Se ha denunciado esta presentación.

Блок 2 Нелегальна міграція, включаючи реадмісію

0

Compartir

1 de 7
1 de 7

Блок 2 Нелегальна міграція, включаючи реадмісію

0

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Аналітичний звіт

Аналітичний звіт

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó

Más de Europe without barriers

Блок 2 Нелегальна міграція, включаючи реадмісію

  1. 1. аналітичнийзвіт БЛОК 2 НЕЛЕГАЛЬНА МІГРАЦІЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ РЕАДМІСІЮ
  2. 2. БЛОК 2. НЕЛЕГАЛЬНА МІГРАЦІЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ РЕАДМІСІЮ2015 Принципово важливим поштовхом еволюції української міграційної політики став План дій з візо- вої лібералізації, наданий Україні п’ять років тому. Саме досягнення стандартів ЄС в управлінні міграцієютакордонамиєважливимідентифікаторомготовностікраїнидовпровадженнябезві- зового режиму у відносинах з ЄС. Адже, окрім визначених критеріїв Блоку 2, на прийняття рішення поскасуваннювізовогорежимувпливатимутьоцінкиміграційнихтабезпековихризиків1. Міграційнаполітика–цекомплекснийнапрямок, щоскладаєтьсяізнизкивзаємопов’язанихком- понентів, відповідальність за які покладається на різні державні органи. Критерії ПДВЛ вима- гають від задіяних органів не лише достатньої інституційної спроможності в рамках власної компетенції, але і якісної міжвідомчої взаємодії, співпраці та координації. Так само важливою є спроможність до сучасних форм міжнародної співпраці2. УвипадкуУкраїнитакимиорганами,залученимидоздійсненняміграційноїполітики,єДержавна міграційна служба України (ДМС) та Державна прикордонна служба України (ДПС), що коорди- нуються міністром внутрішніх справ. Окремі аспекти міграційної політики стосуються сфер компетенції Міністерства соціальної політики України, Міністерства закордонних справ Укра- їни (МЗС), Міністерства внутрішніх справ (МВС), Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України, Державної служби зайнятості. В Україні втілення сучасних підходів до управління міграцією є органічно пов’язаними із пріори- тетами співпраці між Україною та ЄС. Європейська інтеграція створює практичну основу, на якій формуються конкретні пріоритети політики. Ще з 2001 року запровадження європейських стандартів у даній сфері здійснювалося через практичний інструмент – План дій в сфері юсти- ції, свободи та безпеки, де міграційна політика знайшла належне місце. Новим поштовхом до прискореного впровадження новітніх підходів до управління міграцією в Україні стало надання Європейським Союзом Плану дій з візової лібералізації (ПДВЛ, листопад 2010 р.), метою якого є створення передумов для скасування візового режиму короткотерміно- вих поїздок громадян України до країн Шенгенської зони. В рамках ПДВЛ запроваджено специфіч- ний формат планування, імплементації політики, а також звітності і оцінювання, що дозволяє комплексно та системно оцінити зміни, що відбуваються у відповідних сферах. Державний контроль над законною та неврегульованою міграцією, політика щодо біженців та притулку, міграційний облік, реадмісія, управління державними кордонами у частині, що стосу- ється міграційного контролю, - далеко неповний перелік сфер, в яких мали відбутись якісні зміни впродовж п’яти останніх років. 1 Migration impact Assessment – аналіз та оцінки стану міграційних процесів 2 З огляду на це, Планом дій передбачено запровадження курсів підвищення кваліфікації та мовної підготовки співробітників ДМС України
  3. 3. БЛОК 2. НЕЛЕГАЛЬНА МІГРАЦІЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ РЕАДМІСІЮ2015 Забезпечення умов для виконання існуючої Програми розвитку державного кордону, включаючи ухвалення законодавчої бази для взаємодії Прикордонної служби з іншими органами, здіяними до управління кордонами Ухвалення законодавчих рамок для міграційної політики та інституційного забезпечення Схвалення та запровадження Стратегії Інтегрованого управління кордонами та відповідного Плану заходів Схвалення Стратегії управління міграцією та відповідного плану дій Створення тренінгових програм та антикорупційних етичних кодексів для службовців, що працюють у сфері управління кордонами Започаткування механізму моніторингу міграційних потоків та регулярно оновлюваного міграційного профілю Ухвалення та впровадження законодавства щодо притулку у відповідності із нормами Женевської конвенції ООН 1951 року, а також стандартів ЄС Для одержання якісних змін за даними напрямками, Блок 2 передбачав досягнення наступних цілей: На виконання даних цілей Урядом було передбачено здійснення більше 20-ти практичних заходів, що увійшли до Плану заходів з відповідного Плану дій. Станом на 2012 рік була зафіксована активна фаза виконання, оскільки майже половина критеріїв була завершена. Зокрема, було відзначено прогрес у законодавчому забезпеченні політики інтегрованого управління кордонами. Концепція інтегрованого управління кордонами як і відповідний План заходів з її реалізації був схвалений та поступово впроваджувався в дію. Законодавча база поповнилась наступними схваленими нормативно-правовими актами: Травень 2011 року затвердження Концепції міграційної політики України Червень 2011 року затверджено Кодекс поведінки працівників, до функціональних обов’язків яких належить здійснення управління кордонами Цього ж місяця було було затверджено План заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на 2011 – 2015 роки. Липень 2011 року ухвалення Закону про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. Вересень 2011 року ухвалення Закону про внесення змін до Закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.
  4. 4. БЛОК 2. НЕЛЕГАЛЬНА МІГРАЦІЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ РЕАДМІСІЮ2015 Увереснітакожрозпочинаєтьсяствореннямеханізмумоніторингуміграційнихпотоків,зокремарегулярно оновлюванийміграційнийпрофільУкраїнизданимиякщодонелегальноїтакізаконноїміграції. Цього року, результативними були зафіксовані і зусилля влади (МЗС України) у сфері реадмісії: укладання угод про реадмісію з країнами-постачальниками нелегальної міграції дали підстави ЄС високо оцінити умови виконання відповідної угоди. В той же час, залишалось відкритим питання підписанняопераційних(імплементаційних)протоколівщодореадмісіїзокремимикраїнами-членами. Після активного старту виконання завдань в 2011 році, наступний рік спостерігалось уповільнення темпів процесу візової лібералізації. Черговий сплеск активності виконання завдань Блоку 2 було зафіксовано наприкінці 2013 – 2014 років. Внесення коректив та окремих змін до Національного плану заходів з виконання ПДВЛ відбулось після завершення Україною 1-ї законодавчої фази ПДВЛ та появи 5-го звіту Європейської Комісії, що спонукав до ревізії виконаних завдань і підготовки до завершення тих, що залишались. П’ятий звіт Європейської Комісії визнав більшість критеріїв даного блоку «майже досягнутими». До таких було віднесено критерії у сфері управління міграцією, а «частково досягнутими» у сфері притулок. Загалом рекомендації експертів з ЄС стосувались посилення захисту осіб, що потребують міжнародного захисту та спроможностей Державної міграційної служби, зокрема кадрового забезпечення, включаючи навчання та міжнародну співпрацю. Експерти з ЄК чекали також і на завершення Міграційного профілю за 2014 рік та створення контактного аналітичного центру з базою даних для моніторингу міграційних процесів. Чимало критики з боку ЄС дісталось «Політиці притулку». Втім, за даним напрямком вдалось до- сягти відчутного прогресу. Так, виконаною в межах компетенції ДМС вважається рекомендація щодо надання первинної правової та медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які звертаються за захистом в Україні. В той же час, має бути вирішено питання залучення перекла- дача з тієї мови, яку розуміє особа, яка звертається за захистом. Також, у стані виконання та удосконалення знаходиться інформаційна підсистема «Облік біжен- ців та іноземців» Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами. Очікується, що саме завдяки цій системі Україна отримає єдиний банк даних за наявними потока- ми мігрантів, що сприятиме створенню ефективній моделі розвитку міграційних процесів з ураху- ванням українських реалій. Завершується також і робота по запровадженню удосконаленого програмного забезпечення. Се- ред завдань за напрямком «політики притулку» є й такі, що все ще проходять процес узгодження зі стороною ЄС. Так, за результатами двосторонніх консультацій, що відбувались в червні цього року, було досягнуто домовленості щодо необхідності розробки законопроекту, спрямованого на уточнення підстав перебування осіб в пунктах тимчасового перебування незаконних мігрантів, які звернулися за захистом в Україні. Удосконалення політики притулку та додаткового захисту неможливе без запровадження на за- конодавчому рівні визначення, що рішення щодо статусу біженця приймається з використанням точної та актуальної інформації про ситуацію в країні походження. Україні бракує визначення від- повідального державного органу та забезпечення його достатніми повноваженнями для збору відповідної інформації. Складнішим для виконання є критерії забезпечення належного фінансування пунктів тимчасового утримання, що більшою мірою залежить від технічної допомоги ЄС.
  5. 5. БЛОК 2. НЕЛЕГАЛЬНА МІГРАЦІЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ РЕАДМІСІЮ2015 Головні завдання даного напрямку, - забезпечення регулярних та оперативних оцінок, пов’язаних з міграційними ризиками, яких так побоюються в країнах-членах ЄС. Вчасне отримання таких да- них сприятиме деміфологізації перебільшених міграційних та без пекових ризиків з України до країн ЄС. Отже, у цій сфері маємо як прогрес так і не доопрацювання. Зокрема, позитивно, що ДМС про- звітувала про створення «Контактного інформаційно-аналітичного центру з моніторингу мі- граційних процесів». Завершено також роботу над Методикою аналізу ризиків з метою протидії нелегальній міграції. Запровадження Центру та нової Методики пришвидшить та посилить якість міграційного профілю України, який є важливим індикатором визначення готовності країни до за- провадження безвізового режиму. Певним випробуванням для закриття блоку з управління міграцією може стати посилення мовної підготовки службовців ДМС. Для підвищення кваліфікації з мовної підготовки працівників ДМС кошти не передбачені, а навчання першої групи службовців планується здійснити у вересні – грудні поточного року. Завдання, передбачені 2-м Блоком передбачають запровадження інтегрованого підходу в управ- лінні міграцієї, а це означає, що окрім ДМС мають підключитись й інші відомства. Зокрема МЗС та ДПС мають продовжити роботу щодо укладення імплементацій них протоколів та угод про реад- місію, звертаючи увагу насамперед на країни, що визначені як джерела міграційного ризику. Також необхідно внести зміни та доповнення до Кримінального процесуального кодексу України, якими надати повноваження ДПС щодо участі у виявленні та розслідуванні транскордонних зло- чинів у співпраці з іншими правоохоронними органами. Повністю впровадити європейський підхід до «чотирирівневого доступу» ІУК, який включає не лише відповідну ієрархію органів та міжвідомчу взаємодію всередині країни, але й законні дії у третіх країнах та співпрацю із уповноваженими органами сусідніх країн. УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЄЮ
  6. 6. БЛОК 2. НЕЛЕГАЛЬНА МІГРАЦІЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ РЕАДМІСІЮ2015 Стосовно розробки та впровадження єдиної інформаційно-аналітичної системи управління мігра- ційними процесами: Розробити відповідні закони, зміни та доповнення до чинних законів, які б визначали та уточню- вали обсяг та структуру даних, що має збиратися, постачальників (джерела) та отримувачів інфор- мації, контроль доступу до даних, заходи з впровадження вимог із захисту персональних даних, особливо, персонально чутливу інформацію. Оптимізувати єдину інформаційну систему взаємодії, її архітектури, процедурної взаємодії між установами, сумісності та зв’язки з іншими базами даних та реєстрами. Завершити процес інституційного становлення ДМС України як органу, відповідального за роз- робку та впровадження цілісної міграційної політики держави. Зокрема, в контексті роботи над оновленням Концепції державної міграційної політики та новим Планом заходів, передбачити роз- виток організаційної структури ДМС насамперед, в політиці стосовно біженців, шукачів притулку, повернення, а також стосовно стратегічного та поточного планування, моніторингу та контролю. Збільшити штат працівників територіальних органів, у т.ч. з урахуванням необхідності забезпечен- ня виконання наявних та нових функцій ДМС. Забезпечити фактичну рівність вартості однакових адміністративних послуг по всій Україні (включ- но з видачею закордонних біометричних паспортів) незалежно від місця надання таких послуг. Продовжити роботу щодо укладення угод про реадмісію та відповідних імплементаційних прото- колів, звертаючи увагу насамперед на країни підвищеного міграційного ризику. У сфері «реадмісія» необхідно здійснити комплексну оцінку впровадження діючих угод про реад- місію, зокрема, відслідкуваши практику“ланцюгової реадмісії», метою якої є повернення мігранта у країну походження. За наслідками оцінювання ініціювати внесення змін та доповнень до таких угод там, де закладені в них положення і механізми не в повній мірі забезпечують досягнення ці- лей угод. РЕКОМЕНДАЦІЇ
  7. 7. www.novisa.org.ua

×