Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

manual-frizerie

 • Inicia sesión para ver los comentarios

manual-frizerie

 1. 1. c) in final intoarcegi peria Ei lovigi cu perii inu-un qeryet. d) Lasagi peria si se usuce bine. 4.2.3. Curitarea bigudiurilor 9l a pleptenilor Lua;i o perie de unghii. Frecagi energic cu ea bigudiul ori pieptenul (v'ft9.5)' 4.3. Misurl de intrelinere 4,3.1. lntrelinerea foarfecelor a) Deschidegi fsarfeca gi pune$ o picaturA de ulei special la nitul (gurubul) de imbinare. b) Apoi inchidegi 9i deschide$ de mai multe ori foarfeca. 43.2 lntre$nerea maglnil de tuns a) b) Cu o perie speciala indeparta$ p6rul din spaEiile plecuFi Hietoare a maEinii. Tumali o picaturi de ulei tntre plncugele dietoare. Punegi apoi in funcgiune motorul maEinii, pentru a drfuza uleiul {ufi9.6}. c) Proteja$ virfurile ascu$te ale aparatelor sensibile cu porturile oferite de produciitor, ori gine!. aparatele in pornrri speciale. S" a) Gr*g*?i *ers frsh*iie *€$ffiq* Instrumentele sunt intii curagte qi apoi dezinfectate: r ve puteti infecta singuri cu agenti patogeni. S. *'aci€n*$q.il b)' Instrumentarul nu este deainfectat conform a) prescripgiilor: f evita transmiterea agengilor patogenr incalcagi prevederile legale qi este posibile flaa transmiterea de boli. b) c) in timpul Etergerii briciului, gervetul este trecut prin ascugigul lamei: I Agi luat roarc misurile de dezinfedie pentru a lnu Este inueg instrumentarul curetat de par Ei murdirie vizibil5 loa rezulti un mare pericol de rAnhe. c) Foarfeca Ida d) Uleiul utilDat nu este potrivit penuu intreginere: I instrumentarul devine lipicios ori rdqinos. ? ? []nu poate fi deschisi lnu li inchisn cu u$urintg d) Plicufele Hietoare ale maginii de nrns aluneci usor una pe alta? laa 20 E !nu ?
 2. 2. Fl *. $esBr* I cG l$. *e i:"rst*"t"r*1?€nt6 *ti*l ***e*gr* ? este vst'.ba ? Privirea gi pipniiea parului peatru a-i putea aprecia structura Ei nivelul de ingdiire. rt'r$"$ima** m,]*tiit**re t Misurarea grosimii gi determinarea secgiunii s e firului de per. I e[ E .Guler pentru gat ****sar*? r t 5 E E a) Peleiina de protecgie Prosop plugat 4= I Evaluarea sistematicil, inbaz"a unui plan de diagnozd. ?. Cs *u?'?c6t*nle glr*!$ffi?imar€ $$nt t conginutul instruqiunilor privind aranjarea pirului pentru prelucrare ulterioard; Ei cauzele vitimirii pirului, Creion Eventual fiEd de cartotecd, 4.1. Pregitirea structura Ei proprieUgile P{rului; felurile Plan de diagnozi {v.anexa) ffie**nleree Bas 6*i pas e prsssdelrll d* [rluru Cunogtin;e privind: ! r rii:lfene de frizerie Aparat de misurare a go,simii parului de ex. a) despicalea Ei ruperea; n importanla strucrurii de moment a pnrului Ei a stirii lui de ingrijire, pentru traamentele b) Pregdtili-vd tsate obiectele de care ave$ nevoie; Puneti clientului pelerina de protecgie. ulterioare; f indicii de recunoastere ale atacului de piduche. b) Pentru realizarea coafurii qi stabilirea posibilitdglor de traare, alituri de desirnea 4.2. Observarca gi pipeirea perulul Ei a) Iungimea firelor de pir, zunt importante mai ales acestofa; c) Firul de pef poate avea seqiune rotundd, insciegi concluziile dv. tn plan (concluziile pot ff inscrise alternativ qi pe figa de cartoteci). c) Stabiliti structura panrlui conform parp a doua a planului de diagnozi, rasucind intre degete mai multe ffre pi bAgend mina in intreg parul. d) inscrieti constatirile dv. in plan. e) Piepanagi pdrul 6i stabilili daca el revine sau nu Ia forma inigiala. Apreciali capacitatea de revenire gi nota$ D constatarea tn partea a treia a planului de gfos. Prin sbservare Si prpaire se floate stabili cum e$e perul, de ex.: s rnoale, pini la dur E destins, pinil la vilvoi E neted, pind la poros I suplu, pnnd h c:$ant E strtrlucitor, plnela rnat e) etc. Multitudinea secre$ilor pielii capului diagnozi. Ei starea g) pdrului sunt decisive pentru ingrijirea gi celelalte : I ale tiiei p{rului, ca despicarea, ruperea, strivirea, nu se pot nrepara". Tofu$i, modul de D Vattmeri prezentare al pnrului poate fi ameliorat printr-o r I t L T Verifica;i daci existi veumari vizibile ale panrlui in panea a patra a planului. gi recegi concluziile acgiuni asupra ptrului. -r- . b) ovali ori in formn de bandi, flind subgire, mediu ori d) Ordonagi parul Ei stabiliEi densitats gi aspecrul cu ajutorul criteriilor dio partea intdi a planului de diiagnozi. secfiunea, calitatea qi nivelul de ingriiire al tratare corespunzetoare. G
 3. 3. i i I ftrulul de 4.3. Misurarea groslmii 9i a secliunii per rnisurat glosimea Luafi in mane un aPaEt de ridicagi un fir' firului de per Si cu cealalte mind a) b) Cu aiutod rot{ei migcali cele doui Palpatoare ale aParatului' par intre cele doutr p.alpatoare ale aparatului tv'fig'f )' de pdr incet rotila, in aEa fel incnt firul c) InaoduceEi firul de d) Eliberagi fixat inue PalPatoare' a cincea' Citili valoarea Si uecEi-o in partea qpalnrl intii, a diagnozei' el o firul de p{r din aparatsi faceli cu sd e) O rirnini Scoate$ tuada (v.flg.2). g) Mazuragi seqiunea fin-rlui tn fundn' h) inscrieti noua naloare in gpalnrl doi' i) la toate Repeta$ actastt proceduri de misurare i) punctele indicate in planul de diagnoza' Socoti$ valoarea medie conforsr tabelei' k) l) cu tncercali, conparativ, se testa$ grosimea 9i degetele, pentru a vi dezvolta in acest mod propriul sim! de apreciere (v'ffg'3)' Cu ajutorul pe4ii a Sas€a din planul de diagnoz{' Ia firu1 oval, ori ?n formd de banda, diametd 1 este mai mic declt diametnrl 2, Penuu stsbilirea grosimii . firului se alege diametd il. Re$neli co"cluziiL stabiliEi grosimea qi seqiunea perului' ;::::.ii *#' dvs. Deseori, la acelagi clier-rt,'grosimea firului 9i seqiunea lui sunt foarte diferite' Fig'4 rede o Euvip de pir a unei cliente, in secgiune' Secgiune - locul in care diameuul firuiui de pnr este cel mai mare. 24 G
 4. 4. IGIHNA 1.. Protecfiaimbrlcamingiicliennrlui.. 2. Mdsuri de igieni Ei intreginerea ..pag. '. instrumentarului. . . 15 pag' 18
 5. 5. -a::. ffiUFRIN$ -- '--./ w w ffi re fr= Igiena Pagina 13 Evaluarsa Ei consilierea s 'I Pagna *k'- :t: ;'""$l]- 2l Pasina 209 Manipularea preparatelor Pagina 235 *_ Curilarea gi ingrijirea Cosmetica PzginaS3 Pagna 243 ingrijirea unghiilor Pagina 275 Rasul Ei aiustatul birbii Prtunul aiutor Pagina 97 rc Pagina295 Coafatul Ei aranjarea pArului Eqgonomia Pagina 303 Pagna 1.13 Ondulagii p€rmanente Pagina 189
 6. 6. tl ?0t'8ed" E8I'88d""""" LLr8Bd""""" tLl'6ed""""" 69 Irnro]'02 """rzo)-urunaldru! '6t lnrrrnfy """""""'."" ""'."'..'....'..'..'paurn lnseg 66'6ed"""""""""'psutu! alagd ap agunfl;od ed rnln-rauls e lS rnlnlcpq u;4nuE4 .g .Z :l glmoudvc ItcuYElruVrsnfvFmsvu """""r?rsn lnlrupd B er?.sluu ap alrpecls lJruqal'8I I'8ud"" "" " "'( cttuo.i u! EareJrot ll ealedut; II IrrnJBos arezllPuu ep !JluI{aJ'4I 99I'Eed"""""".'"""""(lnlBupda;d 1s 1rur4radl J ltlnJ€or E srBzrl?urJ ap gg1'8vd""""" IrJuqaJ'9t 'lEupug lruoleruroJ n) ParruaoJ lS alap8ap nt rn;rupd sarElapoar/?arsuiloJ) AI e.r8ueoJ ap I]luqeJ'gI 691'Eud"""""""q.tn1nder rya1d earaldorde urp pnlnrgd eer?uaoJ) III arsuaoJ ep ppqat'FI 991'Eed"""'g.rolFrgrg e rS auJ8unl ug Jn1rugd BarEuaoJ) Il aruuaoJ ap 791'8r.d""""""""11n1rupd E eruuaoJ lJluqal'€I u! aurnlo^ FgcSFul I erruaoJ ep gS ........1qr?q 691'8ed""""" pluqal 'ZI g'8ed"""""""""""sndord pporu pdnp 1nsunJ'II """""""""rnJnrgd e ara$an ap e{uII q rnlruruuor lru€1El'0I ""'prlqrq nr InsunJ '6 6L'3edt""""" nc atwedr nf, lnruld 'g tt8ed"""""""""'EUIEI 14'8ed"""""""""""'sunl ap ueag?oJ rc FrrI4 '1. g9'8ed""""""1!U ap Ef,e#eoJ nr Jnlrugd Intrlld '9 pg'Eud"""""' """"""?""'leze{tp E9'Eud""' puadald n) rollrosunr BarrnpaJg g9'8ed"""' : "" """" 'E "'!otn .roliln rruuoJ EeJepunl'' €S'8pd"""""' """',,tnpra1d,, lnsunl gg'8rd"""""""'reugru ug,, yS,,alaSap ad,, 1nsun1 7V'8ed"""""" """""'suru ap laJsypoJ Eerlnug1 't '7 'I lnsNru tlmorldvc gtt'Eed"""""""""""""'artfuure ap If,luqal ap qlzulqtuo.3 'unJ"oJ taun earnfue.ry '11 yy1'$e.d"" " """""""""""tlrnpir ap rm1pn81c1 17'Eed"""1n1nder gald y aulnEuus p$ep::.t1t nr nt Eareltng '0I 171'Er.d""""atuau1uao;d rolslrnq earutlrroJ'6 1$ apr8rr pn.rpn81q Jrg^ 8l aP 6E1'8ud""""" pugdarul ateld ro;a1lnq Eeruttuoc '8 gg1'?e'd""""" nr arEnpuo ep lJltlqel '9 gg'8ed""""""""""4uo1 mpord lnun ea.rn11dg PPrgd e Fpatun 'v ",anBInPuO gz'8ri"""""' """""'aratlFuof, carezc$Y 'E lua11r rultred ea:edn)oard '€ """""'lnpdar J1p1d .ropunflrurg ti rtrg$ ?arEnlB^A 9Z'E8d"""""' gg'8ed"""""' 'Z ""'1n1rupd e a4[t8u1 'I EuifilsNo36':Iuvllw/r Z]fiorldw """""""""1n1rupd ea4fugdsaP !3 lIJFrPf, Bares?-rJ 'Z g11'End""""" 13 ep eP lppls e 13 JPnrcnls Bar"nl?.^A """"""""""tun1o^ aP ro1Pn1Pn81q 4it'Bed""""" '7 $ ;n1rupd ear"lprnS 't 'd:tu|IT{guFwwlwnc e.lnlordvS "gFatu ad '1enuetu tzt'8ed".'""" 'E Ef'6ed"lnpdyr r1ald r qlncslp 'g 1n1rupd E EPaurR Ba.rcFPuO ?1e41€er 1nfesr,prJ '/ gZt'Eed"""""'nlilerexa ap lndec ed nmnJax3 ?ft'8ud""""" uuad """"""""'3u!3?p?.t u1 ap pu3dacul ateld rolapuq earlituroJ 791'Eed""1nuao3 reJellrcrns l3 earuxe.ler """""ro1tfuarua1ut 't mnufd vJwn'l/uvl$rnrvrvoc 9ln-lolldw gradarul eatulcu! prluy.d r',aru[uay g1'ted"""""' """lnlnrgluerurltlsul e,araqlaau;1$ guapl aP lrns?nl 'Z g1'Ezd""""1nlnrua!p larulurrHqu{ edlatol.1'1 vN!il€il l lmorldvc $NHdn3 T
 7. 7. Ci,"IPR.:N$ CAPTOLUL 1 CAPTOLUL6 COAFAruL$IARANJAREA IGIENA 1. Protecgia imbrec{mintei dientului-...'...pag.15 2. M{suri de igiena Ei inrqinerea instrumentarului..........................'.........--.pa8.18 PARULUI 1. Aruniarea paln:lui inaintea inceperii intervengiilor.. 2. ..................pag.111 Trasarea cAr{rii qi desp:itlirea paruIui........... ..................pag,117 1. 2 3. A$ezaree bigudiurilor de ......--pag'23 4. Onclularsa umedi a pdrului realizatd Pag.26 5. .............'.....'.pag.28 6. Tehnici 7. GAPToLUL Form:rrea buclelor plate incepind de Ia 8. Fonnarea buclelor plate incepind E'ALUAREA $l CONSIIIEREA Elaluarea structurii 5i a ingrijire a pdrului........ 2. Evaluarea pielii 3, stirii volum............ stirii de manual, p€ Ui funcgiunilor c'apului consiliere. me$e........ ...pag.124'* Onclularea umeda a parului execuEte pe capul de exercigiu...........pag. 128 Preocuparea pentru client Ei cliscugia de ..................pag.121 de ondulare cu radacine...,.... cAPfroLuL3 CURATAREA$htCRtREA 1. Cureprea pedui Ei a pielii capului...pag.35 2. Aplicarea unui produs tonic....................pag.38 3. Masajul penmr relaxarea gi stimularea circula$ei sanguine a pielii capului.......pag.41 de la 9. foenul....pag.132 ....................pag.135 virf .pag.139 Fomrarea buclelor proeminente........pag.141 10. Buclarea cu bigudiuri rigide i;i cu lrigudiuri de volum....... .....................pa9.144 11. Aranjarea unei coafuri. Conrbina$a cAPrrot-uL4 de tehnici de TUt{suL 1. Milnuirea foarfecei de tuns.......... ..........,..pag.47 "pierdutn.............. 4. contururilor rnoi..,...,.,......'.......pa9.58 5. Efectuarea tunsorilor cu pieptenul frezat.....". prg.63 6. nilatul pdrului cu foarfeca de filat...........pag.68 7. Filatul cu foarfeca de tuns.......................pag.71 8. Filatul cu aparate cu lami................,..pag.75 ........pa9.79 9. Tunsul cu briciul....... 10. Taiarul a l. conrurului la linrira de cregtere pirului........ 1. Tunsul .....................pag.84 pag.148 gi 13. Tehnici de foenare pdrului in lungime Ei a virfi.rrilod.......gag.L56 Tunrderea de I tn{Ec*ri volume in foenare a parului )................pag. 152 II (foenarea 2. Tunsul "pe degelen Qi'tn mina"...,.,.,...,,..pa9.50 ....pag.53 3. Tunsul aranjare.... 12. Tehnici de foenare III (foenarea p{rului din apropierea pielii capului)..............pa9. 1 59 15. Tehnici de foenare lV (formarea/rnodelarea 14. Tehnici de foenare pirului cu degetele gi foenarea cu fcrrmatorul Swing)........... 16. Tehnici de finalizare a pag.l63 coafurii I (periatul qi pieptdnatul).......................,pag.166 lT.Tehnici de finalizare coafurii II ( dup* model propus......................pa9.8 taparea gi coafarea in lbrma).....,.......pag. 169 18. Telrnici speciale de finisare a CAPIOLUL 5 RASUL $t AJUSliATt L BAREI 1:'Minuirca briciului gi a sifter-ului pe po4iunile de piele intinsi...................pag.99 pirului uscat.............. ......pag.173 impletiturl-co2i.............. ..p*g.I77 20. Cocuri ......pag.183 19. 2. Rasul urned...........................:.................pag.104 3. Ajustatul berbii............. ....pag.109 1" "''^"r'
 8. 8. CAPITOLUL ? CAPITOLUL ONDUI.ATII PERMANENTE 1. ()ndularea Pertrlanenta a pdrului"""pag'191 2, AEezarea bigucliurilor pc cimput'i '*u rme$ecar I 3. i. l. 8 CAFNOLUL12 PRIMULAJUTOR l. CAPITOLUL VOPSIREA ..-...... ' " " 'pag'211 a culorii. cu sticla de aplicare..""""""'pag'2i+ Aplicarea preparatelor la r;ldilcin"l" " " "'pag'218 4. Aplicarea preparatelor pe lunginrea 3. gi pe virfurile firelor de p:ir.'.......-"....'pag'221 5. Aplic':r rea color:rngilor vegetali'. cle """"" guvil:rre.....' "plg' 224 .-.'pag.228 Apr'ecierea culorii parului.'.....'...." ""'pag'333 CAPITOLULg MANIPUI-AREAPREPARATELOR 1. Ivlanipulare mltedalelor....'.. -.... " "" """p4g'J37 2. Arnestecat'ea,qi d iluarea pr eparateior" " " pag' 2+ I GAPITOLULlO COSMENCA 1. Evaluarea pielii $ dcteilrirlaren Piele....'........--' 2. Curnprel pieB fetei...'.".'. tipului de J. "'ptg'2+5 ""pr8'2+9 Tehnici de aplicare a Prepamtelor cocrnetice 5i utilizrrva cr)mPres:lor'.""""""'fidg'2ii Facia1.........'....'.." 'i. lvlasairrl 5. Tehnici nle cr:sctreticii decqatire""""""""""ptg'2f* ""-"pag'359 6. bp;ira lgnelor gi 3 splinlrncl()r"""""p19'27i) 7. ............-'.'.pa9.297 13 ERGONOMIA 1. Ergonomir activiteli.................'......'-..pag. 305 Aplicarea preparatelor cle lrrodificarc 7. Primul triutor irr salonul de coahrr3........... Aplicarea prePar.rtelor setnigrr:rnr:tnente 6. Tehnici Aplicarea lacului de unghii..... "..'.'.."'...pa9.285 Iontarea unghiilor artificiale.."-..'.....'...pag.288 perm'Jnente...,.....'. "pag'205 {.nuantrlore)... 2. NGRUIREA UNGHIILOR pag't9? onrlulare 5i supmvegherea procesului ...".."'.'...-pa9.201 cie ondulare... CAPITOLUL 1T Scurtarea gi fornrarea trnglriilor..... -.'.'...'pag'27i 2. Tranmentu I pielilei u nghiilor'.'...'..'....'..plg-?S I ............,..pa9.195 de -1. t)tiliz:rt'ea tehnicilor speciale onclulnre Permanentii'. . .1. Aplicarc-a preprratului pentru 5. Fixrrer orrclularii . Fornux*r sprlrrenelor prin slulgere"""""'pag'273
 9. 9. $uu*on* ** *st* cl) Luali cu o mind marginea gulerului Pe czlre wclrhm ? aflil incheietoarea. N : fi*"t"a unui guler cle proteclie care sa $ea , lejer pe gitul clientului. C: o"tfr"erea unei pelerine de protecgie, fdra a e) 0 o nanevl? prin faP clientului. dt-: Acoperirea imbrdcdminlii clientului, astfel incit st nu se Pateze sau sd se ude. I lntreprinclerea altor misuri de protectie. .t. k. se *e *e.l**gtin$e Sr*lE{ttEi:,".ti'* mlnri celalalt c?Pet al gulerului. incheiagi gulerul prin presare (v.fig.1) Daci gulerul sta prea sEdns, repetali operalia. in timpul lucrului avegi grijd si nu acoperigi faga ciientului. Luagi cu cealaki sei*nt 1:::**.]*rit*? a) Alegerea unei pelerine in funcgie de tratamentul ceLrffneazdafifacut: E E tuns ! spdlat ras b) Gulerul trebuie s{ previni contactul direct al pelerinei cu g6tul clientului, Pentru ca pelerina c) Aten$e la culoarea pelerinei: aceasta trebuie sd placa clienrului. se poatA :/ ! fi refolositi. S" ffie 6m*trur**slt* sai$"lt I I E r a ,4'" $$ S#t*ri s*FEEi1'le*t*re $ng**sere? Pelerintr de protecgie Gulere de proteqie Tampoane de vati $ervefele de haftie (v.4.4.2) Prosop ffi*scrter&s p*s B$ Fes 4.2 Agiezarea pelerinei * *e€!vif*!il 4-2.1 Agezarea pelerinel 4.1 Punerea gulerului a) Inviuli clientul sd ia loc. b) Alegere.'a gulenrlui se face / c) a) Luagi stind ln spatale cllentului inu-o mind ambele colguri de sus ale pelerinei. b) Ducegi rnina in jurul gitului clienrului . c) Luagi cu cealalta mdni un colg al pelednei (v.fig.2) d) AEezati colgurile pelerinei in jurul gatului Si intindeli pelerina deasupra hainelor clientului dupd lungimea lui, asdel ?ncit incheiat la spate sd stea leier. A$ezali-vd in spatele clientului' i 15 -
 10. 10. e) inchide$ pelerina la ceafi, astfel inc€t aceash sa rnarginea stea rnai leier dec1t gulerul' iar superioari se stea pe mijtocul guledui' clientului 4.2.2 I'gazarea pelerlnei stind in fata a) Luatri cu fiecare nrind cite un colg din partea de sus a pelerinei. b) Duceli colgurile pelerinei spre spate {v'fi9'3} Si agezagi-o Pe umerii clientului' pelerina c) Trecegi in spatele clientului gi incheiali in modul descris anterior' 4.3 Risfringere€ gulerulu i peste intoarcegi iumatatea superioard a gulenrlui marginea de sus a Pelerinei' 4.4 Misuri suplimentare de protectie Este fioarte important ca Prin asemenea misuri si nu se creeze clientului o stare de disconfort' 4.4.1 Agezarea tampoanelor de AceastA misuri se reconnandi vati in special tnaintea I i tunsului la o piele sensibila. a) Alege$ o cantitate suficient{ de tampoaoe de vata. b) IntroduceU cu gnie tampoanele ?ntre guler rila Si ceafa (v.fi9.5). 4.4.2 liontarea gewelelalor de hlrtie inainte de inceperea lucrului trebuie avute in vedere urmiitoarele mdsuri: a) Luatr un Eewegel de b) c) IntroduceEi, hirtie Ei ?ndoiti-l la un coll. Introduceli colgul, cu gnie, intre guler qi ceafi. dacit este necesar: mai multe gerveEele unul llnga altul. 4.4-3 Agezarea prosopului lnaintea spalarii pdrului este absolut necesari apz*.rea unui prosop, astfel inclt apa se nu se ET scurg, pe sub pelerina. l6 ru
 11. 11. Prosopul trebuie sd fie de grosine medie astfel sd asigure absorhlia toak incit a apei. a) intinde$ prosopul pe spatele clientului. b) Introduceti cu griji partea de sus a prosopului intre guler Qi ceaft {v.fig,7}. 5. Gisci*{i s# it'*i}rJrr. a) *rlls}t* S-a ales o pelerinrl necorEspunzdtoare: I ?mbrdcdmintea clienrultri,nu t" fi suficient proteiat{. b) Marginile pelerinei stau direct pe pielea gitului clienrului: t dup{ mai multe utiliztri, pelerina devine neigienici. il ril c) ' Materialul gulerului este prea extensibil: n d) Pelerina este inchisa prea srans: E e) clientul are o senza{ie de sufocare' Pelerina este inchisi Prea larg I 0 gulerul nu se inchide corespunzator. : scopul proteqiei nu este atins. Dacn misurile de Protectie suplirnentarA sunt scapate din vedere: I I ceafa clientului nu va fi suficient proteiata; deservirea va fi necoresPunzetoare' fi. **fitv#n{,ir€ a) A1i ales pelerina corespunzatqare lnu f,aa I I ? b) Ati ales gulerul potrivit scopului d-voastri ? lnu -laa c) Este imbrAcamintea clientului proteiad suficient -laa cl) Ali utilizat mijloacele suplimentare de prote4ie astfel laa tr l7 Inu incit cliennrl sd fie mulgumit -lnu ? ?
 12. 12. r Prcsspe Plugate r Prosoap€ de celofibri r sticle spirt r Perii de unghii I Manu$lde Proteclie r Vatt P€ntru dezinfeclie r Sub*a4e dezinfectante I Cronornetru r Cutii ori pornrri pentru in$rumente p***u* se esta usrba ? I' t -/ gi a prosoapelor I Dezinfectarea instrurnengdui patogeni' agenliior pentru a evita transmiterea rCuraFreainstrurnentelor'PenEulndepartarea murderiei vizibile' r intreginerca in$rumentarului' in scoeul men$neriiluiinstaredefun4ionaresialusurlrii muncii. 'k"eu s*nnt eul'tegtirt$e prcB!r*!nen* -$Pertante a) (v.cap.4.3.?-) 4" ? dcsf66*r6*"it $:es se: pas e aetiwit6$il : I l r 4.1. Mlsuri de dezinfeclie Cunoginge Privind: imPortanta dezinfectrei; metode fizice qi chimice de dezinfec$e; (pentru m?ini' categoriile de dezinfecunEi aParate 9i Pentru suPrafege); de efectele 9i pericolete folosirii agengilor in bais a.1.1. Dednfsciarsa Instsumantarulul a) Puneli-vi mnnuEile de Prote4ie; de b) Tumati tn baie apa Ei cantitarca prescrisi solugie dezinfectantil dezinfectare; c) diversele preveaerile legale privind epidemiile' mdloace folosite la cure$rea instrumentanrlui' r *eserierea ; dezinfectnrii A$ezali instrumentele destinate sita bdii de dezinfeqie p (v'fig'1)' respecliv la in&gararea murdlriei vizibile' Aceste cunostinle preliminare vi le insugiEi cu aiutorul literaturii de specialitate' b) Yor fi dezinfectate toate obiectele care prin folosire fac posibiln Eansniter€a & agen$ patogelu. c) Maiintdi se face d) dezinfectarea, apoi curtr$rea' in scopul evitdrii autoinfectarii; AveEi in vedere instru4iunile de folosire ale substantelor utile la dezinfectare induse in acest material. t 1,2 I ,t$-*C*rc sffiilt lns€ru$ientcie 9i mij$eae*te t-' ffic*esa*'c"c I Foarfeci I Piepteni I Briciul de ras r Perii I MaEini de tuns r Bigudiuri : @ 18 -
 13. 13. d) .''.:ii ''., inchidegi capacul vanei de dezinfecgie gi pouivigi . ceasul cu stop la ora corespunzetoare. e) Punelivi din nou mdnugile. Ia epuizarea timpuiui prescris scoateti instrumentele cu sita clnt{i-le temeinic sub jet de apa. O osi Luali o perie gi o substanga de curdlat. in cazul existenlei murdiriei vizibile pe obiect, curdp$J. Dacd murdaria este abundenti, dupd curelare mai facegi o dezinfecgie g) Uscati instrumentele qi realizagi misurile de inreginere a lor. 4.1.2. Dezinfu c'tarea prcsoapelor Pentnr a asigura o dezinfeqie eficienti, prosoapele se spala la magind la o temperatura ce nu tr€buie se fie sub 95 grade Celsius. 4.2. Misuri de curilire 4.2.1. Guritarea briciului gi a foarfecelor a) Luali in mini un briqi Ei deschideliJ. b) Tineg-l bine de miner gi cu cealalti mind punegi un prosop de celofibne pe spatele Lrriciului;. c) Apasind uEor, trageli briciul prin prosopul impeturit, incepind cu virful (v.fi9.2). d) in acelaqi mod procedagi cu foarfeca. Doar ca aici ve$ cur*fa cele dou{ brale unul dupe altul (v.fig 3). 4.2.2. Curnlarca perillor a) Luali in m?nd peria cu perii in sus. Trece$ prin perie un piepten cu din$i rari, p?ni cind pnd relinut este indepirtat (v.fi9.4). b) Luagi o perie de unghii, sau o perie asemanatoare Si curafali peria de frizerie cu o substanp curaEitoare, dace murdaria este vizibild' lv -
 14. 14. S. a) ;r' &regell cs trskiule svlgs** Examinarea perului s-a facut intr:un singur loc: I r nu se poate tnge nici o concluzie as'upra intregului p2r; .i,i. .iJ:!": e ps s-' Aprecierea s-a realizat doar asupra virfurilor firelor, asupra lungimii, ori asupra I I ridicinii: nu se pot fac€ generaliziri; tratamentele ulterioare nu vor corespunde complet; $ ds,*, | b) 'l '€. t- . Feftq* c) Fxaminarea pArului nu s-a realizat deplin corespunzitor planuhi de diagnozi: I la un tratarnent cu aplicare ulterioara nu vor putea fi avute in vedere toate punctele esen$ale; 4.4. Stabil irea tratarnentelor ant€rioare aplicate pirului gi a solicitirilor deosebite la care a fost d) supus Nu *a realiz:;t chestionarea clientului, sau a fos-t o chesticnare incomple9: pirului gi la ce solicitiri deosebite a putut fi I I I supus acesra. a) multumitor Urmarind criteriile planului de diagnozi nr.L- 4, subilig ce tratamente au fost probabil aplicate b) elemente imporlante reman neluate in seami; rezultanrl Eatamentului ulterior nu va ff inscriegi conduziile dv. in panea a Sapteil a S. **ntrmlsc* planului de diagnozd. c) InterogaBi clientul asupra gi mentionali d) clientul se simte ignorat; traamentelor anterioae a) in scris gi aceste date. A$ verificat toate indiciile existente in ca&ul examinerii pirului Comparagi concluziile dv. cu declaraliile traa clientului Ei stabildi diferenlele. O parte dintre ? ilnu :. ele ar putea necesita o darificare mai amanungitA gi ar putea b) fi impottante pe.nEu tratamentul aEa c) cu silruri metalice sau cu unele produse nanrrale. Oferiti celui care pirului intrebali clienrul dacd are probleme cu pnnrl gi inregistragi datele. 4.5. Concluzii pentru tratarea ulterioarl a) Plecind de la concluziile dv., stabil{i: I I se dagi informagii despre toate pedui ? n aa fel, de ex., ar putea fi limitate posibilitx$le de tratare ulterioard in ceea ce privegte vopsitul e) in stare caracteristicile diagnozei i--l nu ulterior. ln Suntegi fi aplicate ce prcpante vor fi folosite. b) inregistragi concluziile in planul de diagnozi, ce katamente vor partea a opta. 25 - ri instruieste diagnoza asupra tealizatA de dvs.
 15. 15. d F p,, t. ***pne ee este s*sb* d) in cazul mntregii ? nu este vorba despre ceva molipsitor Clienlii respectivi vor fi intrebati, I r inainte de a incepe tratamentele, daca sunt in posesia unor indicagii medicale. Oricum, pielea trebuie protejati. Interogarea dienrului. E:<aminarea vizuali a pielii capului, penru a putea stabili modifictrile. I Examinarea tactilt a pielii capului, pentru a S" I stabili cantitatea Ei tipul secre$ilor pielii capului, ca $i existenta mffregii. Evaluarea sistematici pe bazd de plan de diagnozd. I I ! I Se {ns{r*e$*!?€e gi n*Bjfoaee ajut*tsar* $uftt t?eseses'e ? *c*itog$imte prellmim*re *a*nt cleeecane? *. fie Pelerinn de proteqie Prosop plugat Guler pentru glt Pieptene cu coadi T Creion a) I I I confinutul indrumfrilor anterioare gi trasarea cararii fu.pag.l17); I formarea naturald gi maladivn a mitre$i; r modific{ri ale pielii caputui, de ex dristuri Sesq*ere& pes *u pe$ Plan de diagnozd (v.anexa) R astivlt*gii 4.1. Pregdtirea gressase, negi, alunile, cicatrici, chelii locale, inflama$i, ciuperci etc.; a) r importanta modifictrilor pielii capului in ce privegte tratamennrl ulcerior; r Eventual figa de cartotecd 4-" CunoEtinge despre: Agezagi-i clientului pelerina protectoare. folosirea Eampoanelor uzuale Ei a zubsta4elor pentru tratamentul pielii capului; b) Pentru disan;ia de consiliere gi pentru tratament conex este imporant si deoseb{i modificerile pielii capului Ei sn le putegi aprecia in perspectiva b) Cureta$-va miinile. c) Lua$ planul de dlagnozi gi creionul. d) A,lezati-vn in faEtJateral fali de client. tratamentului ulterior:. I denivelilrile, alunigele, zonele lipsite de ptu nu vor ff luate in consideragi'e pentru uatamentele 4.2. Interogarea cllentului ulterioare; a) I pielea grilsoasi a capului, mitreata, iritafiile 'mici etc. necesid aplicarea de preparate speciale Ei I a unor metode de traament; cartoteci). piduchii, ciupercile gi alte imbolnaviri b) contagioaset inflamaliile puternice etc. exclud un traament ulterior. Lasagi deoparte planul de diagnozd, dupi ce agi aruncat o prMre asupra pd4ii privitoare la modificdrile pielii capului, menlionate in partea a c) ln loc de alunile gi pete hepatice, poate fi vorba despre melanoame maligne (cancer al pieliD. De aceea trebuie sd fitri foarte atent. Eventual ateniionagi clientul Si Punegi clientului ?ntrebarile din partea intii a planului de diagnoz,il gi scriegi concluziile dvs. (concluziile pot fi trecute alternativ €i pe o figi de doua a planului. sHtuitil si se adreseze unui dermatolog. 26 -
 16. 16. 4.3. Stablllrea modlftcirllor plelii capului b) Repeag procedura ln dihrite zone ale cabdui; c) Consemnagi constatirile dv. ia pn4ile cinci Ei pase a) in spatele clientului gi eraminali mai ?ntii daci pe contur sunt modificiri ale pielii.' b) cite 2-3 cm. Ei examinagi rnodul in care se prezinti pielea 4.7. Gonsecinte pentru tratamentale ulterloarc capului. a) Plecind ACezati-vd ale planului de diagnozn. Faceli sistematic ctrrare la de la consatirile dv., stabilig: - ce tatanente se recomandl; - ce preparate trebuie folosite; b) Consemnagi concluziile dv. in Wfie' a $aprea a planului de diagnoz{. 5. Gr*g*li *e tsePruie c) Consemnagi concluziile dvs. in planul de evit*t* diagnozi. d) hsagi de o parte planul de diagnozd, dup{ ce a) agi loc: aruncat o privire asupra criteriilor de evaluare din I partea a treia a planului, Pentru a aprecia abundenp pirului ln zona b) Sunt trecute cu vederea ori uitate unele modiftcarii pielli capulu caracteristici: I a) Ei daca este cazul, relinegi c) Interogarea dientului nu se hce, ori particularirdgile. 4.5. Stabilirtn in parta I I a treia a stirii ln care se afli pielea capului fi *ontrolul . Faceli o sJrare, frecagi ugorpielea capului cu degetul gi examinagi secre$ile grisoase gi de a) Ali Hcut evaluarea pielii capului sistemadc transpiraFe. baza planului de diagnoze aiutod unor laa in zona superioari a capului gi ?n zona din spatele acestuia, verifie;i existenta mttretii Ei felul ei. c) Consemnali concluziile dvs. in panea a para a Cu cArjtri 4.6. Stabilirea stirii tensionale fl gi ? nu b) Sunteg in stare si oferili informalii aqupn caracteristicilor diagnozei pielii capului tl aa planului de diagnozi. a) cliennrl se simte igno'rat. elemente imporante, neremarrate, nu vor luate in considerare. $" b) ste incompledl: Consemnag concluziile dvs. planului de diagnoz{. a) va fi sgbilit un tratament gregit. Examinagi abundenla perului in zona modificdrij pielii capului b) nu se poate face o apreciere asqpn ?ntresu suprafege a pielii capului. pidui. 4.4. Stablllrea abundentei Examinarea pielii capului Hcutit intr-un singur a pielii capului fl ? nu c) Discutati cu cel care ve instnriege conduzide dvs. Ei cons€cintele lor pentru tratanenrul Pune$ doud degete de la o mane pe pielea ulterior. capului gi iocercagi se o incre$ti. Daci pielea este destinsi, se,misci foarte u$or pe oasele capului. r 27 ln
 17. 17. ff ffi. {. Sespr* *e e*te vorfu* ''r-,, & ..- d) Este necesara cucerirea increderii cliennrlui prin Peruru simplificarea fertului, cele doud noliuni de eclientn gi scoafod' C'frized') v.or desemna persoane I I o [inuri exterioari ?ngrijiH; un comportasrent politicos, receptiv; atit de sex feminin cAt Ei birbatesc. Preocuparea individuali pentru client, de la sostea hi pnnn h pbcare, prin: l.atentie gi interes fa$ de problemele gi dorinlele ? imaginea oferitd de coafor: r clientului; I competeng concretizati in sfaturi profesionale I detaliate, creative Ei individualizate; capacir,?tea profesionali de a atinge scopul o"disculie politicoasi, cu folosirea diferitelor tehnici de investigare; r eviden$erea situaliei inigiale ca gi a eventualelor probleme gi doringe ale clientuluii I o consiliere cu caracter individualizat, cu luarea tn considerare a dorinlelor, pentru: proptrs; I capaciratea de utjlizare corectil a produselor. e) Comunicarea (schimbul Ei prelucrarea informagiei) se ta.kzeazl. in cadrul preocupirii - a satisface necesitatea de informare a dientului; - a oferi servicii Ei produse carc sa acopere nec€sftegle clientulu! - evidengerea posibiliUglor ulterioare de ratament, I o servire a clienRrlui, care g contribuie la pentru client atit pe cale vorbiti ctt gi prin limbaiul corpului (mimice, gestici). sarisfacerea lui gi la formarea unei impresii pozitive. Discugiile de consiliere se pot face: I E. O inaintea, in timpul sau ia incheierea unui *e sune$tinfe pralisninare s$nt u?tame1tt; necesare ? a fat5 intenlie de tratament, ca simpld informare. g) a) Pentru ilustrare se vor folosi gi elemente Fiecare client trebuie sfaruit $i servit individual, ajutiitoare, ca material ilusrrat, cd4i despre plecind de la premisa individualftngi lui ca aspect, intlgime, var$d, tsbr{ceminte, prezerip coafuri, imagini pe monitoarele computerelor, tipirituri color etc. fizicn. b) h) I poate fi influenlat $i modificat putemic. Acest lucru este tabbil qi ?n legaturd cu: I I forma capului, a fegei, a corpului; dimerniunile corporale. interogare pentru coafor. Numai asdel putEi sa Conditiile purt*rii unei discugii de consiliere: f st fig capabil si evaluagi profesional ptrul aflagi nmotivagan dientului. Ex. nCe pot s4 fac 9i astizi pentru dvs.?'Tn locul nepotrivitei pielea capului; t de obicei si posedag cunogtinfe despre subsangele I I componente ese4iale gi efectele preparatelo4 si ave{i o privire generali asupra posibitita$lor de modelare; f rlntrebirile de informare" vit ajuta sd descoperi$ doringe gi motive, indicd interese Si creaza leg[turi. Este vorba despre 'Tntrebiri liberet'. Aceasla este cea mai importanti tehnicd de c) t Diferitele tehnici de interogare au o lnare importanp ln consiliere: Prin modelarea coafurii, fenotipul'clientului se fiti la curent cu moda. 28 E ?r'; nSd fie ca
 18. 18. a) Salutagi cu arnabilitate clientul, f r r I I "lntrebirile cle confirmare" nu lasa spaliu indreptagi-v"i spre el, zambigi, vorbili clar gi raE striduigi-vi sA avegi cu el o discugie cle aproape, de ex. stringeti-i m?na, apoi spunegi-i: "Vd conduc la locul dvs." gi rnspunsului. Este vorba despre "intrebiri inchise", ce au ca posibilitate de rdspuns doar "da" ori ii indicali cu m2na direqia. {nur'. AceastA tehnicd de investigare ar trebui b) aplicata numai in faza flu:ala a unei disculii, in Strriduigi-va cd inca din momenful salutului, sd faza de confirmare, avdnd ca scop inlarurarea "citili'r clientul: I aspectul exterioq de ex. vlrsta, dimensiunile, neinplegerilor. figura, ?mbracamintea, accesoriile, ochelarii, Exemplu: nCuloarea pdrului sd fie aceea frizur.r etc.: pe c?re noi am stabilit-o pe baza quvigelor I modul de a se miqca; I mdul de exprimare gi limbaiul folosit; r dispoziga $ indicii de personalitate. ardtate I ?'r; "intrebdrile alternafive" conduc la un anurnit c) rezultat, prin oferta lin'ritati de altemative. Sunt tot un gen de "intrebdri inchise". acesta le scoate. d) Exemplu: "Dorigi acelagi pr€parat, ori prefecagi noul preparat XY care conferi pirului mai multd rz fi servit. De oferi materiale de informare. aleagi doal unul din cele doui produse. Discugiile de consiliere se impan in urmitoarele 4.2.Faa de informare patru faze: J J J J insoEili clientul spre locul unde obicei va exista un timp de agteptare, care ii vegi strilucire ?". Clientul va avea posibilitatea si i) Luagi-i clientului piesele de imbrdcdminte pe care a) Yaza de inthmpinare gi contact; AEezagi-vi lateral vorbi Fzza de informare; b) Feza de consiliere; in faEa clientului, pentru a nu-i sde susfl. Funegi o intrebare clara, penuu a afla doriqa clientului gi evenrualele sale probleme, de ex. "Ce pot face astdzi pentru dvs.?r Faza de incheiere qi de confirmare. Existd foarte multe posibilitxgi de puflare a c) discugiei. Prin ac'este indrunriri facem incercarea A5teptagi litstit respunsul gi conduceli dvs. discugia, punind intrebdri, pdna va veli forma o de a reduce la esengial domeniul dificil 9i complex al preocupirii pentru client gi al imagine clard asupra dorinlelor gi problernelor c[enrului. discugiei de consiliere. d) Confirmagi-i ce l-agi ascuhat cu inreres Ei l-a1i ingeles, spuniod de ex. fDa, r-am inteles. Deci e) Explicati cliennrlui ce e$e impo$ant ca mai intii Docurnentare de coafura si Ei Haftie, creion pielea capului. 3, Ce instrurcle*te gi rcijlcaea ajutdteare dvs. a$ dori....n. sunt r}eeesare ? t r I D Pieptene, perie, oglind:t de mina. examinagi shrea in czre sc C5se$te pnrul Realizati examinarea Ei inr-un mom€nt favorabil, intrebali-l pe client dace nu ar fi 4. *eserier€a p&$ cu pa$ a a*iivitatii interesat de rezultanrl obtinut- 4.1.Faza de intimpinare gi contac{ Plecim de la premisa ci, clientul doreste deja si urtneze un tfatament. T 29
 19. 19. g) in final, laudali clientul e) Se i se prezinte 6i alte posibilitdti indicate pentru ratament. Pane ?n acest moment dvs' rebuia si rrA fi ficut o idee asupm alternativelor posibile' Ei confirmati-i ci a ales bine solugia. Facegi inuoducererl in faza de tratament oferind clientului un ziar, o cafea etc. 4.3. Faza de consiliere a) Alegeli materialele g) Realizali tnttatnentul pentru a ob$ne confirmarea finala. Din cind in clnd unniriti daci clienrul demonstrative' ca planse rna color, quvile de par, fotografii ori schige proprii' rrifesa sarisfacgie. I)upa tntarnent, intrebagi clientul daci este b) car€ sd ilusfteze ideile dvs.: r:rulgumit. Utilizagi toate posibiliEtile pentru a I pentru a reprczenta doringele 6i problemele clienrului. recunoscllte de dvs. r pentru a consilia clienrul in legaturd cu i) ariita clar clientului reztrlutul. Oferili clientuluitrsecrete. de coafure (frizerie)' recomanclagi-i procluse Ei dagi-i sfaturi pentn-t posibilitagile de realizare a doringelor sale' t pentru a ocaziana propuneri de noi tratan'lente ingriiirea panrlui in legarurd cu tehnica, proclusele ori fomra' in acas?i. S, G*eg*li sr! e*"€huie *iritate a) Nu a1i reaiizat faza de intimpinare gi de contact: sfaturile date de dvs' introducegi gi elemente de modd. b) c) Evidengia$ avantaiarea clienrului Ei oferiEi-i altemative, claca aveEi senzalia ci el este incd nehot4rit. Prin formularile dvs. aramli clar clienrului E clienrul este nesigur; E cliennrl pleacd din start cu o impresie negadvA. ci nu b) precupegi$ efornrl de a-l irrgelege gi a-l Nu a$ identificat caracteristicile individuale ale pdrului qi pielii capului: sfenri. E sunt trecute cu vederea elemente tr esenliale; nu este posibila o consiliere cu un scop concret. c) Clientul este "convins" si accepte un anumit tratament: r a) Rezurnati posibiliEgile luate in discuEie d) in sazul dat. b) in tratamente. Consilierea are loc fara documentarea aferenta, coaftira nu este prefiguratA: clientul nu igi poate forma o imagine asupra viitoarei sale coafuri; E se poate aiunge la neingelegeri Ei la nernulgumirea dientului. e) Nu se discutd temerile, obiecgiile sau intrebarile Analizagi aceastd soluEie'cit rnai aminunlit, folosind material docurnentar sau mimind clirect pe client. d) se pierde increclerea 3 Limitagi-ve la acea propunere de tratament spre care credegi cn inclinn clientul, c) clientul se simtetrco$'ins"; B 4.4.Fazade lncheiere gi de confirmare clientului: E clientul se simte insuficient consiliat gi neluat Prin repetarea de intlebari, convingegi-vii ci clientul a tngeles corect torul Si cd este de acord in serios. cu tratamentul propus. f) Se uiti indrumarea.si pentru E recomandarea de produse ac?sAi clientul poate avea greutali la toaleta zilnici pirului; E E 30 E clienrul se simte insuficient consiliat; clienrul este nenulgumit gi nu mai revine. a
 20. 20. 6. eoc'its+lsif a) Ali ascultat clientul $i i-ati inleles dorinlele Ei intreb{rile .laa b) -lnu Aii sesizat paniculariugile clientului I aa c) ? -l n,., Au fost apreciate caracteristicile pirului clientului gi ale pielii capului lda d) ? ? -lnu Ali realizat consilierga cu tact, inruitiv $i inteligibil? :lda e) lnu Agi sesizat temerile 9i obiecgiile clientului Si i-ati oferit evennlale altemative laa ? iJnu O Nu agi depdEit un anumit punct al consilierii lcla lnu DacJ nu l-a1i deparsig de ce g) ? ? Prezenta$ la control, celui care vi indrumi, moclul in care s-a desfigurat intreaga consiliere ! Folosili gansele ce t'i se oferi de a vd perfectiona pe sceasm tema. 31 -
 21. 21. cu RATAREA gl INGRIJIREA 1. Curl[area pirului 9i a pielii capului 2. Aplicarea unui Produs tonic ' circula$ei 3. Masaiul pentru reJaxarea Ei stimularea sanguine a Pielii caPului pag.35 .,.pag.38 'Wg' l
 22. 22. € t. Sespr* ee este vorba r I 4.2. RealizarcE ? 4.2.1. Pozifia de lucru pentru spllarca "pe spate' Cure[arc:a sistemadce, temeinice $i cu griie a pirului gi a pielii capului cu qampoane a) Orienag in aEa fel scaunul sau bazinul pentru spdlat, inclt marginea bazinului si fie la adecvate. Masaiul sistematic pentru curtrtare, cu efect de destindere Ei de stimulare a circula$ei sanguine. *. fr* r:*giuni prelirninare s$$t irmp*rta:lte spilirtl pirulul indlgimea cefei. b) Dagi clientei un prosop de fa1i. c) Aplecati ugor capul clientei pe spate, in aqa fel ? incSt ceafa si vind peste marginea bazinului (v.fig.1). Cunogtinge privind: a) Determinarea stirii p4rului 9i a pielii capului. b) Felurile, scopurile speciale, modalitigile de a$oaare Ei forma comerciale a Eampo:anelor uzuale. c) d) e) Aplicarea preparatelor gaa de folosire ori care trebuie diluate (respectali instrucEiunile de folosire). Mnsuri de igieni necesare. Protecfia propriilor miini. 3. fi* *ns*rurnes?t€ gi dot*rt si.ip8*rvt*fiter* *s€}t ffi€s*s#re ? I Pelerini impermeabili tr Guler de git Prosop de fagn Prossape pluEate $ampon pentru pdr gi pentru pielea capului Piepten mare de frizerie MinuEi de proteqie I I I I f 4" *eeevieree pas {:$ pss a d) intrebag clienta daci sti comod. e) fuezag-v{ in spatele bazinului. *stitit&tli: 4.2.2. Potrivirea temparaturii apei 9i udarea 4.1. Lucriri pregititoare a) a) Deschideti cu grija robinerul gi reglati temperatum apei, incep?nd cu apn rece, pe czre o amestecagi ulterior cu apa caldi. b) Aparagi cu mlna faga clientei de api, lineti du+rl aproape de par, evi:ind ieturile putemice Ldsa$ clienta se s€ a$eze. b) Puneli-i pelerina. c) Pieptena$ sau peria$ paml. d) Apreciali starea pirului Ei a pielii capului. e) Consiliali dienta gi conveni$ impreun! asupra (v.fis.2). alegerii Eamponului. O ?unegi-vi pirulul mdnuqile. 35 rc
 23. 23. c) d) inuebagi clienta daci temperanrra apei este plecutd qi dace e$e necesa! modifica$-o. ln acest ultim caz, ietul se lndepdrteazA de ap. Udati temeinic pdnrl. 4.2.3..Prespilarea a) b) Repartizafi uniform pe pnrul ud cam iumdtate din cantitatea totali necesard de gampon. Realiza$ un masaj scufi de curilare cu vdrfurile degetelor uqor flexate: incepeli cu zona frungii. Masagi, dinspre frunte spre ceafe, cu miEcdri circular-fricgionare Ei presind mai mulr sau mai pupn - ftrrA a smuci ori I a vage; : incepeli din nou cu fruntea, alunecind spre timple cu miEceri circular- friqionante, pini spre ceafi; f intreba$ clienta daci receptioneazd tn mod plicut masajul Zona timplelor, foarte sensibile, masa$-o apisnnd mai pufin. Succesiunea zonelor masate poate varia. 4.2.4. Clttlrea Dace este necesar, potrivigi din nou temperatura apei Ei d{tigi gamponul. Procedag ca la umezirea pirului. 4.2.5. Spilarea principali Procedagi ca la prespilare. Efecn:agi masajul de curdlare pXnd cind ptrrul este bine spurnat. 4.2.6. Clitirea flnal5 a) ln timpul clitirii rnvigigi rnereu pdrul cu mina, pinn cind se duce toati spuna. b) $tergegi apa rtunase pe par (v.fig.3). 4.2.7. a) Actlvlt{l ulterioare Aqeza$ cu grijtr prosopul pluEat pe contururile pdrului, in aEa fel ca la ridicarea capului sa nu se scurga apa pe fap clientei (v.fig.a). ,1:. €
 24. 24. 0 b) Lesagi clienta sd se aSeze ?ntr-o pozitie comodi. c) Presa$ cu prosopul aFa ramase, de la rddicind g) prespilare: ^W Spilarea "in fati'se deosebegte de spSlarea ope spate" prln urmitoarele a) t/i, aeezzlt aHturi de clienri. b) Rugali clienta si se aplece in fa[i. Atengie: E capul s{ nu fie aplecat prca adlrrc in bazin, pentru ci ar fi o pozigie incomodi; a) Degetele au fost tinute prea vertical la masaiul de curitare: r masaiul produce dureri, unghiile pot produce riniri ale pielei capului clientei. p Presiunea degetelor a fost Prea puternici, in special la tlmple: I masajul va ff resimgit neplecut. capul sd nu fie $nut prea sus: apa ar stropi k) impieiur. 5" gamponul a fost insuficient cldtit: r Efecnra$ masajul de curlgare incep2nd de la ceafa spre frunte. l) Pelerina a fost pusi incorect: se dupn uscitre, strilucire Sregeli se trebuie evitate I gamponul va fi repartizat cu greutate.. h) Duqul a fost finut prea departe de cap: a strope€te. i) c) Paflrl a fost insuficient umezit la r sd a$tePte continuarea tratamentului, infitgura{i prosopul in furul capului 6i legagi-l in aga fel inc"Xt se nu cadi' g) FaceEi curat la locul de munce (bazinul, oglinda etc.). I protejati cu mlna se scurge apa ia urechi St pe ochi, eventual chiar pe imbrAcdmintea clientei. phndla vArf, pine cind gtergegi complet glrul. d) infeguragl capul cu un prosop pluEat uscat. e) Pieptinagi pdrul incepind cu zona din spate, quvili cu suvita. O Dacl clienta trebuie La umezire, fafa nu a fost f Si ee pid are a$p€ct cenugiu, firi ingreunat. Prosopul plugat ud nu a fo.stinlocuit cu unul uscilt: I prosopul ud va fi neplicut resim$t. va uda imbricimintea dientei. $. **mtr*$a.E€ b) Ag uitat de prosopul pentnr fatt: dienta nu se poate Proteia de eventuala I a) apd scursA. c) Pnd nu a fost pieptitnaq laa I sau a fost insuficient piepdnat tnainte de spllare: I firele de pnr se tncurc{ 5i vor fi greu de piepgnat dupd spilare. d) -T I !aa Nu v-a$ pus nnitnugile: nu s-a raJizat propria protecgie a pielii. b) e) I 'r c) Curngarea troa ceafa la spalarea npe spateo: apa se va scurge. de-a lungul cefei, indusiv pe haine. I r p,kul de la ceaft ra fi insuficient currtat. d) I I I I T 37 - n ? nu Fap gi imbrecamintea dientei au rdmas uscate? laa Marginea bazinului nu inconioari complet ? lnu Masaiul de curtrlare a fost pl?lcut trda I nnu Temperahrra apei a fost plicutn r I -1- Pentru clienti f Pozi{ia a fost incomodi? flnu s-a realizat temeinic Ll nu tocut de muncd a €mas curat laa ? nnu Ei ordonat ?
 25. 25. w '.M t. f3mspre I P" *s es** "**rha b) ? Capul trebuie udat uniform cu produsul tonic' La acest lucru se va ayea in vedere ca: - produsul tonic sd aiungi tn maioritate la pielea capului; - produsul si nu aiungi la nasul ori la gura clientului; Se n*flatmi sr*{fis*fi:#!'# stJnt !n:9:::*ar:t* 4.4. Prinderea perului pentru tratare a) i b) Felurile, modalit4[ile speciale de acgiune qi denumirile comerciale ale produselor tonice uzuale. Starea pielii capului. inmt*''*r.**ttte. .9i t$*t*r4 sui]ri{'ipliqffl't! st$nt $s**sere ? t Piepten de frizerie r Api de plr I Protec[ie pentru mnini 4. S**crf*rem p6s *r! Fe$ # e*elvgt$EiF. 4.1. Lucriri pregititoare b) c) inainte de aplicarea produsului, pielea capului Ei pirul trebuie curalate &.pag.35 9i urm.). Piepana$ bine pirul umed. Prin trasarea unei cidri in cruce, impirfii parul ?n 4 ctrnpuri aproximativ egale (v.pag.118). 4,2. |inerea stlclei cu api de pir in mini, in aEa fel incit orificiul ei si poat{ fi asrupat qi destupat cu Luagi sticla cu produs ardtitorul (v.ffg.l). 4.3. Pozilia de lucru a) AEezagi-vd inapoia clientului, spre Luali quviga separatd intre ard6tor Ei degetul mijiociu aie celeilalte miini Ei ginegi-o sus {v.fig.2). (v.fig.3). 3. ** a) Cu ajutorul degetului mic separali din partea de sus a cirnpului o po4iune de cca. 1-2 cm' b) Cunogtinge plivind: a) Aplecali uEor capul clientului tn fa$, Pentru a nu se prelinge pe ceafa. stinga ori spre dreapta Ei incepe$ cu cimpul corespunzator din zona posteriryad 38 G
 26. 26. ! 4.5. Aplicarea apeide '#e pir a) Aplicafi cantitatea necesare de produs tonic pe cerarea tosnai creata. b) Friqionali cu buricele degetelor pielea capului dupd ce a$ lnsat jos quvila {v.fig.4} 4.6. Continuarea activitilii a) in acelagi mod separa{i urmdtoarea Euvigd aflata sub prima. Lucragi la fel tn continuale, pin{ cind pielea capului este uatatt pdnri Ia ceafi. b) Procedagi la fel cu urmitorul cimp. c) Pentru prelucrarea cimpului din faga-dreapta d) pozi[ionati-vi lateraldreapta fap de client. Ruggi-l pe client sd lase ugor capul pe spatest6nga, pentru a evita scurgerea produsului pe frunte. e) Aplicali produsul tonic {v.flg.s}. n Procedagi similar gi Ia ultimul cimp. 4,7. itlasatul capului Dupi apliearea unui produs tonic, de cele mai multe ori urmeazi un, masaj, al carui fel g a ctrnri realizare se decide de la caz la caz (v.pag.41 gi urm.). 5. Gn*6e{r *e trehe$** euit*g* a) A fost ales un produs I b) neadecvat: poate creea arsuri pe pielea capului. $uvitele separate au fost prea mari: in acest caz pielea capului va fi neuniform umeziti, ori chiar neumezita. r c) $uvitele I au fost prea subgiri: pe pielea capului ajunge prea mult lichid, care se scurge. d) I 5-a folosit prea muit tonic: rpa se sctllge pe fatA gi pe ceafi. J -Ti e) inclinarea capului a fost insuficienti: tse prelinge produsul pe cap; i i D '1* t I r I 39 I I r l_ Pielea capului se iarogeEte: I s-a utilizat un produs tonic neadecvat.
 27. 27. i.r fi+*fu''*i*i a) irrtreLagi clientul dacA solugia a fost rcpaniz-.A unifomr pe cap! laa b) A curs pe :l da lnu faga ori pe ceafe? rl nu c) Text-test da completat La aplicarea produsului, pArul a fost separat in 1) campuri. Aceasu ?mpri4ire se realizeaza prin t- Sticla cu tonic este ginute astfel ?ncit oric2nd orificiul ei sa poata fi 3) Ia aplicarea solugiei pe cnrnpurile din zona posterioad a capului se apleacd ugor capul clientului spre t) penrru a nu se scurge pe 6) Dupd fiecare aplicare trebuie fricuonat imediat cu /)_ pentru a evita 8) eala8uus -'g rolan8ep olarpnq (/ pJBas (9 vluJ ts lednrsap (i tednlsz 69 aJruf, ur sJutpJ (7 nnud 11 :er:nlos 40 -
 28. 28. q! ':i' #*g*g* :,,€ I I Pielea capului trebuie str fte rela:rati, destinsd. Circulagia sanguind nebuie stimulaB. s€,s'+gsl*.* ? *. G+ =:::,.:ri pl*iil*lr:*re surit imp*r**rrl* CunoEtinle despre: Metode de rnasaj, ca de ex.: masajul pentru relaxare gi pentru circulagia sanguind.; masaiul de netez|e gi de friclionare. a) I f l_ b) Rolul masajulul. 3 *e inetr:rfi!*i1ts gi rs-*.t#ri $+Jptis?rsskfl* ,6.tJa3i :.e4g54Yg ; r r Subsange de tngfiiir ptrul Protectie pentru maini. c) Relaxa$ ptela capului prin citerra migri dr:slntors. La tmpingere, pielea trebuie sil se cuteze tntr,e deg*e. Degetele nu au voie str dunece pe pielea captilui ?n timpul masaiului {v.fig.2}. Dacd nu dispunegi de model, primele exercigi le putefi hce pe capul de exercigiu. S ****r!*r#ffi p*s *ii sffis a **tiwi*&g* Masarea se e:recuH dupe curAprea prului g a pielii capului 9i dupa aplicarea apet de pilr. 4.{. ilasaful efrduat cu scop p}epondot€nt dc relex|nE e pl€lll capuluf a- a) Aqezati-vn ln otAnga-spate fap de clienrit gl aplecagt-i epul ugor pe spate. b) lncepeit masajul de Ia llnia de conrur dln etAnga frungii, unde puneg degetele ftrtlnse. V8rfirile degetelor celor doua rnllnl rebule sn alba lntre ele o dlstanp de ccs. 2 ctn, (v.f,g.l|. Ridicagi coatele asdel ca ele sa fie ?n linie dreapa, aproape orlzontal, cu braSele, 41 -
 29. 29. d) e) ASeza[i degetele cca. 3 cm. mai spre spatele cafului (v. sensul sngegr din fig.3) gi repetagi masajul. incheiagi masarea in partea dreapH a frunlii, dupi ce ati aclionat treptat, ca in fig.3. 4.2. Masaiul ficut in scopul acceleririi circulatiei sanguine in spatele clientei Ei incepeli masaiul la inse4ia pdrului pe frunte. b) PuneEi virfrrrile degetelor ambelor miini pe pielea capului. Degerele nu vor mai fi atit de intinse ca [a metoda anterior descrisi, ci uEor a) A$ezati-v{ arcuite, c) indepirtagi pu$n degetele intre ele, pentru a putea cuprinde o suprafaga mai intinsd din pielea capului. d) Masali circular pielea capului de cca. 5 ori in sensul indicat de sdgeli, filra a Lua degetele de pe r I t piele {v.fig.4). 'r,',. e) Ridicagi degetele unei mXini Ei reaEezali-le pulin mai incolo. Trag4i intr-acolo qi mina cealalte. Procedind asfel, una din maini vi rimine pennanent in contact cu clienta. Masaiul se va reana mai cursiv decXt daci agi ridica ambele mlini simultan. ; ,' ' Pentru a cuprinde bine gi pa4ile laterale, atezaFva clnd in stdnga, cind in dreapa clientei. Realizagi pe fiecare parte masajul aga cum am areut (v.fi9.5). g) j Aeezati-vn lnapoia Clientei pentru a efectua masajul pe4ii posterioare a capului. Punegi degenrl mare de la fiecare mini pe ceafa, in i I t spatele urechii gi frecEionagi circular din nou, cu degetele. 4.3. Finalul maserii Fiecare masaj al capului se incheie cu o fazE de lini5tife. Degetele ambelor mdini vor fi. aEezate pe timple, leier, printr-o apdsare firia, alunecind uSor de la arcul urechii spre ceafe (v.fi9.6-9). Acolo miinile se intorc, asdel ci spatele degetelor se tndepdrteazd pe Cat spre umeri, cu o uqoari apdsare. AceasfE miqcare findi trebuie si aibi un efect liniqtitor Si poate fi repetati de mai multe ori. 42 G JJ,Lt
 30. 30. $, Srag*5i ** griebr;:e e"*tf*t.* 5.1. Masajul cu a) b) a{iune preponderent rclaxantii Degetele s-au aflat Ia distanii prea mare ori prea micd intre ele: I pielea capului nu se cuteaza la impins. Miqcarea degetelor este prea rimidi: res.pectiv nrusculatura nu sunt suficibnt E pielea, relaxate. C) V?rfurile degetelor aluneci pe pielea capului: x nu are loc relaxarea, se trag firele de pir, masajul este dureros. 5.2. Masajul cu efect de stimulare a circulaliei sanguine a) Degetele aclioneazi prea moale: presiunea pe pielea capului este prea mici. lr b) .t tt:' Degetele au avut o pozigie prea verticald: r clienta resimte nepldcut rnasajul. ;,:ii' :r-r'l|: c) Unghiile sunt prea lungi: x masajul este dureros (eventual se produc rdniri ale pielii capului). ,t,.i.i.ii ,:,':,i ,.'i' d) 43 rc Degetele aluneci pe pielea capului: se trag fue de par, masajul este dureros. x
 31. 31. S, Ss;ttr€lul @ lnueUag clienta dacd masajul a fost plicut: r masajul de relaxare lnu tlaa pentru cirarl4ia t masaiul lnu tlda b) sanguind Solicitali dientei propuneri de irnbunit5lire, de la cazla caz. @ Verificagi starea [J irigirii sanguine a pielii: patid f3 rozugor i--l roz a(agerat 44 I t*
 32. 32. .il|_- TUTSUt L. M2nuirea foarfecei de tuns 2. Tunsul 'pe degeteu €i "in 3. Tunsul . . .pag. 47 mina" "pierdut!' pag.53 4. Tunderea conrururilor moi . 5. Efectuarea tunsorilor cu pieprenul he 6. Filarul parului cu foarfeca de 7. Filatul cu foarfeca de B. Filatul cu apar?te cu 9. Tunsul cu . . . . pag. 50 frezat 11. Tunsul . . . .pag. 53 filat . pag. 6g tuns . . . . pag.71, lami ... briciul 10. Tdiatul conturului la lirnita de cregtere a dupi model propus pag. 5g . pag. T5 pag.79 pirului - pag. g4 . pag. g9
 33. 33. .1. Despre ce I r este Vorba ? 4, Diseriarea pas cu pas a aetiviteiii minuirea sigurn a foarfecei de tuns mlnuirea corecte a foarfecei de runs inrpreune cu pieptenul 2. Ce nofiuni preliminare sunt 4.1. ]inerea foarfecei a) ' importante? Cunoginge despre: a) Alcnnrirea foarfeoei b) cureg€a b) (vfig.{}; gi intreginerea foarfecei; b) Curnprea gi intr,e$nerea foarfecei; c) Mnzuri contra acdder*nrii r pozi$marea foarfeaei asdel incit falang{ (v.ff9.2). sdl nu se produci acciderrttrri; r nu incefcag s,I prindEi o foarfecn aflag in cidete, pericolul de rtrnire este mult prsr fiure. c) Funegi degerul aretztor g miilociu pe orificiul zuperior. 3" Ce instrumente gl dotilri suplimentare silnt nec€sare ? I I I d) ApnsaEi cu vZrfurile degetelor (aretetor, miilociu, inelar) pe orificiul superior in aga fel incar foarfeca si fie ginutit fix Ei sA poate ff condusa Cap de exercigu Foarfeca.de nrns Piepten sigur. 'T 47 - * virfill spre stinga. Capul qurubului trebuie se $ea in jos. Reginegi aceste lucruri, pentru ca pe viitor st fokrsigi foarfeca ?n acelagi fel. Introduceli vaftl dege$lui rnare al mainii &epte in lrcaqul de ios d manerului foadecei, iar inelarul ln celilalt lacag, pdni la a doua Aqezagi foarfeca cu -
 34. 34. 4.2. M6nuirea foarfiecei a) ta primul exercifiu punefi foarfeca ]rchisi, cu cantul in ios, pe arA6torul mdinii stingi. b) Deschideli gi inchidegi conrinuu cu oeletut mare foarfeca asdel sprijiniU (v.fig.3); trebuie sa se mige doar lama acgionatAde degerul mare. c) Dupa mai multe exercigii, ruageg de mai multe ori degetul arttAtor suslinitoq in timp continuagi ce si inchidegi gi sri descfudegi I i : foarfeca. 4.3. fifdnuirea foarfecei gi a pieptenului *mpreunA Numai dup.i ce sgpiniti bine minuirea foarfecei putegi exersa mi.nuirea foarfecei gi a pieptenului impreuni. Acest exer tehnicire de tuns..#:fl:HH*, a) Introduce$ inelarul mainii drepte in orificiul zuperior al foarfec roarreca ?n b) mana,H::*ffirn impinge$ foarfeca si pieprenur c) ,.,," 1os Ei sineEi ffiTfff ;ffi l"r""o degetul mare cu ar{tdtorul $i (ufig.s}. Cu ajutorul pieptenului separafi pe capul de guvigi de - _ cm. -r::t"Or-o grosime. C) Prindegi :) peffru pir de cca. 5 crn. lagime Ei 2 guviqa intre ridicari-o o* o. ..o.*titor Treceli pieptenul din $i degetul mijlociu mtna dreaptd ?n cea 't $ fa st2ngi gi ffxagi-l intre degeml mare gi mijlocul mainii. ' Acum putegi fue din nou foarfeca cu vfrful degetelor Ei putegi trece Ia runs (v.fig.6). Separa$ in continuare suv{e de piir gi exersali trecerea pieprenului dintr_o min4 in ala; in subcapitolul urmetor ,,pe degergo u, ,t" c.) r) trara amanungit tunsul -a"J?,* e) 48 rrr
 35. 35. 5, Gregali ce trebuie evita'te a) in instrucgiuni, cu degetul mare S cu inelarul (ci de ex., cu degenrl mare gi cu cel miilociu): I ea se restoama ugor gi deviazd pentru cd nu b) Foarfeca este condusa cu toate clegetele la Foarfeca nu este condus6, ca este condusi sigur. deschidere Ei inchidere, in loc si acgioneze doar degetul mare: I se miqci ambele lame, foarfec-.r nu poate fi condusA uniform 9i linigtit. S. eentrelul Luali in mlni foarfeca, aga cum s-a descris la pct.4.1. *finerea foarfecei": a) Foarfeca ste fix in mina dvs., chiar cdnd rnigcali ugor vdrful ei cu stinga faa b) ? lnu Deschideg gi inchideEi foarfeca. Verificali care dintre cele uei afirma$i corespunde: 1. n Z. iJ hrna de jos sti nemiEcatd numai c?nd este spriiinitl pe aritdroq h unsul liber, ftri spriiin, lama de ios tI rimine nemcad numai scurt timp in poz4ta ei orizontali; hma de ios a foarfecei rimine nemigcati 3. in timpul hrnsului. Daci sunt corecte afirma$ile L Ei Z, trebuie sA pine cnnd conducerea foarfecei in instmcgiuni Ei pe timp mai ?ndelungat. repetagi exercigiul face ca se c) ReuEigi fdr:i efort si linegi intr-o mini, impreuni, foarfeca Ei pieptenul I da d) Putegi trece lnu fird probleme pieptenul dintr-o mana in cealalta traa e) Cere$ de ? ? llnu instructodui si verifice exercitiul dvs. efectr-rat : 49 -
 36. 36. 1. Sespre ce este verba ? 3 3.Ce instrumente gi dotdri suplirnentare sunt nscesa!.e ? Tunsul pierdut precis al lungimii firelor de par. f I I ! 1. e* nofiuni preliminare sunt necesare ? Cunogtinge a) b) despre: 4 Pozigia m6.inii la tuns: Suvitele de pir piepten de frizerie Clame , Con$nutul subcapitolului anterior; r Cap de exercigiu sau model Foarfecidetuns Deserierea pas eu pas a activiHfii '4.1. Tunsul .pe degete.. care au fosf pieptinate in sus, pentru teiere, se tund,'pe degete,,(v.fig.i); f po4iunile alihrate vor fi nrnse ,nn 4.1.1. Determinarea liniei conducitoarc manao (v.fig.2), pentru ci "pe degete,,pot incomod gi imprecis; c) Inportanla liniei conduc{toare fi Prin determinarea lungimii p{mlui din guvip ce si fie runsi prima, sabiligi linia conducetoare. De ea depinde lungimea pnnrlui coairii intenSonate. tinia conduciltoare este baz, de plbcare a celorlalte linil tunse cloar ta ruru. a) tualr in b) pieptenul 9i foarfeca gi separagi r Suvip inguste de par. Pieptenag guvip perpendicular pe cap gi aEez degetele arjl&itor A miilociu acoto de unae trebuie scurat penil Oinia conducitoare). rrrerrl, . c) Cu degetele ariEtorEi miilociu trnegr E$ia intinse uniform. "t ,nairrli rUol 4.1.2. finema lnstrumsnietor 9t tilerea a) b) Intrcducegi pieptenul inrre degetul mare gi Zon mediaira a miinii stangi. Tineg_l i., fej nn"a s{ nu stinjeneascd tlierea pnruhi. "8" Apucagi foarfeca ln aga fel tn€t sn puegi Uia c ea. c) Teiag perul aflat deasupra degetelor, €t mai aproape de ele. Acest lucru se realizeazi prin mai multe sieri (v.fig.3-4) 4.1.3. Contnuarea lucrulul i) Separag urrnat@rea quvigi in timp ce ateturati pafie a Suvrgei tocmrd scunat€; putEi fi:ra linia conducitoare a urmetoarei tdieturi. b) Taiagi perul de-a lungul liniei conducitoare. 50 -i
 37. 37. c) Continuagi tunzul in modul descris. Verificagi rcperat daca perul esre egal ca lungime de ambele pa4i ale capului- Lucrul acesta il faceli, de ex., prin ridicarea sub aceiagi unghi a po4iunilor de pir corespunzitoare din ambele pa4i ale capului (v.fi9.5). 4.2. Tunsul "in min5" a) Pieptdnali lins po4iunea de p* cea maijoasi din zona cefei. b) Luagi po4iunea intre aretercr gi mijlociu incit v2rfurile frelor sd se inalge ,tn in aga fel minin. c) Altrnecaii cu degetele pdnala linia conducitoare ce determind lungimea p4rului. d) Teia{i ptrul din imediata apropiere a pdrtii inteme a degetelor (v.fig.6); atengie ca gi aici degetele sd fie bine intinse. e) PiepElnag pdrul in direcgia de cedere gi examinagr rezultatul. 4.3. Controlul final Dupi ce ati teminat de tiiat pdrul, mai verificagi ?nci o data rezultatul Ei facegi eyentual corecturi: r impe4ind pdrul perpendicular pe linia separirilot anterioare r gi scu$and prin tiliere ',pe degete" ori 'In mdnerr virfurile ris{rite izolat (v.fi9.7} lilE 51 T
 38. 38. ( S. ' &r*g*!i *e tseh*l* ev$t*{* a) $uvilele de par au fost prea late: I apare o linie de tiiere imprecisi; r pad va avea lungimi inegale. . b) La separirile ulterioare nu se includ fre de pdr provenite din po4iunile anterior reiate: r lirria de taiere nu ra corespunde liniei conducatoare. c) Lungimile firelor de pir nu vor corespunde exact cu cele ale guvilei anterior tunse: I r d) panrt nu a fosr Einut la tiiere in unghi corect fag de czp: I e) apar ohepte" nedorite. Degetele nu au stat suficient intinse: I I f) vor apare iltreptex deraniante. nu apare o linie de uiiere drenpti; apare pericolul renirii. Nu a fost verificata lungimea parului pe lateralele capului: I g) t4ietura perului va avea aspect asimehic. liniei conducito'are nu s-a luat ?n considerare exact lungimea planificati a La determinarea pdrului: f perd va fi prea scurt ori prea lung penau execularea coafurii ulterioare. {i" Sontreriui a) Dupe pieptnnare examinagi vizual daci apar "trepte'r ori goluri in tiierura pnrului. i--l b) da ! nu in locuri diferite ale capului, prin pieptinatul ridicat al quvigelor, daca lu4gimile lor ControlaEi, sunt comparabile. lda, lnu 52 I
 39. 39. 'i. $espr* ce es{e vorba ? I t f Pierdutul fin prin ti.iere orizontali. Pierdut grosier prin Eiere verticale. *. Ge m*giunipre8i:*inar* sr-lnt a) CunoStinte despre: Sabilirea liniei conducitoare. ir*portante ? E ambele subcapitole anterioare; f r b) tipuri fundamentale de coafuri; posibilit{gle de tmpa4ire a pdmlui; Tiietura depinde de dorinla exprimatit de o"plctiv de gradul de pierdut: pierdut nn $.fig.{} = taietura orizonrald Qraduale). Po4iunile sunt tunse perpendicular pe direcgia de cidere; r pierdut grosier (ufig.z) * tdietura verticali. Po4iunile sunt despd4ite prin direri trasate pe coafrre, I . direc[ia de cidere a pirului. S. *e Ensir l.t333*!.1ts gi d*ESr'$ ;.1*****g'* ? I I I I I sugsii&tsilt*re sunt Foarfecil de tuns, piepten Perucd sau cap de exercigiu Clame Sticld cu pulverizaror Trese 4- *esarleree pes €u pe# i. **t$v{t$g$i ? 4,1. Plerdutul prin tiiere orizontali 4.1.1. Lucriri pregititoare a) b) Finali o perucd pe un cap de exercigiu; Umezig panrl Ei pieptnnagl bine; 53 -
 40. 40. 4.1.2. Realizarea ac'tlviti$i a) Ia o distan$ de cca. 2 gur..de redacine efectuaEi o separare a pdrului ?n iurul capului {v.ff9.3} qi prinde$ sus parul retnas. b) Stabilili linia conducdtoare (lungimea parului) prin tiierea "pe degete" ori "in mdni' c) Pentru determinarea liniei conducatoare laterzle luagi ca reper po4iunile de ptu de la capetele cdmpului de pe ceafn deja scurtat. d) Paralel cu prima po4iune de par separa[i o a doua, groasi de cca. 1/2 cm. gi pieptdnagi-o in jos. Ate4ie ca linia conduc4toare sa ramaoa posibil de recunoscut. e) Aduce$ la acelaEi nivel po4iunea de pdr cu linia orienativi (v.fig.4). O Continua;i lucnrl pinn in creEtet. Atenge c:t toate po4iunile de pnr si fie tiiate inr-un unglri egal fag de pielea capului. Jine$ tot parul: I apropiat de cap, dace dorili un pierdut fin (v.fig.5); r ?ndepirtat de cap, daci doriEi un pierdut mai grosier (v.fig.6). g) Verificagi rezultatul separind vertical tot perul, pieptinindu-l in unghi drept fagn dq cap Ei lulndu-l ?are degete. Nu trebuie sil rdsard v2rfuri inlate (v.fi9.7). 4.2. Pledutul ptn tilere pe verticali lmpatgtr perul pe verticali. Pozilia depilratn de pielea capului a po4iunii de pir gi direqia liniei de tiliere detemrinA Sradul de pierdere. 42.1. Exercitiul pe Fuvile ttreEe) . a) Executag pe Suvte tdiertle indicate in fig. &ft ln fiecare caz obgine$ po4iuni pierdute putemic grosiere. b) pir si degetelor in Dupd ftecare uiieturti, lisaEi po4iunea de cada liber, rrivngi[i-o cu vXrfurile direcga de cidere qi stabiligi nivelul pierdutului. 54 @
 41. 41. 55 -
 42. 42. tl ll t' t: 4.2.2. Tunsul pe cap a) In aegtetul unei peruci separagi vertical o po4iune de pnr (v.fi9.12). b) Deteminati nivelul pierdurului prin alinierea intre aratetor Ei degetul miilociu - in acest caz pentnJ un pierdut relativ Putemic' paralel cu pielea capului (v.fi9.{3}. Trrndeli po4iunea rrpe degeterr Ei continua$ tiiatul c) in jurul cA.mpului din cregtet. d) Parcurge$ etapele de lucru din prelungirea po4iunilor [unse, spre contur {v.ff9.{4-15)' fa trecerea de la o etape la ala preluagi cite o parte din perul deia runs, pentru a putea respecta linia e) orientativa. Veriftcali rezuhatele ob$nute pieptilnlnd pnrul in sensuri difcrite (v.fi g.1 6). 56 -
 43. 43. 5. Srog*ll ce trebuie eyitqte a) Po4iunile de par separat€ f b) au fost prea groas€: rczulbtul tundedi apale imprecis. Po4iunile de per nu au fos toate egal ridicate de pe elp: I apar treptef. c) 9a ales gregit I O unghiul porfunii de gr gi Eietura: pierdutul este prea ftn ori prea grosier. Po4iunile de pAr au se conformeztr liniei conduciltoare: I I se pietde sistematizarsa tunsului; se pierde controlul asupra lungimii tilieturii. S. *mffitrof*$ - a) Tunsul este pierduttn toate locurile a$a cum s-a dorit ? traa Daci b) [nu rnutr, stabili$ cauzele gregelilor: Disnra$ conduziile cu instnrctoml d.rn. 57 T -
 44. 44. t. 53 sg:r"* *m *ste vmrha t Tunsul exact de-a lungul unui contur stabilit- 3" *e a) ? n*!ia;e"tfi p:r*Efr*Fnae"* sc.!n{: nc**s*re ? Aceasta tehnici este recomandabil{ umitoarelor tipuri de coafuri debaz6: I Bob, respectiv dubla linie de tundere pe uCarr6u (v.fi g.{ }; fiunte, tiietura I b) rd.ierura rorundd (v.fig.2). Pentru intreaga tunsoaJe are importsn[A numai o linie de aieatrl de-a lungul unui contur stabilit, in aga fel cil toate portiunile de par vor fi taiate rnereu pe aceeagi linie orientativtr (excepgie: fiietura ncarrgu). c) Tiietura vine in principal perpendicular pe d) . direcgia de cidere a pirului. Taierura trebuie si fie ireprogabile, deoarece chiar Ei micile grqeli sar imediat in ochi Ei corecturile ulterioare nu mai sunt posibile. De aceea este foarte importantd pozigia de lucru 3. *e lnstrurnen{e 6i ctct&ri s$me r (v.pa9.342). e) D I I r Sensul de separare Ei senzul tdierii trebuie si fie paralele. Ptrul trebuie impl4it ?n porgiuni foarte subgiri, pentru ca pennanent sd se vadi clar linia orientativ4. slspgEffienger€ fls*es&re ? Cap de exercigiu sau model Foarfeca de tuns Piepten Clame 4. $e**rier** pes su Fl*s * a*eivit&{i 4,1. Tiieturile Bob gi Gan€l Ia un Bob veritabil, cimpul pentru breton rlmine lung ! 4.1.1. Tiierea llniei orientatlve {conducitoare} la ceaf{ a) Pieptinag pnrul in direcgia lui de cddere, acesta a fost qpalat gi gters cu prosopul. b) c) dupi ce lmpreunii cu cliena stabiliti lungimea doriti, mimhnd cu pieptenul gi cu mlna (v.fi9.3). Trasagi o carare mediane prin zona posterioard a capului, pdni.la ceafa. Pjepttnagi pdnrl in faEe Ei daci este necesar, ftragi-I. d) Ia ceafn separagi o porgiune zubgire de pir. . PiepBnagi ped in ios (v.fi9.4). e) Apesagi po4nrnea de par cu mnna, pentru a ob$ae o linie de orientare e:ractn. Tniagi portiunea lipita de ptele. (v,fi9.5). 58 -
 45. 45. la ceafd 4.1.2. Continuarea activitatii Separati urmatoarea po4iuoe a) trl 1 9t p1t * !: (conducdtoare) suUgire incat linia orientativd vizibili' Potrivili ofl"ta d"d.r,,bt se fie clar po4iunea cu linia orientativd {v'fi9'6)' procedati in acelaqi mod cu urnrdtoarele O:It""t O. pa, pana p.rgl,' deasupra urechii (*t'1 1.,,. 't:. ,:. ' .l:: tr :,'. -:.,::.. .l::-.".:. +.t-ff;r'il : r i.. i',, i, li ,:: I _' l 1.,rs {,:e/!+. ::i.-<1.: ::..",:*"Ei #* ---: -& ,:::_- # -.#; I r-:r -:; l 1 I ,S ,ff *l' i:i _-"ffi dln virful capului 4-{.3. Tdierea cimpurilor laterale 9i pe ceafi' de a) in prelungirea ultimei po4iuni ' ..p"t^ti ii ,onu laterale o po4iune subgire' b) in prelungirea liniei orientative a cefei -' i"**f Pa;lin linie clreaptd (v'fts'8)' 59 tiiaqi
 46. 46. c) dela ci;ratr.a mediani la gi parcurgegi etapele de lucnr p2ni Separali noi po4iuni conturul fegei cind alungeli la cdrare. intinzind ugor, tlia$ ftn po4iunile de-a lungul liniei conducitoare' mann" (v-fi9.9). d) Prelucragi identic Ei cealalti parte' e) in tncheiere controlali lungimile ptu$or laterale' gintnd cu ambele miini parul in ios (v'fig"|0)' 4.1.4. Continuarea spne tiietura Gans/n prin Aspectnl CarrC (din frat<rrJL pttrat) se obgine tiierea dreaptd a po4iunii frontale: a) Separaii perul pregatit pentru breton' b) Piepdnagi pirul pe frunte' De comun acord cu clienta gi simuliod cu foarfeca, stabifiti lungimea Si c) formatul bretonului {v.fig'f 1}' Din pirul de pe frunte separa$ o por{iune subgire. O Tn4irtn mlnii po4iunea, tregand ugor qi stabilind asdel Unla conductrtciare (v'fl9'{ 2)' Urmitoarea guvip separali-o atAt de subgire tncit e) linia conducitoare str fievtziblld" Punegi de acord f) Po4iunea cu lini:a orientatirid' ContinuaEi etapele pina cnnd tot pilrul p€ntru breton se Pune de acord cu contud fruntl' 4.2. Tiietura rotundi a) Trasali o cirare mediana din virful capului spre eafa. Daca este necesar' prindegi pdrut' b) Din parta cealalt3, separagi o po4iune de par care incepe deasupra frungii qi merge oblic spre ceaId. c) Pieptana$ po4iunea cu gnjn in sensul cnderii naturale a Pndui (v.fi9.13). 60 *@
 47. 47. O De comun acord cu clienta, ardrdnd cu pieptenul, stabiliti forma de baz6 acoafurii lareral gi la spate (v.ffg,i4). e) Luagi fozrteu in mnnd. punegi-o cam in zona pometelui pe po4iunea de mijlocul cefei (v.fig.lS). pir gi t4iagi-o Avegi acum linia orientativ4 pentru toate celelake gietud. 6l pini la
 48. 48. Separa$ urmftoarea porFune paralel cu prima gi 5. Gregeli ce trebuie avitat€ pieptina;i-o in ios. Po4iunea trebuie si fie a6t de sub[ire, incat fnia canducltoare sn fie bine O a) Phnificarea coafirii a fct vedere la titiene: vizibiln. Amrdali po$unee cu linia orienadr"i f (v.fis.{6). g) insrrficient avuttr in b) Continua$ cu separarea qi tlierea pane lla cerare (v.pag.17). parul va fi taiat prea mult ori prea pu1in. Lungimea plnrlui nu a fost conrveniti erract cu dienta: D frocedai identic p€ partea drcapf. i) Puneti de acord porgunea de pe fnrnte cu pa4ile r c) laterale lucrate. Etapele zunt aceleaqi ca la reiatul cE€nrr ar put€a fi nemulgumit4 de rezultat. Realizarea teieturii pentru sbilirea liniei orienadve decurge imprecis: bretonului pentnr linia Car6 (v.4.1.4-). : nu este posibili o acordare eracti a porgiunii ufm{toare. d) Sensul separerii nu corespunde cu sensul tiiierii: I I li4ia tunsorii nu este exacti; apar goluri in coafuri, ce nu mai pot fi corecEtte. e) Po4iunile de pnr c€ tnebuie puse de acord cu linia odentatid sunt prea gros separate: f I g hnie ori6tati,"tr nu mai poate fi recunoscutii; tl.ierea devine necontrolabili. Nu toate firele de per au fost tdiate pe aceeagi linie orientatM: I nu apar conunrri g) omoin . Po4iunile de prlr sunt inegal ?ntinse cu rnina la tlliere: I apar ntlepbn nedorite. 6. Gentrolul a) Pn4ile laterale au fost acordate exact cu zona cefei ? [da b) Po4iunea I nu fronalt tlienrra gererald ? Tmsoarea vedere al tungimii traa d) in lnu traa c) a fost armonios integra6 planificedi din punct de g al formei ? '. lnu Succesiunea connrrurilor planificerii qda ? [nu e) Discrtati cu instmctorul dvs. reanltatele obginute. 62 -
 49. 49. t. F*spfe ee **** v+rli* d) ? Lungimea de tiiere a maEinii de tuns depiirde de reglarea capului de tundere {v.ft9.3} sau de I Executarea unei treceri continue (filrd utrepten) de degerea capului de tundere, respectiv a unei la p{rul rnai scurt la p{ml mai lung; piese aoori. I Manevrarea corecta a pieptenului. ? {ie l-:.*t!g.rr:i $r-sftrrlic-}l$n* $llrt? i{?}F}*r€xs*€* ? a) Foarfeca de tuns trebuie stdpAnitn cu exactitate (v.pag. b) t qi urm.). Tunsul (pasajul) poate r r t foarfeca de tuns fi executat cu: tv.fig.l) foarfeca de modelat magina de tuns {v.fi9,2) sau prin acgiunea combinatd a acestort!. c) Manevrarea pieptenului este hotiritoare pentru gradatea pasajului. 3. Se instrur$*mte Si d*€&ri $*plin{emtsr€ saf$g f r?**cs*r* ? Cap pentru masai sau cap din lemn pentru peruct, model-barbat f f I t Foarfeci de tuns Magini de tuns Pieptene de tuns PensuH peffiu ceafa 4, **s*.r!et'*# g';*s *is $*s a *$fivitii*ii 4.1. Tunsul (pasaiul) exacutat cu pieptenul 9i foarfeca. 4.1.1. Primul exerciliu praliminal gira cap exerci$u): ie a) Luali foarfeca de tuns in mind; b) in mina cealaka lqagi pieptenul, pe care il Fnett cu din$ in sus. ln funcgie de necesititgi, sunt posiUite mai multe prize ale pieptenului: {v.fts.4-6} 63 -
 50. 50. 4.1.2. Al doilea exErcifiu preliminar (pe capul de exercltiu fnrn pdr) a) Fixati un cap de exerciliu (de masaj Fau penru peruci) la inalgmea de lucru. b) A";eza1i pieptenul culcat, in cel mai indepdrtat punct al cefei {v.Sg,8}. c) Aluneca$ cu dosul pieptenului, pe ceafi, cca. 1 cm. in sus. Apoi rotigi pieptenul cu dantr:ra, reptat, tot mai departe de cap (v.fi9.9). d) Pe masura ce urcaEi, conducegi pieptenul mai oblic e) faga de cap {v.fig.lOh Pune$ iard$i pieptenul la ceafi Si executati acurn exercitiul m2nuind concomitent foarfeca. 4.1.3. Exelcigii pe rnodel a) fuupoia modelului Ei aplecali capul acestuia, uEor, in fagi. A,gezagi-va b) Puneli pieptenul Ei foarfeca pe contuml cefei. c) La ceafa qi h lateralele ei procedali ca la exercigiile anterioare: c) Pune$ foarfeca la nivelul - punegi pieptenul pe cel mai inferior punct ai cefei gi tnia$ pirul ridicat (v.ffg.l1); - alunecag cu dosul pieptenului cca. 1.. cm. in sus, pe ceafi, risucind treptat dantura de la cap di4ilor pieptenului in continuare {v.fi9.12}; - conducegi piepteirul oblic in sus, tdind simultan parul (v.fig.l3). d) Connrrul poate fi prelucrat ulterior folosind gi teind (v.fig.7). d) Conduce[i pieptenul Ei foarfeca in sus, simultan. ln acest timp deschidegi qi hchideg permanenr foarfeca. Lama inferioari a foarfecei trebuie rim2ni permanent paraleld cu linia spatelui si partea cu dintr degi a pieptenului. Pieptenul se va ridica de pe cap mai devreme qi mai abrupt pieptenului. e) lndepanag foarfeca de piepten Qi inroarceti pieptenul cu da*ura ?n ios. Exeanag cu pieptenul o mi;care de pieptdnare in jos. Rotigi pieptenuJ Sr repetati acest exerc{iu pane oftinegi legarea fireasce a tuturor acestor mi€c5ri. 64 - !
 51. 51. 4.2. Eiecutarea pasajului cu magina de tuns 4.2.f . Exedubrea pasaJulul cu lunglme de mare Ia executarea pasaiului cu maqina de tuns se procedeazi in doua faze. Pentnr ca pid sZ nu fie a)- Fregttiti ma{ina de tuns. Folosigi un cap de tiiere prea mult scurtat, trebuie ca mai in€i cu lungimea de tiiere de 1-3 mm. sd fie prelucrat b) Apucali pieptenul de partea cu dingii'deEi. c) AEezati pieptenul cu pa$a cu dinp mri pe cu un cap de tdiere cu lungimea t{ierurii intre 1-3 mm. Apoi se va prelucra conturul. Pentru asta alegegi un cap de tiiiere de 1/2 tllere ceafa qi aga cum am adtat, conducegi-l in sus, - 1/10 mm. rnsucindu-l ugor. ln acelagi dmp, conduceli capul de rniere de-a lungul danturii rnari a pieptenului, in 65 aga fel c4 parul reserit printre ding se fie tiiat.
 52. 52. itl d) Procedagi la fel in stinga gi ?n dreapta cefei il {v.fig,14 -15} si lateral. I il 4.22, Prelucrarea ulterioarl a contururilor p&rulul cu lunglme mici de tiiere li, lj li a) li. i, Luagi maEina de funs Ei pune$'i cap' de tiiere de L/2,7/10 mm. b) l; li Pune$ ?nafara conturului spatele po4iunii cu fini a pieptenului. Conduceli pieptenul intr-o poz{ie mai abrupti fap de cap, ?n timp ce 91ntr i. l) li tii:agi pArul cu maEina. i, ll c) ProcedaEi it la fel in stinga, in dreapta cefei Oi lateral (v.fig.16). lr d) ri indepara6i perigorii fini de pe ceafa finri piepten. plat 5i hdepnragi numai perii cei mai de jos, ferl se in ri l1 '-li acest scop punegi capul de'tundere distrugegi pasajul deja format (v.fi9.17), 'it 5', &eg*ti ce treh*i* *vi€ate ii 5.1, Gregell la pasaiul cu pieptenul glfoarftca a) Foarfeca nu stil pe piepten: I tiiere este nesigure; f pasaiulva fi neregulat. b) PIrul nu a fost pieptinat tn jos dup{ fiecare Uiierb: f lipsegte controlul asupra tilieturii deja eEeclltate. c) Pieptenul nu a fost ridicat la timp de pe cap: r d) Eas{iul va fi prea lung. Pieptenul nu a fost ridicat uniform de pe ftecare porliune a capului: f ?n pnr apai crestituri Ei trepte nedorite. 5.2. Gregeli la pasajul executat cu magina de tuns a) ' Pieptenul nu a fost ginut la inceput zub capul de tdiere, ori a fost linut oblic: I maqina nu va fi controhte gi este posibil sd ia prea mult din lungimea p{rului. 66 I
 53. 53. b) Dannrra pieptenului a fost prea rartr ori prea deasn pentnr zona lucrati: parul nu va putea fi cuprins Ei ridicat suficient. r c) Dantura capului de tundere nu a fost ridicati de pe cap corespunzator pasaiului, in timpul tunderii: I apar trepte in pasaj. d) Ia prelucrarea ulterioari a connrrului, capul de pozilie prea abrupti: tiiere a fost folosit in I pot apare goluri; I se va inrogi pielea; I apare pericolul nnnirii. 6. **rrtr*.tu$ a) Execuurea pasajului decurge neinuerupt Iaa b) fl ? nu Corespunde pasajul cu frizura doritd Daa e) nnu Pasajul conturului este uniform peste tot laa d) lnu Parcurnrl mntunrlui este la fel pe ambele laturi ale capului ? laa c) ? ? flnu Pielsa din zona contunrlui exe inrogitit sau chiar vatemaE ? il da f] nu D Instructorul este mulgumit de cesa ce a$ realizat ? Uda [nu. 67 I
 54. 54. 'X. I $.)*spr:-* ** *:si..c E'dlvb€ c) "e' Rdrirea cliriiatn ori unifomrd a pnrului cu foarfeca de filat, 'astfel ca: - s:i apar; rnulte lungirni diferite ale - si nu fie vizibile trepte in par. ?" C* lr:<+iiue"ei Filarea cu foarfec'ii de tuns, ca 5i cu aparateLe cll pddui; pt-*iilx*lrer'ts jtir'Iti Ii:tfi*.il;;i';:rr,: lamd. rra 3. {:* I i fi clescrisd rr:s l:.' in urmdtoarele doud subcapitole. s"anr*nis $s dst$F"i sq.ipiiffi entare i:.liiflt lle!;iJSS{* 'i Cunogtinge privind: a) Foarfecele de runs dingate (v.fig.l), gi posibilitalile de fiolosire a lor; I I I I I t I foarfeca de filat din[ati fin pe doui pi4i: - recornanclabih in special pentru filarea pirului uscat; - foarfeca pentru filare taie, la o inchidere, c-am o treime din nunlirul firelor de pdr; I foarfeca de nrodelat dinlati pe o parte: - recomanclabiln in special pentru tunsorile tip ,+, pasaj; b) Posibilitalile cle impa4ire a parului in cfu"npud (v.pa9.119). - Ia o inchidere taie cam iumetarc din par; Gradul de ririre al foarfecei cle filat si al celei de Pemci pentru tuns, cu cap de exerci$r-r Pelerini Foarfeci de filat Perie de pir Pieptene de frizerie, piepten cu dinli cleEi Clarne. *,;$c;iel'*s $i*s e€i p,** .a **t!it't,u,igii 4.1. Lucriri prcgetibare r:rodelat: in afartr de tiput foarfecei, gradul de r5.rire este dependent de: a) b) - numirul $i nririmea dindlor, Punegi pelerina. Pieptina[i sau peria{i perul (v.pag.l15). - starea de uzuri a foarfecei. 4.2. lmpirlirea parului irnpargigi pdrul in mai multe cimpuri. Vom pleca explicagiile noa$tre de la urmitoarele cirnpuri: I frontal a 2mnit superioard I partea laterah dreaptzr/ stanga I paltea posterioari drcapta/ stinga I ceafa F. 'tJ .,k9 (v.fis.2). 4.3. Pozifia de lucru mn a) Aqezali-vi in spatele capului cle exercitiu. h) Aplecagi-ve u$or in fagi. I 68 I
 55. 55. 4.4. Separarea primei portiuni 4.6. Agezarca foariecei de filat gl tilerc a) [a a) Puneti foarfeca desctrisd pe porliunea marginea de jos a ctmpului cefei separag o po4iune de par de cca. 5.cm. legime g 1,5 crn. d" pat, oblic pe cararea despl4itoare. Sunt posibile grosime. ambele feluri de ginere a foarfecei (v.fig.4.5). b) Piept{nag guvila ridicind-o de pe pielea capului; c) {inegi quvila cu arittrtorul gi cu degetul miilociu, b) inchideg Ei deschidegi hsagi foarfeca tensionare uniform (v.fi9.3). foarfeca numai o datn gi in po4iirnea de p{r , fdr|a modifica unghiul foarfecei fa1il de cirarea despd4iroare. 4.5. linerea instrumentelor c) Mutagi foarfeca, pentru a doua teieture, paralel cu prima a) in m2na c?re line Euviga puneli pieptenul inrre degetul mare gi arititorul. b) LuaF foarfeca de filat tiieturi, spre vdrful firelor de par (v.fig.6). d) lnchided gi deschideg foarfeca din nou. e) Continuati rnrirea spre virfirri, la aceleagi in cealala mana. disange. 69 -
 56. 56. c) Teierea in unghi drept cu direclia luagimii porliunii: I toate firele de pnr de la o tiienri vor avea aceeagi lungime {v.ftg.{. Accst lucru afertezan ngativ aspectul finat al csafurii. '1'1**:ry € '* f #s, tr 4.7. Pieptinarea porliunii de $rfilate a) b) Tragegi degetr.rl mare din foarfecn Ei Fne! foarfeca in mena flexatit. Luati Ei pieptenul in mane 9i pieptanali Porpunea de Eir. . *-tt': ii d) inchideree repeutit a foarfecei in acelaEi loc: I pId m fi prea muft ririq x aparpauzehpdr. 4.E. Gontinuatea ehPelor in e) Folmirea unei foarfece de modelarein locttl uneia de filat: ! p{d va fi prea Putemic ririt. acelaSi mod cu urmiltmrele porSuni a) Proceda$ b) de pdr de pe cimPul cefei. Ririti restul dmpurilor in urmltoarea succesiune: r I I I I a) Au apdrut pauze nedorite in Ptu? po4iunea cefei lateralele pi4ii posterioare a capului c2mpurile laterale partea suPerioari a caPului ' partea frontali ilda b) Vara$ inapoi pnrul filat din unele portiuni. Este bun gradul de ririre ? Dda 4.9. Pieptinatul Pirului tuns troa piepten cu dingi deqi. d) Instructod fl aa b) Separarea unor po4iuni prea groase: efecnrl filirii nu este uniform. Separarea de po4iuni prea late: lungimea tiietoare tlanei foarfecei este irisufitientd. Aceasttr greEeali lndeamnf, si pozigionagi foarteca nu oblic, ci in unghi drept cu direcgia lungimn porliunii & p.tt 70 t I flnu dv. este de acord'cu rezultatul fl nu Dacd ttnun, de ce ? ! I Dnu c) A$ indepnrtat tot pnrul6iaq cu aiutorul unui piepten cu din$ deEi ? a) Pieptdna$ ori periali pirul arnsb) lndepnrag resnrrile firelor de per ttiate, cu un a) lnu @ ?
 57. 57. 7_ ,$ " cSessre ce este vorba 4. *escrierea pas ? ci.! pas e astlwit5gi$ ffrt Rerirea pdrului prin aqiunea de rdzuire a 4.1. Fllatul pirulul foarfecei de tuns de-a lungul porgunii de pnr, de 4.1.t. Lucriri pregttit'oare la a.l scurb mult virf pina la radndni; Determinarea gradului de rxrire prin puterea a) apasarii pe lamele fsarfecei la trecerea de-a Consolida$ po4iunea cu gir pe partea supedsard a capului-styropor gi pieptenag-o . lungul po4iunii de per. bine. b) impa4{i parul kr doun ctmpuri 3. fie **{?c*sti Sr*i!*ig$sre s€"{ltf iftTp$l€snte ? a) CunoEtinte asupnl efecnrlui filirii trasarea unei egale prin cilriri mediane (v.fig.{}. cu foarfeca de filat (v.subcapitolul anterior); b) Filarea cu foarfecs de tuns se executii preponderent pe pdrul uscat; c) Migcerile de rizuire de-a lungul porgunii de par au loc de la virf spre redfcina fuelor; d) Lunginnea miEc:rii de riizuire-tiiere a foadecei deterfldna cantitatea gi zona filati; e) Prin inchiderea mai ugmrn ori r.nai tare a foarfecei se produce o presiune pe po4iunea de pdr, care determini gradul dg rlrire. 3. Ce ins€r*rn*mte gi seJftt Ft*ses*F* ? dat*rl $$pf;ffierxtare I Capp€ruce sau capstFopor cu zuport gi materiale de fixare (stifturi de montare ori cuie) r I I MeEi-pilrde exercifu 4.1.2. Filarea Foarfecn de runs Pieptene de runs/ pieptene de frizerie a) A5ezagi-vn pe partea sfeogd a capului de orercigiu. b) in cimpul dia stinga al megei separagi la capetul de sus d cerrrii medii o po4iune de per de cca. 3/1cr:rr. Pieptdnag po4iunea dinspre cap spre dv. d Jinegi po4iunea cu degetele artrutror Si mijlociu, rcspectiv cu arittiitorul gi degenrl mare al miinii s6ngt intinse de €rfuri {v.fig.2€}. 7L -
 58. 58. i d a ,h i I .i j I I I rlTIE d) Pune$ foarfeca semidesdrisn p lateralzportiunii de ptq vnrirl foarfecei indict fruntea (v.fig.a)de la degerele care gin $uvip $ pnnlla cap, de;a lungul portrunii, conduce$ lamele e) lncepind fqarfecei cu migceri de t?iiere-rizuire; in timpul acestei aqiuni int lriti p4in apnsarea pe lamele foarfecei. Firele de pdr scurtate vor'fi impinse spre niddcint gi se umfltr calz tayx (v.fi9.5). O RepetaEi migcarea de rilzrrire a foarfecei, pdni cand in m6na s$ngi avegi numai pnrul tniat {v.fi9.6}. 72 il
 59. 59. g) PiepBna$ temeinic po4iunea de pdr sub$atil qi b) Apucagi bine po4iunea proceeg corespunztrtor or po4iunile din dreapu gi de ios. Atenlie, sn gr apap, incepind de la degetg pilrul rurtArapoi (v.fi9.9). c) Pdnrl gnut in manf va fi filat cu miscad scune de nu fila$ in mod tiiere - rearire (v.fig,fo). d) Pieptenaf porFunea; p{ml anterior tapat inapoi se integreaz{ h Amegul porFunii impreurd cu pdml filat. diferit fiecare portiune. 4,2. Filarea scurti a vlrfurilor Ia acest exerci$u parul tr,ebuie se fie scurtat prin fflare cu cca.5 cm. Plnrl nu na fi filat pe po4iunea dintre varf Si redecinn. Puneg foarteca semideschist la disenEa doritn {v.fi9.7} gi filati cu migcari scurte, accentulnd totodag apasarea pe lamele foarfecei. @ b) Repea$ migcede scurte de ttriere - rlzuire pin{ cind parul este la lungimea dorig. c) Pieptnnali po4iunea. Face$ o compara$e cu portiunea deturaH pentru a vedea daca parul a fost scurtat 5 cm prin filare. d) ProcedaEi similar la ftlarea scurti a celodalte po4iuni de pdr. 4.3. Filarea p5rului tapatlnapoi g- *fff fehnica acs$ta iEi gesegte aplicare cind avegi de-a face cu o po4iune prea tare subgiate (v.fig.S). -: a) gfletr po4iunea in modul dela atdtztin znna lungimii.dorite; 73 - r*.
 60. 60. ii lr l' g. &r*g*ii ** *r*'l'*rii* a) Po4iunile I 6.2. Filatul scurt al virftrrilor ccuitel* de pnr separate au fost prea nu este posibil fflatul mari: pir de !e iumatatea filaF de par scurtate cu cel pugin 5 cm., fdni ca pdrul si fie Au fost toate firele de uniform. subgiat b) Po4iunea de in lungimea lui I Oa pir nu a fost'linuti suficient de Ll ? nu intinse: r 6.3. Fila*ul pirului tapatinapoi pnrul nu poate fi filat. c) Foarfeca nu a fost suficient 4eschise, r ea nu poate cuprinde bine po4iunea de par; I po4iunea pe lamete-pnrghii nu poate fi precis reglat{. d) presiunea pe lamele foarfecei nu a fost rntuiti uniform nda b) in ? nnu Supunegi rezultatul activiti[ii dr'. controlului instructorului, in privinga cdror aqiuni aces'ta nu tiiere-rizuire r parul nu va fi suficieat subfiat. timpul migcdrilor de e) a) Virfurile prea mult subqiate au fosr tapate inapoi corect, iar virfurile $nute in mini au fost filate a fost mulpmit ? Presiunea pe lamele foarfecei este prea mare: r pdrul va fi prea putemic subliaq a aW goluri. O La filatul de scurtare f<rafeca nu a fost puse la lungimea doritd a pimluir f c) Din ce motiv rezultatul perul va fi prea lung sau prea scurt. $ Ia filanrl de scurtare foarfeca a fost dusd cu mi€ceri ample de rgzuire de.a lungul po4iunii de pdrt r plrul va fi nu numai sortat gi filat la virfuri, ci va fi Ei puternic subiiat. #, **ntrsftxi 6.1. Fllatul pirului a) firi a-l scuila mult Separa$ o Euvili lngusti 9i piepEnati-o u5or. Repartizarea varfurilor gi subgierea progresivi spre vArf au efecnrl de filare uniformt traa b) ? [nu Pieptina{i parul filat ca la tapat, spre cap. A fost parul subgat uniform nda' ? Dnu 74 I nu este satisfdcitor ?
 61. 61. w** ? E linerea gi nrinuirea corecti a diferitelor aparate cu lan:i. E DeJerminarea gradului de subgiere prin presiunea exercitate de aparat pe pir. ?" ** a) Aparatele cu larnd destinate sub[ierii p{rului sunt denumite $i aparare de filat. b) CunogtinEe despre aparatele uzuale de filat: **1ir-rf;t ,-;.:';'i;1.r1.,1-rir'i:, ::ii.:r],i: :r::**::.1:li-rI* ? t apararele simple au pe ambele pirti plate ale lamei de ras o pldcugi dingau ca pieptenul; E aparatele de modelare au dantura numai pe o parre {v.ft9.1}. Pentru filat trebuie ca pa$ea dinptd sd fie a$ezatd pe pdr {v.fig.Z}. Pentru scurrarea pdrului se foloseqte partea plati a aparatului de rnodelare. f cugitele cu lami, denumite qi sifter, au construclia briciurilor de ras. filatul cu ele poate fi folosit un piepten, ca cum s-ar lucra cu un modelator (v.fig.3). La Ei c) La filatul cu aparatele cu lami, pdrul aebuie s6 fie ud. d) Pentru lucd cu aparafele cu lamd sunt necesare rame ascu$te: I I e) pentru a se evita srnulgerea fuelor; raierura sd fie curati. Ia filarul cu aparatele cu lami existd posibilitarea de a influenla ciderea p{rului. 3. fi * sf,3}?g I I I I il* g**_cylt* l1{& * t?#*#s*t-g ? i r{r;J,* _r1 * l :.1 ;;9i*.rrjr lrarr* Cap de exerciliu Meqe de exercigiu de cca. 3/j c:ln. Aparat de ftlat, aici modelator Piepten de frizerie, piepten de coafat. TII
 62. 62. r 4. Descriefea pas $i ;es : ';:;:! 'iia-i'; 4.1, Fllatul lunglmii firelor de pir 4.'1.{. Luerlri plegititoare a) Consolidali o mese de exerciliu pe partea dreaptt a capului de exerc$iu. b) Umezifi parul $ pieptitnagi-l bine. c) Separali o $uvilt subgire de per ln partea de jos a megei. 4.2.1. ilanevrarea modelato,rulul a) Pieptana$ Suvita incepind dinspre cap $ $ne1i-o lntre degetul mare gi ardUttonrl mainii sting. b) Puneli aparanrl de modelat la cca. 5 crn de pielea capului. Aparatul trebuie sd ffe crr Vartea dinpta orientau spre pir (v.fig.a). c) Trage$ aparatul, au mi$ceri scurte, de-a lungul pirului, spre vnrfurl (v.ff9.5). d) Separali Suvita uff itoare. Proced4i identic la filaftl suvilelor urmittoare. Apoi mai piepeinali o datd tot parul Ei bsag-l aga crxn cade el. 4.2. Filatul ln zona ridicinii Scopul ac€stui fflat esre formarea po4lunilor de coafure care trebuie sit se ridice pe cap. 4.2.1. Luerirl pregittoare a) Fixagi o altn megi de exerciliu pe partea stiingn a capului de eercigiu. b) Urnezi$ perul, pieptnnali-l bine Oi tupa4i$ pa$ea de ios. 4.22. llanevratoa modslatorului t) Pieptenag porgunea dinspre cap gi linEi-o ctr degetul mare qi cu ardEttonrl mainii s6ngi; b) Pune$ modelatorul cu paftea dinFg in apropierea pielii capului, pentru a obgne pilr de spiiin cat mai scurq 76 -
 63. 63. c) Rot$ u$or tdi$ul spre per qi presind ugor filaEi numai 3 pXnl la 5 crn. spre mijloCul lungimii pirului; d) e) incetali presarea Ei ridicali aparatul de filat; Piepunati parul Ei filaEi urm?itoarele po4iuni de pir in acelaqi mod (v.fig.6); 0 in final, pieptanati toatd po4iunea de exerci{iu Ei ldsa{i pdrul si cadd normal; g) Comparagi modul in qare cade pirul la cele doud piese de exerciliu (v.fi9.7). ffi 4.2.3. Filatul din apropierea ridicinilor spre pielea capului Pentru ttrierea pdrului de sprijin este posibili urm.atoarea modificare: a) Pieptnna$ po4iunea de aEezagi 45 rfi,$;i. , E1: l ), Jrffi.*. ::/.:l ' aparatul de filat cu partea dingatn la cca. crrt. de pielea capului, pe partea de jos a po4iunii (v.fig.8). r:,SPPt.- ' pdr depdrtata de cap Ei b) ' Cu miEciri de tdiere scurte Ei u;oare filali p2nn aproape de pielea capului^ 4.3. Scurtarea perului in zona virfurilor ffi a) Pieptinafi quviga oblic in jos Ei gneg-o dep{rratd de cap. b) c) .i 1! ii i' :l: l ,: { .: :| :l ' j Jinegi aparatul de filat in aEa fel dintaH si fie in sus. Punegi aparatul oblic deazupra degetelor Ei Uiati inclt placa firele cu o miqcare scurti oblic pe €uvi[i (v.fig.9), l : Pentru aceast t eape este foarte indicat gi sifter-ul, : .. ftrd anexa-piepten. :& 't-ir: :: -: -*; 4.4. Filatul in zona vdrfurilor Pentru acea$e lucrare in zona vdrfurilor alegegi aceeagi tehnicd aplicati Ei la filarea (v.pct. 4.1.). ffi in lungul firelor
 64. 64. S. Gregellse ire&:uie evitat* 6. Ss*'trsiul a) Modelatoml a fost condus a) Pdrul a fost suficient de ud pentru a permite o pe Euvile presind prea putemic: b) tiiere dirijati r i---I panrl va fi prea mult subgiat. 'J Cla Aparanrl modelator a fost folosit la filat cu pattea LJ laa nU i, llnu va fi tiiat prea mult par (in unele situalii chiar ror pirul). c) ? b) lanna a fost suficient de ascugri netedi: I , c) Lungimile Ei virfurile po4iunii de p{r au fost uniform filate ? Tdiatul pnrului de sprijin a fost flcut rI fl aa prea nu aprsape de contururi, de cirare ori creEtet: I mai tirziu pdrul de sprijin va iegi din coafura; d) Comparagi rezultatele activitigilor de la pct. 4.L. gi 4.2. PdruI de sprijin ocupe un volum sensibil d) pirului in zona vlrfirrilor, aparatul modelator a fost ledreput spre mesa cu partea La scurtasa mai mare in zona ridncinilor ? laa Inu Repartizarea pin:lui de spriiin este uniformi dintard: I €rfurile nu por fi tiiate e) oblic pe meEn. e) ll ca fl ? nu La filatul de la adncine pe lungimea firului, aparatuI modelator a fost utilizat cu partea Ia netedd: zuplimentar prea mult pir? . a va ff prea rnult ptu prea scurq I ?ntreaga Suvite poate fi tniatA. scurtarea ll aa 78 - pimlui tn zona v2rfi.rrilor tl nu a fost Rlat
 65. 65. '!, S*spre ee ests v*rba ? 2. Ge no$iun6 pneliltrlnac'e sunt I imp*rt*nte Cunogtinge despre: Tbnsul gi formarea cu briciul a) - pentru a ob$ne contururi moi gi line; ? constnrc$a gi mAnuirea briciului (v.pqg.75); - perfnr a aduce o undi de lejeritate in ptu b) {v.ftg.1-2}. tehnicile de filare gi nrndere cu aparatele cu larni (v.fig.76); pir vor fi filate de la ridicini sau de la L-2 cm. de ea, pdni la virfiui. ?n esenp, pdd poate sa remtnd la lungimea lui c) filaul pe lungime: firele de anterioari, dar poate fi gi scurtat, mai mult sau mai pugn; d) filatul vdrfurilor: aici se fileazA numai ln zona virfrrrilor pdrului, farit sa fie subgate lungimile firelor. $i aici se poate sctrrta mai mult sau mai Putin; e) filatul pierdut: la a5ezarea briciului p€ o parte a passe-ului se ob$ne o filare pierduti, ftri o subgiere insemnati. Tunsul cu briciul este indicat p€ntru hnsorile h&bitqti putemic gi de damn. Pentnr a nu subgia piea pild, la dame se efecnreaztr mei pulin un filat al lungimilo4 mult mai des se executit un filat al vlrfurilor, mai ales la peflrl de acoperire. in acest zubcapitol va fi descris un scarrtat cu briciul pertru un Hrbat. $" Ce irrstr&cne$t* gi d*t*rl suplirne*ltar* sril?c &ecegaF€ ? I I Brici Foarfeca de tuns (dacd trrebuie hiatecorecturi minore ale lungimilor, ori daci trebuie finisat " cootud la ureche ori la ceafr) I Pieptene deftiz,(y/ie/ pieptene de hrns I Clame 79 -
 66. 66. t* 4" Descrierea pas Gu pas a aetivite$i 4.1. Lucr{d pregetitoarc Pirul modelului trebuie sn fie spnlat gi ud. a) Trasali o cerare in cnrce; b) Daci este necesar, fixaEi zus c?mpurile din faledreapa Ei s€ng. 4.2. Formarea pirului de la ceaf?i gi din zona posterloar5 a capului din clmpul stiing posterior +) in paaea stanCe a cefei, paralel cu conturul inferior aI parului, sePara$ o porliune de pdr de cca. 2 crn. grosime. Restul pidui piepHnagi-l lateral (v.fi9.3). b) tuali po4iunea pieptdnati aretetor gi miilociu ale neted intre degetele miinii sdngi, care steu garalel cu linia de separare. c) Lua-gi in mann briciul, a€a cum ati invdtat la ras (v.pag. 100) (v.fi9.4). d) dreapt4 a por[iunii gi Aiagi pErul cu migctri scurte in directia urechii, Punegi briciul pe partea e) vi apropiali (v.fig,s). Paralel cu prima po4iune, segarali a doua po4iune. Scurta$ aceastt porliune in acelagi mod, avXnd in vedere lungimea pe care de care intenlionagi sd o Lisagi pnrului. O Formali po4iunile unnttoare prin filarut vhrh.rrilor. La determinarea tungimii p?trului, luagi totdeauna ct reper po4iunea anterior (v,flg.61. tiiati rj :, .t :l i I i I Ii il il 80 . t: :, , ll LII -

×