa nhiều hơn chỉ là tận hưởng một ngày ngoài lớp học, tìm hiểu về những địa điểm mới hay là khám phá lịch sử. Những chuyến đi như vậy phát triển mối quan hệ giữa các em học sinh với nhau, giữa giáo viên và học sinh, giữa đội ngũ giáo viên và những mối quan hệ này sẽ tiếp tục được thắt chặt sau này khi mọi người có thể nhớ được những việc đã trải qua cùng nhau. Các chuyến đi thực tế của trường thúc đẩy học tập và các mối quan hệ, và nhìn thấy một khía cạnh khác của các em, những giá trị này là vô giá. Tôi chắc chắn rằng các em sẽ ghi nhớ chuyến đi thực tế của trường năm nay và tôi đã thấy rất vui khi tiễn hai chuyến đi thực tế đầu tiên đến Ba Vì và Bát Tràng của khối Tiểu học vào sáng thứ tư . Khi trở về các em hết sức hào hứng với các trải nghiệm của mình và đã có thể hoàn thành các bài tập liên quan tới chuyến đi ở trường, viết nhật ký và vẽ tranh. Các bức hình chụp cho thấy sự thích thú của các em trong chuyến đi, và Quý phụ huynh có thể xem trên website phần ảnh để biết thêm về hai chuyến đi này. 05 From Mr Nicholas West - Deputy Head Primary Thông điệp từ thầy Nicholas West - Hiệu phó Khối Mầm non, Tiểu học
  • 6. 06 Please note that Half Term ends on Monday 28th October. We look forward to welcoming all students back then. The ECAs begin on that Monday too and therefore all those travelling by School bus should remember that the school day will finish one hour later at 4.15pm. This will be the case for Mondays, Wednesdays and Thursdays only. On the other two days, the buses will leave as normal at around 3.00pm. The Term Dates for the school year 2014-15 will now be on the school website. This will help parents plan for future trips and time away during school holidays. Please be reminded that all requests for student leave should be received in writing by the Deputy Heads in advance of the date of absence. Thank you very much. Quý Phụ huynh lưu ý rằng kỳ nghỉ giữa kỳ kết thúc vào ngày Thứ hai 28 tháng 10. Chúng tôi mong chờ chào đón các em trở lại trường vào ngày đó. Chương trình ngoại khóa cũng bắt đầu vào Thứ Hai và tất cả những em học sinh đến trường bằng xe buýt cần ghi nhớ rằng thời gian kết thúc ngày học sẽ muộn hơn một tiếng, tức là vào 4 giờ 15 phút chiều. Thời gian này sẽ chỉ áp dụng cho các ngày có chương trình ngoại khóa là Thứ hai, Thứ Tư và Thứ Năm. Hai ngày còn lại xe buýt sẽ dời trường như mọi khi vào 3 giờ chiều. Chúng tôi đã cho đăng lịch cho năm học 2014-2015 trên website của trường. Dựa vào lịch trên, phụ huynh có thể lên kế hoạch trước cho các chuyến đi hoặc những kỳ nghỉ khi các em được nghỉ học. Quý phụ huynh xin lưu ý rằng tất cả yêu cầu xin nghỉ của học sinh phải được viết và gửi tới Hiệu Phó trước khi các em nghỉ học. Trân trọng cám ơn! Important Information for Parents Thông báo quan trọng tới Phụ huynh
  • 7. Communication Thông tin liên hệ với Nhà trường Department Phòng Finance Tài chính Fees/Payments Học phí Absence Nghỉ học Behaviour/Discipline Hành vi/Kỷ luật Form Teacher Giáo viên chủ nhiệm Deputy Head of Section Hiệu phó các Khối Classroom Facilities Thiết bị phòng học Form Teacher Giáo viên chủ nhiệm Deputy Head of Section Hiệu phó các Khối Homework Bài tập về nhà Form Teacher Giáo viên chủ nhiệm Deputy Head of Section Hiệu phó các Khối Lost Property Đồ đạc thất lạc Form Teacher Giáo viên chủ nhiệm Deputy Head of Section Hiệu phó các Khối Uniform Đồng phục Form Teacher Giáo viên chủ nhiệm Deputy Head of Section Hiệu phó các Khối Sickness/Contagious illness Ốm/bệnh Nurse/ Y tá Ext/Số máy lẻ: 342 PA to Deputy Head Trợ lý các Khối Ext/Số máy lẻ: 131 Bus Xe buýt Bus Coordinator Điều phối xe buýt Ext/Số máy lẻ: 302 Business Manager Phó Giám đốc Ext/Số máy lẻ: 150 Catering and Food Thức ăn Parents may like to refer to the Parent Hanbooks for the relevant email address for the staff members. Phụ huynh có thể xem trong Sổ tay Phụ huynh các địa chỉ email của các giáo viên. Communication FLOWCHART for Parents - whom do I contact when I encounter a difficulty? PA to Deputy Head Trợ lý các Khối Ext/Số máy lẻ: 131 Business Manager Phó Giám đốc Ext/Số máy lẻ: 150 Safety and Security An toàn và an ninh Facility Supervisor Giám sát tài sản Ext/Số máy lẻ: 301 Transport (not bus related), Parking Phương tiện đi lại (không phải xe buýt), chỗ đỗ xe Business Manager Phó Giám đốc Ext/Số máy lẻ: 150 Business Manager Phó Giám đốc Ext/Số máy lẻ: 150 Reception Lễ tân Ext/Số máy lẻ: 0 PA to Deputy Head Trợ lý các Khối Ext/Số máy lẻ: 131 Admission Manager Trưởng phòng Tuyển sinh Ext/Số máy lẻ: 888 General Accountant Kế toán tổng hợp Ext/Số máy lẻ: 311 Academic Giảng dạy và học tập Non-Academic Các hoạt động ngoài học tập và giảng dạy Issue Nội dung 1st person Người liên hệ thứ nhất 2nd person Người liên hệ thứ hai 07