Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Transformatiemodule

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Transformatiemodule

 1. 1. Transformatiemodule Inzicht in de effecten en uitkomsten van de nieuwe ‘gekantelde’ manier van werken Scope Onderzoek B.V. KvK 64421279 Stadionstraat 11B9 4815NC Breda
 2. 2. De transformatiemodule van Scope Onderzoek is een modulair sturingsinstrument en bestaat uit een basismodule en verschillende aanvullende onderdelen. De basis wordt gevormd door de transformatiemonitor, waarmee het verloop in zorggebruik en –kosten inzichtelijk wordt gemaakt. Aanvullend hierop zijn er een aantal onderdelen te koppelen: ü Doelstellingen helder in beeld Inzicht in de mate van zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en ervaren eigen regie. ü Bevolkingsstatistieken Inzicht in totale zorggebruik onder alle inwoners, uitgesplitst naar Wmo/Jeugdwet, PGB/ZIN, zorgtype, leeftijd en postcode. ü Bevolkings- en zorgprognoses Inzicht in de spreiding, opbouw en de toekomstige omvang van inwoners en de ontwikkeling van zorggebruik en –kosten voor de komende jaren. Transformatiemodule
 3. 3. De transformatie binnen het sociale domein Een nieuwe ‘gekantelde’ manier van werken. De zorg in Nederland is met de decentralisaties in het sociaal domein sterk veranderd. Een deel van de zorg die eerst nationaal of provinciaal werd vormgegeven, wordt sinds 1 januari 2015 lokaal georganiseerd. Gemeenten zijn hiermee verantwoordelijk geworden voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. Er is niet alleen sprake van een transitie van taken, maar ook van een transformatie van de zorg. Waar inwoners voorheen primair aanspraak konden maken op georganiseerde hulp, zorg of ondersteuning, wordt er nu eerst gekeken naar wat de cliënt, eventueel met behulp van het sociaal netwerk, zelf kan doen. Wanneer dit niet toereikend is, wordt gekeken of het aanwezige vrijwilligersnetwerk of algemene voorzieningen uitkomst kunnen bieden. Wanneer blijkt dat dit niet het geval is, wordt gezocht naar een maatwerkoplossing door middel van collectieve of individuele voorzieningen. De transformatiemonitor geeft inzicht in de effecten en uitkomsten van de nieuwe manier van werken, waarbij het verloop in de omvang en kosten van de geboden hulp, zorg of ondersteuning wordt geanalyseerd. Transformatiemonitor
 4. 4. Situatie vóór herbeoordelings-! gesprek Herbeoordelings-! gesprek Situatie ná herbeoordelings-! gesprek De transformatiemonitor maakt verloop in zorggebruik onder uw inwoners inzichtelijk 1 Het verloop in zorggebruik en –kosten kan op twee manieren in kaart worden gebracht: A) We brengen de situatie van de cliënt vóór en ná het keukentafelgesprek in kaart. Daarbij kijken we naar de omvang van het gebruik van hulp, zorg of ondersteuning vanuit het sociale netwerk, vrijwilligerswerk en algemene-, collectieve-, of individuele voorzieningen. B) Wanneer uw gemeente de herbeoordelingen al heeft uitgevoerd, biedt de transformatiemonitor inzicht in de effecten en uitkomsten van de nieuwe ‘gekantelde’ manier van werken. Dit doen we door de uitkomsten van de transformatiemonitor te koppelen aan bestaande data van voorgaande jaren. 2 2012 2013 2014 2015
 5. 5. De transformatiemonitor maakt het mogelijk gericht te kunnen sturen op zorgvraag en –kosten De resultaten van de transformatiemonitor geven inzicht in het verloop in zorggebruik en –kosten. Niet alleen wordt hiermee het effect van de nieuwe gekantelde manier van werken inzichtelijk gemaakt, maar dient het tevens als sturingsinstrument. Ook wordt de ontwikkeling van het zorggebruik en de zorgkosten gedurende de afgelopen jaren inzichtelijk gemaakt. De uitkomsten kunnen worden uitgesplitst naar onder andere wijk/kern, type zorg, Wmo/Jeugdwet, ZIN/PGB, leeftijd, opleidingsniveau, e.d. Op basis van deze uitkomsten is het mogelijk om gericht te sturen op gemeentelijk beleid en inkoop van zorg. 24 26 32 33 38 41 49 61 17 18 18 21 24 20 19 14 12 13 13 16 19 27 33 32 0 10 20 30 40 50 60 70 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+ Aantal ! uren Gebruik formele zorg, naar leeftijdscategorieën, per wijk Mariahoeve Oude centrum De Bergen 200 237 250 430 115 120 150 220 320 347 360 290 800 815 850 620 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2012 2013 2014 2015 Aantal! uren Ontwikkeling zorggebruik naar type zorg Sociaal netwerk Vrijwilligerswerk Algemene voorziezingen Formele zorg 146 149 150 110 174 178 180 150 202 214 220 170 281 293 300 190 0 50 100 150 200 250 300 350 2012 2013 2014 2015 Aantal! uren Ontwikkeling zorggebruik naar jaren Beschermd wonen Kort durend verblijf Begeleiding groepen Begeleiding individueel
 6. 6. De doelstellingen van de transitie helder in beeld Zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en eigen regie. 1 Aanvullend op de transformatiemonitor kan de mate van zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en de mate waarin inwoners de regie over het eigen hulpverleningsproces ervaren, in kaart worden gebracht. Deze metingen maken de effecten en uitkomsten van het transformatiebeleid inzichtelijk op de doelstellingen van de transformatie. De uitkomsten van deze metingen geven antwoord op de vraag: Wat voor invloed heeft het verloop in zorggebruik op de mate van zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en het 2 ervaren van eigen regie? Daarnaast geeft het weer in hoeverre deze aspecten met elkaar samenhangen en of deze samenhang verschilt wanneer er gedifferentieerd wordt naar Wmo/Jeugdwet, PGB/ZIN, zorgtype, leeftijd en postcode. Doelstellingen helder in beeld
 7. 7. Zorggebruik in perspectief door datakoppeling Het zorggebruik gekoppeld aan bevolkingsstatistieken. De uitkomsten van de transformatiemonitor zijn te koppelen aan bevolkingsstatistieken uit de CBS StatLine database. Door deze koppeling wordt het zorggebruik en -kosten naar geslacht, leeftijd en - indien mogelijk – postcodegebied procentueel inzichtelijk. Deze cijfers kunnen vervolgens worden vergeleken met gemeenten die op verschillende sociaal-demografische kenmerken gelijkwaardig zijn. Hierdoor creëren we een basis voor gemeentelijke uitwisseling van ervaringen, ideeën en ‘best practices’. “Without data, you’re just another person with an opinion” - W. Edwards Deming Bevolkingsstatistieken
 8. 8. 150 110 100 90 180 150 135 115 220 170 150 140 300 190 165 155 0 50 100 150 200 250 300 350 2014 2015 2016 2017 Aantal! uren Prognose zorggebruik Beschermd wonen Kort durend verblijf Begeleiding groepen Begeleiding Individueel Door de uitkomsten van de transformatiemonitor te koppelen aan bevolkingsprognoses, wordt het verwachte zorggebruik per wijk, zorgtype en/of bevolkingsgroep binnen uw gemeente in kaart gebracht. Op basis van deze gegevens, rekenen we graag de toekomstige zorgkosten voor u door. Met deze informatie kunt u als gemeente gericht (bij)sturen op de toekomst. Bevolkings- en zorgprognoses Zicht op de toekomst De transformatiemonitor gekoppeld aan bevolkingsprognoses.
 9. 9. Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact met ons op! M | info@scope-onderzoek.nl T | 088 030 5050 I | www.scope-onderzoek.nl Scope Onderzoek B.V. KvK 64421279 Stadionstraat 11B9 4815NC Breda

×