Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Nekonference 2018 - David Cikánek (Expando)

 1. expando AMAZON NENÍ PRO KAŽDÉHO NEKONFERENCE 2018 David Cikánek
 2. 160 mld. EUR 4 % US maloobchodu 44 % US online prodejů 57% US růst v roce 2018 Amazon DE (4,8 mld. EUR) je 3x větší než druhý Otto (Business Insider) (Webinterpret) Active users: +304 mil.
 3. 7 0 0 0 0 0 N O V Ý C H P R O D E J C Ů A M A Z O N . C O M 2 8 % M I N . J E D N A O B J E D N Á V K A 1 0 % P R O D Á V A L O D É L E N E Ž 3 M Ě S Í C E 5 % P R O D Á V A L O D É L E N E Ž 6 M Ě S Í C Ů * 2 0 1 7 M A R K E T P L A C E P U L S E 504 000
 4. N E O M E Z E N Á A U T O R I TA
 5. V E R I F I C AT I O N S E L L I N G P R I V I L E G E T E R O R I S T É Z J A B L O N C E
 6. P R O D U K T O V Ý L I S T I N G
 7. E A N U N I Q B R A N D R E G I S T R Y S T O R E F R O N T K O N T R O L A N A B Í D K Y E D I TA C E L I S T I N G U
 8. P R O D U C T D E S C R I P T I O N B R A N D R E G I S T R Y S E L L E R D E S C R I P T I O N
 9. S T O R E F R O N T
 10. F I N A N C E
 11. M Ě N O V Á K O N V E R Z E Z Á D R Ž N É A T O K P E N Ě Z P O P L AT K Y A M A Z O N PAY M E N T S Z T R A C E N Ý M I L I O N
 12. K O M U N I K A C E S E Z Á K A Z N Í K E M
 13. V R AT K O V É A D R E S Y F E E D B A C K L O K Á L N Í 2 4 / 7 I P H O N E Z D A R M A
 14. L O G I S T I K A
 15. S L U Ž B Y D A N Ě PA N E U F B A F B A U S A K A M I O N V N Ě M E C K U F B M F B A O D P O V Ě D N O S T Z A P Ř E P R A V U
 16. C A S E S T U D Y V Ý R O B C E Z A H R A D N Í H O V Y B A V E N Í 1 U N I K Á T N Í P R O D U K T Z Á H A J E N Í S P O L U P R Á C E S R P E N 2 0 1 7 Vývoj tržeb v EUR 0 € 35 000 € 70 000 € 105 000 € 140 000 € 12/17 01/18 02/18 03/18 04/18 05/18
 17. Z N Á T S V O U S T R AT E G I I 1 0 0 % P O Z O R N O S T
 18. expando EXPANDO David Cikánek david@expan.do
Publicidad