Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 29 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a презентация (20)

презентация

 1. 1. ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ Специализация “Съвременни информационни и комуникационни технологии в учебниая процес” ДИПЛОМНА РАБОТА ТЕМА: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ТЕСТОВЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ РАЗДЕЛ”ТЕКСТООБРАБОТКА” И РАЗДЕЛ „КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА” В 5 КЛАС Консултант: Разработил: гл. ас. Ангел Славчев Цвета Кънева Учител по информатика и математика СОУ”Отец Паисий” гр. Стамболийски
 2. 2. Съдържание  Увод  Теоретични основи на понятието тест  Типология на тестовите въпроси и задачи по информационни технологии според целите на обучението и учебното съдържание  Програма за разработване на тестове  Резултати от изследването и техният анализ  Изводи  Заключение  Използвана литература  Приложения
 3. 3. С тази разработка насочвам вниманието си към проблема как използването на електронните тестове по информационни технологии ще доведат до повишаване на познавателната активност на учениците от 5 клас от раздел „Текстообработка” и „Компютърна графика”.
 4. 4. Предмет на изследването: Възможностите на ЕТ за проверка и оценка на знанията и повишаване на познавателната активност на учениците от 5 клас по ИТ от раздел „Текстообработка” и ”Компютърна графика”.
 5. 5. Обект на изследването: Обект на изследването са знанията на учениците по ИТ от раздел „Текстообработка” и ”Компютърна графика” 5 клас чрез използване на електронни тестове.
 6. 6. Цел: Да се разработят електронни тестове и да се проучи до каква степен те допринасят за повишаване качеството на обучение по ИТ от раздел „Текстообработка” и ”Компютърна графика” 5 клас.
 7. 7. Задачи: • Теоретично изследване на дидактическите възможности на ЕТ за проверка и оценка на знанията . • Създаване на методически варианти на ЕТ . • Анализ на резултатите.
 8. 8. Хипотеза: Ако се използват ЕТ като метод за проверка и оценка на знанията по ИТ от раздел „Текстообработка” и ”Компютърна графика” 5 клас , то се очаква да се повиши качеството на обучение по ИТ 5 клас.
 9. 9. Методика на изследването: 2. Педагогически експеримент 4. Педагогическо наблюдение. 6. Анкета 8. Статистически методи за обработка на резултатите
 10. 10. Критерии и показатели 1. Проверка на знанията за създаване и обработка на графични изображения на база ДОИ за 5 клас по ИТ.  Знание  Разбиране  Приложение 2. Проверка на знанията за работа с компютърна текстообработка-въвеждане, редактиране, форматиране на текст, на база ДОИ за 5 клас по ИТ.  Знание  Разбиране  Приложение
 11. 11. Методически варианти Електронни тестове подготвени с помощта на програмата HotPotatoes. ЕТ-текстоообработка ЕТ-компютърна графика
 12. 12. Положителни характеристики на електронния тест 2. Иновационна среда-не се провеждат в класната стая, а в компютърния кабинет, което предполага повишен интерес и емоционална познавателна активност, което от своя страна води и до по-голяма мотивация на учениците. 2. Информационните технологии дават възможност за изработване на атрактивни и онагледени за малките ученици шаблони на тестови карти. 3. Индивидуализация и диференцирано обучение Създаването от преподавателя, или от екип на банка от тестови карти, позволява на децата, изпитващи затруднения, или такива под средното равнище, да се предоставят за решаване тестове с по-ниска степен на трудност, което да намали емоционалните притеснения, породени от несправянето със книжните стандартни за всички ученици тестове.
 13. 13. 4. Вариативност и икономичност. Технологията на изработване и възможностите на информационните системи предполагат направата на различни варианти на едни и същи по степен на трудност на задачите тестове. Инсталирани на компютър, те не се нуждаят от принтиране, разход на време и консумативи, както е при стандартните тестове. 5. Мобилност. Съвременните технологии дават възможност банката с тестове да бъде преносима с електронен носител или с достъпността до Интернет да бъде пращана, получавана, по електронна поща за секунди. Необходимо е наличието на компютър и връзка с Интернет. 6. Пробация. Посочената мобилност предполага възможността за Пробация на тестове със сходни задачи, изпратена на е-mail адреса на ученика.У дома, отваряйки електронната си поща, той може да се опита да реши задачите(да направи пробация на предстоящото тестово изпитване), а защо не вече решения тест да изпрати на преподавателя на неговия електронен адрес. Данните показват, че вече много малко са децата, които нямат домашен компютър, а тези, които разполагат с такъв, са наясно с Интернет-сърфирането и игрите, скайпа и електронната поща.
 14. 14. 7. Родителски контрол и помощ. Пробация на електронния тест у дома, ще даде възможност на родителя да упражни от своя страна контрол върху подготовката на детето си, да му окаже помощ, или заедно да потърсят такава било в интернет, или при среща с преподавателя. 8. Дистанционно обучение. Възможностите на съвременните информационни и комуникационни технологии позволяват преподавателските колективи да публикуват на сайта на учебното заведение банка с примерни тестове. Пробация им у дома изпълнява функцията на дистанционно обучение. 9. Унификация, стандартизация, уникалност. Електронните тестове за входно, междинно и изходно нива, добре премерени като трудност и обем дават възможност за тяхното унифициране и стандартизиране т.е. приложимостта им при техническа възможност да бъдат проведени за паралелките от едно училище в рамките на една дата, както и за населеното място, или регион. Уникалността като характеристика е свързана с подготовката, квалификацията и педагогическо майсторство на учителя или на екипа, изработил съответния тест(банка от тестове). Би трябвало да има закон за авторски права на произведените от преподавателите продукти, за да се стимулира и презентира тази им дейност.
 15. 15. 10. Интернет-олимпиада, унификацията на тестовите карти или набор от задачи позволяват провеждане на общокласно, училищно, регионално национално и защо не на международно математическо състезание-он лайн. 11. Принцип на отложения успех. Когато теста бъде реализиран в училище, учителят изтегля на преносим електронен носител(дискета, CD, или флаш памет) тестовете на учениците, проверява ги и изпраща по електронен път резултата на всеки ученик. Ученикът ще проверява, без да знае кога ще получи и разбере своята оценка. Така ученикът ще разбере, че успехът и оценката не винаги се получават на момента, че трябва да се проявява търпимост. 12. Обучаваща и развиваща функция. По време на решаването на теста, ученикът едновременно със знанията по информационни технологии, затвърдява и а уменията си за работа с компютър, клавиатура на същия. Осъществяват се междупредметни връзки с българския език, изобразителното изкуство /онагледяването с подходящи картинки/ и информационните технологии и др.
 16. 16. Резултати от изследването и техния анализ Изследването се проведе в СОУ”Отец Паисий”, гр. Стамболийски с група от 12 ученика от 5б клас(класът се състои от 24 ученика и е разделен на две групи). В началото на обученито си по информационни технологии учениците стартират с изучаването на модула “Компютърни системи”, след изучаването на който те успешно могат да стартират и приключват работа с компютърната система, да зареждат и затварят компютърни програми, оразмеряват и преместват прозорците, в които се зареждат програмите, преключват между няколко огворени прозорци на екрана т.е те притежават нужните знания и умения да участват в експеримента. Училището разполага с два компютърни кабинета. В този, в който се проведе изследването има 12 компютъра, на които е инсталирана графичната потребителска среда Windows XP. Предварително бяха подготвени нужните папки, файлове, материали. След изучаването на раздел „Компютърна графика” се проведе контрол назнанията под формата на два теста – единият в книжен вариант, другият в електронен вариант, последният подготвен с помощта на програмата HotPotatoes.
 17. 17. В началото на критерии за оценка на учебните постижения, приех два съдържателни критерия: Първи критерии – създаване на графични изображения. Втори критерии – обработка на графични изображения.
 18. 18. Статистическите данни на всяка задача по всеки от критериите в матрицата на Тейлър са дадени в следващите таблици. Техният анализ разкрива по-цялостно и реално постиженията на учениците справили се с конкретната задача.
 19. 19. За описателния анализ на резултатите от тестовете е използвана таблица на относителните честоти в проценти /%/. Те позволяват сравняване на резултатите на учениците от двата теста по задачи. От Таблица5 ясно се вижда, че процента на учениците покрили критериите от електронните тестове е по-висок в сравнение с този от тестовите в книжен вариант. Това се дължи на факта до голяма степен на факта, че при електронните тестове имаме брой опити при отговор на въпрос, имаме подсказване и по този начин ученикът достига до верния отговор.
 20. 20. С цел изследване резултатите от двата теста са намерени числовите характеристики на средният успех, които са представени в Таблица6: От таблицата се вижда, че средният успех от електронния тест е по-висок, а вариативността на данните е по-малка. Това показва ,че хипотезата е вярна т.е електронните тестове допринасят за повишаване качеството на обучение по информационни технологии в 5 клас.
 21. 21. За по-голямя достоверност ще направим и t –тест за две зависими извадки. Нулевата хипотеза е, че неизвестната средна разлика в генералната съвкупност (Δ) е нула, т.е. няма статистическа значима разлика между резултатите от двата теста. Алтернативната хипотеза е, че резултатите от електронните тестове са по-високи от тези на книжните тестове. Н0: 0=Δ Н1: 0<Δ Нека с Di да означим разликите от резултатите между двата теста. Тогава средната разлика може да се намери като средноаритметична величина по формулата:
 22. 22. Оценката на стандартното отклонение се намира по формулата: Сравняваме пресметната стойност за tobs и „критична” стойност tα,df. Нулевата хипотеза се отхвърля защото |tobs | > 1,796. Това означава, че разликата в резултатите между двата теста може да се счита за статистически значима, т.е. със степен на надеждност 95 % можем да твърдим, че въвеждането на електронните тестове е оказала нарастващо влияние върху качетвото на обучение в 5 клас по информационни технологии.
 23. 23. На практика тестът, провеждан на компютър, може да се разглежда като съвкупност от текст, таблици, графични изображения, мултимедия. В този смисъл той е много по-атрактивен и значително се различава от тестът поднесен на книжен носител. Това е една от причините учениците да подходят с огромен интерес към неговото решаване. За тях тестът е много повече от презентация или сайт – най-вече защото това е начин да получат безпристрастна оценка, както и да участват активно в процеса на обучение, без да бъдат пренебрегнати или подценявани. Дори най-слабите ученици с интерес решаваха тестовете, защото по време на работа ако желаеш получаваш помощ под формата на указания, подсещания, изясняване.
 24. 24. След тестовете се проведе анкета. От проведената анкета направих следните констатации: Всички ученици притежават собствен компютър и имат постоянен достъп до интернет. Учениците за първи път са оценявани, чрез електронни тестове, но независимо от това лесно се ориентират при решаването им. Учениците смятат,че електронните тестове им помагат по-лесно да отговарят на въпросите, защото имат право на няколко опита и подсказване. Учениците предпочитат да бъдат изпитвани, чрез електронни тестове. Електронните тестове повишават познавателната им активност, защото за много от отговорите има пояснение.
 25. 25. ИЗВОДИ  Интегрирането на електронните тестове като метод за проверка и оценка, води до повишаване ефективността на обучението.  Електронните тестове стимулират, завишавта и подбуждат интереса на учениците за учене и успех. Това се демонстрира с техният завишен интерес да търсят и решават все повече и повече електронни тестове.  Електронните тестове имат обучаваща и развиваща функция. По време на решаване на теста учениците едновременно с решаването, затвърждават и уменията си за работа с компютърната система – клавиатура, мишка, дискови устройства.

×