Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Aathisudi tamil and english

1.அறம் செய விரும்பு / Learn to love virtue.
2. ஆறுவது சினம் / Control anger.
3. இயல்வது கரவேல் / Don't forget Charity.
4. ஈவது விலக்கேல் / Don't prevent philanthropy.
5. உடையது விளம்பேல் / Don't betray confidence.
6. ஊக்கமது கைவிடேல் / Don't forsake motivation.
7. எண் எழுத்து இகழேல் / Don't despise learning.
8. ஏற்பது இகழ்ச்சி / Don't freeload.
9. ஐயம் இட்டு உண் / Feed the hungry and then feast.
10. ஒப்புரவு ஒழுகு / Emulate the great.
11. ஓதுவது ஒழியேல் / Discern the good and learn.
12. ஒளவியம் பேசேல் / Speak no envy.
13. அகம் சுருக்கேல் / Don't shortchange.
14. கண்டொன்று சொல்லேல்/ Don't flip-flop.
15. ஙப் போல் வளை / Bend to befriend.
16. சனி நீராடு / Shower regularly.
17. ஞயம்பட உரை / Sweeten your speech.
18. இடம்பட வீடு எடேல் / Judiciously space your home.
19. இணக்கம் அறிந்து இணங்கு / Befriend the best.
20. தந்தை தாய்ப் பேண் / Protect your parents.
21. நன்றி மறவேல் / Don't forget gratitude.
22. பருவத்தே பயிர் செய் / Husbandry has its season.
23. மண் பறித்து உண்ணேல் / Don't land-grab.
24. இயல்பு அலாதன செய்யேல் / Desist demeaning deeds.
25. அரவம் ஆட்டேல் / Don't play with snakes.
26. இலவம் பஞ்சில் துயில் / Cotton bed better for comfort.
27. வஞ்சகம் பேசேல் / Don't sugar-coat words.
28. அழகு அலாதன செய்யேல் / Detest the disorderly.
29. இளமையில் கல் / Learn when young.
30. அரனை மறவேல் / Cherish charity.
31. அனந்தல் ஆடேல் / Over sleeping is obnoxious.
32. கடிவது மற / Constant anger is corrosive.
33. காப்பது விரதம் / Saving lives superior to fasting.
34. கிழமைப்பட வாழ் / Make wealth beneficial.
35. கீழ்மை அகற்று / Distance from the wicked.
36. குணமது கைவிடேல் / Keep all that are useful.
37. கூடிப் பிரியேல் / Don't forsake friends.
38. கெடுப்பது ஒழி / Abandon animosity.
39. கேள்வி முயல் / Learn from the learned.
40. கைவினை கரவேல் / Don't hide knowledge.
41. கொள்ளை விரும்பேல் / Don't swindle.
42. கோதாட்டு ஒழி / Ban all illegal games.
43. கெளவை அகற்று / Don't vilify.
44. சக்கர நெறி நில் / Honor your Lands Constitution.
45. சான்றோர் இனத்து இரு / Associate with the noble.
46. சித்திரம் பேசேல் / Stop being paradoxical.
47. சீர்மை மறவேல் / Remember to be righteous.
48. சுளிக்கச் சொல்லேல் / Don't hurt others feelings.
49. சூது விரும்பேல் / Don't gamble.
50. செய்வன திருந்தச் செய் / Action with perfection.

For About Bulk SMS http://kapsystem.com
For Free Bulk SMS Demo http://kapsystem.com/freedemo1.php

 • Sé el primero en comentar

Aathisudi tamil and english

 1. 1. Aathisudi Tamil and English ©2015, KAPSYSTEM ( Bulk SMS Service Provider Company in India) Email: info@kapsystem.com | Mobile: +91-97380 10000 | Web: www.kapsystem.com
 2. 2. 1. அறம் ெசய விரமப / Learn to love virtue. 2. ஆறவத சினம் / Control anger. 3. இயலவத கரேவல் / Don't forget Charity. 4. ஈவத விலகேகல் / Don't prevent philanthropy. 5. உைடயத விளமேபல் / Don't betray confidence. 6. ஊககமத ைகவிேடல் / Don't forsake motivation. 7. எண் எழதத இகேழல் / Don't despise learning. 8. ஏறபத இகழசசி / Don't freeload. 9. ஐயம் இடட உண் / Feed the hungry and then feast. 10. ஒபபரவ ஒழக / Emulate the great. ஆததிசடைய உலகறியச் ெசயேவோம்!/ Let's Spread Aathisudi to the World! ©2015, KAPSYSTEM ( Bulk SMS Service Provider Company in India) Email: info@kapsystem.com | Mobile: +91-97380 10000 | Web: www.kapsystem.com
 3. 3. ஆததிசடைய உலகறியச் ெசயேவோம்!/ Let's Spread Aathisudi to the World! 11. ஓதவத ஒழிேயல் / Discern the good and learn. 12. ஒளவியம் ேபேசல் / Speak no envy. 13. அகம் சரகேகல் / Don't shortchange. 14. கணெடோனற ெசோலேலல்/ Don't flip-flop. 15. ஙப் ேபோல் வைள/ Bend to befriend. 16. சனி நீரோட / Shower regularly. 17. ஞயமபட உைர / Sweeten your speech. 18. இடமபட வட எேடல் / Judiciously space your home. 19. இணககம் அறிநத இணஙக / Befriend the best. 20. தநைத தோயப் ேபண் / Protect your parents. ©2015, KAPSYSTEM ( Bulk SMS Service Provider Company in India) Email: info@kapsystem.com | Mobile: +91-97380 10000 | Web: www.kapsystem.com
 4. 4. ஆததிசடைய உலகறியச் ெசயேவோம்!/ Let's Spread Aathisudi to the World! 21. நனறி மறேவல் / Don't forget gratitude. 22. பரவதேத பயிர் ெசய் / Husbandry has its season. 23. மண் பறிதத உணேணல் / Don't land-grab. 24. இயலப அலோதன ெசயேயல் / Desist demeaning deeds. 25. அரவம் ஆடேடல் / Don't play with snakes. 26. இலவம் பஞசில் தயில் / Cotton bed better for comfort. 27. வஞசகம் ேபேசல் / Don't sugar-coat words. 28. அழக அலோதன ெசயேயல் / Detest the disorderly. 29. இளைமயில் கல் / Learn when young. 30. அரைன மறேவல் / Cherish charity. ©2015, KAPSYSTEM ( Bulk SMS Service Provider Company in India) Email: info@kapsystem.com | Mobile: +91-97380 10000 | Web: www.kapsystem.com
 5. 5. ஆததிசடைய உலகறியச் ெசயோவோம்!/ Let's Spread Aathisudi to the World! 31. அனநதல் ஆோடல் / Over sleeping is obnoxious. 32. கடவத மற / Constant anger is corrosive. 33. கோபபத விரதம் / Saving lives superior to fasting. 34. கிழைமபபட வோழ் / Make wealth beneficial. 35. கீழைம அகறற / Distance from the wicked. 36. கணமத ைகவிோடல் / Keep all that are useful. 37. கடப் பிோிோயல் / Don't forsake friends. 38. ெகடபபத ஒழி / Abandon animosity. 39. ோகளவி மயல் / Learn from the learned. 40. ைகவிைன கரோவல் / Don't hide knowledge. ©2015, KAPSYSTEM ( Bulk SMS Service Provider Company in India) Email: info@kapsystem.com | Mobile: +91-97380 10000 | Web: www.kapsystem.com
 6. 6. ஆததிசடைய உலகறியச் ெசயோவோம்!/ Let's Spread Aathisudi to the World! 41. ெகோளைள விரமோபல்/ Don't swindle. 42. ோகோதோடட ஒழி/ Ban all illegal games. 43. ெகளைவ அகறற / Don't vilify. 44. சககர ெநறி நில் / Honor your Lands Constitution. 45. சோனோறோர் இனதத இர/ Associate with the noble. 46. சிததிரம் ோபோசல் / Stop being paradoxical. 47. சீரைம மறோவல் / Remember to be righteous. 48. சளிககச் ெசோலோலல்/ Don't hurt others feelings. 49. சத விரமோபல் / Don't gamble. 50. ெசயவன திரநதச் ெசய் / Action with perfection. ©2015, KAPSYSTEM ( Bulk SMS Service Provider Company in India) Email: info@kapsystem.com | Mobile: +91-97380 10000 | Web: www.kapsystem.com
 7. 7. ஆததிசடைய உலகறியச் ெசயோவோம்!/ Let's Spread Aathisudi to the World! 51. ோசோிடம் அறிநத ோசர் / Seek out good friends. 52. ைசெயனத் திோிோயல் / Avoid being insulted. 53. ெசோற் ோசோரவ போடல்/ Don't show fatigue in conversation. 54. ோசோமபித் திோிோயல்/ Don't be a lazybones. 55. தகோகோன் எனத் திோி/ Be trustworthy. 56. தோனமத விரமப / Be kind to the unfortunate. 57. திரமோலகக அடைம ெசய் / Serve the protector. 58. தீவிைன அகறற / Don't sin. 59. தனபததிறக இடம் ெகோோடல்/ Don't attract suffering. 60. தககி விைன ெசய் / Deliberate every action. ©2015, KAPSYSTEM ( Bulk SMS Service Provider Company in India) Email: info@kapsystem.com | Mobile: +91-97380 10000 | Web: www.kapsystem.com
 8. 8. ஆததிசடைய உலகறியச் ெசயோவோம்!/ Let's Spread Aathisudi to the World! 61. ெதயவம் இகோழல் / Don't defame the divine. 62. ோதசதோதோட ஒடட வோழ்/ Live in unison with your countrymen. 63. ைதயல் ெசோல் ோகோளல்/ Don't listen to the designing. 64. ெதோனைம மறோவல்/ Don't forget your past glory. 65. ோதோறபன ெதோடோரல்/ Don't compete if sure of defeat. 66. நனைம கைடபபிட / Adhere to the beneficial. 67. நோட ஒபபன ெசய் / Do nationally agreeables. 68. நிைலயில் பிோிோயல் / Don't depart from good standing. 69. நீர் விைளயோோடல் / Don't jump into a watery grave. 70. நணைம நகோரல் / Don't over snack. ©2015, KAPSYSTEM ( Bulk SMS Service Provider Company in India) Email: info@kapsystem.com | Mobile: +91-97380 10000 | Web: www.kapsystem.com
 9. 9. ஆததிசடைய உலகறியச் ெசயோவோம்!/ Let's Spread Aathisudi to the World! 71. நல் பல கல் / Read variety of materials. 72. ெநறபயிர் விைளவ ெசய் / Grow your own staple. 73. ோநரபட ஒழக / Exhibit good manners always. 74. ைநவிைன நணோகல் / Don't involve in destruction. 75. ெநோயய உைரோயல்/ Don't dabble in sleaze. 76. ோநோயகக இடம் ெகோோடல்/ Avoid unhealthy lifestyle. 77. பழிபபன பகோரல் / Speak no vulgarity. 78. போமெபோட பழோகல்/ Keep away from the vicious. 79. பிைழபடச் ெசோலோலல்/ Watch out for self incrimination. 80. பட ெபற நில் / Follow path of honor. ©2015, KAPSYSTEM ( Bulk SMS Service Provider Company in India) Email: info@kapsystem.com | Mobile: +91-97380 10000 | Web: www.kapsystem.com
 10. 10. ஆததிசடைய உலகறியச் ெசயோவோம்!/ Let's Spread Aathisudi to the World! 81. பகழநதோைரப் ோபோறறி வோழ்/ Protectyour benefactor. 82. பமி திரததி உண் / Cultivate the land and feed. 83. ெபோியோைரத் தைணக் ெகோள்/ Seek help from the old and wise. 84. ோபைதைம அகறற / Eradicate ignorance. 85. ைபயோலோட இணஙோகல்/ Don't comply with idiots. 86. ெபோரளதைனப் ோபோறறி வோழ்/ Protect and enhance your wealth. 87. ோபோரத் ெதோழில் போிோயல்/ Don't encourage war. 88. மனம் தடமோோறல் / Don't vacillate. 89. மோறறோனகக இடம் ெகோோடல்/ Don't accommodate your enemy. 90. மிைகபடச் ெசோலோலல்/ Don't over dramatize. ©2015, KAPSYSTEM ( Bulk SMS Service Provider Company in India) Email: info@kapsystem.com | Mobile: +91-97380 10000 | Web: www.kapsystem.com
 11. 11. ஆததிசடைய உலகறியச் ெசயோவோம்!/ Let's Spread Aathisudi to the World! 91. மீதண் விரமோபல் / Don't be a glutton. 92. மைனமகதத நிலோலல் / Don't join an unjust fight. 93. மரககோரோட இணஙோகல்/ Don't agree with the stubborn. 94. ெமலல நலலோள் ோதோளோசர்/ Stick with your exemplary wife. 95. ோமனமககள் ெசோல் ோகள்/ Listen to men of quality. 96. ைம விழியோர் மைன அகல் / Dissociate from the jealous. 97. ெமோழிவத அற ெமோழி / Speak with clarity. 98. ோமோகதைத மனி/ Hate any desire for lust. 99. வலலைம ோபோசல் / Don't self praise. 100. வோத மறகோறல் / Don't gossip or spread rumor. ©2015, KAPSYSTEM ( Bulk SMS Service Provider Company in India) Email: info@kapsystem.com | Mobile: +91-97380 10000 | Web: www.kapsystem.com
 12. 12. ஆததிசடைய உலகறியச் ெசயோவோம்!/ Let's Spread Aathisudi to the World! 101. விதைத விரமப / Long to learn. 102. வட ெபற நில் / Work for a peaceful life. 103. உததமனோய் இர / Lead exemplary life. 104. ஊரடன் கட வோழ் / Live amicably. 105. ெவடெடனப் ோபோசல் / Don't be harsh with words and deeds. 106. ோவணட விைன ெசோயல்/ Don't premeditate harm. 107. ைவகைறத் தயில் எழ / Be an early-riser. 108. ஒனனோைரத் ோதோறல் / Never join your enemy. 109. ஓரம் ெசோலோலல்/ Be impartial in judgement. ©2015, KAPSYSTEM ( Bulk SMS Service Provider Company in India) Email: info@kapsystem.com | Mobile: +91-97380 10000 | Web: www.kapsystem.com
 13. 13. MESSAGING FEATURES www.kapsystem.com ADVANTAGE OF KAPSYSTEM SERVICE ©2015, KAPSYSTEM ( Bulk SMS Service Provider Company) , Email info@kapsystem.com
 14. 14. TRUSTED CLIENTS www.kapsystem.com KAP Computer Solution Pvt. Ltd Our Presence: Bangalore | Delhi | Mumbai | Hyderabad | Chennai | Coimbatore | Pune | Kolkata | Ahmedabad | Noida Mobile : +91 97380 10000 | 1 [Sales] | Email : info@kapsystem.com CONTACT US ©2015, KAPSYSTEM ( Bulk SMS Service Provider Company) , Email info@kapsystem.com

×