Publicidad
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Publicidad
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Publicidad
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Publicidad
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Publicidad
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Publicidad
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Publicidad
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Publicidad
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Publicidad
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Publicidad
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf
Próximo SlideShare
Qt089Qt089
Cargando en ... 3
1 de 47
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de HanaTiti(20)

Publicidad

Último(20)

Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Xây Dựng Kế Hoạch Tác Nghiệp Và Điều Độ Sản Xuất Trong Công Ty May 40.pdf

 1. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Môc lôc Lêi nãi ®Çu Néi dung............................................................................Trang PhÇn I: Lý luËn vÒ kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt.... 6 I. C«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ trong c¬ chÕ thÞ trêng..............................6 1. B¶n chÊt cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸. 2. Mét sè lo¹i kÕ ho¹ch c¬ b¶n trong Doanh nghiÖp: II. C«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp............................... 14 1. C«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp. a. Quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp. b. Néi dung chñ yÕu cña viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp: c. C¸c nguyªn t¾c cÇn ®îc qu¸n triÖt khi x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp. 2. C«ng t¸c ®iÒu ®é s¶n xuÊt trong Doanh nghiÖp. a. Quan niÖm vÒ c«ng t¸c ®iÒu ®é s¶n xuÊt. b. NhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng t¸c ®iÒu ®é s¶n xuÊt. c. Néi dung chñ yÕu cña c«ng t¸c ®iÒu ®é s¶n xuÊt. d. Tæ chøc bé m¸y ®iÒu ®é PhÇnII: Thùc tr¹ng c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt trong c«ng ty may 40...................................................................21 I. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty may 40...........................21 1. lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. a. lÞch sö h×nh thµnh. 1 1
 2. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp b. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn 2. C¬ cÊu s¶n xuÊt kinh doanh vµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña C«ng ty. a. C¬ cÊu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. b. D©y chuyÒn s¶n xuÊt cña C«ng ty 3. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕ ho¹ch n¨m 2001. 3.1 T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 3.2 KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001. II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt cña c«ng ty may 40...........................................................................42 1. Thùc tr¹ng c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cña c«ng ty.......42 1.1C¨n cø lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp. 1.2Qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp. 1.3Néi dung cña c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña C«ng ty. 2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®iÒu ®é s¶n xuÊt ë C«ng ty...............................51 3. Mét sè vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu gi¶i quyÕt trong c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt trong c«ng ty may 40...............57 3.1VÊn ®Ò tiÕn ®é hoµn thµnh c¸c m· hµng. 3.2VÊn ®Ò ®¶m b¶o ®óng thiÕt kÕ kü thuËt cña kh¸ch hµng. 3.3VÊn ®Ò trong c«ng ®o¹n c¾t. 3.4VÊn ®Ò trong kh©u ®ãng gãi, ®ãng thïng. 3.5VÊn ®Ò ®¶m b¶o nguyªn phô liÖu. 3.6VÊn ®Ò ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra nhÞp nhµng liªn tôc. PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn qu¸ tr×nh X©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña c«ng ty may 40...........................................................................................61 2 2
 3. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp I. C«ng t¸c kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt ph¶i thùc sù trë thµnh hai c«ng cô s¾c bÐn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty........................................................................................................61 II. Mét sè gi¶i ph¸p cô thÓ nh»m hoµn thiÖn qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty may 40.......................................................................65 1. §¶m b¶o ®óng tiÕn ®é cho tõng m· hµng cô thÓ lµm ph¬ng ch©m cho c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp. 2. §¶m b¶o ®óng tiªu chuÈn kü thuËt thiÕt kÕ kü thuËt trong tÊt c¶ c¸c kh©u cña d©y chuyÒn. 3. N©ng cao chÊt lîng cña c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ t¸c nghiÖp c¾t. 4. Nghiªn cøu kü yªu cÇu cña kh¸ch hµng trong viÖc ®ãng thïng ®ãng gãi. 5. X¸c ®Þnh chÝnh x¸c lîng nguyªn phô liÖu s¶n xuÊt cho tõng ph©n x- ëng trong tõng m· hµng cô thÓ. 6. Chia nhá nhiÖm vô cho tõng tæ trong ph©n xëng may ë mçi m· hµng cô thÓ. KÕt luËn .................................................................................................74 Phô lôc...................................................................................................75 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o...............................................................83 3 3
 4. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi më ®Çu C¬ chÕ thÞ trêng ®· t¹o thÕ chñ ®éng cho c¸c doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: chñ ®éng trong viÖc ph¸t huy c¸c kh¶ n¨ng hiÖn cã còng nh khai th¸c triÖt ®Ó c¸c nguån lùc tiÒm n¨ng, nh»m ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong t¬ng lai tríc sù c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ trêng. Mçi doanh nghiÖp cã mét ®Æc thï vÒ c¸ch thøc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nhau nhng muèn s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ trªn thÞ trêng th× doanh nghiÖp ph¶i cã kÕ ho¹ch chiÕn lîc, kÕ ho¹ch hµnh ®éng ( KÕ ho¹ch chi tiÕt). §Æc biÖt ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp th× nh÷ng kÕ ho¹ch tæ chøc chØ ®¹o hµnh ®éng chiÕm mét vÞ thÕ quan träng trong hÖ thèng kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp, trong ®ã hai c«ng t¸c kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt lµ hai c«ng cô trî gióp ®¾c lùc cho viÖc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹c s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty may 40 lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc së c«ng nghiÖp Hµ Néi s¶n xuÊt mÆt hµng may mÆc chñ yÕu lµ gia c«ng xuÊt khÈu, mét phÇn b¸n FOB tiªu thô thÞ trêng néi ®Þa chØ chiÕm mét phÇn nhá cïng víi sù ®Çu t m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng ty ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh c«ng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Víi ®Æc trng cña s¶n xuÊt hµng may mÆc hai c«ng t¸c kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong viÖc tæ chøc ho¹t ®éng cña toµn doanh nghiÖp. V× vËy trong ®Ò tµi nµy ta xem xÐt hai c«ng t¸c kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt ®· vµ ®ang ho¹t ®éng nh thÕ nµo trong ho¹t ®«ng s¶n xuÊt cña c«ng ty may 40. Qua ®ã nh×n nhËn ®¸nh gi¸ còng nh nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a hiÖu qu¶ cña hai c«ng cô s¾c bÐn nµy trong tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. §Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy em ®· ®îc sù gióp ®ì vµ chØ ®¹o cña thÇy gi¸o híng dÉn cïng c¸c c« chó, anh chÞ trong c«ng ty may 40. Em ch©n thµnh c¶m ¬n. V× thêi gian thùc tËp kh«ng nhiÒu kiÕn thøc thùc tÕ cßn thiÕu sãt nªn trong bµi viÕt ch¾c ch¾n cã chç cßn sai sãt em mong ®îc sù gãp ý 4 4
 5. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp chØ b¶o cña c¸c c« chó, anh chÞ trong c«ng ty,c¸c thÇy c« gi¸o cïng c¸c b¹n ®Ó bµi viÕt nµy cña em ®îc tèt h¬n. Néi dung cña chuyªn ®Ò “ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt trong C«ng ty May 40” ®îc tr×nh bÇy trong ba phÇn sau: PhÇn I: Lý luËn vÒ kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt. PhÇnII: Thùc tr¹ng c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt trong C«ng ty May 40. PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt cña C«ng ty May 40. 5 5
 6. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp phÇni Lý luËn vÒ kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt I. C«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ trong c¬ chÕ thÞ truêng. Khi chuyÓn tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp chung sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ thËm chÝ kh«ng mÊt ®i mµ cßn t¨ng cêng vµ ®æi míi, ph¸t huy t¸c dông. ë ®©y lµ kÕ ho¹ch trªn c¬ së cña cung cÇu thÞ trêng, n¨ng lùc cña doanh nghiÖp chø kh«ng cßn lµ nh÷ng con sè chØ tiªu cøng nh¾c. Trong c¬ chÕ thÞ trêng c¹nh tranh gay g¾t lu«n biÕn ®éng mµ doanh nghiÖp kh«ng cã nh÷ng kÕ ho¹ch linh ho¹t n¾m b¾t nh÷ng c¬ héi, h¹n chÕ nh÷ng nguy c¬ tõ thÞ trêng th× khã cã thÓ ®øng v÷ng trªn th- ¬ng trêng. V× thÕ doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng nhËn thøc ®óng ®¾n chÝnh x¸c vÒ kÕ ho¹ch trong c¬ chÕ hiÖn nay ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p x©y dùng kÕ ho¹ch hîp lý. 1. B¶n chÊt cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸. a. NhËn thøc vÒ kÕ ho¹ch ho¸. Còng nh mäi ph¹m trï qu¶n lý, c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ còng cã nhiÒu c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau. Mçi c¸ch tiÕp cËn ®Òu xem xÐt kÕ ho¹ch ho¸ theo mét gãc ®é riªng vµ ®Òu cè g¾ng lét t¶ ®óng b¶n chÊt cña ph¹m trï nµy. C¸ch tiÕp cËn theo qu¸ tr×nh th× cho r»ng kÕ ho¹ch ho¸ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp lµ mét qu¸ tr×nh liªn tôc kÓ tõ khi chuÈn bÞ x©y dùng kÕ ho¹ch cho ®Õn lóc tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch nh»m ®a ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ph¸t triÓn theo nh÷ng môc tiªu x¸c ®Þnh. Theo Stemer th× ”KÕ ho¹ch ho¸ lµ mét qu¸ tr×nh b¾t ®Çu bëi viÖc thiÕt lËp c¸c môc tiªu vµ quyÕt ®Þnh chiÕn lîc c¸c chÝnh s¸ch vµ kÕ ho¹ch chi tiÕt ®Ó ®¹t tíi ®îc môc tiªu . Nã cho phÐp thiÕt lËp c¸c quyÕt ®Þnh vµ ®a vµo 6 6
 7. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp thùc thi vµ nã bao gåm mét chu kú míi cña viÖc thiÕt lËp c¸c môc tiªu vµ quy ®Þnh chiÕn lîc ®îc thùc hiÖn nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a”. Trong c¸ch tiÕp cËn nµy, c¸c kh¶ n¨ng hiÖn tîng trong t¬ng lai, tÝnh liªn tôc cña qu¸n tr×nh, sù g¾n bã cña hµng lo¹t ho¹t ®éng vµ quy ®Þnh ®Ó ®¹t ®- îc kÕt qu¶ mong muèn ®Òu ®· ®îc thÓ hiÖn. Nãi mét c¸ch kh¸c th× kÕ ho¹ch lµ mét qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh nh÷ng môc tiªu cña tæ chøc vµ ph¬ng thøc tèt nhÊt ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu ®ã. Nh vËy lËp kÕ ho¹ch cã liªn quan ®Õn môc tiªu “ VÊn ®Ò g× cÇn ph¶i lµm” còng nh ph¬ng tiÖn “gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ã nh thÕ nµo”. Nã bao gåm viÖc x¸c ®Þnh râ c¸c môc tiªu, x©y dùng mét chiÕn lîc tæng thÓ ®Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu vµ triÓn khai mét hÖ thèng c¸c kÕ ho¹ch ®Ó thèng nhÊt phèi hîp c¸c ho¹t ®éng. LËp kÕ ho¹ch cã thÓ lµ chÝnh thøc hoÆc phi chÝnh thøc. TÊt c¶ c¸c nhµ qu¶n lý ®Òu lËp kÕ ho¹ch, nhng trong kÕ ho¹ch phi chÝnh thøc mäi thø ®Òu kh«ng viÕt ra, kh«ng cã hoÆc Ýt cã sù chia sÎ môc tiªu víi nh÷ng ngêi kh¸c trong tæ chøc. ®iÒu nµy thêng thÊy ë trong c¸c doanh nghiÖp nhá, ë ®ã ngêi chñ së h÷u doanh nghiÖp còng ®ång thêi lµ ngêi qu¶n lý do ®ã hä biÕt lµ hä muèn ®i tíi ®©u vµ nªn ®i nh thÕ nµo. ViÖc lËp kÕ ho¹ch cña hä thêng kh«ng chi tiÕt vµ thiÕu tÝnh liªn tôc. TÊt nhiªn viÖc lËp kÕ ho¹ch phi chÝnh thøc còng thÊy ë c¸c doanh nghiÖp lín vµ ®«i khi doanh nghiÖp nhá còng cã nh÷ng kÕ ho¹ch phøc t¹p. Trong chuyªn ®Ò nµy ta chØ ®Ò cËp xem xÐt ®Õn nh÷ng kÕ ho¹ch chÝnh thøc ®îc thÓ hiÖn râ rµng trong cho toµn thÓ doanh nghiÖp cïng thùc hiÖn. Nh÷ng kÕ ho¹ch chÝnh thøc ®îc thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n, b»ng nh÷ng b¶ng biÓu. §ã lµ hµng lo¹t nh÷ng môc tiªu ph¬ng thøc ho¹t ®éng trong tõng bé phËn tõng phÇn tö trong doanh nghiÖp. TÊt c¶ c¸c môc tiªu nhá ®Òu ph¶i quy tô vÒ môc tiªu chung cña toµn doanh nghiÖp. Víi c¸ch tiÕp cËn nµy th× ph¹m trï kÕ ho¹ch chiÕn lîc ®îc ra ®êi. §ã lµ mét tr¹ng th¸i ý tëng, lµ sù suy nghÜ vÒ tiÕn triÓn cña doanh nghiÖp vÒ nh÷ng g× mong muèn vµ cung c¸ch ®Ó thùc hiÖn. Ngµy nay kÕ 7 7
 8. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ho¹ch doanh nghiÖp ®îc xem nh mét qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu c¸c ph¬ng ¸n huy ®éng c¸c nguån lùc (bªn trong vµ bªn ngoµi) nh»m thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c môc tiªu ®· x¸c ®Þnh. KÕ ho¹ch ho¸ chó ý ®Õn tÝnh phøc t¹p cña c¸c vÊn ®Ò. Sè lîng c¸c bé phËn kÕ ho¹ch, tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm, chøc n¨ng, thêi h¹n ®èi tîng kh¸c nhau cÇn ®îc c©n nh¾c kü lìng. Tõ ®ã míi thÊy ®îc tÝnh phøc t¹p cña ho¹t ®éng kÕ ho¹ch ho¸. b. Qu¸ tr×nh kÕ ho¹ch ho¸. Qu¸ tr×nh kÕ ho¹ch ho¸ ®îc m« h×nh ho¸ theo s¬ ®å sau: S¬ ®å 1: Qu¸ tr×nh kÕ ho¹ch ho¸ cña doanh nghiÖp. Khu vùc NhiÖm vô HÖ thèng c¸c Ho¹t ®éng gi¸ trÞ KÕ ho¹ch chiÕn lîc Tr¬ng tr×nh kÕ ho¹ch dù ¸n KÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ng©n quü §¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh c¸c pha cña kÕ ho¹ch ho¸ * Khu vùc ho¹t ®éng: ViÖc x¸c ®Þnh c¸c khu vùc ho¹t ®éng ®îc tiÕn hµnh trªn c¬ së so s¸nh nh÷ng kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp trong c¸c khu 8 8
 9. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp vùc ho¹t ®éng kh¸c nhau. Qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh c¸c khu vùc ho¹t ®éng bao gåm: Ph©n tÝch c¸c kh¶ n¨ng kh¸c nhau s½n cã. X¸c ®Þnh c¸c nh©n tè then chèt thµnh c«ng cña mçi khu vùc. §èi chiÕu x¸c ®Þnh c¸c khu vùc doanh nghiÖp cã c¬ may thµnh c«ng nhÊt, thuËn lîi nhÊt trong ®Çu t. §èi chiÕu nhiÖm vô cña doanh nghiÖp, n¨ng lùc cña bé m¸y ®iÒu hµnh. C¸c h¬ng t¨ng trëng cña s¶n phÈm vµ thÞ trêng, sù vËn ®éng nh÷ng thuËn lîi c¹nh tranh. * KÕ ho¹ch chiÕn lîc: Ph¸c th¶o h×nh ¶nh t¬ng lai cña doanh nghiÖp trong c¸c khu vùc ho¹t ®éng vµ kh¶ n¨ng cã thÓ khai th¸c. KÕ ho¹ch chiÕn lîc x¸c ®Þnh, c¸c môc tiªu dµi h¹n, c¸c chÝnh s¸ch c¸c gi¶i ph¸p cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn môc tiªu. * Ch¬ng tr×nh ho¸ chiÕn lîc lùa chän: §ã lµ qu¸ tr×nh theo ®ã c¸c kÕ ho¹ch chi tiÕt, g¾n bã, bao trïm c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®îc thiÕt lËp, cho phÐp sö dông c¸c nguån lùc nh»m ®¹t ®îc môc tiªu t¬ng hîp víi chiÕn lîc. Giai ®o¹n nµy bao gåm viÖc x¸c ®Þnh: c¸c ch¬ng tr×nh, c¸c kÕ ho¹ch vµ dù ¸n thÝch øng nh»m thùc hiÖn chiÕn lîc. * KÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ng©n quü: KÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ng©n quü xö lý mét c¸ch chi tiÕt h¬n vµ díi d¹ng tiÒn tÖ c¸c pha kh¸c nhau ®· ghi trong ch¬ng tr×nh triÓn khai chiÕn lîc. C¸c kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp lµ c¸c c«ng cô chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cßn ng©n quü lµ c¸c dù to¸n nhu cÇu vèn vÒ mua s¾m c¸c yÕu tè s¶n xuÊt, vÒ phôc vô b¸n hµng...... §Æc tÝnh chñ yÕu cña c¸c pha kÕ ho¹ch ho¸ trong doanh nghiÖp ®îc m« t¶ theo biÓu sau: S¬ ®å 2: C¸c pha cña kÕ ho¹ch C¸c pha cña kÕ ho¹ch Ph¹m vi vµ c¸c ®Æc tÝnh tÊt yÕu 9 9
 10. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1. KÕ ho¹ch chiÕn lîc - §iÒu hµnh chung: ®êng lèi tæng qu¸t - Môc tiªu lín: c¸c khu vùc ho¹t ®éng, chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p sö dông nguån lùc thùc hiÖn môc tiªu chiÕn lîc. 2. Ch¬ng tr×nh ho¸ - Bé phËn, s¶n phÈm, khu vùc ho¹t ®éng - KÕ ho¹ch ho¸ chøc n¨ng g¾n bã theo môc tiªu tæng qu¸t( s¶n xuÊt, tiªu thô SP...) phèi hîp chi tiÕt c¸c kÕ ho¹ch hµnh ®éng. 3. KÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ng©n quü - Theo dÞch vô, phßng ban, ph©n xëng. - Chi tiÕt ho¸ c¸c ho¹t ®éng thùc hiÖn ch- ¬ng tr×nh, biªu diÔn díi d¹ng tiÒn tÖ vµ trong thêi h¹n ng¾n c¸c quyÕt ®Þnh ®· x¸c ®Þnh trong ch¬ng tr×nh. Ng©n quü b¸n hµng, mua s¾m.... •§¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh: môc ®Ých cña pha nµy lµ ghi nhËn c¸c tiÕn bé ®¹t ®îc khi ®a ra kÕ ho¹ch vµ thùc thi, ®iÒu chØnh trong trêng hîp cÇn thiÕt mét hoÆc nhiÒu bé phËn cña kÕ ho¹ch. §¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh lµ nh÷ng yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o hoµn thiÖn liªn tôc qu¸ tr×nh, kÕ ho¹ch ho¸ lµ qu¸ tr×nh lÆp l¹i nhiÒu lÇn vµ qua l¹i gi÷a môc ®Ých vµ ph¬ng tiÖn, nh»m ®iÒu chØnh hµnh vi, híng ho¹t ®éng thÝch øng víi môc tiªu vµ hoµn c¶nh th- êng xuyªn biÕn ®éng c. Vai trß cña kÕ ho¹ch ho¸ ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh KÕ ho¹ch ho¸ cho biÕt ph¬ng híng hµnh ®éng, nh÷ng ý tëng vµ ®Þnh h- íng, c¸c tiÕn triÓn cña doanh nghiÖp b»ng c¸ch ®Æt ra nh÷ng rñi ro cã thÓ gÆp ph¶i vµ nh÷ng c¬ héi cã thÓ ®Õn, lµm gi¶m sù t¸c ®éng cña nh÷ng thay ®æi, tr¸nh ®îc sù l·ng phÝ v× d thõa vµ thiÕt lËp nªn nh÷ng tiªu chuÈn thÝch hîp thuËn tiÖn cho c«ng t¸c kiÓm tra. KÕ ho¹ch lµ c«ng cô ®¾c lùc trong c«ng viÖc phèi hîp nç lùc cña c¸c thµnh viªn trong mét doanh nghiÖp. LËp kÕ ho¹ch cho biÕt híng ®i cña mét doanh nghiÖp. Khi tÊt c¶ nh÷ng ngêi cã liªn quan biÕt ®îc doanh nghiÖp sÏ 10 10
 11. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ®i ®Õn ®©u vµ hä sÏ ph¶i ®ãng gãp nh÷ng g× ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®ã, th× ®- ¬ng nhiªn hä sÏ phèi hîp, hîp t¸c víi nhau vµ lµm viÖc mét c¸ch cã tæ chøc. ThiÕu kÕ ho¹ch th× viÖc ®¹t ®îc môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ khã cã thÓ x¶y ra. LËp kÕ ho¹ch cã t¸c dông lµ gi¶m ®i tÝnh bÊt æn ®Þnh cña doanh nghiÖp. LËp kÕ ho¹ch buéc nh÷ng ngêi qu¶n lý ph¶i nh×n vÒ phÝa tríc, dù ®o¸n nh÷ng thay ®æi trong néi bé doanh nghiÖp còng nh nh÷ng yÕu tè bÕn ngoµi doanh nghiÖp, c©n nh¾c ¶nh hëng cña chóng vµ ®a ra nhng biÖn ph¸p ®èi phã thÝch hîp. KÕ ho¹ch gióp v¹ch ra c¸c chiÕn lîc, ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch, dù ¸n ... §ã lµ nh÷ng c¸i khung tæng qu¸t cho sù suy nghÜ, ®ång thêi lµ cã së cho nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ quan lý doanh nghiÖp. C¸c khung tæng qu¸t do kÕ ho¹ch ho¸ thiÕt lËp lµ c«ng cô chØ ®¹o trong ®iÒu hµnh s¶n xuÊt - kinh doanh. Nã kh¾c phôc nhøng bÊt tr¾c trong s¶n xuÊt kinh doanh do sù thiÕu hoÆc sai lÖch cña th«ng tÝn thÞ trêng. KÕ ho¹ch gióp lµm bËt nh÷ng d÷ kiÖn quan träng, nh÷ng yÕu tè then chèt cña thµnh c«ng phï hîp víi môc tiªu hµnh ®éng vµ thùc tr¹ng vÒ c¸c kh¶ n¨ng vµ nguån lùc cña doanh nghiÖp. LËp kÕ ho¹ch gi¶m ®îc sù chång chÐo vµ nh÷ng ho¹t ®éng l·ng phÝ. HiÓn nhiªn lµ khi môc tiªu vµ nh÷ng ph- ¬ng tiÖn ®· ®îc x¸c ®Þnh râ rµng th× nh÷ng yÕu tè kh«ng phï hîp còng ®îc béc lé. LËp kÕ ho¹ch thiÕt lËp nªn nh÷ng tiªu chuÈn t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c kiÓm tra. Mét tæ chøc kh«ng cã kÕ ho¹ch còng nh mét ngêi ho¹t ®éng v« thøc. NÕu mét tæ chøc kh«ng râ lµ ph¶i ®¹t tíi c¸i g× vµ ®¹t b»ng c¸ch nµo th× kh«ng thÓ x¸c ®Þnh cã thÓ ®îc hay kh«ng vµ còng kh«ng thÓ cã ®îc nh÷ng biÖn ph¸p ®iÒu chØnh kÞp thêi khi cã nh÷ng lÖch l¹c x¶y ra. V× vËy kh«ng cã kÕ ho¹ch th× còng kh«ng cã kiÓm tra. KÕ ho¹ch ho¸ trong chu tr×nh qu¶n lý doanh nghiÖp: Qu¶n lý lµ qu¸ tr×nh liªn tôc bao gåm c¸c kh©u; x¸c ®Þnh môc tiªu, tæ chøc thùc hiÖn c¸c môc tiªu vµ kiÓm tra ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c môc tiªu. Qu¸ tr×nh ®ã lËp 11 11
 12. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp thµnh mét chu tr×nh qu¶n lý víi viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý kÕ tiÕp nhau. Chu tr×nh qu¶n lý doanh nghiÖp ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau S¬ ®å 3: Chu tr×nh qu¶n lý doanh nghiÖp LËp kÕ ho¹ch (x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu) KiÓm tra ®iÒu chØnh Tæ chøc c¸c nguån lùc thùc hiÖn c¸c môc tiªu Phèi hîp c¸c nguån lùc ChØ huy ®¬n vÞ híng tíi bªn trong vµ bªn ngoµi môc tiªu Trong chu tr×nh nµy, lËp kÕ ho¹ch lµ kh©u ®Çu tiªn víi viÖc ph¸c th¶o c¸c môc tiªu vµ ph¬ng ¸n thùc hiÖn. Trong thùc hµnh qu¶n lý dï ë bÊt kú cÊp nµo trong c¸c níc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ®Òu x¸c ®Þnh dù kiÕn ( LËp c¸c ®Ých vµ môc tiªu, quyÕt ®Þnh ph¬ng ¸n...) Lµ lo¹i chøc n¨ng ®Çu tiªn trong hÖ thèng c¸c chøc n¨ng qu¶n lý. Ho¹t ®éng nµy kh«ng nh÷ng gãp phÇn x¸c ®Þnh ®óng c¸c môc tiªu, híng ®i mµ cßn gãp phÇn x¸c lËp, ®¸nh gi¸ vµ lùa chän ph¬ng ¸n phèi hîp c¸c nguån lùc bªn trong vµ bªn ngoµi ®Ó thùc hiÖn cã kÕt qu¶ tèt c¸c môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh. Víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ ho¹ch lµ nhng chØ tiªu con sè ®- îc dù kiÕn tríc, tÝnh tríc trong viÖc thùc hiÖn mét nhiÖm vô cô thÓ nµo ®ã cho phï hîp víi yªu cÇu cña thÞ trêng víi ph¸p luËt vµ kh¶ n¨ng thùc tÕ cña tõng c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh. VÒ lÜnh vùc nµy nhê cã kÕ ho¹ch doanh nghiÖp míi t¹o ra ®îc thÕ chñ ®éng trong mäi lÜnh vùc: Chñ ®éng trong viÖc khai th¸c triÖt ®Ó mäi nguån kh¶ n¨ng tiÒm tµng vÒ vèn, vËt t thiÕt bÞ vµ lao ®éng hiÖn cã. Chñ ®éng trong viÖc mua s¾m vËt t, thiÕt bÞ trong viÖc ®æi míi c«ng nghÖ kü thuËt. 12 12
 13. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Chñ ®éng trong viÖc t¹o vµ t×m c¸c nguån vèn, chñ ®éng trong viÖc liªn doanh liªn kÕt vµ hîp t¸c s¶n xuÊt víi c¸c ®¬n vÞ b¹n. Chñ ®éng trong viÖc t×m kiÕm thÞ trêng mua nguyªn vËt liÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm... Thùc tÕ c¸c doanh nghiÖp níc ta ®· chøng minh r»ng, trong c¬ chÕ thÞ trêng, s¶n xuÊt kinh doanh mµ kh«ng cã kÕ ho¹ch, hoÆc chÊt lîng cña kÕ ho¹ch kh«ng cao th× kh«ng bao giê ®¹t hiÖu qu¶ cao vµ liªn tôc, sÏ kh«ng thÓ ®÷ng v÷ng ®îc trong c¬ chÕ thÞ trêng. 2. Mét sè kÕ ho¹ch c¬ b¶n trong doanh nghiÖp. a. Ph©n lo¹i kÕ ho¹ch theo thêi gian vµ trªn gãc ®é thùc hiÖn môc tiªu chiÕn lîc: + KÕ ho¹ch t¸c nghiÖp + KÕ hoach s¶n xuÊt kinh doanh §i s©u vµo xem xÐt kÕ ho¹ch kinh doanh, bé phËn kÕ ho¹ch nµy chia thµnh 3 h×nh thøc: KÕ ho¹ch dµi h¹n KÕ ho¹ch trung h¹n KÕ ho¹ch ng¾n h¹n KÕ ho¹ch dµi h¹n vµ trung h¹n ®îc lËp ra trong mét thêi gian dµi, ch¼ng h¹n nh kÕ ho¹ch 10 n¨m, 7 n¨m, 5 n¨m, 3 n¨m vµ 2 n¨m. Khi x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch nµy, tríc hÕt ph¶i c¨n cø vµo chiÕn lîc vµ ph¬ng híng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ nªu râ môc tiªu vµ nhiÖm vô c¬ b¶n ph¶i hoµn thµnh, vÒ néi dung c¬ b¶n ph¶i x¸c ®Þnh ®îc c¸c chØ tiªu quan träng nh: mÆt hµng, c¬ cÊu mÆt hµng, thÞ trêng thiªu thô, gi¸ trÞ tæng s¶n lîng, gi¸ trÞ s¶n lîng hµng ho¸ vµ gi¸ trÞ s¶n lîng hµng ho¸ thùc hiÖn, nhÞp ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, chØ tiªu vÒ ®æi míi c«ng nghÖ kü thuËt, vèn ®Çu t c¬ b¶n vµ møc ®é c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc... 13 13
 14. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp KÕ ho¹ch hµng n¨m hay cßn gäi lµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt- kü thuËt- tµi chÝnh x· héi. Muèn x©y dùng kÕ ho¹ch nµy, ngêi ta ph¶i dùa vµo hµng lo¹t c¸c c¨n cø, song c¸c c¨n cø chñ yÕu bao chïm lµ: c¸c chØ tiªu cña kÕ ho¹ch dµi h¹n, c¸c môc tiªu cña chiÕn lîc, nhu cÇu cña thÞ trêng, kÕt qu¶ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ n¨m b¸o c¸o, kh¶ n¨ng thùc tÕ cña doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng liªn doanh liªn kÕt vµ híng ®Çu t ®æi míi kü thuËt c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp..... So víi kÕ ho¹ch dµi h¹n, trung h¹n, néi dung cña kÕ ho¹ch hµng n¨m mang tÝnh chÊt toµn diÖn vµ cô thÓ h¬n vÒ c¸c mÆt s¶n xuÊt, kü thuËt, tµi chÝnh vµ ®êi sèng x· héi cña c«ng nh©n viªn chøc. ViÖc tæ chøc x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch nµy ®îc ®Æt ra díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng uû doanh nghiÖp (ho¹ch ph¶i qu¸n triÖt c¸c chñ tru¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc), sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc, sù tham ra cña c¸c tæ chøc quÇn chóng vµ cuèi cïng kÕ ho¹ch nµy ®îc quyÕt ®Þnh bëi ®¹i héi ®ång c«ng nh©n viªn chøc (hoÆc héi ®ång qu¶n trÞ vµ ®¹i héi cæ ®«ng), trªn nguyªn t¾c ®¶m b¶o hoµn thµnh nghÜa vô ®èi víi nhµ níc vµ c¸c hîp ®ång ®· ®îc ký kÕt. b. Ph©n lo¹i kÕ ho¹ch theo mçi quan hÖ g¾n bã gi÷a c¸c ho¹t ®éng kÕ ho¹ch ho¸ trong ph¹m vi doanh nghiÖp. Bé phËn kÕ ho¹ch ho¸ môc tiªu. §©y lµ bé phËn kÕ ho¹ch quan träng nhÊt cña doanh nghiÖp, nh»m ho¹ch ®Þnh c¸c môc tiªu, chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p vÒ s¶n phÈm, thÞ trêng, quy m« vµ c¬ cÊu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nã còng x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu tµi chÝnh c¬ b¶n nh»m x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt kinh doanh g¾n víi tõng ph¬ng ¸n ®îc ho¹ch ®Þnh. C¸c kÕ ho¹ch ®iÒu kiÖn hay hç trî (vÒ lao ®éng- tiÒn l¬ng, vËt t, vèn..) nh»m x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu, gi¶i ph¸p vµ ph¬ng ¸n huy ®éng khai th¸c c¸c kh¶ n¨ng vµ nguån lùc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c ph¬ng ¸n kÕ ho¹ch môc tiªu. KÕ ho¹ch ®iÒu kiÖn ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo vµ g¾n bã víi kÕ ho¹ch môc tiªu. ViÖc x¸c ®Þnh c¸c kÕ ho¹ch nµy nh»m ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé trong môc tiªu, gi¶i ph¸p vµ ®iÒu kiÖn thùc hµnh c¸c ho¹t ®éng kÕ ho¹ch ho¸ vµ qu¶n lý. §é dµi vÒ thêi gian vµ yªu cÇu cña kÕ ho¹ch môc tiªu sÏ 14 14
 15. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò t¬ng øng cña kÕ ho¹ch ®iÒu kiÖn. Sau cïng viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch ®iÒu kiÖn lµ nh»m ®¶m b¶o vµ n©ng cao tÝnh kh¶ thi cña c¸c ph¬ng ¸n vµ ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp. c. Ph©n lo¹i kÕ ho¹ch theo møc ®é ho¹t ®éng: KÕ ho¹ch chiÕn lîc lµ kÕ ho¹ch ë cÊp ®é toµn doanh nghiÖp, thiÕt lËp nªn nh÷ng môc tiªu chung cña doanh nghiÖp vµ vÞ trÝ cña nã ®èi víi m«i tr- êng. Nã ®îc ho¹ch ®Þnh trong mét thêi kú dµi ( thêng lµ 4 n¨m do c¸c nhµ qu¶n trÞ gia l·nh ®¹o x©y dùng, gi¸ trÞ cña chiÕn lîc mang tÝnh tËp chung cao vµ rÊt uyÓn chuyÓn. KÕ ho¹ch chiÕn thuËt ®îc ho¹ch ®Þnh cho thêi gian tõ 1 ®Õn 4 n¨m lµ kÕt qu¶ triÓn khai chiÕn lîc cña c¸c qu¶n trÞ gia l·nh ®¹o víi c¸c qu¶n trÞ gia ®iÒu hµnh. Gi¸ trÞ cña kÕ ho¹ch Ýt mang tÝnh tËp chung h¬n vµ Ýt uyÓn chuyÓn h¬n KÕ ho¹ch t¸c nghiÖp ®îc ho¹ch ®Þnh chi tiÕt cho thêi gian ng¾n (díi 1 n¨m) Lµ kÕt qu¶ ho¹ch ®Þnh cña qu¶n trÞ gia ®iÒu hµnh vµ c¸c qu¶n trÞ gia thùc hiÖn, gi¸ trÞ cña kÕ ho¹ch kh«ng mang tÝnh tËp trung vµ thêng rÊt cøng nh¾c. Ngoµi ra cßn cã c¸c c¸ch ph©n lo¹i sau; + Ph©n lo¹i kÕ ho¹ch theo ph¬ng ph¸p lËp. + Ph©n lo¹i theo lÜnh vùc ho¹t ®éng. II. C«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cu¶ doanh nghiÖp. 1. C«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp. a. Quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp. Nh phÇn trªn ®· tr×nh bÇy, trong doanh nghiÖp cã 2 h×nh thøc kÕ ho¹ch ®îc chó träng ®ã lµ: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp. 15 15
 16. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Gi÷a hai h×nh thøc kÕ ho¹ch nµy cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh nh»m x¸c ®Þnh nh÷ng nhiÖm vô, môc tiªu trong kho¶ng thêi gian tõ 1 n¨m trë lªn, cßn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cã nhiÖm vô cô thÓ ho¸ c¸c môc tiªu, nhiÖm vô ®ã. Cô thÓ chóng ta cã thÓ hiÓu kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp nh sau: KÕ ho¹ch t¸c nghiÖp lµ cô thÓ ho¸ vµ ®¶m b¶o hoµn thµnh nhiÖm vô c¶ n¨m cña doanh nghiÖp b»ng c¸ch chia nhá nhiÓm vô cña c¶ n¨m cho c¸c kh©u cña doanh nghiÖp (ph©n xëng, ngµnh, tæ s¶n xuÊt, ngêi c«ng nh©n) vµ chia nhá ra trong tõng kho¶ng thêi gian ng¾n (mét th¸ng, mét tuÇn, mét ngµy ®ªm hoÆc mét ca lµm viÖc) vÒ mÆt s¶n xuÊt còng nh phôc vô s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp. Môc ®Ých cña viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp nh»m ®¶m b¶o cho mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®îc tiÕn hµnh b×nh thêng, ®¶m b¶o sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm 3 yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®¶m b¶o gi¶m bít s¶n phÈm dë dang, b¸n thµnh phÈm, rót ng¾n chu kú s¶n xuÊt vµ cuèi cïng lµ nh»m ®¶m b¶o hoµn thµnh vµ hoµn thµnh vît møc chØ tiªu cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. ViÖc x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn v× ®©y lµ nh÷ng ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cô thÓ, x¸c ®Þnh râ môc tiªu phÊn ®Êu cña tõng bé phËn s¶n xuÊt trong tõng kho¶ng thêi gian ng¾n, t¹o c¬ së v÷ng ch¾c cho viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng quý vµ c¶ n¨m cña doanh nghiÖp; ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp vµ c¸c bé phËn s¶n xuÊt diÔn ra mét c¸ch liªn tôc, nhÞp nhµng, ®Òu ®Æn; ®¶m b¶o sù phèi hîp chÆt chÏ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp; ph¸t triÓn, khai th¸c vµ ®éng viªn kÞp thêi n¨ng lùc tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp vµ c¸c bé phËn s¶n xuÊt, nh»m sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm thêi gian lao ®éng, nguyªn, nhiªn, vËt liÖu, c«ng suÊt cña thiÕt bÞ, m¸y mãc... T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ®Èy m¹nh phong trµo thi ®ua hîp lý ho¸ s¶n xuÊt, c¶i tiÕn kü thuËt vµ t¨ng cêng c«ng t¸c ho¹ch to¸n kinh tÕ néi bé doanh nghiÖp. Thùc tiÔn ë c¸c doanh nghiÖp cho thÊy, kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp ®îc coi lµ c«ng cô cã hiÖu lùc s¾c bÐn ®Ó gióp c¸c bé phËn s¶n xuÊt vµ doanh nghiÖp 16 16
 17. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp chØ ®¹o s¶n xuÊt ®îc tËp chung, thèng nhÊt, linh ho¹t, kÞp thêi; ®Ó kiÓm tra t×nh h×nh hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, c¶i tiÕn vµ n©ng cao chÊt lîng kÕ ho¹ch, kh¾c phôc kÞp thêi nh÷ng hiÖn tîng mÊt c©n ®èi cã thÓ x¶y ra trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch. Cã thÓ nãi, th«ng qua kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp, chøc n¨ng kÕ ho¹ch ho¸ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®· trë thµnh nh÷ng mÖnh lÖnh s¶n xuÊt, b¾t buéc mäi bé phËn, mäi ngêi trong doanh nghiÖp ph¶i chÊp hµnh nghiªm tóc vµ tù gi¸c. b. Néi dung chñ yÕu cña viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp. • C¨n cø x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp Môc tiªu cuèi cïng cña kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®îc nhiÖm vô cô thÓ cho tõng ph©n xëng, ngµnh, tæ s¶n xuÊt vµ n¬i lµm viÖc theo tiÕn ®é thêi gian. Muèn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c nhiÖm vô nµy ph¶i xuÊt ph¸t tõ c¸c c¨n cø sau: - C¸c chØ tiªu vÒ hiÖn vËt cña kÕ ho¹ch n¨m vµ quý. - Quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o ra lo¹i s¶n phÈm ®ã. - §Þnh møc thêi gian lao ®éng vµ sö dông may mãc thiÕt bÞ ë tõng bíc c«ng viÖc cña c¸c bé phËn s¶n xuÊt. - Thêi gian hoµn thµnh hoÆc cung cÊp s¶n phÈm ®ã ra thÞ truêng. - N¨ng lùc s¶n xuÊt, ë tõng kh©u, tõng bé phËn s¶n xuÊt. • N«i dung trong c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp. - TÝnh to¸n chÝnh x¸c nhiÖm vô s¶n xuÊt cô thÓ trong tõng kho¶ng thêi gian ng¾n cho c¸c bé phËn s¶n xuÊt chÝnh (ph©n xëng, ngµnh, tæ s¶n xuÊt vµ n¬i lµm viÖc). - ViÖc tÝnh to¸n nhiÖm vô cô thÓ sao cho ®¶m b¶o sù c©n ®èi chung gi÷a nhiÖm vô vµ kh¶ n»ng ®Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh nhiÖm vô ®óng thêi h¹n. - TÝnh to¸n chÝnh x¸c nhiÖm vô s¶n xuÊt cô thÓ cho tõng bé phËn phï trî (®éng lùc, söa ch÷a...) nh»m phôc vô kÞp thêi, liªn tôc cho c¸c bé phËn s¶n xuÊt chÝnh. 17 17
 18. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - TÝnh to¸n nhiÖm vô cô thÓ cho c¸c bé phËn phôc vô vÒ cung cÊp nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm, dông cô... trªn c¬ së sö dông mét c¸ch hîp lý c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ hÖ thèng kho tµng hiÖn cã. c. C¸c nguyªn t¾c cÇn ®îc qu¸n triÖt khi x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp. • Ph¶i ®¶m b¶o thêi h¹n hoµn thµnh s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp ®· quy ®Þnh. Muèn vËy, ph¶i x¸c ®Þnh mét c¸ch ®óng ®¾n, râ rµng thêi h¹n hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt cña mçi ph©n xëng theo tr×nh tù ngîc chiÒu víi qu¸ tr×nh c«ng nghÖ. NghÜa lµ ph¶i xuÊt ph¸t tõ ngµy s¶n xuÊt s¶n phÈm cña ph©n xëng cuèi cïng råi tÝnh ngîc trë l¹i cho tíi ph©n xëng b¾t ®Çu thùc hiÖn qu¸ tr×nh c«ng nghÖ. • Ph¶i ®¶m b¶o mét c¸ch nhiªm ngÆt mçi quan hÖ vÒ sè lîng vµ chÊt l- îng b¸n thµnh phÈm gi÷a c¸c bé phËn s¶n xuÊt. Muèn nh vËy ph¶i nghiªn cøu vµ ®a vµo ¸p dông mét c¸ch hîp lý nh÷ng biÖm ph¸p tæ chøc, kinh tÕ, kü thuËt nh»m gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng kh©u yÕu cã thÓ n¶y sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. • Ph¶i c¾n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt cña c¸c bé phËn s¶n xuÊt chÝnh ®Ó x¸c ®Þnh nhiÖm vô cô thÓ vµ thêi h¹n phôc vô cho c¸c bé phËn s¶n xuÊt phï trî vµ phôc vô. • Trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh nhiÖm vô s¶n xuÊt cho c¸c bé phËn ph¶i lu«n lu«n quan t©m ®Õn viÖc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸, gi¶m bít sè lîng mÆt hµng cïng s¶n xuÊt trong thêi kú kÕ ho¹ch vµ ph¶i coi träng nhiÖm vô ph¸t triÓn vµ c¶i tiÕn kü thuËt, nhiÖm vô chÕ thö s¶n phÈm míi. 2. C«ng t¸c ®iÒu ®é s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp. a. Quan niÖm vÒ c«ng t¸c ®iÒu ®é s¶n xuÊt. Nh chóng ta ®· biÕt, c«ng t¸c kÕ ho¹ch trong doanh nghiÖp lµ mét qu¸ tr×nh liªn tôc, bao gåm 3 kh©u: tæ chøc x©y dùng kÕ ho¹ch, tæ chøc chØ ®¹o 18 18
 19. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ tæ chøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch. KÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt lµ hai c«ng cô quan träng trong viÖc tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch v×; ®iÒu ®é s¶n xuÊt bao gåm tÊt c¶ c¸c biÖm ph¸p nh»m chuÈn bÞ kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ cho s¶n xuÊt, ®iÒu hoµ, phèi hîp viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp ë tÊt c¶ c¸c kh©u s¶n xuÊt, phôc vô cho s¶n xuÊt trong suèt c¶ thêi kú kÕ ho¹ch còng nh kiÓm tra ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch. Nh vËy chóng ta thÊy, thùc hiÖn c«ng t¸c ®iÒu ®é s¶n xuÊt lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu kh¸ch quan v× trong suèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thêng ph¸t sinh c¸c hiÖn tîng: - Gi÷a kÕ ho¹ch vµ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch thêng kh«ng ¨n khíp víi nhau. - T×nh h×nh t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng gi÷a c¸c kh©u, c¸c bé phËn thêng kh«ng ®Òu. - T×nh h×nh cung cÊp nguyªn vËt liÖu cã lóc kh«ng ®Çy ®ñ kÞp thêi. - Ho¹t ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ cã lóc h háng ®ét suÊt, ngoµi dù kiÕn kÕ ho¹ch, c«ng t¸c ®iÒu ®é s¶n xuÊt sÏ kh¾c phôc nh÷ng sù cè ®ét suÊt nµy. - Kinh nghiÖm thùc tiÔn cho thÊy, c«ng t¸c ®iÒu ®é s¶n xuÊt lµ mét c«ng t¸c kh¸ phøc t¹p, tÝnh chÊt phøc t¹p Êy ®îc thÓ hiÖn ë chç: ph¶i thêng xuyªn n¾m ch¾c ®îc t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt trong tõng kh©u; ph¶i cã ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n vµ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c c¸c kÕt qu¶ s¶n xuÊt ®· ®¹t ®îc; ph¶i tèn nhiÒu thêi gian ®Ó nghiªn cøu vµ ®a vµo ¸p dông c¸c biÖm ph¸p thÝch hîp; ph¶i gi¶i quyÕt mét c¸ch kÞp thêi vµ nh¹y bÐn t×nh h×nh mÊt c©n ®èi gi÷a c¸c kh©u s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp. b. NhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng t¸c ®iÒu ®é s¶n xuÊt. - Tæ chøc kiÓm tra, theo dâi viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c chuÈn bÞ cho s¶n xuÊt, t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp ë tÊt c¶ c¸c kh©u th«ng qua viÖc sö dông c¸c b¶ng biÓu thÝch hîp. 19 19
 20. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - KiÓm tra viÖc tÝnh, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp trªn c¬ së sè liÖu ®· thu thËp ®îc. _ Nªu râ c¸c nguyªn nh©n cña sù mÊt c©n ®èi gi÷a c¸c kh©u vµ trong néi bé tõng kh©u cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp, ®ång thêi ®Ò ra c¸c biÖm ph¸p thÝch hîp nh»m ®¶m b¶o s¶n xuÊt tiÕn hµnh nhÞp nhµng liªn tôc víi hiÖu qu¶ cao. c. Néi dông chñ yÕu cña c«ng t¸c diÒu ®é s¶n xuÊt. - Thùc hiÖn viÖc chuÈn bÞ ®Çy ®ñ, kÞp thêi theo yªu cÇu cña c¸c kh©u s¶n xuÊt, c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao; c¸c b¶ng biÓu phôc vô cho c«ng t¸c theo dâi, kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch (biÓu tiÕn ®é vµ biÓu so s¸nh gi÷a con sè kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn). - Thùc hiÖn viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c sè liÖu ®· ghi chÐp ®îc vµ kÕt qu¶ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp; nªu râ c¸c nguyªn nh©n cña viÖc mÊt c©n ®èi gi÷a c¸c kh©u s¶n xuÊt. - Ph¸t hiÖn kÞp thêi sù mÊt c©n ®èi n¶y sinh trong c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - Díi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc hoÆc phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®iÒu hoµ viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp, trªn c¬ së nghiªn cøu vµ ®a vµo ¸p dông nh÷ng biÖm ph¸p tæ chøc, kinh tÕ, kü thuËt thÝch hîp d. Tæ chøc bé m¸y ®iÒu ®é. • Bé m¸y ®iÒu ®é: §Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô vµ néi dung cña c«ng t¸c ®iÒu ®é, ®iÒu quan träng vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh lµ ph¶i tæ chøc hîp lý vµ cã hiÖu lùc c«ng t¸c ®iÒu ®é s¶n xuÊt. Trong c«ng t¸c nµy, tríc hÕt ph¶i gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tæ chøc bé m¸y ®iÒu ®é, x¸c ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña bé m¸y ®iÒu ®é vµ cho tõng ngêi trong bé m¸y ®iÒu ®é. 20 20
 21. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Thùc tiÔn cho thÊy, do quy m« cña mçi doanh nghiÖp vµ lo¹i h×nh s¶n xuÊt kh¸c nhau, nªn h×nh thøc tæ chøc bé m¸y ®iÒu ®é còng kh¸c nhau. NÕu ®øng trªn gãc ®é chung ®Ó xem xÐt th× thÊy bé m¸y ®iÒu ®é thêng ®îc tiÕn hµnh ë hai cÊp: cÊp doanh nghiÖp vµ cÊp ph©n xëng (hoÆc ngµnh s¶n xuÊt). ë cÊp doanh nghiÖp ®Ó gióp gi¸m ®èc hoÆc phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®iÒu ®é, cã thÓ thµnh lËp nhãm hai tæ ®iÒu ®é s¶n xuÊt n»m trong phßng hay ban kÕ ho¹ch; hoÆc cã thÓ thµnh lËp mét ban kÕ ho¹ch hay phßng ®iÒu ®é. ë cÊp ph©n xëng (hoÆc ngµnh), ®Ó gióp qu¶n ®èc (hay trëng ngµnh) hoµn thµnh tèt nhiÖm vô nµy, cã thÓ thµnh lËp nhãm hoÆc tæ ®iÒu ®é. Bé m¸y ®iÒu ®é dï ë cÊp doanh nghiÖp hay ph©n xëng (ngµnh còng ®Òu chÞu sù l·nh ®¹o tõ hai phÝa; cÊp chØ ®¹o trùc tiÕp vµ tæ chøc ®iÒu ®é cÊp trªn. VÝ dô, nhãm ®iÒu ®é cña ph©n xëng, mét mÆt chÞu sù chØ ®¹o cña cÊp ®iÒu ®é doanh nghiÖp, mÆt kh¸c díi sù chØ ®¹o cña gi¸m ®èc hay phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt, cÊp ®iÒu ®é doanh nghiÖp ®îc uû quyÒn ra chØ thÞ ®Ó nhãm ®iÒu ®é ph©n xëng thùc hiÖn. • Chøc n¨ngvµ nhiªm vô cña bé m¸y ®iÒu ®é. - Chøc n¨ng chñ yÕu cña bé m¸y ®iÒu ®é lµ ®iÒu hoµ viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch ë tÊt c¶ c¸c kh©u, c¸c bé phËn trong suèt thêi kú kÕ ho¹ch trªn c¬ së ¸p dông c¸c biÖm ph¸p tæ chøc, kü thuËt, kinh tÕ thÝch hîp nh»m gi¶i quyÕt ®óng ®¾n vµ kÞp thêi vÊn ®Ò mÊt c©n ®èi. - NhiÖm vô chñ yÕu cña bé m¸y ®iÒu ®é: + TiÕn hµnh theo dâi, kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh lîng bá vµo s¶n xuÊt, t×nh h×nh t¨ng gi¶m khèi lîng s¶n phÈm dë dang vµ b¸n thµnh phÈm. + TiÕn hµnh theo dâi, kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh khèi lîng c«ng viÖc, sù ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ, m¸y mãc vµ c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn néi bé doanh nghiÖp. + TiÕn hµnh theo dâi, kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh viÖc cung cÊp vËt t néi bé doanh nghiÖp. 21 21
 22. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp + TiÕn hµnh theo dâi, kiÓm tra ®iÒu chØnh c«ng t¸c ph©n c«ng, bè trÝ vµ sö dông lao ®éng néi bé doanh nghiÖp. + TiÕn hµnh theo dâi, kiÓm tra ®iÒu chØnh t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp ë tÊt c¶ c¸c kh©u s¶n xuÊt. + QuyÒn h¹n cña bé m¸y ®iÒu ®é s¶n xuÊt ®îc thÓ hiÖn tËp chung ë c«ng viÖc ®iÒu hoµ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp ë tÊt c¶ c¸c kh©u c¨n cø vµo chØ thÞ cña thñ trëng. • §iÒu kiÖn ®Ó bé m¸y ®iÒu ®é ho¹t ®éng §Ó bé m¸y ®iÒu ®é ph¸t huy hÕt vai trß quan träng cña nã, tríc hÕt doanh nghiÖp ph¶i cã nhËn thøc ®óng vÒ vÞ trÝ cña c«ng t¸c ®iÒu ®é trong viÖc tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch; ë cÊp doanh nghiÖp ph¶i cã gi¸m ®èc hoÆc phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt trùc tiÕp phô tr¸ch, ë cÊp ph©n xëng ph¶i do qu¶n ®èc phô tr¸ch. Con ngêi trong bé m¸y ®iÒu ®é ph¶i thùc sù cã n¨ng lùc, gi¶i quyÕt c«ng viÖc ph¶i nhanh chãng, døt ®iÓm. Ph¬ng tiÖn lµm viÖc ph¶i ®Çy ®ñ, ®Æc biÖt lµ hÖ thèng th«ng tin; ®ång thêi ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh chÕ ®é khuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt ®èi víi c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n thùc hiÖn tèt hoÆc kh«ng tèt c«ng t¸c ®iÒu ®é s¶n xuÊt. phÇn II Thùc tr¹ng c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ®iÒu ®é s¶n trong c«ng ty may 40 22 22
 23. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp i. giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty may 40 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn a. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh: Vµo n¨m 1955 do yªu cÇu cÊp b¸ch cña tiÒn ph¬ng, Tæng côc HËu CÇn - Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam ®· quyÕt ®Þnh thµnh lËp §oµn s¶n xuÊt qu©n dông víi nhiÖm vô may trang phôc cho bé ®éi phôc vô tiÒn tuyÕn. Víi 30 ®ång chÝ hÇu hÕt tõ qu©n ®éi chuyÓn sang lµ lùc lîng ®Çu tiªn ®Æt nÒn mãng cho viÖc x©y dùng xëng qu©n dông 40. N¨m 1961, thùc hiÖn chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc. §oµn s¶n xuÊt qu©n dông chuyÓn thµnh XÝ nghiÖp May X40 ®îc thµnh lËp dùa trªn nÒn t¶ng lµ ph©n xëng qu©n dông 40 lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp quèc doanh vµ ®îc Tæng côc HËu CÇn bµn giao sang Së C«ng nghiÖp Hµ Néi qu¶n lý, ®¬n vÞ ®· kh«ng ngõng cè g¾ng nç lùc v¬n lªn. ChÝnh v× vËy ®Õn ngµy 4/ 5/ 1994 c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 741/ Q§UB cña uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi ®æi tªn XÝ nghiÖp may X40 thµnh c«ng ty may 40 víi nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm may mÆc phôc vô cho nhu cÇu trong níc vµ níc ngoµi. b. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn: Tõ n¨m 1955 - 1960: XÝ nghiÖp X40 lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ do Së c«ng nghiÖp Hµ Néi qu¶n lý. Lóc nµy tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 280 ngêi víi 80 m¸y may vµ 488 m2 nhµ xëng. N¨m 1961 - 1965: XÝ nghiÖp may X40 thùc hiÖn kÕ hoach 5 n¨m lÇn thø nhÊt. Trong thêi gian nµy, XÝ nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bµn CÇu Míi - Thîng §×nh - Hµ Néi (nay lµ c«ng ty giÇy HN). XÝ nghiÖp lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n víi 7 phßng ban nghiÖp vô vµ 3 ngµnh s¶n xuÊt (ngµnh qu©n dông, qu©n hµm vµ mò). Trong thêi gian nµy, xÝ nghiÖp ®· vinh dù ®îc ®ãn chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÒ th¨m ngµy 20 /4 /1963. V× vËy tõ ®ã ®Õn nay trë thµnh ngµy truyÒn thèng cña ®¬n vÞ. Trong giai ®o¹n chèng Mü cøu níc (1966 - 1975): ®Ó cã thÓ phôc vô tèt nhÊt cho kh¸ng chiÕn nªn XÝ nghiÖp ®· chia ra lµm 5 c¬ së nhá ®Ó ®i s¬ t¸n n¬i gÇn nhÊt c¸nh Hµ Néi 12 km vµ n¬i xa nhÊt lµ 40 km. Tuy nhiªn, vµo 23 23
 24. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp thêi kú nµy quy m« cña doanh nghiÖp lín m¹nh h¬n so víi kú tríc, mÆc dï gÆp nhiÒu khã kh¨n trong x©y dùng nhµ xëng, æn ®Þnh ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn, trau dåi t tëng cho anh chÞ em c«ng nh©n lµm cho hä tin tëng vµo cuéc ®Êu tranh tÊt th¾ng cña d©n téc. ë n¬i s¬ t¸n kh«ng cã ®iÖn ph¶i chuyÓn toµn bé m¸y mãc sang ®¹p ch©n vµ lµm ca trong ¸nh ®Ìn dÇu, s¶n phÈm còng thay ®æi theo yªu cÇu cÊp b¸ch cña chiÕn trêng. Tuy ®øng tríc nh÷ng khã kh¨n to lín nh vËy nhng xÝ nghiÖp ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®îc giao, kh«ng ngõng më réng s¶n xuÊt n©ng sè m¸y may lªn 250 c¸i víi 700 c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ s¶n xuÊt 500 lo¹i mÆt hµng. S¶n phÈm chñ yÕu thêi kú nµy lµ ¸o ph¸o, b¹t xe t¨ng, b¹t c«ng binh, ¸o tªn löa... phôc vô cho chiÕn trêng. Tõ n¨m 1975, ®Ó thÝch øng víi nhiÖm vô cña nh÷ng n¨m kh«i phôc ®Êt níc, xÝ nghiÖp ®· chuyÓn tõ n¬i s¬ t¸n vÒ ®Þa ®iÓm 80 H¹ §×nh - Thanh Xu©n ngµy nay. T¹i ®©y xÝ nghiÖp ®· x©y dùng 12000 m2 nhµ xëng, tuyÓn chän thªm nhiÒu c«ng nh©n ®Ó s¶n xuÊt phôc vô nhu cÇu trong níc tõ nh÷ng bé comple, ¸o m¨ngt« phôc vô cho c¸n bé ViÖt Nam ra c«ng t¸c häc tËp ë níc ngoµi, nhng bªn c¹nh ®ã ®· cã ho¹t ®éng xuÊt khÈu. S¶n phÈm xuÊt khÈu cña xÝ nghiÖp lµ quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng víi tû träng lµ 30% tæng s¶n lîng vµ thÞ trêng xuÊt khÈu cña xÝ nghiÖp lµ Liªn X« chñ yÕu th«ng qua c¸c hiÖp ®Þnh kinh tÕ. Thêi kú nµy xÝ nghiÖp cã mét lîng c«ng nh©n kh¸ ®«ng 1300 c¸n bé c«ng nh©n viªn, víi lùc lîng nµy xÝ nghiÖp ®· kh«ng ngõng v¬n lªn vµ hoµn thiÖn m×nh ®¸p øng ®îc nhiÖm vô cÊp trªn giao cho. Tõ n¨m 1983, XÝ nghiÖp May X40 ®æi tªn thµnh XÝ nghiÖp May 40. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp vÉn chñ yÕu phôc vô nhu cÇu trong níc vµ phôc vô quèc phßng. §ång thêi, ho¹t ®éng xuÊt khÈu vÉn th«ng qua c¸c hiÖp ®Þnh kinh tÕ víi tØ träng nh nh÷ng n¨m tríc vµ thÞ trêng xuÊt khÈu lóc nµy chñ yÕu lµ TiÖp Kh¾c vµ Liªn X«. Tõ ®ã ®Õn n¨m 1990, tr¶i qua c¸c thêi kú x©y dùng vµ ph¸t triÓn. XÝ nghiÖp May 40 ®· kh«ng ngõng ®i lªn vµ lu«n hoµn thµnh xuÈt s¾c nhiÖm vô ®îc §¶ng vµ Nhµ níc giao cho. N¨m 1991, nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng. XÝ nghiÖp May 40 ®îc thµnh lËp l¹i DNNN ngµy 10/ 11/ 92 theo c«ng v¨n sè 24 24
 25. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2765/ Q§UB cña UBND Thµnh phè Hµ Néi quyÕt ®Þnh thµnh lËp XÝ nghiÖp may 40 thuéc Së C«ng nghiÖp Hµ Néi víi c¸c ngµnh nghÒ chñ yÕu: - C«ng nghÖ dÖt thªu M· sè: 0115 - C«ng nghÖ may mÆc M· sè: 0116 XÝ nghiÖp ®· chuyÓn sang thêi kú tù h¹ch to¸n. §©y lµ thêi kú khã kh¨n nhÊt cña c«ng ty do may mãc thiÕt bÞ l¹c hËu, tr×nh ®é c«ng nh©n thÊp kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu thêi kú míi. Thªm vµo ®ã thÞ trêng xuÊt khÈu truyÒn thèng cña c«ng ty lµ c¸c níc §«ng ¢u ®ang cã nhiÒu biÕn ®éng. tríc khã kh¨n to lín nh vËy, l·nh ®¹o xÝ nghiÖp vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn vÉn quyÕt t©m æn ®Þnh s¶n xuÊt, ph¸t triÓn sang thÞ trêng míi. Nhê lßng quyÕt t©m ®ã vµ nh÷ng chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng, Nhµ Níc xÝ nghiÖp ®· dÇn kh¾c phôc ®îc khã kh¨n vµ ®Çu t cho sù ph¸t triÓn t- ¬ng lai cña m×nh. N¨m 1994, XÝ nghiÖp May 40 ®îc chuyÓn ®æi tªn thµnh C«ng ty May 40 theo quyÕt ®Þnh sè 741/ Q§UB ngµy 04/ 05/ 1994 víi tªn giao dÞch quèc tÕ lµ HaNoi Garmentex No40. Trong nh÷ng n¨m tõ 1994 - 1999, C«ng ty May 40 ®· m¹nh d¹n ®Çu t h¬n 20 tû ®ång ®Ó n©ng cÊp vµ mua s¾m thªm trang thiÕt bÞ, m¸y mãc chuyªn dông nh»m më réng s¶n xuÊt, ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái kh¾t khe cña thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. N¨m 1997, nhê bè chÝ hîp lý cã cÊu tæ chøc vµ bé m¸y qu¶n lý, c«ng ty ®· ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. §iÒu nµy ®· gãp phÇn t¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ ®¶m b¶o ®êi sèng cho c«ng nh©n lao ®éng cña C«ng ty ®îc æn ®Þnh. N¨m 1998, s¶n phÈm may mÆc cña c«ng ty ®· ®îc thÞ trêng EU, Mü, Canada vµ NhËt B¶n chÊp nhËn. N¨m 2000 ®Çu t hÖ thèng c¾t ch¶i v¶i tù ®éng cña ph¸p lµm cho n¨ng suÊt chÊt lîng ®îc n©ng cao, còng trong n¨m nµy ®· ¸p dông thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lü chÊt lîng ISO 9002 n©ng cao uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ trêng. Cã thÓ nãi sau nh÷ng n¨m thùc hiÖn ®æi míi. C«ng ty May 40 ®· cã nh÷ng yÕu tè cña mét ®¬n vÞ c«ng nghiÖp t¬ng ®èi hiÖn ®¹i, thÝch øng víi thÞ trêng thÕ giíi, bíc ®Çu ®· cã thÞ trêng lµm hµng gia c«ng æn ®Þnh, ®êi sèng ngêi lao ®éng ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn. 25 25
 26. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2. C¬ c©ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña C«ng ty may 40. 2.1C¬ cÊu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: C¬ cÊu bé m¸y cña C«ng ty ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn tõ ngµy cßn lµ XÝ nghiÖp May X40, qua nhiÒu thêi kú biÕn ®æi c¬ cÊu tæ chøc cïng c¬ cÊu s¶n xuÊt ngµy cµng ®uîc hoµn thiÖn vµ ho¹t ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ phï hîp víi ®Æc trng nhiÖm vô s¶n xuÊt hµng may mÆc gia c«ng xuÊt khÈu. a. C¬ cÊu s¶n xuÊt kinh doanh Qua nhiÒu thêi kú kh¸c nhau c¬ cÊu s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cã nhiÒu thay ®æi tõ ban ®Çu lµ lµm hµng qu©n nhu cho qu©n ®éi qua nhiÒu thêi kú thay ®æi vµ ®Õn ngµy 4/ 5/ 1994 thµnh lËp C«ng ty May 40, nhiÖm vô ®- îc n©ng lªn ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng may mÆc gia c«ng xuÊt khÈu phÇn nhá b¸n FOB vµ tiªu thô thÞ trêng néi ®Þa. Do c«ng ty ®· n¾m râ nhiÖm vô cña b¶n th©n, nªn c¬ cÊu s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng ®îc hoµn thiÖn nh»m tæ chøc s¶n xuÊt tèt h¬n víi quy tr×nh s¶n xuÊt phï hîp nh»m thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é cña ®¬n hµng. S¬ ®å 4: C¬ cÊu s¶n xuÊt kinh doanh ®îc biÒu hiÖn theo h×nh thøc doanh nghiÖp - ph©n xëng - n¬i lµm viÖc kinh doanh kt- cn kho nvl c¾t kho tp ®ãng gãi lµ may ®ãng thïng §©y lµ nh÷ng bé phËn s¶n xuÊt chÝnh vµ bé phËn phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh ngoµi ra cßn cã bé phËn s¶n xuÊt phô trî nh Thªu, in giÆt. Do ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm may mÆc cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt hµng lo¹t víi khèi lîng lín. vµ do ®Æc trng quy m« s¶n xuÊt cña c«ng ty nªn viÖc ph©n c«ng lao ®éng trong c¸c kh©u s¶n xuÊt chÝnh phô mét c¸ch hîp lý lµ rÊt quan träng: - Kinh doanh: ®¶m b¶o nguyªn phô liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. 26 26
 27. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Kü thuËt c«ng nghÖ: thiÕt kÕ theo m©u cña ®¬n ®Æt hµng, gi¸c s¬ ®å, x©y dùng quy tr×nh c¾t, quy tr×nh may, quy tr×nh may, lµ, ®èng gãi, x©y dùng ®Þnh møc nguyªn phô liÖu. - C¾t: theo s¬ ®å cña kü thuËt. - May: l¾p gi¸p theo quy tr×nh may cña kü thuËt. - Lµ vµ ®ãng gãi: Lµ theo quy tr×nh cña kü thuËt, ®ãng gãi ®óng chñng lo¹i, kÝch cì, sè lîng theo ®óng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Lµ doanh nghiÖp ®¶m nhËn nhiÖm vô ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng may mÆc gia c«ng xuÊt khÈu nªn doanh nghiÖp ®· ¸p dông hÖ thèng chuyªn m«n ho¸ réng theo s¶n phÈm, chuyªn m«n ho¸ tõng c«ng ®o¹n ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm hoµn chØnh, mçi kh©u ®¶m nhËn tr¸ch nhiÖm mét c«ng ®o¹n vµ chóng cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, nh»m ®¶m b¶o chÊt lîng vµ thêi gian s¶n xuÊt ra hµng lo¹t s¶n phÈm. Môc ®Ých lµ sao cho quy tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra c©n ®èi nhÞp nhµnh, liªn tôc tr¸nh nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh khi gi¸n ®o¹n quy tr×nh, ®¶m b¶o h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong c¸c kh©u s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp cã sù ph©n c«ng lao ®éng hîp lý. Tõ ®ã xuÊt hiÖn vÊn ®Ò hÕt søc quan träng lµ sù hiÖp t¸c hÑp nhng ®¶m b¶o sù mËt thiÕt gi÷a c¸c kh©u thËm chÝ ngay trong tõng kh©u còng cã sù liªn kÕt gi÷a c¸c c¸ nh©n cïng ho¹t ®éng s¶n xuÊt, míi mong ®¹t kÕt qu¶ cao trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tõng m· hµng cô thÓ b. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty may 40 Víi doanh nghiÖp cã qui m« võa chuyªn s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng, lu«n nghiªn cøu bè chÝ bé m¸y lµ c«ng viÖc hÕt søc quan träng. Bëi v× chØ cã bé m¸y phï hîp míi mong cã nh÷ng quyÕt ®Þnh kÞp thêi chÝnh x¸c hîp lý, ®ång thêi míi cã thÓ ®¹t hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nhê ý thøc ®îc vÊn ®Ò hÕt quan träng ®ã mµ c¸c c¸n bé l·nh ®¹o c«ng ty may 40 ®· bè chÝ mét bé m¸y tæ chøc hîp lý trong hiÖn t¹i còng nh trong t- ¬ng lai phï hîp víi qui tr×nh s¶n xuÊt. S¬ ®å 5: Bé m¸y quan lý cña c«ng ty gi¸m ®èc 27 27
 28. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Phã gi¸m ®èc XNK Phã gi¸m ®èc KÕ Phã gi¸m ®èc tiªu thô néi ®Þa ho¹ch s¶n xuÊt kü thuËt ph©n xëng c¾t phßng KHVT - XNK ph©n xëng thªu phßng kü thuËt c«ng nghÖ - kcs phßng kÕ to¸n ph©n xëng may i tµi vô ph©n xëng May ii phßng tcl® - b¶o vÖ ph©n xëng may iii ph©n xëng may v phßng hcqt - y tÕ ph©n xëng may vi • Tr¸ch nhiÖm cña ban gi¸m ®èc c«ng ty Gi¸m ®èc c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc, chØ huy c¸c mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t×m biÖm ph¸p khai th¸c vµ sö dông hîp lý kh¶ n¨ng khai th¸c cña c«ng ty nh»m hoµn thµnh c¸c chØ tiªu ®îc giao vµ c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt víi kh¸ch hµng. Sö dông hîp lý c¸c tµi s¶n ®îc giao mét c¸ch cã hiÖu qu¶. T¹o ®iÒu kiÖn cho CBCNV thùc hiÖn tèt quyÒn lµm chñ tËp thÓ, ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña CNVC trong thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt còng nh tham ra qu¶n lý, nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Tæ chøc thùc hiÖn tèt chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ níc, néi quy cña c«ng ty còng nh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. C¸c phã gi¸m ®èc qu¶n lý, theo dâi, ®iÒu hoµ, phèi hîp nh»m ®¶m b¶o nhÞp nhµng, ¨n khíp. ThiÕt lËp sù thèng nhÊt trong viÖc chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh tõ phã gi¸m ®èc ®Õn c¸c phßng ban, ph©n xëng, tæ s¶n xuÊt • Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng ban: 28 28
 29. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Chøc n¨ng: Phßng ban lµ c¸c ®¬n vÞ chuyªn m«n, nghiÖp vô, lµm tham mu cho gi¸m ®èc trong viÖc chØ ®¹o tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc qu¶n lý kinh doanh, tæ chóc ®êi sèng, gi÷ g×n trËt tù an ninh. C¸c phßng ban kh«ng cã quyÒn chØ huy s¶n xuÊt nhng cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, híng dÉn kiÓm tra, ®«n ®èc kÕ ho¹ch, tiÕn ®é s¶n xuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ, ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt vµ c¸c mÆt qu¶n lý chuyªn m«n. - NhiÖm vô chñ yÕu cña c¸c phßng ban: C¸c phßng ban chøc n¨ng ®îc tæ chøc theo yªu cÇu cña viÖc qu¶n lý s¶n xuÊt, chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp vµ gióp viÖc cho gi¸m ®èc. Mçi phßng ban chÞu tr¸ch nhiÖm cô thÓ lu«n hç trî, bæ sung cho nhau ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc tiÕn hµnh nhÞp nhµng. C«ng ty cã 5 phßng ban chøc n¨ng bao gåm: phßng kÕ to¸n tµi vô, phßng kÕ ho¹ch vËt t xuÊt nhËp khÈu, phßng tæ chøc - b¶o vÖ, phßng kü thuËt c«ng nghÖ - KCS, phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ - YtÕ. + Phßng kÕ ho¹ch vËt t xuÊt nhËp khÈu: Lµ phßng chÞu tr¸ch nhiÖm tõ phÇn ®Çu ®Õn phÇn cuèi cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Tham mu cho gi¸m ®èc trong viÖc ký kÕt thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ, lµm mäi thñ tôc xuÊt nhËp khÈu vËt t, hµng ho¸. Tæ chøc giao nhËn vµ b¶o qu¶n, mua b¸n lîng vËt t hµng ho¸ cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, cÊp ph¸t vËt t phôc vô kÞp thêi s¶n xuÊt, x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Tæ chøc chØ ®¹o theo dâi kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch, tæ chøc qu¶n lý m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm c«ng ty. + Phßng kÕ to¸n tµi vô: Thùc hiÖn theo ®óng ph¸p lÖnh vÒ kÕ to¸n vµ thèng kª cña Nhµ níc ban hµnh. Cã quyÒn ®éc lËp vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô. Tæ chøc hîp lý c«ng t¸c thèng kª, kÕ to¸n tµi chÝnh, c«ng t¸c ghi chÐp sè liÖu ban ®Çu vµ th«ng tin kinh tÕ, x©y dùng vµ theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh vµ kÕ ho¹ch tµi chÝnh tæ chøc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ theo ®Þnh kú, tæ chøc thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ vµ néi bé tõng ph©n xëng trong C«ng ty. 29 29
 30. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu SXKD, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ x©y dùng c¸c dù ¸n ®Çu t ®Ó ph¸t triÓn C«ng ty. + Phßng tæ chøc - b¶o vÖ: Tham mu cho gi¸m ®èc c«ng ty vÒ tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh. Tæ chøc hîp lý lao ®éng, x©y dùng kÕ ho¹ch lao ®éng vµ tiÒn l¬ng, tæ chøcc«ng t¸c c¸n bé, tæ chøc theo dâi vµ kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l¬ng, nghiªn cøu ¸p dông c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng, thëng ph¹t phï hîp nh»m kÝch thÝch vµ n©ng cao hiÖu qu¶ lao ®éng, qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng, x¸c ®Þnh møc lao ®éng tiªn tiÕn nh»m phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt, thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng. B¶o vÖ tèt tµi s¶n cña c«ng ty, ®¶m b¶o an toµn lao ®éng còng nh an ninh trËt tù trong toµn c«ng ty. + Phßng kü thuËt c«ng nghÖ - KCS: Nghiªn cøu, thiÕt kÕ, chÕ thö c¸c s¶n phÈm theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng. X©y dùng vµ kiªmt tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ ®èi víi tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt. X©y dùng ®Þnh møc tiªu hao vËt t phï hîp víi yªu cÇu s¶n phÈm theo ®Þnh møc, yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ mang l¹i lîi Ých cho c«ng ty. ThiÕt kÕ, chÕ thö c¸c dông cô g¸ l¾p phôc vô s¶n xuÊt nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, lËp kÕ ho¹c söa ch÷a thiÕt bÞ cña c«ng ty. Tæ chøc hîp lý ®éi ngò kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy tr×nh c«ng nghÖ. + Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ - YtÕ: Tæ chøc hîp lý c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th, söa ch÷a nhá nhµ cöa vµ ph¬ng tiÖn qu¶n lý. Tæ chøc kh¸m ch÷a bÖnh cho CBCNV, kÕt hîp víi c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý ngµy c«ng, BHXH cña CBCNV 2.2 D©y chuyÒn s¶n xuÊt cña c«ng ty Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty May 40 lµ quy tr×nh c«ng nghÖ kiÓu phøc t¹p chÕ biÕn liªn tôc bao gåm nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau. §Æc 30 30
 31. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ®iÓm s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt hµng lo¹t, s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho lµ kÕt qu¶ cña mét qu¸ tr×nh chÕ biÕn liªn tôc tõ khi ®a nguyªn vËt liÖu vµo s¶n xuÊt ®Õn khi hoµn thµnh s¶n phÈm lµ quy tr×nh khÐp kÝn kh«ng thÓ gi¸n ®o¹n vÒ mÆt kü thuËt. §Çu tiªn lµ xuÊt nguyªn vËt liÖu cho ph©n xëng c¾t, c¾t b¸n thµnh phÈm. Sau ®ã tæ chøc d©y chuyÒn s¶n xuÊt tõ b¸n thµnh phÈm vµ vËt liÖu phô theo tõng c«ng ®o¹n chi tiÕt s¶n phÈm. S¶n phÈm s¶n xuÊt xong ph¶i ®îc bé phËn KCS kiÓm tra sau ®ã míi ®îc nhËp kho thµnh phÈm. NhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm chñ yÕu ®Ó xuÊt khÈu. V× vËy ®Ó t¹o ®iÖu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt vµ chñ ®éng s¶n xuÊt c¸c m· hµng cña C«ng ty, c¸c bé phËn thuéc ph©n xëng may cã nhiÖm vô thùc hiÖn quy tr×nh c«ng nghÖ nh sau: - NhËn mÉu m·, tµi liÖu kü thuËt, quy c¸ch, kÝch thíc s¶n phÈm tõ phßng kü thuËt cïng víi ®Þnh møc nguyªn liÖu, phô liÖu, kh¶o s¸t mÉu may chuÈn. ThÕt kÕ d©y chuyÒn s¶n xuÊt cho tõng lo¹i s¶n phÈm, nghiªn cøu b¶ng tÝnh thêi gian chi tiÕt s¶n phÈm, may thö bÊm giê ®Ó so s¸nh chÝnh x¸c nh»m chia c«ng ®o¹n, bé phËn ®Ó s¶n xuÊt vµ tÝnh lîng s¶n phÈm. Nghiªn cøu nhiÖt ®é lµ Ðp, ®é co nguyªn liÖu, mµu s¾c giÆt tÈy nguyªn phï liÖu. LËp b¶ng phèi mÇu nguyªn phï liÖu cña s¶n phÈm. Nghiªn cøu c¸c th«ng sè, kÝch thíc c¸c thïng catton, bao b× ®ai nÑp, ch÷ sè, träng lîng cho phï hîp víi yªu cÇu cña kh¸ch hµng cña s¶n phÈm. - Tæ chøc gi¸c mÉu vµ c¾t b¸n thµnh phÈm. Lµm mÉu máng, mÉu catton b¸n thµnh phÈm, mÉu sang dÊu, mÉu may s¶n phÈm, mÉu c¾t chi tiÕt s¶n phÈm. Trªn c¬ së ®ã ph©n xëng c¾t nhËn nguyªn liÖu tõ kho theo phiÕu xuÊt kho cña C«ng ty vµ theo ®óng yªu cÇu kü thuËt nh mÇu s¾c, sè lîng, khæ v¶i, lo¹i v¶i ®Ó c¾t b¸n thµnh phÈm vµ Ðp lµ s¶n phÈm ®Çy ®ñ, ®ång bé theo quy tr×nh s¶n xuÊt, giao b¸n thµnh phÈm cho ph©n xëng may theo phiÕu cña phßng KH - XNK. Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty May 40 gåm 3 giai ®o¹n: giai ®o¹n chuÈn bÞ kü thuËt, giai ®o¹n c¾t may, giai ®o¹n hoµn thiÖn vµ ®ãng gãi s¶n phÈm. 31 31
 32. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp + Giai ®o¹n chuÈn bÞ kü thuËt: Giai ®o¹n nµy gåm thiÕt kÕ mü thuËt, vÐ mÉu thiÕt kÕ b¶n gi¸c cho c¸c lo¹i s¶n phÈm víi c¸c c¬, vãc khæ v¶i kh¸c nhau ®¶m b¶o sù chÝnh x¸c cao b»ng m¸y mãc thiÕt kÕ gi¸c mÉu kü thuËt vi tÝnh cña ph¸p. TiÕt kiÖm ®îc lao ®éng, tiÕt kiÖm ®îc vËt t sö dông, h¹ ®Þnh møc vËt t tõ 1,5% - 2% gãp phÇn lµm h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ hµng n¨m tiÕt kiÖm ®îc hµng ngh×n mÐt v¶i c¸c lo¹i. + Giai ®o¹n c¾t may: C«ng ty sö dông c¸c m¸y chuyªn dïng c¾t vµ may. C«ng ty ®· ®Çu t vµo 1 kim cã ch¬ng tr×nh c¾t chØ, ®Çu t m¸y 2 kim tù ®éng, ®Ýnh cóc, thõa khuyÕt cao cÊp, ®¶m b¶o chÊt lîng cao vµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. + Giai ®o¹n hoµn thiÖn: §Çu t bé bµn lµ h¬i, bµn hót Èm ch©n kh«ng phôc vô cho viÖc hoµn thiÖn s¶n phÈm tríc khi ®ãng gãi, lµm ®Ñp vµ t¨ng chÊt lîng s¶n phÈm.Ta cã s¬ ®å quy tr×nh s¶n xuÊt sau: S¬ ®å 6: s¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ ThiÕt kÕ mÉu ThiÕt kÕ b¶n ChuÈn bÞ vËt Giai ®o¹n chuÈn bÞ ChÕ thö s¶n gi¸c cho px t theo biÓu kü thuËt phÈm c¾t X§ ®Þnh giao v¶i trªn møc vËt t bµn c¾t Lµ chi tiÕt C¾t b¸n Giai ®o¹n c¾t thªu may s¶n thµnh phÈm thªu may phÈm theo b¶n gi¸c kü thuËt Giai ®o¹n hoµn thiÖn §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt quy tr×nh c«ng nghÖ C«ng ty thêng xuyªn tæ chøc híng dÉn c¸ch gi¶i chuyÒn c¸c mÆt hµng míi cho ban qu¶n ®èc ph©n xëng, tæ trëng, tæ phã s¶n xuÊt nh»m ®¶m b¶o chÊt lîng b¸n thµnh phÈm vµ thµnh phÈm. KCS thêng xuyªn kiÓm tra viÖc c¾t b¸n thµnh phÈm ®Ó ®¶m b¶o kh«ng hôt, lÑm. Tæ chøc m¹ng líi kiÓm tra s¶n phÈm, s¶n phÈm 100%. Híng dÉn vµ xö lý c¸c sai ph¹m kü thuËt vµ ®Ò xuÊt kÞp thêi híng gi¶i quyÕt kh«ng g©y ¸ch t¾c s¶n xuÊt, ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt ®îc liªn tôc. 32 32 L Lµ h¬i toµn bé s¶n phÈm KiÓm tra ®ãng gãi NhËp kho
 33. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Víi thiÕt bÞ ®Çu t kh¸ ®ång bé ë c¸c kh©u, theo ®Æc trng cña ngµnh may mÆc ®Ó tÝnh c«ng suÊt ngêi ta quy chuÈn theo ¸o s¬ mi chuÈn: th× c«ng suÊt nh hiÖn nay chñ yÕu lµ kh©u may víi c«ng suÊt mét ngµy cã thÓ ®¹t 8500 s¶n phÈm ¸o s¬ mi qui chuÈn. Cßn kh©u c¾t do ®îc ®Çu t m¸y c¾t ch¶i v¶i tù ®éng kh¸ hiÖn ®¹i, tÝnh chÊt c¾t hµng lo¹t cã thÓ ®¹t c«ng suÊt cao h¬n. VÒ thiÕt bÞ ®Çu t trong c¸c kh©u ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng phô lôc 3 Vµi nÐt ®Æc trng cña d©y chuyÒn c«ng ty may 40 - M¸y mãc thiÕt bÞ ®îc ®Çu t gi÷a c¸c kh©u kh¸ ®ång bé. - C«ng nh©n ®îc tæ chøc ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ thêng xuyªn víi sè lîng, cÊp bËc ®îc x¾p xÕp hîp lý gi÷a c¸c kh©u cña d©y chuyÒn. - D©y chuyÒn ho¹t ®éng mét c¸ch tuÇn tù tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi. Víi ®Æc trng cña hµng may mÆc lµ c¸c chi tiÕt ph¶i hoµn thµnh theo thø tù nhÊt ®Þnh: C¾t- May- Lµ- §ãng gãi. §Æc biÖt trong kh©u may tõng chi tiÕt, thø tù c«ng viÖc ®îc xÕp ®Æt theo sù x¾p xÕp cña phßng kü thuËt (nh phô lôc 2) - D©y chuyÒn muèn ho¹t ®éng xuyªn suèt th× cÇn ph¶i cã sù ®ång bé trong nguyªn phô liÖu, ®Æc biÖt lµ c¸c chi tiÕt cña s¶n phÈm ph¶i ®ång bé th× míi l¾p gi¸p hoµng chØnh mét s¶n phÈm.; Trong quy t×nh c«ng nghÖ trªn cã nhiÒu bé phËn tham ra cã thÓ x¸c ®Þnh tõng bé phËn sau: • Phßng kü thuËt c«ng nghÖ - KCS - Bé phËn gi¸c: + C¨n cø b¸o khæ –PL lµm phèi mÇu chuÈn bÞ gi¸c. + Lµm BTP-TP + TÝnh ®Þnh møc tiªu hao nguyªn phô liÖu thùc tÕ. + ViÕt biÓu giao v¶i trªn bµn c¾t. - Bé phËn chÕ mÉu: + ChÕ mÉu + Lµm ®Þnh møc n¨ng suÊt gi¸ lÎ 33 33
 34. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp + Lµm t¸c nghiÖp c¾t- thªu- may -lµ- ®ãng gãi - Bé phËn KCS: KiÓm tra s¶n phÈm trªn d©y truyÒn s¶n xuÊt vµ cuèi truyÒn giao thµnh phÈm. • Kho nguyªn phô liÖu - NhËn vËt t tõ kh¸ch hµng hoÆc do phßng kÕ ho¹ch vt-xnk mua vÒ. - Ph©n lo¹i vËt t, th«ng b¸o cho kü thuËt vÒ khæ v¶i. - Cung cÊp v¶i theo biÓu giao v¶i cho ph©n xëng c¾t . - Thanh to¸n bµn c¾t. • C«ng ®o¹n c¾t - NhËn v¶i- Tr¶i v¶i - C¾t theo yªu cÇu kü thuËt vÒ s¶n phÈm cÇn s¶n xuÊt. - §¸nh sè KCS b¸n thµnh phÈm c¾t- nhËp kho BTP. - §¸nh sè thªu nÕu cã. - Ph©n lo¹i, cung cÊp b¸n thµnh phÈm. • C«ng ®o¹n may - May l¾p r¸p hoµn chØnh s¶n phÈm theo ®óng yªu cÇu kü thuËt chÊt l- îng. - KiÓm tra thµnh phÈm. - ChuyÓn thµnh phÈm sang Lµ. • C«ng ®o¹n Lµ vµ ®ãng gãi - Lµ thµnh phÈm theo ®óng quy tr×nh vµ yªu cÇu chÊt lîng. - GÊp, cµi thÎ bµi. - Bá tói lylon. - Ph©n lo¹i cì vãc mÇu. 34 34
 35. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - §ãng thïng carton theo tiªu chuÈn ®ãng gãi - Giao hµng cho kho thµnh phÈm. Song song víi c¸c bé phËn tham ra vµo quy tr×nh s¶n xuÊt trªn, c¨n cø vµo yªu cÇu cña tõng m· hµng cña kh¸ch hµng cã thªm bé phËn thªu, in, giÆt.. Thµnh phÈm tõ kho sÏ ®îc phßng kÕ ho¹ch vËt t XNK giao cho kh¸ch hµng theo ®¬n hµng phï hîp víi yªu cÇu sè lîng, chÊt lîng vµ tiÕn ®é giao hµng. ThiÕt bÞ cña d©y chuyÒn ®îc ®Çu t ®¶m b¶o kü thuËt, phôc vô ph¸t huy hÕt c«ng suÊt trong c¸c kh©u cña d©y chuyÒn. Víi tõng kh©u g¾n víi tõng c«ng viÖc cô thÓ ®Òu ®îc trang bÞ ®óng môc ®Ých kh«ng cã hiÖn tîng thiÕt bÞ ®Çu t kh«ng ®îc sö dông trong c¸c c«ng ®o¹n. Do tÝnh chÊt cña s¶n phÈm may mÆc khi s¶n xuÊt cã thÓ chia thµnh tõng c«ng ®o¹n râ rµng: C¾t, May, Lµ, §ãng gãi nªn khi bè trÝ thiÕt bÞ cho tõng c«ng ®o¹n ®Òu ph¶i ®¶m b¶o ®óng ®ñ chñng lo¹i nh»m tr¸nh t×nh tr¹ng mÊt c©n ®èi vÒ thiÕt bÞ gi÷a c¸c kh©u g©y nªn sù gi¸n ®o¹n trong s¶n xuÊt, kh©u th× thùc hiÖn vît qu¸ c«ng suÊt cña m¸y mãc, n¨ng suÊt c«ng nh©n kh«ng ®¶m b¶o ®óng nhiÖm vô hoµn thµnh b¸n thµnh phÈm cho kh©u tiÕp theo. Kh©u kh¸c th× cã nh÷ng thiÕt bÞ ph¶i chê ®îi b¸n thµnh phÈm ë kh©u trªn. MÆt kh¸c bè chi hîp lý gi÷a c¸c kh©u còng chÝnh lµ nh»m ®¶m b¶o cho tæ chøc s¶n xuÊt ®îc c©n ®èi nhÞp nhµng, liªn tôc, ®¶m b¶o cho c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cã c¨n cø kh«ng gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc giao nhiÖm vô cho tõng kh©u nh»m ®¶m b¶o tÝnh hîp lý gi÷a nhiÖm vô vµ kh¶ n¨ng. Vµ do tÝnh c©n ®èi hîp lý cña d©y chuyÒn mµ b¨ng chuyÒn ph¶i ®îc liªn tôc chuyÓn ®éng, khi cã sù gi¸n ®o¹n trong mét kh©u bÊt kú ®Òu cã thÓ g©y t¾c nghÏn, g©y gi¸n ®o¹n s¶n xuÊt. Cã mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt hîp lý th× còng ph¶i cã lîng c«ng nh©n phï hîp vÒ tay nghÒ kü n¨ng kü s¶o. Sù phï hîp ë ®©y kh«ng thÓ cã sù phï hîp ë tõng c«ng nh©n mµ ta chØ cã thÓ ®¶m b¶o phï hîp gi÷a c¸c tæ cña c¸c kh©u ®Ó cã thÓ giao viÖc mét c¸ch ®óng ®¾n vµ hîp lý h¬n. V× thÕ viÖc bè chÝ c«ng nh©n gãp phÇn lín vµo tÝnh hîp lý cña d©y chuyÒn. Víi quy tr×nh c«ng nghÖ nh trªn thÓ hiªn râ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra tuÇn tù tõng bíc 35 35
 36. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp c«ng viÖc, mçi c«ng ®o¹n ®Òu diÔn ra tuÇn tù nhÞp nhµng liªn tôc nhê tÝnh hîp lý cña thiÕt bÞ vµ c«ng nh©n. Trong d©y chuyÒn ho¹t ®éng nhê ®îc x¸c ®Þnh ®óng nhiÖm vô cña tõng kh©u trong tõng thêi ®iÓm cô thÓ lµm cho d©y chuyÒn ch¹y liªn tôc, ®Òu ®Æn h¬n. Tõ ®ã ®¶m b¶o ®óng chÊt lîng, tiÕn ®é cña tõng m· hµng ®ång thêi còng kh«ng g©y nªn hiÖn tîng mÊt c©n ®èi trong tõng kh©u. 3. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕ ho¹ch n¨m 2001. 3.1 T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. S¶n phÈm may mÆc cña C«ng ty May 40 lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng thuéc nhu cÇu thiÕt yÕu phôc vô ®êi sèng x· héi. Trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay nã lµ nh÷ng s¶n phÈm cã sù c¹nh tranh gay g¾t vÒ phÈm chÊt, mÇu s¾c vµ gi¸ c¶. Do ®ã ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã híng ®i ®óng, cã chÝnh s¸ch s¶n phÈm hîp lý t¹o cho m×nh mét chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng. Lµ mét doanh nghiÖp tuy ®· cã nhiÒu n¨m ho¹t ®éng nhng C«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc x©m nhËp thÞ trêng néi ®Þa cã thÓ nh÷ng n¨m tr- íc viÖc x©m nhËp thÞ trêng trong níc cha ®îc chó träng ®óng. Nhng h¬n n÷a bªn c¹nh C«ng ty trong thÞ trêng Hµ Néi cã nhiÒu doanh nghiÖp May cã tr×nh ®é qu¶n lý nhiÒu kinh nghiÖm, c«ng nghÖ tiÕn tiÕn, cã tiÒm n¨ng vÒ tµi chÝnh, cã thÞ phÇn lín ë thÞ trêng néi ®Þa vµ quèc tÕ. Nh doanh nghiÖp May Th¨ng Long, May 10 víi nh÷ng s¶n phÈm ®îc ngêi tiªu dông a chuéng nh ¸o s¬mi, ¸o jackÐt. Tuy nhiªn trong mét vµi n¨m trë l¹i ®©y c«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong x©m nhËp thÞ trêng néi ®Þa nh tham ra c¸c ®ît héi trî, triÓn l·m ®Ó giíi thiÖu vÒ c«ng ty vµ b¸n s¶n phÈm bíc ®Çu ®· ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ kh¶ quan. Tuy nhiªn trong giai ®o¹n hiÖn nay c«ng ty x¸c ®Þnh nhiÖm vô mét c¸ch râ rµng lµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng gia c«ng xuÊt khÈu, hµng b¸n FOB, tiªu thô trªn thÞ trêng néi ®Þa. Tõ ®ã cã thÓ thÊy C«ng ty kh«ng thÓ s¶n xuÊt hµng may mÆc tung ra thÞ trêng néi ®Þa, mµ ®Æc trng chÝnh cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty May 40 lµ s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng (chñ yÕu lµ gia c«ng) . Víi sù nç lùc ho¹t ®éng cña ban l·nh ®¹o C«ng ty vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn kh¾c phôc khã kh¨n tríc m¾t, æn ®Þnh ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng phô trî, nh n©ng cao chÊt lîng s¶n 36 36
 37. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp phÈm, tù c©n ®èi bé sung thiÕt bÞ m¸y mãc, më réng c¬ cÊu s¶n xuÊt, chñ ®éng t×m hiÓu thÞ trêng xóc tiÕn c¸c ho¹t ®éng Marketing, lµm cho doanh thu còng nh mét sè chØ tiªu kh¸c cña c«ng ty nh×n chung n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. §iÒu nµy ®îc ghi nhËn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c n¨m gÇn ®©y qua b¶ng sau: BiÓu ®å 1: KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. s tt chØ tiªu ®v 1998 1999 2000 1 Gi¸ trÞ SXCN tr® 13.655 15.821 18.839,7 2 Doanh thu thuÇn - 38.784 66.944 71.854 3 Thu nhËp BQ/n¨m 1000® 689 700 770 4 Kho¶n nép ng©n s¸ch tr® 932 1092,2 1187,92 5 Gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu 1000$ 12.000 12.690 14.067 6 §æi míi thiÕt bÞ m¸y mãc % 10% 10% 10% 7 Lîi nhuËn tr® 1.625 2056 2060 8 Qu¶n lü chÊt lîng theo ISO 9002 X©y dùng vµ ¸p dông §îc cÊp chøng chØ ISO 9002 a. s¶n phÈm vµ kh¸ch hµng chÝnh cña C«ng ty Lµ mét c«ng ty may mÆc ®¶m nhËn nhiÖm vô ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng may mÆc gia c«ng xuÊt khÈu, b¸n FOB vµ tiªu thô trªn thÞ trêng n«i ®Þa nªn s¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty lµ nh÷ng mÆt hµng may mÆc do trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty chñ yÕu xuÊt khÈu ra níc ngoµi, lµm gia c«ng xuÊt khÈu vµ s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng. V× thÕ tÊt c¶ s¶n phÈm cña C«ng ty ®Òu ®ßi hái ph¶i cã chÊt lîng cao víi c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt ®îc kiÓm tra mét c¸ch chÆt chÏ, kh¾t khe víi mäi m· hµng xuÊt xëng ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng níc ngoµi. Trong giai ®o¹n hiÖn nay C«ng ty cã thÞ trêng chñ yÕu ë c¸c níc nh: §øc, NhËt, Hµn Quèc, Canada.... víi kh¸ch hµng truyÒn thèng nh GEMINI, 37 37
 38. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp MAIER, NORTHLAND, BIGPACK, ALPINUS, KANEMATSU, EVF, ...ë mçi thÞ trêng tiªu thô mçi lo¹i s¶n phÈm riªng nh ë §øc tiªu thô ¸o Jacket, quÇn ¸o thÓ thao. ë NhËt quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, s¬ mi, ¸o kho¸c n÷. Canada tiªu thô ¸o Jacket, quÇn ¸o thÓ thao...ngoµi nh÷ng s¶n phÈm chÝnh ë trªn c«ng ty cßn s¶n xuÊt nhiÒu chñng lo¹i s¶n phÈm kh¸c. b.T×nh h×nh cung cÊp nguyªn phô liÖu cho s¶n xuÊt Do nh÷ng n¨m võa qua lîng gia c«ng xuÊt khÈu chiÕm phÇn lín trong tæng doanh thu nªn lîng nguyªn phô liÖu mua vµo Ýt nªn lîng vèn lu©n chuyÓn Ýt, nguyªn phô liÖu chñ yÕu ®îc kh¸ch hµng cung cÊp cho c«ng ty cßn mét sè phô liÖu c«ng ty ph¶i mua lµ do kh¸ch hµng cung cÊp thiÕu nh: ChØ (c«ng ty mua ë nhµ m¸y dÖt phong phó), Thïng Catton (c«ng ty mua ë xÝ nghiÖp v¨n ho¸ phÈm).Khi kh¸ch hµng cung cÊp nguyªn vËt liÖu chÝnh cho c«ng ty khi ®ã phßng KHVT-XNK sÏ x¸c ®Þnh lîng phô liÖu cÇn mua sau ®ã thèng b¸o cho bªn b¸n phô liÖu cung cÊp (thêng trong vßng 1 tuÇn bªn b¸n sÏ cung cÊp cho c«ng ty). §iÒu nµy cho thÊy nÕu cã trôc trÆc trong cung cÊp NVL cña bªn ®Æt gia c«ng nh thêi gian hµng vÒ, vËt t thiÕu sÏ ¶nh hëng tíi tiÕn ®é s¶n xuÊt. c. T×nh h×nh vèn vµ tµi chÝnh cña C«ng ty. Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh tõ 1997 – 2000 BiÓu sè 2: Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh ( §¬n vÞ tÝnh: tr®) ChØ tiªu 1997 1998 1999 2000 Vèn SXKD 17.075 17.737 17.737 17.737 Vèn NS cÊp 6.815 7.131 7.131 7.131 Vèn ®i vay 7.716 7.788 7.7152 7.7152 Vèn tù bæ sung 1.874 1.894 1.894 1.894 Nép ng©n 911 932 1.092,2 1.187,92 38 38
 39. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp s¸ch Lîi nhuËn 1.611 1.625 2.058 2.060 d. T×nh h×nh s¶n xuÊt gia c«ng xuÊt khÈu cña c«ng ty may 40. Hµng may mÆc lµ lo¹i hµng mang tÝnh thêi vô cao, mang tÝnh thêi trang vµ ph¶i thay ®æi liªn tôc theo mïa, mèt, kiÓu c¸ch, mµu s¾c. Hµng may mÆc ®îc tiªu thô trªn nhiÒu thÞ trêng kh¸c nhau nªn ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng nghiªn cøu cô thÓ vÒ nhu cÇu, tËp qu¸n tiªu thô cña tõng lo¹i hµng trªn tõng thÞ trêng. Ph¶i ®¶m b¶o s¶n phÈm s¶n xuÊt ra tiªu thô tèt vµ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng, phï hîp víi thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng. Gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu cña c«ng ty trong giai ®o¹n hiÖn nay nh×n chung chuyÓn biÕn tèt cã nhiÒu thuËn lîi. VÒ phÝa Nhµ níc ®· chó träng vµo ph¸t triÓn ngµnh may lµ mét ngµnh mòi nhän, Nhµ níc ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch u ®·i nh vÒ thuÕ xuÊt khÈu ®èi víi hµng may mÆc gia c«ng víi thuÕ suÊt b»ng 0%, thñ tôc h¶i quan ®· cã nh÷ng c¶i thiÖn gi¶m bít c¸c thñ tôc rêm rµ kh«ng cÇn thiÕt, t×m kiÕm kh¸ch hµng míi cho c¸c c«ng ty may nãi chung, VÒ phÝa C«ng ty ®· thiÕt lËp ®îc víi nhiÒu b¹n hµng truyÒn thèng do ®ã qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®îc æn ®Þnh, c«ng ty ®· ®Çu t vµo m¸y mãc thiÕt bÞ kh¸ hiÖn ®¹i nªn chÊt lîng s¶n phÈm, n¨ng suÊt ®îc n©ng lªn do ®ã ®· lµm t¨ng uy tÝn cña c«ng ty víi b¹n hµng, C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é , n¨ng lùc, trong thêi gian gÇn ®©y c«ng ty ®· chó ý ®Èy m¹nh c¸c hîp ®ång b¸n FOB gãp vèn cïng víi kh¸ch hµng mua vËt ®· ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi cã mét sè khã kh¨n trong qu¸ tr×nh gia c«ng xuÊt khÈu v× C«ng ty gia c«ng nguyªn vËt liÖu nhËp do b¹n hµng cung cÊp nªn khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn tiÕn ®é s¶n xuÊt. Do c«ng ty ký hîp ®ång víi nhiÒu b¹n hµng nªn cã rÊt nhiÒu mÉu m· kh¸c nhau cho nªn g©y kh«ng Ýt khã kh¨n trong tiÕn ®é s¶n xuÊt. H¹n ng¹ch xuÊt khÈu lµ vÊn ®Ò ¶nh hëng lín víi c«ng ty. Mét sè thÞ truêng cã h¹n ng¹ch nh Canada, EU lµ thÞ trêng nhËp khÈu t¬ng ®èi nhiÒu, gi¸ c¶ hîp lý, tiªu thô æn ®Þnh nh- ng C«ng ty ®îc ph©n bæ sè lîng h¹n ng¹ch Ýt do ®ã ¶nh hëng kinh doanh cña c«ng ty (t×nh h×nh chung nhng May 40 kh¸c víi c«ng ty may kh¸c nh 39 39
 40. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp May 10, May Th¨ng Long.. ë ®iÓm may 40 lµ ®¬n vÞ chñ yÕu lµm hµng gia c«ng xuÊt khÈu). MÆt kh¸c Nhµ níc cha cã chÝnh s¸ch cô thÓ víi biÓu gi¸ gia c«ng s¶n phÈm may mÆc do ®ã dÉn ®Õn t×nh tr¹ng trong ngµnh may cã sù tranh giµnh kh¸ch nªn gi¸ gia c«ng ë níc ta ngµy cµng thÊp so víi khu vùc. Nªn ®©y lµ nh÷ng vÊn ®Ò mµ l·nh ®¹o c«ng ty lu«n tr¨n trë. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ trêng c«ng ty ®· t×m ®îc nh÷ng biÖm ph¸p nhÊt ®Þnh ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy. HiÖn nay c«ng ty ®· cã h¬n 10 kh¸ch hµng lín kü hîp ®ång thêng xuyªn víi c«ng ty. e. T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm may mÆc cña c«ng ty may 40 T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®îc thÓ hiÖn qua biÓu trang sau: BiÓu 3: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm (®¬n vÞ tÝnh: ChiÕc) ChØ tiªu 1998 1999 2000 tû lÖ 99/98 tûlÖ 00/99 ¸o jackÐt 2líp + 3 líp 138.649 178.352 217.755 1,17 1,19 quÇn 135.775 168.045 218.991 1,17 1,18 ¸o s¬ mi 17.610 19.046 21.615 1,08 1,09 Bé thÓ thao 7.910 8.668 9.622 1,09 1,11 JackÐt gi¸n 44.708 56.559 67.870 1,18 1,20 bé TE 23.790 27.587 31.451 1,16 1,14 40 40
 41. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp vá jackÐt 16.895 19.430 22.542 1,15 1,16 ¸o v¸y c¸c lo¹i 45.668 52.977 60.822 1,16 1,15 • Tõ biÓu trªn ta thÊy ¸o JackÐt chiÕm tû träng cao nhÊt trong quy ra doanh thu trong 3 n¨m võa qua. Chøng tæ ®©y lµ mÆt hµng chñ lùc cña c«ng ty. §Æc biÖt ®èi víi mÆt hµng jackÐt gi¸n cã gi¸ trÞ cao (t¬ng ®¬ng víi gi¸ trÞ cña 3 ®Õn 4 s¶n phÈm jackÐt thêng). Nh×n chung mÆt hµng jackÐt t¨ng tõ 15 ®Õn 20% so víi n¨m tríc mÆt hµng s¶n xuÊt æn ®Þnh. Nguyªn nh©n t¨ng lµ do: - ThÞ trßng ®îc më réng. - C«ng ty ®· chó träng ®Çu t thiÕt bÞ m¸y mãc vµ ®· ph¸t huy ®îc kÕt qu¶. - Tay nghÒ kü thuËt ®· ®îc n©ng cao. - Tr×nh ®é qu¶n lý tiÕn bé. - TiÕt kiÖm ®îc chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt. §©y lµ thÕ m¹nh lín cña c«ng ty v× vËy trong thêi gian tríc m¾t c«ng ty ph¶i chó träng ph¸t huy thÕ m¹nh cña mÆt hµng nµy. • VÒ mÆt hµng quÇn: ChiÕm tû trong kh¸ lín s¶n lîng n¨m sau cao h¬n n¨m tríc trong c¬ cÊu mÆt hµng quÇn th× quÇn d¸n chiÕm tû träng kh¸ lín víi gi¸ trÞ cao, n¨m 99 t¨ng 17% so víi n¨m 98 n¨m 2000 t¨ng 18% so víi n¨m 99. C«ng ty cã kh¸ch hµng truyÒn thèng vµ cã kh¸ch hµng míi ký kÕt nªn sè lîng t¨ng, • VÒ mÆt hµng s¬ mi: Do ®©y kh«ng ph¶i lµ mÆt hµng truyÒn thèng. MÆt kh¸c cã nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh lín m¹nh ë thÞ trêng Hµ Néi nh May Th¨ng Long, May 10... do ®ã mÆt hµng nµy cßn ph¸t triÓn cßn chËm, s¶n l- îng Ýt. • Bé TE cïng víi s¶n phÈm ¸o v¸y c¸c lo¹i s¶n lîng t¨ng æn ®Þnh víi nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau C«ng ty còng nªn chó ý s¶n phÈm nµy ngoµi s¶n phÈm truyÒn thèng. 41 41
 42. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp • Qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm ®îc diÔn ra chñ yÕu lµ trªn thÞ trêng ngoµi níc (gia c«ng xuÊt khÈu, b¸n FOB) chiÕm tíi 95% ®Õn 98%, ë néi ®Þa chiÕm phÇn rÊt nhá. 3.2 KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2001 Víi truyÒn thèng 45 n¨m C«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn, tËp thÓ CBCNV C«ng ty phÊn ®Êu hoµn thµnh KH ®îc giao n¨m 2001 víi nh÷ng ph¬ng híng chñ yÕu sau: - VÒ thÞ trêng: TiÕp tôc më réng thÞ trêng sang nhiÒu níc trªn thÕ giíi. Khu vùc Ch©u ¢u, Canada, NhËt B¶n... vµ c¸c thÞ trêng kh¸c, nh»m t¨ng thªm nhiÒu s¶n phÈm cao cÊp vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. TiÕp tôc nghiªn cø s¶n xuÊt nhiÒu s¶n phÈm cao cÊp ®a d¹ng ®¸p øng yªu cÇu më réng thÞ tr- êng néi ®Þa vµ t¨ng s¶n lîng tiªu thô. - VÒ ®Çu t: TiÕp tôc ®Çu t chiÒu s©u, ®æi míi c«ng nghÖ thiÕt bÞ vµ më réng s¶n xuÊt theo híng c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. Quý I hoµn thiÖn xong mét nhµ ®iÒu hµnh phôc vô cho s¶n xuÊt trÞ gi¸ 1,2 tû ®ång. Quý II 2001 ®Çu t thµnh lËp thªm 1 ph©n xëng s¶n xuÊt míi vµ tiÕp tôc ®Çu t c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, nhµ xëng, v¨n phßng ®Ó ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña s¶n xuÊt trÞ gi¸ 7 tû ®ång. - VÒ c«ng t¸c tiÕn bé kü thuËt: Quý II/2001 tiÕp tôc x©y dùng vµ thùc hiÖn nh÷ng ®Ò tµi dù ¸n cÊp c«ng ty khi ®a ph©n xëng míi vµo s¶n xuÊt. Nghiªn cøu thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh trong hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng ISO 9002. Thêng xuyªn kiÖn toµn ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn kü thuËt ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Duy tr× chÕ ®é b¶o qu¶n b¶o dìng, hiÖu chØnh m¸y mãc thiÕt bÞ trong s¶n xuÊt. VËn ®éng CBCNV C«ng ty ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn, øng dông s¸ng kiÕn, nh÷ng tiÕn bé kü thuËt vµo trong s¶n xuÊt, thëng tho¶ ®¸ng vµ kÞp thêi cho nh÷ng ®¬n vÞ c¸ nh©n cã s¸ng kiÕn. VËn ®éng CBCNV c«ng ty tham gia s¸ng t¹o mÉu m· s¶n phÈm míi, ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña thÞ trêng néi ®Þa, thëng tho¶ ®¸ng cho c¸ nh©n cã mÉu s¶n phÈm míi. - C«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt: Tæ chøc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ trong c¸c lÜnh vùc, ë c¸c ®¬n vÞ (6 th¸ng/lÇn) tæ chøc l¹i s¶n xuÊt theo m« h×nh khoa häc hîp lý ®Ó ph¸t huy tÝch cùc nh÷ng u thÕ tiÒm n¨ng lao ®éng t¹i 42 42
 43. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ®¬n vÞ ®¸p øng ®îc yªu cÇu kh¾t khe cña thÞ trêng. Lu«n s¾p xÕp, bè chÝ l¹i lao ®éng theo híng tÝch cùc nhÊt ®Ó mçi CBCNV cã ®iÒu kiÖn hoµn thµnh c«ng viÖc cña m×nh, ®¶m b¶o thu nhËp cao. Víi nh÷ng ph¬ng híng trªn c«ng ty x©y dùng lªn c¸c chØ tiªu phÊn ®Êu cô thÓ sau: BiÓu 4: KÕ ho¹ch cña c«ng ty ST T Tªn chØ tiªu §V T TH 2000 KH së giao 2001 KH phÊn ®Êu 2001 Tû lÖ 2/1(%) Tû lÖ 3/2 (%) A B C 1 2 3 4 5 I ChØ tiªu ph¸p lÖnh Tæng nép ng©n s¸ch tr® 1.178,92 c¶ thuÕ VAT 1.100,85 Cha tÝnh thuÕ VAT T¨ng 10% II ChØ tiªu híng dÉn 1 Gi¸ trÞ SXCN tr® 18.839,76 22.200 22.607,7 118 120 43 43
 44. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2 Tæng doanh thu - 71.854,35 81.000 82.632,5 113 115 3 Kim ng¹ch xuÊt khÈu 100 0$ 14.067 16.000 16.177 114 115 4 Lîi nhuËn tr® 2.060 2.300 112 5 §æi míi TBMM % 10% 29% 6 S¶n phÈm míi Lo¹i 35 5 7 Thu nhËp BQ 1L§/ th¸ng 1000® 770 t¨ng tõ 3- 5% ii. thùc tr¹ng c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt cña c«ng ty may 40 1. Thùc tr¹ng c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cña C«ng ty. 1.1 Nh÷ng c¨n cø lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp. Víi ®Æc trng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ s¶n xuÊt theo ®¬n hµng, ®Æc biÖt ë c«ng ty may 40 chñ yÕu lµ nhËn gia c«ng vµ ban ®Çu thùc hiÖn b¸n FOB xuÊt khÈu. Nªn khi ®ã hîp ®ång gia c«ng ®Òu ®îc kh¸ch hµng qui ®Þnh râ tiªu chuÈn cña s¶n phÈm vÒ kÝch thíc mÉu m· còng nh ®Þnh møc nguyªn phô liÖu ®Òu ®îc kh¸ch hµng göi ®Õn. Tõ ®ã muèn lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp chÝnh x¸c ph¶i c¨n cø vµo c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång vµ c¨n cø vµo thùc lùc cña néi bé doanh nghiÖp cô thÓ lµ: 44 44
 45. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Phßng kÕ ho¹ch VT- XNK c¨n cø vµo hîp ®ång s¶n xuÊt, sè lîng s¶n phÈm, tiÕn ®é giao hµng tõ ®ã x¸c ®Þnh tiÕn ®é s¶n xuÊt mµ d©y chuyÒn ph¶i thùc hiÖn. C¨n cø vµo thêi gian tËp kÕt nguyªn phô liÖu lµ mét lÇn hay nhiÒu lÇn vµ mçi lÇn c¸ch nhau bao nhiªu l©u tõ ®ã cã c¸ch lËp kÕ ho¹ch vËt t cho s¶n xuÊt thÝch hîp ngoµi ra cßn dùa vµo tÝnh chÊt nguyªn phô liÖu C¨n cø vµo tµi liÖu kü thuËt may ¸o mÉu qua ®ã x¸c ®Þnh n¨ng suÊt. C¨n cø quan träng chÝnh lµ c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ, n¨ng lùc cña c«ng nh©n tõ ®ã x¸c ®Þnh nhiÖm vô cho c¸c kh©u c¸c tæ mét c¸ch t¬ng øng víi kh¶ n¨ng. Tõ c¨n cø vÒ tiÕn ®é giao hµng vÒ vËt t vÒ n¨ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ vµ n¨ng suÊt cña c«ng nh©n c«ng t¸c kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cã nhiÖm vô tæng hîp tÝnh to¸n chÝnh x¸c nhiÖm vô cña tõng ph©n xëng, tõng kh©u, tõng tæ tõng c«ng nh©n trong tõng thêi ®iÓm s¶n xuÊt. Nh»m ®¶m b¶o tÝnh kÕ ho¹ch ngay tõ lóc nhËn lÖnh s¶n xuÊt cho ®Õn lóc hoµn thµnh hÕt ®¬n hµng. D©y chuyÒn liªn tôc ho¹t ®éng tuÇn tù theo kÕ ho¹ch c¸c kh©u c¸c tæ mçi c«ng nh©n ho¹t ®éng nhÞp nhµng nhê nhËn ®îc nhiÖm vô chÝnh x¸c cô thÓ cã sù tÝnh to¸n chÆt chÏ dùa trªn c¬ së kÕ ho¹ch vÒ vËt t cung cÊp ®Çy ®ñ cho s¶n xuÊt vÒ c¬ së ®Þnh møc vÒ tiÕn ®é s¶n xuÊt. Trong mét kú s¶n xuÊt C«ng ty nhËn rÊt nhiÒu ®¬n hµng kh¸c nhau do ®ã kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cµng ph¶i c¨n cø vµo nh÷ng vÊn ®Ò ®· nªu trªn ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o trong mét thêi gian doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn ®îc nhiÒu ®¬n hµng mµ kh«ng g©y rèi lo¹i vÒ s¶n xuÊt kh«ng lµm chËm tiÕn ®é giao hµng. 1.2 Qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp Phßng kÕ ho¹ch c¨n cø vµo hîp ®ång ®· ký x©y dùng lªn dù kiÕn kÕ ho¹ch cña c«ng ty trong thêi gian 4 th¸ng trong ®ã ghi râ tªn kh¸ch hµng ngµy giao hµng sè lîng s¶n phÈm vµ dù kiÕn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tõng m· hµng cña c«ng ty trong 4 th¸ng ®ã , tÝnh n¨ng lùc ®Ó kÝ hîp ®ång. Sau ®ã c¨n cø vµo dù kiÕn kÕ ho¹ch c«ng ty phßng kÕ ho¹ch tiÕp tôc lËp dù kiÕn kÕ ho¹ch cho ph©n xëng may, ph©n xëng c¾t, thªu trong ®ã còng cã tªn kh¸ch hµng, m·- chñng lo¹i s¶n phÈm, ngµy giao hµng, sè lîng s¶n phÈm, n¨ng xuÊt lao ®éng, ngµy c«ng cÇn thiÕt, ngµy c«ng theo chÕ ®é, bíc tiÕp theo phßng KH lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt theo m· hµng trong th¸ng cña tõng ph©n 45 45 Tải bản FULL (89 trang): https://bit.ly/3KRUBt0 Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
 46. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp xëng trong ®ã chi tiÕt kÕ ho¹ch cho 10 ngµy ë ®©y kÕ ho¹ch riªng cho xëng may ®èi víi xëng thªu, c¾t th× phßng kÕ ho¹ch c¨n cø vµo ®¬n hµng thêi gian giao hµng ®Ó giao sè kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho tõng m· hµng ®Ó hai ph©n xëng nµy thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp phßng kÕ ho¹ch theo dâi ®«n ®èc c¸c ph©n xëng nh»m ®¶m b¶o ®óng thêi gian giao hµng cho kh¸ch. 1.3 Néi dung cña c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña c«ng ty. TÊt c¶ c¸c kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp ®Òu xuÊt ph¸t tõ phßng kÕ ho¹ch vËt t- XNK . §©y lµ phßng ra lÖnh s¶n xuÊt cho c¸c ph©n xëng. Khi nhËn ®¬n ®Æt hµng khi ký kÕt hîp ®ång víi kh¸ch hµng ®ång thêi còng nhËn tõ kh¸ch hµng nh÷ng tµi liÖu kÌm theo nã bao gåm dù kiÕn ®Þnh møc nguyªn phô liÖu, b¶n vÏ m©u c¸c lo¹i ¸o quÇn nh÷ng c¬ mÇu s¾c kÌm víi híng dÉn chi tiÕt tõng phÇn c«ng viÖc cô thÓ ®Ó hoµn thµnh mét s¶n phÈm. Nh÷ng tµi liÖu nµy ®îc göi lªn phßng kü thuËt xö lý b»ng nh÷ng nghiÖp vô kü thuËt. Tõ ®¬n hµng sè lîng tõng cì tõng mÇu nh sau: BiÓu sè 5: §¬n ®Æt hµng Cì MÇu 34 35 37 39 42 Tæng sè NAVY 84 85 90 90 50 399 GREEN 48 55 60 65 35 263 BLACK 40 40 53 100 38 271 GREY 90 50 82 44 43 309 BLUE 28 110 95 55 60 348 Tæng sè 250 340 380 354 226 1890 46 46 Tải bản FULL (89 trang): https://bit.ly/3KRUBt0 Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
 47. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Phßng kü thuËt nghiªn cøu c¸ch ®i s¬ ®å ghÐp bao nhiªu cì vµo mét s¬ ®å (mét bµn tr¶i) nh»m ®¶m b¶o tiÕt kiÖm nguyªn phô liÖu mét c¸ch tèt nhÊt. Do ®ã phßng kü thuËt ph¶i biÕt chÝnh x¸c khæ v¶i. B»ng nh÷ng thao t¸c kü thuËt t¹o ra nh÷ng mÉu cøng phôc vô cho nh÷ng kh©u s¶n xuÊt, t¹o ra mÉu mÒm tr×nh cho kh¸ch hµng kiÓm tra mÉu m· tríc khi quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt hµng lo¹t theo ®óng ®¬n ®Æt hµng tÊt c¶ ph¶i óng víi mÉu ban ®Çu göi kÌm theo hîp ®ång. Giai ®o¹n nµy phßng kü thuËt ph¶i ra nh÷ng s¶n phÈm phôc vô cho c«ng t¸c kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp nh b¶ng ®Þnh møc d©y chuyÒn s¶n xuÊt cho toµn m· hµng.( Nh phô lôc 2). Cïng víi ®Þnh møc tiªu hao nguyªn phô liÖu theo thùc tÕ s¶n xuÊt ®©y lµ ®Þnh møc cho s¬ ®å lu«n nhá h¬n hoÆc b»ng ®Þnh møc dù kiÕn cña kh¸ch hµng - NÕu lín h¬n lËp tøc khiÕu n¹i víi kh¸ch hµng ®Ó ®iÒu chØnh cho phï hîp. Dùa trªn c¬ së ®Þnh møc cña phßng kü thuËt cung cÊp vµ thêi h¹n cña tõng ®¬n hµng còng nh c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ, n¨ng suÊt c«ng nh©n. Phßng kÕ ho¹ch vËt t XNK lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cho c¸c kh©u trªn d©y chuyÒn vµ nhiÖm vô c¬ b¶n ®îc ®Æt ra lµ s¶n xuÊt sè lîng bao nhiªu cña ®¬n hµng trong mét ngµy c«ng chÝnh lµ chia nhá ®¬n ®Æt hµng theo thêi gian võa ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é võa ph¸t huy hÕt c«ng suÊt cña d©y chuyÒn. • Phßng kü thuËt c«ng nghÖ - KCS. Theo tû lÖ ghÐp cì mét bµn tr¶i theo nguyªn t¾c tiÕt kiÖm tèi ®a ®Çu c©y ®Çu tÊm tiÕt kiÖm nguyªn phô liÖu vµ ®Ó ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é phßng kü thuËt ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ chÝnh x¸c c¸c lo¹i s¬ ®å ghÐp cì vÒ sè lîng ®Ó kh©u c¾t cã thÓ thùc hiÖn nhiÖm vô. Trªn d©y chuyÒn ®ang s¶n xuÊt th× phßng kü thuËt cã nhiÖm vô cung cÊp ®Çy ®ñ sè lîng s¬ ®å c¸c lo¹i kh¸c nhau cho xëng c¾t ®ång thêi còng ph¶i cung cÊp mÉu cøng cho xëng may. S¬ ®å lµ mét lµ giÊy ®îc vÏ c¸c lo¹i mÉu ghÐp cì nh»m phôc vô cho hµng lo¹t. 47 47 3519800
Publicidad