Publicidad
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Publicidad
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Publicidad
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Próximo SlideShare
Xarxes Carla CencerreroXarxes Carla Cencerrero
Cargando en ... 3
1 de 11
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Xarxes informàtiques

 1. Xarxes informàtiques Carla rostand 4tc
 2. Índex Introducció............................................................................................................................ 1 Parts d’unaxarxainformàtica................................................................................................... 2 1. router........................................................................................................................... 2 2. targeta de xarxa........................................................................................................... 2 3. switch......................................................................................................................... 3 4. cablesde xarxa............................................................................................................. 3 Cablesde coure de parellstrenats ............................................................................. 3 Cable coaxial ............................................................................................................... 3 Cable de fibraòptica..................................................................................................... 4 El mitjasense fil.Wifi................................................................................................... 4 Arquitecturade xarxa.................................................................................................. 5 Configuracióde laxarxa.............................................................................................. 7 Sistemesoperatius ...................................................................................................... 8 Sistemesdigitals ........................................................................................................ 9
 3. 1 Introducció Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
 4. 2 Parts d’una xarxainformàtica 1. Router dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar-se a la línea telefònica i connectar diferents dispositius entre ells. 2. Targeta de xarxa Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador.
 5. 3 3. Switch Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de varies entrades i una sortida. 4. Cables de xarxa Els cables de xarxa ens permet connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablatge diferents . Cable de coure de parelles trenats: És el més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Està format per diferents cables de colors. Cable coaxial: te un nucli coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències.
 6. 4 Cable de fibra òptica: la informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. Es el mitja mes ràpid però també el mes car. El mitja fil. Wifi: la informació es transmet mitjançant ones de ràdio.
 7. 5 Arquitectura de xarxa Els dispositius que formen una xarxa informació es poden interconnectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades són: Bus. Els ordinadors surten d’un punt central. Anell. els ordinadors que componen la xarxa formen un anell.
 8. 6 Estrella. Els ordinadors es connecten a traves d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Son les mes utilitzades Cel·lular. La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple les xarxes sense fil.
 9. 7 Configuració de la xarxa Adreça MAC Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error . aquest número ve assignat pel fabricant. Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equip dins la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de xarxa i l’adreça de host.
 10. 8 Sistemes operatius El sistema operatiu es el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió de processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta de les operacions. Els sistemes operatius més utilitzats són: Windows Linux Mac OS
 11. 9 Sistemes digitals Un ordinador es un dispositiu que treballa amb codi binari. el codi binari es un numero que nomes s’utilitza dos simbols, el 0 i l’1. Un bit es la unitat mínima d’informació, es a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador es un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes Codi binari El codi binari es un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols, l 0 i l’1. 1) Pas de decimal a binari Podem passar de decimal a binari de dues maneres diferents. La primera manera consisteix en dividir el numero decimal entre 2 i continuar dividint els quocients resultants fins que no es pugi més. La segona manera consisteix en crear una taula formada per potencies de 2 i col·locar a sota 0 i 1 fins aconseguir el numero desitjat. 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 0 0 1 1 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145 1 byte 8 bits 1 kbyte 1024 bytes 1 mbyte 1024 kbytes 1 gbyte 1024 mbytes 1 tbyte 1024 gbytes
Publicidad