Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Qeverisja e Korporatave (TEZË DIPLOME Bachelor)

6.781 visualizaciones

Publicado el

Trajtimi teorik i përgjithshëm i qeverisjes së korporatave me fokus bankat. Punoi Endri Caci Tetor 2014.

Publicado en: Economía y finanzas
 • Sé el primero en comentar

Qeverisja e Korporatave (TEZË DIPLOME Bachelor)

 1. 1. Punoi: Endri CACI Udhëheqësi: Alban KORBITiranë, Tetor 2014
 2. 2.  Përmbajtja e qeverisjes së korporatave: Disa konsiderata paraprake mbi qeverisjen e korporatave. Termi “qeverisje” përmban një koncept më të gjerë sesa termi “menaxhim”. “kush” i kontrollon korporatat dhe “pse”.
 3. 3. “proçesin e menaxhimit dhe organizimit të biznesit ose të garantimit të përgjegjësisë. Ajo mund të përfshijë një diapason të gjërë aktivitetesh, të tillë si përcaktimi i objektivave dhe strategjive të biznesit, përcaktimi i riskut, vendosja/rrënjosja e kulturës dhe e vlerave, zhvillimi i politikave të brendshme dhe monitorimi i performances. Drejtësia, transparenca dhe përgjegjësia trajtohen si synime të qeverisjes së korporatave”. Mënyrat e brendshme… Drejtësia, transparenca dhe përgjegjësia… Strukturat, proçeset, kulturat dhe sistemet… QK është tërësia e proceseve, rregullave, politikave, ligjeve dhe institucioneve që ndikojnë mbi mënyrën sesi drejtohet, administrohet apo kontrollohet një korporatë.
 4. 4.  Dimensionet e qeverisjes së korporatave përgjegjshmëri dhe mirëbesim, eficencë ekonomike, Tërheqje e kapitalit në afatgjatë. ruajtjen e besimit të investitorëve “Një sistem i brendshëm që përfshin politikat, proçeset dhe njerëzit, që i shërbejnë nevojave të aksionerëve dhe pretendentëve të tjerë, duke drejtuar dhe kontrolluar aktivitietin menaxherial me këndvështrim racional biznesi, objektivitet dhe integritet.”
 5. 5.  Rëndësia e qeverisjes së korporatës dhe e reformimit të saj.  duke kerkuar transparencë në transkasionet e korporatave, në kontabilitet dhe procedurat e auditimit…  procedurat e qeverisjes së korporatës përmirësojnë manaxhimin e firmës duke ndihmuar menaxherët dhe bordet...  një sistem i fortë i qeverisjes së korporatës ndihmon në parandalimin e krizave bankare…  tregje kapitalesh më të mëdha e me likuiditet më të lartë…
 6. 6.  Rritja e vëmendjes ndaj qeverisjes së korporatës sot është e lidhuredhe me tre moment evidente:  Së pari, skandalet e mëdha financiare  Së dyti, globalizmi, teknologjia e cilësisë së lartë dhe zhvillimi i sektorit privat  Së treti, aktivizimi i aksionerëve
 7. 7. Qeverisja e korporatave në banka Dallimet e bankave nga kompanitë e tjera Komiteti i Bazelit për mbikqyrjen bankare Qeverisja e korporatave në BE
 8. 8.  Qeverisja e korporatave në Shqipëri:  Kualifikimet dhe kuptimi i rolit të anëtarëve të bordit  Objektivat strategjikë dhe vlerat e korporatës  Linja të qarta përgjegjësie dhe llogaridhënie  Mbikqyrja e duhur nga drejtimi i lartë  Kontrolli efektiv i brendshëm dhe i jashtëm  Transparenca  A miratojnë dhe mbikëqyrin këshillat drejtues objektivat strategjikë?
 9. 9.  Përfundime dhe rekomandime:  Në këtë punim analizohet kuadri i qeverisjes së korporatave – trajtimi teorik-konceptual si dhe qeverisja e korporatave ne sektorin bankar, një vështrim i përgjithshëm i qeverisjes në sektorin bankar shqipëtar si dhe vija të përgjithshme të kuadrit ligjor të qeverisjes së korporatave.  Kjo analizë tregon se një qeverisje e shëndoshë e korporatave dhe një rol i fortë i rregullatorit financiar kanë rëndësi tejet të madhe, pavarësisht fazës së zhvillimit të ekonomisë së një vendi.  Mungesa e një tregu funksional të kapitalit dhe forcave të tjera të jashtme të tregut shtyjnë drejt modelit të ndikimit të brendshëm, ku bankat sigurojnë burimin kryesor të financimit.
 10. 10.  Pesë rregulla të artë për qeverisjen e korporatave:  Rregulli 1: Rëndësia e Etikës të Biznesit.  Rregulli 2: Drejt një qëllimi të përbashkët - Qëllimet e përbashkëta të biznesit.  Rregulli 3: Rëndësia e Menaxhimit Strategjik.  Rregulli 4: Efektiviteti organizativ për Qeverisje të mirë Korporatave  Rregulli 5: Rëndësia e Komunikimit në korporatë.
 11. 11. Endri CACI Financa, Grupi 307 Tetor 2014

×