Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

E drejta-ekologjike.internet

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 5 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a E drejta-ekologjike.internet (20)

Anuncio

Más reciente (20)

E drejta-ekologjike.internet

  1. 1. 1.Gjendja dhe prespektiva e mjedisit jetësor Urbanizimi dhe shtimi i popullsis,zhvillimi i industrise,prodhimi i mjeteve te reja etj. ndikojne ne shtimin e ndotjes se ajrit,tokes,ujrave,liqeneve qe kane per qellim degjenerimin e botes se gjalle dhe sjellin rreziqe ne shendetin e njeriut dhe nga kjo tregohet se gjendja e mjedisit eshte alarmuese. Ne ndrrimin e mjedisiti jetesor ndikojne rritja e CO2 dhe hollimi i sferes se ozonit qe sipas parashikimeve do te sjell ngrohje globale do kemi shkrirjen e akullit,ngritjen e nivelit te detit etj. Me keto ndodhi ne toke do te ndodhe nje katastrofe e madhe pasi qe lumejt dhe detrat jane te ndotura deri ne ate mase sa me nuk perdoren per larje dhe peshkim. 2.Pese konventat themelore ne bote : 1.Konventa per mbrojtjen e faunes dhe flores (1993) 2.Konventa per mbrojtjen e natyres dhe boten shtazore ne hemisferen perendimore 3.Konventa afrikane per mbrojtjen e natyres dhe resuresve 4.Deklarat e OkB-se mbi mjedisin e njeriut( 1972) 5.Karta boterore mbi mbrojtjen (1980) 3.Kodi civil i austrise- imisionet e demshme qe vine prej nje toke ne tjtren mund te ndalohen nese e demtojne dukshem shfrytezimin e tokes. 4.Pese veprat penale kunder mjedisit jetesore jane: Ndotja e ujit te pishem, peshkimi i paligjeshem,gjuetia e paligjeshme,shkaktimi i zjarrit ne pyll ,uzurpimi i paligjeshem ,bartja e semundjeve ngjitese te kafshet. Ndotja e ujit te pishem- ai i cili me ndonje materie te demshme do te beje te perdorshem ujin e pishem te burimit,pusit,cisternes apo rezervarit apo ndonje uje tjter te pijshem do te denohet me gjobe ose me burgim deri ne tre vjet.
  2. 2. 5.Parimet e mjedisit jetesor: a) Parimi i nivelit te larte te mbrojtjes gjat kryerjes se veprimtarive. b)Parimi i integrimit c)Ndotesi paguan-ai qe ben dem eahte i detyruar te paguan demin e shkaetuar ç)ShfryteUesi paguan d) Parimi i supsidialitetit dh)Parimi i qasjes se informimit-organet shteterore jane te obliguar qe qytetaret ti informojne per cdo gje e)Parimi i ngritjes se vetedijes kolektive. 6.Kuptimi i ndotjes sipas natyralisteve- natyralistet ndotjen e perkufizojne si ndryshim kualitativ i vecorive fizike,biologjike dhe kimike te komponenteve kryesore (tokes,ujit,ajrit ushqimir) te ambientit jetesor i cili sjell drejt crregullimit te ligjeshmerive te ekosistemit. Juristet dakordohen me kete definicion por shtojne se kjo shkaktohet me aktivitete njerzore dhe nga kjo kane dem te tjeret. Sipas kesaj me ndotje nenkuptojme cfardo ndryshimi fizik,biologjik,kimik qe eshte rezultat i drejteperdrejte apo i terthorte per njeriun.Ndotjes i kontribojne edhe mjetet e komunikacionit qe marrin 50% te ndotjes se atmosferes si dhe problem tjeter i ndotjes eshte edhe ndotja e madhe urbane. 7.Mbrojtja e mjedisiit sipas kidit civil te Shiperis- Pronari eshte i lire ne perdorimin e sendit pa demtuar te drejtat e pronareve tjere po ashtu pronari nuk duhet te kryej shqetesime fqinjeve si ne shkaktimin e zhurmes ,dridhje,tym etj.
  3. 3. 8 Ligji i RM per mbrojtej e mjedisit jetesor Objekt rregulllimi-ky ligj rregullon te drejtat dhe obligimet e RM-se dhe komunave si dhe qytetin e Shkupit si dhe mbron te drejtat dhe detyrimet e personave fizik si dhe juridik me qellim per nje mjedis me te shendoshe jetesor. Qelllimi i ligjit- ka per qellim.mbrojtjen,ruajtjen,avansimin e kualitetit te mjedisit jetesor,mbrojtjen e jetes dhe shendetit te njerezve,mbrojtjen e diverzitetit biologjik si dhe shfytezimi racional i pasurive natyrore. 9.Deklarata e Stokholmit Konferenca me e rendesishme ne nivel global per mbrojtjen e mjedisit jetesor eshte deklarat e Stokholmitt.Kjo deklarate eshte nenshkruar ne qershor te vitit 1972 u organizua nga OKB-ja dhe nenvizoi faktin se kur behet fjale per problem ekologjike ato mund te jene te nje shteti.Deklarata e Stokholmit permban 26parime per ceshtjen e mjedisit me te cilat duhet bere rrespektimi dhe kujdesi i mjedisit jetesor. Radioaktiviteti (Rrezatimi) eshte bere objekt i vemendjes se opinionit publik boteror sidomos ne perdorimin e bombes atomike ne Japoni,ne fund te LDB sot bomba ka force prej 100 megatonesh Burimet mund te jene : natyral dhe artificial..natyral jane radiaaksioni kozmik,trestnik,inters kurse artificial jane :rentegreni edhe elektronet berthamore...Rregullat nderkombetare per shkak te shkeljes se larte te rrezatimit ka qen objekt i nr te madh te marrveshjeve nderk.psh Marrveshja e Moskes ndalon boben ne atmosfer,marrveshja e Antartikut si dhe Konventa e Antartikut si dhe Konventa e Barcelones.
  4. 4. Krijimi i inst. te specializuara jane krijuar nga shoqatat nderkomb.administrative qe kan ekzistuar me para se krijimi i OKB se ne fushen ekonomike sociale kulturore dhe keto qendrojne ne raport njera me tjtren deri tani jane krijuar 15 institucione te specializuara dhe ato jane organizata nderkombetare e punes,organizat e kombeve te bashkuara per arsim shkenc dhe kultur ,organizata e KB per ushqim dhe buqesi,shoqata nderkombetare per zhvillim,lidhja portale boterore ,organizata shendetesore biterore. Detyra e UNEP perkrah dhe arrit mbledhjen e informatave mbi mjedisin e njeriut,si luteratur shkencore juridike teknike ndersa nga viti 1975 mbizotronte qendrimi se UNEP duhet te jete shum me aktiv ne lemin e mjedisit..Rezultatet e arritura -rezultat i ketij angazhimi eshte perparimi i parimeve te se drejtes nderkombetare te mjedisit te njeriut,eshte krijuar sistemi global mbikqyres te mjedisit,ka perkrsh projekte eksperementale si dhe pergaditjen e projekteve dhs traktatave.
  5. 5. Deklarata e KB mbi mjedisin jetesor-kjo deklarat ka 26 parime qe nuk i referohen te gjitha drejtperdrejt ceshtjeve te mjedisit psh: parimi 1-21 proklamojn te drejtat qe ka njeriu ne liri barazi si dhe proklamohet e drejta sovrane e shteteve ne parimin 2 deri 5 bejne pjese uji ajri toka flora fauna ne parimin 6-7 i referohet ndotjes. Autoret theksojn se 5-6 parime kryesore lidhur me ruajtjen dhe perparimin e mjedisit jetesor ku si parime kryesore jane: parimi i lirise se kerkimeve,parimi i ndalimit te ndotjes,parimi i dhenies se ndihmes ne raste rreziku,parimi i shfrytezimit racional te mjedisit psh:parimi i ndalimit te ndotjes ku shttetet duhen te marrin masa te ndryshme per te siguruar dhe ruajtur mjedisin jetesor. Ndotja e atmosferes Nocioni: Ne kuptimin e ngusht ajri konsiderohet i ndotur nese e perbejn substanca te huaja qe e shkaktojne pasoja te demshme shendetit te njeriut dhe mjedisit te tij jetesor..Ndotja e ajrit mund te jete lokale dhe globale...Ndotja e ajrit eshte pasoja e proceseve te djegjes,industris te cilat i ndryshojn vetit e ajrit qe shkkaktojn efekte te demshme njerzve kafshevd,bimve etj. Burimet e atmosferes jane trafiku prodhimi i energjis elektrike,djegja e karburanteve ne industri dhe proceset industriale...problemi i djegjes eshte paraqitur qysh kur eshte zbulu zjarri,kur ka fillu te perdoret thengjilli dhe nafta si lend djegese.

×