Publicidad
ESI
ESI
ESI
ESI
Publicidad
ESI
ESI
Próximo SlideShare
Project ManagementProject Management
Cargando en ... 3
1 de 6
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a ESI(20)

Publicidad

ESI

  1. ИДЕНТИЧНОСТ И КОНФЛИКТ В ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА КВ. ДРАГАЛЕВЦИ qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa ИДЕНТИЧНОСТ И КОНФЛИКТ В ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА КВ. ДРАГАЛЕВЦИ курсова работа 28.1.2011 г. Благой Петков
  2. ИДЕНТИЧНОСТ И КОНФЛИКТ В ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА КВ. ДРАГАЛЕВЦИ ЕМПИРИЧНИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЕСИ) Страница 1 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” Философски факултет Катедра „Социология“ БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ, Ф.№ 25016 МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: ГРАДСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЕМПИРИЧНИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЕСИ) РЪКОВОДИТЕЛ: ГЛ. АС. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ „ИДЕНТИЧНОСТ И КОНФЛИКТ В ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА КВ. ДРАГАЛЕВЦИ“ курсова работа 1. Вместо увод: за социалното инженерство, устройственото планиране и участието на местните общности Още Луис Уърт загатва в „Урбанизмът като начин на живот”, че изборът на предмет, проблем и интерпретация на всяко изследване са натоварени от нашата ценностна система, колкото и да се стремим да бъдем безпристрастни, или във всички наши изводи има доза активизъм – опит за промяна, интерпретация на дори чисто количествени данни. От друга страна, класическата урбанистична и градоустройствена теория поставя експертното знание на първо място и свежда планирането до привеждане към утвърдени норми и модел, т.е. социално инженерство – оразмеряване на градското развитие и урбанистичните намеси. Революционери в допускането на представители на местните общности в пространственото градско управление са „Агенциите за развитие” във Великобритания, но опитът показва, че „окичването” с власт не дава добри резултати. Българската законодателна рамка и утвърдени процедури по изготвяне, приемане и прилагане на планове не включват емпиричното социологическо изследване като възможност. Всеобщото схващане, е че у нас изцяло се слуша гласа на обитателите и ползвателите на градската среда се пренебрегват, но всяко детайлно вглеждане води до извода – не всички местни актьори участват, а определени лобита, съставени най-вече около икономически кръгове. Защо публичните пространства – те са тези, които се залагат далеч в бъдещето като форма. Античните и средновековните структури се четат ясно в много от съвременните градове. От друга страна, едва ли има значение за урбанистичното развитие, как всеки си подрежда индивидуалните помещения, дворове и т.н. Една компрометирана сграда лесно се събаря, но улиците и площадите осигуряват връзка до всяка точка на града и могат да бъдат сравнени с кръвоносна система, без която селищата не могат да функционират.
  3. ИДЕНТИЧНОСТ И КОНФЛИКТ В ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА КВ. ДРАГАЛЕВЦИ ЕМПИРИЧНИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЕСИ) Страница 2 2. Цел на емпиричното социологическо проучване Освен чисто научни цели, едно такова изследване може да насочи инвестициите в публичните пространства, да долови мнението на хората, но разбира се, без да ги попита директно. Резултатите от детайлен поглед върху идентичностите и конфликтите в улиците и площадите в един квартал могат да доведат до: преосмисляне на съществуващата организация насоки за оформяне на нови публични пространства пространствена организация на места за широко ползване в мултифункционални сгради на социалната инфраструктура, оформени около основна обществена не- пазарна функция – сгради на образованието, които се ползват и от възрастните, спортни обекти, читалища с галерии, туристически и информационни центрове с извънкласни дейности 3. Значение Освен поръчано от и полезно за общината, подобно изследване може да даде насоки на инвеститори и проектанти при оформяне на общите части във висококатегорийните жилищни комплекси. Това иска бизнесът – ако разгледате каталозите на разните „резиденшъли, скайове и стели”, най-много да видите украшение на луксозната архитектурна рамка със семейства от фото-модели. В западна Европа имиджа на марката и цената говори сама, т.е. всеки инвеститор се насочва към определен тип проекти. У нас разумните предприемачи се възползваха от „скока” в недвижимостите и заделиха резерви от ценна земя. Бизнесът иска „истински” предимства и постижения в инициативите си, а не всяка сграда да е „на тихо и комуникативно място”. Това би трябвало да иска и общината – ефективност на инвестициите (чешмите по „Красива България”, може би търсеха повече съживяване в икономическия живот, отколкото трайни социални ефекти). Най-добре похарчените пари от една държава са инвестираните в хората, в нейното бъдеще (но за „храна, различна от хляба). До сега устройственото планиране в Драгалевци е загърбвало ползвателите на средата и изцяло се е вслушвало в обитателите, собствениците, „единствената заинтересована страна”, като в миналото – по-скоро в някой „елитни” притежатели на вили. Подходът към парка не е само на драгалевчани. Това насочва и към основните правила за провеждане на подобно изследване – на терен (а не в читалището – бившето кметство или в сградата на общината):  кратка анкета, интервю, с не повече от десетина въпроса, като анкетиращите записват къде, кога и кой  по този начин могат да се откроят истинските ползватели  да се търси не демографски срез, а пространствено времеви – най-вече кого срещаме и какво той прави Интервюиращите могат да извършват и включено наблюдение. Такова изследване може да изведе кои аспекти на средата и специфичното й обживяване биха имали значение при прехода от традиционна общност към модерно общество и изграждане на съседски общности на базата на социално смесване.
  4. ИДЕНТИЧНОСТ И КОНФЛИКТ В ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА КВ. ДРАГАЛЕВЦИ ЕМПИРИЧНИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЕСИ) Страница 3 Има разбира се група „тежки” въпроси, особено когато говорим за инвестиции, които няма как да бъдат зададени на улицата. За това препоръчвам в един следващ етап да се обърнем към изследване с фокус групи. 4. Етапи на провеждане a. Първи етап: кратки теренни интервюта Кратко интервю на терен с не повече от десет въпроса, като повечето неща се регистрират служебно от интервюиращия и ако той се съмнява в нещо – може да попита за него в края на разговора. По този начин няма да отегчим хората, нито да ги забавим и те да прекъснат интервюто. За да избегнем двойната анкета – може да разчитаме на съвестта на хората – да им раздаваме визитка, нещо като флайър, отвеждащ към мястото на публикуване на резултатите в интернет, за да ги направим съпричастни. Вместо демографска статистическа извадка просто регистрираме срещнатите хора, семейства и т.н., като добре трябва да подберем пространствено-времевия срез. b. Втори етап: фокус групи Представители на община, проектанти, бизнес, местни, изявили се групи от ползвателите и не на последно място – тези, които не откриваме на улицата – как тя може да се превърне в тяхна идентичност. При провеждането на първия етап могат да се откроят латентни групи като млади майки, съботно-неделни семейни излети, групи на „преминаващи” младежи (малко над тийнейджъри), пенсионери, които предпочитат площада пред двора и т.н. c. Трети етап: мащабно анкетно количествено проучване – оценка на съждения по скала – за да може да се подпомогне изборът при вземане на решения След конкретно задание от общината можем да зададем анкета със съждения (точни количествени измерители), като едновременно с това можем да регистрираме и как всеки един е стигнал до анкетата – в обществена сграда, в интернет. Тези резултати можем да умножим с тежестни коефициенти по демография. Едновременно с това този формат позволява задаването на чисто „инвестиционни” детайли, които да бъдат „омекотени” и преведени на ежедневен език. В предложената схема тръгвам от нещо лесно изпълнимо от група студенти, към скъпо, но даващо конкретни отговори изследване.
  5. ИДЕНТИЧНОСТ И КОНФЛИКТ В ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА КВ. ДРАГАЛЕВЦИ ЕМПИРИЧНИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЕСИ) Страница 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ НА ТЕРЕН – ТОЧКА ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА • Встъпителни думи, разяснение на изследването и въпрос, дали респондентите са били анкетирани от други колеги • Инервюиращият записва дата, час, място и кого среща • В Драгалевци ли живеете, ако да в: • Къща / в къща във вилните зони / етаж от къща / апартамент • От колко време живеете в квартала • Колко често излизате на разходка (без определена цел) пеша, без автомобил в района – ежедневно / ежеседмично / веднъж месечно / все по-рядко / никога / инцидентно / имам желание, но не ми остава време • А посещавате ли природния парк – не / да, колко често • Любимото Ви място в Драгалевци • Какво е най-належащо в публичните пространства – пейки / кошчета за боклук / осветление / ограждения срещу автомобили / от всичко това / друго / по принцип има нужда от нови такива пространства / до … те не са належащи • Заключителни думи • Въпроси от интервюиращия (пол, възраст), ако нещо не е разбрал по регистрацията на хората • Запис на мнения ПРИЛОЖЕНИЕ 2 РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГРУПОВА ДИСКУСИЯ (draft) С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ ВЛАСТИ • Встъпителни думи, разяснение на изследването и на постигнати резултати / обобщение на доклада от интервюта на терен
  6. ИДЕНТИЧНОСТ И КОНФЛИКТ В ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА КВ. ДРАГАЛЕВЦИ ЕМПИРИЧНИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЕСИ) Страница 5 o Конфеденциалност o Свободен начин на изразяване o Представяне на участниците с техния творчески път / биографии, но не с длъжности • ДИСКУСИЯ 1. Могат ли инвестициите в публични пространства / облагородяването им, да доведат до привличане на други активности / свързани ефекти и какви o Временни обекти o Малки спортно-развлекателни съоръжения o Изложби, състезания и други пространствено неангажирани със собственост • ДИСКУСИЯ 2. Какви са пречките за реализиране на проекти инициирани от граждани o Няма кой да им обърне внимание o Хората не познават процедурите и апликационните форми o Липса на хоризонтална / вертикална интеграция • ДИСКУСИЯ 3. В какво да се инвестира – по равно за всички части / няколко пространства да бъдат напълно благоустроени o Извеждане на предимства и недостатъци за всеки случай • ДИСКУСИЯ 4. Какви пред-проектни проучвания трябва да предшестват подобни инициативи o Възможен отговор – никакви, те са крайно належащи, в хода на работа Всяка дискусия – до 20 мин, а за последните две – поне 40 мин • Дискусия за проблемите със собствеността – върху схеми • Ако върви тежко – примерни обекти в пространствата • Идея за симулационна игра – конкретно място, жребий за актьори (граждани, НПО, главен архитект, кмет и т.н.) • От нея – свободен разговор за неформални контакти, възможна хоризонтална / вертикална интеграция облекчаване на процедурите
Publicidad