Awards, Merits and Quality Compliance of CVL

Cat Van Loi
Cat Van LoiE-mail:lemaihuulam@catvanloi.com en Director/CEO

Over the years we've developed the expertise and knowledge to meet the needs of the global market. And we've made the investments in facilities, systems and people so we can deliver the materials in time and in good condition. That's why Cat Van Loi enjoys a well-deserved reputation among our customers. Our past is the foundation for our future. We spare no expense on innovation. In order to improve product and service quality, Cat Van Loi has constructed a factory and gradually perfected the production chain of electrical products to meet the standards such as: steel conduit and accessories, steel flexible conduit and accessories, electrical suspension and support systems, wire mesh cable trays and accessories, grounding rods and lightning protection systems, Unistrut channels, and confidently participated in supplying electrical materials to over 20 Japanese contractors in Vietnam. The construction projects in Vietnam always prioritize the use of CVL branded electrical and mechanical materials as construction materials for projects such as: Metro Line 1 (Ben Thanh - Suoi Tien), Tetra Pak factory (Binh Duong), Long Son oil refinery (Vung Tau), Thai Binh thermal power plant (Thai Binh), Van Phong thermal power plant (Khanh Hoa), etc. to fully meet the requirements of national technical standards for safety and fire prevention for buildings and works QCVN 06:2020 / BXD, QCVN 16:2019 / BXD. #Steel_conduit_fittings #Steel_conduit_fittings_EMT #Steel_conduit_fittings_IMC #Steel_conduit_fittings_RSC #GI_conduit #Flexible_conduit #Water_proof_flexible_conduit #Liquid_tight_flexible_conduit #Junction_box #Electrical_circular_box #Electrical_wire_mesh_tray #Grounding_lightning_protection #Copper_bonded_grounding_rod #Earth_pit #Test_box #Franklin_air_rod #Bare_aluminum_tape_3 x 25 mm #Bate_copper_tape_3 x 25 mm #Beam_clamp #Unistrut_41 x 41 #Pipe_hanger #Thread_rod #Electrical_square_box #Electrical_switch_box #Electrical_octagon_box #Electrical_pull_box #Earth_bar #C_clamp #Exothermic_welding #Metal_powder

1
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
47 Àûúâng söë 12,
KDC CityLand Park Hills,
P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
V
Ì
S
Ự
P
H
Á
T
T
R
I
Ể
N
C
Ô
NG
NGHIỆP SẢN XUẤT CƠ
KH
Í
P
H
Ụ
T
R
Ợ
V
I
Ệ
T
N
A
M
KHÁT VỌNG
THAY THẾ
HÀNG NHẬP KHẨU
DOANH NGHIÏåP ÀÛÚÅC BÖÅ KHOA HOÅC & CÖNG NGHÏå VIÏåT NAM
HÖÎ TRÚÅ THAM GIA ÀÏÌ TAÂI 712:
“Nghiïn cûáu hûúáng dêîn doanh nghiïåp Viïåt Nam thûåc hiïån
chûáng nhêån saãn phêím theo caác chûúng trònh CE - Marking UL, RoHS”
2 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
47 Àûúâng söë 12,
KDC CityLand Park Hills,
P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
HOAÅT ÀÖÅNG CAÃI TIÏËN KAIZEN NÙNG SUÊËT - CHÊËT LÛÚÅNG - SAÃN XUÊËT TINH GOÅN (LEAN)
& SMART FACTORY TAÅI NHAÂ MAÁY
CÖNG TY CAÁT VAÅN LÚÅI THAM GIA GIAÃI THÛÚÃNG CHÊËT LÛÚÅNG QUÖËC GIA 2022
GIAÃITHÛÚÃNGCHÊËTLÛÚÅNGQUÖËCTÏËCHÊUAÁ-THAÁIBÒNHDÛÚNGDOTHUÃTÛÚÁNGCHUÃTRÒÂ&TRAOTÙÅNG
DOANH NGHIÏåP ÀÛÚÅC TRUNG TÊM PHAÁT TRIÏÍN CÖNG NGHIÏåP - BÖÅ CÖNG THÛÚNG
VAÂ TÊÅP ÀOAÂN SAMSUNG CHOÅN HÖÎ TRÚÅ & ÀAÂO TAÅO NÊNG CAO CAÃI TIÏËN NÙNG SUÊËT
THAM GIA CHUÖÎI CUNG ÛÁNG TOAÂN CÊÌU
3
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
47 Àûúâng söë 12,
KDC CityLand Park Hills,
P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
The Potential Vietnamese Companies
in Southern Vietnam
(Metal/Plastic Processing, Mold, Precision Parts,
Electronics, Plating, and etc.,)
JETRO Ho Chi Minh Office
Doanh nghiïåp àûúåc Töí chûác Xuác tiïën Mêåu dõch Nhêåt Baãn bònh choån laâ doanh nghiïåp Viïåt Nam xuêët sùæc
úã caác tónh phña Nam Viïåt Nam àïí giúái thiïåu cho doanh nghiïåp Nhêåt àêìu tû úã Viïåt Nam 2010 - 2022
ÀöåinguäkyäthuêåtCöngtyCAÁTVAÅNLÚÅIlaâtêåpthïíkyäsûgiaâuKINHNGHIÏÅM-BIÏËTLAÂM(KNOW-HOW)tronglônhvûåcMEP
NOÁI ÀÛÚÅC, LAÂM ÀÛÚÅC vaâ BIÏËT CAÁCH LAÂM nhûäng SAÃN PHÊÍM CHÓNH CHU
lùæp àùåt cho cöng trònh!
Doanh nghiïåp àûúåc Cú Quan Húåp taác Quöëc tïë Nhêåt Baãn(JICA) höî trúå
phaát triïín cöng nghiïåp phuå trúå phuåc vuå nhaâ thêìu cú àiïån Nhêåt Baãn
THE
EXCELLENT
VIETNAMESE
COMPANIES
IN
SOUTHERN
VIETNAM
13th
Edition
2020
JETRO
4 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
47 Àûúâng söë 12,
KDC CityLand Park Hills,
P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
Doanh Nghiïåp Coá Saãn Phêím Cöng Nghiïåp Höî Trúå Tiïu Biïíu TP.HCM 2020
Öng Nguyïîn Vùn Nïn - Bñ Thû Thaânh UÃy TP.HCM trao Bùçng Khen cho
ÖngNguyïînThaânhPhûúng-CT.HÀQTCöngtycöíphêìnsaãnxuêëtthiïëtbõàiïåncöngnghiïåpCaátVaånLúåi
laâ möåt trong 60 Thûúng Hiïåu Vaâng àaåi diïån ngaânh Cöng Thûúng cho TP.HCM 2022.
Doanh Nghiïåp Àaåt Thûúng Hiïåu Vaâng TP.HCM 2021
DOANHNGHIÏÅPTHÛÚNGHIÏåUVAÂNG
&SAÃNPHÊÍMCÖNGNGHIÏåPHÖÎTRÚÅTIÏUBIÏÍU
Höåi Viïn Hiïåp Höåi Cöng Nghiïåp Höî Trúå Viïåt Nam
Vietnam Association For Supporting Industries
5
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
47 Àûúâng söë 12,
KDC CityLand Park Hills,
P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
Caát Vaån Lúåi Àûúåc Choån Laâ Doanh Nghiïåp Coá Saãn Phêím Cöng Nghiïåp
Chuã Lûåc Cuãa TP.HCM Giai Àoaån 2021 - 2025
DOANHNGHIÏåPTIÏUBIÏÍU&SAÃNPHÊÍM
CHUÃLÛÅC-HAÂNGVIÏåTNAMCHÊËTLÛÚÅNGCAO
Doanh Nghiïåp Tiïu Biïíu TP.HCM 2020
Haâng Viïåt Nam Chêët Lûúång Cao
Chuêín Höåi Nhêåp
Haâng Viïåt Nam Chêët Lûúång Cao
Do Ngûúâi Tiïu Duâng Bònh Choån
Awards, Merits and Quality Compliance of CVL
Awards, Merits and Quality Compliance of CVL
Awards, Merits and Quality Compliance of CVL
Awards, Merits and Quality Compliance of CVL
Awards, Merits and Quality Compliance of CVL
Awards, Merits and Quality Compliance of CVL
Awards, Merits and Quality Compliance of CVL
Awards, Merits and Quality Compliance of CVL
Awards, Merits and Quality Compliance of CVL
Awards, Merits and Quality Compliance of CVL
Awards, Merits and Quality Compliance of CVL
6 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
47 Àûúâng söë 12,
KDC CityLand Park Hills,
P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CERTIFICATES
OF
COMPLIANCE
Coåc tiïëp àõa
UL 467/
IEC 62561
Kim thu seát cöí
àiïín TCVN 9385
Thanh nhöm
IEC 62561/
TCVN 9385
Thanh àöìng
IEC 62561/
TCVN 9385
Hoáa chêët giaãm
àiïån trúã GEM
IEC 62561
Phuå kiïån chöëng
seát vaâ tiïëp àõa
IEC 62561
Höåp kiïím tra tiïëp
àõa IEC 62561
Höåp kiïím tra
àiïån trúã
IEC 62561
Thûã taãi an toaân,
TCCS 01:2020/
CVL keåp SKI
Thûã taãi an toaân,
àêìu gaâi loâ xo
Thûã taãi theo chuêín,
TCCS 01:2020/CVL, BS 6946
Unistrut 41x41/41x21(US)
Ty ren maå àiïån
Ty ren maå keäm nhuáng noáng
DIN 975/TCVN 1916
Thûã taãi an toaân,
TCCS 01:2020/CVL
keåp giûä öëng U
Thûã taãi an toaân,
TCCS 01:2020/CVL
keåp xaâ göì HB2
Thûã taãi an toaân,
TCCS 01:2020/CVL
keåp xaâ göì Gang
Thûã taãi an toaân,
TCCS 01:2020/CVL
keåp xaâ göì C1/C2/C3
Thûã taãi an toaân,
TCCS 01:2020/CVL
keåp xaâ göì D
Thûã taãi an toaân,
TCCS 01:2020/CVL
keåp xaâ göì K Clip
Thûã taãi an toaân,
TCCS 01:2020/CVL
keåptreoöëng
Höåp nöëi öëng
LB, LL, LR, C, T
NEMA FB1
Phuå kiïån öëng
ANSI/NEMA
FB1
Höåp theáp êm
tûúâng JIS C
8336
Höåp àêëu dêy
àiïån JIS C
8340
Àêìu nöëi öëng
ruöåt gaâ JIS C
8350
Höåp theáp
êm tûúâng
BS 4662
Höåp nöëi öëng
àiïån BS 4568
PART 2
Höåp nöëi öëng
àiïån BS EN/
IEC 60670
ÖËng ruöåt gaâ
IEC 61386
ÖËng ruöåt gaâ
UL 360
ÖËng ruöåt gaâ
BS 731
ÖËng luöìn dêy
àiïån JIS
C 8305
ÖËng luöìn dêy
àiïån IEC
61386
ÖËng luöìn dêy
àiïån UL 797/
ANSI C 80.3
ÖËng luöìn dêy
àiïån UL 1242/
ANSI C 80.6
ÖËng luöìn dêy
àiïån UL 6/
ANSI C 80.1
ÖËng luöìn dêy
àiïån BS 4568
CLASS 3
ÖËng luöìn dêy
àiïån BS 4568
CLASS 4
ÖËng luöìn dêy
àiïån BS EN
61386
Maáng lûúái
IEC 61537
Maáng caáp
NEMA Ve 1
Thang caáp
NEMA Ve 1
Trunking
NEMA Ve 1
CHÛÁNG CHÓ CHÊËT LÛÚÅNG
7
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
47 Àûúâng söë 12,
KDC CityLand Park Hills,
P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
Thû àaánh giaá cao chêët lûúång saãn phêím & dõch vuå cuãa Caát Vaån Lúåi
tûâcaáctêåpàoaânNhêåtBaãn-Nhaâsaãnxuêëtchohún20nhaâthêìuNhêåtBaãntaåiViïåtNam
Têåp àoaân Toshiba
Dûå aán: Nhaâ maáy nhiïåt àiïån than Matarbari
Bangladesh
Toshiba Plant Systems & Services Corporation
- TPSC (Vietnam) Co.,Ltd
Dûå aán: Nhaâ maáy nhiïåt àiïån Thaái Bònh 1
Têåp àoaân Jesco Asia
Dûå aán: Nhaâ maáy nhiïåt àiïån Vên Phong 1
Têåp àoaân Kandenko
Dûå aán: Àûúâng sùæt àö thõ TP.HCM tuyïën söë 1
Bïën Thaânh - Suöëi Tiïn
CAÁT VAÅN LÚÅI - NHAÂ SAÃN XUÊËT CHO HÚN 20
NHAÂ THÊÌU NHÊÅT BAÃN TAÅI VIÏåT NAM
8 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
47 Àûúâng söë 12,
KDC CityLand Park Hills,
P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
COMPANY
DEVELOPMENT
1992
Thành lập Doanh Nghiệp
Tư Nhân Vạn Lợi (Sản xuất
và gia công sản phẩm cơ
khí & đúc gang)
Thành lập Công ty
TNHH Huy Phát
(Sản xuất thang cáp,
máng cáp, ống gió
& sản phẩm cơ khí)
Đổi tên thành Công
ty TNHH Thiết Bị
Điện Công Nghiệp
Cát Vạn Lợi
Được JETRO (Nhật Bản)
bình chọn là 1 trong 40
doanh nghiệp Việt Nam
xuất sắc ở các tỉnh phía
Nam để giới thiệu doanh
nghiệp Nhật đầu tư
tại Việt Nam
Thành lập Công ty TNHH
Thương Mại & Dịch Vụ
Cát Vạn Lợi (Cung cấp
trọn gói vật tư cơ điện
cho mọi công trình)
2001
2009
2010
2007
QUAÁ TRÒNH HÒNH THAÂNH & PHAÁT TRIÏÍN
9
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
47 Àûúâng söë 12,
KDC CityLand Park Hills,
P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
COMPANY
DEVELOPMENT
Được TUV - SUB chứng
nhận Hệ thống quản lý
chất lượng ISO 9001
Được JICA (Nhật Bản) lựa
chọn để hỗ trợ đào tạo
phát triển công nghiệp
phụ trợ phục vụ doanh
nghiệp Nhật Bản
Khánh thành giai đoạn 1
Nhà máy sản xuất Ống
thép luồn dây điện hiện
đại, công suất 8.000 tấn
thép/năm tại KCN cơ khí
ô tô TP. Hồ Chí Minh
Được AOTS (Nhật Bản)
hỗtrợ đào tạocấp quản lý
pháttriểngiaothươngvới
doanh nghiệp Nhật Bản
2011
2014
2015
2018
2022
Khánh thành Nhà máy
thứ 2 sản xuất sản
phẩm cơ khí phục vụ
cơ điện & công nghiệp
ô tô phụ trợ
* Àûúåc QUACERT chûáng nhêån àaåt húåp chuêín:
Tiïu chuêín Anh Quöëc - BS 4568
Tiïu chuêín Viïån Tiïu Chuêín Quöëc Gia
Hoa Kyâ (ANSI) - ANSI C80.1/ ANSI C80.6
Tiïu chuêín chûáng nhêån an toaân UL
(Underwriters Laborratory) - UL 797
Tiïu chuêín Cöng Nghiïåp Nhêåt Baãn - JIS C 8305/ JIS B 1051
UÃy ban kyä thuêåt àiïån Quöëc tïë - IEC 61386/ IEC 62561/ IEC 61537
Tiïu chuêín Anh & EU - IEC 62561
QUAÁ TRÒNH HÒNH THAÂNH & PHAÁT TRIÏÍN
Tiïu chuêín Viïån Tiïu Chuêín Àûác - DIN 975
10 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
47 Àûúâng söë 12,
KDC CityLand Park Hills,
P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
vCaácsaãnphêím vúáigiaácaãcaånhtranh&dõchvuåkhaáchhaângvúáichêëtlûúångtöëtnhêët.
v Liïn tuåc caãi tiïën chêët lûúång saãn phêím & dõch vuå nhùçm thoãa maän nhu cêìu ngaây
caâng cao cuãa khaách haâng.
v Giao haâng trong thúâi gian ngùæn nhêët àaáp ûáng töët nhêët tiïën àöå thi cöng.
v Luön duy trò lúåi thïë caånh tranh thöng qua nhûäng saãn phêím àûúåc gia tùng giaá
trõ trong chêët lûúång vaâ dõch vuå.
v Luön lùæng nghe, thêëu hiïíu nhu cêìu cuãa khaách haâng àïí àûa ra giaãi phaáp phuâ húåp.
vThñch ûáng nhanh vaâ saáng taåo laâ sûác maånh caånh tranh cuãa Cöng ty.
Têìm nhòn VISION
Trúã thaânh thûúng hiïåu dêîn àêìu trong saãn xuêët & cung cêëp vêåt tû cú àiïån M&E taåi Viïåt Nam.
Sûá mïånh MISSION
Mang àïën cho khaách haâng giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån M&E phuâ húåp vúái chêët lûúång Quöëc tïë.
Giaá trõ cöët loäi CORE VALUES
CON NGÛÚÂI SAÁNG TAÅO TIN CÊÅY CHÊËT LÛÚÅNG CAÅNH TRANH BÏÌN VÛÄNG
Cam kïët vúái khaách haâng COMMITMENTS
Vùn hoáa doanh nghiïåp CORPORATE CULTURE
“Vùn hoáa doanh nghiïåp laâm nïn sûå khaác biïåt vaâ laâ möåt lúåi thïë caånh tranh”
Nùm 2019-2022 àûúåc xaác àõnh laâ nùm cuãa sûå nêng cao nùng lûåc saãn xuêët cuãa nhaâ maáy CAÁT VAÅN
LÚÅI nhùçm thay thïë haâng nhêåp khêíu goáp phêìn phaát triïín ngaânh cöng nghiïåp cú khñ phuå trúå taåi Viïåt
Nam.
Chuáng töi khöng ngûâng saáng taåo àïí hûúáng túái muåc tiïu “Con ngûúâi tinh hoa - Saãn phêím tinh hoa - Cuöåc
söëng tinh hoa - Xaä höåi tinh hoa”. Vaâ möîi ngaây tröi qua taåi khùæp caác cöng trònh nhaâ maáy cöng nghiïåp vaâ
toâa nhaâ trïn àêët nûúác Viïåt Nam, bêët kïí ngaây àïm, nùæng mûa, caác saãn phêím mang thûúng hiïåu vêîn
vûún cao maäi. Têët caã vêîn ngaây àïm nöî lûåc vò möåt CAÁT VAÅN LÚÅI phaát triïín bïìn vûäng, vò möåt cuöåc söëng töët
àeåp hún cho thïë hïå tûúng lai vúái quyïët têm.
TraáchnhiïåmxaähöåiCORPORATESOCIALRESPONSIBILITIES
Húåp taác & höî trúå trao hoåc böíng àaâo taåo
MEP - Thiïët kïë àiïån húåp chuêín ÀH SPKT
Húåp taác 20 trûúâng ÀH & CÀ cho sinh viïn
thûåctêåptaåinhaâmaáy
Trao hoåc böíng vûúåt khoá cho sinh viïn
taåi 20 trûúâng úã TPHCM
Höî trúå ngûúâi khuyïët têåt laâm viïåc taåi
Cöng ty Caát Vaån Lúåi
CATVANLOI’S
VISION/MISSION/CORE
VALUES/COMMITMENTSCAM KÏËT VÚÁI KHAÁCH HAÂNG
11
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
47 Àûúâng söë 12,
KDC CityLand Park Hills,
P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
Xêy dûång tinh thêìn àöìng àöåi
Team building
Àaâo taåo kyä nùng
On - THE - JOB TRAINING
Chùm soác sûác khoãe
Employee health care
Têåp thïí duåc möîi ngaây
Daily excercises
Tûâ thiïån & hoaåt àöång xaä höåi
Charity & social responsibilities
Nhûäng hoaåt àöång Horenso
Horenso activitives
Chùm soác àúâi söëng tinh thêìn
Workplace spirituality
Khen thûúãng & khñch lïå
Rewards & encouragement
“XÊY DÛÅNG HÖM NAY CHO NGAÂY MAI TÛÚI SAÁNG”
(BUILD TODAY FOR TOMORROW)
Vúái tinh thêìn thûúång tön kyã luêåt, vùn hoáa CAÁT VAÅN LÚÅI, trûúác hïët chñnh laâ vùn hoáa cuãa sûå chuyïn nghiïåp
thïí hiïånqua6giaátrõcöëtloäi“CONNGÛÚÂI-SAÁNGTAÅO-TINCÊÅY-CHÊËTLÛÚÅNG-CAÅNHTRANH-BÏÌNVÛÄNG”.
Vaâ quan àiïím “Möîi nhên viïn laâ möåt khaách haâng nöåi böå vaâ laâ àiïìu kiïån tiïn quyïët cho sûå phaát triïín
söëngcoâncuãaCöngtytrongtûúnglai”,möîithaânhviïncuãaCAÁTVAÅNLÚÅIluönchuãàöång,phêënàêëukhöngngûâng
HOÅC HOÃI àïí hoaân thiïån baãn thên, luön lêëy Vùn hoáa Cöng ty vaâ 6 giaá trõ cöët loäi cuãa Cöng ty laâm kim chó nam
àïí àiïìu chónh moåi haânh vi cuãa mònh.
Trong möi trûúâng kinh doanh caånh tranh khöëc liïåt khi Viïåt Nam höåi nhêåp, “SÛÅ THAY ÀÖÍI” vaâ
“THÑCH ÛÁNG NHANH” laâ hai tiïu chñ haâng àêìu maâ àûúåc àùåt ra vaâ cuâng hûúáng àïën àöëi vúái tûâng thaânh viïn
CAÁT VAÅN LÚÅI. Vùn hoáa laâm viïåc töëc àöå cao, hiïåu quaã vaâ tuên thuã kyã luêåt àaä thêëm nhuêìn trong moåi haânh àöång
cuãa Caán böå nhên viïn, taåo nïn sûác maånh töíng húåp àûa CAÁT VAÅN LÚÅI phaát triïín vûúåt bêåc trong moåi lônh vûåc
saãn xuêët cung cêëp vêåt tû cú àiïån (M&E) taåi Viïåt Nam. Sûå quyïët liïåt, nhiïåt huyïët khöng chó laâ àùåc àiïím
nöíi bêåt trong cöng viïåc maâ cuäng laâ neát vùn hoáa àùåc trûng cuãa CAÁT VAÅN LÚÅI trong caác hoaåt àöång vùn thïí
vaâ hoaåt àöång vò cöång àöìng.
Vúái tinh thêìn “Cú thïí khoãe maånh - Tinh thêìn saãng khoaái - Taác phong nhanh nheån”, têët caã nhên viïn
vùn phoâng nhaãy Flashmob giûäa giúâ laâm viïåc möîi ngaây vaâ thûúâng xuyïn tham gia caác lúáp àaâo taåo
kyä nùng mïìm, laâm viïåc nhoám, phaát triïín baãn thên, chùm soác khaách haâng, xêy dûång KPI, quy trònh laâm viïåc.
Ngoaâi ra, caác nhên viïn CAÁT VAÅN LÚÅI luön àûúåc chùm soác àúâi söëng tinh thêìn nhû töí chûác sinh nhêåt cho
nhên viïn trong thaáng cuäng nhû tham gia chûúng trònh chùm soác sûác khoãe toaân diïån. SÛÁ MÏåNH, TÊÌM NHÒN,
CHIÏËN LÛÚÅC KINH DOANH - PHAÁT TRIÏÍN cuãa Cöng ty luön àûúåc möîi nhên viïn hiïíu vaâ chia seã, tûâ àoá
chung sûác àoáng goáp cho sûå phaát triïín vûäng chùæc cuãa Cöng ty trong tûúng lai. Sûå àöång viïn, khuyïën khñch tûâ
Bangiaámàöëcgiuáptûângnhênviïnbiïëtàûúåcvaitroâcuãamònhlaâàoánggoápvaâxêydûångtûúnglaidoanhnghiïåp.
Taåi CAÁT VAÅN LÚÅI, möîi thaânh viïn àïìu xaác àõnh vaâ coi núi àêy laâ ngöi nhaâ thûá hai, núi mònh gùæn boá vaâ
daânh phêìn lúán thúâi gian haâng ngaây àïí söëng vaâ laâm viïåc. ÚÃ bêët cûá vai troâ vaâ võ trñ naâo, chuáng töi luön
tûå haâo laâ Ngûúâi CAÁT VAÅN LÚÅI.
CATVANLOI’S
CORPORATE
CULTURE
VÙN HOÁA DOANH NGHIÏåP
12 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
47 Àûúâng söë 12,
KDC CityLand Park Hills,
P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
SAÃNPHÊÍMCVL®
ÀÛÚÅCXUÊËTKHÊÍUSANGCAÁCNÛÚÁCASEAN-NHÊÅTBAÃN-NEWZEALAND
NÙNG LÛÅC MAÁY MOÁC SAÃN XUÊËT
Dêy chuyïìn saãn xuêët thanh Unistrut
Dêy chuyïìn saãn xuêët ty ren
2.000 têën/nùm
Dêy chuyïìn saãn xuêët
öëng ruöåt gaâ loäi theáp
Maáy àöåt dêåp CNC - Amada
Maáy tiïån CNC - TAKISAWA & NAKAMURA
Maáy cùæt Laser & Plasma - CNC Maáy saãn xuêët àêìu nöëi - Ubolt
Maáy saãn xuêët khúáp ren
öëng theáp luöìn dêy àiïån
Maáy ren öëng theáp luöìn dêy àiïån
Dêychuyïìnsaãnxuêëtöëngtheápluöìndêyàiïån
8.000 têën/nùm Maáy chêën thuãy lûåc Maáy dêåp thuãy lûåc 250 têën
Dêy chuyïìn haân tûå àöång maáng lûúái
1.000 têën/nùm
Maáyeápnhöm Maáy eáp àuân thanh nhöm,
thanh àöìng
Dêy chuyïìn saãn xuêët
maáng caáp
Maáy Phay CNC
EXPORT
MARKET
-
MANUFACTURING
FACILITIES THÕ TRÛÚÂNG XUÊËT KHÊÍU
Myanmar
Brunei
Laâo
Campuchia Philippines
New Zealand
Nhêåt Baãn Bangladesh
13
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
47 Àûúâng söë 12,
KDC CityLand Park Hills,
P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
STEEL
CONDUIT
PRODUCTION
PROCESS
1. Xaã bùng
cuöån theáp
2. Haân nöëi giûäa
caáccuöåntheápxaãbùng
3. Löìng chûáa theáp
xaã bùng
4. Laâm saåch
bïì mùåt
5. Uöën öëng theáp
àõnh hònh
6. Haân cao têìn
7. Phuã lúáp baão vïå
bïn trong öëng theáp
8. laâm saåch bïì mùåt
bïntrong&bïnngoaâiöëngtheáp
9. Àõnh hònh theo
thöng söë kyä thuêåt
10. Phuã lúáp keo chöëng
ùnmoânbïnngoaâiöëngtheáp
11.Cùætöëngtheáptheo
chiïìudaâiyïu cêìu kyä thuêåt
12.GoåtBavia&tiïånren
trïn2àêìubïn trong &
bïn ngoaâi öëng theáp
13.Innhaänhiïåu
trïnthênöëngtheáp
14. Boá öëng theáp
15. Kiïím tra
chêët lûúång
TESTED
QUY TRÒNH SAÃN XUÊËT ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN
1. Xaã bùng cuöån theáp:
Cuöån theáp maå keäm, àaä àûúåc KCS kiïím tra nguyïn liïåu àaåt
tiïu chuêín chêët lûúång theo yïu cêìu kyä thuêåt saãn xuêët öëng theáp
luöìndêyàiïån,àûúåcxaãbùngtûângcuöånvúáikñchthûúácphuâhúåp
àïí àûa vaâo dêy chuyïìn öëng theáp luöìn dêy àiïån.
2. Haân nöëi giûäa caác cuöån theáp xaã bùng:
Tûâng àêìu cuãa cuöån theáp xaã bùng àûúåc haân vúái nhau àïí taåo thaânh
1 daãi theáp daâi.
3. Löìng chûáa theáp xaã bùng:
Theáp xaã bùng àûúåc lûu trûä taåm thúâi úã löìng chûáa sau khi àûúåc
haân thaânh 1 cuöån theáp daâi àïí khöng laâm giaán àoaån viïåc cêëp
nguyïn liïåu cho dêy chuyïìn saãn xuêët öëng theáp luöìn dêy àiïån.
4. Laâm saåch bïì mùåt:
Bùngtheápàûúåclaâmsaåchbuåibêínvaâdêìutrïnbïìmùåtàïíàaãmbaão
kñch thûúác chñnh xaác khi cuöën öëng vaâ möëi haân öëng theáp luöìn
dêy àiïån sau naây.
5. Uöën öëng theáp àõnh hònh:
Bùng theáp àûúåc caán & cuöën àõnh hònh öëng theáp luöìn dêy àiïån.
6. Haân cao têìn:
ÖËng theáp luöìn dêy àiïån sau khi uöën àõnh hònh seä àûúåc haân
cao têìn theo chiïìu daâi thên öëng. Loaåi haân cao têìn naây àaãm baão
möëi haân doåc thên öëng theáp chùæc chùæn. Bïn trong & bïn ngoaâi
öëngtheápluöìndêyàiïånàûúåcthiïëtbõgoåtàûúânghaânàïíàaãmbaão
àûúânghaânphùèngsobïìmùåt,traánhxûúác&cùætvaâodêycaápàiïån.
Àöìng thúâi, caã bïn trong & bïn ngoaâi öëng theáp luöìn dêy àiïån
seä àûúåc thiïët bõ phun keäm noáng phuã lïn àûúâng haân nhùçm
traánh gó seát doåc àûúâng haân vaâ àïí àaãm baão sûå àöìng nhêët bïì mùåt
trïn thên öëng.
7. Phuã lúáp baão vïå bïn trong öëng theáp luöìn dêy àiïån:
Sún Epoxy àûúåc thiïët bõ phuã úã mùåt bïn trong cuãa öëng theáp
luöìn dêy àiïån.
8. Laâm saåch bïì mùåt bïn trong vaâ bïn ngoaâi öëng theáp luöìn
dêy àiïån:
Bïì mùåt öëng theáp luöìn dêy àiïån àûúåc laâm saåch buåi bêín, gó haân,
gó keäm vaâ dêìu.
9. Àõnh hònh theo thöng söë kyä thuêåt:
ÖËng theáp luöìn dêy àiïån maå keäm àûúåc cuöën & àûúåc àõnh hònh
chñnh xaác àûúâng kñnh bïn ngoaâi theo àuáng thöng söë kyä thuêåt
cuãa tûâng loaåi öëng theáp luöìn dêy àiïån.
10.Phuãlúápkeochöëngùnmoânbïnngoaâiöëngtheápluöìndêyàiïån:
Àïí baãovïåcholúápmaåkeämbïìntheothúâigian,bïìmùåtbïnngoaâi
öëng theáp luöìn dêy àiïån àûúåc hoaân thiïån bùçng möåt lúáp keo
phuã chöëng ùn moân.
11.Cùætöëngtheápluöìndêyàiïåntheochiïìudaâiyïucêìukyäthuêåt:
ÖËng theáp luöìn dêy àiïån seä àûúåc cùæt theo chiïìu daâi àûúåc lêåp trònh
trïn maáy tñnh.
12. Goåt Bavia & tiïån ren trïn 2 àêìu bïn trong & bïn ngoaâi
öëng theáp luöìn dêy àiïån:
Caã 2 àêìu öëng theáp luöìn dêy àiïån àûúåc goåt Bavia & tiïån ren
vúái dung sai cho pheáp theo quy àõnh.
13. In nhaän hiïåu trïn thên öëng theáp luöìn dêy àiïån:
Tïn thûúng hiïåu CVL®
, kñch thûúác, tiïu chuêín àûúåc in trïn
thên öëng theáp luöìn dêy àiïån theo quy àõnh Quöëc tïë.
14. Boá öëng theáp luöìn dêy àiïån:
ÖËng theáp luöìn dêy àiïån sau khi hoaân thaânh seä àûúåc boá thaânh boá
lúáncoátroånglûúångtheoyïucêìukhaáchhaângvaâdïîvêånchuyïín.
15. Kiïím tra chêët lûúång:
Têët caãcaácbûúáccuãaquytrònhsaãnxuêët,viïåckiïímsoaátchêëtlûúång
öëng theáp luöìn dêy àiïån CVL®
luön àûúåc thûåc hiïån nghiïm ngùåt
theo àuáng thöng söë kyä thuêåt & tiïu chuêín Quöëc tïë cuãa tûâng
loaåi öëng theáp luöìn dêy àiïån UL/ANSI/JIS/BS/IEC vaâ tiïu
chuêín nhaâ maáy saãn xuêët öëng theáp luöìn dêy àiïån CAÁT VAÅN LÚÅI.
QUY TRÒNH SAÃN XUÊËT
14 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
47 Àûúâng söë 12,
KDC CityLand Park Hills,
P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CAÁT VAÅN LÚÅI LAÂ NHAÂ MAÁY DUY NHÊËT TAÅI VIÏåT NAM ÀAÅT CAÁC CHÛÁNG NHÊÅN
HÚÅP CHUÊÍN KYÄ THUÊÅT VÊÅT TÛ CÚ ÀIÏåN MEP CHO NHAÂ MAÁY & TOÂA NHAÂ DO
TÖÍNG CUÅC TIÏU CHUÊÍN ÀO LÛÚÂNG CHÊËT LÛÚÅNG CÊËP:
* Hiïån nay, taåi thõ trûúâng Viïåt Nam möåt söë Cöng ty cung cêëp öëng theáp luöìn dêy àiïån & phuå kiïån
tûâhaângnhêåpkhêíuTrungQuöëckeámchêëtlûúång,tröinöíivaâàoángnhaänthûúnghiïåuViïåtcêëpkeâm
Chûáng nhêån KÏËT QUAÃ THÛÃ NGHIÏåM do QUATEST thûã nghiïåm. Giêëy Chûáng nhêån chêët lûúång naây
CHÓ COÁ GIAÁ TRÕ trïn MÊÎU GÛÃI THÛÃ NGHIÏåM vaâ KHÖNG COÁ GIAÁ TRÕ trïn têët caã LÖ HAÂNG öëng
theáp luöìn dêy àiïån cêëp vaâo cöng trònh cuãa Quyá khaách. Vò vêåy, Quyá khaách nïn trûåc tiïëp kiïím tra
quy trònh saãn xuêët thûåc tïë taåi nhaâ maáy cung cêëp cho dûå aán.
* Theo Quy chuêín Kyä thuêåt Viïåt Nam cuãa Böå Xêy dûång - QCVN 16:2019/ BXD & 19/2019/
TT-BXD, tûâ 31/12/2019 têët caã caác chuãng loaåi vêåt liïåu xêy dûång phaãi coá chûáng nhêån Húåp
Chuêín & Húåp Quy khi nghiïåm thu cöng trònh. Do vêåy, Quyá Khaách haâng nïn mua öëng theáp
luöìn dêy àiïån tûâ caác Nhaâ saãn xuêët uy tñn & chêët lûúång, coá àêìy àuã CHÛÁNG NHÊÅN HÚÅP
CHUÊÍN theo quy àõnh phaáp luêåt àïí traánh Chuã Àêìu Tû & TVGS khöng nghiïåm thu khi lùæp
àùåt cöng trònh.
KHUYÏËN NGHÕ
ANSI C80.1 ANSI C80.6 BS 4568
IEC 61537 DIN 975
975
DIN 975
UL 797
IEC 61386 IEC 62561
JIS C 8305
NHAÂ MAÁY CAÁT VAÅN LÚÅI ÀAÄ ÀAÅT ÀÛÚÅC
CAÁC CHÛÁNG NHÊÅN HÚÅP CHUÊÍN KYÄ THUÊÅT
122 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
47 Àûúâng söë 12,
KDC CityLand Park Hills,
P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
MÖÅT SÖË HÒNH AÃNH TOÂA NHAÂ THÛÚNG MAÅI - SÊN BAY - TUYÏËN METRO
Toâa nhaâ taâi chñnh Bitexco
Toâa nhaâ Àûác - HCM
Toâa nhaâ truå súã ngên haâng Vietcombank - HCM
Tuyïën àûúâng sùæt àö thõ Metro (Bïën Thaânh - Suöëi Tiïn)
Tuyïën àûúâng sùæt àö thõ Metro (Nhöín - Ga Haâ Nöåi)
Chuöîi siïu thõ Nhêåt Baãn - Aeon Mall
(Bònh Tên/Tên Phuá/Bònh Dûúng)
Toâa nhaâ Truå súã VietinBank - Haâ Nöåi
Sên bay Quöëc Tïë Nöåi Baâi - TERMINAL 2
Khu àoán tiïëp chñnh phuã VIP
Sên bay Quöëc Tïë Cam Ranh
NHÛÄNG TOÂA NHAÂ THÛÚNG MAÅI
SÊN BAY - TUYÏËN METRO ÀAÄ CUNG CÊËP
123
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
47 Àûúâng söë 12,
KDC CityLand Park Hills,
P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
Nhaâ maáy nhiïåt àiïån Thaái Bònh - Thaái Bònh 1 & 2
Nhaâ maáy thûåc phêím Amway - Bònh Dûúng Nhaâ maáy Procter & Gamble - Bònh Dûúng
Nhaâ maáy Samsung (SECC) - HCM
Nhaâ maáy saãn xuêët bao bò Tetra Pak - Bònh Dûúng
Nhaâ maáy saãn xuêët pin nùng lûúång mùåt trúâi
First Solar - HCM
Nhaâ maáy saãn xuêët chñp àiïån tûã Intel - HCM
Nhaâ maáy loåc dêìu Nghi Sún - Thanh Hoáa
MÖÅT SÖË HÒNH AÃNH CÖNG TRÒNH NHAÂ MAÁY TIÏU BIÏÍU
NHÛÄNG CÖNG TRÒNH NHAÂ MAÁY
TIÏU BIÏÍU ÀAÄ CUNG CÊËP
124 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
47 Àûúâng söë 12,
KDC CityLand Park Hills,
P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
MÖÅT SÖË HÒNH AÃNH CÖNG TRÒNH ÚÃ CAÁC NÛÚÁC ASEAN - NEW ZEALAND
Nhaâ maáy Boxpak - Myanmar
Dûå aán khaách saån - Toâa nhaâ vùn phoâng Rosewood
Campuchia
Aeon Mall - Phnompenh - Campuchia
Sên bay Quöëc Tïë Wattay - Vientiane - Laâo
Toâa nhaâ Quöëc Höåi Laâo
Kingdom of Tonga - New Zealand
DûåaánHongKongLandmark-Phnompenh-Campuchia
Kho xùng dêìu Denko Thilawa - Myanmar
NHÛÄNG CÖNG TRÒNH NÛÚÁC NGOAÂI
TIÏU BIÏÍU ÀAÄ CUNG CÊËP
125
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
47 Àûúâng söë 12,
KDC CityLand Park Hills,
P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
DÛÅ AÁN CAÁT VAÅN LÚÅI ÀANG THÛÅC HIÏåN (ON - GOING PROJECT)
Àûúâng sùæt àö thõ TP. Höì Chñ Minh tuyïën söë 1, Bïën Thaânh - Suöëi Tiïn
Ho Chi Minh City Urban Railway Line 1, Ben Thanh - Suoi Tien Section
NHÛÄNG CÖNG TRÒNH NHAÂ MAÁY
TIÏU BIÏÍU ÀAÄ CUNG CÊËP
Nhaâ maáy nhiïåt àiïån Vên Phong 1 - Khaánh Hoâa
Van Phong 1 Thermal Power Plant
Dûå aán nhaâ maáy nhiïåt àiïån than Matarbari (2x600MW) Bangladesh
Matarbari Ultra Super Critical Coal - Fired Power
126 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
47 Àûúâng söë 12,
KDC CityLand Park Hills,
P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
PROJECTS REFERENCE LIST IN VIETNAM, CAMBODIA & MYANMAR
1 Posco Steel Mill - Phu My - BRVT
2 OlympusCameraFactory-DongNai
3 Bao Viet Tower - HCM
4 The Everrich Tower - HCM
5 O - Mon Power Plant - Can Tho
6 BIDV Bank Tower - HN
7 Samsung Mobile Phone Factory -
YenPhong-BacNinh
8 Colgate Plant - My Phuoc 3 Iz -
BinhDuong
9 Can Tho International Airport
- CanTho
10 PersiBreweryFactory-CanTho11
GuangLianSteelMill-QuangNgai
12 Bitexco Financial Tower - HCM
13 Saigon Nikko Hotel - HCM
14 Hoa Phat Steel Factory (Phase
No.2) - Hai Duong
15 Buon Kuop Hydro - Power Plant -
Daklak
16 Intel Semi - Conductor Project -
HCM
17 ABB Factory - Tien Son - Bac Ninh
18 Phu My Bridge - HCM
19 G.E Energy Equipment Factory-
Hai Phong
20 BBrauntFactory-HN
21 SonLaHydro-Power-SonLa
22 EstellaLuxuryApartment-HCM
23 Saigon Times Square - HCM
24 First Solar Factory - HCM
25 Sai Gon M&C Tower - HCM
26 Le Meridien Saigon Hotel - HCM
27 Indochina Plaza - HN
28 Saigon Nikko Hotel - HCM
29 UnitedPharmaFactory-BinhDuong
30 Procter&GambleFactory-BinhDuong
31 Pepsico Factory - Bac Ninh
32 Tan Son Nhat Air - Cargo - HCM
33 Uniliver Vietnam - HCM
34 Intercontinential Hotel - Da Nang
35 Da Nang International Airport -
Da Nang
36 Vung Ang Thermal Power Plant -
Ha Tinh
37 NhonTrach2PowerPlant-DongNai
38 Xi Riverview Palace - HCM
39 Imperia An Phu Apartment - HCM
40 The Vista Apartment - HCM
41 CrescentMall-PhuMyHung-HCM
42 Lotte Mart 2 (Everrich 1) - HCM
43 Binh Duong Metro Cash & Carry -
Binh Duong
44 Long Xuyen Metro Cash & Carry -
Kien Giang
45 Vung Tau Metro Cash & Carry -
BRVT
46 Posco Vina Steel Factory - BRVT
47 Hyosung Factory - Dong Nai
48 Van Phong Oil Storage Terminal -
Khanh Hoa
49 Cai Mep International Terminal -
BRVT
50 Akzo Nobel Paints - Dong Nai
51 DOWChemical(Usa)Plant-DongNai
52 Thu Thiem Tunnel - Saigon River
- HCM
53 RMIT Campus - Phase 2&3 - HCM
54 FVHospitalPhase2-Saigon-HCM
55 AustralianConsulate-Vincom-HCM
56 Sappro Brewery - Long An
57 Ciputra New City - HN
58 Yen So Pumping Station - HN
59 Buon Me Thuot Airport - Dak Lak
60 Sunrise City - HCM
61 Japan Gas Plant -BRVT
62 Pomina Steel Plant -BRVT
63 VietnamMinistryOfSercurity-HN
64 Novotel Que Huong - HCM
65 VietnamBreweryPhase4&5-HCM
66 REE Tower - HCM
67 Masan Factory - Binh Duong
68 Malaysia Glass Factory - BRVT
69 HiepPhuocClinkeGrindingPlant-
HCM
70 Becamex Tower - Binh Duong
71 Kenton Residences - HCM
72 Posco VST Phase 2 - BRVT
73 Baria-VungTauMainOffice-BRVT
74 Kyocera Factory - Hai Phong
75 Saigon Pavillon Apartment - HCM
76 Ba Na Hills Resort - Da Nang
77 Diamond Island - HCM
78 Chanel & Cartier Luxury Store -
Rex Hotel - Ho Chi Minh
79 BoschVietnamFactory-DongNai
80 CargrillHungYen Plant-HungYen
81 ViettelDataCenter-BinhDuong
82 Lock & Lock Vina Factory -
Dong Nai
83 Can Tho International Airport
- Can Tho
84 Syngenta Vietnam Factory -
Dong Nai
85 JW Marriott Hotel - HN
86 MongDuong2ThermalPowerPlant
- Hai Phong
87 Binh Phuoc Bio - Ethanol Plant
-Binh Phuoc
Projects In Vietnam Projects In Vietnam Projects In Vietnam
NHÛÄNG CÖNG TRÒNH NHAÂ MAÁY CÖNG
NGHIÏåP VAÂ TOÂA NHAÂ ÀAÄ CUNG CÊËP
Vùn Phoâng
47 Àûúâng söë 12,
KDC CityLand Park Hills,
P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
NHÛÄNG CÖNG TRÒNH NHAÂ MAÁY CÖNG
NGHIÏåP VAÂ TOÂA NHAÂ ÀAÄ CUNG CÊËP
Projects In Vietnam Projects In Vietnam Projects In Cambodia
88 Dragon Hill Tower - HCM
89 Nam A Bank Tower - HCM
90 Grand Mgm Ho Tram Resort &
Casino - BRVT
91 MienDongInternationalHospital
-Binh Duong
92 CrownePlazaNhaTrang-KhanhHoa
93 CoconutProcessingPlant-BenTre
94 Jabil Vietnam Factory - HCM
95 Vincom Plaza - Long Bien - HN
96 Tokyo Rope Vietnam Factory
- Binh Duong
97 HolcimCementPlant-KienGiang
98 Samsung Mobile Phone Factory
(Phase2)-BacNinh
99 Megastar Cinema - HCM/HN
100 TanRaiAluminumPlant-Daklak
101 MetropoleWedding&Convention
Plaza-HCM
102 NghiSonThermalPowerPlant-
Thanh Hoa
103 VungAngThermalPowerPlant-
Ha Tinh
104 NuiPhaoMiningPlant-ThaiNguyen
105 Phu Quoc International Airport
-KienGiang
106 Trang Tien Plaza - HN
107 NokiaCellPhoneFactory-BacNinh
108 Fomosa Steel Plant - Ha Tinh
109 MongDuongThermalPowerPlant
-HaiPhong
110 Mulberry Lane - HN
111 Vinamilk Factory - Binh Duong
112 Lotte Center Plaza - HN
113 Lotte Supermarket - Dong Nai
114 Sun Steel Factory - Binh Duong
115 La Vie Mineral Water Factory
(Phase No.2) - Long An
116 Lotte Mart - Binh Duong
117 Lotte Mart - Dong Nai
118 Terumo Factory - Dong Nai
119 Tomoku Factory - Binh Duong
120 ParamountBedFactory-DongNai
121 Lixil Global Vietnam Factory -
Dong Nai
122 BrigestoneTireFactory-HaiPhong
123 PullmanSaigonCentreHotel-HCM
124 Vietcombank Tower - HCM
125 VietnamParliamentBuilding-HN
126 SunriseCity(CenterTower)-HCM
127 NestleFactory(Phase2)-DongNai
128 Sataka Factory - Binh Duong
129 NisshinSeifunFactory-DongNai
130 Ban Phuc Nickel Mining Plant -
Son La
131 SongHanNovotelHotel-DaNang
132 MTS-VFMGrindingFlourPlant-
Quang Ninh
133 Sanofi Vietnam Factory - HCM
134 Samsung Cell Phone Factory -
Thai Nguyen
135 LG Factory - Hai Phong
136 DAP-VinachemFactory-LaoCai
137 PetroleumLaboratoryInstitute-HCM
138 LacasaLuxuryApartment-HCM
139 TanSonNhatDosmeticAirport-HCM
140 MienDongInternationalHostpital
-BinhDuong
141 T2NoibaiInternationalAirport-HN
142 O-Mon(Phase2)ThermalPower
Plant - Can Tho
143 Fomosa Steel Mill - Ha Tinh
144 Dong A Metal Sheet Plant -
Binh Duong
145 McDonald fast food store - HCM
146 TetraParkFactory-BinhDuong
147 Accredo Asia Packing Plant -
Binh Duong
148 DuyenHai3ExtensionThermal
PowerPlant-TraVinh
149 Heineken Brewery - Vung Tau/
Tien Giang/Quang Nam
150 MekopharFactory-HCM
1 The Prime Minister’s House At
Monument Independence
2 PhnomPenhInternationalAirport
3 Mondial Exhibition & Wedding
Center
4 Norton University Phnom Penh
5 TheCouncilOfMinistersOfRoyal
Government Of Cambodia
6 ISL Appartment, Tuol Kork,
Phnom Penh
7 VattanakCapita,Bank,PhnomPenh
8 CanadiaBank’sTeukTlaTwinMall,
PhnomPenh
9 CanadiaBank’sKohPich,Diamond
Island,PhnomPenh
10 SokhaHotel5StarResort,Sihanouk
11 German Embassy, Phnom Penh
12 Siem Reap International Airport
13 GaDaikinAir-ConditionDistributor’s
OfficePhnomPenh
14 Landmark5starHotel,PhnomPenh
15 Rosewood Hotel, Phnom Penh
16 Coca-cola factory, Phnom Penh
17 Aeon mall No.2, Phnom Penh
18 YHS Bewery, Phnom Penh
19 Twin Tower, Phnom Penh
20 Vattanac Capital Tower,
Phnom Penh
Projects In Myanmar
1 Viettel BTS Stations
2 Kan Joo Factory
3 Box Pak 2 Factory
4 Shwe Taung
5 Sheraton Hotel
6 Kabar Factory
7 Rosehill Residences - Yangon
127
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
47 Àûúâng söë 12,
KDC CityLand Park Hills,
P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
128 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
47 Àûúâng söë 12,
KDC CityLand Park Hills,
P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
KHAÁCH HAÂNG TIÏU BIÏÍU
NHAÂ SAÃN XUÊËT CHO HÚN 20 NHAÂ THÊÌU NHÊÅT BAÃN TAÅI VIÏåT NAM
KHAÁCH HAÂNG TIÏU BIÏÍU
LILAMA 3/7/18
CUSTOMERS
PORFOLIO

Recomendados

Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni... por
Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni...Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni...
Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni...Cat Van Loi
22 vistas132 diapositivas
Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I por
Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I
Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I DngHongHuy1
23 vistas8 diapositivas
Ống ruột gà lõi thép por
Ống ruột gà lõi thépỐng ruột gà lõi thép
Ống ruột gà lõi thépHTun26
13 vistas8 diapositivas
Thanh chống đa năng por
Thanh chống đa năngThanh chống đa năng
Thanh chống đa năngHTun26
12 vistas14 diapositivas
Thanh chống đa năng por
Thanh chống đa năngThanh chống đa năng
Thanh chống đa năngPhuoc Hai
21 vistas14 diapositivas
Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa por
Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa
Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa Vattuthietbidien Catvanloi
1.6K vistas8 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Awards, Merits and Quality Compliance of CVL

WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVL por
WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVLWWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVL
WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVLEmtconduit Cvl
210 vistas8 diapositivas
Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren por
Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty renCung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty ren
Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty renVattuthietbidien Catvanloi
597 vistas12 diapositivas
Tap chi Auto Thaco so 37 thang 10/2014 por
Tap chi Auto Thaco so 37 thang 10/2014Tap chi Auto Thaco so 37 thang 10/2014
Tap chi Auto Thaco so 37 thang 10/2014congdaoduy
1.3K vistas148 diapositivas
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ... por
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...CVLOngthep
51 vistas66 diapositivas
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu por
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩuNhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩungThplundyin
65 vistas66 diapositivas
Thang máng cáp por
Thang máng cápThang máng cáp
Thang máng cápHTun26
19 vistas15 diapositivas

Similar a Awards, Merits and Quality Compliance of CVL(20)

WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVL por Emtconduit Cvl
WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVLWWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVL
WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVL
Emtconduit Cvl210 vistas
Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren por Vattuthietbidien Catvanloi
Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty renCung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty ren
Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren
Tap chi Auto Thaco so 37 thang 10/2014 por congdaoduy
Tap chi Auto Thaco so 37 thang 10/2014Tap chi Auto Thaco so 37 thang 10/2014
Tap chi Auto Thaco so 37 thang 10/2014
congdaoduy1.3K vistas
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ... por CVLOngthep
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...
CVLOngthep51 vistas
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu por ngThplundyin
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩuNhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu
ngThplundyin65 vistas
Thang máng cáp por HTun26
Thang máng cápThang máng cáp
Thang máng cáp
HTun2619 vistas
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi có gì đặc biệt por Hoitrn52
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi có gì đặc biệtHệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi có gì đặc biệt
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi có gì đặc biệt
Hoitrn5227 vistas
Hệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn Lợi por DngHongHuy1
Hệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn LợiHệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn Lợi
Hệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn Lợi
DngHongHuy117 vistas
HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÁT VẠN LỢI por Võ Tùng
HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÁT VẠN LỢIHỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÁT VẠN LỢI
HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÁT VẠN LỢI
Võ Tùng63 vistas
Hệ thống chống sét tiếp địa por Phuoc Hai
Hệ thống chống sét tiếp địaHệ thống chống sét tiếp địa
Hệ thống chống sét tiếp địa
Phuoc Hai8 vistas
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi por baba527732
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn LợiHệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi
baba52773229 vistas
Báo cáo thường niên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO_10515312092019 por PinkHandmade
Báo cáo thường niên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO_10515312092019Báo cáo thường niên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO_10515312092019
Báo cáo thường niên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO_10515312092019
PinkHandmade134 vistas
HỒ SƠ NĂNG LỰC - BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP.pdf por MinhNghiaTruong
HỒ SƠ NĂNG LỰC - BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC - BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC - BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP.pdf
MinhNghiaTruong44 vistas
Lightning Protection and Grounding Systems por Cat Van Loi
Lightning Protection and Grounding Systems Lightning Protection and Grounding Systems
Lightning Protection and Grounding Systems
Cat Van Loi16 vistas
2.tw qt thien tai rr (towa) por Diep Chi
2.tw qt thien tai rr (towa)2.tw qt thien tai rr (towa)
2.tw qt thien tai rr (towa)
Diep Chi468 vistas
Ống thép luồn dây điện G.I có như lời đồn không por Hoitrn52
Ống thép luồn dây điện G.I có như lời đồn khôngỐng thép luồn dây điện G.I có như lời đồn không
Ống thép luồn dây điện G.I có như lời đồn không
Hoitrn5228 vistas
Ống thép luồn dây điện Cát Vạn Lợi por Phuoc Hai
Ống thép luồn dây điện Cát Vạn LợiỐng thép luồn dây điện Cát Vạn Lợi
Ống thép luồn dây điện Cát Vạn Lợi
Phuoc Hai12 vistas
Ống Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn Lợi por DngHongHuy1
Ống Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn LợiỐng Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn Lợi
Ống Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn Lợi
DngHongHuy118 vistas

Más de Cat Van Loi

Cable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh Trays por
Cable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh TraysCable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh Trays
Cable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh TraysCat Van Loi
9 vistas15 diapositivas
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel por
MEP Hangers and Supports - Unistrut ChannelMEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
MEP Hangers and Supports - Unistrut ChannelCat Van Loi
8 vistas23 diapositivas
Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -... por
Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -...Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -...
Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -...Cat Van Loi
26 vistas176 diapositivas
Catalogue cvl steel conduit flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r... por
Catalogue cvl steel conduit  flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...Catalogue cvl steel conduit  flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...
Catalogue cvl steel conduit flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...Cat Van Loi
439 vistas108 diapositivas
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVL por
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVLỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVL
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVLCat Van Loi
529 vistas108 diapositivas
Catalog 2017 Ống thép luồn dây điện G.I Ống ruột gà lõi thép bọc PVC por
Catalog 2017 Ống thép luồn dây điện G.I Ống ruột gà lõi thép bọc PVC Catalog 2017 Ống thép luồn dây điện G.I Ống ruột gà lõi thép bọc PVC
Catalog 2017 Ống thép luồn dây điện G.I Ống ruột gà lõi thép bọc PVC Cat Van Loi
468 vistas108 diapositivas

Más de Cat Van Loi(20)

Cable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh Trays por Cat Van Loi
Cable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh TraysCable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh Trays
Cable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh Trays
Cat Van Loi9 vistas
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel por Cat Van Loi
MEP Hangers and Supports - Unistrut ChannelMEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
Cat Van Loi8 vistas
Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -... por Cat Van Loi
Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -...Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -...
Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -...
Cat Van Loi26 vistas
Catalogue cvl steel conduit flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r... por Cat Van Loi
Catalogue cvl steel conduit  flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...Catalogue cvl steel conduit  flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...
Catalogue cvl steel conduit flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...
Cat Van Loi439 vistas
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVL por Cat Van Loi
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVLỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVL
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVL
Cat Van Loi529 vistas
Catalog 2017 Ống thép luồn dây điện G.I Ống ruột gà lõi thép bọc PVC por Cat Van Loi
Catalog 2017 Ống thép luồn dây điện G.I Ống ruột gà lõi thép bọc PVC Catalog 2017 Ống thép luồn dây điện G.I Ống ruột gà lõi thép bọc PVC
Catalog 2017 Ống thép luồn dây điện G.I Ống ruột gà lõi thép bọc PVC
Cat Van Loi468 vistas
Catalogue cvl steel conduit flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r... por Cat Van Loi
Catalogue cvl steel conduit  flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...Catalogue cvl steel conduit  flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...
Catalogue cvl steel conduit flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...
Cat Van Loi427 vistas
Catalogue cat van loi steel gi conduit ong thep luon day dien steel conduit o... por Cat Van Loi
Catalogue cat van loi steel gi conduit ong thep luon day dien steel conduit o...Catalogue cat van loi steel gi conduit ong thep luon day dien steel conduit o...
Catalogue cat van loi steel gi conduit ong thep luon day dien steel conduit o...
Cat Van Loi983 vistas
Ống ruột gà CVL Water proof WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN por Cat Van Loi
Ống ruột gà CVL Water proof WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VNỐng ruột gà CVL Water proof WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL Water proof WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Cat Van Loi230 vistas
Ống ruột gà luồn dây điện CVL WWW. VATTUTHIETBIDIEN.VN Tel 0902377537 por Cat Van Loi
Ống ruột gà luồn dây điện CVL WWW. VATTUTHIETBIDIEN.VN Tel 0902377537Ống ruột gà luồn dây điện CVL WWW. VATTUTHIETBIDIEN.VN Tel 0902377537
Ống ruột gà luồn dây điện CVL WWW. VATTUTHIETBIDIEN.VN Tel 0902377537
Cat Van Loi446 vistas
CATVANLOI.VN Smartube electrical conduit catalog certtificate.pdf por Cat Van Loi
CATVANLOI.VN Smartube electrical conduit catalog certtificate.pdfCATVANLOI.VN Smartube electrical conduit catalog certtificate.pdf
CATVANLOI.VN Smartube electrical conduit catalog certtificate.pdf
Cat Van Loi1.5K vistas
Catvanloi cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép unistrut c cha... por Cat Van Loi
Catvanloi cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép unistrut c cha...Catvanloi cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép unistrut c cha...
Catvanloi cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép unistrut c cha...
Cat Van Loi250 vistas
Cung cấp vật tư thiết bị điện công nghiệp ống ruột gà flexible steel condui... por Cat Van Loi
Cung cấp vật tư thiết bị điện công nghiệp ống ruột gà  flexible steel condui...Cung cấp vật tư thiết bị điện công nghiệp ống ruột gà  flexible steel condui...
Cung cấp vật tư thiết bị điện công nghiệp ống ruột gà flexible steel condui...
Cat Van Loi535 vistas
Wire mesh tray- Máng lưới - Cable basket tray- ty ren catalog por Cat Van Loi
Wire mesh tray- Máng lưới - Cable basket tray- ty ren catalogWire mesh tray- Máng lưới - Cable basket tray- ty ren catalog
Wire mesh tray- Máng lưới - Cable basket tray- ty ren catalog
Cat Van Loi819 vistas
Ty ren-Thanh ren- Ty treo- ty răng- Thread rod mạ kẽm M8- M10- M12 (Vietnam) ... por Cat Van Loi
Ty ren-Thanh ren- Ty treo- ty răng- Thread rod mạ kẽm M8- M10- M12 (Vietnam) ...Ty ren-Thanh ren- Ty treo- ty răng- Thread rod mạ kẽm M8- M10- M12 (Vietnam) ...
Ty ren-Thanh ren- Ty treo- ty răng- Thread rod mạ kẽm M8- M10- M12 (Vietnam) ...
Cat Van Loi370 vistas
Smartube electrical steel conduit catalog certtificate ong thep luon day dien... por Cat Van Loi
Smartube electrical steel conduit catalog certtificate ong thep luon day dien...Smartube electrical steel conduit catalog certtificate ong thep luon day dien...
Smartube electrical steel conduit catalog certtificate ong thep luon day dien...
Cat Van Loi4.6K vistas
CATVANLOI.COM Ống thép luồn dây điện-ống ruột gà lõi thép- ty ren mạ kẽm -ste... por Cat Van Loi
CATVANLOI.COM Ống thép luồn dây điện-ống ruột gà lõi thép- ty ren mạ kẽm -ste...CATVANLOI.COM Ống thép luồn dây điện-ống ruột gà lõi thép- ty ren mạ kẽm -ste...
CATVANLOI.COM Ống thép luồn dây điện-ống ruột gà lõi thép- ty ren mạ kẽm -ste...
Cat Van Loi718 vistas
nanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonic por Cat Van Loi
nanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonicnanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonic
nanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonic
Cat Van Loi426 vistas
Panasonic nanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonic por Cat Van Loi
Panasonic nanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonicPanasonic nanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonic
Panasonic nanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonic
Cat Van Loi543 vistas
Ap gi steel conduit ống luồn dây điện thép- ống ruột gà- ty ren- flexible me... por Cat Van Loi
Ap gi steel conduit ống luồn dây điện thép- ống ruột gà- ty ren- flexible me...Ap gi steel conduit ống luồn dây điện thép- ống ruột gà- ty ren- flexible me...
Ap gi steel conduit ống luồn dây điện thép- ống ruột gà- ty ren- flexible me...
Cat Van Loi951 vistas

Awards, Merits and Quality Compliance of CVL

 • 1. 1 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM V Ì S Ự P H Á T T R I Ể N C Ô NG NGHIỆP SẢN XUẤT CƠ KH Í P H Ụ T R Ợ V I Ệ T N A M KHÁT VỌNG THAY THẾ HÀNG NHẬP KHẨU DOANH NGHIÏåP ÀÛÚÅC BÖÅ KHOA HOÅC & CÖNG NGHÏå VIÏåT NAM HÖÎ TRÚÅ THAM GIA ÀÏÌ TAÂI 712: “Nghiïn cûáu hûúáng dêîn doanh nghiïåp Viïåt Nam thûåc hiïån chûáng nhêån saãn phêím theo caác chûúng trònh CE - Marking UL, RoHS”
 • 2. 2 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM HOAÅT ÀÖÅNG CAÃI TIÏËN KAIZEN NÙNG SUÊËT - CHÊËT LÛÚÅNG - SAÃN XUÊËT TINH GOÅN (LEAN) & SMART FACTORY TAÅI NHAÂ MAÁY CÖNG TY CAÁT VAÅN LÚÅI THAM GIA GIAÃI THÛÚÃNG CHÊËT LÛÚÅNG QUÖËC GIA 2022 GIAÃITHÛÚÃNGCHÊËTLÛÚÅNGQUÖËCTÏËCHÊUAÁ-THAÁIBÒNHDÛÚNGDOTHUÃTÛÚÁNGCHUÃTRÒÂ&TRAOTÙÅNG DOANH NGHIÏåP ÀÛÚÅC TRUNG TÊM PHAÁT TRIÏÍN CÖNG NGHIÏåP - BÖÅ CÖNG THÛÚNG VAÂ TÊÅP ÀOAÂN SAMSUNG CHOÅN HÖÎ TRÚÅ & ÀAÂO TAÅO NÊNG CAO CAÃI TIÏËN NÙNG SUÊËT THAM GIA CHUÖÎI CUNG ÛÁNG TOAÂN CÊÌU
 • 3. 3 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM The Potential Vietnamese Companies in Southern Vietnam (Metal/Plastic Processing, Mold, Precision Parts, Electronics, Plating, and etc.,) JETRO Ho Chi Minh Office Doanh nghiïåp àûúåc Töí chûác Xuác tiïën Mêåu dõch Nhêåt Baãn bònh choån laâ doanh nghiïåp Viïåt Nam xuêët sùæc úã caác tónh phña Nam Viïåt Nam àïí giúái thiïåu cho doanh nghiïåp Nhêåt àêìu tû úã Viïåt Nam 2010 - 2022 ÀöåinguäkyäthuêåtCöngtyCAÁTVAÅNLÚÅIlaâtêåpthïíkyäsûgiaâuKINHNGHIÏÅM-BIÏËTLAÂM(KNOW-HOW)tronglônhvûåcMEP NOÁI ÀÛÚÅC, LAÂM ÀÛÚÅC vaâ BIÏËT CAÁCH LAÂM nhûäng SAÃN PHÊÍM CHÓNH CHU lùæp àùåt cho cöng trònh! Doanh nghiïåp àûúåc Cú Quan Húåp taác Quöëc tïë Nhêåt Baãn(JICA) höî trúå phaát triïín cöng nghiïåp phuå trúå phuåc vuå nhaâ thêìu cú àiïån Nhêåt Baãn THE EXCELLENT VIETNAMESE COMPANIES IN SOUTHERN VIETNAM 13th Edition 2020 JETRO
 • 4. 4 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Doanh Nghiïåp Coá Saãn Phêím Cöng Nghiïåp Höî Trúå Tiïu Biïíu TP.HCM 2020 Öng Nguyïîn Vùn Nïn - Bñ Thû Thaânh UÃy TP.HCM trao Bùçng Khen cho ÖngNguyïînThaânhPhûúng-CT.HÀQTCöngtycöíphêìnsaãnxuêëtthiïëtbõàiïåncöngnghiïåpCaátVaånLúåi laâ möåt trong 60 Thûúng Hiïåu Vaâng àaåi diïån ngaânh Cöng Thûúng cho TP.HCM 2022. Doanh Nghiïåp Àaåt Thûúng Hiïåu Vaâng TP.HCM 2021 DOANHNGHIÏÅPTHÛÚNGHIÏåUVAÂNG &SAÃNPHÊÍMCÖNGNGHIÏåPHÖÎTRÚÅTIÏUBIÏÍU Höåi Viïn Hiïåp Höåi Cöng Nghiïåp Höî Trúå Viïåt Nam Vietnam Association For Supporting Industries
 • 5. 5 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Caát Vaån Lúåi Àûúåc Choån Laâ Doanh Nghiïåp Coá Saãn Phêím Cöng Nghiïåp Chuã Lûåc Cuãa TP.HCM Giai Àoaån 2021 - 2025 DOANHNGHIÏåPTIÏUBIÏÍU&SAÃNPHÊÍM CHUÃLÛÅC-HAÂNGVIÏåTNAMCHÊËTLÛÚÅNGCAO Doanh Nghiïåp Tiïu Biïíu TP.HCM 2020 Haâng Viïåt Nam Chêët Lûúång Cao Chuêín Höåi Nhêåp Haâng Viïåt Nam Chêët Lûúång Cao Do Ngûúâi Tiïu Duâng Bònh Choån
 • 17. 6 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CERTIFICATES OF COMPLIANCE Coåc tiïëp àõa UL 467/ IEC 62561 Kim thu seát cöí àiïín TCVN 9385 Thanh nhöm IEC 62561/ TCVN 9385 Thanh àöìng IEC 62561/ TCVN 9385 Hoáa chêët giaãm àiïån trúã GEM IEC 62561 Phuå kiïån chöëng seát vaâ tiïëp àõa IEC 62561 Höåp kiïím tra tiïëp àõa IEC 62561 Höåp kiïím tra àiïån trúã IEC 62561 Thûã taãi an toaân, TCCS 01:2020/ CVL keåp SKI Thûã taãi an toaân, àêìu gaâi loâ xo Thûã taãi theo chuêín, TCCS 01:2020/CVL, BS 6946 Unistrut 41x41/41x21(US) Ty ren maå àiïån Ty ren maå keäm nhuáng noáng DIN 975/TCVN 1916 Thûã taãi an toaân, TCCS 01:2020/CVL keåp giûä öëng U Thûã taãi an toaân, TCCS 01:2020/CVL keåp xaâ göì HB2 Thûã taãi an toaân, TCCS 01:2020/CVL keåp xaâ göì Gang Thûã taãi an toaân, TCCS 01:2020/CVL keåp xaâ göì C1/C2/C3 Thûã taãi an toaân, TCCS 01:2020/CVL keåp xaâ göì D Thûã taãi an toaân, TCCS 01:2020/CVL keåp xaâ göì K Clip Thûã taãi an toaân, TCCS 01:2020/CVL keåptreoöëng Höåp nöëi öëng LB, LL, LR, C, T NEMA FB1 Phuå kiïån öëng ANSI/NEMA FB1 Höåp theáp êm tûúâng JIS C 8336 Höåp àêëu dêy àiïån JIS C 8340 Àêìu nöëi öëng ruöåt gaâ JIS C 8350 Höåp theáp êm tûúâng BS 4662 Höåp nöëi öëng àiïån BS 4568 PART 2 Höåp nöëi öëng àiïån BS EN/ IEC 60670 ÖËng ruöåt gaâ IEC 61386 ÖËng ruöåt gaâ UL 360 ÖËng ruöåt gaâ BS 731 ÖËng luöìn dêy àiïån JIS C 8305 ÖËng luöìn dêy àiïån IEC 61386 ÖËng luöìn dêy àiïån UL 797/ ANSI C 80.3 ÖËng luöìn dêy àiïån UL 1242/ ANSI C 80.6 ÖËng luöìn dêy àiïån UL 6/ ANSI C 80.1 ÖËng luöìn dêy àiïån BS 4568 CLASS 3 ÖËng luöìn dêy àiïån BS 4568 CLASS 4 ÖËng luöìn dêy àiïån BS EN 61386 Maáng lûúái IEC 61537 Maáng caáp NEMA Ve 1 Thang caáp NEMA Ve 1 Trunking NEMA Ve 1 CHÛÁNG CHÓ CHÊËT LÛÚÅNG
 • 18. 7 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Thû àaánh giaá cao chêët lûúång saãn phêím & dõch vuå cuãa Caát Vaån Lúåi tûâcaáctêåpàoaânNhêåtBaãn-Nhaâsaãnxuêëtchohún20nhaâthêìuNhêåtBaãntaåiViïåtNam Têåp àoaân Toshiba Dûå aán: Nhaâ maáy nhiïåt àiïån than Matarbari Bangladesh Toshiba Plant Systems & Services Corporation - TPSC (Vietnam) Co.,Ltd Dûå aán: Nhaâ maáy nhiïåt àiïån Thaái Bònh 1 Têåp àoaân Jesco Asia Dûå aán: Nhaâ maáy nhiïåt àiïån Vên Phong 1 Têåp àoaân Kandenko Dûå aán: Àûúâng sùæt àö thõ TP.HCM tuyïën söë 1 Bïën Thaânh - Suöëi Tiïn CAÁT VAÅN LÚÅI - NHAÂ SAÃN XUÊËT CHO HÚN 20 NHAÂ THÊÌU NHÊÅT BAÃN TAÅI VIÏåT NAM
 • 19. 8 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM COMPANY DEVELOPMENT 1992 Thành lập Doanh Nghiệp Tư Nhân Vạn Lợi (Sản xuất và gia công sản phẩm cơ khí & đúc gang) Thành lập Công ty TNHH Huy Phát (Sản xuất thang cáp, máng cáp, ống gió & sản phẩm cơ khí) Đổi tên thành Công ty TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi Được JETRO (Nhật Bản) bình chọn là 1 trong 40 doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc ở các tỉnh phía Nam để giới thiệu doanh nghiệp Nhật đầu tư tại Việt Nam Thành lập Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Cát Vạn Lợi (Cung cấp trọn gói vật tư cơ điện cho mọi công trình) 2001 2009 2010 2007 QUAÁ TRÒNH HÒNH THAÂNH & PHAÁT TRIÏÍN
 • 20. 9 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM COMPANY DEVELOPMENT Được TUV - SUB chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 Được JICA (Nhật Bản) lựa chọn để hỗ trợ đào tạo phát triển công nghiệp phụ trợ phục vụ doanh nghiệp Nhật Bản Khánh thành giai đoạn 1 Nhà máy sản xuất Ống thép luồn dây điện hiện đại, công suất 8.000 tấn thép/năm tại KCN cơ khí ô tô TP. Hồ Chí Minh Được AOTS (Nhật Bản) hỗtrợ đào tạocấp quản lý pháttriểngiaothươngvới doanh nghiệp Nhật Bản 2011 2014 2015 2018 2022 Khánh thành Nhà máy thứ 2 sản xuất sản phẩm cơ khí phục vụ cơ điện & công nghiệp ô tô phụ trợ * Àûúåc QUACERT chûáng nhêån àaåt húåp chuêín: Tiïu chuêín Anh Quöëc - BS 4568 Tiïu chuêín Viïån Tiïu Chuêín Quöëc Gia Hoa Kyâ (ANSI) - ANSI C80.1/ ANSI C80.6 Tiïu chuêín chûáng nhêån an toaân UL (Underwriters Laborratory) - UL 797 Tiïu chuêín Cöng Nghiïåp Nhêåt Baãn - JIS C 8305/ JIS B 1051 UÃy ban kyä thuêåt àiïån Quöëc tïë - IEC 61386/ IEC 62561/ IEC 61537 Tiïu chuêín Anh & EU - IEC 62561 QUAÁ TRÒNH HÒNH THAÂNH & PHAÁT TRIÏÍN Tiïu chuêín Viïån Tiïu Chuêín Àûác - DIN 975
 • 21. 10 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM vCaácsaãnphêím vúáigiaácaãcaånhtranh&dõchvuåkhaáchhaângvúáichêëtlûúångtöëtnhêët. v Liïn tuåc caãi tiïën chêët lûúång saãn phêím & dõch vuå nhùçm thoãa maän nhu cêìu ngaây caâng cao cuãa khaách haâng. v Giao haâng trong thúâi gian ngùæn nhêët àaáp ûáng töët nhêët tiïën àöå thi cöng. v Luön duy trò lúåi thïë caånh tranh thöng qua nhûäng saãn phêím àûúåc gia tùng giaá trõ trong chêët lûúång vaâ dõch vuå. v Luön lùæng nghe, thêëu hiïíu nhu cêìu cuãa khaách haâng àïí àûa ra giaãi phaáp phuâ húåp. vThñch ûáng nhanh vaâ saáng taåo laâ sûác maånh caånh tranh cuãa Cöng ty. Têìm nhòn VISION Trúã thaânh thûúng hiïåu dêîn àêìu trong saãn xuêët & cung cêëp vêåt tû cú àiïån M&E taåi Viïåt Nam. Sûá mïånh MISSION Mang àïën cho khaách haâng giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån M&E phuâ húåp vúái chêët lûúång Quöëc tïë. Giaá trõ cöët loäi CORE VALUES CON NGÛÚÂI SAÁNG TAÅO TIN CÊÅY CHÊËT LÛÚÅNG CAÅNH TRANH BÏÌN VÛÄNG Cam kïët vúái khaách haâng COMMITMENTS Vùn hoáa doanh nghiïåp CORPORATE CULTURE “Vùn hoáa doanh nghiïåp laâm nïn sûå khaác biïåt vaâ laâ möåt lúåi thïë caånh tranh” Nùm 2019-2022 àûúåc xaác àõnh laâ nùm cuãa sûå nêng cao nùng lûåc saãn xuêët cuãa nhaâ maáy CAÁT VAÅN LÚÅI nhùçm thay thïë haâng nhêåp khêíu goáp phêìn phaát triïín ngaânh cöng nghiïåp cú khñ phuå trúå taåi Viïåt Nam. Chuáng töi khöng ngûâng saáng taåo àïí hûúáng túái muåc tiïu “Con ngûúâi tinh hoa - Saãn phêím tinh hoa - Cuöåc söëng tinh hoa - Xaä höåi tinh hoa”. Vaâ möîi ngaây tröi qua taåi khùæp caác cöng trònh nhaâ maáy cöng nghiïåp vaâ toâa nhaâ trïn àêët nûúác Viïåt Nam, bêët kïí ngaây àïm, nùæng mûa, caác saãn phêím mang thûúng hiïåu vêîn vûún cao maäi. Têët caã vêîn ngaây àïm nöî lûåc vò möåt CAÁT VAÅN LÚÅI phaát triïín bïìn vûäng, vò möåt cuöåc söëng töët àeåp hún cho thïë hïå tûúng lai vúái quyïët têm. TraáchnhiïåmxaähöåiCORPORATESOCIALRESPONSIBILITIES Húåp taác & höî trúå trao hoåc böíng àaâo taåo MEP - Thiïët kïë àiïån húåp chuêín ÀH SPKT Húåp taác 20 trûúâng ÀH & CÀ cho sinh viïn thûåctêåptaåinhaâmaáy Trao hoåc böíng vûúåt khoá cho sinh viïn taåi 20 trûúâng úã TPHCM Höî trúå ngûúâi khuyïët têåt laâm viïåc taåi Cöng ty Caát Vaån Lúåi CATVANLOI’S VISION/MISSION/CORE VALUES/COMMITMENTSCAM KÏËT VÚÁI KHAÁCH HAÂNG
 • 22. 11 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Xêy dûång tinh thêìn àöìng àöåi Team building Àaâo taåo kyä nùng On - THE - JOB TRAINING Chùm soác sûác khoãe Employee health care Têåp thïí duåc möîi ngaây Daily excercises Tûâ thiïån & hoaåt àöång xaä höåi Charity & social responsibilities Nhûäng hoaåt àöång Horenso Horenso activitives Chùm soác àúâi söëng tinh thêìn Workplace spirituality Khen thûúãng & khñch lïå Rewards & encouragement “XÊY DÛÅNG HÖM NAY CHO NGAÂY MAI TÛÚI SAÁNG” (BUILD TODAY FOR TOMORROW) Vúái tinh thêìn thûúång tön kyã luêåt, vùn hoáa CAÁT VAÅN LÚÅI, trûúác hïët chñnh laâ vùn hoáa cuãa sûå chuyïn nghiïåp thïí hiïånqua6giaátrõcöëtloäi“CONNGÛÚÂI-SAÁNGTAÅO-TINCÊÅY-CHÊËTLÛÚÅNG-CAÅNHTRANH-BÏÌNVÛÄNG”. Vaâ quan àiïím “Möîi nhên viïn laâ möåt khaách haâng nöåi böå vaâ laâ àiïìu kiïån tiïn quyïët cho sûå phaát triïín söëngcoâncuãaCöngtytrongtûúnglai”,möîithaânhviïncuãaCAÁTVAÅNLÚÅIluönchuãàöång,phêënàêëukhöngngûâng HOÅC HOÃI àïí hoaân thiïån baãn thên, luön lêëy Vùn hoáa Cöng ty vaâ 6 giaá trõ cöët loäi cuãa Cöng ty laâm kim chó nam àïí àiïìu chónh moåi haânh vi cuãa mònh. Trong möi trûúâng kinh doanh caånh tranh khöëc liïåt khi Viïåt Nam höåi nhêåp, “SÛÅ THAY ÀÖÍI” vaâ “THÑCH ÛÁNG NHANH” laâ hai tiïu chñ haâng àêìu maâ àûúåc àùåt ra vaâ cuâng hûúáng àïën àöëi vúái tûâng thaânh viïn CAÁT VAÅN LÚÅI. Vùn hoáa laâm viïåc töëc àöå cao, hiïåu quaã vaâ tuên thuã kyã luêåt àaä thêëm nhuêìn trong moåi haânh àöång cuãa Caán böå nhên viïn, taåo nïn sûác maånh töíng húåp àûa CAÁT VAÅN LÚÅI phaát triïín vûúåt bêåc trong moåi lônh vûåc saãn xuêët cung cêëp vêåt tû cú àiïån (M&E) taåi Viïåt Nam. Sûå quyïët liïåt, nhiïåt huyïët khöng chó laâ àùåc àiïím nöíi bêåt trong cöng viïåc maâ cuäng laâ neát vùn hoáa àùåc trûng cuãa CAÁT VAÅN LÚÅI trong caác hoaåt àöång vùn thïí vaâ hoaåt àöång vò cöång àöìng. Vúái tinh thêìn “Cú thïí khoãe maånh - Tinh thêìn saãng khoaái - Taác phong nhanh nheån”, têët caã nhên viïn vùn phoâng nhaãy Flashmob giûäa giúâ laâm viïåc möîi ngaây vaâ thûúâng xuyïn tham gia caác lúáp àaâo taåo kyä nùng mïìm, laâm viïåc nhoám, phaát triïín baãn thên, chùm soác khaách haâng, xêy dûång KPI, quy trònh laâm viïåc. Ngoaâi ra, caác nhên viïn CAÁT VAÅN LÚÅI luön àûúåc chùm soác àúâi söëng tinh thêìn nhû töí chûác sinh nhêåt cho nhên viïn trong thaáng cuäng nhû tham gia chûúng trònh chùm soác sûác khoãe toaân diïån. SÛÁ MÏåNH, TÊÌM NHÒN, CHIÏËN LÛÚÅC KINH DOANH - PHAÁT TRIÏÍN cuãa Cöng ty luön àûúåc möîi nhên viïn hiïíu vaâ chia seã, tûâ àoá chung sûác àoáng goáp cho sûå phaát triïín vûäng chùæc cuãa Cöng ty trong tûúng lai. Sûå àöång viïn, khuyïën khñch tûâ Bangiaámàöëcgiuáptûângnhênviïnbiïëtàûúåcvaitroâcuãamònhlaâàoánggoápvaâxêydûångtûúnglaidoanhnghiïåp. Taåi CAÁT VAÅN LÚÅI, möîi thaânh viïn àïìu xaác àõnh vaâ coi núi àêy laâ ngöi nhaâ thûá hai, núi mònh gùæn boá vaâ daânh phêìn lúán thúâi gian haâng ngaây àïí söëng vaâ laâm viïåc. ÚÃ bêët cûá vai troâ vaâ võ trñ naâo, chuáng töi luön tûå haâo laâ Ngûúâi CAÁT VAÅN LÚÅI. CATVANLOI’S CORPORATE CULTURE VÙN HOÁA DOANH NGHIÏåP
 • 23. 12 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM SAÃNPHÊÍMCVL® ÀÛÚÅCXUÊËTKHÊÍUSANGCAÁCNÛÚÁCASEAN-NHÊÅTBAÃN-NEWZEALAND NÙNG LÛÅC MAÁY MOÁC SAÃN XUÊËT Dêy chuyïìn saãn xuêët thanh Unistrut Dêy chuyïìn saãn xuêët ty ren 2.000 têën/nùm Dêy chuyïìn saãn xuêët öëng ruöåt gaâ loäi theáp Maáy àöåt dêåp CNC - Amada Maáy tiïån CNC - TAKISAWA & NAKAMURA Maáy cùæt Laser & Plasma - CNC Maáy saãn xuêët àêìu nöëi - Ubolt Maáy saãn xuêët khúáp ren öëng theáp luöìn dêy àiïån Maáy ren öëng theáp luöìn dêy àiïån Dêychuyïìnsaãnxuêëtöëngtheápluöìndêyàiïån 8.000 têën/nùm Maáy chêën thuãy lûåc Maáy dêåp thuãy lûåc 250 têën Dêy chuyïìn haân tûå àöång maáng lûúái 1.000 têën/nùm Maáyeápnhöm Maáy eáp àuân thanh nhöm, thanh àöìng Dêy chuyïìn saãn xuêët maáng caáp Maáy Phay CNC EXPORT MARKET - MANUFACTURING FACILITIES THÕ TRÛÚÂNG XUÊËT KHÊÍU Myanmar Brunei Laâo Campuchia Philippines New Zealand Nhêåt Baãn Bangladesh
 • 24. 13 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM STEEL CONDUIT PRODUCTION PROCESS 1. Xaã bùng cuöån theáp 2. Haân nöëi giûäa caáccuöåntheápxaãbùng 3. Löìng chûáa theáp xaã bùng 4. Laâm saåch bïì mùåt 5. Uöën öëng theáp àõnh hònh 6. Haân cao têìn 7. Phuã lúáp baão vïå bïn trong öëng theáp 8. laâm saåch bïì mùåt bïntrong&bïnngoaâiöëngtheáp 9. Àõnh hònh theo thöng söë kyä thuêåt 10. Phuã lúáp keo chöëng ùnmoânbïnngoaâiöëngtheáp 11.Cùætöëngtheáptheo chiïìudaâiyïu cêìu kyä thuêåt 12.GoåtBavia&tiïånren trïn2àêìubïn trong & bïn ngoaâi öëng theáp 13.Innhaänhiïåu trïnthênöëngtheáp 14. Boá öëng theáp 15. Kiïím tra chêët lûúång TESTED QUY TRÒNH SAÃN XUÊËT ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN 1. Xaã bùng cuöån theáp: Cuöån theáp maå keäm, àaä àûúåc KCS kiïím tra nguyïn liïåu àaåt tiïu chuêín chêët lûúång theo yïu cêìu kyä thuêåt saãn xuêët öëng theáp luöìndêyàiïån,àûúåcxaãbùngtûângcuöånvúáikñchthûúácphuâhúåp àïí àûa vaâo dêy chuyïìn öëng theáp luöìn dêy àiïån. 2. Haân nöëi giûäa caác cuöån theáp xaã bùng: Tûâng àêìu cuãa cuöån theáp xaã bùng àûúåc haân vúái nhau àïí taåo thaânh 1 daãi theáp daâi. 3. Löìng chûáa theáp xaã bùng: Theáp xaã bùng àûúåc lûu trûä taåm thúâi úã löìng chûáa sau khi àûúåc haân thaânh 1 cuöån theáp daâi àïí khöng laâm giaán àoaån viïåc cêëp nguyïn liïåu cho dêy chuyïìn saãn xuêët öëng theáp luöìn dêy àiïån. 4. Laâm saåch bïì mùåt: Bùngtheápàûúåclaâmsaåchbuåibêínvaâdêìutrïnbïìmùåtàïíàaãmbaão kñch thûúác chñnh xaác khi cuöën öëng vaâ möëi haân öëng theáp luöìn dêy àiïån sau naây. 5. Uöën öëng theáp àõnh hònh: Bùng theáp àûúåc caán & cuöën àõnh hònh öëng theáp luöìn dêy àiïån. 6. Haân cao têìn: ÖËng theáp luöìn dêy àiïån sau khi uöën àõnh hònh seä àûúåc haân cao têìn theo chiïìu daâi thên öëng. Loaåi haân cao têìn naây àaãm baão möëi haân doåc thên öëng theáp chùæc chùæn. Bïn trong & bïn ngoaâi öëngtheápluöìndêyàiïånàûúåcthiïëtbõgoåtàûúânghaânàïíàaãmbaão àûúânghaânphùèngsobïìmùåt,traánhxûúác&cùætvaâodêycaápàiïån. Àöìng thúâi, caã bïn trong & bïn ngoaâi öëng theáp luöìn dêy àiïån seä àûúåc thiïët bõ phun keäm noáng phuã lïn àûúâng haân nhùçm traánh gó seát doåc àûúâng haân vaâ àïí àaãm baão sûå àöìng nhêët bïì mùåt trïn thên öëng. 7. Phuã lúáp baão vïå bïn trong öëng theáp luöìn dêy àiïån: Sún Epoxy àûúåc thiïët bõ phuã úã mùåt bïn trong cuãa öëng theáp luöìn dêy àiïån. 8. Laâm saåch bïì mùåt bïn trong vaâ bïn ngoaâi öëng theáp luöìn dêy àiïån: Bïì mùåt öëng theáp luöìn dêy àiïån àûúåc laâm saåch buåi bêín, gó haân, gó keäm vaâ dêìu. 9. Àõnh hònh theo thöng söë kyä thuêåt: ÖËng theáp luöìn dêy àiïån maå keäm àûúåc cuöën & àûúåc àõnh hònh chñnh xaác àûúâng kñnh bïn ngoaâi theo àuáng thöng söë kyä thuêåt cuãa tûâng loaåi öëng theáp luöìn dêy àiïån. 10.Phuãlúápkeochöëngùnmoânbïnngoaâiöëngtheápluöìndêyàiïån: Àïí baãovïåcholúápmaåkeämbïìntheothúâigian,bïìmùåtbïnngoaâi öëng theáp luöìn dêy àiïån àûúåc hoaân thiïån bùçng möåt lúáp keo phuã chöëng ùn moân. 11.Cùætöëngtheápluöìndêyàiïåntheochiïìudaâiyïucêìukyäthuêåt: ÖËng theáp luöìn dêy àiïån seä àûúåc cùæt theo chiïìu daâi àûúåc lêåp trònh trïn maáy tñnh. 12. Goåt Bavia & tiïån ren trïn 2 àêìu bïn trong & bïn ngoaâi öëng theáp luöìn dêy àiïån: Caã 2 àêìu öëng theáp luöìn dêy àiïån àûúåc goåt Bavia & tiïån ren vúái dung sai cho pheáp theo quy àõnh. 13. In nhaän hiïåu trïn thên öëng theáp luöìn dêy àiïån: Tïn thûúng hiïåu CVL® , kñch thûúác, tiïu chuêín àûúåc in trïn thên öëng theáp luöìn dêy àiïån theo quy àõnh Quöëc tïë. 14. Boá öëng theáp luöìn dêy àiïån: ÖËng theáp luöìn dêy àiïån sau khi hoaân thaânh seä àûúåc boá thaânh boá lúáncoátroånglûúångtheoyïucêìukhaáchhaângvaâdïîvêånchuyïín. 15. Kiïím tra chêët lûúång: Têët caãcaácbûúáccuãaquytrònhsaãnxuêët,viïåckiïímsoaátchêëtlûúång öëng theáp luöìn dêy àiïån CVL® luön àûúåc thûåc hiïån nghiïm ngùåt theo àuáng thöng söë kyä thuêåt & tiïu chuêín Quöëc tïë cuãa tûâng loaåi öëng theáp luöìn dêy àiïån UL/ANSI/JIS/BS/IEC vaâ tiïu chuêín nhaâ maáy saãn xuêët öëng theáp luöìn dêy àiïån CAÁT VAÅN LÚÅI. QUY TRÒNH SAÃN XUÊËT
 • 25. 14 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CAÁT VAÅN LÚÅI LAÂ NHAÂ MAÁY DUY NHÊËT TAÅI VIÏåT NAM ÀAÅT CAÁC CHÛÁNG NHÊÅN HÚÅP CHUÊÍN KYÄ THUÊÅT VÊÅT TÛ CÚ ÀIÏåN MEP CHO NHAÂ MAÁY & TOÂA NHAÂ DO TÖÍNG CUÅC TIÏU CHUÊÍN ÀO LÛÚÂNG CHÊËT LÛÚÅNG CÊËP: * Hiïån nay, taåi thõ trûúâng Viïåt Nam möåt söë Cöng ty cung cêëp öëng theáp luöìn dêy àiïån & phuå kiïån tûâhaângnhêåpkhêíuTrungQuöëckeámchêëtlûúång,tröinöíivaâàoángnhaänthûúnghiïåuViïåtcêëpkeâm Chûáng nhêån KÏËT QUAÃ THÛÃ NGHIÏåM do QUATEST thûã nghiïåm. Giêëy Chûáng nhêån chêët lûúång naây CHÓ COÁ GIAÁ TRÕ trïn MÊÎU GÛÃI THÛÃ NGHIÏåM vaâ KHÖNG COÁ GIAÁ TRÕ trïn têët caã LÖ HAÂNG öëng theáp luöìn dêy àiïån cêëp vaâo cöng trònh cuãa Quyá khaách. Vò vêåy, Quyá khaách nïn trûåc tiïëp kiïím tra quy trònh saãn xuêët thûåc tïë taåi nhaâ maáy cung cêëp cho dûå aán. * Theo Quy chuêín Kyä thuêåt Viïåt Nam cuãa Böå Xêy dûång - QCVN 16:2019/ BXD & 19/2019/ TT-BXD, tûâ 31/12/2019 têët caã caác chuãng loaåi vêåt liïåu xêy dûång phaãi coá chûáng nhêån Húåp Chuêín & Húåp Quy khi nghiïåm thu cöng trònh. Do vêåy, Quyá Khaách haâng nïn mua öëng theáp luöìn dêy àiïån tûâ caác Nhaâ saãn xuêët uy tñn & chêët lûúång, coá àêìy àuã CHÛÁNG NHÊÅN HÚÅP CHUÊÍN theo quy àõnh phaáp luêåt àïí traánh Chuã Àêìu Tû & TVGS khöng nghiïåm thu khi lùæp àùåt cöng trònh. KHUYÏËN NGHÕ ANSI C80.1 ANSI C80.6 BS 4568 IEC 61537 DIN 975 975 DIN 975 UL 797 IEC 61386 IEC 62561 JIS C 8305 NHAÂ MAÁY CAÁT VAÅN LÚÅI ÀAÄ ÀAÅT ÀÛÚÅC CAÁC CHÛÁNG NHÊÅN HÚÅP CHUÊÍN KYÄ THUÊÅT
 • 26. 122 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM MÖÅT SÖË HÒNH AÃNH TOÂA NHAÂ THÛÚNG MAÅI - SÊN BAY - TUYÏËN METRO Toâa nhaâ taâi chñnh Bitexco Toâa nhaâ Àûác - HCM Toâa nhaâ truå súã ngên haâng Vietcombank - HCM Tuyïën àûúâng sùæt àö thõ Metro (Bïën Thaânh - Suöëi Tiïn) Tuyïën àûúâng sùæt àö thõ Metro (Nhöín - Ga Haâ Nöåi) Chuöîi siïu thõ Nhêåt Baãn - Aeon Mall (Bònh Tên/Tên Phuá/Bònh Dûúng) Toâa nhaâ Truå súã VietinBank - Haâ Nöåi Sên bay Quöëc Tïë Nöåi Baâi - TERMINAL 2 Khu àoán tiïëp chñnh phuã VIP Sên bay Quöëc Tïë Cam Ranh NHÛÄNG TOÂA NHAÂ THÛÚNG MAÅI SÊN BAY - TUYÏËN METRO ÀAÄ CUNG CÊËP
 • 27. 123 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Nhaâ maáy nhiïåt àiïån Thaái Bònh - Thaái Bònh 1 & 2 Nhaâ maáy thûåc phêím Amway - Bònh Dûúng Nhaâ maáy Procter & Gamble - Bònh Dûúng Nhaâ maáy Samsung (SECC) - HCM Nhaâ maáy saãn xuêët bao bò Tetra Pak - Bònh Dûúng Nhaâ maáy saãn xuêët pin nùng lûúång mùåt trúâi First Solar - HCM Nhaâ maáy saãn xuêët chñp àiïån tûã Intel - HCM Nhaâ maáy loåc dêìu Nghi Sún - Thanh Hoáa MÖÅT SÖË HÒNH AÃNH CÖNG TRÒNH NHAÂ MAÁY TIÏU BIÏÍU NHÛÄNG CÖNG TRÒNH NHAÂ MAÁY TIÏU BIÏÍU ÀAÄ CUNG CÊËP
 • 28. 124 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM MÖÅT SÖË HÒNH AÃNH CÖNG TRÒNH ÚÃ CAÁC NÛÚÁC ASEAN - NEW ZEALAND Nhaâ maáy Boxpak - Myanmar Dûå aán khaách saån - Toâa nhaâ vùn phoâng Rosewood Campuchia Aeon Mall - Phnompenh - Campuchia Sên bay Quöëc Tïë Wattay - Vientiane - Laâo Toâa nhaâ Quöëc Höåi Laâo Kingdom of Tonga - New Zealand DûåaánHongKongLandmark-Phnompenh-Campuchia Kho xùng dêìu Denko Thilawa - Myanmar NHÛÄNG CÖNG TRÒNH NÛÚÁC NGOAÂI TIÏU BIÏÍU ÀAÄ CUNG CÊËP
 • 29. 125 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM DÛÅ AÁN CAÁT VAÅN LÚÅI ÀANG THÛÅC HIÏåN (ON - GOING PROJECT) Àûúâng sùæt àö thõ TP. Höì Chñ Minh tuyïën söë 1, Bïën Thaânh - Suöëi Tiïn Ho Chi Minh City Urban Railway Line 1, Ben Thanh - Suoi Tien Section NHÛÄNG CÖNG TRÒNH NHAÂ MAÁY TIÏU BIÏÍU ÀAÄ CUNG CÊËP Nhaâ maáy nhiïåt àiïån Vên Phong 1 - Khaánh Hoâa Van Phong 1 Thermal Power Plant Dûå aán nhaâ maáy nhiïåt àiïån than Matarbari (2x600MW) Bangladesh Matarbari Ultra Super Critical Coal - Fired Power
 • 30. 126 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM PROJECTS REFERENCE LIST IN VIETNAM, CAMBODIA & MYANMAR 1 Posco Steel Mill - Phu My - BRVT 2 OlympusCameraFactory-DongNai 3 Bao Viet Tower - HCM 4 The Everrich Tower - HCM 5 O - Mon Power Plant - Can Tho 6 BIDV Bank Tower - HN 7 Samsung Mobile Phone Factory - YenPhong-BacNinh 8 Colgate Plant - My Phuoc 3 Iz - BinhDuong 9 Can Tho International Airport - CanTho 10 PersiBreweryFactory-CanTho11 GuangLianSteelMill-QuangNgai 12 Bitexco Financial Tower - HCM 13 Saigon Nikko Hotel - HCM 14 Hoa Phat Steel Factory (Phase No.2) - Hai Duong 15 Buon Kuop Hydro - Power Plant - Daklak 16 Intel Semi - Conductor Project - HCM 17 ABB Factory - Tien Son - Bac Ninh 18 Phu My Bridge - HCM 19 G.E Energy Equipment Factory- Hai Phong 20 BBrauntFactory-HN 21 SonLaHydro-Power-SonLa 22 EstellaLuxuryApartment-HCM 23 Saigon Times Square - HCM 24 First Solar Factory - HCM 25 Sai Gon M&C Tower - HCM 26 Le Meridien Saigon Hotel - HCM 27 Indochina Plaza - HN 28 Saigon Nikko Hotel - HCM 29 UnitedPharmaFactory-BinhDuong 30 Procter&GambleFactory-BinhDuong 31 Pepsico Factory - Bac Ninh 32 Tan Son Nhat Air - Cargo - HCM 33 Uniliver Vietnam - HCM 34 Intercontinential Hotel - Da Nang 35 Da Nang International Airport - Da Nang 36 Vung Ang Thermal Power Plant - Ha Tinh 37 NhonTrach2PowerPlant-DongNai 38 Xi Riverview Palace - HCM 39 Imperia An Phu Apartment - HCM 40 The Vista Apartment - HCM 41 CrescentMall-PhuMyHung-HCM 42 Lotte Mart 2 (Everrich 1) - HCM 43 Binh Duong Metro Cash & Carry - Binh Duong 44 Long Xuyen Metro Cash & Carry - Kien Giang 45 Vung Tau Metro Cash & Carry - BRVT 46 Posco Vina Steel Factory - BRVT 47 Hyosung Factory - Dong Nai 48 Van Phong Oil Storage Terminal - Khanh Hoa 49 Cai Mep International Terminal - BRVT 50 Akzo Nobel Paints - Dong Nai 51 DOWChemical(Usa)Plant-DongNai 52 Thu Thiem Tunnel - Saigon River - HCM 53 RMIT Campus - Phase 2&3 - HCM 54 FVHospitalPhase2-Saigon-HCM 55 AustralianConsulate-Vincom-HCM 56 Sappro Brewery - Long An 57 Ciputra New City - HN 58 Yen So Pumping Station - HN 59 Buon Me Thuot Airport - Dak Lak 60 Sunrise City - HCM 61 Japan Gas Plant -BRVT 62 Pomina Steel Plant -BRVT 63 VietnamMinistryOfSercurity-HN 64 Novotel Que Huong - HCM 65 VietnamBreweryPhase4&5-HCM 66 REE Tower - HCM 67 Masan Factory - Binh Duong 68 Malaysia Glass Factory - BRVT 69 HiepPhuocClinkeGrindingPlant- HCM 70 Becamex Tower - Binh Duong 71 Kenton Residences - HCM 72 Posco VST Phase 2 - BRVT 73 Baria-VungTauMainOffice-BRVT 74 Kyocera Factory - Hai Phong 75 Saigon Pavillon Apartment - HCM 76 Ba Na Hills Resort - Da Nang 77 Diamond Island - HCM 78 Chanel & Cartier Luxury Store - Rex Hotel - Ho Chi Minh 79 BoschVietnamFactory-DongNai 80 CargrillHungYen Plant-HungYen 81 ViettelDataCenter-BinhDuong 82 Lock & Lock Vina Factory - Dong Nai 83 Can Tho International Airport - Can Tho 84 Syngenta Vietnam Factory - Dong Nai 85 JW Marriott Hotel - HN 86 MongDuong2ThermalPowerPlant - Hai Phong 87 Binh Phuoc Bio - Ethanol Plant -Binh Phuoc Projects In Vietnam Projects In Vietnam Projects In Vietnam NHÛÄNG CÖNG TRÒNH NHAÂ MAÁY CÖNG NGHIÏåP VAÂ TOÂA NHAÂ ÀAÄ CUNG CÊËP
 • 31. Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM NHÛÄNG CÖNG TRÒNH NHAÂ MAÁY CÖNG NGHIÏåP VAÂ TOÂA NHAÂ ÀAÄ CUNG CÊËP Projects In Vietnam Projects In Vietnam Projects In Cambodia 88 Dragon Hill Tower - HCM 89 Nam A Bank Tower - HCM 90 Grand Mgm Ho Tram Resort & Casino - BRVT 91 MienDongInternationalHospital -Binh Duong 92 CrownePlazaNhaTrang-KhanhHoa 93 CoconutProcessingPlant-BenTre 94 Jabil Vietnam Factory - HCM 95 Vincom Plaza - Long Bien - HN 96 Tokyo Rope Vietnam Factory - Binh Duong 97 HolcimCementPlant-KienGiang 98 Samsung Mobile Phone Factory (Phase2)-BacNinh 99 Megastar Cinema - HCM/HN 100 TanRaiAluminumPlant-Daklak 101 MetropoleWedding&Convention Plaza-HCM 102 NghiSonThermalPowerPlant- Thanh Hoa 103 VungAngThermalPowerPlant- Ha Tinh 104 NuiPhaoMiningPlant-ThaiNguyen 105 Phu Quoc International Airport -KienGiang 106 Trang Tien Plaza - HN 107 NokiaCellPhoneFactory-BacNinh 108 Fomosa Steel Plant - Ha Tinh 109 MongDuongThermalPowerPlant -HaiPhong 110 Mulberry Lane - HN 111 Vinamilk Factory - Binh Duong 112 Lotte Center Plaza - HN 113 Lotte Supermarket - Dong Nai 114 Sun Steel Factory - Binh Duong 115 La Vie Mineral Water Factory (Phase No.2) - Long An 116 Lotte Mart - Binh Duong 117 Lotte Mart - Dong Nai 118 Terumo Factory - Dong Nai 119 Tomoku Factory - Binh Duong 120 ParamountBedFactory-DongNai 121 Lixil Global Vietnam Factory - Dong Nai 122 BrigestoneTireFactory-HaiPhong 123 PullmanSaigonCentreHotel-HCM 124 Vietcombank Tower - HCM 125 VietnamParliamentBuilding-HN 126 SunriseCity(CenterTower)-HCM 127 NestleFactory(Phase2)-DongNai 128 Sataka Factory - Binh Duong 129 NisshinSeifunFactory-DongNai 130 Ban Phuc Nickel Mining Plant - Son La 131 SongHanNovotelHotel-DaNang 132 MTS-VFMGrindingFlourPlant- Quang Ninh 133 Sanofi Vietnam Factory - HCM 134 Samsung Cell Phone Factory - Thai Nguyen 135 LG Factory - Hai Phong 136 DAP-VinachemFactory-LaoCai 137 PetroleumLaboratoryInstitute-HCM 138 LacasaLuxuryApartment-HCM 139 TanSonNhatDosmeticAirport-HCM 140 MienDongInternationalHostpital -BinhDuong 141 T2NoibaiInternationalAirport-HN 142 O-Mon(Phase2)ThermalPower Plant - Can Tho 143 Fomosa Steel Mill - Ha Tinh 144 Dong A Metal Sheet Plant - Binh Duong 145 McDonald fast food store - HCM 146 TetraParkFactory-BinhDuong 147 Accredo Asia Packing Plant - Binh Duong 148 DuyenHai3ExtensionThermal PowerPlant-TraVinh 149 Heineken Brewery - Vung Tau/ Tien Giang/Quang Nam 150 MekopharFactory-HCM 1 The Prime Minister’s House At Monument Independence 2 PhnomPenhInternationalAirport 3 Mondial Exhibition & Wedding Center 4 Norton University Phnom Penh 5 TheCouncilOfMinistersOfRoyal Government Of Cambodia 6 ISL Appartment, Tuol Kork, Phnom Penh 7 VattanakCapita,Bank,PhnomPenh 8 CanadiaBank’sTeukTlaTwinMall, PhnomPenh 9 CanadiaBank’sKohPich,Diamond Island,PhnomPenh 10 SokhaHotel5StarResort,Sihanouk 11 German Embassy, Phnom Penh 12 Siem Reap International Airport 13 GaDaikinAir-ConditionDistributor’s OfficePhnomPenh 14 Landmark5starHotel,PhnomPenh 15 Rosewood Hotel, Phnom Penh 16 Coca-cola factory, Phnom Penh 17 Aeon mall No.2, Phnom Penh 18 YHS Bewery, Phnom Penh 19 Twin Tower, Phnom Penh 20 Vattanac Capital Tower, Phnom Penh Projects In Myanmar 1 Viettel BTS Stations 2 Kan Joo Factory 3 Box Pak 2 Factory 4 Shwe Taung 5 Sheraton Hotel 6 Kabar Factory 7 Rosehill Residences - Yangon 127 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
 • 32. 128 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM KHAÁCH HAÂNG TIÏU BIÏÍU NHAÂ SAÃN XUÊËT CHO HÚN 20 NHAÂ THÊÌU NHÊÅT BAÃN TAÅI VIÏåT NAM KHAÁCH HAÂNG TIÏU BIÏÍU LILAMA 3/7/18 CUSTOMERS PORFOLIO