Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 26 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2) (20)

Anuncio

Más de Congrés Govern Digital (20)

Más reciente (20)

Anuncio

CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)

 1. 1. SIGMA: Sistema Integral de Gestió de l’Ajuntament de Mataró Toni Merino Gerent Ajuntament de Mataró #CGD2019
 2. 2. ”cinc eixos de renovació de les estructures administratives: Impuls professionalització en els llocs directius i de responsabilitat. Millora progressiva dels sistemes d’accès a l’ocupació pública. (Captació de talent). Increment de la productivitat de l’OP. Implantació cultura de la responsabilitat en la gestió i de l’eficiencia en l’us dels recursos públics. Promoure sistemes d’avaluació. Sistemes d’acompliment lligades a estructures de seguiment, inspecció i control aliniades amb objectius organitzatius i marcs normatius. Visió i sentit institucional de l’organització (aliniar política i gestió). Inversió en planificació estratégica i operativa. Rafael Jiménez Asensio - AGUJEROS NEGROS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Set 2019
 3. 3. I com ho podem fer?
 4. 4. Projecte de Transformació: 3 Reptes
 5. 5. Projecte de Transformació: 5 dimensions Repte 2 OE2 Repte 3 OE3 Repte 1 OE1
 6. 6. Sistema Integral de Gestió Aj de Mataró El model global
 7. 7. Sistema Integral de Gestió Aj de Mataró
 8. 8. El model Mataró és un model que vol ser integral, basat en la millora contínua de les activitats que es desenvolupen. Establint els objectius alineats amb la missió i l’estratègia i concretant els indicadors que han de permetre fer el seguiment, avaluar i facilitar el retiment de comptes vers la ciutadania. Sistema Integral de Gestió Aj de Mataró El model sigMA
 9. 9. Els objectius del projecte són: • Malgrat les importants diferències i l’heterogeneitat de les activitats que desenvolupem poder analtizar-les amb uns certs criteris comuns. • Disposar d'un sistema d'informació que millori la presa de decisions, tècniques i polítiques. • Fer més transparent i accessible l'actuació municipal, facilitant el retiment de comptes. fent front i adaptant-se als actuals requeriments normatius (Lleis 19/2013, 19/2014, 39/2015, 40/2015, etc.) Sistema Integral de Gestió Aj de Mataró objectius sigMA
 10. 10. Què fem? Pq ho fem? Com ho fem? Quant costa? CATÀLEG PLA MANDAT CATÀLEG PROCEDIMENTS SISTEMA COSTOS Sistema Integral de Gestió Aj de Mataró Una eina: sigMA per Obtenir respostes • Aprofitar tota l’expertís que tenim en el desenvolupament del projecte PAM i el seguiment mitjançant l’eina e-pam. • Construir una eina que en base a tots els requeriments definits permetí assolir els objectius definits prèviament. • Poder donar resposta a les preguntes: sigMA
 11. 11. Caràcter Innovador i Transferència •Sota el criteri de "dada única", el sistema permet una gestió més eficient, ja que integra informació de diferents sistemes (aplicacions de gestió econòmica, de gestió de RRHH, seguiment de plans estratègics, indicadors, etc.) en una única estructura de dades. La informació per tant s'introdueix una única vegada en el sistema, facilitant l'economia en la recollida de dades. Identificant tb el responsable de la dada. •El "model de gestió Mataró" és més que una aplicació informàtica, és una manera de fer diferent. Basat en l'autoavaluació i la millora contínua i seguint models de gestió de la qualitat com el CAF, el sistema permet a la Gerència, les Àrees i Serveis Municipals, dissenyar l'estratègia (missió, visió i objectius), planificar i gestionar projectes, avaluar l'activitat mitjançant indicadors, etc. •El sistema d'informació que estem construint permet fer una triple lectura de l'activitat municipal des de 3 dimensions: l'estratègica, l'orgànica i l'econòmica.
 12. 12. Caràcter Innovador i Transferència •Aquest sistema de gestió integral permet també l'elaboració de forma estandarditzada de diferents instruments, molt útils per a la gestió de l'organització i que impacten en la ciutadania: Catàleg de Serveis, Seguiment on line del Pla de Mandat i Plans Estratègics, Memòries de Gestió, Quadres de Comandament, Cartes de Servei, etc. •El model de dades és completament exportable a altres administracions. Caldria que l'administració destinatària disposés de la següent infraestructura tecnològica: •Sistema gestor de base de dades (Oracle) amb APEX de ORACLE. Per a aquelles organitzacions que no disposin d'ORACLE poden desplegar en la seva infraestructura la versió gratuïta de ORACLE Express per a aquest projecte.
 13. 13. Sistema Integral de Gestió Aj de Mataró Estratègica Econòmica Orgànica Estratègica •Mataró2022 •PAM •Plans sectorials •Plans Territorials Econòmica •Grup •Programa •Subprograma •Activitat Cost Orgànica •Àrea •Servei •Secció Les 3 dimensions de les ACTIVITATS La perspectiva econòmica és la base per relacionar l’activitat amb el pressupost per programes i a partir d’aquí ens permet començar a estructurar un anàlisi tambè de costos. La perspectiva orgànica ens relaciona l’activitat amb les unitats orgàniques, amb les competències i les funcions. Estratègia: Qualsevol cosa que fem que consumeixi recursos: econòmics, materials i/o humans formarà part, com a mínim del Catàleg de Serveis; a partir d’aquí pot alimentar n plans estratègics, transversals i/o sectorials. sigMA Les 3 dimensions permeten vincular una activitat amb qualsevol àmbit relacionat amb: les polítiques, el pressupost o l’estratègia.
 14. 14. ACTIVITAT Perspectiva ESTRATÈGICA Mataró 2022/PAM/Plans... EINA DE GESTIÓ Gestió de Projectes, Planificació, Memòries... QUADRE DE COMANDAMENT Per Serveis/Àrees/Gerència EINA DE SEGUIMENT Per a la Ciutadania: Activitat (Regular, PAM/Plans), Transparència, Catàleg de Serveis... • Activitat Regular • Projecte de Millora • Acció PAM • Tràmit / Procés • ... Perspectiva ECONÒMICA Programa/Subprograma/Cost Perspectiva ORGÀNICA Àrea/Servei/Secció Sistema Integral de Gestió Aj de Mataró Model: l’activitat com a nucli del sistema.
 15. 15.  Portal: navegació entorn web (intranet i web)  Fonts d’informació: Sistemes actuals + Nova Info Serveis + metadades de l’eadmin  Nova Info Serveis: suport intern/extern  Amb els Serveis: implicació en la construcció del Sistema, ha de ser útil per a ells, que doni resposta a les seves necessitats  Aprovació formal del Sistema de Gestió, establir sistema de funcionament.  Sistema de Gº basat en l’Autoavaluació i Millora contínua  ...  Punt de partida: Situació actual  Modular: construcció escalable Sistema Integral de Gestió Aj de Mataró Característiques de l’eina.  Desenvolupament des del SITT, actualment amb col·laborac externa  No substituirà, en principi a cap eina de gestió corporativa, les complementarà, integrarà informació sigMA
 16. 16. Sistema Integral de Gestió Aj de Mataró Productes que podem esperar d’ella sigMA SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓ Catàlegde Serveis Plad’Acció Seguiment online Execució Pressupost Costosdels Serveis Cartesde Servei Memòries de Gestió Quadre Comandament ...
 17. 17. Sistema Integral de Gestió Aj de Mataró Exemples de productes ja en marxa
 18. 18.  SOLUCIÓ TECNOLÒGICA = sigma
 19. 19.  SOLUCIÓ TECNOLÒGICA = sigma
 20. 20.  SOLUCIÓ TECNOLÒGICA = sigma
 21. 21.  SOLUCIÓ TECNOLÒGICA = sigma
 22. 22. “treballar millor per oferir un millor servei a la ciutadania” En construcció... Fet entre Tot@s A mida... Útil per a Tot@s [estratègia, planificació, gestió per projectes, millora contínua, participació, transparència, comunicació, valors, flexibilitat, transversalitat, etc… ‘Model Mataró’... Manera de fer ]
 23. 23. ORGANITZA #CGD2019 Gràcies! governdigital.cat @GovernDigital @toni_merino amerino@ajmataro.cat es.linkedin.com/in/tonimerino

×