Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Kb horyzont 2020 18.12.2013 [tryb zgodnosci] (1)(1)(20)

Publicidad

Kb horyzont 2020 18.12.2013 [tryb zgodnosci] (1)(1)

 1. Program Horyzont 2020 - struktura, zasady uczestnictwa, dokumentacja konkursowa, Participant Portal Katarzyna Banyś
 2. Regionalny Punkt Kontaktowy Nasza oferta: • Udzielanie informacji na temat programów ramowych; • Poszukiwanie partnerów do współpracy międzynarodowej; • Doradztwo w przygotowywaniu wniosków i realizacji projektów H2020 i 7PR; • Organizacja szkoleń, konferencji i warsztatów.
 3. Regionalny Punkt Kontaktowy Nasze biuro znajduje się we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej ul. Smoluchowskiego 48, pokój nr 20
 4. Sieć Lokalnych Punktów Kontaktowych • Uniwersytet Wrocławski • Uniwersytet Przyrodniczy • Uniwersytet Medyczny • Uniwersytet Ekonomiczny • Politechnika Wrocławska • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu • KGHM Cuprum Sp. z o.o.
 5. Program Ramowy w zakresie Badań Naukowych i Innowacji (2014-2020)
 6. Horyzont 2020 Wieloletni program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji realizowany w Europejskim Obszarze Badawczym. Element strategii: – Europejskiej Przestrzeni Badawczej – Strategii Europa 2020 – Unii Innowacji Założenia: – Odpowiedź na kryzys ekonomiczny: inwestycja w przyszły wzrost i miejsca pracy. – Odpowiedź na obawy obywateli dot. ich bezpieczeństwa i środowiska. – Wzmocnienie pozycji UE na świecie w zakresie badań naukowych, technologii i innowacji.
 7. Struktura Horyzont 2020 Doskonała baza naukowa Wiodąca pozycja w przemyśle Wyzwania społeczne uzupełnione przez: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) łączący badania, innowacje i edukację we Wspólnotach Wiedzy i Innowacji Wspólnotowe Centrum Badań (JRC) Baza naukowa na rzecz polityk UE Euratom
 8. Struktura Horyzont 2020 I. Doskonała baza naukowa: 1. Europejska Rada ds. Badań Naukowych 2. Przyszłe i powstające technologie (FET) 3. Działania „Maria Skłodowska-Curie” w zakresie umiejętności, szkoleń i rozwoju kariery 4. Europejska infrastruktura badawcza (w tym e-infrastruktura) II. Wiodąca pozycja w przemyśle: 1. Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych 2. Dostęp do finansowania kapitałem wysokiego ryzyka 3. Innowacje w MŚP III. Wyzwania społeczne: 1. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka 3. Bezpieczna, czysta i efektywna energia 4. Inteligentny, zielony i zintegrowany transport 5. Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce 6. Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa 7. Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli IV. Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa V. Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa VI. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) VII. Działania bezpośrednie Wspólnego Centrum Badawczego nienależące do obszaru badań jądrowych
 9. Obszary strategiczne H2020 Spersonalizowana opieka medyczna Zrównoważone bezpieczeństwo żywności „Niebieski” wzrost: wykorzystanie potencjału oceanów Inteligentne miasta i środowiska Konkurencyjna energia niskowęglowa Efektywność energetyczna Mobilność na rzecz wzrostu Odpady: materiały do recyklingu, ponownego użycia i odzyskania surowców Innowacje w zakresie wody: wykorzystanie jej zalet dla Europy Przezwyciężanie kryzysu: nowe pomysły, strategie i struktury zarządzające dla Europy Odporność na klęski: bezpieczeństwo społeczeństwa, w tym adaptacja do zmian klimatycznych Bezpieczeństwo cyfrowe
 10. Warunki udziału Projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych. Na zasadzie odstępstwa od powyższej zasady projekt może być realizowany przez 1 podmiot prawny mający siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym w przypadku: • badań pionierskich (ERC) • instrumentu MŚP Na zasadzie odstępstwa od powyższej zasady projekt może być realizowany przez 1 podmiot prawny w przypadku: • działań koordynacyjnych i wspierających • działań w zakresie mobilności
 11. Kwalifikowanie do finansowania AUTOMATYCZNIE Podmioty prawne mające siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym; Podmioty prawne mające siedzibę w państwie trzecim określonym w programie pracy (z listy ICPC usunięto BRIC i Meksyk). PODMIOTY Z INNYCH PAŃSTW Możliwość finansowania określono w Programie Pracy; Uczestnictwo uważa się za istotne dla realizacji działania przez Komisję lub odpowiedni organ finansujący; Takie finansowanie przewidziano w dwustronnej umowie między UE a państwem trzecim.
 12. Kontynuacja elementów z 7PR Projekty finansowane wyłaniane w drodze konkursów ogłaszanych przez KE; Jakość projektów oceniana przez niezależnych ekspertów; Podstawowe kryteria oceny: Doskonałość – Jasność i skuteczność realizacji – Oddziaływanie (dla ERC – TYLKO Doskonałość); Wymiar europejski projektu (European added value);
 13. Nowości w programie Horyzont 2020 Silniejszy akcent na innowacje - nowe formy finansowania nakierowane na innowacyjność: • Przedkomercyjne Zamówienia Publiczne / Pre-Commercial Procurement (PCP); • Zamówienia Publiczne na Innowacyjne Rozwiązania/Public Procurement of Innovative Solutions(PPI); • Nagrody motywacyjne (Inducement Prizes); • Szybka Ścieżka do innowacji/Fast Track to Innovation (FT2I); • Dedykowane instrumenty finansowe
 14. Pre-Commercial Procurement (PCP) Sektor publiczny stoi dziś w obliczu przekształceń wymagających innowacyjnych rozwiązań oraz przyszłościowych strategii w sferze zamówień publicznych. Cel: umożliwienie kilku nabywcom publicznym zamówienie, w drodze przetargu, wykonania ukierunkowanych prac B+R, mogących przynieść przełomowe rozwiązania w obszarach zaspokajających konkretne potrzeby sektora publicznego Połączenie wysiłków kilku nabywców, Podział ryzyka i korzyści wynikających ze wspólnego projektowania, prototypowania i testowania Stworzenie optymalnych warunków dla szerokiej komercjalizacji wyników badań
 15. Public Procurement of Innovative Solutions (PPI) Cel: umożliwienie kilku nabywcom publicznym zakupu i szybkiego wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, których albo nie było do tej pory na rynku, albo były rozpowszechnione jedynie na małą skalę w formie przed-komercyjnej. Skład konsorcjum: co najmniej 3 nabywców z sektora publicznego z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych; Ogłoszenie wspólnego przetargu, wspólna ewaluacja ofert, realizacja w formie wspólnego zamówienia publicznego; Wkład UE: PCP-70%, PPI-20%;
 16. Inducement Prizess Ogłaszane konkursy definiujące zadanie (np. FP7, nagroda za opracowanie alternatywnych sposobów zabezpieczania i transportu szczepionek- 2mln EUR); Nie będą wskazywane sposoby rozwiązania problemu, co sprzyja poszukiwaniu wysoce innowacyjnych, niestandardowych pomysłów; Nagroda przyznawana za osiągnięty rezultat, bez względu na poniesione koszty; Zachęcenie do udziału w H2020 jak największej liczby innowacyjnych podmiotów; Redukuje bariery udziału dla nowych beneficjentów, innowacyjnych przedsiębiorców, start-up; Powoduje inwestycje w określonym obszarze;
 17. Inducement Prizess Dwa typy konkursów: - wygrywa pierwszy, który przedstawi rozwiązanie, - trwa do określonego terminu i nagradzane jest rozwiązanie najlepsze;
 18. Fast Track to Innovation Cel: zwiększenie udziału przemysłu, MŚP i nowych beneficjentów w Horyzont 2020 Projekty innowacyjne; Wnioski można składać w odniesieniu do każdej dziedziny technologii ujętej w celu szczegółowym LEIT lub do każdego Wyzwania społecznego (bottom up approach); Wnioski można składać w dowolnym momencie (continuous submission); 3 terminy oceny w roku; Max: 5 uczestników; Max: 3 mln euro dofinansowania EU; Time to grant: nie więcej niż 6 miesięcy; Pierwszy konkurs: 2015;
 19. Nowości w programie Horyzont 2020 • kwalifikowalność VAT-u dla instytucji, które nie mogą odzyskać go z własnych państwowych systemów fiskalnych, • dofinansowanie kosztów bezpośrednich w 100%, • przyspieszenie procedury oceny wniosków, • ułatwienie zatrudniania młodych naukowców na uniwersytetach, • zniesienie kart czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w projektach w pełnym wymiarze, • ilość kontroli i audytów zostanie zmniejszona, • jeden zestaw reguł dla wszystkich instrumentów Horyzont 2020, • połączenie trzech dotychczasowych programów/inicjatyw (7PR, CIP i EIT). 7PR – 7 Program Ramowy CIP - Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji EIT - Europejski Instytut Innowacji i Technologii
 20. Nowości w Horyzoncie 2020 (1) Obowiązek zapewnienia otwartego dostępu do publikacji naukowych (Open access); Szersza akceptacja zwykłych praktyk księgowych beneficjenta; Łatwiejsze niż dotychczas zasady aplikowania o dofinansowanie, uczestniczenia w projektach i rozliczania; Jeden projekt – jeden poziom finansowania (bez różnicowania na rodzaje beneficjentów lub działań); • Podstawowy poziom finansowania – do 100% kosztów kwalifikowalnych • W przypadku projektów innowacyjnych – do 70% kosztów kwalifikowalnych. WYJĄTEK: w przypadku podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym do 100%; • Maksymalna stawka dofinansowania określona w Programie Pracy;
 21. Nowości w Horyzoncie 2020 (2) Jednolity ryczałt na koszty pośrednie – 25% Koszty personelu mogą być finansowane na podstawie kosztów jednostkowych określonych zgodnie ze zwyczajowymi praktykami uczestnika w zakresie księgowania kosztów (średnie koszty personelu); Brak wymogu rejestracji czasu pracy dla osób zatrudnionych wyłącznie do realizacji projektu. W takich przypadkach wystarczy oświadczenie potwierdzające, że dana osoba wykonywała pracę wyłącznie w ramach projektu. Świadectwo kontroli sprawozdań finansowych przedkładane do KE musi być jedynie w momencie sporządzania końcowego sprawozdania w sytuacji, gdy żądane z KE dofinansowanie jest wyższe lub równe 325 000 EURO
 22. Istotne zmiany VAT będzie kosztem kwalifikowalnym, jeśli instytucja nie może go odzyskać. Wprowadzenie limitu na wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń w projektach – dodatkowe wynagrodzenie może być kwalifikowalne do kwoty 8 000 EUR rocznie na osobę. W przypadku osób, które nie pracują wyłącznie na rzecz danego działania, stosuje się limit godzinowy, który jest wyliczany poprzez podzielenie 8 000 EUR przez liczbę godzin rocznego efektywnego czasu pracy.
 23. Participant Portal Elektroniczna forma podpisywania: • Umowy Grantowej • Zmian do umowy Grantowej • Sprawozdania finansowego Komunikacja między KE a beneficjentami za pośrednictwem Participant Portal (zastąpienie komunikacji e-mailowej).
 24. Zasady składania wniosków rejestracja jednostki PIC – Participant Identification Code konkurs : • data publikacji – publication data • zamknięcia konkursu – deadline dokumentacja konkursowa ! wniosek składamy elektronicznie (na etapie składania wniosku nie są wymagane podpisy)
 25. Program Pracy - cechy Zakres tematyczny/podejście: Odzwierciedlenie podejścia nakierowanego na sprostanie wyzwaniom (challenge-based approach), Szeroko zdefiniowane tematy, Swoboda proponowania innowacyjnych rozwiązań; Elementy programu pracy: Wskazanie wyzwania Kontekst, problem, dlaczego konieczne jest działanie Cel Sprecyzowanie celu i zakresu działania, ale bez nadmiernej szczegółowości Oczekiwany efekt (impact) Kluczowe elementy – jakie efekty mają zostać osiągnięte w związku z wyzwaniem
 26. Ocena formalna • Kryteria formalne (Eligibility criteria) Wniosek złożony w terminie; Zachowana minimalna liczba partnerów w konsorcjum; Zawartość merytoryczna zgodna z opublikowanym tematem; System finansowania i budżet zgodne z Programem Pracy; Inne dodatkowe kryteria formalne (dokumenty konkursowe).
 27. Wybrane typy projektów – kryteria formalne Typ projektu Minimalna liczba partnerów Research and Innovation Action (RIA) co najmniej 3 partnerów z 3 różnych krajów członkowskich (MS) lub stowarzyszonych (AC) Innovation Action (IA) Coordination and support action (CSA) co najmniej jeden partner z kraju członkowskiego (MS) lub stowarzyszonego (AC) Europejska Rada ds Badań Naukowych jeden partner z kraju członkowskiego (MS) lub stowarzyszonego (AC)
 28. Ocena merytoryczna 1. Excellence Przełomowy charakter badań (np. ponad istniejącą wiedzę, nowatorskie podejście); Podejście interdyscyplinarne. 2. Impact Przewidywane skutki wymienione w Programie Pracy w ramach danego tematu; Poprawa zdolności do wykorzystania nowej wiedzy; Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój innowacji spełniających zapotrzebowanie rynku europejskiego i światowego; Skuteczność proponowanych środków komunikacji; Rozpowszechnienie i wykorzystanie wyników projektów (odbiorcy); Zarządzanie prawami własności intelektualnej. 3. Quality and efficiency of implementation Spójność i skuteczność planu pracy; Kompetencje, doświadczenia partnerów, komplementarność konsorcjum; Struktury i procedury zarządzania, jasność podejmowania decyzji, zarządzanie ryzykiem.
 29. Przydatne informacje • Strona KE nt. H2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ • Programy Pracy : http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h 2020-work-programmes-2014-15 • Zaproszenie dla ekspertów do H2020: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2013&na=na-221113 • Kalendarz szkoleń, dni informacyjnych: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/newsroom/573%20550/ • Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/home.html
 30. Dziękuję za uwagę Katarzyna Banyś tel. 71-320-21-89 k.banys@wctt.pl www.rpk.wroclaw.pl
Publicidad