Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 21 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de CEPS Projectes Socials #makingprojects (20)

Anuncio

CARVE_BCN_CEPS3

 1. 1. ! Trobada'CARVE 1'd’octubre'de'2015 ! Formació'i'intervenció'de'la representació'sindical'en'el context'de'la'lluita'contra les'violències'masclistes ! Lidia'Sandalinas'Félez (Responsable'Acció'de'Gènere'a'l’empresa'de'la'Secretaria de'la'Dona'de'Comissions'Obreres'de'Catalunya)
 2. 2. ! Per$què$CCOO$és$un$agent$actiu$en la$lluita$contra$les$violències masclistes? Per!què!la!violència!masclista!és!l’exemple!més dur!i!greu!del!fet!que!la!desigualtat!impregna!les relacions!socials!entre!els!gèneres!en!tots!els àmbits Per!què!l’origen!de!la!violència!masclista!es estructural!i!més!enllà!de!destruir!vides,!fa!molt difícil!a!les!dones!l’exercici!de!drets!bàsics!i fonamentals. Per!què!per!poder!avançar!en!la!seva!eradicació, cal!que!tota!la!societat!s’impliqui:!es!un!deure colAlectiu. ! !
 3. 3. ! Per$què$CCOO$és$un$agent$actiu$en la$lluita$contra$les$violències masclistes? Per!què!CCOO!som!un!sindicat!d’homes!i!dones!que es!compromet a!defensar!la!igualtat!d’oportunitats!entre!homes i!dones,!i!a!treballar!per!eliminar!qualsevol!tipus de!discriminació!directa!o!indirecta,!per!raó!de gènere!en!l’àmbit!laboral,!amb!l’objectiu d’aconseguir!la!igualtat!real!i!efectiva!de!les!dones a!lluitar!contra!l’assetjament!sexual!i!per!raó!de sexe!i!la!violència!de!gènere a!treballar!per!aconseguir!la!igualtat!real!entre homes!i!dones!en!la!nostra!societat ! !
 4. 4. ! Què$fem$les$CCOO$en$la$lluita contra$les$violències$masclistes? Com!a!sindicat!sociopolític Xarxa!de!Dones!feministes!contra!la!violència. Plataforma!Unitària!contra!les!violències!de gènere. Tallers!i!jornades!de!formació!i!sensibilització!amb entitats,!associacions,!empreses. Consell!Nacional!de!Dones!de!Catalunya,!i!també a!municipis. Propostes!per!a!legislació!a!Catalunya,!Espanya... Propostes!per!a!mesures!i!actuacions!a!les administracions. !
 5. 5. ! Què$fem$les$CCOO$en$la$lluita contra$les$violències$masclistes?
 6. 6. ! Què$fem$les$CCOO$en$la$lluita contra$les$violències$masclistes? SENSIBILITZACIÓ !
 7. 7. ! Què$fem$les$CCOO$en$la$lluita contra$les$violències$masclistes? ! $$$$$$SENSIBILITZACIÓ !
 8. 8. ! Què$fem$les$CCOO$en$la$lluita contra$les$violències$masclistes? FORMACIÓ !
 9. 9. ! Què$fem$les$CCOO$en$la$lluita contra$les$violències$masclistes? $$$$$$$$$$$$$$$$$ASSESSORAMENT !
 10. 10. ! Què$fem$les$CCOO$en$la$lluita contra$les$violències$masclistes?
 11. 11. ! Què$fem$les$CCOO$en$la$lluita contra$les$violències$masclistes? 26620710164266 266 207 207 101 101 64 64 NOMBRE CONVENISASSETJAMENT SEXUALASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXEPROTOCOLSNOMBRE CONVENIS NOMBRE CONVENIS ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE 01002003004000 0 100 100 200 200 300 300 400 400 TRACTAMENT EN ELS CONVENIS SECTORIALS DE L'ASSETJAMENT SEXUAL I L'ASSETJAMENT PER RAÓ DTRACTAMENT EN ELS CONVENIS SECTORIALS DE L'ASSETJAMENT SEXUAL I L'ASSETJAMENT PER RAÓ D TAMENT EN ELS CONVENIS SECTORIALS DE L'ASSETJAMENT SEXUAL I L'ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE 26611083236266 266 110 110 83 83 23 23 6 6 NOMBRE CONVENISVIOLÈNCIA MASCLISTAVIOLÈNCIA MASCLISTA DEFINICIÓ MESURESVIOLÈNCIA MASCLISTA MILLORA MESURESINCLOSA ALS PLANS D'IGUALTATNOMBRE CONVENIS NOMBRE CONVENIS INCLOSA ALS PLANS D'IGUALTAT INCLOSA ALS PLANS D'IGUALTAT 01002003004000 0 100 100 200 200 300 300 400 400 COM ES RECULL ALS CONVENIS LA PROTECCIÓ A LES DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA MASCLCOM ES RECULL ALS CONVENIS LA PROTECCIÓ A LES DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA MASCL OM ES RECULL ALS CONVENIS LA PROTECCIÓ A LES DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA MASCLISTA
 12. 12. ! Què$fem$les$CCOO$en$la$lluita contra$les$violències$masclistes? ASSETJAMENT SEXUAL DEFINICIÓ SANCIÓ 207 116 180 COMTRACTENELSCONVENIS SECTORIALSL'ASSETJAMENTSEXUAL ASSETJAMENT PERRAÓDE SEXE DEFINICIÓ SANCIÓ 101 45 61 COMTRACTENELSCONVENISSECTORIALS L'ASSETJAMENTPERRAÓDESEXE PROTOCOL PROTOCOL ASSETJAMENT SEXUALI ASSETJAMENTPER RAÓDESEXE PROTOCOLINCLOU ASSETJAMENT MORAL 64 15 36 COMSÓNELSPROTOCOLS
 13. 13. ! DRETS&LABORALS Continguts!a!la!llei!orgànica!de Mesures!de!Protecció!Integral!Contra la!Violència!de!Gènere. ! Aquestes!mesures!ja!estan!incloses!a!l’Estatut&del Treballador,!a!la!llei!de!la!Seguretat&Social!i!a!la!llei!de Mesures&per&a&la&Reforma&de&la&Funció&Pública.
 14. 14. ! DRET%A%LA%REDUCCIÓ%O%REORDENACIÓ DEL%TEMPS%DE%TREBALL La!reducció!horària!implica!reducció!salarial. No!hi!ha!límit!de!temps!per!a!aquesta!situació. La!recuperació!de!l’horari!normal!es!preavisarà amb!15!dies!d’antelació. Es!la!treballadora!qui!decideix!el!temps!de reducció. Es!un!dret!per!a!dones!funcionàries!i!laborals.
 15. 15. ! DRET%A%LA%MOBILITAT%GEOGRÀFICA%I DRET%A%CANVI%DE%LLOC%DE%TREBALL. Possibilitat!de!trasllat!a!qualsevol!altre!centre!de treball!de!l’empresa!durant!6!mesos,!amb!reserva de!lloc!de!treball. La!empresa!te!l’obligació!d’informar!de!les!vacants existents. Als!6!mesos!es!pot!tornar!al!lloc!inicial!o!continuar en!el!nou.!Es!perd!la!reserva!del!lloc!inicial. Dret!per!a!dones!funcionàries!i!laborals.
 16. 16. ! DRET%A%L’EXCEDÈNCIA%PER%A%LA FUNCIONÀRIA%VÍCTIMA%DE%VIOLÈNCIA DE%GÈNERE No!es!necessari!el!temps!mínim!de!serveis. Hi!ha!reserva!de!lloc!de!treball!durant!6!mesos. Es!pot!ampliar!de!3!en!3!fins!a!18!mesos. El!període!d’excedència!computa!a!efectes d’ascens,!triennis!i!drets!passius.
 17. 17. ! DRET%A%LA%SUSPENSIÓ%DEL CONTRACTE%TREBALL%AMB%RESERVA DE%LLOC Duració!de!6!mesos. Possibilitat!de!prorroga!per!períodes!de!mesos, amb!un!màxim!de!18. Inclou!el!dret!a!la!prestació!per!atur. Durant!aquest!període!computen!les!cotitzacions!a la!Seguretat!Social.
 18. 18. ! DRET%A%L’EXTINCIÓ% DEL%CONTRACTE%DE%TREBALL Per!decisió!de!la!treballadora!a!conseqüència!de ser!víctima!de!violència!de!gènere. Amb!dret!a!rebre!la!prestació!per!atur. Durant!aquest!període!computen!les!cotitzacions!a la!Seguretat!Social.
 19. 19. ! JUSTIFICACIÓ*D’ABSÈNCIES*O*FALTES DE*PUNTUALITAT*AL*TREBALL Si!son!motivades!per!situació!física!o!psicològica derivada!de!la!violència!de!gènere,!es consideraran!justificades. Han!d’estar!determinades!pels!serveis!socials d’atenció!o!serveis!de!salut. Les!absències!han!de!comunicar@se!a!l’empresa, per!part!de!la!treballadora,!amb!el!termini!més breu!possible. Dret!per!a!dones!funcionàries!i!laborals.
 20. 20. ! ACOMIADAMENT*NUL Les!absències!de!treball!motivades!per!violència de!gènere!no!s’utilitzaran!per!a!justificar!un acomiadament!per!absentisme!laboral. Si!una!treballadora!es!acomiadada!mentre!està exercint!els!drets!derivats!d’aquesta!llei, l’acomiadament!serà!declarant!nul!i!la!treballadora haurà!de!ser!readmesa.
 21. 21. ! FORMA&D’ACREDITAR& LA&CONDICIÓ&DE&VÍCTIMA& DE&VIOLÈNCIA&DE&GÈNERE Ordre!de!protecció!dictada!pel!jutge!a!favor!de!la víctima. Excepcionalment!amb!el!informe!del!Ministeri Fiscal!indicant!l’existència!d’indicis!de!violència!de gènere,!fins!que!es!dicti!l’ordre!de!protecció.

×