Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Untitled.fr11
Untitled.fr11
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 8 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (18)

Anuncio
Anuncio

Togtool

  1. 1. ГОВЬСҮМ БЭР АЙ М ГИ Й Н ИРГЭДИЙН т ө л ө ө л о г ч л и й н ХУРЛЫН Г)Р ГҮҮЛ Э ГЧ Д И Й Н т о г т о о л опы & /саоын $Си»Д«> Лугаар ОО Чоир Сонгуулийн тойрог байгуулах тухай Монгол улсын Сонгуулийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.6. 22 8 22.12 дах заалтуудыг үндэслэн ТОГТООХ нь: 1. Аймгийн иргэдийн Төлөөлөпндийн Хурлын төлөөлөгчдийг сонгох сонгуулийн 8 тойрог байгуулж, тойргмйн дугаар. түүнд хамрагдах багийг хавсралтаар баталсугай ДАРГА
  2. 2. АИТХ-1 2016 оны С онгуулийн тойрог № Сумдын нэр Тойргийн дугаар Хамрагдах багууд 1 1-р тойрог 1-р баг Сүмбэр сум 2-р тойрог 2-р баг 3-р тойрог 3-р баг 4-р тойрог 4-р баг 5-р тойрог 5-р баг 6-р тойрог 6-р баг 2 Шивээговь сум 7-р тойрог 1.2-р баг 3 Баянтал сум 8-р тойрог 1.2-р баг
  3. 3. ГОВЬСҮМБЭР АИ М ГИИ Н СО НГУУЛИЙН ХОРООНЫ тогтоол о кэ сарын /т? едар Дугаар № Ч<ЗЙР Нэр дэвшигчдийг бүртгэх тухай Сонгуулийн тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32 1 8 157 дугаар зүйлийн 157.9, 157.10. 157,13 дах заалтуудыг үндэслэн ТОГТООХ нь: 1 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2015 оны ээлжит сонгуульд аймгийн МАН. АН, МАХН-аас нэр дэвшсэн иргэдийн баримт бичгийг нягтлан шалгаж шаардлага хангасан иргэдийг нэр дэвшигчээр бүртгэн хавсралтаар баталсугай. 2. Аймгийн иргэдийн Төлеөлөгчдийн хурлын 2016 оны ээлжит сонгуульд нэр дэвшигчдийн жагсаалтыг 2016 оны 05 дугаар 22-ны дотор нийтэд мэдээлэхийг аймгийн Сонгуулийн хорооны гишүүн /Т.Бат-Эрдэнэ/-д даалгасугай 3. Нэр дэвшигчээр бүртгэгдсэн иргэдэд нэр дэвшигчиин үнэмлэхийг хуулийн хугаиаанд олгохыг аймгийн Сонгуулийн хорооны дарга /Д.Тамир/ нарийн бичгийн дарга /Н.Даваахүү/ нарт үүрэг болгосугай. ДАРГА НАРИЙН БИЧГИЙН
  4. 4. N9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Аймгийн Сонгуулийн хорооны 2016 оны #^-р хуралдааны Д^-р тогтоолын хавсралт Орон нутгийн хурлын сонгуульд нэр дэвшигчдийн бүртгэл Сонгуупийн пюйрог МАН АН МАХН Д.Бзтцэцэ' Б Анхбэяр Ч Алтанболд 1 дүгээр тойрог Д Отгонбаяр Д Чинзориг С.Алтаисух П Оюу«дулам 2 дугаао тойрог 3 дугаар тойрог 4 дугээр тойрог Б Анхбаяр Д СүрэнжаЕ О.Цэрэнжаргал Г Шүрэнчулуум Д Наянбаатар Ч Дарьзав П.Амарсайхам М Эрдэнэбилэг Ч Энхтөр X Чулуунбаатар Г.Батзам Б Бат-Өлз^й Ш Бипэггумбэрэл П Жамбаасурэн Ж Насанба- Л Одсэр Т Байгапмэа ч Батжаргал Б Сугармаа 5 дугаар тойрог С.Энх-Амгалантогос З.Олонбаатар 6 дугаар тойрог Г.Батсуурь Б Очирхүү 7 дугаар тойрог В Бат-Эрдэнэ Г.ГэрЭлхүү Л Гэрэл Ж Батмөнх Ц Эрдэмэбат Ц Дазаажав Г Зоригг 8 дугаар тойрог г Сайнбаяр Л Одбаясгалан X Ганзориг АЙМГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРОО
  5. 5. МОНГОЛ УЛС С О Н Г У У Л И Й Н К Р Ө Н Х И Й Х О Р О О Н Ы Т 0 1 Т 0 0 Л с *» м *-'-'<ааөо Дугазр _ _ ± - Упаак5ват3р хот Аймаг, нийслэл, дүүргийн сонгуулийн хорооны дэргэд ажиллах мэдээллийн технологийн баг байгуулах тухай Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.3 дахь хэсэг, Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн Сонгуулийн Ерөнхий Хорооноос ТОГТООХ нь: 1. Аймаг, нийслэл, дүүргийн сонгуулийн хорооны дэргэд харьяалах сонгуулийн хороодын үйл ажиллагаанд сонгуулийн автоматжуулсан системийн ашиглалтыг хариуцан ажиллах мэдээллийн технологийн багийг хавсралтад дурдсан бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай. 2 Мэдээллийн технологийн багийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, зохион байгуулалт, арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллахыг Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны дэргэдэх Мэдээллийн технологийн төв /Ж.Эрдэнэбат/-д даалгасугай. ДАРГА НАРИЙН Ч.СОДНОМЦЭРЭН Ц. БОЛДСАЙХАН 0 0 0 0 8 8
  6. 6. Сонгуу 2016 оны 04 322ду ' АЙМЛГ, НИЙСЛЭЯ. ДҮҮРГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРООДЫН ДЭРГЭД АЖИЛГ МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН БАГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН Дд № Эцэс (эх)-ийн мэр, нэр Нас, хүйс Эрхэлж буй ажил апбан тушаал Мэргэжил Багт эрхлэх ажил Харилцах утасны дугаар. цахим хаяг ГОВЬСҮМ БЭР АИМАГ 26 1 Ьаяжихын Түвшинжаргал 30. эр Аймгийн Хедөлмөрийн хэлтсийн мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн Компьютер график дизайн Ахлагм 88274785 1и^шид@дтас1сот 27 2 Ганйалдын Төрбопд 33. эр Аймгийн ИТХ-ым Иргэний танхим. мэдээ мэдээлэл харицсан ажилтан Компьютер програм»/ хангамж Гйшүүн 99779906 1лоо200&@уаГюо сош 28 3 Дзшзэвгэгийн Жанчив 27. ЭР Аймгийн ЗДТГ-ын Мэлээлпийн технопопл хариуцсан мэргэжилтэн Компьютер техникч Гишуүн 95958955 апсП1_093<1@уэГ1ООсот
  7. 7. ГОВЬСҮМБЭР АЙ М ГИЙ Н С О НГУУЛИЙН ХОРООНЫ ТОГТООЛ 20*6оны04 Г.лрымла вД*Р ДугаарО! мойр Сумдын Сонгуулийн хороог байгуулах тухай Сонгуулийн тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.4 дэх заалтыг үндэслэн ТОГТООХ нь 1 Монгпп упгмы Их хуппын 5пппн яймгийн Иргялийн тдпоппягипийн у у п п ы н 2016 оны ээлжит сонгуулийг зохион байгуулах сумдын хороог хавсралтад дурьдсан бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. 2. Сонгуулийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.3, 35,4 дэх хэсгийг баримтлан сонгуулийн санал авах байрыг байгуулж. ахлах зохион байгуулагч. зохион байгуулагчдыг Л»н » I п <«* •• • й (И кЛ к • н С м м м ма |»мм • V •••• «и •м I ^ ^ . )м<ь>1 • •» ] • V м | | •• • ма< 3. Сонгуулийн тухай хууль, тогтоомжийг үйл ажиллагаандаа чанд мөрдөж ажиллахыг сумын сонгуулийн хороодод даалгасугай ДАРГА Д.ТАМИР пм гм иш БИЧГИЙН ДАРГА Н ДАВААХҮҮ
  8. 8. Аймгийн Сонгуулийн хорооны 2016 оны -р хуралдааны I -р тогтоолын хавсралт Сумдын Сонгуулийн хороодын бүрэлдэхүүн Шивээговь сумын сонгуулийн хороо Дарга: А Дэлгэрзаяа и л р и Л п ^1ЙИЧ«Л|| " лгчгл- и I Гишүүд; Б.Мөнхцэцэг О.Сарантуяа Л Нарангэрэл У Чулуунцэцэг Н Мөнхзул Баянтал сумын сонгуулийн хороо. Дарга: Б.Соелоо Нарийн бичгийн дарга: Д.Эрдэнэцэцэг Гишүүд: Д.Мөнхбаясгалан П Гииглли/лг» П ' • * *•• — —— Г Батбилэг З.Солонго Г Эрхэмбаатар Сүмбэр сумын сонгуулийн хороо дарга: д.мөнх-урдэнэ Нарийн бичгийн дарга: А.Зургаанжин Гишүүд: БДарханбат Х.Буянбаяр Т.Чимид и П тгп и л и л л и • ~ | г •. Ж.Ууганцэцэг „о О о —

×