Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

vdocuments.net_dimensiunea-religioasa-a-existentei-570ac1d80c38a.pptx

 1. Ioniță Elena Bianca Mocanu Ioana Andreea Neagoe Ionela Denisa Urloi Andreea DIMENSIUNEA RELIGIOASĂ A EXISTENȚEI
 2. În secolul al XVI-lea, când limba slavonă era pentru poporul nostru ceea ce fusese limba latină pentru popoarele din Occident la începuturile Evului Mediu, cărturarii noștri și-au manifestat simțirea și cugetarea în formele limbii slavone. In această limbă s-a început la curtea lui Ștefan cel Mare istoriografia și tot în această limbă s-au scris și “Invataturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie”. Dar slavona era o limbă straină, neînțeleasă de masele adânci ale poporului. S-a simțit astfel nevoia de a consemna în scris limba maternă. Literatura noastră veche a evoluat în condiții cu totul deosebite de cele în care s- au dezvoltat marile literaturi în occident. In occident traducerea Bibliei și a cărților sfinte a fost precedată de o perioada lungă de de 3-4 veacuri, în care a înflorit literatura profană în limba națională. Limba literară, în Occident, s-a șlefuit deci în creațiile literare ale jongleurilor, trubadurilor și scriitorilor profani. Cu totul altfel se prezinta lucrurile la noi. Limba scrisă apare la noi întâi în scripturile sfinte și se formează, ca limbă literară, în textele religioase până în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, când apare istoriografia moldovenească în limba națională. Dar chiar dupa apariția cronicilor, singurele cărți care se tipăresc la noi și se răspândesc peste toate ținuturile românești, menționând unitatea credinței și a graiului, sunt textele sfinte. Cronicile s-au răspândit pe o rază mai restrânsă și numai prin copii
 3. Literatura religioasă, canonică și aprocrifă,a format astfel în primele veacuri singura hrană intelectuală a întregii societăți. Ea a creat o mentalitate religioasă care se dezvăluie în toate manifestările poporului: artistice, sociale, politice. Sub influența ideeilor puse în circulație de reforme, maramureșenii au pus, în sec al XV-lea, temeliile literaturii românești, tălmăcind Sfintele Scripturi în graiul strămoșesc. Traducerile lor răspândite în copii manuscrise au fost tipărite de către diaconul târgoviștean Coresi în a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Textele maramureșene erau scrise într-o limbă noduroasă cu caractere arhaice și dialectale. Coresi a înlăturat cât a putut particularitățile arhaice și dialectale, transpunând textele în graiul muntean care se ridica astfel la rangul de limbă literară. Textele lui Coresi au intrat la rândul lor în mâinile mitropolitului Varlaam și astfel de la Varlaam la Simeon Ștefan, de la acestea la mitropolitul Dosoftei și în sfârșit până la Biblia lui Șerban și până la Antim Ivireanul, timp de două veacuri și jumătate, a fost o continuă elaborare a textelor sacre, o continuă frământare de a găsi pentru cugetarea bibilică în forma națională, nu numai cuvântul cel mai expresiv și cel mai precis, dar cuvântul care să fie în același timp înțeles în toate ținuturile românești, “că românii nu grăiesc în toate țările într-un chip”, iar cuvintele trebuie să fie ca banii “că banii aceea sunt buni, carii umblă în toate țările, așa și cuvintele acelea sunt bune, carele le înțeleg toți”. Dar prin această necontenită frământare în căutarea cuvântului expresiv, cu rezonanță în toate cuprinsurile
 4. “A tăia latura religioasă din istoria literaturii românești înseamnă a renunța la cunoașterea trăsăturii celei mai caracteristice din cultura noastră veche și la una din fețele ei de glorie”(N. Cartojan). Până în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea, literatura românească este în întregime opera clerului și poartă în alcătuirea ei o trăsătură adânc religioasă. Pe la jumătatea secolului al XVII-lea, se petrece însă o schimbare în dezvoltarea culturii noastre în urma prefacerilor, boierimea a ajuns într-o situație materială prosperă, care a ajutat-o să ocupe un loc proeminent în viața politică și culturală a neamului. Dar din pricina luptelor ce se dădeau în jurul tronului, ea era adesea silită să emigreze cître adăposturile de cultură din centrul și răsăritul european, care stăteau în legătură cu apusul. Prin aceste emigrări s-a deschis pentru cultura românească, închisă până atunci în formele strâmte și rigide ale slavonismului și ortodoxiei, o fereastră prin care a năpădit aerul proaspăt al civilizației occidentale. Contactul acesta cultural s-a făcut mai intens în Constantinopol și în Polonia. Apropierea de mișcarea umanistă a Poloniei a înviorat viața literară a Moldovei, dând naștere istoriografiei naționale; în mediul cosmopolit al Constantinopolului s-au format scriitori ca Dimitrie Cantemir, Stolnicul Constantin Cantacuzino și înaintea lor Nicolaie Milescu, contemporanul lui Dosoftei și sprijinitorul moldovenilor la curtea țarilor.
 5. Coresi (cunoscut și ca Diaconul Coresi) (d. 1583, Brașov) a fost un diacon ortodox, traducător și meșter tipograf român originar din Târgoviște.[Este editorul primelor cărți tipărite în limba română. A editat în total circa 35 de titluri de carte, tipărite în sute de exemplare și răspândite în toate ținuturile românești, facilitând unitatea lingvistică a poporului român, dar și apariția limbii române literare. Coresi este originar din satul Cucuteni, județul Dâmbovița. Și-a început activitatea tipografică la Târgoviște. În 1559-1560 s-a stabilit definitiv la Brașov, unde i s-a oferit posibilitatea de a tipări nu doar în limba slavonă, ci și în limba română, fapt imposibil la vremea respectivă în Țara Românească, din cauza opoziției Mitropoliei Ungrovlahiei. Tipăriturile lui, apărute în mare parte la Brașov între 1556 și 1583 sub influența curentelor de reformă religioasă luterană și calvină răspândite atunci în Transilvania, sunt adevărate „monumente” de limbă veche românească, importante și prin predosloviile scrise de el, în care se ridică pentru prima oară, cu hotărâre și claritate, problema introducerii limbii românești în cultul religios. Tipăriturile lui Coresi utilizau graiul din Țara Românească și sud-estul Transilvaniei și au avut o mare importanță pentru evoluția și unificarea limbii române. Diaconul Coresi
 6. Coresi a deprins tehnica tiparului de la Dimitrije Ljubavić, care lucra pentru Mitropolia Ungrovlahiei. A tipărit primele cărți în limba română: ⮚ Tetraevanghelul (1561) - o traducere din Noul Testament a celor patru evanghelii, ⮚ Întrebare creștinească (lucrare cunoscută și sub numele deCatehism, apărută în 1560 — studiile mai vechi îl datează 1559), ⮚ Liturghierul (1570), ⮚ Psaltirea (1570). Cărțile erau întrebuințate atât în biserică cât și la școală.h Munca de tipar consta în xilogravură ( xilografie = Procedeu tipografic la care se folosesc forme de tipar gravate în lemn ) și necesita eforturi deosebite. Fiecare pagină trebuia sculptată în lemn. Pentru aceasta Coresi folosea 10-20 de ucenici, pe care îi amintea în prefața cărților editate de el.
 7. Mitropolitul Varlaam s-a născut în jurul a anului 1580, într-o familie de răzeși din Bolotești, Putna. Numele său de mirean (laic ) a fost Vasile Moțoc. De tânăr și-a îndreptat pașii spre Schitul Zosim de pe v alea pârâului Secu, unde a învățat carte, ș i-a dezvoltat talentul de vorbitor și s criitor și a deprins limbile slavonă, latină ș și greacă. Pe locul schitului, Vornicul Nestor Ureche și soția sa Mitrofana au ctitorit, în 1602, Mănăstirea Secu în care a început să funcționeze și o școală. Tânărul Vasile Moțoc a intrat în obștea noii mănăstiri, unde a fost călugărit cu numele de Varlaam. Fiind bun Mitropolitul Varlaam
 8. Varlaam s-a ocupat în continuare cu studiul cărților, îndeosebi cele religioase, traducând Scara (Leastvita) Sfântului Ioan Scararul (1618). Mai târziu, pentru strădaniile și virtuțile sale el a fost cinstit cu rangul de arhimandrit. . În 1628, ca urmare a faptului că era sfetnic de încredere al Domnitorului Miron Barnovschi, a fost trimis într-o misiune ecumenică la Moscova și Kiev. În timpul domniei Voievodului Alexandru Iliaș, Arhimandritul Varlaam a fost chemat la Iași și numit în fruntea Mitropoliei Moldovei în locul Mitropolitului decedat Atanasie (1629-1632) Sprijinit și de Sfântul Mitropolit Petru Movilă al Kievului, Mitropolitul Varlaam reușește chiar înființarea primei tipografii românești din Moldova, în anul 1640, pe care a instalat-o la Mănăstirea "Sfinții Trei Ierarhi" din Iași. Drept reacție la propaganda calvină din Transilvania a redactat „Cartea care se cheamă Răspunsul împotriva Catehismului Calvinesc”, prima scriere românească de polemică teologică. În aprilie 1653 s-a retras la mânăstirea Secu, unde a decedat în anul 1657.
 9. „Cazania” lui Varlaam a fost considerată de Iorga drept opera cea mai populară a epocii noastre vechi; ea conține primele versuri în limba română, intitulate „Stihuri în stema domniei Moldovei”, prin care este recunoscut meritul domnitorului Vasile Lupu în tipărirea cărții. „Răspunsul împotriva Catehismului calvinesc”este un pamflet conceput în scopul de a-i apăra pe ardeleni de calvinism și de pericolul deznaționalizării. Scrisă liber de orice izvor, cartea fierbe de indignare sub învăluirile cuminți ale frazei.
 10. Copie manuscrisă din „Răspuns împotriva catihismului calvinesc”
 11. Sfântul Ierarh Simion Ștefan (sau Simeon Ștefan) a fost mitropolit al Transilvaniei între anii 1643-1656.. De asemenea, a fost un vestit cărturar al acelor vremuri, printre altele fiind traducător și editor al „Noului Testament de la Bălgrad” (1648). Simion Ștefan era originar din Alba Iulia; nu se cunoaște anul exact al nașterii sale. A studiat la o școală mănăstirească din Alba Iulia (capitala principatului Transilvaniei în acea perioadă). A devenit apoi ieromonah în mănăstirea ortodoxă din Alba Iulia. Marele merit al mitropolitului Simion Ștefan este extraordinara sa lucrare misionară, de înfruntare a calvinizării forțate a românilor din Transilvania. Printre altele, el accepta în cult numai limba română. Simion Ștefan
 12. În anul 1648 Simion Ștefan a tipărit la Alba Iulia traducerea în limba română a Noului Testament, iar în 1651 Psaltirea. Pe lângă valoarea culturală și națională a editării în limba română a acestor scrieri, mai de preț este reușita mitropolitului de a păstra neatinsă dreapta credință. Promovând cultura națională, mitropolitul Simion Ștefan a urmărit mai ales păstrarea nealterată a învățăturii creștine, moștenită de la înaintașul sau, Sf. ierarh martir Ilie Iorest. „Bine știm că cuvintele trebue să fie ca banii, că banii aceia sunt buni carii îmblă în toate țările, așea și cuvintele acealea sunt bune carele le înțeleg toți”. „Socotește, cititorule, în ciastă carte, pentru că n-au scrisă îngerii din ceriu, ci au scrisă mână păcătoasă, din țărână făcută”. ( „ Predoslovia ” )
 13. ,, Noul Testament de la Bălgrad “
 14. Dimitrie Barilă, cunoscut mai ales pe numele monahal Dosoftei, (n. 26 octombrie 1624, Suceava - d. 13 decembrie 1693, la Żółkiew, în Polonia, azi Jovkva, Ucraina) a fost un cărturar român, mitropolit al Moldovei, poet şi traducător. Cunoştea limba elenă, latina, slavona şi polona. Datorită relaţiilor sale cu patriarhul Moscovei şi cu Nicolae Milescu, aflat acolo, a adus din Rusia un teasc de tipografie cu litere, cu care a tipărit la Mitropolia din Iaşi, în româneşte, principalele cărţi liturgice, unele traduse de el însuşi. El a fost unul dintre ierarhii care au promovat introducerea limbii române în biserică. Dosoftei
 15. Călugărit la Probota sub numele Dosoftei, a fost ales episcop la Huşi (1658 - 1660) şi Roman (1660 - 1671), apoi mitropolit al Moldovei (1671-1674 şi 1675 - 1686). În toamna anului 1686, datorită evenimentelor politice din acea vreme, a fost dus în Polonia de oştile regelui Jan Sobieski, unde a rămas până la sfârşitul vieţii. A fost unul dintre cei mai mari cărturari din istoria română, fiind primul poet naţional, primul versificator al Psaltirii în tot Răsăritul ortodox, primul traducător din literatura dramatică universală şi din cea istorică în româneşte, primul traducator al cărţilor de slujbă în româneşte în Moldova, primul cărturar român care a copiat documente şi inscripţii, unul dintre primii cunoscători şi traducători din literatura patristică şi post patristică şi care a contribuit la formarea limbii literare româneşti.
 16. Lucrările tipărite : ♦ Psaltirea în versuri ♦ Dumnezeiasca Liturghie ♦ Psaltirea de-nţeles ♦ Molitălvnic de-nţeles ♦ Poem cronologic despre domnii Moldovei ♦ Parimiile preste an ♦ Viaţa şi petriaceria sfinţilor
 17. Psalmul lui David, 1 Ferice de omul ce n-a merge În sfatul celór fără de lege Și cu răii nu va sta-n cărare, Nici a ședea-n scaun de pierzare. Ce voia lui va fi tot cu Domnul Și-n legea lui ș-a petrece somnul, De să va-nvăța de zî, de noapte, Să-i deprinză poruncile toate. Și va fi ca pomul lângă apă, Carele de roadă nu să scapă. Și frunza sa încă nu-ș-va pierde, Ce pre toată vremea va sta verde. Și de câte lucrează i-sporește, Și agonisita lui va crește. Iară voi, necurațâi, ca pleava, De sârg veț cunoaște-vă isprava. Când s-a vântura dintr-are vravul,
 18. Biblia de la București (1688) sau Biblia lui Șerban Cantacuzino este prima traducere integrală a Bibliei în limba română. Este un monument al limbii române vechi, jucând un rol major în dezvoltarea limbii literare. Biblia de la București este „cel mai însemnat monument al literaturii religioase la români, atât prin întinderea, cât și prin limba ei cea minunată”, spunea istoricul Alexandru D. Xenopol. George Călinescu afirma că „Biblia românească (1688) reprezintă pentru poporul român ceea ce a reprezentat Biblia lui Luther pentru germani”. Nicolae Iorga spunea că ea este „cel dintâi document sigur de limbă literară stabilită pe înțelesul tuturor românilor”. Fraţii Radu Greceanu şi Şerban Greceanu au asigurat traducerea Bibliei, au făcut „grosul lucrului” după cum spune istoricul C. C. Giurăscu. Ei au fost ajutaţi de stolnicul Constantin Cantacuzino, fratele domnitorului, cărturar şi istoric renumit al acelor vremuri, care a fost răspunzător de „clarificarea pasajelor dificile şi a termenilor tehnici”, potrivit aceluiaşi istoric. Arhiereul Gherman din Nissa Capadociei şi Mitrofan, episcopul Huşilor, au ajutat şi ei la traducerea Bibliei. Tipărirea a început în 5 noiembrie 1687 sub Şerban Cantacuzino şi s-a terminat în 10 noiembrie 1688, după moartea acestuia, la începutul domniei luiConstantin Brâncoveanu. La conducerea tipografiei domnești din București, unde s-a reușit această importantă lucrare, se afla viitorul episcop Mitrofan al Buzăului. Tehnica redacţională şi tipografică a Bibliei este remarcabilă pentru perioada respectivă. Este publicată în format mare, „in folio” . Textul este pe două coloane, cu litere mici chirilice, cu cerneală de două culori, negru şi roşu. Are 938 pagini din hârtie densă. Titlul este bogat, încadrat în chenar floral şi arată că s-a tradus „dupre limba elinească spre înţelegerea limbii româneşti”. Pe verso-ul foii de titlu se găseşte stema ţării (corbul cu crucea în cioc), într-un mare medalion oval. Biblia de la București
 19. Biblia lui Șerban Cantacuzino
 20. Antim Ivireanula fost un autor, tipograf, gravor, teolog, episcop și mitropolit român de origine georgiană. Mitropolit de București, autor al unor celebreDidahii, ce reprezintă o colecție de predici folosite la Marile Sărbători de peste an, Antim Ivireanul a fost o personalitate culturală remarcabilă a literaturii române vechi. A fost cel care a înființat prima bibliotecă publică în Bucureștiul de astăzi, în secolul Antim Ivireanul
 21. Dimensiunea religioasă a călăuzit nu numai existența, dar și concepția celor care au scris în această perioadă. Ei cred că tot ce se petrece pe Pământ este hotărât de Dumnezeu, după cum mărturisește și Miron Costin : „Orice nevoință pune omul, sorocul lui Dumnezeu, cum este orânduit, a-l clăti nime nu poate.”
Publicidad