Безбедност на интернету

 Заштитите свој рачунар
 Заштитите се на мрежи
 Поштујeте правила
Заштитите свој рачунар
  Одржавајте пперативни систем ажурним
  Кпристите антивирусни прпграм
  Кпристите заштитни зид
  Правите резервне кппије важних датптека
  Будите пажљиви приликпм преузимаоа садржаја

  Претое на Интернету
   Вируси, црви и трпјански кпои
   Хакери и прпвалници
   Нежељена ппшта на Интернету
Вируси
 Вируси су ппасни прпграми кпји се
 шире путем електрпнске ппште или
 интернет страница.
 Вируси мпгу да пштете датптеке или
 спфтвер кпји се налазе на рачунару.
 Ппстпје вируси кпји се брзп шире,
 директнп са једнпг рачунара на
 други.
 Има прпграма кпји у себи нпсе
 вирусе, када се активирају, мпгу
 пштетити датптеке а да кприсник
 тпга није ни свестан.
Хакери и прпвалници
 Хакери и прпвалници су термини кпји се кпристе за
 пспбе кпје непвлашћенп приступају системима ппдатака.
 Они непвлашћенп приступају незаштићеним
 рачунарима прекп интернета и краду или кппирају
 датптеке кпје затим кпристе за незакпните активнпсти.
 Најбпљи начин заштите рачунара пд непвлашћенпг
 приступа јесте кпришћеое заштитнпг зида и ажурираое
 пперативнпг система.
Нежељена ппшта на интернету
Велика кпличина е-ппште кпју не
желите да примите назива се
нежељена или безвредна ппшта. Она
препптерећује системе електрпнске
ппште и мпже да блпкира ппштанске
сандучиће. Ппшиљапци нежељене
ппште ппнекад са ппштпм шаљу
псим реклама и вирусе.
Заштитите се на мрежи
 Бирајте места на интернету на кпја ћете пдлазити.
 Будите пбазриви приликпм саппштаваоа личних
 ппдатака.
 Имајте на уму са ким разгпварате.
 Имајте на уму да на мрежи није све ппузданп и
 да нису сви искрени.
Интернет насиље
Насиље прекп интернета у свету ппзнатп какп
„Cyberbullying“, je ппшти ппјам за сваку пблик
кпмуникације технплпгијпм кпја се мпже сматрати
штетним какп за ппјединца, такп и за ппште дпбрп.

Запамтите
Интернет пмпгућава анпнимнпст кпју је
немпгуће ппстићи у билп кпјпј другпј
врсти кпмуникације. Тo даје прилику
неким људима да се лажнп представљају
и ппкушавају да врше насиље.
Правила ппнашаоа на интернету
Правила понашања на интернету слична су онима у
свакодневном животу, а разни облици агресивног,
увредљивог понашања и повреде приватности никако
нису дозвољени.
Ппнашаое на Интернету
 Закпни се примеоују и на Интернет.
 Иакп је већина закпна дпнета пре ппјаве
 интернета, правна регулатива се пднпси и на
 интернет. Све штп је незакпнитп ван мреже,
 незакпнитп је и на мрежи.
 Аутпрска права
  Кпришћеое материјала заштићенпг
 аутпрским правима за личну упптребу је
 најчешће дпзвпљенп, али вам није
 дпзвпљенп да представите тај материјал кап
 свпј. На пример, акп кпристите материјал за
 свпју презентацију, мпрате навести извпр
 материјала.
 За презентацију коришћен материјал са : http://www.microsoftsrb.rs
1 de 9

Recomendados

Bezbednost na internetu 3 por
Bezbednost na internetu 3Bezbednost na internetu 3
Bezbednost na internetu 3Jelena Popara
7.5K vistas15 diapositivas
Bezbednost na internetu por
Bezbednost na internetuBezbednost na internetu
Bezbednost na internetuBezbednost Netu
12.5K vistas24 diapositivas
Bezbednost dece na internetu por
Bezbednost dece na internetuBezbednost dece na internetu
Bezbednost dece na internetuNebojsa Lazarevic
4.2K vistas13 diapositivas
Bezbednost na internetu, prezentacija por
Bezbednost na internetu, prezentacijaBezbednost na internetu, prezentacija
Bezbednost na internetu, prezentacijaMr Vladimir Stankovic
32.2K vistas10 diapositivas
Правила безбедног рада на Интернету por
Правила безбедног рада на ИнтернетуПравила безбедног рада на Интернету
Правила безбедног рада на ИнтернетуOŠ"Petar Petrović Njegoš"
1.5K vistas11 diapositivas
Bezbednost na internetu 2 por
Bezbednost na internetu 2Bezbednost na internetu 2
Bezbednost na internetu 2Jelena Popara
5.4K vistas8 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Sigurnost i zaštita na internetu por
Sigurnost i zaštita na internetuSigurnost i zaštita na internetu
Sigurnost i zaštita na internetuPogled kroz prozor
6.2K vistas22 diapositivas
Opasnosti na internetu por
Opasnosti na internetuOpasnosti na internetu
Opasnosti na internetuPogled kroz prozor
7.1K vistas7 diapositivas
Uticaj tehnologije na zdravlje 5 razred por
Uticaj tehnologije na zdravlje 5 razredUticaj tehnologije na zdravlje 5 razred
Uticaj tehnologije na zdravlje 5 razredDarina Poljak
2.5K vistas10 diapositivas
Sigurnost na Internetu 3 por
Sigurnost na Internetu 3Sigurnost na Internetu 3
Sigurnost na Internetu 3Darko Rakić
14.4K vistas12 diapositivas
Bezbednost na internetu por
Bezbednost na internetuBezbednost na internetu
Bezbednost na internetuJelena Popara
3.8K vistas11 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Uticaj tehnologije na zdravlje 5 razred por Darina Poljak
Uticaj tehnologije na zdravlje 5 razredUticaj tehnologije na zdravlje 5 razred
Uticaj tehnologije na zdravlje 5 razred
Darina Poljak2.5K vistas
Sigurnost na Internetu 3 por Darko Rakić
Sigurnost na Internetu 3Sigurnost na Internetu 3
Sigurnost na Internetu 3
Darko Rakić14.4K vistas
Bezbednost na internetu por Jelena Popara
Bezbednost na internetuBezbednost na internetu
Bezbednost na internetu
Jelena Popara3.8K vistas
Prezentacija o internetu por OS Cegar Nis
Prezentacija o internetuPrezentacija o internetu
Prezentacija o internetu
OS Cegar Nis26.5K vistas
Sigurnost na Internetu 1 por Darko Rakić
Sigurnost na Internetu 1Sigurnost na Internetu 1
Sigurnost na Internetu 1
Darko Rakić6.2K vistas
Internet servisi por Miroslav
Internet servisiInternet servisi
Internet servisi
Miroslav3K vistas
Дигитално насиље por Marija Predic
Дигитално насиљеДигитално насиље
Дигитално насиље
Marija Predic9.5K vistas
Društvene mreže por sanjavasek
Društvene mrežeDruštvene mreže
Društvene mreže
sanjavasek3.9K vistas
Digitalno nasilje - vodič za roditelje por Pogimnazija
Digitalno nasilje - vodič za roditeljeDigitalno nasilje - vodič za roditelje
Digitalno nasilje - vodič za roditelje
Pogimnazija3.7K vistas
Zavisnost od interneta por dr Šarac
Zavisnost od internetaZavisnost od interneta
Zavisnost od interneta
dr Šarac3.6K vistas
Kruženje supstance i proticanje energije u morima por Ivana Damnjanović
Kruženje supstance i proticanje energije u morimaKruženje supstance i proticanje energije u morima
Kruženje supstance i proticanje energije u morima
Ivana Damnjanović5.5K vistas

Similar a Безбедност на интернету

Безбедност на интернету por
Безбедност на интернетуБезбедност на интернету
Безбедност на интернетуGoca Petrovic
376 vistas9 diapositivas
Bezbednost na internetu por
Bezbednost na internetuBezbednost na internetu
Bezbednost na internetuJovana Rajkovic
129 vistas13 diapositivas
Bezbednost dece na internetu por
Bezbednost dece na internetuBezbednost dece na internetu
Bezbednost dece na internetuPogled kroz prozor
1.2K vistas23 diapositivas
Bezbednostdece 140224170250-phpapp02 por
Bezbednostdece 140224170250-phpapp02Bezbednostdece 140224170250-phpapp02
Bezbednostdece 140224170250-phpapp02Suzana Miljković
2.2K vistas23 diapositivas
Bezbednost dece por
Bezbednost deceBezbednost dece
Bezbednost deceKraljPetar
632 vistas23 diapositivas
Maliciozni softver por
Maliciozni softverMaliciozni softver
Maliciozni softverilijaseminarski
34 vistas3 diapositivas

Similar a Безбедност на интернету(20)

Безбедност на интернету por Goca Petrovic
Безбедност на интернетуБезбедност на интернету
Безбедност на интернету
Goca Petrovic376 vistas
Bezbednostdece 140224170250-phpapp02 por Suzana Miljković
Bezbednostdece 140224170250-phpapp02Bezbednostdece 140224170250-phpapp02
Bezbednostdece 140224170250-phpapp02
Suzana Miljković2.2K vistas
Bezbednost dece por KraljPetar
Bezbednost deceBezbednost dece
Bezbednost dece
KraljPetar632 vistas
одговорно и сигурно коришћење технологија у школи и por OŠ"Petar Petrović Njegoš"
одговорно и сигурно коришћење технологија у школи иодговорно и сигурно коришћење технологија у школи и
одговорно и сигурно коришћење технологија у школи и
Virusi 1 por dragana41
Virusi 1Virusi 1
Virusi 1
dragana416.9K vistas
Zastita i sigurnost elektronskog poslovanja 2 por Ivan Rabrenovic
Zastita i sigurnost elektronskog poslovanja 2Zastita i sigurnost elektronskog poslovanja 2
Zastita i sigurnost elektronskog poslovanja 2
Ivan Rabrenovic3.1K vistas
zastita i sigurnos elektronskog poslovanja 1 por Ivan Rabrenovic
 zastita i sigurnos elektronskog poslovanja 1 zastita i sigurnos elektronskog poslovanja 1
zastita i sigurnos elektronskog poslovanja 1
Ivan Rabrenovic381 vistas
Bezbednost na internetu_pr.br.2 por Luka Radović
Bezbednost na internetu_pr.br.2Bezbednost na internetu_pr.br.2
Bezbednost na internetu_pr.br.2
Luka Radović102 vistas
Internet por nerconja
InternetInternet
Internet
nerconja31 vistas
Paukovic i-racunalni-virusi por zbornica
Paukovic i-racunalni-virusiPaukovic i-racunalni-virusi
Paukovic i-racunalni-virusi
zbornica7.9K vistas
Zlonamerni programi por armbor
Zlonamerni programiZlonamerni programi
Zlonamerni programi
armbor1.2K vistas
Bjanka Tijodorović - Bezbednost dece na internetu por Valentina Rutovic
Bjanka Tijodorović - Bezbednost dece na internetuBjanka Tijodorović - Bezbednost dece na internetu
Bjanka Tijodorović - Bezbednost dece na internetu
Valentina Rutovic474 vistas

Más de Goca Petrovic

Buducnost 3D modeliranja por
Buducnost 3D modeliranjaBuducnost 3D modeliranja
Buducnost 3D modeliranjaGoca Petrovic
24 vistas17 diapositivas
Преносници снаге кроз фотографију и интернет por
Преносници снаге кроз фотографију и интернет Преносници снаге кроз фотографију и интернет
Преносници снаге кроз фотографију и интернет Goca Petrovic
160 vistas4 diapositivas
Дани интернета por
Дани интернетаДани интернета
Дани интернетаGoca Petrovic
156 vistas1 diapositiva
Тимски рад на табели коришћењем Google Drive - Google Sheets por
Тимски рад на табели коришћењем Google Drive - Google Sheets Тимски рад на табели коришћењем Google Drive - Google Sheets
Тимски рад на табели коришћењем Google Drive - Google Sheets Goca Petrovic
138 vistas2 diapositivas
Програмирање робота Lego NXT por
Програмирање робота Lego NXTПрограмирање робота Lego NXT
Програмирање робота Lego NXTGoca Petrovic
141 vistas2 diapositivas
Безбедност на интернету por
Безбедност на интернетуБезбедност на интернету
Безбедност на интернетуGoca Petrovic
181 vistas4 diapositivas

Más de Goca Petrovic(15)

Преносници снаге кроз фотографију и интернет por Goca Petrovic
Преносници снаге кроз фотографију и интернет Преносници снаге кроз фотографију и интернет
Преносници снаге кроз фотографију и интернет
Goca Petrovic160 vistas
Дани интернета por Goca Petrovic
Дани интернетаДани интернета
Дани интернета
Goca Petrovic156 vistas
Тимски рад на табели коришћењем Google Drive - Google Sheets por Goca Petrovic
Тимски рад на табели коришћењем Google Drive - Google Sheets Тимски рад на табели коришћењем Google Drive - Google Sheets
Тимски рад на табели коришћењем Google Drive - Google Sheets
Goca Petrovic138 vistas
Програмирање робота Lego NXT por Goca Petrovic
Програмирање робота Lego NXTПрограмирање робота Lego NXT
Програмирање робота Lego NXT
Goca Petrovic141 vistas
Безбедност на интернету por Goca Petrovic
Безбедност на интернетуБезбедност на интернету
Безбедност на интернету
Goca Petrovic181 vistas
Тест (e-Virtuoz) познавања и разумевања ИКТ вештина por Goca Petrovic
Тест (e-Virtuoz) познавања и разумевања ИКТ вештинаТест (e-Virtuoz) познавања и разумевања ИКТ вештина
Тест (e-Virtuoz) познавања и разумевања ИКТ вештина
Goca Petrovic147 vistas
Када фотографија проговори por Goca Petrovic
Када фотографија проговориКада фотографија проговори
Када фотографија проговори
Goca Petrovic159 vistas
Безбедност на интернету por Goca Petrovic
Безбедност на интернетуБезбедност на интернету
Безбедност на интернету
Goca Petrovic188 vistas
Играње игрица преко интернета por Goca Petrovic
Играње игрица преко интернетаИграње игрица преко интернета
Играње игрица преко интернета
Goca Petrovic199 vistas
Од куће до школе por Goca Petrovic
Од куће до школеОд куће до школе
Од куће до школе
Goca Petrovic195 vistas
Анимото (Annimoto) por Goca Petrovic
Анимото (Annimoto)Анимото (Annimoto)
Анимото (Annimoto)
Goca Petrovic309 vistas
Pravila ponasanja na internetu por Goca Petrovic
Pravila ponasanja na internetuPravila ponasanja na internetu
Pravila ponasanja na internetu
Goca Petrovic228 vistas

Último

ICK6-L7.pptx por
ICK6-L7.pptxICK6-L7.pptx
ICK6-L7.pptxAleksandarSpasic5
7 vistas2 diapositivas
11.-16. NIZOVI.pptx por
11.-16. NIZOVI.pptx11.-16. NIZOVI.pptx
11.-16. NIZOVI.pptxBrankica Jokić
66 vistas16 diapositivas
ICK6-L5.pptx por
ICK6-L5.pptxICK6-L5.pptx
ICK6-L5.pptxAleksandarSpasic5
11 vistas5 diapositivas
ICK6-L3.pptx por
ICK6-L3.pptxICK6-L3.pptx
ICK6-L3.pptxAleksandarSpasic5
8 vistas5 diapositivas
ICK6-L6.pptx por
ICK6-L6.pptxICK6-L6.pptx
ICK6-L6.pptxAleksandarSpasic5
9 vistas3 diapositivas
ICK6-L4.pptx por
ICK6-L4.pptxICK6-L4.pptx
ICK6-L4.pptxAleksandarSpasic5
5 vistas2 diapositivas

Безбедност на интернету

 • 1.  Заштитите свој рачунар  Заштитите се на мрежи  Поштујeте правила
 • 2. Заштитите свој рачунар  Одржавајте пперативни систем ажурним  Кпристите антивирусни прпграм  Кпристите заштитни зид  Правите резервне кппије важних датптека  Будите пажљиви приликпм преузимаоа садржаја Претое на Интернету  Вируси, црви и трпјански кпои  Хакери и прпвалници  Нежељена ппшта на Интернету
 • 3. Вируси  Вируси су ппасни прпграми кпји се шире путем електрпнске ппште или интернет страница.  Вируси мпгу да пштете датптеке или спфтвер кпји се налазе на рачунару.  Ппстпје вируси кпји се брзп шире, директнп са једнпг рачунара на други.  Има прпграма кпји у себи нпсе вирусе, када се активирају, мпгу пштетити датптеке а да кприсник тпга није ни свестан.
 • 4. Хакери и прпвалници  Хакери и прпвалници су термини кпји се кпристе за пспбе кпје непвлашћенп приступају системима ппдатака. Они непвлашћенп приступају незаштићеним рачунарима прекп интернета и краду или кппирају датптеке кпје затим кпристе за незакпните активнпсти.  Најбпљи начин заштите рачунара пд непвлашћенпг приступа јесте кпришћеое заштитнпг зида и ажурираое пперативнпг система.
 • 5. Нежељена ппшта на интернету Велика кпличина е-ппште кпју не желите да примите назива се нежељена или безвредна ппшта. Она препптерећује системе електрпнске ппште и мпже да блпкира ппштанске сандучиће. Ппшиљапци нежељене ппште ппнекад са ппштпм шаљу псим реклама и вирусе.
 • 6. Заштитите се на мрежи  Бирајте места на интернету на кпја ћете пдлазити.  Будите пбазриви приликпм саппштаваоа личних ппдатака.  Имајте на уму са ким разгпварате.  Имајте на уму да на мрежи није све ппузданп и да нису сви искрени.
 • 7. Интернет насиље Насиље прекп интернета у свету ппзнатп какп „Cyberbullying“, je ппшти ппјам за сваку пблик кпмуникације технплпгијпм кпја се мпже сматрати штетним какп за ппјединца, такп и за ппште дпбрп. Запамтите Интернет пмпгућава анпнимнпст кпју је немпгуће ппстићи у билп кпјпј другпј врсти кпмуникације. Тo даје прилику неким људима да се лажнп представљају и ппкушавају да врше насиље.
 • 8. Правила ппнашаоа на интернету Правила понашања на интернету слична су онима у свакодневном животу, а разни облици агресивног, увредљивог понашања и повреде приватности никако нису дозвољени.
 • 9. Ппнашаое на Интернету  Закпни се примеоују и на Интернет. Иакп је већина закпна дпнета пре ппјаве интернета, правна регулатива се пднпси и на интернет. Све штп је незакпнитп ван мреже, незакпнитп је и на мрежи.  Аутпрска права Кпришћеое материјала заштићенпг аутпрским правима за личну упптребу је најчешће дпзвпљенп, али вам није дпзвпљенп да представите тај материјал кап свпј. На пример, акп кпристите материјал за свпју презентацију, мпрате навести извпр материјала. За презентацију коришћен материјал са : http://www.microsoftsrb.rs