Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

वातावरणीय दाब

7.366 visualizaciones

Publicado el

Useful for class 8 : By Jyoti Kemkar

 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/rjevx5m } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/rjevx5m } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/rjevx5m } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/rjevx5m } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/rjevx5m } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/rjevx5m } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

वातावरणीय दाब

 1. 1. बलामुळे स्थिर स्थिर स्थवस्तू स्थ गतिर तमान स्थहोते स्थ स्थ वातावरणीय स्थदाब
 2. 2. गतिर तमान स्थवस्तू स्थिर स्थिर स्थहोते स्थ
 3. 3. गतितिमान वस्तिूची िदिशा बदिलतिे वातिावरणीय दिाब
 4. 4. वस्तिूचा आकार बदिलतिो वातिावरणीय दिाब
 5. 5. बलाचा परिरणाम जास्ति क्षेत्रफळाच्या परृष्ठभागतावर कमी होतिो तिर कमी क्षेत्रफळाच्या परृष्ठभागतावर अधिधिक होतिो ड्रॉईगत िपरन एकीकडून चपरटी तिर दिुसरीकडून टोकदिार अधसतिे धिारदिार सुरीने कापरणे सोपरे तिर बोथट सुरीने कापरणे अधवघड जातिे वीट िचखलाति उभी जास्ति तिर आडवी कमी बुडतिे वातिावरणीय दिाब
 6. 6. एकक क्षेत्रफळाच्या पृष्ठभागावर कायर्य करणारे बल म्हणजेच दाब. दाबाचे एकक पास्कल आहे. दाब = ------- क्षेत्रफळ स्थायू द्रव आिण वायूंमुळे दाब िनिर्मार्यण होतो वातावरणामुळे पृथ्वीवर िनिर्मार्यण होणारा दाब म्हणजे वातावरणीय दाब वातावरणीय दाब बल
 7. 7. वातावरणीय दाबाचे पिरणाम वातावरणीय दाब
 8. 8. समुद्रसपाटीला वातावरणाचा दाब सवार्यत अधिधिक अधसतो. उंच जावे तसा तो कमी होत जातो. अधितशय उंच डोंगरावर चढतांनिर्ा श्वास घ्यायला त्रास होतो. वातावरणीय दाब Sea Breeze
 9. 9. वातावरणीय दाब वातावरणातील दाब जागा आणिण वेळ याप्रमाणे बदलतो. दाबातील या फरकामुळेच वारे वाहतात. Land Breeze

×