Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Els programes de_qualificacio_professional_inicial

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Presentació web pqpi
Presentació web pqpi
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 23 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Els programes de_qualificacio_professional_inicial (20)

Anuncio

Els programes de_qualificacio_professional_inicial

 1. 1. PQPI Programes de qualificació professional inicial
 2. 2. PQPI: Característiques 2  Ensenyaments post-obligatoris  Inici d’un itinerari formatiu i professional  Integrats en el sistema de FP (primer nivell).  Formació acreditada, amb efectes acadèmics i reconeixement professional.
 3. 3. PQPI: Destinataris 3  Majors de 16 anys, preferentment menors de 21 anys  Sense GESO.  Diversitat en el col·lectiu:  Joves amb intenció d’accedir al mó n laboral a curt termini.  Joves que volen cursar un CFGM.  Joves que volen compaginar treball i formació .  Joves que, a més, volen acreditar l’ESO.  Accés voluntari i signatura compromís.
 4. 4. PQPI: Primer nivell de Formació Professional 4 BATX CFGS UNIVERSITAT Prova d’accés C Convalidacions R Reconeixement de crèdits C R PPAS PPAM Preparació proves accés GM PPAS Preparació proves accés GS C M Ó N L A B O R A L Certificació acadèmica i professional Títol ESO PQPI (C) (A B) CFGM PPAM
 5. 5. PQPI: Plantejament 5 Recurs específic i possibilitador d’è xit, per a:  transició al mó n laboral  continuï tat formativa, prioritàriament als CFGM  opcionalment, obtenció del GESO
 6. 6. PQPI: Avaluació, qualificacions i certificació 6 Superació PQPI (QG superior a 5): 1. Reconeixement acadèmic per a accés a cicles formatius de grau mitjà:  Exempció part cientificotecnològica de la prova d’accés i reconeixement Qualificació Global PQPI (coeficient 0,4 sobre qualificació PQPI)  Exempció total de la prova si QG PQPI igual o superior a 8 2. Reconeixement acadèmic per a obtenció GESO:  Opció de cursar mòduls C (part currículum GESO de FPA)  Si QG del PQPI superior a 6,5 no cal cursar el mòdul C opcional 3. Reconeixement professional:  Acreditació de competències professionals Avaluació PQPI Qualificació global (QG) de l’1 al 10 CERTIFICACIÓ ACADÈMICA
 7. 7. PQPI: Estructura 7 MÒDULS C MÒDULS A MÒDULS B MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL MÒDULS OBLIGATORIS Aspectes bàsics del currículum de l’ESO MÒDULS VOLUNTARIS MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL MÒDULS PER A L’OBTENCIÓ DEL GESO Competències bàsiques per a: • la transició al món laboral • la continuació educativa Competències professionals referides a qualificacions de nivell 1 per a: inserció laboral i formació professional
 8. 8. PQPI: Mòduls obligatoris 8  Qualificacions de nivell 1 del Catàleg de Qualificacions Professionals  Diferents perfils professionals : repertori de PQPI (www.xtec.cat)  Inclouen:  Formació professional teòrica i pràctica  Pràctiques en empresa (FCT): 150-250 h.  Projecte Integrat en relació al perfil professional i a l’entorn laboral corresponent: 30-60 h.  Mò duls específics (mò duls A)
 9. 9. PQPI: Mòduls obligatoris 9  Referent: competè ncies bàsiques necessàries per a la vida quotidiana i per al mó n laboral  Tutoria de grup, obligatò ria  Currículum establert, organitzat en mò duls i crè dits  Flexibilitat d’aplicació a cada centre: definició d’unitats formatives  Mò duls de formació general (mò duls B)
 10. 10. PQPI: Oferta de programes 10 Definida anualment pel Departament d’Ensenyament en funció de necessitats de l’alumnat i del territori. Integrada per programes diversos: a) Segons perfils professionals desenvolupats (repertori) b) Segons entitats i models d’organització de la formació c) Segons col· lectiu d’alumnes atès
 11. 11. a) PQPI: Oferta segons famílies i perfils professionals 11 Administració i gestió - Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis administratius generals Agrària - Auxiliar en activitats agropecuàries - Auxiliar en vivers i jardins Arts gràfiques - Auxiliar d'arts gràfiques i serigrafia Comerç - Auxiliar en comerç i atenció al públic - Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic Edificació i obra civil - Auxiliar de paleta i construcció - Auxiliar de pintura Electricitat i electrònica - Auxiliar en muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis Fabricació mecànica - Auxiliar de fabricació mecànica i d'ajust i soldadura - Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC - Auxiliar de mecànica i electricitat - Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques - Auxiliar de fabricació mecànica - Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques -Fusta, moble i suro - Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles Hoteleria i turisme - Auxiliar de cuina - Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració - Auxiliar d’establiments hotelers - Auxiliar d'hoteleria, cuina i càtering - Auxiliar d'hoteleria, cuina i serveis de restaurant i bar Imatge personal - Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica - Auxiliar de perruqueria Indústries alimentàries - Auxiliar de la indústria càrnica - Auxiliar de pastisseria i fleca Informàtica i comunicacions Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics -Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics Instal·lació i manteniment - Auxiliar en fontaneria i calefacció i climatització - Auxiliar de manteniment i muntatges d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas - Auxiliar en muntatges d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas Transport i manteniment de vehicles - Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers - Auxiliar de manteniment de carrosseria de vehicles
 12. 12. b) PQPI: Oferta segons entitats i models d’organització de la formació 12 Aquests programes só n organitzats per: 1.El Departament d’Ensenyament:  En instituts públics (PQPI I PQPI-FIAP)  En col· laboració amb administracions locals (PQPI-PTT) 2.Centres educatius privats 3.Establiments de formació  Administració local  Entitats de formació
 13. 13. c) PQPI: Oferta segons col·lectiu d’alumnes atès grups d’alumnes amb NEE vinculades a discapacitats Flexibilització del currículum, durada del programa i formació de grups • Possibilitat de centrar-se en aquelles UC del perfil que puguin assolir. • Durada: possibilitat de 2 anys. • Grups NEE: entre 6 i 10 joves. 13
 14. 14. PQPI: Preinscripció i matrícula 2013-2014 A) Per accedir als PQPI organitzats pel Departament d’Ensenyament • Procés: • Conèixer el calendari i els criteris de prioritat • Triar el centre • Reunir la documentació • Fer la preinscripció • Fer l’entrevista • Consultar els resultats • Consultar el centre assignat i fer la matrícula 14
 15. 15. • Calendari: Publicació de l'oferta inicial: 3 de maig del 2013. Presentació de sol·licituds: del 6 al 17 de maig de 2013, ambdós inclosos. Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa als interessos, motivació i aptituds dels alumnes: del 6 de maig al 7 de juny de 2013, segons convocatòria individual feta pel centre. (En funció dels resultats d'aquesta entrevista es poden modificar les peticions que consten a la sol·licitud). Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 7 de juny del 2013. Termini per presentar reclamacions: 10, 11 i 12 de juny del 2013. Sorteig públic per determinar l'ordenació de les sol·licituds: 10 de juny de 2013 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores. Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 14 de juny del 2013. Publicació de l'oferta final: 3 de juliol del 2013. Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 4 de juliol del 2013. Període de matriculació: del 2 al 12 de setembre de 2013, ambdós inclosos. PQPI: Preinscripció i matrícula PQPI-PTT i PQPI-FIAP 2012-2013 15
 16. 16. • Criteris de prioritat: • Quan el domicili de l'alumne o l'alumna està dintre de l'àrea d'influència del centre (1 o 2): 30 punts o 15 punts • Quan l'alumne o l'alumna no compleix 21 anys (o més) durant l'any 2013: 30 punts • Quan l'alumne o l'alumna no ha fet un PQPI : 20 punts • Per cada curs escolaritzat a l'educació secundària: 5 punts • Per la qualificació mitjana dels dos darrers nivells cursats a l'ESO dels que ja es disposa d'avaluació final: tants punts com la qualificació mitjana, calculada amb 2 decimals. • Pel resultat de l'entrevista: 30, 20, 10 o 0 punts PQPI: Preinscripció i matrícula 2013-2014 16
 17. 17. Derivació de l’alumnat amb NEE:  Orientació al PQPI i als perfils professionals més adients a cada jove , tenint en compte l’especificitat de cada cas i atenent a:  La capacitat de realitzar pràctiques en empresa (FCT)  Les possibilitats d’assoliment d’alguna de les unitats de competència  El risc d’algunes de les realitzacions professionals  El grau d’autonomia davant les instruccions tècniques.  El nivell de competències bàsiques de lecto-escriptura, competència per entendre i executar ordres de treball... 17 PQPI: Alumnat amb NEE en grups ordinaris
 18. 18. B) Per accedir als Programes autoritzats pel Departament d’Ensenyament però desenvolupats per altres administracions i entitats cal adreçar-se als centres que els imparteixen PQPI: Preinscripció i matrícula 2013-2014 18
 19. 19. PQPI: Oferta de cursos 19 L’oferta de cursos es pot trobar a :Estudiar a Catalunya
 20. 20. PQPI: Resultats del curs 2011- 2012 Participació: 7.113 alumnes Avaluació: el 81 % ha superat el programa Proves d’accés: el 51 % dels que han superat el PQPI ha superat també les proves d’accés a cicle formatiu de grau mitjà. 20
 21. 21. PQPI: Normativa de referència 21  BOE: Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE): article 30  Decret 140/2009, de 8 de setembre, pel qual es regulen els Programes de Qualificació Professional Inicial.  Llei 12/2009, d'Educació de Catalunya, de 10 de juliol, que regula els programes de qualificació professional inicial a l'article 60.  Document anual per a l’organització I el funcionament dels centres educatius.
 22. 22. PQPI: Inici d’un itinerari professional 22 ESO sense acreditar PQPI Mò duls obligatoris: A, B Mónlaboral Cicles formatius de grau mitjà (CFGM) PQPI Mò duls voluntaris: C Títol GESO 22 Cicles formatius de grau superior (CFGS) [Prova i curs accés] Certificat de professionalitat Certificació acadè mica [Prova accés amb reconeixement PQPI]
 23. 23. Informació: √ Pàgina web: www.gencat.cat/ensenyament √ Als instituts √ Telè fon informació PQPI: 900 151 176 √ Telè fon 012

×