EU2020 - National and Regional Dimensions

Hristian Daskalov
Hristian DaskalovDreamer @ OpenSourceUni.Org
1
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ Какво е НПСС?

 •  Националното представителство на студентските съвети в Република България е
   учредено през месец март 2000 г. и е единственият законоустановен национален
   орган за защита на общите права и интереси на студентите и докторантите.
 •  Общото събрание на организацията се състои от делегирани представители на
   студентските съвети от всички 51 висши училища в България.
 •  Институционален партньор на Министерството на образованието, младежта и науката
   по политиките в сферата на учебната и научната дейност.
 •  Целта на организацията е позицията на студентската общност да бъде заявявана и
   представлявана ясно и категорично чрез различните форми на дебат в академичните
   среди и обществото по проблемите на висшето образование и неговото развитие.


                                                  2
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ Дейност на организацията

 •  Организира и партнира при провеждането на най-големите научни, академични,
   спортни и творчески изяви сред студентите:
                                                  3
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ
                       Висше
                       училище
      Студент                             Частен сектор      4
У
             Предприе-
             мачество
                         Развитие на наука и
    Електронно
                Трансфе      технологизация
                 р на
     обучение        знание
                                  Регионале
                Иновационни клъстъри и        н фокус
       Продъл-
                   регионална
       жаващо
                  специализация
       обучени
         е

            Стажове и
Компетенции       практики            Иновации
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ Възможности за сътрудничество

 •  НПСС може да бъде ваш партньор при:

 -  Всякакви кампании за студентски и ученически стажове и практики по места;
 -  Популяризация на конкурси, национални изложения и конференции;
 -  Развитие на дългосрочни кампании и инициативи в академичния сектор;
 -  Реализацията на проекти за развитие на връзката между бизнеса и висшето
   образование.


                                                  6
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ   Развитие на либералното образование в България – инструмент
   за овладяване на ключови компетенции в образователния процес

        • Либералното образование е
        образователен подход, който
       развива както личния и социален
         капацитет на всеки ученик и
          студент, така и неговата
          социална ангажираност и
            активно гражданство.

                                                  7
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ
 Защо е необходимо либералното образование?

    “Без значение от учебната
    специалност, това което е
     важно за кариерния успех е
    развитието на широк набор
     от личностни и социални
           компетенции.”

                                                  8
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ Средата днес – повече умения + повече отговорности
  •   91% от работодателите казват, че “искат от служителите си да поемат
    повече отговорности и да използват по-широк набор от умения, отколкото в
    миналото.
  •  90% от работодателите казват, че техните “служители се очаква да работят
    по-здраво от преди във връзка със взаимодействието с други отдели и звена”.
  •  88% oт работодателите казват, че “предизвикателствата, пред които се
    изправят служителите са по-сложни от когато и да било преди в миналото.”
  •  88% от работодателите се съгласяват, че “за да успеят в техните компании,
    служителите се нуждаят от по-високи нива на обучение и знание от преди”.

                                                  9
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ
                                                  10
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ
                                                  11
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ   Процент на запитаните работодатели, които казват, че
   университетите трябва да обърнат повече внимание на
   резултата от обучението по повод:

       Критично мислене и аналитични умения                 81%
       Приложност на знанието в реална среда                79%
          Етика във вземането на решения                 75%
     Междуличностни умения (емоц. Интелигентност)               67%
       Демократично гражданство (активност и                52%
            застъпничество)
                                                  12
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ   Либералното образование се прилага като образователен
   подход чрез:

 •  1. Определяне на необходими за страната ключови компетенции и развитието
   им в учебния процес;
 •  2. Разработване и прилагане на учебни практики и форми с висока добавена
   стойност;
 •  3. Достоверна оценка на това, което е изучено и това, което е усвоено като
   компетенции; (измерители за отправната точка, междинни те цели, крайни те
   цели)
 •  4. Достъп до високо качество без социални и др. бариери.
                                                  13
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ    Какво следва да се реализира?
 •  Анализ на средата—изследване на обществените нагласи (ученици,
   студенти, академия, бизнес) за необходимостта и формите на приложение на
   принципите на либералното образование в България.

 •  Публична кампания — промотиране на концепцията за либералното
   образование и стартиране на проект за академични реформи за прилагане на модела
   за развитие на ключовите компетенции.

 •  Инициативи по училища и университети — работа в мрежа, споделяне на
   опит, логистична и морална подкрепа за успешните практики по места за
   повишаване на ученическото/студентското включване.
                                                  14
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ
               ВЪПРОСИ,
               МНЕНИЯ,
               КОМЕНТАРИ?


                                                  15
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ
               Какво за вас означава
               “стратегия”?                                                  16
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ
                                                  17
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ
                     Европа 2020
  „Европа 2020“ е стратегията на ЕС за
  растеж през следващото десетилетие.
  В условията на един променящ се свят
                      в действие
  ние искаме ЕС да стане интелигентна,
  устойчива и приобщаваща икономика.
  Тези три взаимно подкрепящи се
  приоритета трябва да помогнат на ЕС
  и държавите-членки да постигнат
  високи нива на заетост, производи-
  телност и социално единство.                                  18
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ От локалното към глобалното

 •  Подобни проекти като този за развитието на либерално образование в
   България представляват същинската стратегия“Европа 2020” в действие:

    •  Те спомагат за изпълнението на целите на ЕС, разписани в стратегията.
                                                  19
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ   • 1. Трудова заетост
     – работа за 75 % от хората на възраст между 20 и 64 години;
   • 2. НИРД и иновации
     – инвестиране на 3 % от БВП на ЕС (публичен и частен сектор взети заедно;
   • 3. Климатични промени и енергия
     – намаляване на емисиите на парникови газове с 20 %;
     – добиване на 20 % от енергията от възобновяеми енергийни източници;
     – увеличаване на енергийната ефективност с 20 % ;
   • 4. Образование
     – намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 10 %;
     – поне 40 % от 30-34-годишните със завършено висше образование;
   • 5. Бедност и социално изключване
     – поне 20 милиона по-малко бедни или застрашени от бедност и социално изключване.
                                                  20
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ От локалното към глобалното

 •  Подобни проекти като този за развитието на либерално образование в
   България представляват същинската стратегия“Европа 2020” в действие:

    •  Те спомагат за изпълнението на целите на ЕС, разписани в стратегията.
    •  Те решават предизвикателствата, стоящи пред ЕС.
                                                  21
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ
  •  Структурни слабости в рамките на ЕС;
  •  Глобални предизвикателства;
  •  Финансова и икономическа криза;
  •  Демографски предизвикателства;
  •  Ограничен потенциал за икономически растеж.
                                                  22
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ От локалното към глобалното

 •  Подобни проекти като този за развитието на либерално образование в
   България представляват същинската стратегия“Европа 2020” в действие:

    •  Те спомагат за изпълнението на целите на ЕС.
    •  Те решават предизвикателствата, стоящи пред ЕС.
    •  Те отговарят на приоритетите за развитие и растеж на ЕС.                                                  23
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ
 • Растеж, основан на знанието, устойчивостта и приобщаването.

    –  Растежът на знанието означава насърчаване на образованието, иновациите и дигиталното
      общество.
    –  За целите на устойчивия растеж трябва да се стимулира развитието на по-енергийно ефективна и
      по-конкурентна икономика.
    –  Приобщаването означава растежът да бъде постигнат от всички заедно, като се увеличи участието в
      пазара на труда, наблегне се на квалификацията и на борбата с бедността.
                                                   24
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ От локалното към глобалното

 •  Подобни проекти като този за развитието на либерално образование в
   България представляват същинската стратегия“Европа 2020” в действие:

    •  Те спомагат за изпълнението на целите на ЕС.
    •  Те решават предизвикателствата, стоящи пред ЕС.
    •  Те отговарят на приоритетите за развитие и растеж на ЕС.
    •  Попадат в рамките на 7-те водещи инициативи на ЕС.

                                                  25
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ Водещите инициативи, в изпълнение на целите:
 •  „Съюз на иновациите” – фокусиране върху научно-изследователската дейност и иновациите, за
   да се преодолее пропастта между науката и бизнеса, а изобретенията да се превърнат в продукти.
 •  „Младежта в движение” – насърчаване на мобилността на студентите и младите
   професионалисти, да се повиши качеството на европейското висше образование.
 •  Програма в областта на цифровите технологии.
 •  Друга инициатива предвижда преминаване към енергийно ефективна и нисковъглеродна
   икономика.
 •  „Индустриална политика за ерата на глобализацията” - насочена към стимулиране на
   конкуретноспособна индустрия и насърчаване на предприемачеството и МСП.
 •  Програма за нови умения и работни места - с цел увеличаване на заетостта.
 •  „Европейската платформа срещу бедността” - насочена към икономическо, социално и
   териториално сближаване, с цел бедните и социално изолираните хора да получат активна роля в
   обществото.
                                                  26
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ
                   България 2020
 „Към 2020 г. България e държава с
 конкурентоспособна икономика,
 осигуряваща условия за
                     в действие
 пълноценна социална, творческа
 и професионална реализация на
 личността чрез интелигентен,
 устойчив, приобщаващ и
 териториално балансиран
 икономически растеж.”
                                                  27
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ
                                                  28
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ
                                                  29
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ
                                                  30
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ
                                                  31
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ   Роля и място на младежките и студентски организации в сферата
   на стратегическото планиране и развитие

 •  Тематична цел 1. от Националната програма за развитие “България 2020” – Засилване
   на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите;
 •  Тематична цел 10. от Националната програма за развитие “България 2020” -
   Инвестиции в уменията, образованието и ученето през целия живот;

 •  Тематична цел 8. от Националната програма за развитие “България 2020” -
   Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността;
 •  Тематична цел 9. от Националната програма за развитие “България 2020” -
   Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността;

                                                  32
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ Инициатива “България 2020 – Общество и икономика на знанието и успеха”
                                                  33
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ
   Констатирана необходимост от
   създаването на ОП
   “Образование и наука”
 • Основна цел: Постигане на
  интелигентен растеж и
  изграждане на общество,
  базирано на знанието, чрез
  повишаване на качеството на
  научните изследвания и
  образованието.
                                                  34
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ
  Приоритетни оси на програмата:

  • Научни изследвания и технологично развитие;
  • Образоване за реална заетост, мобилност и предприемачество;
  • Образователна среда за активно социално приобщаване;
  • Насърчаване на образованието, уменията и ученето през целия
   живот;
  • Образователна инфраструктура.

                                                  35
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ
               ВЪПРОСИ,
               МНЕНИЯ,
               КОМЕНТАРИ?


                                                  36
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ
                МОЖЕМ ЛИ УСПЕШНО ДА ПОСТИГНЕМ
                НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ
                ПРИОРИТЕТИ САМИ?
                                                  37
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ  Анализ на сектор “Образование и наука”
                                                  38
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ
                                                  39
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ
                                                  40
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ
                                                  41
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ
           Балканите 2020
             в действие

                                                  42
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ
Конференции по проект “ПроАктивната младеж на Балканите” – старт на кампанията
                                                  43
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ     • В какво вярваме?
        –  Силното очуждаване на балканските народи от политическа гледна
          точка кара представителна част от хората, живеещи на Балканите
          да «късат» всички връзки със своите съседи, дори на не намират
        –  И тук, младото поколение е това, което използвайки
          инстументите на сътрудничество, които Европа предоставя в
          контекста на постигането на националните и пан-европейски цели
          по стратегията «Европа 2020», би могло да се възплозва и възвърне
          «чувството за заедност».                                                  44
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ
     • Как смятаме, че може да се постигне?
        • Развитието на сътрудничество в областите от взаимен
         интерес пък създава по-благоприятна атмосфера за
         решаването на спорните въпроси, така да се каже – позволява
         директната намеса да бъде „заобиколена”, да се постави
         „байпас” и проблемът да бъде решен в последствие.                                                  45
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ
    • Защо сме убедени, че “регионалното” ниво е нужно?

       – За първи път от повече от 100 години насам, всички балкански
        народи гледат в една посока и това може да се окаже решаващо за
        успешното развитие на Балканите.
       – Младите хора сме онези, които чрез проактивното си поведение,
        ще трябва да работим, за да приложим на практика новите
        възможности, които обстоятелствата предоставят, и да берем
        плодовете от тяхната реализация.

                                                  46
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ    • Какво е необходимо да се направи?
       •  Развитие на мрежата с цел представителност и гарантиране на
         устойчивост;
       •  Експертна и аналитична работа – “Мирът и сътрудничеството изискват
         експерти”;
       •  Ясно дефиниране на приоритетите, целите и начините за постигането им;
       •  Набиране на обществена и институционална подкрепа чрез промоция и
         осигуряване на високи нива на публичност и чуваемост на инициативите;
       •  Постоянно привличане и надграждане на мрежата от партньори и
         съмишленици.

                                                  47
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ   • Как действа на практика?
 Практически семинар-симулация на процеса на разширяване на ЕС
                                                  48
ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ
  “Да се съберем заедно е началото,
  Да останем заедно е прогрес,
  Да работим заедно е успех!”
  (Хенри Форд)

   Благодаря за вниманието!
   Христиан Даскалов
   daskalov@npss.bg
   0897 813 729
                                                  49
1 de 49

Más contenido relacionado

Similar a EU2020 - National and Regional Dimensions(20)

Начална презентацияНачална презентация
Начална презентация
Йонка Маркова563 vistas
Sd konzepzia 14_05Sd konzepzia 14_05
Sd konzepzia 14_05
Стела Дерменджиева865 vistas
Present mt ts_naydenova_15'06'2013Present mt ts_naydenova_15'06'2013
Present mt ts_naydenova_15'06'2013
Tsvetanka Naydenova325 vistas
Добри практикиДобри практики
Добри практики
guest179d21e8909 vistas
Moby2DayMoby2Day
Moby2Day
Moby2 Ltd.1.1K vistas
Presentation Moby2DayPresentation Moby2Day
Presentation Moby2Day
Moby2 Ltd.1.6K vistas
HigherEducationBGHigherEducationBG
HigherEducationBG
Hristian Daskalov265 vistas
Obchta Posledna12 11 09 NewObchta Posledna12 11 09 New
Obchta Posledna12 11 09 New
guesteab4c9668 vistas
Bulettin_1_final versionBulettin_1_final version
Bulettin_1_final version
Smart Specialization93 vistas
НФСГ София - резюмеНФСГ София - резюме
НФСГ София - резюме
Junior Achievement Bulgaria655 vistas
Natur net plus-about_the_project_bgNatur net plus-about_the_project_bg
Natur net plus-about_the_project_bg
NaturNetPlus144 vistas
Кариерното образование в България, Лъчезар Африканов Кариерното образование в България, Лъчезар Африканов
Кариерното образование в България, Лъчезар Африканов
Център за развитие на човешките ресурси1.1K vistas

Más de Hristian Daskalov(17)

EU2020 - National and Regional Dimensions

 • 1. 1
 • 2. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ Какво е НПСС? • Националното представителство на студентските съвети в Република България е учредено през месец март 2000 г. и е единственият законоустановен национален орган за защита на общите права и интереси на студентите и докторантите. • Общото събрание на организацията се състои от делегирани представители на студентските съвети от всички 51 висши училища в България. • Институционален партньор на Министерството на образованието, младежта и науката по политиките в сферата на учебната и научната дейност. • Целта на организацията е позицията на студентската общност да бъде заявявана и представлявана ясно и категорично чрез различните форми на дебат в академичните среди и обществото по проблемите на висшето образование и неговото развитие. 2
 • 3. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ Дейност на организацията • Организира и партнира при провеждането на най-големите научни, академични, спортни и творчески изяви сред студентите: 3
 • 4. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ Висше училище Студент Частен сектор 4
 • 5. У Предприе- мачество Развитие на наука и Електронно Трансфе технологизация р на обучение знание Регионале Иновационни клъстъри и н фокус Продъл- регионална жаващо специализация обучени е Стажове и Компетенции практики Иновации
 • 6. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ Възможности за сътрудничество • НПСС може да бъде ваш партньор при: - Всякакви кампании за студентски и ученически стажове и практики по места; - Популяризация на конкурси, национални изложения и конференции; - Развитие на дългосрочни кампании и инициативи в академичния сектор; - Реализацията на проекти за развитие на връзката между бизнеса и висшето образование. 6
 • 7. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ Развитие на либералното образование в България – инструмент за овладяване на ключови компетенции в образователния процес • Либералното образование е образователен подход, който развива както личния и социален капацитет на всеки ученик и студент, така и неговата социална ангажираност и активно гражданство. 7
 • 8. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ Защо е необходимо либералното образование? “Без значение от учебната специалност, това което е важно за кариерния успех е развитието на широк набор от личностни и социални компетенции.” 8
 • 9. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ Средата днес – повече умения + повече отговорности • 91% от работодателите казват, че “искат от служителите си да поемат повече отговорности и да използват по-широк набор от умения, отколкото в миналото. • 90% от работодателите казват, че техните “служители се очаква да работят по-здраво от преди във връзка със взаимодействието с други отдели и звена”. • 88% oт работодателите казват, че “предизвикателствата, пред които се изправят служителите са по-сложни от когато и да било преди в миналото.” • 88% от работодателите се съгласяват, че “за да успеят в техните компании, служителите се нуждаят от по-високи нива на обучение и знание от преди”. 9
 • 10. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ 10
 • 11. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ 11
 • 12. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ Процент на запитаните работодатели, които казват, че университетите трябва да обърнат повече внимание на резултата от обучението по повод: Критично мислене и аналитични умения 81% Приложност на знанието в реална среда 79% Етика във вземането на решения 75% Междуличностни умения (емоц. Интелигентност) 67% Демократично гражданство (активност и 52% застъпничество) 12
 • 13. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ Либералното образование се прилага като образователен подход чрез: • 1. Определяне на необходими за страната ключови компетенции и развитието им в учебния процес; • 2. Разработване и прилагане на учебни практики и форми с висока добавена стойност; • 3. Достоверна оценка на това, което е изучено и това, което е усвоено като компетенции; (измерители за отправната точка, междинни те цели, крайни те цели) • 4. Достъп до високо качество без социални и др. бариери. 13
 • 14. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ Какво следва да се реализира? • Анализ на средата—изследване на обществените нагласи (ученици, студенти, академия, бизнес) за необходимостта и формите на приложение на принципите на либералното образование в България. • Публична кампания — промотиране на концепцията за либералното образование и стартиране на проект за академични реформи за прилагане на модела за развитие на ключовите компетенции. • Инициативи по училища и университети — работа в мрежа, споделяне на опит, логистична и морална подкрепа за успешните практики по места за повишаване на ученическото/студентското включване. 14
 • 15. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ ВЪПРОСИ, МНЕНИЯ, КОМЕНТАРИ? 15
 • 16. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ Какво за вас означава “стратегия”? 16
 • 17. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ 17
 • 18. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ Европа 2020 „Европа 2020“ е стратегията на ЕС за растеж през следващото десетилетие. В условията на един променящ се свят в действие ние искаме ЕС да стане интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика. Тези три взаимно подкрепящи се приоритета трябва да помогнат на ЕС и държавите-членки да постигнат високи нива на заетост, производи- телност и социално единство. 18
 • 19. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ От локалното към глобалното • Подобни проекти като този за развитието на либерално образование в България представляват същинската стратегия“Европа 2020” в действие: • Те спомагат за изпълнението на целите на ЕС, разписани в стратегията. 19
 • 20. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ • 1. Трудова заетост – работа за 75 % от хората на възраст между 20 и 64 години; • 2. НИРД и иновации – инвестиране на 3 % от БВП на ЕС (публичен и частен сектор взети заедно; • 3. Климатични промени и енергия – намаляване на емисиите на парникови газове с 20 %; – добиване на 20 % от енергията от възобновяеми енергийни източници; – увеличаване на енергийната ефективност с 20 % ; • 4. Образование – намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 10 %; – поне 40 % от 30-34-годишните със завършено висше образование; • 5. Бедност и социално изключване – поне 20 милиона по-малко бедни или застрашени от бедност и социално изключване. 20
 • 21. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ От локалното към глобалното • Подобни проекти като този за развитието на либерално образование в България представляват същинската стратегия“Европа 2020” в действие: • Те спомагат за изпълнението на целите на ЕС, разписани в стратегията. • Те решават предизвикателствата, стоящи пред ЕС. 21
 • 22. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ • Структурни слабости в рамките на ЕС; • Глобални предизвикателства; • Финансова и икономическа криза; • Демографски предизвикателства; • Ограничен потенциал за икономически растеж. 22
 • 23. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ От локалното към глобалното • Подобни проекти като този за развитието на либерално образование в България представляват същинската стратегия“Европа 2020” в действие: • Те спомагат за изпълнението на целите на ЕС. • Те решават предизвикателствата, стоящи пред ЕС. • Те отговарят на приоритетите за развитие и растеж на ЕС. 23
 • 24. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ • Растеж, основан на знанието, устойчивостта и приобщаването. – Растежът на знанието означава насърчаване на образованието, иновациите и дигиталното общество. – За целите на устойчивия растеж трябва да се стимулира развитието на по-енергийно ефективна и по-конкурентна икономика. – Приобщаването означава растежът да бъде постигнат от всички заедно, като се увеличи участието в пазара на труда, наблегне се на квалификацията и на борбата с бедността. 24
 • 25. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ От локалното към глобалното • Подобни проекти като този за развитието на либерално образование в България представляват същинската стратегия“Европа 2020” в действие: • Те спомагат за изпълнението на целите на ЕС. • Те решават предизвикателствата, стоящи пред ЕС. • Те отговарят на приоритетите за развитие и растеж на ЕС. • Попадат в рамките на 7-те водещи инициативи на ЕС. 25
 • 26. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ Водещите инициативи, в изпълнение на целите: • „Съюз на иновациите” – фокусиране върху научно-изследователската дейност и иновациите, за да се преодолее пропастта между науката и бизнеса, а изобретенията да се превърнат в продукти. • „Младежта в движение” – насърчаване на мобилността на студентите и младите професионалисти, да се повиши качеството на европейското висше образование. • Програма в областта на цифровите технологии. • Друга инициатива предвижда преминаване към енергийно ефективна и нисковъглеродна икономика. • „Индустриална политика за ерата на глобализацията” - насочена към стимулиране на конкуретноспособна индустрия и насърчаване на предприемачеството и МСП. • Програма за нови умения и работни места - с цел увеличаване на заетостта. • „Европейската платформа срещу бедността” - насочена към икономическо, социално и териториално сближаване, с цел бедните и социално изолираните хора да получат активна роля в обществото. 26
 • 27. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ България 2020 „Към 2020 г. България e държава с конкурентоспособна икономика, осигуряваща условия за в действие пълноценна социална, творческа и професионална реализация на личността чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж.” 27
 • 28. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ 28
 • 29. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ 29
 • 30. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ 30
 • 31. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ 31
 • 32. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ Роля и място на младежките и студентски организации в сферата на стратегическото планиране и развитие • Тематична цел 1. от Националната програма за развитие “България 2020” – Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите; • Тематична цел 10. от Националната програма за развитие “България 2020” - Инвестиции в уменията, образованието и ученето през целия живот; • Тематична цел 8. от Националната програма за развитие “България 2020” - Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността; • Тематична цел 9. от Националната програма за развитие “България 2020” - Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността; 32
 • 33. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ Инициатива “България 2020 – Общество и икономика на знанието и успеха” 33
 • 34. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ Констатирана необходимост от създаването на ОП “Образование и наука” • Основна цел: Постигане на интелигентен растеж и изграждане на общество, базирано на знанието, чрез повишаване на качеството на научните изследвания и образованието. 34
 • 35. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ Приоритетни оси на програмата: • Научни изследвания и технологично развитие; • Образоване за реална заетост, мобилност и предприемачество; • Образователна среда за активно социално приобщаване; • Насърчаване на образованието, уменията и ученето през целия живот; • Образователна инфраструктура. 35
 • 36. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ ВЪПРОСИ, МНЕНИЯ, КОМЕНТАРИ? 36
 • 37. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ МОЖЕМ ЛИ УСПЕШНО ДА ПОСТИГНЕМ НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРИОРИТЕТИ САМИ? 37
 • 38. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ Анализ на сектор “Образование и наука” 38
 • 39. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ 39
 • 40. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ 40
 • 41. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ 41
 • 42. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ Балканите 2020 в действие 42
 • 43. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ Конференции по проект “ПроАктивната младеж на Балканите” – старт на кампанията 43
 • 44. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ • В какво вярваме? – Силното очуждаване на балканските народи от политическа гледна точка кара представителна част от хората, живеещи на Балканите да «късат» всички връзки със своите съседи, дори на не намират – И тук, младото поколение е това, което използвайки инстументите на сътрудничество, които Европа предоставя в контекста на постигането на националните и пан-европейски цели по стратегията «Европа 2020», би могло да се възплозва и възвърне «чувството за заедност». 44
 • 45. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ • Как смятаме, че може да се постигне? • Развитието на сътрудничество в областите от взаимен интерес пък създава по-благоприятна атмосфера за решаването на спорните въпроси, така да се каже – позволява директната намеса да бъде „заобиколена”, да се постави „байпас” и проблемът да бъде решен в последствие. 45
 • 46. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ • Защо сме убедени, че “регионалното” ниво е нужно? – За първи път от повече от 100 години насам, всички балкански народи гледат в една посока и това може да се окаже решаващо за успешното развитие на Балканите. – Младите хора сме онези, които чрез проактивното си поведение, ще трябва да работим, за да приложим на практика новите възможности, които обстоятелствата предоставят, и да берем плодовете от тяхната реализация. 46
 • 47. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ • Какво е необходимо да се направи? • Развитие на мрежата с цел представителност и гарантиране на устойчивост; • Експертна и аналитична работа – “Мирът и сътрудничеството изискват експерти”; • Ясно дефиниране на приоритетите, целите и начините за постигането им; • Набиране на обществена и институционална подкрепа чрез промоция и осигуряване на високи нива на публичност и чуваемост на инициативите; • Постоянно привличане и надграждане на мрежата от партньори и съмишленици. 47
 • 48. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ • Как действа на практика? Практически семинар-симулация на процеса на разширяване на ЕС 48
 • 49. ЕВРОПА 2020 - НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ - XIV НАЦИОНАЛНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА БДМП - ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ “Да се съберем заедно е началото, Да останем заедно е прогрес, Да работим заедно е успех!” (Хенри Форд) Благодаря за вниманието! Христиан Даскалов daskalov@npss.bg 0897 813 729 49