Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ

845 visualizaciones

Publicado el

ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ

Publicado en: Educación
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/so7pqx8 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/so7pqx8 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/so7pqx8 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/so7pqx8 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/so7pqx8 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/so7pqx8 } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ

 1. 1. ಹುಡುಕು ೕ ಯ ಯ ಾನ ಬಡಗು ಟು ಯ ಾನ ೇಷದ ಒಂದು ಾದ ೆಂಕು ಟು ಯ ಾನ ೇಷದ ಒಂದು ಾದ
 2. 2. Actors' headwear. Large PagaDe (or Ketaki Mundhale) and Kireeta are worn by male characters while females wear small PagaDe. The southern (Thenkuthittu) form showcasing an authentic Shiva (left) and Veerabhadra (right) at a performance in Moodabidri, depicting Roudra Rasa ತ:Yakshagana Progress1.jpg Yakshagana performance in progress
 3. 3. Rakshasa (the demon) as depicted in Yakshagana performances, is called Bannada Vesha ತ:Uloopi Mantapa.jpg The Stree Vesha, or female roles, are performed by male actors in traditional Yakshagana. Uloopi Mantapa ತ:Panar Vesha of Udupi dist.Karnataka.jpg Panar Vesha, an imitation of Yakshagana (photo taken at Vandar Kambla, Udupi district) ಯ ಾನ - ನೃತ , ಾಡು ಾ ೆ, ಾತು ಾ ೆ, ೇಷ-ಭೂಷಣಗಳ ೊ ಳ ೊಂಡ ಒಂದು ಸತಂತ ಾದ ಾ ೕಯ ಕ ೆ. ಕ ಾ ಟಕದ ಾಂಪ ಾ ಕ ಕ ಾ ಪ ಾರಗಳ ಅತ ಂತ ಪಮುಖ ಾದದು. ಕ ಾ ಟಕದ ಕ ಾವ ೆಗಳ (ಉತರ ಕನಡ, ದ ಣ ಕನಡ ಮತು ಉಡು ), ವ ಗ, ಕ ಮಗಳ ರು ಮತು ಾಸರ ೋಡು ೆಗಳ ಯ ಾನವ ಮ ೆ ಾ ಾ ೆ. ಯ ಾನದ ಈ ೆಳ ನ ಪಮುಖ ಅಂಶಗಳನು ಾಣಬಹುದು. 1. ಪಸಂಗ: ಯ ಾನದ ಾವ ಾದ ೊಂದು ಕ ಾನಕವನು ಆಯು ೊಂಡು ಅದನು ಜನ ೆ ಾಡು, ಅ ನಯ, ನೃತ ಗ ೆ ಂ ೆ ೋ ಸ ಾಗುತ ೆ. ೕ ೆ ಆಯು ೊಂಡ ಕ ಾನಕವನು ಪಸಂಗ ಎಂದು ಕ ೆಯು ಾ ೆ. ಉ ಾಹರ ೆ ೆ ಮ ಾ ಾರತದ ೕಮ ಮತು ದು ೕ ಧನರ ನಡು ೆ ನ ೆಯುವ ಗ ಾಯುದದ ಕ ೆಯನು ಆಯು ೊಂಡ ೆ ಆಗ ಅದನು "ಗ ಾಯುದ ಪಸಂಗ" ಎಂಬು ಾ ಕ ೆಯು ಾ ೆ. ೆ ಾ ೌ ಾ ಕ ಪಸಂಗಗಳ ೇ ಆಯು ೊಳ ವ ದು ಯ ಾನದ ಾ ೆ ಾದರೂ ಪಸಂಗವ ೌ ಾ ಕ ೇ ಆಗ ೇಕು ಎಂಬ ಯಮ ೇನೂ ಇಲ. ಇದು ಐ ಾ ಕವ , ಾ ಾ ಕವ ಆ ರಬಹುದು. ಯ ಾನದ ಪಮುಖ ಅಂಶಗಳ
 4. 4. 2. ಾತ ಾ ಗಳ :ಪಸಂಗದ ಬರುವ ಕ ೆಯನು ಅ ನ ಸುವವ ೇ ಾತ ಾ ಗಳ . ೕ ಾತ, ಖಳ ನಟನ ಾತ, ಾಸ ಕ ಾ ದನ ಾತ, ಾಯಕನ ಪತ - ೕ ೆ ಪಸಂಗ ೆ ಅನುಗುಣ ಾ ಾತಗಳನು ಆ ಾಡ ಾಗುತ ೆ. ನೃತ , ಅ ನಯ ಾಗೂ ಾತು ಾ ೆಗ ೆ ಂ ೆ ಕ ೆಯನು ೇ ಕ ೆ ತಲು ಸುವ ಮಹತರ ಜ ಾ ಾ ಾತ ಾ ಗಳ ೕ ರುತ ೆ. 3. ೇಷಭೂಷಣ:ಯ ಾನದ ಪಮುಖ ಪ ೇದ ಾದ ಬಯ ಾಟಗಳ ೇಷಭೂಷಣಗಳ ಪಮುಖ ಾದದು. ಾತಗ ೆ ತಕ ಂ ೆ ೇಷಭೂಷಣಗ ರುತ ೆ. ಉ ಾಹರ ೆ ೆ ಪಮುಖ ಖಳನಟ ಮತು ಾಜ ( ಾಯಕ)ನ ಾತ ೆ ಬಳಸುವ ೕಟವ ಾ ಾನ ಾತ ಾ ೆ ಬಳಸುವ ೕಟಗ ಂತ ನ ಾ ಸ ಾ ರುತ ೆ. ಾ ೆ ೕ ೕ ಾತಗ ೆ ಬಳಸುವ ೕಟವ ತುಂ ಾ ಕ ಾ ರುತ ೆ. ಅಲ ೇ ೆಂಕ ಟು ೈ ಯ ಯ ಾನದ ಉಪ ೕ ಸುವ ೇಷಭೂಷಣ ಗಳ ಬಡಗ ನ ಉಪ ೕ ಸುವ ೇಷ ಭೂಷಣಗ ಂತ ನ ಾ ರುತ ೆ. 4. ಾಗವಂ ೆ: ಯ ಾನದ ೕ ಾಳ ೇ ಾಗವಂ ೆ ಅಥ ಾ ಾಡು ಾ ೆ. ಅವರು ಈ ರಂಗ ಪ ಾರದ ೇ ಶಕ ದಂ ೆ. ಇ ಾತ ಾ ಗಳ ಅ ನ ಸುವ ಕ ಾನಕವನು ಾವ ರೂಪದ ಾಡ ಾಗುತ ೆ. ೕ ೆ ಾಡುವವರನು ಾಗವತರು ಎಂದು ಕ ೆಯು ಾ ೆ. ಾಗವತರು ಾಡುವ ಪದಗ ೆ ತಕ ಂ ೆ ಾತ ಾ ಗಳ ನೃತ ದ ಮೂಲಕ ಅ ನ ಸು ಾ ೆ. ನೃತ ೊಂ ೆ ಾ ನ ಬರುವ ಕ ಾನಕದ ಸಂದಭ ಕ ನುಗುಣ ಾ ಾ ಾ ನಯವ ಸಹ ಅತ ಂತ ಅಗತ ಾದುದು. 5. ಾತು ಾ ೆ: ಾಗವತರು ಾಡುವ ದನು ಪ ಣ ೊ ದ ಕೂಡ ೇ ಆ ಾ ನ ಾ ಾಂಶವನು ಾತ ಾ ಗಳ ಚ ಸು ಾ ೆ. ಾ ನ ಕ ಾನಕದ ಾವ ಾಗವನು ಪಸುತ ಪ ಸ ಾಗುತ ೋ ಅ ೇ ಾಗದ ಅಥ ವನು ಜನ ಾ ಾನ ೆಲ ಗೂ ಸಷ ಾಗುವಂ ೆ ಆಡು ಾ ನ ಾತ ಾ ಗಳ ಸಂ ಾ ಸು ಾ ೆ. 6. ಳ: ಳ ೆಂದ ೆ ಚಂ ೆ, ಮದ ೆ, ಮೃದಂಗ, ಾಳ, ಾಗ ೆ ಮುಂ ಾದ ಸಂ ೕತ ಉಪಕರಣಗಳನು ಇ ನ ನೃತ , ಾಗವ ೆ ಮತು ಾತು ಾ ೆಯ ೇ ೆ ಸಂದ ೋ ತ ಾ ಬಳಸು ೆ. ಒಂದು ಯ ಾನವ ಪ ಾಮ ಾ ಾ ಮೂ ಬರ ೇ ಾದ ೆ ಾತ ಾ ಗಳ ಅ ನಯ, ನೃತ , ಾಗವಂ ೆ ಎಷು ಮುಖ ೕ, ಳವ ಸಹ ಅ ೇ ಪಮುಖ ಾದುದು. ಾತ ಾ ಗಳ ಅ ನಯವ ಇನಷು ಾಪ ಮೂ ಸಲು, ಾಗವತರ ಾಡು ಇನಷು ಸುಂದರ ಾ ೊರ ೊಮ ಲು ಸ ಾದ ಳ ೇ ೇ ೇಕು. ಯ ಾನದ ದಲ ಉ ೇಖ ಾಣ ೇವನ "ಸ೦ ೕತ ರ ಾಕರ"ದ (೧೨೧೦ ಶ) "ಜಕ " ಎಂದು ಆ ದು ಮುಂ ೆ "ಯಕ ಲ ಾನ" ಎಂದು ಕ ೆಯಲ ತು ಎ೦ಬುದು ಒಂದು ಅ ಾಯ. ಗ೦ಧವ ಾಮ ಎ೦ಬ ಈಗ ನ ೋ ರುವ ಾನ ಪದ ೦ದ ಾನ ಮತು ಸತ೦ತ ಾನಪದ ೈ ಗ ೦ದ ನೃತ ರೂಪ ೊ೦ ೆ೦ದು ವ ಾಮ ಾರ೦ತರ "ಯ ಾನ ಬಯ ಾಟ" ಎ೦ಬ ಸ೦ ೆ ೕಧ ಾ ಪಬಂದಗಳ ಸಂಕಲನದ ೇ ೆ.[೧] ೧೫೦೦ ರಷರ ವ ವ ತ ಾ ಯ ಾನ ರೂ ಯ ತು ಎ೦ಬುದು ಬಹಳ ಾ೦ಸರು ಒಪ ವ ಾರ. ಯ ಾನದ ಅ ೇಕ ೕ ಯ ಪ ೇದಗ ದು ಅವ ಗಳ ಯ ಾನ ಬಯ ಾಟವ ಅತ ಂತ ಜನ ಯ ಾದುದು. ಬಯ ಾಟ ೆಂದ ೆ ೇಷಭೂಷಣಗ ೆ ಂ ೆ ರಂಗಭೂ ಯ ಆಡುವ ಯ ಾನ ಪ ೇದ. ಕು ತ ಎಂಬ ೆಸರು ಇದ ೆ. ದ ದಲು ಹಬ ಹ ನಗಳಂದು ಊ ನ ಬಯ ನ ಾ ೕ ಈ ಬಯ ಾಟ ೆ ಾ ನ ೆಯು ದ ಾರಣ "ಬಯ ಾಟ" ಎಂಬ ೆಸರು ರೂ ಯ ೆ. ಜನರು ಇದನು ಸರಳ ಾ "ಆಟ" ಎಂದೂ ಕ ೆಯು ಾ ೆ. ಉಗಮ ಯ ಾನದ ಪ ೇದಗಳ
 5. 5. ಆದ ೆ ಈ ೕಗ ಾ ೕ ನ ೆಯುವ ಬಯ ಾಟ ೊಂ ೆ ೨-೩ ಘಂ ೆಗಳ ಾಲ ನ ೆಯುವ ಯ ಾನವ ಬಳ ೆಯ ೆ. ಬಯ ಾಟದ ೇಷಭೂಷಣ, ರಂಗಸಳ, ಾಗವಂ ೆ ( ಾಡು ಾ ೆ), ಅ ನಯ, ಾತು ಾ ೆ, ನೃತ - ೕ ೆ ಾಂಪ ಾ ಕ ಯ ಾನದ ಎಲ ಮಜಲುಗಳನೂ ಾಣಬಹುದು. ಯ ಾನದ ಮೂಡಲ ಾಯ ಮತು ಪಡುವಲ ಾಯ ಎಂಬ ಎರಡು ಮಮುಖ ಪ ೇದಗ ೆ. ಪ ಮ ಘಟದ ಪ ವ ೆ ಪಚ ತ ರುವದು ಮೂಡಲ ಾಯ. ಉತರ ಕ ಾ ಟಕದ ಬಹು ಜನ ಯ ಾ ರುವ ೕಕೃಷ ಾ ಾತ ಮೂಡಲ ಾಯದ ಗಮ ಾಹ . ಮ ೆ ಾಡು ಮತು ಕ ಾವ ಯ ಪಚ ತ ರುವ ದು ಪಡುವಲ ಾಯ. ಪಡುವಲ ಾಯದ ೩ ಾಗಗ ೆ.ಅವ ೆಂಕು ಟು,ಬಡಗು ಟು ಮತು ಉತರದ ಟು (ಬ ಾಬಡಗು). ಉತರ ಕನಡ, ಾಗೂ ವ ಗ ೆಗಳ ಉತರದ ಟು ೈ ಯ ಬಯ ಾಟಗಳ ಕಂಡು ಬಂದ ೆ ಉಡು ಯ ಬಡಗು ಟು ದ ಣ ಕನಡ ಾಗೂ ಾಸರ ೋಡು ೆಗಳ ೆಂಕು ಟು ೈ ಯ ಯ ಾನವನು ಾಣಬಹುದು. ೇಷಭೂಷಣಗಳ ಾ ಸ, ನೃತ ದ ೈ , ಾಗವ ೆ ಮತು ಳಗಳ ಕಂಡುಬರುವ ೆಲವ ವ ಾ ಸಗಳ ಆ ಾರದ ೕ ೆ ಈ ಂಗಡ ೆಯನು ಾಡ ಾ ೆ ೕ ೊರತು ಯ ಾನದ ಮೂಲ ತತ, ಆಶಯಗಳ ೩ ೈ ಗಳ ಯೂ ಒಂ ೇ ಆ ರುತ ೆ. ಯ ಾನದ ಇ ೊ ಂದು ಪಮುಖ ಾಗ ೆಂದ ೆ " ಾಳ ಮದ ೆ". ಬಯ ಾಟಗ ಂತ ಇವ ನ ಾದವ ಗಳ . ಇ ೇಷಭೂಷಣ, ನೃತ ಮತು ಾ ಾ ನಯಗಳ ಕಂಡು ಬರುವ ಲ. ಾಗವ ೆ, ಳ ಾಗೂ ಾತು ಾ ೆಗಳ ಾತ ಇ ರುತ ೆ. ಬಯ ಾಟದಂ ೆ ಇ ಯೂ ಒಂದು ಪಸಂಗವನು ಆಯು ೊಳ ಾಗುತ ೆ. ಾಗವತರು ಾಡು ಾ ೆಯ ಮೂಲಕ ಕ ಾನಕವನು ೇಳ ಾ ೋಗು ಾ ೆ. ಇ ಾತ ಾ ಗಳ ಬದಲು ಅಥ ಾ ಗ ರು ಾ ೆ. ಅಥ ಾ ಗಳ ಾಡು ಾ ೆಯ ೇಳಲಟ ಕ ೆಯ ಾಗವನು ಾತು ಾ ೆಯ ಮೂಲಕ ಚ ಸು ಾ ೆ. ಬಯ ಾಟಕೂ ಾಳ ಮದ ೆಗೂ ಪಮುಖ ವ ಾ ಸ ರುವ ೇ ಈ ಾತು ಾ ೆಯ . ಬಯ ಾಟಗಳ ನೃತ ಮತು ಅ ನಯಗ ೇ ಪ ಾನ. ಾತು ಾ ೆ ಇದರೂ ಅದು ೇವಲ ಾಡು ಾ ೆಯ ೇಳಲಟ ಕ ಾನಕದ ಾ ಾಂಶವ ೇ ಆ ರುತ ೆ ೕ ನಃ ಾದ ಮಂಡ ೆ ೆ ೆಚು ಅವ ಾಶ ರುವ ಲ. ಅದೂ ಅಲ ೇ ಬಯ ಾಟದ ಬರುವ ಸಂ ಾಷ ೆ ಗಳನು ಾ ಾನ ಾ ದ ೇ ಧಪ ರು ಾ ೆ. ಾ ಾ ಈ ಾತು ಾ ೆಯು ಾಗವ ೆಯ ೇಳಲಟ ಕ ೆಯ ೌಕಟನು ಾ ಆ ೆ ೋಗುವ ಲ. ಆದ ೆ ಾಳ ಮದ ೆಗಳ ಾಗಲ. ಾಳ ಮದ ೆಯ ಾದ ೇ ಪಮುಖ ಾದದು. ಇ ಈ ಾಗವತರು ೇಳ ವ ಒಂದು ಾ ೆ ಇಂ ೇ ಸಂ ಾಷ ೆಗಳನು ೇಳ ೇಕು ಎಂದು ಪ ವ ಾ ರ ಾ ರುವ ಲ. ಾಗವತರು ಾಡು ಾ ೆಯ ಮೂಲಕ ಾದ ೆ ಒಂದು ೕ ೆ ಾ ೊಡು ಾ ೆ. ಆ ೕ ೆ ಆ ಕ ಾನಕದ ಾಗದ ೕ ೆ ಅಥ ಾ ಗ ಂದ ಾದ ಆರಂಭ ಾಗು ತ ೆ. ಈ ಾದ ಸಂಧಭ ಕ ನುಗುಣ ಾ ಪಸಂಗ ಂದ ಪಸಂಗ ೆ ಬದ ಾಗುತಲೂ ೋಗಬಹುದು. ಾದ ೇ ಾಳ ಮದ ೆಗಳ ೕ ಾಳ ಾ ರುತ ೆ. ಾತ ಾ ಗಳ . ೆ ೆಮ ೆ ವ ಾಮ ೆಗ ೆ, . ೆ ೆಮ ೆ ಮ ಾಬಲ ೆಗ ೆ, . ೆ ೆಮ ೆ ಶಂಭು ೆಗ ೆ, . ಆಕ ೋ ೋಕಣ . ಾ ಾಮಚಂದ ೆಗ ೆ, ೊಂಡದಕು ಾಮಚಂದ ೆಗ ೆ, ಐ ೋ ಾಮ ಾ ಗ, ಮಂಟಪ ಪ ಾಕರ ಉ ಾ ಾ ಯ, ೋ ೆ ಾ ಾಯಣ ೆಗ ೆ, ಬಳ ರು ಕೃಷ ಾ , ೆ ೆಮ ೆ ಾನ೦ದ ೆಗ ೆ, ಹ ನ ಾಳ ೕ ಾದ ೆಗ ೆ, ಜಲವ , ಕ ಮ ೆ ಗಣಪ ಾಳ ಮದ ೆ ಯ ಾನದ ಪಮುಖರು
 6. 6. ೆಗ ೆ, ಸುಬಹ ಣ ೆಗ ೆ ಾ , , ೕಥ ಹ ೋ ಾಲ ಾ , ಮಂ ಈಶರ ಾ , ೕ ೊ ೕ ಶಂಕರ ೆಗ ೆ, ಸುಬಮಣ ಯಲಗುಪ, ಶ ಾಥ ಆ ಾಯ ೊಂಬತು ಾಸ ರ ೋ ಮುಂ ಾದವರು. ೆಂಕು ಟು ಪಮುಖ ಾದ .ಕು ಯ ಠಲ ಾ , . ಕ ೕಲು ಪ ರು ೋತಮ ಭ , . ೇ ೋ ಾಲಕೃಷ ಭ , .ಕ ಷು, .ಗುಡಪ ೌಡ, . ಾ ಾಬು , .ಅಳ ೆ ಾಮಯ ೈ, .ಎಂ ೆಕ ೆ ಾಮಯ ೈ, .ಗು ೆ ಾಮಯ ೈ, .ಗುಂ ೆ ಾಮಯ ೆ , .ಪ ತೂರು ಕೃಷ ಭ , . ಪ ತೂರು ಾ ಾಯಣ ೆ ೆ, . ೋ ಾರ ಾ ಾಯಣ ೆ , . ೊಡ ಅಂಬು, . ಕ ಅಂಬು, ವ ಾಮ ೋ , ಪ ಷ ಾಜ ೋ , ಪ ತೂರು ೕನ ಪ ಭಂ ಾ , ಪ ತೂರು ೕಧರ ಭಂ ಾ , .ಪ ೆ ಚಂದು, ಪ ೆ ಕು ಾರ, ಕುಂ ೆ ಸುಂದರ ಾ , ಾಸು ೇವ ಾಮಗ, ದಕ ೆ ೆನಪ ೆ , ೆ. ೋ ಂದ ಭ , ಾ ಾಳ ೆಂಕಟರಮಣ ಭ , ೋಳ ರು ಾಮಚಂದ ಾ . ಪ ಂಡ ೕ ಾ ಉ ಾ ಾ ಯ, ೕಮ ಭ , ಎ ಾ ರು ಉ ೕಶ ೆ , ೊ ಾನ ಶ ಾಥ ೌಡ, ಾ ಾರು ರ ೕಶ ಭ , ಎಂ. ೆ.ರ ೕಶ ಆ ಾಯ , ೆಂ ಾಳ ಾಮಕೃಷ ಾ , ಸುಣಂಬಳ ೇಶರ ಭ , ಪ ೆ ಾಲ ರ ಾಜ, ಾಸರ ೋಡು ಸು ಾಯ ೊಳ , ೆರು ಾ ಾ ಾಯಣ ೆ , ೆ ಾ ೆ ಶ ಾಥ ೈ, ೆ ಾ ೆ ಮಂಜು ಾಥ ಭ , ೆ ಾರ ಲ ಣ ೋ ಾ , ಾವಳಕ ೆ ೇಶ ೆ , ೈರಂಗಳ ಕೃಷ ಮೂಲ , ಟ ಷು ಶಮ , .ಬಣದ ಕುಟ ಪ , .ಬಣದ ಅ ಅಣಪ ೌಟ, .ಬಣದ ಚಂದ ಅಂಬು, .ಬಣದ ಮ ಾ ಂಗ, .ಸಂ ೕವ ೌಟ, ಅಲ ೆ ಬಣದ ೇರುಕ ೆ ಗಂಗಯ ೆ , ಬಣದ . ೋ ಾಲ ಭ , ಬಣದ ಕು ೆಪದವ ಸು ೇಶ ೆ , ಬಣದ ೊ ಕು ೆ ಮೂಡುಮ ೆ ಶ ಧರ ೆ , ಬಣದ ಸು ಾಯ ಾ ಾ , ಬಣದ ಎಡ ೕರು ಹ ಾ ಾಯಣ ಭ , ಬಣದ ವಪ ಾ ಭ , ಬಣದ ಾಮ ಕು ಾ , ಬಣದ ಐತಪ ೌಡ, ಬಣದ ನ ಮ ಾಬಲ ೈ, ಚಂದ ೇಖರ ೆ ಧಮ ಸಳ, ಉಬರಡ ಉ ೕಶ ೆ , ಸಂಜಯ ಕು ಾ ೋ ೕಡು, ೆ ೋ ಂದ ಭ , ಕುಂ ೆ ೕಧ ಾ , ಾಯತ ಡ ವಸಂತ ೌಡ, .ನಯನ ಕು ಾ , ಮ ೇಶ ಮ ಾ ಾಗು ಮುಂ ಾದವರು. ಾಗವ ೆ : ಾಘ ೇ೦ದ ಮಯ ೆಬೂ ರು ಾ ಾಯಣ, . ಾರಣಪ ಉಪ ರ ಾ , . ಕಡ ೋಕ ಮಂಜು ಾಥ ಾಗವತ, ೊಳ ೇಶವ ೆಗ ೆ, . ಗುಂ ಾ ಂಗ ಾವಡ, ಸುಬಹ ಣ ಾ ೇಶರ, ೆ. . ೆಗ ೆ, ಉ ೕಶ ಭಟ ಾ ಾ, ಾ ಾಯಣ ಶಬ ಾಯ, ಸು ೇ ೆ ಬ ಪ ಾ ಾಯಣ ಾಗವತರು, ೊ ೋಟ ಮಂಜು ಾಥ ಾಗವತ, ಾ ೕದರ ಮಂ ೆಚ,
 7. 7. ೕಳ ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ ೆ , ೕ ಾವ ೈ ಾ ಾಯ (ಏ ೈಕ ವೃ ಪರ ಮ ಾ ಾಗವತರು), ಪ ಾ ಣ ಗಣಪ ಭ , ೇಶ ಅಮ ಾಯ, ಪ ೆ ರಘ ಾಮ ೊಳ. ಮರವಂ ೆ ನರ ಂಹ ಾ ಾಗವತರು, ಮರವಂ ೆ ೕ ಾಸ ಾ ಾಗವತರು, ಮರವಂ ೆ ಕೃಷ ಾ , ಮರವಂ ೆ ೇವ ಾ ಾ , ೆರಂ ಾಲು ೋ ಾಲ ಾ ಗ, ಬ ಪ ಪ ಾದ ಾಗವತರು, ಬ ಪ ೋ ಾಲಕೃಷ ಾಗವತರು, ಕುಬಣೂರು ೕಧರ ಾ , ಅಂ ಾಲ ೇ ಪ ಾದ ೆ , ೊ ೆ ೆ ಪ ರು ೊತಮ ಪ ಂಜ, ಾಮಕೃಶ ೆಗ ೆ, ದ ಗಣಪ ಭ , ಶಂಕರ ಭ ಬಮ ರು, ಕು ಯ ಗಣಪ ಾ , ಾಮಕೃಷ ಮಯ ಕರು ಾಕರ ೆ ಾರು ಾ ಪ *ಸ ೕ ಪಟ ಳ ಕ ಾ ದರು . ಾರು ಕೃಷಯ ಬ ಾಳರು. . ೆ ೆ ನರ ಂಹ ಭ , ೆ.ಹ ಾ ಾಯಣ ೈ ಾ ಾಯ, ಕು ೆಕೂಡು ಾಂ ಭ , ೇಶವ ೈ ಾ ಾಯ, ೕಹನ ೈ ಾ ಾಯ, ಪ ಾ ಣ ಶಂಕರ ಾ ಾಯಣ ಭ ,
 8. 8. ಅಡೂರು ಗ ೇ ಾ . ಯಡ ೋ ಾಲ ಾ , ಮರವಂ ೆ ಾಮಚಂದ ಾ , . ಹುಂಚದ ಕ ೆ ೕ ಾಸ ಆ ಾ , . ದುಗ ಪ ಗು ಾ , ಶಂಕರ ಾಗವ ಯ ಾಪ ರ, ಕ ಾ ೆ ಗಣಪ ಭ , ಾಮಕೃಷ ಮಂ ಾ , ಾಳ ಮದ ೆ ಹುಂಚದಕ ೆ ಾಗ ಾಜ ಾ , | ಮ ಸುಬ ಾಯರು, ೕ ಾ ಡು ಾಸ ಷು ಭ , ೇ ೋ ಾಲಕೃಷ ಭ , ಮ ೆ ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ ಾಮಗ, ಾಸು ೇವ ಾಮಗ, ಾ.ಪ ಾಕರ ೋ , ಕುಂ ೆ ಸುಂದರ ಾ , ದಕ ೆ ೆನಪ ೆ , ೋಳ ರು ಾಮಚಂದ ಾ , ೇ ಾ ೆ ೕ ಾ ಾಮಯ , ಾ. ರ ಾನಂದ ಬ ಾ , ಯು. . ೋ ಂದ ಭ , ಜಬ ಸ ೕ ಸಂ ಾ ೆ, ಸುಣಂಬಳ ೇಶರ ಭ , ಅ ೆ ೕ ಭ ಉ ೆ, ೆಮು ೆ ಜಯಪ ಾಶ ೆ ಮುಂ ಾದವರು. ಪಮುಖ ಯ ಾನ ೕಳಗಳ
 9. 9. ೕ ಅನಪ ೇಶ ಯ ಾನ ಮಂಡ ಸುಂಕದಕ ೆ ೕಳ ೕ ದು ಾ ಪರ ಶ ೕ ದ ಾವ ಾರ ಯ ಾನ ಮಂಡ , ಮಂ ಾ ೕ ಇಡಗುಂ ಮ ಾಗನಪ ಯ ಾನ ಮಂಡ ೆ ೆಮ ೆ keremane mela , ೕ ಗುರುನರ ಂಹ ಕೃ ಾ ೕ ತ ಯ ಾನ ಮಂಡ , ಾ ಾಮ ೕ ಆನಂತಪದ ಾಭ ಕೃ ಾ ೕ ತ ಯ ಾನ ಮಂಡ , ೆಡೂ ರು ೊಂಡದಕು ೕಳ, ೕ ಮಂಜು ಾ ೇಶರ ಕೃ ಾ ೕ ತ ಯ ಾನ ಮಂಡ , ಧಮ ಸಳ ೕ ದು ಾ ಪರ ಶ ೕ ದ ಾವ ಾರ ಯ ಾನ ಮಂಡ , ಕ ೕಲು ೕ ದು ಾ ಪರ ಶ ೕ ಕೃ ಾ ೕ ತ ಯ ಾನ ಮಂಡ , ಕಮಲ ೆ ೕ ಅಮೃ ೇಶ ಯ ಾನ ಮಂಡ ೕ ಬಹ ಂ ೇಶರ ಕೃ ಾ ೕ ತ ಯ ಾನ ಮಂಡ , ಾರಣಕ ೆ ೕ ಾಮಚಂದ ಕೃ ಾ ೕ ತ ಯ ಾನ ಮಂಡ , ೊಸನಗರ ಬ ಾ ೕಳ ೌಕೂರು ೕಳ ಇ ೊ ಂದು ಾ ೆಯ ಓದು Last edited ೩ months ago by Csyogi ೕ ಯ® ೈ ೆ   ಾ ೇಷ ಾ ಪ ಾಡ ದ ೊರತು ಪಠ "CC BY-SA 3.0 " ರ ಲಭ ೆ. ೋಪ ೆ ತ ಾ ೆ References

×