Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Från flykting till medborgare

1.012 visualizaciones

Publicado el

Politisk rapport från Centerpartiet. Observera datum på rapporten - politiken är en föränderlig värld.

Publicado en: Noticias y política
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Från flykting till medborgare

 1. 1. Från flykting till medborgare – Integration, ett gemensamt ansvar april 2008 www.centerpartiet.se
 2. 2. Förord Sverige har sedan Alliansregeringen tillträdde 2006 börjat sin väg på att gå från en integrationspolitik som genomsyrats av att ta hand om människor som därigenom passiviserats - till att ge människor mer makt och inflytande i sin vardag. Det måste bli mycket enklare för människor från andra delar av världen att komma in i det svenska samhället på samma villkor som jag själv har. För det är bara med ett öppet samhälle som vi kan anta framtidens utmaningar i en allt mer globaliserad värld. En väl fungerande integration är faktiskt möjlig. För en förändring krävs dock förbättringar som öppnar arbetsmarknaden, skapar mötesplatser och som stärker individens makt genom det fria valet. Centerpartiet vill hitta nya lösningar att möta framtidens utmaningar och stärka partiets liberala profil. Vår framtidsdialog genomförs med ett genomgripande processinriktat arbete med syfte att skapa en ökad dialog, präglat av öppenhet, förnyelse och modernitet. Det handlar om att öka öppenheten mot medborgarna och mot omvärlden samt att stärka den öppna ekonomin. Politiken kan ge förutsättningarna men inte ensamt formulera svaren eller åstadkomma lösningarna. Lösningarna måste se olika ut, på olika platser, i olika tider. Utifrån de värderingar som Centerpartiet företräder vill vi ge människor redskap att själva och tillsammans med andra ta sig an vår tids utmaningar. Integration börjar helt enkelt hos dig och mig – det är ett gemensamt ansvar. Stockholm 4 april 2008 Annika Qarlsson, riksdagsledamot i Arbetsmarknadsutskottet Ledamot i processgruppen för Jobb och företagande annika.qarlsson@riksdagen.se 1
 3. 3. Centerpartiet vill: - Införa en integrationspeng På så vis får den nyanlände möjlighet att välja vem som ska organisera och utföra delar av kommunens introduktionsprogram, språkutbildning och arbetsförlagda träning. Sid. 6 - Ha dialog mellan staten och den ideella sektorn Vi vill se över hur vi kan fördjupa samarbetet med olika organisationer och föreningar på integrationsområdet. Sid. 8 - Införa introduktionsanställningar Tanken är att människor ska anställas av kommunen och matchas mot arbetsuppgifter och arbetsplatser som stämmer överens med vederbörandes yrkesbakgrund och intressen. Ersättningens storlek måste utredas, men förslagsvis kan en beskattningsbar nivå på mellan 15 000 och 20 000 kr vara lämplig. Sid. 8 - Ha fler kompletterande arbetsförmedlare Med privata och ideella alternativ till den offentliga arbetsförmedlingen kan specialiseringen efter människors olika behov och förutsättningar öka. Sid. 10 - Kombinera sfi-undervisningen med praktik eller yrkesutbildning Redan efter 6 månader i introduktionsprogram bör människor får möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Sid. 10 - Konkurrensutsätta sfi-utbildningen Invandrare måste ges möjlighet att välja mellan olika, privata, ideella och offentliga, utbildningsanordnare. Sid. 11 - Kraftfull satsning på information Nyanlända flyktingar måste få bättre information om var i landet det finns förutsättningar att få arbete och bostad. Sid. 12 - Förbättra samordningen inom regionerna I vissa kommuner finns arbeten, i andra finns bostäder. Genom ökad pendling kan många nyanländas situation underlättas avsevärt. Sid. 13 2
 4. 4. Inledning Centerpartiet har en vision om Sverige som ett öppet samhälle där alla är lika värda och känner sig välkomna och trygga. Ett välkomnande och mångkulturellt land med ökad rörlighet och individualisering där alla som vill bidra genom arbete och investeringar tas emot med öppna armar oavsett varifrån de kommer. Vi anser att människor som kommer från olika delar av världen lämnar ett ovärderligt bidrag med sociala, ekonomiska och kulturella erfarenheter och att alla som har flyttat eller kommer till vårt land ska ges möjlighet att komma till sin rätt och fullt ut bidra till ett bättre samhälle. Idag har vi i Sverige drygt 1,6 miljoner människor med utländskt bakgrund, vilket motsvarar 17 procent av Sveriges befolkning. Flyktingmottagandet har nästan fördubblats sedan år 2000 då antalet flyktingar uppgick till 12 000 och antalet mottagande kommuner har dessutom ökat från 215 till 266. En förutsättning för att tillvarata det tillskott som människor från andra länder bär med sig är en fungerande integration i det svenska samhället. År 2007 var Sverige det bästa integrationslandet enligt The Migrant Policy Integration Index. I jämförelse med andra EU-länder har Sverige en anpassad lagstiftning med rättigheter som gäller alla svenskar och utlänningar som bor i landet med uppehållstillstånd. Trots detta visar studier att etableringen på arbetsmarknaden för utrikes födda är långsam. En fjärdedel av invandrarna i åldrarna 18-45 har inte hittat sitt första jobb efter nio år i Sverige. 1990-talets insatser var inte effektiva. Det är även en stor skillnad i sysselsättning mellan inrikes- och utrikes födda. Arbetslösheten är nästan tre gånger så hög för utrikes födda. Under 2007 uppgick arbetslösheten till 4,3 procent bland inrikes födda jämfört med 13,2 procent för utrikes födda. Saknas förgymnasial utbildning är arbetslösheten 7 respektive 20 procent. Som de bidragande orsakerna nämns ofta diskriminering, bristande kunskap i svenska samt avsaknad av nätverk. Det är bara att konstatera att integrationen mellan olika människor i vårt land kan fungera bättre. Alla har inte lika tillgång till arbete, bostäder och makt. Det beror dels på att vi har haft system i många år som har motverkat arbetslinjen, inte minst har insatserna för arbete för människor som har kommit hit från andra länder varit undermålig. En annan avgörande faktor 3
 5. 5. för hög arbetslöshet för många människor med invandrarbakgrund är diskrimineringen som finns i samhället. Samtidigt finns många platser i Sverige där integrationen har fungerat väl. Ett bra exempel är Värnamo som är ett mångkulturellt samhälle med över 55 olika nationaliteter. En femtedel av befolkningen har utländsk bakgrund och arbetslösheten är på två procent. Nyckeln till framgång är Värnamos syn på flyktingar som en värdefull tillgång och att de bidrar till en hög tillväxt. Snabb och effektiv introduktion på arbetsmarknaden, mottagandet i kommunen liksom nätverket är viktiga faktorer. Det är de goda exemplen som vi måste lära av och sprida. Det finns massor kvar att göra för att vi ska få ett Sverige där man behandlas lika oavsett hudfärg eller ursprung Integrationen en del av tillväxten Vi står inför demografiska förändringar som innebär utmaningar för att täcka det framtida arbetskrafts- och kompetensbehovet. Arbetskraften kommer att bli en bristvara under en överskådlig framtid. Med rätt politik kan arbetsmarknaden i Sverige växa ytterligare med förtidspensionerade, långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa, socialbidragstagare och expandera snabbt med nyanlända invandrare som är en självklar resurs att ta tillvara. Nya jobb som kan besättas av motiverade och kompetenta personer kommer att generera ytterligare fler jobb. Samtidigt kan en kulturförändring påbörjas som ökar arbetsglädjen och viljan att vara med. Det är en kraft som kan bidra till att fler personer som slagits ut från arbetsmarknaden på nytt ser chansen. För de människor av utländsk bakgrund som på grund av diskriminering och passivisering har slagits ut från arbetsmarknaden eller aldrig kommit in på den, kommer framgångsrika landsmän att verka inspirerande och hoppingivande. 4
 6. 6. Rollen av det civila samhället - integrationspeng Kontakterna mellan närsamhället och de nyanlända är mycket viktiga under introduktionen. Ju mer de naturligt möts desto mer underlättas introduktionen. All kunskap kan inte läras ut i skolsituationer. Många saker förstås bäst via möten mellan människor och egna erfarenheter. Kvalitén och resultatet av introduktionen blir bättre, både för vuxna och barn, om det är möjligt att praktisera det svenska språket och om det finns möjlighet att möta personer med samma intresseområde både i organiserade aktiviteter och under fritiden. Invandringen utgör en fantastisk möjlighet både kulturellt och ekonomiskt. Centerpartiet tror på att stimulera lösningar som bygger på kontakter mellan nyanlända och människor i det omgivande samhället. Redan idag tar flera frivilligorganisationer ett stort ansvar med stöd åt asylsökande där det mänskliga och humana perspektivet är i fokus. Var och en som genom anställning eller eget företagande försörjer sig själv och sin familj är med och bidrar till att utveckla välfärden och vi välkomnar alla som vill bo och arbeta i Sverige! Den sociala infrastrukturen och det lokala, småskaliga företagandet är helt enkelt en nyckel till en lyckad integration och ett minskat utanförskap. I Värnamo liksom i Kanada har det civila samhället, privatpersoner, föreningsliv och religiösa samfund getts ett stort utrymme i integrationsarbetet. Genom nätverket ”Värnamo internationella vänner” skapas mötesplatser mellan flyktingar/invandrare och svenska familjer/personer. Arbetet bygger på ett ideellt engagemang och nätverket består av ett femtiotal familjer som ställer upp som mentorer för nyanlända flyktingfamiljer. Som stöd för att täcka kostnader och administration får nätverket 250 000 kr om året av kommunen. Det handlar om att stötta hemspråksundervisning, tipsa vid jobbsökande, träffas över en kopp kaffe eller att gå och handla tillsammans. Det blir ett sätt att bygga upp nya nätverk på en ny ort i ett nytt land. Målet är förståelse för varandra och för ett mångkulturellt samhälle. Relationen mellan människor är ömsesidig och blir berikande för såväl invandrare som för värdfamiljen. Ett annat bra exempel med ett kompletterande perspektiv på framgångsrik integration kan hämtas i Benny Carlssons jämförelse av somaliska invandrare i Sverige och i den amerikanska delstaten Minnesota. I Minneapolis är sysselsättningsgraden omkring 60 procent medan den för 5
 7. 7. motsvarande grupp i Sverige är omkring 23 procent. I Minnesota finns 800 företag som drivs av somalier. I Sverige är samma siffra 38. Somaliernas sociala organisering i Minnesota följer mönstret för många invandrargrupper genom den amerikanska historien. De har bosatt sig, samarbetat och företagat i kluster. Nätverket ger också socialt och ekonomiskt stöd och innebär ett skydd mot diskriminering. Det förefaller som om Minnesota och Minneapolis erbjuder en med amerikanska mått mätt god social service tillsammans med de gängse amerikanska kraftfulla incitamenten för arbete och företagande. Detta har lett till att information om jobb sprider sig snabbt och man hjälper varandra att hitta jobb. Resultatet har blivit en imponerande självorganisering för att hantera den egna gruppens behov, även om man ännu så länge inte kan tala om att gruppen lever i välstånd. Ett annat intressant exempel är Kanada som är öppet för invandring och som har en mycket medveten strategi när det gäller invandringen. Det finns ett starkt och levande civilsamhälle med stort volontärsengagemang. Det handlar om en kombination av egenintresse, humanitära skäl och landets historiska identitet. Politiken utformas i det uttalade syftet “att utvinna de maximala fördelarna från invandring” och att “berika och stärka det Kanadensiska samhället”. I Kanada mobiliseras medborgargrupper som tar ansvar för vissa flyktingar och arbetar med deras introduktion i samhället. Både Sverige och Kanada är glest bebodda länder med stora naturtillgångar, sviktande födelsetal och åldrande befolkning. I båda länderna finns en social kultur som historiskt bygger på samarbete och ett starkt civilsamhälle, även om den svenska folkrörelsetraditionen i mycket högre grad har övertagits av staten. Centerpartiet vill: undersöka möjligheten att införa en integrationspeng och ge den nyanlände möjlighet att välja vem som ska organisera och utföra delar av kommunens introduktionsprogram, språkutbildning och arbetsförlagd träning. Med en integrationspeng får den ideella sektorn en roll i integrationsprocessen. Det skulle innebära att myndigheterna har huvudansvaret för asylprövningarna men att flyktingmottagandet med fördel kan utföras av lokala, frivilliga krafter. Om den ideella sektorn får möjlighet att bidra med humanism och värme i flyktingmottagandet kan myndigheternas uppgifter koncentreras. Pengen bör inte 6
 8. 8. kunna gå direkt till en privatperson, men föreningar och företag skulle ha bättre förutsättningar än statliga myndigheter att involvera många fler i introduktionsarbetet. Dialog mellan staten och den ideella sektorn Den ideella sektorn har en viktig roll i introduktion i samhället. Därför vill Centerpartiet ge den ökade möjligheter att ta ansvar, för nyanlända invandrare. Nyanlända flyktingar/invandrare ska få en naturlig kontakt in i det svenska samhället och för att förstå den så kallade svenska koden. Centerpartiet anser att den ideella sektorn bidrar till att öka mångfalden och människors valfrihet genom att driva viktiga verksamheter inom invandrar/flyktingmottagande. Den ger människor självförtroende och makt att påverka samhället och sina liv. Nytänkande och alternativa metoder och nya processer uppmuntras. Regeringen presenterade i mars ett förslag till överenskommelse om dialog med idéburna organisationer inom det sociala området. Centerpartiet vill: ha en motsvarande överenskommelse om dialog inom integrationsområdet. Detta i syfte få fram en överenskommelse om hur relationerna mellan den ideella sektorn och offentligas roll kan utvecklas samt ideella sektorns olika roller i integrationsprocessen. Idéburna organisationer har en viktig roll för introduktionen i samhället och gör det möjligt för människor att påverka såväl sin egen vardag som samhället i stort. Det är också viktigt att dessa organisationer är med och utvecklas som utförare av olika former av uppdrag. Dialogen kan vinna mycket på om processen genomförs mellan två likställda parter, där alla människor har något att vinna. Detta gynnar integrationen i allra högsta grad. Från bidrag till introduktionsanställning med riktig lön Centerpartiet arbetar för ett bättre klimat för arbete och företagande så att det blir lättare för alla människor, oavsett varifrån man kommer, att starta företag och leva på frukterna av sitt eget arbete. Om människor har ett arbete med lön växer känslan av egenmakt och engagemanget i samhället ökar. Attityder, låga förväntningar och bristande incitament för att arbeta gör introduktion på arbetsmarknaden onödigt långdragen. Socialbidraget, eller det såkallade försörjningsstödet har inlåsningseffekter så att det inte lönar sig att arbeta. Forskning har visat att längre beroende av 7
 9. 9. försörjningsstöd skapar många olika svårigheter för de personer som faller ur trygghetssystemen. Barnen i dessa familjer är särskilt utsatta. Många kommuner använder idag introduktionsersättning istället som är ett mer löneliknande försörjningssystem knutet till den enskildes introduktionsplan och prestation. Detta tycker vi är ett bra system då den formen av ersättning underlättar den enskildes integrering i samhället avsevärt. Vi vill utveckla nästa steg för en än snabbare arbetsmarknadsintroduktion. Centerpartiet vill: undersöka möjligheterna för en introduktionsanställning. Ett ömsesidigt kontrakt, som ställer högre krav på både kommunen och den nyanlända personen. Introduktionsanställningen är ett mer löneliknande försörjningssystem knutet till den enskildes introduktionsplan. Anställningen bör vara om minst 6 månader och efter förjupad validering kan personen inom ramen för satsningen matchas med hela arbetsmarknadens utbud. Till skillnad från instegsjobben som redan är ett uttryckt behov från en arbetsgivare, innebär introduktionsanställningen som bygger på behovet av praktik att personen inlemmas i trygghetssystemen och får samma villkor som andra anställningar. Invandrare som frivilligt väljer introduktionsanställningen får högre krav på sig, men också större ersättning. Varje anställd skulle efter en djupintervju matchas mot arbetsuppgifter och arbetsplats som stämmer överens med vederbörandes yrkesbakgrund och intressen. Ersättningens storlek måste utredas, men förslagsvis kan en beskattningsbar nivå på mellan 15 000 och 20 000 kr vara lämplig. Enligt beräkningar från Katrineholms kommun uppskattas tidsbegränsade introduktionsanställningar ge en pluseffekt inom 24 månader genom ett minskat försörjningsstöd. Tanken med introduktionsanställning är ett aktivt ömsesidigt ansvarstagande för både arbetsgivaren och den anställde. Då det ofta handlar om kulturella skillnader är det därför viktigt att både parter får stöd och coachning, i syfte att undanröja problem i ett tidigt skede. Samtliga medarbetare ska vara involverade i arbetet, inte bara chefer och ansvariga. Detta ökar mångfalden och integrationen. 8
 10. 10. Kompletterande aktörer vid arbetsförmedling Centerpartiet välkomnar alliansregeringens påbörjade arbete med kompletterande aktörer vid arbetsförmedling. Vi stödjer även satsningen på nystartkontor som inrättas hösten 2008 i ett antal kommuner och stadsdelar, i olika delar i landet där utanförskapet är särskilt stort. Vi anser att detta är en viktig del i att bryta det utanförskap som många människor känner som står utanför arbetsmarknaden. Centerpartiet vill: öppna för privata alternativa arbetsförmedlingar som kan fungera parallellt med de offentliga. Detta kan särskilt gynna människor med invandrarbakgrund eftersom förmedlingar med rätt kompetens, kontakter och kunskap då kan bistå den arbetssökande. Vi tror att en ökad konkurrens bland arbetsförmedlingarna kan bidra till en fler aktörer med en mångfald av metoder som utgår från den arbetssökandes behov. Språkundervisning med praktik – en snabbare väg till arbete Det är ett problem att det kan ta mycket lång tid från det att uppehållstillståndet är klart tills att man har ett jobb som nyanländ invandrare. Det är avgörande för utrikes födda att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden utan att flera år försvinner. Bland vuxna nyanlända deltar 90 procent i undervisning i svenska under sitt första år i Sverige. Det är endast en knapp tredjedel som fått godkänt på någon betygsnivå i SFI 12 månader efter sin folkbokföring. Efter två år har en tredjedel godkänt, övriga har hoppat av eller fortsätter inom SFI. En stor del av bristerna finns i introduktionens svaga anknytning till arbetsmarknaden och att svenskundervisningen genomförs isolerat, utan kontakt med arbetsmarknaden. Många deltagare hamnar i validering eller vuxenutbildning först efter introduktionsperioden och efter deltagande i SFI. Vår målsättning är att så tidigt som möjligt introducera sfi-studerande på arbetsmarknaden och stimulera dem till att i större utsträckning klara sin egen försörjning. Det är viktigt att invandrare erbjuds en god språkutbildning men för att ta tillvara kompetens och färdigheter anser vi att en svenskundervisning inriktad på fackspråk för vuxna inom olika yrkeskategorier, skulle ge ökad känsla av igenkännande och bekräftelse, samt därmed öka motivationen i lärandet. 9
 11. 11. För att snabbare komma in på arbetsmarknaden, bör det vara möjligt att lära sig svetsa eller fakturera på sitt eget språk. Genom att arbete och språkundervisning varvas får sfi-studerande både arbetslivserfarenhet, kontakter med andra människor och chans att lära sig svenska i praktiken. Om möjligt bör arbetsuppgifterna under praktiktiden vara jämförbara med den utbildning eller det yrke den nyanlände hade i hemlandet. Det ökar möjligheterna för den nyanlände att snabbt få jobb inom sin bransch. Den arbetsplats som får en sfi-praktikant får också ta del av värdefulla bidrag och erfarenheter från yrkeskunniga människor från andra länder. Ny forskning med försöksverksamhet visar att genom samverkan mellan kommuner och arbetsförmedling, i kombination med SFI och deltagande i olika arbetsförmedlingens aktiviteter, kan tiden fram till arbetsmarknadsinträdet förkortas. Centerpartiet vill: att arbetsmarknadsinriktade insatser sker i kombination med SFI. Då introduktionstiden ofta är en lång process föreslår vi att individen redan efter 6 månader i introduktionsprogram med SFI erbjuds en praktik eller yrkesutbildning med en längd på 12-18 månader. Detta innebär att det ges möjlighet att läsa svenska samt genomgå yrkesutbildning med delar av utbildningen på hemspråk. På så sätt förkortas tiden från uppehållstillstånd till inträdet på arbetsmarknaden. Konkurrensutsätt SFI-undervisningen för en bättre kvalité och mångfald Centerpartiet ställer höga krav på den utbildning som Sfi ger. Att ha en mångfald och bredd inom SFI-undervisningen kräver att Sfi-undervisningen individualiseras och intensifieras både vad gäller språkkunskaper och samhällskunskap. De som behöver sfi-undervisning har olika studievana och olika behov av inriktning på undervisningen. Vi anser att med fler sfi-anordnare förstärks flexibiliteten i undervisning och erbjuder lösningar, som baseras på individens behov, där man blandar teoretisk undervisning med praktiska moment, exempelvis praktik och besök till arbetsplatser. Centerpartiet vill: införa en sfi-peng som ger invandrare möjlighet att välja hos vilken utbildningsanordnare de skall få sin sfi. Därmed betonas invandrarens eget ansvar och möjligheterna till individuell anpassning av utbildningen ökar. Genom konkurrensen som 10
 12. 12. uppstår mellan utbildningsanordnarna främjas också utbildningens kvalitet. Vi anser att beloppet ska behovsprövas så att var och en ges möjligheter till undervisning utifrån sina förutsättningar. Detta betonar invandrarens ansvar, och möjligheterna till individuell anpassning av utbildningen ökar. Det kan gälla både innehåll och studiemetoder såväl som att förlägga kurserna till kvällstid. Den konkurrens som uppstår mellan utbildningsanordnarna främjar också utbildningens kvalitet. Bättre information om bostads- och arbetskraftssituationen Antalet nyanlända flyktingar växer kraftigt, antalet personer som söker bostad under 2008 beräknas till 34 000. Därmed finns det ett stort behov av att kommunerna i olika regioner samarbetar med varandra med nyanlända flyktingar som önskar en introduktionsplats. Att begränsa nyinvandringen till endast vissa delar av landet begränsar individens rätt att själv välja boendeform eller bostadsort, vilket Centerpartiet vill komma bort ifrån. För Centerpartiet är individens valmöjlighet central, även när det gäller asylsökandes val av bostad. Fortfarande brister informationen till asylsökande om var det finns bostäder och arbete, samtidigt som alltför många asylsökande slussas in i ett passivt bidragsberoende och arbetslöshet. Centerpartiet vill: därför genomföra kraftfulla och tydliga informationssatsningar om var det finns möjligheter till arbete och bostad för nyanlända, samtidigt som vi måste underlätta för asylsökande att arbeta. Introduktionen på arbetsmarknaden underlättas om individen bor så att han eller hon kommer i kontakt med svensktalande personer och därmed får goda möjligheter att använda det svenska språket i vardagslivet. Personer som har sökt asyl i Sverige och väntar på beslut får välja om de vill bo hos släkt och vänner, dvs i eget boende (EBO) eller i boende anordnat av Migrationsverket, dvs i anläggningsboende (ABO). Det är naturligt att en stark koncentration av nyanlända till vissa segregerade bostadsområden försvårar inte bara individens etablering, den kan också innebära stora ekonomiska påfrestningar för berörda kommuner. 11
 13. 13. Bättre samordning för bostad och arbete Centerpartiet anser att flyktingmottagandet bör decentraliseras och spridas över landet, och inte som idag där det i hög grad koncentreras kring storstadsregionerna. Därför behöver samordningen förbättras utifrån ett regionperspektiv, så att människor kan bo i en kommun och arbeta i en annan. I flera storstads- och förortsområden finns stora problem med trångboddhet som det centraliserade flyktingmottagande delvis har bidragit till. Vi vill öka rörligheten i regionerna, tillgången på arbete begränsas inte av kommungränsen. Antalet inflyttade flyktingar till invandrartäta kommuner överskrids oftast det som har avtalats, Södertälje kommun är ett bra exempel på detta som tog emot åtta gånger fler än avtalat. Den enskilda nyanlända individen har sällan handlingsalternativ när det gäller boendet, varför trångboddhet och inneboendeförhållanden präglar de första åren i landet. Centerpartiet vill möjliggöra för bosättning inom en funktionell arbetsmarknadsregion och därigenom göra det möjligt att ge introduktion åt ett större antal nyanlända invandrare. Det betyder även att de nyanlända kan få sitt behov av trygghet tillgodosett inom regionen men också att inflyttningen till redan invandrartäta områden minskar. Centerpartiet anser att Arbetsförmedlingens samverkan med länsstyrelsen ska intensifieras för att hitta nya former avseende kartläggningen av både arbetsmarknads- och boendesituationen. Detta i syfte för att öka tillgänglighet för individen att kunna ta del informationen. Ett kompletterande uppdrag kan exempelvis ske genom att ta en del av Migrationsverkets avtalade kommunplatser i andra regioner som inte nyttjas för anläggningsboende eller att se över rutiner för utskrivningar från Migrationsverket från abo resp ebo eller att se över möjligheter för samverkan kring ny kommunplacering i samband med att anhöriga anländer. Denna statistik ska delges i ett tidigt skede och även finnas lätt tillgänglig så att asylsökande har möjligheter att välja bostadsort utifrån andra kriterier än att man känner någon som bor där redan. Södertälje kommun är ett bra exempel. Sedan 2007 samarbetar kommunen med åtta kommuner i Gävleborgs län kring bostads- och arbetssamordningen. Samarbetet leder till att södertäljeborna får bättre förutsättningar att undersöka sina boendemöjligheter efter uppehållstillstånd och tid att bilda sig en uppfattning om vilket val som är bäst. Med förbättrade 12
 14. 14. levnadsvillkor och möjligheten till bostadsbyte kan Södertälje utvecklas till en integrerad kommun. Möjligheten för en person att välja en annan kommunplacering kvarstår så länge personen är inskriven på Migrationsverket, vilket är t.o.m. en månad efter uppehållstillstånd. Därför vill vi förlänga denna period så att det ges möjlighet att kunna välja en annan kommunplacering. Då hinner individen få tillräcklig information och uppfattning på bostads- och arbetsmarknaden. 13

×