Thanh chống đa năng

H

Thanh chống đa năng còn được gọi là thanh Unistrut, thanh U,.. là thiết bị chuyên dụng để làm giá đỡ cho hệ thống treo thang máng cáp, treo ống,.. trong các công trình. Thanh chống đa năng Unistrut được ứng dụng lắp đặt và thi công hệ treo giá đỡ trong hệ thống cơ điện (M&E). Sản phẩm được sử dụng rộng rãi tại nhiều nước phát triển trên thế giới trong các công trình nhà máy và nhà cao tầng từ năm 1950. Chịu được nhiệt độ cao, không cháy hay tạo ra khói độc khi có hỏa hoạn hoặc cháy nổ. Có khả năng chống ăn mòn được coi là ở mức cao. Một số axit sẽ không tác động được. Thanh chống đa năng sẽ không bị biến dạng hoặc gãy khi có lực tác động vào. CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CÁT VẠN LỢI Email : baogia@catvanloi.com Tel: 84–28–35886496 Website: https://www.catvanloi.com Văn phòng : 61 đường số 7, KDC CityLand Center Hills P.7 , Q. Gò Vấp, TP.HCM. Nhà máy: Lô F1.2 đường số 8, khu công nghiệp Cơ khí ô tô TP.HCM , Hòa Phú, Củ Chi, TP.HCM. #hệ_treo_và_giá_đỡ #ống_thép_luồn_dây_điện #thanh_chống_đa_năng

76 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
1 Nhaâ maáy Caát Vaån Lúåi àûúåc saãn xuêët trïn dêy chuyïìn hiïån àaåi, àaåt chûáng nhêån:
 BS 6946 - TCCS 01:2020/CVL do Trung têm Kiïím nghiïåm & Chûáng nhêån Chêët lûúång TQC
- Liïn hiïåp caác Höåi Khoa hoåc vaâ Kyä thuêåt Viïåt Nam cêëp & theo quy àõnh Hiïåp Höåi nhaâ saãn xuêët
khung treo - giaá àúä Myä (Metal Framing Manufactures Association - MFMA).
 Tiïu chuêín ASTM A123 cho àöå daây lúáp maå keäm nhuáng noáng.
 Thûã taãi troång an toaân taåi Trung Têm Kyä Thuêåt Tiïu Chuêín Ào Lûúâng Chêët Lûúång (QUATEST 3).
2 Quy trònh saãn xuêët taåi nhaâ maáy àûúåc giaám saát nghiïm ngùåt theo hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång
ISO 9001 : 2015 tûâ nguöìn nguyïn liïåu cho àïën khêu thaânh phêím vaâ àoáng goái àïìu phaãi àaãm baão
chêët lûúång àöìng àïìu.
3 Thanh chöëng àa nùng & Phuå kiïån àûúåc saãn xuêët tûâ möåt nhaâ maáy CAÁT VAÅN LÚÅI nïn luön
baão àaãm sûå àöìng böå têët caã vêåt tû thi cöng theo tiïu chuêín Quöëc tïë.
4 Thanh chöëng àa nùng àûúåc caác nhaâ thêìu vaâ kyä sû tin duâng taåi nhiïìu cöng trònh.
5 Thanh chöëng àa nùng àûúåc saãn xuêët trûåc tiïëp taåi Viïåt Nam. Viïåc sûã duång saãn phêím
laâ giuáp ngûúâi Viïåt thûåc hiïån khaát voång Viïåt: “Thay thïë haâng nhêåp khêíu - Made in Vietnam”.
6 CAÁT VAÅN LÚÅI vêîn luön hûúáng vïì CÖÅNG ÀÖÌNG & GIAÁ TRÕ NHÊN VÙN bùçng viïåc kyá húåp taác vúái
20 trûúâng cao àùèng vaâ àaåi hoåc taåi TP.HCM; höî trúå quyä hoåc böíng vûúåt khoá cho sinh viïn khoá khùn,
taåo àiïìu kiïån thûåc têåp taåi doanh nghiïåp vaâ tuyïín duång sinh viïn sau khi töët nghiïåp; tuyïín duång
vaâ höî trúå ngûúâi khuyïët têåt laâm viïåc taåi Cöng ty.
Unistrut/ C-Channel/ Strut Profile
(41 x 41 x 2.5/ 2.6 x 3000/ 6000)
(41 x 21 x 2.5/ 2.6 x 3000/ 6000)
CVL (Vietnam)
BS 6946
TCCS 01:2020/CVL
Thûã taãi an toaân QUATEST NO.3
Tay àúä CVL (Vietnam)
BS 6946
Thûã taãi an toaân QUATEST NO.3
Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng
CVL (Vietnam) Thûã taãi an toaân QUATEST NO.3
Keåp treo öëng theáp luöìn dêy àiïån duâng
cho thanh chöëng àa nùng
Àêìu gaâi loâ xo
Tiïu chuêín aáp duång cho thanh chöëng àa nùng Unistrut & Phuå kiïån
Lyá do sûã duång thanh chöëng àa nùng
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN
TCCS 01:2020/CVL
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN
(Saãn xuêët taåi Viïåt Nam)
UNISTRUT/C - CHANNEL & FITTINGS
(Made in Vietnam)
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
DOANH NGHIÏÅP COÁ SAÃN PHÊÍM CÖNG NGHIÏÅP
HÖÎ TRÚÅ TIÏU BIÏÍU TP. HÖÌ CHÑ MINH NÙM 2020
Vêåt liïåu thi cöng hïå thöëng àiïån àaáp ûáng hoaân toaân yïu cêìu Quy chuêín kyä
thuêåt quöëc gia vïì An toaân chaáy cho nhaâ vaâ cöng trònh QCVN 06:2020/BXD,
QCVN 16:2019/BXD coá hiïåu lûåc tûâ ngaây 01/07/2020.
78 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
Keåp treo thanh chöëng àa nùng kiïíu Clevis 					
( Clevis Unistrut Hanger)
Tiïuchuêín(Standard):TCCS 01:2020/CVL
Thûã taãi an toaân QUATEST No.3 (Safety Loading Test)
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel)
		 Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel)
Maä saãn phêím
Product Code (***)
Kñch thûúác thanh Unistrut
Unistrut Size (mm)
KCLU4141 41 x 41/41 x 21
UCS UC
Thanh chöëng àa nùng/Àêìu chuåp thanh chöëng àa nùng
( Slotted UniStrut/Double UniStrut/Universal Channel)
Tiïu chuêín (Standard): BS 6946 - TCCS 01:2020/CVL
		 ThûãtaãiantoaânQUATESTNo.3theobaãngtrataãitroångtöëiàatrang79
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre - galvanized steel)
		 Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel)
		 Theáp sún tônh àiïån (Powder coated steel)
Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 2.6 mm
Maä saãn phêím
(Coá àuåc löî)
Product Code (***)
Maä saãn phêím
(Khöng àuåc löî)
Product Code (***)
Kñch thûúác
Size
(mm)
UCS4141 UC4141 41 x 41 x 3000/6000/(*)
UCS4121 UC4121 41 x 21 x 3000/6000/(*)
DUCS4141 DUC4141 82 x 41 x 3000/6000/(*)
DUCS4121 DUC4121 42 x 41 x 3000/6000/(*)
BUCS4141/BUCST4141 41 x 41
BUCS4121/BUCST4121 41 x 21
NUC4141 41 x 12 x 3000
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
(*) Chiïìu daâi thanh Unistrut àûúåc cùæt theo yïu cêìu cuãa khaách haâng vúái khöëi lûúång àùåt haâng lúán
NUC4141
(Nùæp àêåy thanh Unistrut)
BUCS4121 BUCST4121
BUCS4141 BUCST4141
DUCS/DUC
(***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN
UNISTRUT
&
FITTINGS
79
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
TDD
SPAN (mm) 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3600 4200 4800 5400 6000
Max allowable
uniform load (KN)
UC412125 2.7 1.8 1.3 1.1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 - - - - -
DUC412125 7.6 5.1 3.8 3.0 2.5 2.2 1.9 1.7 1.5 - - - - -
UC414125 7.6 5.0 3.8 3.0 2.5 2.1 1.9 1.7 1.5 1.2 1.1 0.9 0.8 0.8
DUC414125 14.5 14.5 10.9 8.7 7.2 6.2 5.4 4.8 4.3 3.6 3.1 2.7 2.4 2.1
uniform load (KN)
UC412125 7 10 14 20 26 35 44 54 61 - - - - -
DUC412125 3 5 7 10 13 17 22 27 32 - - - - -
UC414125 5 7 9 12 16 20 25 31 37 50 71 86 107 146
DUC414125 3 4 5 7 9 10 14 17 21 29 39 51 64 76
Uniform load at
SPAN/200
UC412125 2.7 1.5 0.8 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 - - - - -
DUC412125 7.6 5.1 3.8 2.6 1.8 1.4 1.0 0.8 0.7 - - - - -
UC414125 7.6 7.6 4.2 2.7 1.9 1.4 1.1 0.8 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2
DUC414125 14.5 14.5 10.9 8.7 7.2 6.2 5.3 4.2 3.4 2.4 1.7 1.3 1.1 0.9
UNBRACED HEIGHT (mm) 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000
Max allowable
lateral load (KN)
UC412125 9.4 8.0 6.2 4.8 3.8 - - - -
DUC412125 18.3 17.0 15.4 13.7 10.0 - - - -
UC414125 15.1 13.3 11.4 9.9 8.8 7.8 7.0 6.4 5.7
DUC414125 28.3 27.5 26.6 25.3 23.8 22.1 20.1 17.9 16.1
BEAM LOADING DATA
COLUMN LOADING DATA
Tay àúä ( Cantilever Arm)
Tiïu chuêín (Standard): BS 6946 - TCCS 01:2020/CVL
		 ThûãtaãiantoaânQUATESTNo.3theobaãngtrataãitroångtöëiàatrang79
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel)
Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 2.6 mm
Maä saãn phêím
Tay àúä àún
41x21
Product Code
Maä saãn phêím
Tay àúä àún
41x41
Product Code
Maä saãn phêím
Tay àúä àöi
41 x 21
Product Code
Maä saãn phêím
Tay àúä àöi
41x41
Product Code
Àöå daâi
tay àúä
(mm)
TD21150NN TD41150NN TDD21150NN TDD41150NN 150
TD21200NN TD41200NN TDD21200NN TDD41200NN 200
TD21250NN TD41250NN TDD21250NN TDD41250NN 250
TD21300NN TD41300NN TDD21300NN TDD41300NN 300
TD21400NN TD41400NN TDD21400NN TDD41400NN 400
TD21450NN TD41450NN TDD21450NN TDD41450NN 450
TD21550NN TD41550NN TDD21550NN TDD41550NN 550
TD21600NN TD41600NN TDD21600NN TDD41600NN 600
TD21650NN TD41650NN TDD21650NN TDD41650NN 650
TD21700NN TD41700NN TDD21700NN TDD41700NN 700
TD21750NN TD41750NN TDD21750NN TDD41750NN 750
TD
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
BAÃNG TRA TAÃI TROÅNG TÖËI ÀA CUÃA THANH CHÖËNG ÀA NÙNG UNISTRUT 41 x 41 x 2.5/41 x 21 x 2.5
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN
UNISTRUT
&
FITTINGS
80 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
Keåp treo öëng theáp luöìn dêy àiïån duâng cho thanh chöëng àa nùng
( One Piece Strut Clamp)
Tiïu chuêín (Standard): TCCS 01:2020/CVL
Thûã taãi an toaân QUATEST No.3 (Safety Loading Test)
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel)
Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel)
Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm
Maä saãn phêím
Product Code
(***)
Kñch thûúác öëng
Conduit Size
(mm)
PTU19 19
PTU25 25
PTU31 31
PTU39 39
PTU51 51
PTU63 63
PTU75 75
PTU90 90
PTU114 114
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
Keåp treo öëng theáp luöìn dêy àiïån SKI duâng cho thanh chöëng àa nùng
( SKI Clip/Universal Clamp/Conduit Clamp)
Tiïu chuêín (Standard): TCCS 01:2020/CVL
Thûã taãi an toaân QUATEST No.3 (Safety Loading Test)
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel)
	 Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel)
Inox 304 (Stainless steel SUS304)
Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm
Maä saãn phêím sûã
duång cho öëng ren
IMC/RSC/BS 4568/
BS 31/JIS C 8305
Product Code
(***)
Maä saãn phêím sûã
duång cho öëng
trún EMT
Product Code
(***)
Kñch thûúác
öëng
Conduit Size
Inch (mm)
SKI015 SKE12 1/2’’ (21)
SKI020 SKE34 3/4’’ (27)
SKI025 SKE100 1’’ (34)
SKI032 SKE114 1 1/4’’ (42)
SKI040 SKE112 1 1/2” (49)
SKI050 SKE200 2” (60)
SKI065 SKE212 2 1/2” (76)
SKI080 SKE300 3” (90)
SKI100 SKE400 4” (114)
(***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN
UNISTRUT
&
FITTINGS
81
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Àêìu gaâi loâ xo duâng cho thanh chöëng àa nùng
( Long Spring Nut)
Tiïu chuêín (Standard): Thûã taãi an toaân QUATEST No.3 (Safety Loading Test)
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel)
		 Theápmaåkeämnhuángnoáng(Hot-dipgalvanizedsteel),Inox304(StainlesssteelSUS304)
Maä saãn phêím
Theáp maå àiïån
Product Code
Maä saãn phêím
Maå keäm nhuáng noáng
Product Code
Maä saãn phêím
Inox 304
Product Code
Kñch thûúác ty ren
Thread Rod Size
(mm)
DGLX06 DGLX06NN DGLX06I M6
DGLX08 DGLX08NN DGLX08I M8
DGLX10 DGLX10NN DGLX10I M10
DGLX12 DGLX12NN DGLX12I M12
DGLX16 DGLX16NN DGLX16I M16
Hûúáng dêîn caách lùæp àùåt àêìu gaâi loâ xo vaâo thanh chöëng àa nùng Unistrut
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
Bu - löng ( Hex Bolt)
Vêåtliïåu(Material):Theápmaåkeäm(Electro-galvanizedsteel)
Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel), Inox 304 (Stainless steel SUS304)
Àai chùån vïnh/Àai chùån daây/Àai öëc ( Spring Washer/Fender Washer/Hex Nut)
Vêåtliïåu(Material):Theápmaåkeäm(Electro-galvanizedsteel)
Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel), Inox 304 (Stainless steel SUS304)
Maä saãn phêím
Product Code (***)
Maä saãn phêím
Product Code (***)
Maä saãn phêím
Product Code (***)
Kñch thûúác
Size
LDV06 LD06 TAN06 M6
LDV08 LD08 TAN08 M8
LDV10 LD10 TAN10 M10
LDV12 LD12 TAN12 M12
LDV16 LD16 TAN16 M16
LD TAN
LDV
Maä saãn phêím
Product Code (***)
BLO6 BL08 BL10 BL12 BL16
Kñch thûúác
Size
M6 M8 M10 M12 M16
(***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN
UNISTRUT
&
FITTINGS
Bu - löng
cöí vuöng
Bu - löng
thûúâng
82 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
Theáp V (V Shaped Steel)
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre - galvanized steel)
Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel)
Maä saãn phêím
Product Code (***)
Chiïìu cao
H (mm)
Chiïìu ngang
B (mm)
Àöå daây
t (mm)
Chiïìu daâi
L (mm)
V050036 50 50 3 6
V050046 50 50 4 6
V050056 50 50 5 6
V060056 60 60 5 6
V063046 63 63 4 6
V063056 63 63 5 6
V063066 63 63 6 6
V065066 65 65 6 6
V070056 70 70 5 6
V070066 70 70 6 6
V075066 75 75 6 6
V075086 75 75 8 6
V080066 80 80 6 6
V080076 80 80 7 6
V080086 80 80 8 6
V090086 90 90 8 6
V100076 100 100 7 6
V100086 100 100 8 6
V100106 100 100 10 6
V100126 100 100 12 6
V120086 120 120 8 6
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
H
B
t
t
9
0
o
Theáp U (Channel Section)
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre - galvanized steel)
Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel)
Maä saãn phêím
Product Code (***)
Chiïìu cao
H (mm)
Chiïìu ngang
B (mm)
Àöå daây
t (mm)
Chiïìu daâi
L (mm)
U05020286 50 20 2.8 6
U08039306 80 39 3 6
U10045346 100 45 3.4 6
U12050396 120 50 3.9 6
U14055506 140 55 5 6
U15073656 150 73 6.5 6
U16000526 160 56 5.2 6
U18070516 180 70 5.1 6
U20069546 200 69 5.4 6
U20075906 200 75 9 6
U20076526 200 76 5.2 6
(***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN
UNISTRUT
&
FITTINGS
83
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Àïåm goác - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng
( Angular Fittings)
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel)
Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel)
Maä saãn phêím
Product Code (***)
A B
CVL1130 168 mm 102 mm
CVL1131 219 mm 152 mm
CVL1066
CVL1036 CVL1067
CVL1031 CVL1028 CVL1358
Àïåm vuöng - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng
( Flat Plate Fittings)
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel)
	 Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel)
Maä saãn phêím
Product Code
(***)
Maä saãn phêím
Product Code
(***)
Kñch thûúác
Bolt Size
Kñch thûúác löî
Hole
(mm)
CVL1062 CVL1069 M8 9 mm
CVL1063 CVL1010 M10 11 mm
CVL1064 CVL1011 M12 14 mm
Àïåm hònh - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng
( Flat Plate Fittings)
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel)
Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel)
Maä saãn phêím
Product Code
(***)
Kñch thûúác löî
Hole & Slot Width
(mm)
Khoaãng caách löî
Hole Spacing
(mm)
Àöå röång
Width
(mm)
Àöå daây
Thickness
(mm)
CVL1065 14
20.5 mm
tûâ àêìu
48 mm
tûâ giûäa
40/41 5 ÷ 6
CVL1066 14 40/41 5 ÷ 6
CVL1067 14 40/41 5 ÷ 6
CVL1036 14 40/41 5 ÷ 6
CVL1031 14 40/41 5 ÷ 6
CVL1028 14 40/41 5 ÷ 6
CVL1358 14 40/41 5 ÷ 6
CVL1065
CVL1069
CVL1010
CVL1011
CVL1062
CVL1063
CVL1064
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
(***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN
UNISTRUT
&
FITTINGS
84 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
Àïåm goác - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng
( Angular Fittings)
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel)
	 Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel)
Maä saãn phêím
Product Code
(***)
Kñch thûúác löî
Hole & Slot Width
(mm)
Khoaãng caách löî
Hole Spacing
(mm)
Àöå röång
Width
(mm)
Àöå daây
Thickness
(mm)
CVL1068 14
20.5 mm
tûâ àêìu
48 mm
tûâ giûäa
40 or 41 5 ÷ 6
CVL1026 14 40 or 41 5 ÷ 6
CVL1326 14 40 or 41 5 ÷ 6
CVL1325 14 40 or 41 5 ÷ 6
CVL1749 14 40 or 41 5 ÷ 6
CVL1747 14 40 or 41 5 ÷ 6
CVL1359 14 40 or 41 5 ÷ 6
CVL1068
CVL1026
CVL1749 CVL1747 CVL1326 CVL1325 CVL1359
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
Àïåm goác - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng
( Angular Fittings)
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel)
Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel)
Maä Saãn Phêím
Product Code
(***)
Kñch thûúác löî
Hole & Slot Width
(mm)
Khoaãng caách löî
Hole Spacing
(mm)
Àöå röång
Width
(mm)
Àöå daây
Thickness
(mm)
CVL1713 14
20.5 mm
tûâ àêìu
48 mm
tûâ giûäa
40/41 5 ÷ 6
CVL1186 - 450
14 40/41 5 ÷ 6
CVL1546 - 450
14 40/41 5 ÷ 6
CVL1033 14 40/41 5 ÷ 6
CVL1035 14 40/41 5 ÷ 6
CVL1034 14 40/41 5 ÷ 6
CVL1331 14 40/41 5 ÷ 6
CVL1332 14 40/41 5 ÷ 6
CVL1186 - 450
CVL1713
CVL1033 CVL1035 CVL1034 CVL1331 CVL1332
CVL1546 - 450
(***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN
UNISTRUT
&
FITTINGS
85
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
Àïåm chûä U - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng
( “U” Shape Fittings)
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel)
Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel)
(***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN
Maä saãn phêím
Product Code
(***)
Kñch thûúác löî
Hole & Slot Width
(mm)
Khoaãng caách löî
Hole Spacing
(mm)
Àöå röång
Width
(mm)
Àöå daây
Thickness
(mm)
CVL4376 14
20.5 mm
tûâ àêìu
48 mm
tûâ giûäa
40/41 5 ÷ 6
CVL4376 - A 14 40/41 5 ÷ 6
CVL4377 14 40/41 5 ÷ 6
CVL1377 14 40/41 5 ÷ 6
CVL4047 14 40/41 5 ÷ 6
CVL1047 14 40/41 5 ÷ 6
CVL1737 14 40/41 5 ÷ 6
CVL2346 14 40/41 5 ÷ 6
CVL4376
CVL4376 - A
CVL4377 CVL1377 CVL4047
CVL1047 CVL1737 CVL2346
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN
UNISTRUT
&
FITTINGS
86 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
Àïåm chûä Z - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng
( “Z” Shape Fittings)
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel)
Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel)
Maä saãn phêím
Product Code
(***)
Kñch thûúác löî
Hole & Slot Width
(mm)
Khoaãng caách löî
Hole Spacing
(mm)
Àöå röång
Width
(mm)
Àöå daây
Thickness
(mm)
CVLZB01 14 20.5 mm
tûâ àêìu
48 mm
tûâ giûäa
40/41 5 ÷ 6
CVL4045 14 40/41 5 ÷ 6
CVL1045 14 40/41 5 ÷ 6
CVLZB04 14 40/41 5 ÷ 6
Keåp xaâ göì - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng
( Beam Clamps)
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel)
Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel)
Maä saãn phêím
Product Code
(***)
Kñch thûúác löî
Hole & Slot Width
(mm)
Khoaãng caách löî
Hole Spacing
(mm)
Àöå röång
Width
(mm)
Àöå daây
Thickness
(mm)
CVL1272 14 20.5 mm
tûâ àêìu
48 mm
tûâ giûäa
40/41 5 ÷ 6
CVL1271 14 40/41 5 ÷ 6
CVL1796 14 40/41 5 ÷ 6
CVL1045
CVLZB01 CVLZB04
CVL1272 CVL1271 CVL1796
CVL4045
(***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN
UNISTRUT
&
FITTINGS
87
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Àïåm àïë - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng
( Post Base Plates)
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel)
	 Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel)
Maä saãn phêím
Product Code (***)
CVL2072
CVL2072A
CVL2073
CVL2073A
CVL2074
CVL2073
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
CVL1379S
CVL1386
CVL2785 CVL2786
Keåp xaâ göì - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng
( Beam Clamps)
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel)
	 Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel)
Maä saãn phêím
Product Code
(***)
Kñch thûúác löî
Hole & Slot Width
(mm)
Khoaãng caách löî
Hole Spacing
(mm)
Àöå röång
Width
(mm)
Àöå daây
Thickness
(mm)
CVL1379S 14 20.5 mm
tûâ àêìu
48 mm
tûâ giûäa
40/41 5 ÷ 6
CVL1386 14 40/41 5 ÷ 6
CVL2785 14 40/41 5 ÷ 6
CVL2786 14 40/41 5 ÷ 6
CVL2072
CVL2072A
CVL2074
CVL2073A
(***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN
UNISTRUT
&
FITTINGS
88 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
Thanh chöëng àa nùng àuåc löî troân
(Channel)
Chöët chùån
(Gravity Pin)
Thanh chöëng àa nùng vuöng àuåc löî troân
(Telestrut)
MTTVT
Keåp biïn têëm pin
(Solar End Clamp)
Keåp biïn têëm pin chûä Z 35 mm/ 40 mm
(Solar End - Clamp Type Z 35 mm/ 40 mm)
Keåp giûäa têëm pin
(Solar Mid - Clamp)
Keåp giûäa têëm pin chûä T
(Solar Mid - Clamp Type T)
Keåp giûäa têëm pin chûä U
(Solar Mid - Clamp Type U)
Àûúâng kñnh löî: 14mm
Khoaãng caách löî: 48 mm
Àûúâng kñnh löî: 14 mm
Khoaãng caách löî: 48 mm
MTU41 MTCC
Baãn lïì
(Hinge Connection)
MTBL
S
L
R
1
5
0
U
N
IS
T
R
U
T
P
-S
S
L
R
1
0
0
U
N
IS
T
R
U
T
P
-S
MTKBV MTKBZ
MTKGV MTKGT MTKGU
UNISTRUT
FOR
SOLAR
FRAMES
&
RACKINGS
Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel)
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG CHO HÏå
KHUNG TREO ÀIÏåN NÙNG LÛÚÅNG MÙÅT TRÚÂI
89
Vùn Phoâng
61 Àûúâng söë 7,
KDC CityLand Center Hills,
P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-35886496
84-28-22533939
Fax: 84-28-22531250
Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Keåp soáng tön (Proof Clamp) Keåp tön chûä Z (Trapezoidal Roof Support Type Z)
Àïë khuyãu thanh chöëng àa nùng (Joint 41 T)
Àïåm goác (Fixing Bracket MW)
Keåp àõnh võ maái ngoái (Roof Hook DH Fix)
Keåp àõnh võ maái ngoái (Àiïìu chónh) (Roof Hook DH Vario)
Keåp àõnh võ maái ngoái (Loaåi thùèng) (Roof Hook Set “Plain Tile“)
Keåp tön chûä L (Trapezoidal Roof Support Type L) Keåp tön chûä U (Trapezoidal Roof Support Type U)
177
100
130
40
h
MTUDK
MTKMN
MTKTU
MTKTL
MTKMN - LT
MTKMN - DC
MTKTZ
MTKST1 MTKST2
MTDG90
MTDG30
MTDG45
UNISTRUT
FOR
SOLAR
FRAMES
&
RACKINGS
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG CHO HÏå
KHUNG TREO ÀIÏåN NÙNG LÛÚÅNG MÙÅT TRÚÂI

Recomendados

Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I por
Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I
Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I DngHongHuy1
23 vistas8 diapositivas
Ống ruột gà lõi thép por
Ống ruột gà lõi thépỐng ruột gà lõi thép
Ống ruột gà lõi thépHTun26
13 vistas8 diapositivas
Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni... por
Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni...Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni...
Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni...Cat Van Loi
22 vistas132 diapositivas
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi có gì đặc biệt por
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi có gì đặc biệtHệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi có gì đặc biệt
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi có gì đặc biệtHoitrn52
27 vistas21 diapositivas
Hệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn Lợi por
Hệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn LợiHệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn Lợi
Hệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn LợiDngHongHuy1
17 vistas21 diapositivas
HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÁT VẠN LỢI por
HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÁT VẠN LỢIHỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÁT VẠN LỢI
HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÁT VẠN LỢIVõ Tùng
63 vistas21 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Thanh chống đa năng

Awards, Merits and Quality Compliance of CVL por
Awards, Merits and Quality Compliance of CVLAwards, Merits and Quality Compliance of CVL
Awards, Merits and Quality Compliance of CVLCat Van Loi
11 vistas32 diapositivas
Thang máng cáp por
Thang máng cápThang máng cáp
Thang máng cápHTun26
19 vistas15 diapositivas
Lightning Protection and Grounding Systems por
Lightning Protection and Grounding Systems Lightning Protection and Grounding Systems
Lightning Protection and Grounding Systems Cat Van Loi
16 vistas21 diapositivas
Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa por
Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa
Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa Vattuthietbidien Catvanloi
1.6K vistas8 diapositivas
Cung cấp ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex... por
Cung cấp ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...Cung cấp ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...
Cung cấp ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...Cat Van Loi
427 vistas8 diapositivas
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t... por
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...Cat Van Loi
400 vistas12 diapositivas

Similar a Thanh chống đa năng(20)

Awards, Merits and Quality Compliance of CVL por Cat Van Loi
Awards, Merits and Quality Compliance of CVLAwards, Merits and Quality Compliance of CVL
Awards, Merits and Quality Compliance of CVL
Cat Van Loi11 vistas
Thang máng cáp por HTun26
Thang máng cápThang máng cáp
Thang máng cáp
HTun2619 vistas
Lightning Protection and Grounding Systems por Cat Van Loi
Lightning Protection and Grounding Systems Lightning Protection and Grounding Systems
Lightning Protection and Grounding Systems
Cat Van Loi16 vistas
Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa por Vattuthietbidien Catvanloi
Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa
Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa
Cung cấp ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex... por Cat Van Loi
Cung cấp ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...Cung cấp ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...
Cung cấp ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...
Cat Van Loi427 vistas
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t... por Cat Van Loi
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...
Cat Van Loi400 vistas
WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVL por Emtconduit Cvl
WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVLWWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVL
WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVL
Emtconduit Cvl210 vistas
Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren por Vattuthietbidien Catvanloi
Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty renCung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty ren
Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren
Ống thép luồn dây điện G.I có như lời đồn không por Hoitrn52
Ống thép luồn dây điện G.I có như lời đồn khôngỐng thép luồn dây điện G.I có như lời đồn không
Ống thép luồn dây điện G.I có như lời đồn không
Hoitrn5228 vistas
Ống thép luồn dây điện Cát Vạn Lợi por Phuoc Hai
Ống thép luồn dây điện Cát Vạn LợiỐng thép luồn dây điện Cát Vạn Lợi
Ống thép luồn dây điện Cát Vạn Lợi
Phuoc Hai12 vistas
Ống Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn Lợi por DngHongHuy1
Ống Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn LợiỐng Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn Lợi
Ống Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn Lợi
DngHongHuy118 vistas
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN G.I CÁT VẠN LỢI por HuyCVLHong
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN G.I CÁT VẠN LỢIỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN G.I CÁT VẠN LỢI
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN G.I CÁT VẠN LỢI
HuyCVLHong9 vistas
Ống thép luồn dây điện G.I por HTun26
Ống thép luồn dây điện G.IỐng thép luồn dây điện G.I
Ống thép luồn dây điện G.I
HTun2618 vistas
Ưu điểm của ống thép luồn dây điện CVL por HaiPhm9
Ưu điểm của ống thép luồn dây điện CVLƯu điểm của ống thép luồn dây điện CVL
Ưu điểm của ống thép luồn dây điện CVL
HaiPhm911 vistas
Giải pháp kết nối thoại đa chi nhánh tổng đài por ATHLSolutions
Giải pháp kết nối thoại đa chi nhánh tổng đàiGiải pháp kết nối thoại đa chi nhánh tổng đài
Giải pháp kết nối thoại đa chi nhánh tổng đài
ATHLSolutions481 vistas
Lớp Đấu thầu qua mạng cho bên mời thầu por Nguyễn Hà Thu
Lớp Đấu thầu qua mạng cho bên mời thầuLớp Đấu thầu qua mạng cho bên mời thầu
Lớp Đấu thầu qua mạng cho bên mời thầu
Nguyễn Hà Thu15 vistas
Báo giá dịch vụ thuê đầu số - sms gateway por AZ Tech
Báo giá dịch vụ thuê đầu số - sms gatewayBáo giá dịch vụ thuê đầu số - sms gateway
Báo giá dịch vụ thuê đầu số - sms gateway
AZ Tech314 vistas
De cuong khao sat dia chat ben xe mien dong moi por Kien Nguyen
De cuong khao sat dia chat  ben xe mien dong moiDe cuong khao sat dia chat  ben xe mien dong moi
De cuong khao sat dia chat ben xe mien dong moi
Kien Nguyen237 vistas

Thanh chống đa năng

 • 1. 76 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM 1 Nhaâ maáy Caát Vaån Lúåi àûúåc saãn xuêët trïn dêy chuyïìn hiïån àaåi, àaåt chûáng nhêån:  BS 6946 - TCCS 01:2020/CVL do Trung têm Kiïím nghiïåm & Chûáng nhêån Chêët lûúång TQC - Liïn hiïåp caác Höåi Khoa hoåc vaâ Kyä thuêåt Viïåt Nam cêëp & theo quy àõnh Hiïåp Höåi nhaâ saãn xuêët khung treo - giaá àúä Myä (Metal Framing Manufactures Association - MFMA).  Tiïu chuêín ASTM A123 cho àöå daây lúáp maå keäm nhuáng noáng.  Thûã taãi troång an toaân taåi Trung Têm Kyä Thuêåt Tiïu Chuêín Ào Lûúâng Chêët Lûúång (QUATEST 3). 2 Quy trònh saãn xuêët taåi nhaâ maáy àûúåc giaám saát nghiïm ngùåt theo hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång ISO 9001 : 2015 tûâ nguöìn nguyïn liïåu cho àïën khêu thaânh phêím vaâ àoáng goái àïìu phaãi àaãm baão chêët lûúång àöìng àïìu. 3 Thanh chöëng àa nùng & Phuå kiïån àûúåc saãn xuêët tûâ möåt nhaâ maáy CAÁT VAÅN LÚÅI nïn luön baão àaãm sûå àöìng böå têët caã vêåt tû thi cöng theo tiïu chuêín Quöëc tïë. 4 Thanh chöëng àa nùng àûúåc caác nhaâ thêìu vaâ kyä sû tin duâng taåi nhiïìu cöng trònh. 5 Thanh chöëng àa nùng àûúåc saãn xuêët trûåc tiïëp taåi Viïåt Nam. Viïåc sûã duång saãn phêím laâ giuáp ngûúâi Viïåt thûåc hiïån khaát voång Viïåt: “Thay thïë haâng nhêåp khêíu - Made in Vietnam”. 6 CAÁT VAÅN LÚÅI vêîn luön hûúáng vïì CÖÅNG ÀÖÌNG & GIAÁ TRÕ NHÊN VÙN bùçng viïåc kyá húåp taác vúái 20 trûúâng cao àùèng vaâ àaåi hoåc taåi TP.HCM; höî trúå quyä hoåc böíng vûúåt khoá cho sinh viïn khoá khùn, taåo àiïìu kiïån thûåc têåp taåi doanh nghiïåp vaâ tuyïín duång sinh viïn sau khi töët nghiïåp; tuyïín duång vaâ höî trúå ngûúâi khuyïët têåt laâm viïåc taåi Cöng ty. Unistrut/ C-Channel/ Strut Profile (41 x 41 x 2.5/ 2.6 x 3000/ 6000) (41 x 21 x 2.5/ 2.6 x 3000/ 6000) CVL (Vietnam) BS 6946 TCCS 01:2020/CVL Thûã taãi an toaân QUATEST NO.3 Tay àúä CVL (Vietnam) BS 6946 Thûã taãi an toaân QUATEST NO.3 Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng CVL (Vietnam) Thûã taãi an toaân QUATEST NO.3 Keåp treo öëng theáp luöìn dêy àiïån duâng cho thanh chöëng àa nùng Àêìu gaâi loâ xo Tiïu chuêín aáp duång cho thanh chöëng àa nùng Unistrut & Phuå kiïån Lyá do sûã duång thanh chöëng àa nùng THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN TCCS 01:2020/CVL
 • 2. THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN (Saãn xuêët taåi Viïåt Nam) UNISTRUT/C - CHANNEL & FITTINGS (Made in Vietnam) Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng DOANH NGHIÏÅP COÁ SAÃN PHÊÍM CÖNG NGHIÏÅP HÖÎ TRÚÅ TIÏU BIÏÍU TP. HÖÌ CHÑ MINH NÙM 2020 Vêåt liïåu thi cöng hïå thöëng àiïån àaáp ûáng hoaân toaân yïu cêìu Quy chuêín kyä thuêåt quöëc gia vïì An toaân chaáy cho nhaâ vaâ cöng trònh QCVN 06:2020/BXD, QCVN 16:2019/BXD coá hiïåu lûåc tûâ ngaây 01/07/2020.
 • 3. 78 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Keåp treo thanh chöëng àa nùng kiïíu Clevis ( Clevis Unistrut Hanger) Tiïuchuêín(Standard):TCCS 01:2020/CVL Thûã taãi an toaân QUATEST No.3 (Safety Loading Test) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác thanh Unistrut Unistrut Size (mm) KCLU4141 41 x 41/41 x 21 UCS UC Thanh chöëng àa nùng/Àêìu chuåp thanh chöëng àa nùng ( Slotted UniStrut/Double UniStrut/Universal Channel) Tiïu chuêín (Standard): BS 6946 - TCCS 01:2020/CVL ThûãtaãiantoaânQUATESTNo.3theobaãngtrataãitroångtöëiàatrang79 Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Theáp sún tônh àiïån (Powder coated steel) Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 2.6 mm Maä saãn phêím (Coá àuåc löî) Product Code (***) Maä saãn phêím (Khöng àuåc löî) Product Code (***) Kñch thûúác Size (mm) UCS4141 UC4141 41 x 41 x 3000/6000/(*) UCS4121 UC4121 41 x 21 x 3000/6000/(*) DUCS4141 DUC4141 82 x 41 x 3000/6000/(*) DUCS4121 DUC4121 42 x 41 x 3000/6000/(*) BUCS4141/BUCST4141 41 x 41 BUCS4121/BUCST4121 41 x 21 NUC4141 41 x 12 x 3000 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh (*) Chiïìu daâi thanh Unistrut àûúåc cùæt theo yïu cêìu cuãa khaách haâng vúái khöëi lûúång àùåt haâng lúán NUC4141 (Nùæp àêåy thanh Unistrut) BUCS4121 BUCST4121 BUCS4141 BUCST4141 DUCS/DUC (***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT & FITTINGS
 • 4. 79 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng TDD SPAN (mm) 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3600 4200 4800 5400 6000 Max allowable uniform load (KN) UC412125 2.7 1.8 1.3 1.1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 - - - - - DUC412125 7.6 5.1 3.8 3.0 2.5 2.2 1.9 1.7 1.5 - - - - - UC414125 7.6 5.0 3.8 3.0 2.5 2.1 1.9 1.7 1.5 1.2 1.1 0.9 0.8 0.8 DUC414125 14.5 14.5 10.9 8.7 7.2 6.2 5.4 4.8 4.3 3.6 3.1 2.7 2.4 2.1 uniform load (KN) UC412125 7 10 14 20 26 35 44 54 61 - - - - - DUC412125 3 5 7 10 13 17 22 27 32 - - - - - UC414125 5 7 9 12 16 20 25 31 37 50 71 86 107 146 DUC414125 3 4 5 7 9 10 14 17 21 29 39 51 64 76 Uniform load at SPAN/200 UC412125 2.7 1.5 0.8 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 - - - - - DUC412125 7.6 5.1 3.8 2.6 1.8 1.4 1.0 0.8 0.7 - - - - - UC414125 7.6 7.6 4.2 2.7 1.9 1.4 1.1 0.8 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 DUC414125 14.5 14.5 10.9 8.7 7.2 6.2 5.3 4.2 3.4 2.4 1.7 1.3 1.1 0.9 UNBRACED HEIGHT (mm) 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 Max allowable lateral load (KN) UC412125 9.4 8.0 6.2 4.8 3.8 - - - - DUC412125 18.3 17.0 15.4 13.7 10.0 - - - - UC414125 15.1 13.3 11.4 9.9 8.8 7.8 7.0 6.4 5.7 DUC414125 28.3 27.5 26.6 25.3 23.8 22.1 20.1 17.9 16.1 BEAM LOADING DATA COLUMN LOADING DATA Tay àúä ( Cantilever Arm) Tiïu chuêín (Standard): BS 6946 - TCCS 01:2020/CVL ThûãtaãiantoaânQUATESTNo.3theobaãngtrataãitroångtöëiàatrang79 Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 2.6 mm Maä saãn phêím Tay àúä àún 41x21 Product Code Maä saãn phêím Tay àúä àún 41x41 Product Code Maä saãn phêím Tay àúä àöi 41 x 21 Product Code Maä saãn phêím Tay àúä àöi 41x41 Product Code Àöå daâi tay àúä (mm) TD21150NN TD41150NN TDD21150NN TDD41150NN 150 TD21200NN TD41200NN TDD21200NN TDD41200NN 200 TD21250NN TD41250NN TDD21250NN TDD41250NN 250 TD21300NN TD41300NN TDD21300NN TDD41300NN 300 TD21400NN TD41400NN TDD21400NN TDD41400NN 400 TD21450NN TD41450NN TDD21450NN TDD41450NN 450 TD21550NN TD41550NN TDD21550NN TDD41550NN 550 TD21600NN TD41600NN TDD21600NN TDD41600NN 600 TD21650NN TD41650NN TDD21650NN TDD41650NN 650 TD21700NN TD41700NN TDD21700NN TDD41700NN 700 TD21750NN TD41750NN TDD21750NN TDD41750NN 750 TD giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh BAÃNG TRA TAÃI TROÅNG TÖËI ÀA CUÃA THANH CHÖËNG ÀA NÙNG UNISTRUT 41 x 41 x 2.5/41 x 21 x 2.5 THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT & FITTINGS
 • 5. 80 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Keåp treo öëng theáp luöìn dêy àiïån duâng cho thanh chöëng àa nùng ( One Piece Strut Clamp) Tiïu chuêín (Standard): TCCS 01:2020/CVL Thûã taãi an toaân QUATEST No.3 (Safety Loading Test) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác öëng Conduit Size (mm) PTU19 19 PTU25 25 PTU31 31 PTU39 39 PTU51 51 PTU63 63 PTU75 75 PTU90 90 PTU114 114 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Keåp treo öëng theáp luöìn dêy àiïån SKI duâng cho thanh chöëng àa nùng ( SKI Clip/Universal Clamp/Conduit Clamp) Tiïu chuêín (Standard): TCCS 01:2020/CVL Thûã taãi an toaân QUATEST No.3 (Safety Loading Test) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Inox 304 (Stainless steel SUS304) Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm Maä saãn phêím sûã duång cho öëng ren IMC/RSC/BS 4568/ BS 31/JIS C 8305 Product Code (***) Maä saãn phêím sûã duång cho öëng trún EMT Product Code (***) Kñch thûúác öëng Conduit Size Inch (mm) SKI015 SKE12 1/2’’ (21) SKI020 SKE34 3/4’’ (27) SKI025 SKE100 1’’ (34) SKI032 SKE114 1 1/4’’ (42) SKI040 SKE112 1 1/2” (49) SKI050 SKE200 2” (60) SKI065 SKE212 2 1/2” (76) SKI080 SKE300 3” (90) SKI100 SKE400 4” (114) (***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT & FITTINGS
 • 6. 81 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Àêìu gaâi loâ xo duâng cho thanh chöëng àa nùng ( Long Spring Nut) Tiïu chuêín (Standard): Thûã taãi an toaân QUATEST No.3 (Safety Loading Test) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theápmaåkeämnhuángnoáng(Hot-dipgalvanizedsteel),Inox304(StainlesssteelSUS304) Maä saãn phêím Theáp maå àiïån Product Code Maä saãn phêím Maå keäm nhuáng noáng Product Code Maä saãn phêím Inox 304 Product Code Kñch thûúác ty ren Thread Rod Size (mm) DGLX06 DGLX06NN DGLX06I M6 DGLX08 DGLX08NN DGLX08I M8 DGLX10 DGLX10NN DGLX10I M10 DGLX12 DGLX12NN DGLX12I M12 DGLX16 DGLX16NN DGLX16I M16 Hûúáng dêîn caách lùæp àùåt àêìu gaâi loâ xo vaâo thanh chöëng àa nùng Unistrut giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Bu - löng ( Hex Bolt) Vêåtliïåu(Material):Theápmaåkeäm(Electro-galvanizedsteel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel), Inox 304 (Stainless steel SUS304) Àai chùån vïnh/Àai chùån daây/Àai öëc ( Spring Washer/Fender Washer/Hex Nut) Vêåtliïåu(Material):Theápmaåkeäm(Electro-galvanizedsteel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel), Inox 304 (Stainless steel SUS304) Maä saãn phêím Product Code (***) Maä saãn phêím Product Code (***) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác Size LDV06 LD06 TAN06 M6 LDV08 LD08 TAN08 M8 LDV10 LD10 TAN10 M10 LDV12 LD12 TAN12 M12 LDV16 LD16 TAN16 M16 LD TAN LDV Maä saãn phêím Product Code (***) BLO6 BL08 BL10 BL12 BL16 Kñch thûúác Size M6 M8 M10 M12 M16 (***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT & FITTINGS Bu - löng cöí vuöng Bu - löng thûúâng
 • 7. 82 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Theáp V (V Shaped Steel) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code (***) Chiïìu cao H (mm) Chiïìu ngang B (mm) Àöå daây t (mm) Chiïìu daâi L (mm) V050036 50 50 3 6 V050046 50 50 4 6 V050056 50 50 5 6 V060056 60 60 5 6 V063046 63 63 4 6 V063056 63 63 5 6 V063066 63 63 6 6 V065066 65 65 6 6 V070056 70 70 5 6 V070066 70 70 6 6 V075066 75 75 6 6 V075086 75 75 8 6 V080066 80 80 6 6 V080076 80 80 7 6 V080086 80 80 8 6 V090086 90 90 8 6 V100076 100 100 7 6 V100086 100 100 8 6 V100106 100 100 10 6 V100126 100 100 12 6 V120086 120 120 8 6 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh H B t t 9 0 o Theáp U (Channel Section) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code (***) Chiïìu cao H (mm) Chiïìu ngang B (mm) Àöå daây t (mm) Chiïìu daâi L (mm) U05020286 50 20 2.8 6 U08039306 80 39 3 6 U10045346 100 45 3.4 6 U12050396 120 50 3.9 6 U14055506 140 55 5 6 U15073656 150 73 6.5 6 U16000526 160 56 5.2 6 U18070516 180 70 5.1 6 U20069546 200 69 5.4 6 U20075906 200 75 9 6 U20076526 200 76 5.2 6 (***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT & FITTINGS
 • 8. 83 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Àïåm goác - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng ( Angular Fittings) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code (***) A B CVL1130 168 mm 102 mm CVL1131 219 mm 152 mm CVL1066 CVL1036 CVL1067 CVL1031 CVL1028 CVL1358 Àïåm vuöng - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng ( Flat Plate Fittings) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code (***) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác Bolt Size Kñch thûúác löî Hole (mm) CVL1062 CVL1069 M8 9 mm CVL1063 CVL1010 M10 11 mm CVL1064 CVL1011 M12 14 mm Àïåm hònh - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng ( Flat Plate Fittings) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác löî Hole & Slot Width (mm) Khoaãng caách löî Hole Spacing (mm) Àöå röång Width (mm) Àöå daây Thickness (mm) CVL1065 14 20.5 mm tûâ àêìu 48 mm tûâ giûäa 40/41 5 ÷ 6 CVL1066 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1067 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1036 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1031 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1028 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1358 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1065 CVL1069 CVL1010 CVL1011 CVL1062 CVL1063 CVL1064 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh (***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT & FITTINGS
 • 9. 84 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Àïåm goác - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng ( Angular Fittings) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác löî Hole & Slot Width (mm) Khoaãng caách löî Hole Spacing (mm) Àöå röång Width (mm) Àöå daây Thickness (mm) CVL1068 14 20.5 mm tûâ àêìu 48 mm tûâ giûäa 40 or 41 5 ÷ 6 CVL1026 14 40 or 41 5 ÷ 6 CVL1326 14 40 or 41 5 ÷ 6 CVL1325 14 40 or 41 5 ÷ 6 CVL1749 14 40 or 41 5 ÷ 6 CVL1747 14 40 or 41 5 ÷ 6 CVL1359 14 40 or 41 5 ÷ 6 CVL1068 CVL1026 CVL1749 CVL1747 CVL1326 CVL1325 CVL1359 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Àïåm goác - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng ( Angular Fittings) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä Saãn Phêím Product Code (***) Kñch thûúác löî Hole & Slot Width (mm) Khoaãng caách löî Hole Spacing (mm) Àöå röång Width (mm) Àöå daây Thickness (mm) CVL1713 14 20.5 mm tûâ àêìu 48 mm tûâ giûäa 40/41 5 ÷ 6 CVL1186 - 450 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1546 - 450 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1033 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1035 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1034 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1331 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1332 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1186 - 450 CVL1713 CVL1033 CVL1035 CVL1034 CVL1331 CVL1332 CVL1546 - 450 (***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT & FITTINGS
 • 10. 85 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Àïåm chûä U - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng ( “U” Shape Fittings) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) (***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác löî Hole & Slot Width (mm) Khoaãng caách löî Hole Spacing (mm) Àöå röång Width (mm) Àöå daây Thickness (mm) CVL4376 14 20.5 mm tûâ àêìu 48 mm tûâ giûäa 40/41 5 ÷ 6 CVL4376 - A 14 40/41 5 ÷ 6 CVL4377 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1377 14 40/41 5 ÷ 6 CVL4047 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1047 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1737 14 40/41 5 ÷ 6 CVL2346 14 40/41 5 ÷ 6 CVL4376 CVL4376 - A CVL4377 CVL1377 CVL4047 CVL1047 CVL1737 CVL2346 THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT & FITTINGS
 • 11. 86 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Àïåm chûä Z - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng ( “Z” Shape Fittings) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác löî Hole & Slot Width (mm) Khoaãng caách löî Hole Spacing (mm) Àöå röång Width (mm) Àöå daây Thickness (mm) CVLZB01 14 20.5 mm tûâ àêìu 48 mm tûâ giûäa 40/41 5 ÷ 6 CVL4045 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1045 14 40/41 5 ÷ 6 CVLZB04 14 40/41 5 ÷ 6 Keåp xaâ göì - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng ( Beam Clamps) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác löî Hole & Slot Width (mm) Khoaãng caách löî Hole Spacing (mm) Àöå röång Width (mm) Àöå daây Thickness (mm) CVL1272 14 20.5 mm tûâ àêìu 48 mm tûâ giûäa 40/41 5 ÷ 6 CVL1271 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1796 14 40/41 5 ÷ 6 CVL1045 CVLZB01 CVLZB04 CVL1272 CVL1271 CVL1796 CVL4045 (***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT & FITTINGS
 • 12. 87 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Àïåm àïë - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng ( Post Base Plates) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code (***) CVL2072 CVL2072A CVL2073 CVL2073A CVL2074 CVL2073 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh CVL1379S CVL1386 CVL2785 CVL2786 Keåp xaâ göì - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng ( Beam Clamps) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác löî Hole & Slot Width (mm) Khoaãng caách löî Hole Spacing (mm) Àöå röång Width (mm) Àöå daây Thickness (mm) CVL1379S 14 20.5 mm tûâ àêìu 48 mm tûâ giûäa 40/41 5 ÷ 6 CVL1386 14 40/41 5 ÷ 6 CVL2785 14 40/41 5 ÷ 6 CVL2786 14 40/41 5 ÷ 6 CVL2072 CVL2072A CVL2074 CVL2073A (***) Maä saãn phêím nhuáng keäm noáng = Maä saãn phêím theáp maå keäm + NN THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT & FITTINGS
 • 13. 88 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Thanh chöëng àa nùng àuåc löî troân (Channel) Chöët chùån (Gravity Pin) Thanh chöëng àa nùng vuöng àuåc löî troân (Telestrut) MTTVT Keåp biïn têëm pin (Solar End Clamp) Keåp biïn têëm pin chûä Z 35 mm/ 40 mm (Solar End - Clamp Type Z 35 mm/ 40 mm) Keåp giûäa têëm pin (Solar Mid - Clamp) Keåp giûäa têëm pin chûä T (Solar Mid - Clamp Type T) Keåp giûäa têëm pin chûä U (Solar Mid - Clamp Type U) Àûúâng kñnh löî: 14mm Khoaãng caách löî: 48 mm Àûúâng kñnh löî: 14 mm Khoaãng caách löî: 48 mm MTU41 MTCC Baãn lïì (Hinge Connection) MTBL S L R 1 5 0 U N IS T R U T P -S S L R 1 0 0 U N IS T R U T P -S MTKBV MTKBZ MTKGV MTKGT MTKGU UNISTRUT FOR SOLAR FRAMES & RACKINGS Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) THANH CHÖËNG ÀA NÙNG CHO HÏå KHUNG TREO ÀIÏåN NÙNG LÛÚÅNG MÙÅT TRÚÂI
 • 14. 89 Vùn Phoâng 61 Àûúâng söë 7, KDC CityLand Center Hills, P. 7, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-35886496 84-28-22533939 Fax: 84-28-22531250 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Keåp soáng tön (Proof Clamp) Keåp tön chûä Z (Trapezoidal Roof Support Type Z) Àïë khuyãu thanh chöëng àa nùng (Joint 41 T) Àïåm goác (Fixing Bracket MW) Keåp àõnh võ maái ngoái (Roof Hook DH Fix) Keåp àõnh võ maái ngoái (Àiïìu chónh) (Roof Hook DH Vario) Keåp àõnh võ maái ngoái (Loaåi thùèng) (Roof Hook Set “Plain Tile“) Keåp tön chûä L (Trapezoidal Roof Support Type L) Keåp tön chûä U (Trapezoidal Roof Support Type U) 177 100 130 40 h MTUDK MTKMN MTKTU MTKTL MTKMN - LT MTKMN - DC MTKTZ MTKST1 MTKST2 MTDG90 MTDG30 MTDG45 UNISTRUT FOR SOLAR FRAMES & RACKINGS THANH CHÖËNG ÀA NÙNG CHO HÏå KHUNG TREO ÀIÏåN NÙNG LÛÚÅNG MÙÅT TRÚÂI