Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
L a Unlversidad Nacional de Ingenreria es una comunrdad académica onenlada a la -nvesugac-an y
alarlncenma. onelmnrm«inalo...
INSTITUTOGENERALDEINVESTIGACION| |Gl)
UFHK1 Ill >'1"I". }v<4'i'* l. n,lll. .l 'l«l'll llr'llFlIilIll‘l
Clcl'llFl"l, dl'l1l...
A Lahoralollos

l<lllll ll l"7‘ll 
l. ill 4.
1"l lll l. . , ..ll

>, ‘llU'J4,‘UlV

K'L_lLVll. Ll'JL1v. «.v L: -. F'L»ll. ...
l. v.~ l ‘l

9 Escuela Profeslonall
Arculiectura

aboralotlos: 
Ldllbldltl ; d-, — Faullldclan Qlglldl — FabLaU

Lnuoralo...
l. l.. llal. ll

la: 2.U, lll,1'Il: >l-'l1L1'Il. (-ll l"

9 Escuela Proleslnnal
ll'lqE’1lE'ld Clvll

A Laboralorios‘

Ldl...
9 Escuala Pink-ilnnal
m. l— »
ll l‘-’ll—f . 
ill? ’ Vlfl .1 il‘". l »

A LBDBYZIOYVOS

9 Escuela Prolesional: 
lrluefllel...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Brochure

1.204 visualizaciones

Publicado el

Brochure institucional de la Universidad Nacional de Ingeniería.

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Brochure

 1. 1. L a Unlversidad Nacional de Ingenreria es una comunrdad académica onenlada a la -nvesugac-an y alarlncenma. onelmnrm«inalorm. amonhum: -1n. sla clenmm y inrznumglca con clam (: <inrnt: nr: l.’4 de nuestro pals Como realidad multlcullilral Enlre las lUl’IC10VlCS de la Uruvcrsldad so cncuenlrdn la lormacion integral de proleslonales cienlificos y humaruslas en las dwersas dl5ciplm. '1S. la reauzacmn dc Invvsligariories r, um1mr, .'is vie car. ar, ler llimlmnevilal y «plvcado el rl-scale. la modermz. u:lrm Ia creaclén y el desarrallo de tecnologias para Impulsar at desarrollo del pals or mg Jcrjr: ElJ5>.1 Hurmrlc F{r: <'(rv': |i
 2. 2. INSTITUTOGENERALDEINVESTIGACION| |Gl) UFHK1 Ill >'1"I". }v<4'i'* l. n,lll. .l 'l«l'll llr'llFlIilIll‘l Clcl'llFl"l, dl'l1l1l/ C“a law / ‘jll ’| .1l’lv. i‘f_1l1flFJ"” ul ll Hi , ..l ll 3'vvnJ| ul: »l l: .lLnu7Vall. |n nl F'n‘-"’l 3} fl W’1firljlH2FRUdFl§| .lE‘Z -’l5 Cl/ lVl! (I llln; ll . ..ll. l ; .. LABORATDRID NACIONALDEHlDRAUllCA(LNH) F: ll r: ‘,'lr"l1K7l’VFl. ‘lr'l"n'TV1' mm rl» ml ‘VVC »-n , ml l: .llll-. l- l>l l. llmll. l.—. lw. ./l-. ,.lll« Vslnlrlrlrl asl -llrll Cam’-lp lnr lllll; ql. rl call pr; 'n'l~llll ma rlrlnvl no ; :.ll<n cs csnmona EIIERGIASRENOVAELESWER) In tqa cesalmlla W’Ot>3l’l3< 'F)l1ll .1l"Jll§ls cx; ;4 llfl"('llr1: -3 Ulfl']”J. 'lFU nt >, V>")laS ll‘; Illr-YllllH‘lll[)Y| —Vb"lll4 ]"l A ‘.0 A rl‘lri’- lllllllld awn. mm» M fr’-l'l9‘ll M l c-rlerrilas Vx: 'V. . an 5 v n; mm: ». » »< a T‘{1[Vllfll‘lL'5 dc zones l.1'H l: |lH>l lfh] ‘(NRA-. }<{‘. lllr‘l/ 'éi| ’a7bflF, T£lCiZllll an ‘U55 cull. » LL’l'J. ¢«. ed; Du csrmzo as TECNOLOGIAS DE INFORMACION v COMUNlCAClONES(CYlC) new llr1‘yl1ll| b‘. -.l ml. .. », l‘>a llnla llH l’"(1HVn( l)llri~IlY| llll> Ll we l>: ¢l’Jl)l-_-'7’ l‘ llue l0’l'. /J ‘. :apL>V| uY DVHH. t ‘kl ‘la. Lil. . ul. L)l mtulllmlli-all fPlrlllllll . ¢cl— : la CGll': )0 : ll(l Lfll cat pt: cznmo PERUANO ~ JAPONES DE WVESTIGACIONES SISMICASYMITIGACION as usslasrlzsslclsmlny lll‘, -ll'J'. .l ‘JLL‘l. al. ‘d . l ls L'll. J5l, l‘ “u Lu‘ll. )L ». WI L/ Ll4L'lVLlA)lr Y lhlllllill ll»l1vw1't-wAll| .>* ‘til lil, Jl. «, [J L(. ‘l l. -, dUU'. |"lJ sll . llll. -.. l l , ;lll. . Dl‘><4l)rn' - - nll J‘l . .. l Ulth ll‘YlA‘ll. llU. VVl~u . l in ml; -.l, ;m. s msnruro NACIUNAL DE INVESYIGACION VCAPACITACION DE TELECOMUNICACKJNESUNICTEL) lrill'll'l' l ‘l'Ali.4:llUl'll“lllfl' l. ~(Hl"l’l‘HlU "lIl“l‘. x lll l. .4.» la: .m- n v. l1.~ lrlrlrl'. rrll'l , r: ml. ls» F. , . l'llrr’lf‘ lurm p'(l mm as iprlliln -ll: :l: .u» l'lVD~{LEDl‘| EI:1Qll)gEJ L7l‘(‘ll Vl,4ll ll(1J. (lClli"1 fv'rIVlIl“'l mllllllvl . l. lil Carma 1m nlrlel lll’VlDl‘ll. pr- INSTITLITO DE MATEMAYICA V CIENCIAS AFINES IIMCA) “ALBERTOBENAWDESDELADUINTANA" Drncwdrrr '-h, flli€| l()"'rl1(‘ lnrn . lllnll 1-lrll. >.l nlllvc-nl. ll»r . .ll. zw lb‘}lllll>l). PllHlYll§"w' yil lul All) llUlt"ll< r<Yb‘: ~'ll-lVlAlUll All -illll nllnnc Fol y Esl: :IlJ'ile col rlglllla . l lilg z: mlu. »~ lV'l(A. l:lllYlPl'll1[lb' msnrmo DE INVESTIGACION VCAPACITACION EN PEYROLEO v GAS NAYLIRAL IPEGAI la; 5-K/ |nl‘lll( 1. crllltl _l» l “ll Lil JMJ‘ . . llll ml la lrl ll" ll. , l.. lurrr —»l VT. » 1:. .1 . ,V|1'V(H" 1v'(l1( llfVP- . lnx l. .;lll » lll. 3:11 llvd llvlll . llll. ll lznl . .wll. lll llU). J’ Jl J'>l L: ‘.Ut": llan . ll. » l.1 . l», l llll lll pan 2 ll ll| 'fHl'111'l§ l. .. ll l . . n _. l. uJ. LU . £/‘ llll~ l. l
 3. 3. A Lahoralollos l<lllll ll l"7‘ll l. ill 4. 1"l lll l. . , ..ll >, ‘llU'J4,‘UlV K'L_lLVll. Ll'JL1v. «.v L: -. F'L»ll. ..lly: pullcl/ li; : '«*'r1'lJH vii-ltiuj‘ nl A LaI7nlalol'loS' L_l l 'JVl3 an F 5 Cor7uA’V‘1". l N 'l llqrrrl l'l cl» -l l~llll Qllll‘l F’! llll)L"l»l-fl 1:. plrJ1lwNL’l llr(fV/ Jrflfl l7ll')€f‘lL‘Vlu! Ti-‘<1 l N 24 llllj ll" - . l ; .l ‘ll/ l 1ll"l'l4l’ _ ~. v_ll. lllmlpl- El cellllo ale Retulsuc. para el Aplelldlldje y la l"l. r:L‘g. JI: lurl Lh. 'lE. "llll'll. ldfJ CR/ l : :'ur‘luuv 3 cllll an no ms lemmas dc ll'l‘lOYrl"3" rl V ll’lcll'. ‘l B- acr‘ , ,1 e la; t: .;~. l LOW sm l: las cl JLllD)f‘/ ‘l l-lo lbs l1lll'Y . l . ]lJl<J"lIl llfll. K. ‘ , l l~lllllll. l- y ll-llll, -llglrll llsplll nllraria llfllfli h‘l4"Fi’lll"0'3 EVI‘l’lQ'll'Pf‘w l~llll 95'. ‘ l_ l'l‘l'tI(lllAlb‘5 NEH/ ll. l(lS up Dkmfluedad dllzdlld }/ Qllua Jela l-: ) llig Alll’d E'lel‘1l“d pefdldo Rri'llL, > lEluLl'U 3815212 COIN, -O nllnmnrl l@ lll"l pull on
 4. 4. l. v.~ l ‘l 9 Escuela Profeslonall Arculiectura aboralotlos: Ldllbldltl ; d-, — Faullldclan Qlglldl — FabLaU Lnuoralorla dr» r. rlqlatla all, » r. l.ll. lYLl lulslxlnlllllc-«. l, : <:-lu ullells l. »ll—2ll». l ljllllllll llllllll lllllllllllllllllllllll 9 Escuela Plnteslollal as rlalm sellulll l »l l«» F rlll l ‘M111. :1. wl. .. ll lq’ll llll. lll, ~r‘/ l lace UV lwolxll. as nSl'Vull‘lEl'lia lLabN ml lll llu lllgfllllrfld F all Fl 9' Escuela Prolesional‘ ll lle"ld "3<vllllr)'ls Inge ‘l€’l) 2: Hlqlelle -, Sequrld-an lnduslnal lrlqlllllmla Am A Laburamrios: cw: Hlqlelley * urldzirl lnuu: .lll; ll l~ll, ll lll-l / lglln llll ll? zlll-llllllllls ls. ‘ Aul: v4
 5. 5. l. l.. llal. ll la: 2.U, lll,1'Il: >l-'l1L1'Il. (-ll l" 9 Escuela Proleslnnal ll'lqE’1lE'ld Clvll A Laboralorios‘ Ldl"rL'vlr1‘J'llJ Lie V (. :1’llLl5 G»: Flll L105 1 /1fllblel‘"‘: La Jfalulla Ce . l-lsa de M), at-:3 Lfltrcmifflcl no v ”‘l: :1 Ch. ‘ SLlClE1S ldilnf, .l-lll ll. Tl lll alla y rnlllglalla Llluol. «ll. llll. l ue {l: '.<< Laberalorlo De 0.. 'n :3 9 Escuela Pmvesional: lllgonlwla r arlllnllll lflgI"lllf‘(m l‘$l>I(II$lI(‘.1 L Laboratories’ l ammlrllln Am'1(1(! lVNC() rle cnrllplllarlml D4‘: lritl in Lll“| t . '-llllllnlrl In. -‘ll: llllllllll . -A C('lfV(‘lD "lfl . Vl’: l‘Ul'l‘ elm pa ll. _ll 9 Escuela Plorllslonal: lug rlv zllca l-w, l.l-l. l -rl~_-lllllllla llgelNeV‘d de lelELGllH. l‘llCaClO"e5 A Laboraloflos’ Ll-ml ills cl». Elnlgl l mall lsl—vlllAl Lasers‘ in , -5 El”_"l)llll_'d lSE. Dl 0; U“. .3 C. ‘l ls . lQ'Ul llull‘ l ac ul (9 l§ll. ~ll': ' Sl
 6. 6. 9 Escuala Pink-ilnnal m. l— » ll l‘-’ll—f . ill? ’ Vlfl .1 il‘". l » A LBDBYZIOYVOS 9 Escuela Prolesional: lrluefllelra llH1 la lnqelllella dc Slsternas A Laboratalios. Ljban 0 Ce a. JlO7‘VLllZdC10fi Lanmll o no r em 'll[E| l at-l»ll; lll~. llo Al an. -ll«l. l.: l D[‘f'l'U7l7A Dr rl, anl~l—, Ll . co KVi1Fl>’E| lllll' Tu Hlll l, lll »lJ}. l CLVTEU lll: l§‘Ull all l-. - 9 Escuela Frofesional: lrlafn Ema Mr‘l‘: lrllca lllgllll Pllrl l. llll-. lllll-ll Elcrltnra lll_l—. ll Blvd Ndvdl lllqen ella fvlecatrcn-Ca A Laboratories Jldiljllu ue Mecall d N’ 4 N r Lammmlll, do Allll: l~l: l flEl0lV do Slsiemzis lAt)OYr1i[lll() l1l> FlP"iVl' y rel lrl. l»ll, a as nolmrla 1"'l _ ‘lRI‘VlI. :l. ‘( u"ll1'lll4 ll-lll Yl lull PM 'l1‘l’7 l. ‘l/ llvl: lllrl. > -~l£l ill’

×