Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Bones pràctiques de la Creu Roja a Catalunya en el marc de la crisi econòmica

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Bones
Pràctiques
de la Creu Roja
a Catalunya
en el marc
de la crisi
econòmica
Edita:
Creu Roja a Catalunya
c. Joan d’Àustr...
Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independència Voluntariat Unitat Universalitat
www.creuroja.org 902 22 22 92
BONES
PRÀCTIQUES
de la Creu Roja
a Catalunya en el marc
de la crisi econòmica
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
3de vuit inauguració
3de vuit inauguració
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 24 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a Bones pràctiques de la Creu Roja a Catalunya en el marc de la crisi econòmica (20)

Más de Creu Roja a Catalunya (20)

Anuncio

Bones pràctiques de la Creu Roja a Catalunya en el marc de la crisi econòmica

 1. 1. Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya en el marc de la crisi econòmica Edita: Creu Roja a Catalunya c. Joan d’Àustria, 120-124 08018 Barcelona Any: abril, 2010
 2. 2. Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independència Voluntariat Unitat Universalitat www.creuroja.org 902 22 22 92
 3. 3. BONES PRÀCTIQUES de la Creu Roja a Catalunya en el marc de la crisi econòmica
 4. 4. Benvinguda Club de feina. Tarragona Banc d’Aliments. Osona Banc de roba. Sant Cugat del Vallès - Rubí - Valldoreix Servei Atenció Bàsica Immediata (SABI). Palamós L’Andana. Terrassa L’Andana. Mataró Programa d’Aliments de la Unió Europea. Tarragona Centre de distribució solidària d’aliments. Girona Punt de Feina. Castelldefels aCRedita. Barcelona SUMARI 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
 5. 5. Benvolguts/udes: La guia de bones pràctiques de la Creu Roja, que us presentem a continuació, recull una desena de projectes que l’organització està portant a terme a diferents punts del territori per pal·liar els efectes socials de l’actual context de crisi econòmica. Des que Catalunya va començar a acusar els efectes de la recessió econòmica, la Creu Roja va posar en marxa tot un seguit d’actuacions per fer-hi front, tant a nivell autonòmic com al conjunt del territori. A més d’iniciar la distribució de kits de suport social arreu de Catalunya, les diverses assemblees locals i comarcals de la institució també estan realitzant accions i projectes adaptats a les necessitats concretes de cada territori. Per compartir aquestes experiències, la Creu Roja a Catalunya va celebrar el 9 d’octubre de 2009 una jornada autonòmica de bones pràctiques a Cornellà de Llo- bregat, on responsables de les diverses assemblees locals i comarcals van pre- sentar els projectes socials que estan desenvolupament enmig de l’actual context econòmic. Aquesta guia és justament fruit d’aquesta jornada i recull la desena de bones pràcti- ques que es van presentar en aquesta trobada. La majoria d’elles tenen per objectiu la inserció sociolaboral de les persones en situació de vulnerabilitat, o la cobertura de les seves necessitats bàsiques d’alimentació, indumentària o higiene. Concebuda com a espai de transmissió de coneixements i experiències, la jorna- da autonòmica tenia per objectiu dotar d’eines a les diverses assemblees locals i comarcals per tal que cadascuna adaptés a la seva realitat local projectes que es porten a terme en d’altres parts del territori. Estenent aquestes bones pràctiques, la nostra institució té la voluntat de fer realitat el seu objectiu d’estar cada cop més a prop de les persones. Amb l’edició d’aquesta guia, volem fer encara un pas més en la difusió d’aquestes bones pràctiques, per tal de fer-les extensives a d’altres entitats socials i del Tercer Sector i al conjunt de la ciutadania. Creiem que compartint experiències, sumant esforços i buscant la complicitat de la ciutadania podrem fer front a l’impacte social de la recessió econòmica, amb major eficàcia i eficiència. Esperem, doncs, que aquesta guia us sigui d’utilitat. Josep Marquès i Baró President de la Creu Roja a Catalunya Benvinguda
 6. 6. CLUB DE FEINA 1. Assemblea Local/Comarcal Tarragona. 2. Pla/ Programa Intervenció Social/ Ocupació. 3. Persones beneficiàries Persones a l’atur o fora del mercat laboral. 4. Objectius n Informar i orientar les persones en el seu itinerari formatiu. n Informar i orientar les persones en la recerca activa de feina. n Facilitar un espai amb recursos i instruments a l’abast dels usuaris/ àries per assolir els objectius. n Fomentar l’ús de les tecnologies de la informació com a eina de treball per a la recerca d’informació/ formació. n Atendre aquelles persones que que- den fora dels projectes d’ocupació de la Creu Roja per no ajustar-se al perfil requerit o per la limitació en el nombre de places dels programes. n Oferir una atenció integral als parti- cipants de projectes d’intervenció social de la Creu Roja. n Promoure la transversalitat i el tre- ball en equip dels àmbits d’inter- venció social i ocupació tant a nivell de personal tècnic com de voluntariat. n Millorar els perfils i la perspectiva de taxa d’inserció dels col·lectius parti- cipants en els projectes d’ocupació. 5. Etapes n Planificació del projecte i repartiment de tasques interdepartamental. n Primer contacte (entrevista individua- litzada) amb l’usuari/ària on s’ofereix informació i orientació a la seva de- manda. n Derivació al recurs corresponent: club de feina, un altre servei de la Creu Roja o un servei extern. n Reunions de seguiment i en grup. n Avaluació. Creu Roja 4
 7. 7. 6. Finançament Fons propis. 7. Descripció n Preselecció candidats/ates dels projectes d’ocupació. n Entrevista individualitzada per part de l’àmbit d’intervenció social/immigra- ció i/o l’àmbit d´ocupació-formació. n Permet derivar les persones parti- cipants al projecte més adient en cada cas, ajustar els perfils requerits i millorar els resultats individuals i del projecte. n Ofereix un recurs alternatiu a aque- lles persones que, pel seu perfil o per la limitació en el nombre de places fixades pel finançador del programa, quedarien excloses. n Fomenta el treball de grup inter- departamental i entre els parti- cipants, que comparteixen recur- sos i experiències, encara que també es faci un itinerari i un seguiment individualitzat. 5 Bones pràctiques en el marc de la crisi econòmica
 8. 8. BANC D´ALIMENTS 1. Assemblea Local/Comarcal Osona. 2. Pla/ Programa Intervenció Social /Lluita contra la po- bresa i l’exclusió social. 3. Persones beneficiàries n Persones empadronades a Vic: * Amb recursos limitats * En situació de pobresa extrema n Transeünts. n Usuaris d´altres municipis que ha- gin signat conveni amb la Creu Roja per aquest projecte. 4. Objectius n Contribuir a ajudar les perso- nes que es troben en situació d´extrema vulnerabilitat. n Banc estable durant tot l´any. n Fer activitats de sensibilització vers la població per tal de re- collir aliments i evitar el malba- ratament dels aliments. Planifi- cació del projecte i repartiment de tasques interdepartamental. 4.1 Distribució Dimarts i dijous de 9 a 13 h. i de 15 a 18 h. n Els usuaris vénen quinzenalment, distribuïts en funció del nombre de membres de la família. (Mòdul A: 1 persona. Mòdul B: 2 persones. Mòdul C : 3 i 4 persones. Mòdul D: a partir de 5 persones). 4.2 Cistella Bàsica Llet, galetes, oli de girasol, arròs, fari- na, llegums crus, pasta, llaunes (tonyi- na, sardines) i patates. 4.3 Infraestructura Local del Banc d´aliments al carrer Joan Traveria, 10 de Vic. 388 m2 amb neveres i congeladors per tal d´emmagatzemar productes fres- cos i congelats. n Suport puntual d´una furgoneta de la Creu Roja a Osona. 4.4 Proveïdors n Aliments excedents de la Unió Europea. n Aliments del Banc d´Aliments de Barcelona. n Excedents d´indústries agro-ali- mentàries. n Excedents de comerços i em- preses dedicats a l´elaboració d´aliments. Creu Roja 6
 9. 9. 7 Bones pràctiques en el marc de la crisi econòmica n Excedents agrícoles de productors comarcals. n Donacions de particulars o col·lecti- vitats. 5. Etapes n 1991: L´Ajuntament de Vic sol·licita a la Creu Roja Catalunya els excedents alimentaris de la Unió Europea. n 1994: se signa el conveni Ajunta- ment de Vic, Càritas i la Creu Roja a Vic. n 2002: s´amplia el conveni i s´hi incor- pora l´empresa Victransa. n Des de 2006 fins a l’actualitat: Canvi d´escenari, els aliments pas- sen de ser un suport per a les famí- lies a ser una primera necessitat. l 2006: 1814 usuaris/àries. l 2007: 1854 usuaris/àries. l 2008: 2364 usuaris/àries. 6. Finançament n Aportació pròpia de la Creu Roja i Càritas. n Conveni Ajuntament de Vic. n Donacions de particulars. n Donacions d’empreses. 6.1 Recursos Humans n Voluntariat de Càritas i de la Creu Roja. n Tenint en compte les habilitats de cada persona i la feina a realit- zar es distribueixen les diferents tasques: Lliurament d´aliments, suport administratiu, portar ali- ments a domicili, recollir aliments a empreses o comerços i tasques de difusió. n Gestió Tècnica de la Creu Roja a Osona. 7. Descripció 7.1 Derivació de persones bene- ficiàries n Tècnics de l´Ajuntament de Vic i de Càritas. n L´informe de les famílies s´atorgarà en funció d´uns crite- ris comuns consensuats per les tres entitats. n Els casos es revisen cada 6 mesos n Quan l’usuari es dóna d’alta del projecte assumeix un compro- mís que, en cas d’incompliment, comportarà una sanció o la baixa definitiva del programa.
 10. 10. 1. Assemblea Local/Comarcal 2. Pla/ Programa Intervenció Social/ Lluita contra la po- bresa. 3. Persones beneficiàries Persones i famílies amb necessitats es- pecífiques. 4. Objectius n Cobrir la necessitat de roba d’aquelles famílies amb pocs re- cursos econòmics. n Difusió del projecte entre la po- blació i captació de donacions de roba. n Captació de voluntariat per al pro- jecte i la Institució. 5. Etapes n Detecció i disseny del projecte. Coordinació amb els Serveis So- cials i les entitats socials del mu- nicipi. n Captació de voluntariat, difusió del projecte de promoció de les dona- cions de roba. n Evolució i seguiment del projecte. 6. Finançament Assemblea Comarcal, donacions de parti- culars i donacions d’empreses. 8 BANC DE ROBA Creu Roja Sant Cugat del Vallès - Rubí - Valldoreix. Evolució usuaris atesos al Banc de Roba
 11. 11. 9 Bones pràctiques en el marc de la crisi econòmica 7. Descripció n Inici del projecte: 2001 7.1 Metodologia: n Es reben donacions de roba i ac- cessoris de nadó de particulars o d’empreses. n Derivació d’usuaris per part de Serveis Socials o Càritas. n Es dóna dia i hora de recolli- da. La Creu Roja obre una fitxa d’usuari-família. n Un grup de voluntariat prepa- ra la comanda. n Els usuaris fan la recollida en la data acordada. 7.2 Coordinació: n Serveis Socials, Càritas i vo- luntaris/àries. 7.3 Noves col·laboracions 2009: n Subvenció de la Fundació “La Caixa” (Rubí) i subvenció de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
 12. 12. 10 Creu Roja SABI (Servei d’Atenció Bàsica Immediata) 1. Assemblea Local/Comarcal Palamós. 2. Pla/ Programa Intervenció Social/ Lluita contra la po- bresa i l’exclusió social/ Servei assis- tència persones sense llar. 3. Persones beneficiàries Persones del municipi en general en risc d’exclusió social. Dades 2008: n 59 persones ateses (8 dones i 51 homes). n 761 àpats repartits. n 587 serveis de bugaderia i 733 de dutxa. 4. Objectius n Donar resposta a les necessi- tats més bàsiques de les per- sones sense recursos, com són l’alimentació i la higiene personal. n Crear un espai d’interrelació entre les persones per afavorir la seva integració comunitària. n Informar i assessorar l’usuari dels recursos i/o entitats de l’entorn. n Crear un pont d’accés transversal amb els Serveis Socials.
 13. 13. 11 5. Etapes n Concepte, disseny i planificació del projecte. n Formació i recerca de voluntariat, segons el perfil sol·licitat. n Entrada en funcionament del centre. n Avaluació. 6. Finançament 9.000€: Departament de Coopera- ció i Solidaritat de l’Ajuntament de Pa- lamós. 7. Descripció n Servei d’assistència diürn, destinat a persones amb risc d’exclusió so- cial i persones sense sostre. n Obert els dilluns, dimecres i divendres. Bones pràctiques en el marc de la crisi econòmica n Ofereix, de manera gratuïta els ser- veis de menjador, dutxa, bugaderia, rober, informació i assessorament a les persones usuàries. n En el projecte hi participa la Creu Roja a Palamós i Càritas Santa Eugènia i funciona exclusivament amb voluntariat de la Institució sota la supervisió de la Tècnica Social de l’Assemblea en un local que ha cedit per a ús la Parròquia de Sant Joan de Palamós i amb finança- ment municipal. n Els casos atesos es deriven majo- ritàriament als Serveis Socials, tot i que també s’atenen persones de manera directa.
 14. 14. Creu Roja 12 L’ANDANA (Terrassa) 1. Assemblea Local/Comarcal Terrassa. 2. Pla/ Programa Intervenció Social / Lluita contra la po- bresa i l’exclusió social/ Servei i assis- tència a persones sense llar. 3. Persones beneficiàries Persones sense llar o amb habitatge precari, empadronades o arrelades a Ter- rassa, amb pocs vincles familiars i sen- se gaires possibilitats d’inserció. 4. Objectius n Facilitar l’allotjament d’urgència nocturn a persones vulnerables en situacions de risc. n Possibilitar la cobertura de les ne- cessitats bàsiques d’atenció noc- turna: allotjament, espai calent, be- gudes calentes, esmorzar, higiene personal. n Protegir la seguretat física durant el període nocturn. n Oferir un espai per al descans en condicions dignes. n Evitar situacions de risc i d’insalu- britat. n Vetllar per a la millora de compe- tències dels usuaris/àries a nivell conductual, d’hàbits, aptituds, habi- litats relacionals i actituds. n Oferir un espai reconfortant i de restabliment emocional. 5. Etapes n Concepte, disseny i planificació del projecte. n Formació i recerca de voluntariat, segons el perfil sol·licitat. n Entrada en funcionament del centre. n Avaluació. 6. Finançament Finançament municipal (personal labo- ral assignat al projecte) i aportació de l’assemblea (instal·lacions i despeses d’activitat i manutenció). 7. Descripció n L’Andana és un servei municipal de l’Ajuntament de Terrassa que ofereix acolliment nocturn a perso- nes sense llar amb la voluntat de preservar la seva integritat física i moral. Alhora, pretén participar en els processos de reconstrucció de l’esquema vital dels usuaris/àries, significant un recurs temporal de cara a resoldre les dificultats ge- neradores de la situació d’exclusió social. n Obert de 21 a 9 h. n S’estructura en base a tres espais consecutius. Cada espai disposa de significació a la normativa del
 15. 15. 13 Bones pràctiques en el marc de la crisi econòmica beneficiari i al reglament de règim in- tern. El sistema de funcionament res- pon a la següent temporalització estàn- dard: - Entrades i acollida: de 21 a 24 h. - Espai de son: de 24 a 7 h. - Rutines de matí: de 8 a 9 h.
 16. 16. 1. Assemblea Local/Comarcal Mataró. 2. Pla/ Programa Intervenció Social/Lluita contra la pobresa i l’exclusió social. 3. Persones beneficiàries Persones sense sostre o amb habitatge precari, empadronades o arrelades a Ma- taró, amb pocs vincles familiars i sense gaires possibilitats d’inserció. 4. Objectius Satisfacció de les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene i atenció social. 5. Etapes n Treball en xarxa amb les entitats del territori i els serveis municipals que formen conjuntament la Taula de Promoció Social. S’elabora i es posa en marxa un primer projecte “Club Social”, que es va ampliant amb la implicació de les entitats. n Creació d’un grup de treball dins de la Taula que defineix la necessitat concreta d’un recurs de baixa exi- L’ANDANA (Mataró) Creu Roja 14
 17. 17. gència, diari i amb més capacitat. n La Creu Roja a Mataró elabora el projecte Andana i el presenta a la Fundació “La Caixa”, en la convo- catòria de 2009 “lluita contra la pobresa i l’exclusió social”. n Redisseny del projecte en funció del pressupost definitiu, treball en- tre serveis socials, la Creu Roja, i les altres entitats del grup. n Desenvolupament del projecte. 6. Finançament n 60.000€ sol·licitats. n 36.000€ Fundació “La Caixa”. n 12.000€ la Creu Roja (recursos no finalistes, material i àpat d’un dia). n Ajuntament: espai, professionals i àpats de quatre dies) 7. Descripció n Obert de dilluns a divendres, de 12 a 18h. n Activitats: acollida, dinar, tallers (lec- tura, manualitats, teatre social, visio- nat de pel·lícules). n Serveis: rentadora, dutxes, perru- queria/barberia. n Grups d’intervenció: l Grup consolidat, usuaris que tenen un compromís elevat, assisteixen regularment. l Grup de baixa exigència, ac- cés a partir de derivació d’en- titats, compromís baix. 15 Bones pràctiques en el marc de la crisi econòmica
 18. 18. PROGRAMA D’ALIMENTS DE LA UE 1. Assemblea Local/Comarcal Tarragona. 2. Pla/ Programa Intervenciósocial/Lluitacontralapobresaiex- clusió social/Programa d’Aliments excedent de la Unió Europea/Kits de suport social. 3. Persones beneficiàries Població en general afectada per la crisi econòmica del Camp de Tarragona i Ter- res de l’Ebre. 4. Objectius n Pal·liar de forma puntual la situa- ció de les famílies afectades per la crisi econòmica. n Donar a conèixer les actuacions que realitza la Creu Roja davant l’actual context de crisi. n Oferir noves activitats al volunta- riat actual i captar-ne de nou, im- plicant-los en el projecte. 5. Etapes 5.1 Actuacions més significatives n Difusió de les campanyes “Aju- dem els que tenim a prop” i “Tornada al col·le solidària”. n Lliurament de lots de productes alimentaris i material escolar. 5.2 Tasques que realitza el volun- tariat: n Recepció dels camions i descà- rrega dels aliments al magatzem provincial. n Elaboració de lots per a enti- tats i usuaris. n Atenció telefònica i al públic. Lliurament dels lots als usuaris. 5.3 Metodologia de treball n Coordinació amb els serveis so- cials d’Ajuntaments i Consells Comarcals. n Treball transversal entre departa- ments, equips tècnics i voluntaris. 5.4 Què aconseguim? n Alleugerir les càrregues econò- miques dels nuclis familiars. n Difondre internament i externa- ment les actuacions de la Creu Roja davant la crisi. n Posar en marxa nous projectes, oferir més activitat als volunta- ris actuals i crear noves places d’acció voluntària. n Treball transversal a la Institució. 6. Finançament Fons de solidaritat de la Creu Roja Espanyola, fons propis, aportacions d’entitats i/o d’administracions, Funda- ción Carrefour, Fons Estatal de Garan- tia Agrària (FEGA) del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural, Marí, etc. 7. Descripció El projecte “Aliments de la UE i kits de suport social” s’adreça a la població en general per tal de pal·liar de forma pun- tual la situació de les famílies afectades per la crisi econòmica. Inclou el lliurament d’aliments de la UE i kits de material es- colar, alimentació i material higiènic. Destaca la gestió que realitza el volun- tariat que s’encarrega de la recepció i descàrrega de les mercaderies, elabo- ració de lots, atenció al públic i lliura- ment dels lots als usuaris derivats per Serveis Socials de l’Administració. 16 Creu Roja
 19. 19. 17 Bones pràctiques en el marc de la crisi econòmica
 20. 20. CENTRE DE DISTRIBUCIÓ SOLIDÀRIA D’ALIMENTS 1. Assemblea Local/Comarcal Girona. 2. Pla/ Programa Intervenció Social/Lluita contra la pobre- sa i l’exclusió social. 3. Persones beneficiàries n Famílies afectades per la recessió econòmica (atur sense subsidi, persones sense situació legal regu- laritzada i sense ingressos, etc.). n Dones víctimes de violència de gènere. n Persones grans que viuen soles i reben pensions mínimes. n Altres col·lectius en situació de po- bresa severa. 4. Objectius n Creació d’un espai de distribució d’aliments a un preu de venda in- ferior al de mercat, destinat a les famílies en situacions d’extrema precarietat. n Establir un sistema de distribució d’aliments segons dues fórmules, en funció de la situació de la família receptora: amb gratuïtat o amb copagament. n Establir una política comuna res- pecte la prestació del dret als aliments a la ciutat de Girona en col·laboració de les Institucions que prioritàriament treballen aquesta necessitat: Ajuntament de Girona, Fundació Banc d’Aliments de les Comarques de Girona, Càritas In- terparroquial, Càritas Diocesana de Girona i la Creu Roja a Girona. 5. Etapes n Concepte, disseny i planificació del projecte. n Criteris de gratuïtat i copagament per als usuaris. n Entrada en funcionament del centre. n Reunions de seguiment. n Avaluació. 6. Finançament Ajuntament de Girona, Fundació Banc d’Aliments de les Comarques de Gi- rona, Càritas Interparroquial, Càritas Diocesana de Girona i la Creu Roja a Girona. 7. Descripció n Les condicions econòmiques de- terminaran la modalitat de paga- ment per rebre aliments. n Per poder rebre aliments, les persones usuàries han de ser derivades per algun dels serveis 18 Creu Roja
 21. 21. Bones pràctiques en el marc de la crisi econòmica 19 participants en aquest projecte: Serveis Bàsics d’Atenció Social de l’Ajuntament de Girona, Càri- tas Interparroquial de Girona i de la Creu Roja a Girona. n S’estableixendossistemesd’accés: amb gratuïtat o per copagament. n El centre s’inicia de forma gradual com a prova pilot. n La gestió del Centre la fa Càritas amb voluntariat conjunt d’aquesta Institució i de la Creu Roja. n Les entitats participants distribu- eixen els seus recursos en aquest centre de forma coordinada. n Una vegada superada la prova pilot, s’estudiarà la distribució d’altres productes alimentaris (kits socials).
 22. 22. PUNT DE FEINA 1. Assemblea Local/Comarcal Castelldefels. 2. Pla/ Programa Ocupació 3. Persones beneficiàries n Persones en recerca activa de fei- na que s’adrecen a la Creu Roja per cercar: orientació laboral, suport en la re- cerca de feina, acompanyament en l’elaboració d’un currículum profes- sional i una carta de presentació. 4. Objectius n Atendre les persones demandants d’ocupació o que voldrien millorar la seva situació laboral. n Millorar l’ocupabilitat i oportunitats d’inserció de la ciutadania de Cas- telldefels, en concret de les perso- nes usuàries del Punt de Feina. n Facilitar l’accés a les noves tecno- logies a les persones usuàries del servei. n Enfortir la xarxa de col·laboració entre les entitats i organitzacions del municipi, en aquest cas entre la Creu Roja i Best Formació. n Prioritzar la participació i gestió per part del voluntariat en projectes prioritaris, com és el cas de l’àmbit d’ocupació. 5. Etapes n Participativa i d’autogestió. n Itinerari de 3 sesions: Informació, Orientació i Introducció a les Noves Tecnologies. Breu intro- ducció a la informàtica (Guia de la Creu Roja). Definició CV i explica- ció de la plantilla. Definició carta de presentació i elaboració de la carta individual. Creació (en cas necessa- ri) d’un compte de correu electrònic. Enviament del CV als comptes de correu de cada persona usuària. n La persona dinamitzadora realitza el guiatge i l’assessorament, però, en cap cas, substitueix la tasca que farà la pròpia persona usuària de forma autònoma. 7. Descripció n Espai d’orientació en l’àmbit de la inserció laboral. n Gestionat i dut a terme per l’equip de voluntariat de l’àmbit d’ocupació. 20 Creu Roja
 23. 23. Bones pràctiques en el marc de la crisi econòmica 21 n La Creu Roja aporta: l Premsa especialitzada en el món laboral. l Taulell amb ofertes laborals actualitzades. l 2 ordinadors amb connexió a internet. Per reforçar el servei que s’ofereix fins ara i unificar els recursos disponibles al territori, Best Formació ofereix la seva aula informàtica per a la realització de sessions d’elaboració del Currículum Professional i la Carta de Presentació a les persones participants del Punt de Feina i dels Tallers de Recerca de Feina Online.
 24. 24. aCRedita 1. Assemblea Local/Comarcal Barcelona. 2. Pla/ Programa Intervenció Social/Lluita contra la po- bresa i exclusió social / Suport social en situacions de vulnerabilitat. 3. Persones beneficiàries Famílies/persones amb dificultats econò- miques derivades pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona amb ne- cessitats bàsiques no cobertes. 4. Objectius n Respondre davant la crisi, ajudant famílies amb necessitats bàsiques no cobertes. n Visibilitat del Sorteig d’Or. n Implicar el voluntariat. 5. Etapes n Constitució del grup local de Cap- tació de Fons. Recull de propostes. n Aprovació per part del Comitè Local. n Votació entre el voluntariat. n Diferents iniciatives en el marc de la campanya del Sorteig d’Or per aconseguir major implicació del vo- luntariat i personal tècnic. . 6. Finançament 25.000 € a través d’una part de la venda de butlletes del Sorteig d’Or. 7. Descripció Es un projecte d’ajudes econòmiques retornables a interès 0 adreçat a cobrir necessitats bàsiques de famílies/perso- nes amb dificultats econòmiques. Les condicions del retorn es pacten amb els beneficiaris, d’acord amb la seva situació econòmica. 22 Creu Roja

×