Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΞ
ΑΡΟΣΤΑΣΕΩΣ για τον κλάδο
ΡΕ80
ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ 80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ζδρα : 2ο Ρ...
Συςτατικά διδακτικοφ ςχεδιαςμοφ
Εκπαιδευτικόσ
Μακθτισ/
-τρια
Περιεχόμενο Μζςο
Νζο ψθφιακό μακθςιακό
περιβάλλον
Όλοι
προςαρ...
Βαςικά ςθμεία
ςχεδιαςμοφ τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ
΢υνδυαςμόσ
Κρίςιμοσ
παράγοντασ
΢κοπόσ
• αςφγχρονων και
• ςφγχρονων ...
Αςφγχρονθ εκπαίδευςθ
Ο εκπαιδευτικόσ
•΢χεδιάηει το αςφγχρονο μάκθμά του ςε ενότητεσ ανά
βδομάδα λαμβάνοντασ υπόψθ του τα ν...
΢φγχρονθ εκπαίδευςθ
Ο εκπαιδευτικόσ
- Προγραμματίηει μακιματα και καλεί τουσ
μακθτζσ/τριζσ του να τα παρακολουκιςουν
- ΢υν...
Ο/θ
εκπαιδευτικόσ
κζτει ςτόχουσ και
ςχεδιάηει
αναλυτικά τισ
δραςτθριότθτεσ
(ςφγχρονεσ και
αςφγχρονεσ) που
αποτυπϊνουν
κάκε...
Πρόταςθ διδακτικοφ ςεμιναρίου
Αςφγχρονθ διδαςκαλία
•Οργανϊνουμε εβδομαδιαία το ψθφιακό μασ υλικό, π.χ. κεωρθτικζσ διαφάνει...
• Εκπόνθςθ
δραςτθριοτιτων
• Διαμοιραςμόσ αρχείων
με δραςτθριότθτεσ
• Συηιτθςθ με ιχο
• Συηιτθςθ με γραπτά
μθνφματα (chat)
...
Ρρακτικζσ Συμβουλζσ ΠΡΙΝ τθν τθλεδιάςκεψθ
Προετοιμαςία για τθν τθλεδιάςκεψθ
΢υγκεντρϊνουμε τα αρχεία που κα χρειαςτοφν για...
Ρρακτικζσ Συμβουλζσ ΚΑΣΑ τθ τθλεδιάςκεψθ
Αφοφ ξεκινιςει ο προγραμματιςμζνοσ χρόνοσ ζναρξθσ, αφινουμε 5ϋ- 10ϋ
λεπτά χρόνο ς...
Ρρακτικζσ ςυμβουλζσ για τθν οργάνωςθ
του μακιματοσ
Τθροφμε τθν κατανομι του χρόνου
΢υντονίηουμε τθ ςυηιτθςθ Εμείσ (host), ...
WEBEX:
ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ενδεικτικζσ οδθγίεσ χειριςμοφ τθσ πλατφόρμασ ςτο μάκθμα
Προςκαλϊ και αποδζχομαι
μακθτζσ/τριεσ
ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Διαμοιράηομαι - ανεβάηω
αρχεία
(Share -> Share content)
Share file: επιλζγω τα αρχεία που κζλω από τον
φάκελο που τα ζχω ι...
Άλλεσ δυνατότθτεσ : word
ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
- Word: όταν ανοίξω το word μπορϊ ςτο επάνω μζροσ του εγγράφ...
Άλλεσ δυνατότθτεσ: ppt
ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Στο ppt ζχω τθ
δυνατότθτα
χριςθσ
εργαλείων ςτο
πλάι
Αλλάηω
δια...
Άλλεσ δυνατότθτεσ: excell
ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Excell: εργαηόμαςτε κανονικά, ζχοντασ ςτο πάνω μζροσ τθν μπ...
ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
New Whiteboard:
Ανοίγει πίνακασ για να γράψω
Ζχω ςτθ
διάκεςι
μου όλα τα
πλαϊνά
εργαλε...
ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Βλζποντασ βίντεο ςτο YouTube
Ραράλλθλα παρακολουκϊ τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ
μου
Google ...
ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Επιτρζπω ςτο/-θ μακθτι/τρια να «ςθκϊςει χζρι»:
Για να μπορεί ςθκϊςει
το χζρι ο/θ
μακθ...
ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Δίνω βιμα ςτουσ μακθτζσ/τριζσ μου,
δθλ. μποροφν να ανεβάςουν αρχεία και να τα παρουςι...
ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Χριςιμεσ ιδζεσ
o Όταν ξεκινάμε επειδι μπορεί να
ακοφγεται μια μικρι φαςαρία, για να
τ...
Γενικι ςυμβουλι (προαιρετικι)
• Μπορείτε να ζχετε
καταγράψει κάποια
ςθμεία τθσ
τθλεδιάςκεψισ ςασ,
προκειμζνου να είναι
δια...
ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Δεν επιτρζπεται οφτε θ θχογράφθςθ, οφτε θ φωτογράφιςθ, οφτε θ
βιντεοςκόπθςθ γιατί αυτ...
Ευχαριςτϊ για τθ ςυνεργαςία
Δεν ξεχνάμε: παρακολουκοφμε και αξιοποιοφμε
τισ οδθγίεσ του Υπουργείου
Διμθτρα Μακρι, ΣΕΕ ΡΕ80...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

E learning didactics

Aρχείο με θέμα: «εκπαιδευτικός σχεδιασμός και διδασκαλία εξ αποστάσεως για τα μαθήματα του κλάδου ΠΕ80». Συντάχθηκε με την ευχή να σας βοηθήσει στο διδακτικό σχεδιασμό εξ αποστάσεων μαθημάτων και στη γνωριμία με την πλατφόρμα webex.

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Sé el primero en comentar

E learning didactics

 1. 1. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΞ ΑΡΟΣΤΑΣΕΩΣ για τον κλάδο ΡΕ80 ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ 80 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ζδρα : 2ο ΡΕΚΕΣ Ατικισ Ανάκεςθ: 1ο, 3ο, 4ο ΡΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΘΣ
 2. 2. Συςτατικά διδακτικοφ ςχεδιαςμοφ Εκπαιδευτικόσ Μακθτισ/ -τρια Περιεχόμενο Μζςο Νζο ψθφιακό μακθςιακό περιβάλλον Όλοι προςαρμοηόμαςτε ςτο νζο μζςο που ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 3. 3. Βαςικά ςθμεία ςχεδιαςμοφ τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ ΢υνδυαςμόσ Κρίςιμοσ παράγοντασ ΢κοπόσ • αςφγχρονων και • ςφγχρονων εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων • ςτισ επιλεγμζνεσ από τον/τθν εκπαιδευτικό πλατφόρμεσ • θ δεκτικότθτα (εκπαιδευτικοφ, μακθτι/τριασ) ςτισ αλλαγζσ • θ ςυνεργαςία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν/μακθτϊν- τριϊν. • θ δθμιουργία αίςκθςθσ ςφνδεςθσ ςε μία κοινότθτα με κοινοφσ ςτόχουσ ΜΕΝΟΤΜΕ ΢ΠΙΣΙ ΚΑΙ ΣΟΛΜΟΤΜΕ Αςφγχρονθ (eclass,e-Me, moodle, κ.ά) + ΢φγχρονθ (Ρλατφόρμα τθλεκπαίδευςθσ) ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 4. 4. Αςφγχρονθ εκπαίδευςθ Ο εκπαιδευτικόσ •΢χεδιάηει το αςφγχρονο μάκθμά του ςε ενότητεσ ανά βδομάδα λαμβάνοντασ υπόψθ του τα νζα δεδομζνα , τισ δυνατότητες που ζχει και τισ σχετικζς οδηγίες που υπάρχουν για το ςυγκεκριμζνο μάκθμα από το ΥΡΑΙΘ. •Διαμορφϊνει το εκπαιδευτικό του υλικό (κεωρία, αςκιςεισ, εργαςίεσ) •Αναρτά το υλικό του ςτθν «θ-τάξθ», e-Me, moodle, κλπ. •Ανακοινϊνει ανάλογα με τθν πλατφόρμα το πρόγραμμα μελζτθσ των μακθτϊν/τριϊν για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάστημα π.χ. οριςμζνεσ πλατφόρμεσ ζχουν δυνατότθτα βιβλίου φλθσ ι τοίχο (eclass) ι ανακοίνωςθ. •Αν ζχει ανοίξει περιοχζσ ςυηιτθςθσ, π.χ. forum, wiki, chat απαντά ςε απορίεσ ι κζτει κζματα για ςυηιτθςθ. •Για τισ εργαςίεσ, οι μακθτζσ/τριεσ χρειάηονται ανατροφοδότθςθ από τον εκπαιδευτικό, ενϊ, οι αςκιςεισ, π.χ. Σ/Λ, διορκϊνονται αυτόματα από το ςφςτθμα. •Ο εκπαιδευτικόσ ςυμβουλεφει τουσ μακθτζσ/τριεσ του/τθσ ωσ προσ τον τρόπο μελζτθσ Ο μακθτισ/τρια • Μελετά με το δικό του ρυκμό • Επικοινωνεί αςφγχρονα με τον εκπαιδευτικό • ΢υνεργάηεται αςφγχρονα με τουσ ςυμμακθτζσ του ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 5. 5. ΢φγχρονθ εκπαίδευςθ Ο εκπαιδευτικόσ - Προγραμματίηει μακιματα και καλεί τουσ μακθτζσ/τριζσ του να τα παρακολουκιςουν - ΢υντονίηει τθν αλλθλεπίδραςθ τθσ τάξθσ - Οργανϊνει τθ ςυνεργαςία - Αν ο εκπαιδευτικόσ επικυμεί, μπορεί να βιντεοςκοπιςει το μάκθμά του/τθσ, (του/τθσ παρζχεται και αυτι θ δυνατότθτα από το ςφςτθμα). Στθ ςυνζχεια μπορεί να αναρτιςει το βιντεοςκοπθμζνο μάκθμα ςτθν αςφγχρονθ τάξθ του/τθσ. Οι μακθτζσ/τριεσ - Ανταποκρίνονται ςτθ διάλεξθ - Παρακολουκοφν το μάκθμα - ΢υμμετζχουν ςτθ ςυηιτθςθ - Αν ο εκπαιδευτικόσ τοφσ «δϊςει το λόγο» παρουςιάηουν το δικό τουσ υλικό. - Σε περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ αναρτιςει τθ διδαςκαλία του ςτθν «θ- τάξθ», ο/θ μακθτισ/τρια μπορεί να τθν ξαναδεί για να λφςει τυχόν απορίεσ. ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 6. 6. Ο/θ εκπαιδευτικόσ κζτει ςτόχουσ και ςχεδιάηει αναλυτικά τισ δραςτθριότθτεσ (ςφγχρονεσ και αςφγχρονεσ) που αποτυπϊνουν κάκε ςτόχο για τθν εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία του/τθσ. Θζτει χρονοδιάγραμμα για κάκε δραςτθριότθτα και ορίηει τθ διάρκειά τθσ Τλοποιεί τισ δράςεισ που ζχει ορίςει προςπακϊντασ να ζχει: - τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων που τοφ παρζχουν τα εργαλεία που ζχει επιλζξει εκμεταλλευόμενοσ ςτο μζγιςτο το χρόνο του. Δραςτθριοποιεί τουσ ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ/τριεσ και προςπακεί να είναι ςυμμετοχικόσ ελζγχοντασ τισ δραςτθριότθτεσ και δίνοντάσ τουσ το λόγο ανάλογα με το εργαλείο που ζχει επιλζξει προσ χριςθ Αξιολογεί τισ δραςτθριότθτεσ (θ αξιολόγθςθ είτε γίνεται αυτόματα από το ςφςτθμα, είτε ο ίδιοσ ο/θ εκπαιδευτικόσ διορκϊνει τισ εργαςίεσ των μακθτϊν/τριων) Αυτοαξιολογεί τθν παρζμβαςι του/τθσ. Διδακτικό ςενάριο για εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 7. 7. Πρόταςθ διδακτικοφ ςεμιναρίου Αςφγχρονθ διδαςκαλία •Οργανϊνουμε εβδομαδιαία το ψθφιακό μασ υλικό, π.χ. κεωρθτικζσ διαφάνειεσ (pdf, ppt), δραςτθριότθτεσ (εργαςίεσ & αςκιςεισ), άρκρα, ςυνδζςεισ με πολυμζςα (ιχοσ, βίντεο). Ρροςοχι: χρθςιμοποιοφμε εγκεκριμζνο πρόςκετο εκπαιδευτικό υλικό. •Διαμορφϊνουμε χρονοδιάγραμμα για τθν κατάκεςθ των δραςτθριοτιτων και οδθγό μελζτθσ για τουσ/τισ μακθτζσ/τριζσ μασ •Αναρτοφμε υλικό και χρονοδιάγραμμα ανακζτοντασ τισ εργαςίεσ με ςυγκεκριμζνεσ προκεςμίεσ και •Διαμορφϊνουμε forum για επίλυςθ αποριϊν •Οργανϊνουμε ομάδεσ μακθτϊν/τριϊν δθμιουργϊντασ περιοχζσ ςυηιτθςθσ ΢φγχρονθ διδαςκαλία •Εβδομαδιαίεσ τθλεδιαςκζψεισ που ςυμπλθρϊνουν τθν οργάνωςθ του υλικοφ ςτο αςφγχρονο περιβάλλον. Δηλώνουμε ςτο/ςτη διευθυντή/-ντρια του ςχολείου ανά εβδομάδα πόςεσ ώρεσ από το ωράριό μασ επιθυμοφμε να πραγματοποιείται ςφγχρονη εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία και πόςεσ αςφγχρονη. Στθ ςφγχρονθ διδαςκαλία περιλαμβάνονται τα εξισ: • Ραρουςίαςθ του μακιματοσ με επίδειξθ διαφανειϊν • Χριςθ ερωτοαποκρίςεων: «δίνουμε και αφαιροφμε το λόγο» • Εκπόνθςθ δραςτθριοτιτων με τθ χριςθ του πίνακα ι με κοινόχρθςτα αρχεία • Διαμοιραςμόσ τθσ οκόνθσ ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ για τθν παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ τουσ ςτθν ολομζλεια. ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 8. 8. • Εκπόνθςθ δραςτθριοτιτων • Διαμοιραςμόσ αρχείων με δραςτθριότθτεσ • Συηιτθςθ με ιχο • Συηιτθςθ με γραπτά μθνφματα (chat) • Διαμοιραςμόσ αρχείων • Συηιτθςθ με ιχο • Συηιτθςθ με γραπτά μθνφματα • Ραρουςίαςθ των ςτόχων • Ραρουςίαςθ του διδακτικοφ αντικειμζνου με διαμοιραςμό οκόνθσ και χριςθ πίνακα • Καλοςϊριςμα 1. Ειςαγωγι (5’-10’’) 2. Ειςιγθςθ (10’-15’) 3. Εκπόνθςθ δραςτθριοτιτων - Ερωτοαποκρίςεισ – Συηιτθςθ (20’-25’) 4. Ανακεφαλαίωςθ Εργαςία για το ςπίτι ςτθν αςφγχρονθ πλατφόρμα (5ϋ-10ϋ) ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΗΛΕΔΙΑ΢ΚΕΨΗ Κατανομι του χρόνου
 9. 9. Ρρακτικζσ Συμβουλζσ ΠΡΙΝ τθν τθλεδιάςκεψθ Προετοιμαςία για τθν τθλεδιάςκεψθ ΢υγκεντρϊνουμε τα αρχεία που κα χρειαςτοφν για τθν τθλεδιάςκεψθ ςε ζνα φάκελο (folder) με προγραμματιςμζνθ τθ ςειρά που κα τα δείξουμε, π.χ. Word & excell Γνωςτοποίθςθ τθσ τθλεδιάςκεψθσ Ανακοινϊνουμε τον ςφνδεςμο ςυμμετοχισ ςτθν θλεκτρονικι τάξθ ι ςτα μζιλ (αν υπάρχει πρόβλθμα ςτο διαδίκτυο). Ρροςοχι: δεν στζλνουμε το link στα social media Κακοριςμόσ και κοινοποίθςθ του τρόπου εργαςίασ – Γνωςτοποιοφμε ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ το «ςυμβόλαιο λειτουργίασ» τθσ τθλεδιάςκεψθσ (π.χ. κανόνεσ διδαςκαλίασ, τρόποσ εργαςίασ, κανόνεσ ςυνεργαςίασ, επικοινωνία, κ.ά) ΢φνδεςθ: ςυνδεόμαςτε τουλάχιςτον ζνα δεκάλεπτο πριν το προγραμματιςμζνο μάκθμα γιατί τεχνικά προβλιματα τθσ ςτιγμισ, μπορεί να αποκαρρφνουν τουσ/τισ μακθτζσ/τριζσ ςασ. (Χριςιμο, εφόςον είναι εφικτό) Χρθςιμοποιοφμε, αν είναι δυνατόν, ακουςτικά και μικρόφωνο. Με τον τρόπο αυτό αποφεφγoυμε τουσ ιχουσ από τον περιβάλλοντα χϊρο και ελζγχουμε το χϊρο που δείχνει θ κάμερα μασ.ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 10. 10. Ρρακτικζσ Συμβουλζσ ΚΑΣΑ τθ τθλεδιάςκεψθ Αφοφ ξεκινιςει ο προγραμματιςμζνοσ χρόνοσ ζναρξθσ, αφινουμε 5ϋ- 10ϋ λεπτά χρόνο ςε όλουσ τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ για να ςυνδεκοφν και να εγκλιματιςκοφν. Ρολλοί/πολλζσ μακθτζσ/τριεσ μπορεί να ζχουν προςωρινό τεχνικό πρόβλθμα ι να κάνουν ςε κάτι λάκοσ. Ηθτάμε παρουςίεσ με τθ φωνι του/τισ κάκε μακθτι/τριάσ μασ. Αν δοφμε κάποιο άγνωςτο όνομα τότε με δεξί πάνω ςτο όνομα αυτό επιλζγουμε Move to Lobby (προςωρινι απομάκρυνςθ) ι Expel (αποκλειςμόσ). Κατά τθν ειςιγθςθ απενεργοποιοφμε τα μικρόφωνα ι ηθτάμε από τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να απενεργοποιιςουν τα μικρόφωνά τουσ. Το μικρόφωνο ανοίγει όταν κάποιοσ/-α πάρει τον λόγο και ςθκϊςει το χζρι του/τθσ. Ηθτάμε από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να αφιςουν τα κινθτά τουσ τθλζφωνα ςτθν άκρθ (εφόςον δε τα χρθςιμοποιοφν για ςτο εξ αποςτάςεωσ μάκθμα) και να μθ ςυηθτοφν παράλλθλα ςε Whatsapp, Viber κλπ. Κάτι τζτοιο, αφενόσ αποςπά τθν προςοχι και αφετζρου θ παρακολοφκθςθ μακιματοσ με αυτό τον τρόπο είναι κουραςτικι. Σθμαντικό: ελζγχουμε ςυχνά το chat. Μπορεί κάποιοσ/-α μακθτζσ/τρια να κζλει να μιλιςει αλλά να μθν μπορεί. Συνεπϊσ, παρακολουκοφμε ςυχνά το chat όταν το ζχουμε ενεργοποιθμζνο.ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 11. 11. Ρρακτικζσ ςυμβουλζσ για τθν οργάνωςθ του μακιματοσ Τθροφμε τθν κατανομι του χρόνου ΢υντονίηουμε τθ ςυηιτθςθ Εμείσ (host), δθμιουργϊντασ ζναν κανονιςμό λειτουργίασ του εξ αποςτάςεωσ μακιματόσ μασ που κα είναι κοινά αποδεκτόσ από όλουσ/-εσ. Δεν αφινουμε χϊρο για να ςυμμετζχει ο/θ κάκε μακθτισ/τρια όποτε το κελιςει. Για κάκε δραςτθριότθτα δεν ξεπερνάμε το δεκάλεπτο. Μετά το δεκάλεπτο κζτουμε ερωτιςεισ, ηθτάμε να κάνουν κάποια δραςτθριότθτα και/ι αλλάηουμε τθ δραςτθριότθτα. Οι μακθτζσ/τριεσ καλό είναι να ζχουν μαηί τουσ τετράδιο και να κρατοφν ςθμειϊςεισ. Με τον τρόπο αυτό κα ςυγκεντρωκοφν ςτο μάκθμα. Ππωσ ιδθ ανζφερα, κλείνουμε κάνοντασ ανακεφαλαίωςθ και παρουςιάηοντασ ςφντομα τι κα ακολουκιςει ςτο επόμενο μάκθμα. Καλό είναι επίςθσ να κάνουμε τθν αυτοαξιολόγθςι μασ προκειμζνου να δοφμε πωσ μποροφμε να βελτιϊςουμε το μάκθμα μασ.ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 12. 12. WEBEX: ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενδεικτικζσ οδθγίεσ χειριςμοφ τθσ πλατφόρμασ ςτο μάκθμα
 13. 13. Προςκαλϊ και αποδζχομαι μακθτζσ/τριεσ ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 14. 14. Διαμοιράηομαι - ανεβάηω αρχεία (Share -> Share content) Share file: επιλζγω τα αρχεία που κζλω από τον φάκελο που τα ζχω ιδθ ςυγκεντρωμζνα. Αρχεία ςε word, pdf, ppt. Μερικζσ φορζσ ίςωσ χρειαςτεί να ανεβάςω ι να κατεβάςω αρχεία διαφορετικοφ τφπου προκειμζνου να ξαναγυρίςω ςε κάτι που ιδθ ανζφερα ςτουσ μακθτζσ/τριεσ. Με τθν εξάςκθςθ αυτό κα γίνεται ςχετικά ςφντομα. Other Applications: διαμοιράηομαι κάποια εφαρμογι που μου είναι χριςιμθ για το μάκθμα, π.χ. spss, geogebra. New Whiteboard: Ανοίγει πίνακασ για να γράψω Google Chrome: Από εδϊ κάνετε ειςαγωγι ςυνδζςμου ςτο Google, π.χ. παρακολοφκθςθ βίντεο ςτο youtube. ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ανεβάηω αρχεία
 15. 15. Άλλεσ δυνατότθτεσ : word ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - Word: όταν ανοίξω το word μπορϊ ςτο επάνω μζροσ του εγγράφου να ζχω τθν μπάρα μζςω τθσ οποία διαχειρίηομαι τθν τάξθ. - Σε ζγγραφο word γράφω απ’ ευκείασ και ό,τι γράφω το βλζπουν άμεςα οι μακθτζσ/τριζσ μου. 𝚯𝛖𝛍𝛊𝛇𝛐𝛖𝛍𝛆 ό𝛕𝛊 𝛔𝛕𝛐 𝐰𝐨𝐫𝐝 𝛂𝛑ό: Εισαγωγή, −→ Εξισωση - μπορείτε να βάλετε ειδικά ςφμβολα-
 16. 16. Άλλεσ δυνατότθτεσ: ppt ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Στο ppt ζχω τθ δυνατότθτα χριςθσ εργαλείων ςτο πλάι Αλλάηω διαφάνειεσ
 17. 17. Άλλεσ δυνατότθτεσ: excell ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Excell: εργαηόμαςτε κανονικά, ζχοντασ ςτο πάνω μζροσ τθν μπάρα που ελζγχω τθν τθλεδιάςκεψθ
 18. 18. ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ New Whiteboard: Ανοίγει πίνακασ για να γράψω Ζχω ςτθ διάκεςι μου όλα τα πλαϊνά εργαλεία
 19. 19. ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Βλζποντασ βίντεο ςτο YouTube Ραράλλθλα παρακολουκϊ τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ μου Google Chrome: ανεβάηοντασ βίντεο
 20. 20. ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Επιτρζπω ςτο/-θ μακθτι/τρια να «ςθκϊςει χζρι»: Για να μπορεί ςθκϊςει το χζρι ο/θ μακθτισ/τριασ πρζπει: Edit Preferences Participants Ok
 21. 21. ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δίνω βιμα ςτουσ μακθτζσ/τριζσ μου, δθλ. μποροφν να ανεβάςουν αρχεία και να τα παρουςιάςουν
 22. 22. ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Χριςιμεσ ιδζεσ o Όταν ξεκινάμε επειδι μπορεί να ακοφγεται μια μικρι φαςαρία, για να τθν αποτρζψουμε μποροφμε προςωρινά: - να επιλζξουμε «τικ» ςτο Mute on Entry και -να καταργιςουμε το «τικ» ςτο «Anyone Can Share” o Στθ ςυνζχεια, διαλζγουμε τισ επιλογζσ που κζλουμε ςχετικά με τθ διαχείριςθ των μακθτϊν/τριϊν o Όταν παραδίδουμε για να μθν ακοφγεται ο κόρυβοσ από τισ ομιλίεσ των μακθτϊν/τριϊν επιλζγουμε: - Mute All
 23. 23. Γενικι ςυμβουλι (προαιρετικι) • Μπορείτε να ζχετε καταγράψει κάποια ςθμεία τθσ τθλεδιάςκεψισ ςασ, προκειμζνου να είναι διακζςιμθ ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ ςε μετζπειτα χρονικζσ ςτιγμζσ. • Ο ςφνδεςμοσ αναρτάται ςτθν αςφγχρονθ τάξθ που ζχετε επιλζξει προκειμζνου να το δουν οι μακθτζσ/τριζσ ςασ. ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 24. 24. ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δεν επιτρζπεται οφτε θ θχογράφθςθ, οφτε θ φωτογράφιςθ, οφτε θ βιντεοςκόπθςθ γιατί αυτό αποτελεί ποινικό αδίκθμα Καλό είναι να γίνει θ εξισ ενθμζρωςθ προσ τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ ςτθν αρχι του μακιματοσ
 25. 25. Ευχαριςτϊ για τθ ςυνεργαςία Δεν ξεχνάμε: παρακολουκοφμε και αξιοποιοφμε τισ οδθγίεσ του Υπουργείου Διμθτρα Μακρι, ΣΕΕ ΡΕ80 – Οικονομίασ makridemetra@gmail.com ΜΑΚ΢Θ ΔΘΜΘΤ΢Α, ΣΕΕ ΡΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Καλι Δφναμθ και μζνουμε ςπίτι

×