Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

ม.2/1 วิตามิน แร่ธาตุ น้ำ

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 18 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Más de Janejira Meezong (12)

Anuncio

Más reciente (10)

ม.2/1 วิตามิน แร่ธาตุ น้ำ

 1. 1. วิตามิน เป็นสารประกอบอินทรีย์ ช่วยควบคุมการทางานของ ระบบต่างๆของร่างกาย เป็นตัวช่วยในการทางาน ของเอนไซม์ ทาให้เซลล์ทา หน้าที่ได้ตามปกติ
 2. 2. สารอาหารประเภทวิตามิน แบ่งโดยใช้คุณสมบัติในการละลายเป็น เกณฑ์ 1. วิตามินที่ละลายได้ในไขมัน วิตามินเอ ดี อี และ เค จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดพร้อมกับไขมัน 2. วิตามินที่ละลายได้ในน้า สามารถละลายน้าได้ดีถูกทาละลายได้ง่าย ด้วยแสงแดดและอากาศ วิตามินบีชนิดต่างๆ และวิตามินซี
 3. 3. แต่ถ้าเราขาดวิตามิน เราจะเป็นอย่างไรบ้าง???? ขาดวิตามินเอ แหล่งอาหาร ตาดาอักเสบ กระจกตาขุ่น ไม่สามารถมองเห็น ในที่สลัว
 4. 4. ขาดวิตามินดี โรคกระดูกอ่อน แหล่งอาหาร
 5. 5. ขาดวิตามินอี เป็นหมัน หญิงที่มีครรภ์จะแท้งง่าย เกิดเป็นโรคโลหิตจาง แหล่งอาหาร
 6. 6. ขาดวิตามินเค ทาให้เกิดโรคเลือดแข็งตัวช้าเมื่อ เกิดบาดแผล แหล่งอาหาร
 7. 7. ขาดวิตามินบี 1 โรคเหน็บชา ระบบประสาท แหล่งอาหาร ข้าวซ้อมมือ
 8. 8. ขาดวิตามินบี 2 โรคปากนกนะจอก ผิวหนังแตกแห้ง แหล่งอาหาร
 9. 9. ขาดวิตามินบี 3 ลิ้นบวม ผิวหนังหยาบแห้งมีสีดา แหล่งอาหาร ข้าวสาลี
 10. 10. ขาดวิตามินบี 6 ประสาทจะเสื่อม บวม คันตามผิวหนัง แหล่งอาหาร
 11. 11. ขาดวิตามินบี 12 โรคโลหิตจางหรือธาลัสซีเมีย แหล่งอาหาร
 12. 12. ขาดวิตามินซี เลือดออกตามไรฟัน แหล่งอาหาร
 13. 13. แร่ธาตุ (Mineral) 1. แร่ธาตุที่ร่างกายต้องการจากอาหารในปริมาณที่ไม่ต่า กว่าวันละ 100 มิลลิกรัม เช่น Ca P Mg Na K 2. แร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อยวันละไม่กี่ มิลลิกรัม เช่น Fe I F Zn แร่ธาตุที่ร่างกายต้องการแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
 14. 14. แต่ถ้าเราขาดแร่ธาตุ เราจะเป็นอย่างไรบ้าง???? ขาดแคลเซียม เลือดแข็งตัวยาก โรคกระดูก อ่อน ขาดไอโอดีน โรคคอพอก ขาดธาตุเหล็ก โรคโลหิตจาง ขาดฟลูออไรด์ ฟันผุง่าย
 15. 15. เป็นสารที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดร่างกาย ร่างกายของคนเรามีน้าเป็นส่วนประกอบอยู่ถึง 75% ของน้าหนักตัว น้า (Water )
 16. 16. ควรเป็นน้าธรรมดาไม่เป็นน้าที่ร้อนมากหรือที่เย็นจัด แต่ ถ้าเป็นน้าอุ่นๆ เล็กน้อย ก็ควรดื่มในตอนเช้า เพราะ จะให้ การขับถ่ายดีขึ้น ลาไส้สะอาด น้าที่ควรดื่ม
 17. 17. ระยะเวลาที่ดื่มน้า ใน 1 วัน อาจจะเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับตัวเอง ตื่นนอนตอนเช้า ดื่มน้า 1 แก้ว ตอนสาย ดื่มน้า 2 แก้ว (เวลาประมาณ 9.00 – 10.00 น.) ตอนบ่าย ดื่มน้า 3 แก้ว (เวลาประมาณ 13.00 – 16.00 น.) ตอนเย็น ดื่มน้า 3 แก้ว (เวลาประมาณ 19.00 – 20.00 น.) ก่อนเข้านอน ดื่มน้า 1 แก้ว เพื่อให้น้าที่ดื่มไหลเวียนชะล้างสิ่ง ตกค้างในลาไส้และกระเพาะอาหาร ถ้าเป็นน้าอุ่นจะช่วยให้หลับ สบายดีขึ้น รวมแล้วให้สามารถดื่มน้าเปล่าได้วันละ 10 แก้ว นอกเหนือจากนั้น สามารถดื่มน้านม ,น้าผลไม้, ฯลฯ ได้อีกไม่ จากัด
 18. 18. ประโยชน์ของน้า 1. เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอวัยวะต่ำงๆของร่ำงกำย เช่น หัวใจ ตับ ตต 2. ช่วยรักษำอุณหภูมิของร่ำงกำยให้คงที่ 3. ช่วยนำของเสียออกจำกร่ำงกำยทำงปัสสำวะและเหงื่อ 4. เป็นตัวกลำงลำเลียงสำรภำยในร่ำงกำย 5. ช่วยทำให้ปริมำณตขมันในร่ำงกำยลดลง

×