SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA
El medi ambient

Realitzat per: Arantxa León Mocholí
Casandra Mocholí Verdejo
Laura Romeu Martínez
Ele...
Planificació de la llengua i literatura en educació infantil
INDEX
1. INTRODUCCIÓ............................................
Planificació de la llengua i literatura en educació infantil
1. INTRODUCCIÓ
En aquest treball que presentem anem a explica...
Planificació de la llengua i literatura en educació infantil
2. OBJECTIUS
Els objectius que ens marquem per a treballar aq...
Planificació de la llengua i literatura en educació infantil
11. Respectar les característiques i qualitats de les altres ...
Planificació de la llengua i literatura en educació infantil
Hem de saber, que el llenguatge serveix per a informar-se i c...
Planificació de la llengua i literatura en educació infantil
• L’ interés per l’ús del valencià en qualsevol situació, esp...
Planificació de la llengua i literatura en educació infantil
• Comprensió de la idea global de textos orals en situacions ...
Planificació de la llengua i literatura en educació infantil
Llengua com a instrument d’aprenentatge:
Bloc 3. Competència ...
Planificació de la llengua i literatura en educació infantil

4. COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE ES TREBALLEN
Entenem per compet...
Planificació de la llengua i literatura en educació infantil
També és important que el nostre alumnat desenvolupe habilita...
Planificació de la llengua i literatura en educació infantil

 ACTIVITAT GÈNERE LITERARI DRAMÀTIC: “ L’arbre que no volia...
Planificació de la llengua i literatura en educació infantil
(Al públic:) Vosaltres li vau fer alguna cosa? ( En aquest mo...
Planificació de la llengua i literatura en educació infantil
(Al públic) – A vosaltres vos importa? ( Ací la resta d'alumn...
Planificació de la llengua i literatura en educació infantil
les xiquetes podran escollir el seu personatge i encara que h...
Planificació de la llengua i literatura en educació infantil
dels avantatges de la col·laboració i el treball conjunt i ta...
Planificació de la llengua i literatura en educació infantil

 ACTIVITAT EARTH DAY SONG
DURACIÓ: 20 min.
MATERIALS: Pissa...
Planificació de la llengua i literatura en educació infantil

En definitiva, pretenem utilitzar les cançons i la poesia en...
Planificació de la llengua i literatura en educació infantil

6. RECURSOS I MATERIALS
·

Activitat llengua estrangera: Rhy...
Planificació de la llengua i literatura en educació infantil
procés d'aprenentatge. A continuació, podeu trobar una graell...
Planificació de la llengua i literatura en educació infantil
6. Iniciar-se en l’ús dels diferents mitjans
d’informació i d...
Planificació de la llengua i literatura en educació infantil
8. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA
En aquest punt anem a justific...
Planificació de la llengua i literatura en educació infantil
expressar les teues emocions i sobretot vivint la vida que vo...
Planificació de la llengua i literatura en educació infantil
Educació Emocional[documental]. Barcelona: Serveis d’Educació...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Seqüència didàctica El medi ambient

929 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Seqüència didàctica El medi ambient

 1. 1. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA El medi ambient Realitzat per: Arantxa León Mocholí Casandra Mocholí Verdejo Laura Romeu Martínez Elena Sánchez Hervás Nuria Soria Lleó Curs: 3ºC Simultaneïtat Grau Ed.Infantil Assignatura: Planificació de la llengua i la literatura en Ed.Infantil Docent: Jerònim Méndez Florida Universitària
 2. 2. Planificació de la llengua i literatura en educació infantil INDEX 1. INTRODUCCIÓ......................................................................................................................3 2.OBJECTIUS .............................................................................................................................4 3.CONTINGUTS CURRICULARS.............................................................................................5 4. COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE ES TREBALLEN.......................................................10 5. PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS.......................................................................................11 ACTIVITAT EL JOC DELS ANIMALETS..........................................................................11 ACTIVITAT RESPECTEM LA NATURA...........................................................................15 ACTIVITAT EXPERIENCIES AMB EL RECICLATGE.....................................................16 6. RECURSOS I MATERIALS.................................................................................................19 7. AVALUACIÓ........................................................................................................................19 8. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA....................................................................................22 9. BIBLIOGRAFIA....................................................................................................................23 2
 3. 3. Planificació de la llengua i literatura en educació infantil 1. INTRODUCCIÓ En aquest treball que presentem anem a explicar la nostra seqüència didàctica que parteix del medi ambient i que té com destinataris a xiquets i xiquetes del segon cicle de educació infantil, dedicat a l’alumnat de 4-5 anys. En la proposta que presentem volem que el nostre alumnat participe i gaudisca del seu aprenentatge, per això hem programat activitats pràctiques a la par que motivadores perquè el nostre alumnat puga desenvolupar aquestes competències, a més d’altres com ara el treball cooperatiu, el respecte i la reflexió entre altres. Com que la nostra seqüència esta elaborada a partir del Decret del segon cicle d’Educació Infantil, aquest divideix els continguts en 3 àrees que són: 1.El coneixement de si mateix i autonomia personal. 2.El medi físic, natural, social i cultural. 3.Els llenguatges: comunicació i representació. Nosaltres ens anem a situar en l’àrea El medi físic, natural, social i cultural però també en l’àrea Els llenguatges: comunicació i representació, donat que anem a treballar les llengües pròpies de la nostra comunitat, valencià i castellà, a més de l’anglés com llengua estrangera mitjançant les activitats proposades. 3
 4. 4. Planificació de la llengua i literatura en educació infantil 2. OBJECTIUS Els objectius que ens marquem per a treballar aquesta seqüència didàctica estan estrets del Decret del segon cicle de educació infantil, abans d’esmentar-los anem a definir que s’entén per objectius. Els objectius s’entenen com a metes que guien el procés d’ensenyança aprenentatge i pretenen que les xiquetes i els xiquets de l’etapa d’Educació Infantil es convertisquen en membres actius de la seua comunitat, interactuant i comunicant-se amb els altres, i participant i gaudint de la cultura. Els objectius generals de cicle que treballarem amb la nostra proposta són: 1. Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social. 2. Adquirir progressivament autonomia en les seues activitats habituals. 3. Desenvolupar les seues capacitats afectives. 4. Relacionar-se amb els altres i adquirir progressivament pautes elementals de convivència i relació social, així com exercitar-se en la resolució pacífica de conflictes. 5. Desenvolupar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes d’expressió. 6. Iniciar-se en la lectoescriptura 7. Conéixer que a la Comunitat Valenciana hi ha dues llengües que interactuen (valencià i castellà), que han de conéixer i respectar per igual, i ampliar progressivament l’ús del valencià en totes les situacions. 8. Descobrir l’existència d’altres llengües en el marc de la Unió Europea, i iniciar-se en el coneixement d’alguna d’aquestes, com per exemple l'anglés. 9. Conéixer i apreciar les manifestacions culturals del seu entorn, mostrant interés i respecte cap a estes, així com descobrir i respectar altres cultures pròximes. 10. Adquirir progressivament autoconfiança i una imatge ajustada i positiva de si mateix i identificar les seues característiques i qualitats personals. 4
 5. 5. Planificació de la llengua i literatura en educació infantil 11. Respectar les característiques i qualitats de les altres persones, acceptant i valorant la varietat de sexes, ètnies, creences o qualsevol altre tret diferenciador. 12. Conéixer, manifestar i explicitar els propis sentiments, les emocions i les necessitats, i respectar els dels altres. 13. Desenvolupar actituds i hàbits de col·laboració i ajuda articulant el seu propi comportament amb les necessitats, demandes, requeriments i explicacions dels altres. D’altra banda, i tenint fonamentada la nostra seqüència didàctica en el medi ambient, l’àrea de coneixements on es troba és El medi físic, natural, social i cultural i els objectius especifics són: 1. Valorar la importància del medi físic, natural, social i cultural, per mitjà de la manifestació d’actituds de respecte i la intervenció en la seua cura, segons les seues possibilitats. 2. Identificar algunes de les propietats més significatives dels elements del seu entorn immediat i mediat establint-hi relacions qualitatives i quantitatives que induïsquen a organitzar i comprendre progressivament el món on viu. 3. CONTINGUTS CURRICULARS En aquest apartat mostrarem els continguts curriculars per treballar les activitats que hem planificat. Abans d’això farem una introducció dient que són els continguts curriculars. El terme continguts es refereix al conjunt de formes culturals i sabers seleccionats. Són els objectes d’ensenyança-aprenentatge que es consideren necessaris per al desenvolupament de la personalitat de la xiqueta i del xiquet, als quals s’integren les destreses, els procediments, els hàbits, les actituds, els valors, les normes democràtiques i l’adquisició del coneixement crític dels fets, principis i conceptes, necessaris per al desenvolupament autònom de la persona. Els continguts educatius es configuren en les corresponents àrees relacionades amb els diferents àmbits de coneixement i experiències, i es desenvolupen en blocs, com a mitjà per a facilitar-ne el desenvolupament. 5
 6. 6. Planificació de la llengua i literatura en educació infantil Hem de saber, que el llenguatge serveix per a informar-se i comunicar-se, però també possibilita a les xiquetes i els xiquets a donar significat als elements del medi que els envolta. L’Educació Infantil ha de facilitar l’adquisició dels procediments necessaris perquè els xiquets i les xiquetes puguen comprendre, conceptualitzar i apropiar-se del món, atenent les seues capacitats i possibilitats d’actuació. El llenguatge oral és especialment rellevant en esta etapa, és l’ instrument per excel·lència d’aprenentatge. Una vegada feta la breu introducció sobre la importància dels continguts a l’aula d’infantil i coneguda la seua utilitat, especificarem els continguts que donarem a l’aula d’infantil mitjançant les activitats creades. Els continguts de l’àrea s’agrupen al voltant dels següents blocs: 1. Les llengües i els parlants. 2. El llenguatge verbal. 3. La llengua com a instrument d’aprenentatge. 4. El llenguatge audiovisual i tecnologies de la informació i comunicació. 5. El llenguatge plàstic. 6. El llenguatge musical. 7. El llenguatge corporal. Nosaltres mitjançant les activitats anem a treballar els següents: Les llengües i els parlants: Bloc 1. Ací treballem competències comunes com són: • El descobriment de la presència de dues llengües oficials usades en l’entorn social i a l’escola, així com d’altres usades per persones de tot el món. • El reconeixement de la conveniència i la necessitat de conéixer els dos idiomes oficials i utilitzar-los progressivament. • L’actitud positiva cap a les diferents llengües i cultures que conviuen en la nostra societat, i el respecte pels usos lingüístics particulars de cada persona. 6
 7. 7. Planificació de la llengua i literatura en educació infantil • L’ interés per l’ús del valencià en qualsevol situació, especialment quan no és la llengua habitual. Llenguatge verbal: Bloc 2 2.1. Escoltar, parlar i conversar 2.2. Aproximació a la llengua escrita 2.3. Aproximació a la literatura 2.4. Escoltar, parlar i conversar Del valencià: • Ús progressiu del lèxic valencià propi de l’estàndard oral, en substitució de formes incorrectes i barbarismes. • Adquisició i utilització en l’àmbit oral de les formes genuïnes de la llengua. • Ús de les construccions lingüístiques genuïnes i de les formes pròpies del valencià que afavorisquen un domini dels elements necessaris per a la comprensió i les produccions orals correctes. • Ús progressiu d’una estructuració gramatical correcta, entonació adequada i pronunciació clara. • Descobriment i coneixement del funcionament de la llengua oral amb curiositat i interés per l’anàlisi dels aspectes fònics i lèxics. Del castellà: • Ús progressiu d’una estructuració gramatical correcta, entonació adequada i pronunciació clara. • Descobriment i coneixement del funcionament de la llengua oral amb curiositat i interés per l’anàlisi dels aspectes fònics i lèxics. De la llengua estrangera: • Descobriment de nou lèxic i noves estructures gramaticals, entonació i pronunciació. 7
 8. 8. Planificació de la llengua i literatura en educació infantil • Comprensió de la idea global de textos orals en situacions habituals. • Coneixement progressiu del funcionament de la llengua oral amb curiositat i interés pels seus aspectes diferencials respecte a les llengües cooficials. • Interés per participar en interaccions orals. Aproximació a la literatura:  Competències comunes són:  L’ interés per compartir emocions provocades per les produccions literàries.  La correcta utilització de la biblioteca.  El descobriment dels textos literaris.  Valoració del contingut i la presentació i adequació de les produccions pròpies i dels altres. Continguts específics:  L’escolta, la interpretació i la comprensió de contes, relats, llegendes, endevinalles, etc. com a font de plaer.  L’escolta, la memorització i el recitat individual i en grup de textos de caràcter poètic.  La participació creativa en jocs lingüístics.  La dramatització de textos literaris.  Descripció d’un esdeveniment habitual amb les seues pròpies paraules. 8
 9. 9. Planificació de la llengua i literatura en educació infantil Llengua com a instrument d’aprenentatge: Bloc 3. Competència comuna.  El descobriment de la llengua oral i escrita com a mitjà per a informar-se, per a aprendre i per a pensar.  El coneixement i l’ús dels procediments implicats en el llenguatge verbal necessari per a apropiar-se del coneixement del món que els envolta.  L’ús del llenguatge amb altres membres de la seua cultura o d’altres.  Utilització de recursos i fonts d’informació escrita i de les tecnologies de la informació.  La interpretació i l’ús de l’escrit amb diverses finalitats: fer un registre de dades, elaborar un dossier explicatiu d’una investigació o un projecte.  L’ús de llistes, murals i esquemes conceptuals en la planificació, elaboració i avaluació d’una investigació o un projecte.  L’ús de la primera llengua, com a base per a l’adquisició i construcció de la segona. Bloc 5. Llenguatge plàstic  Els continguts que integren l’obra de titelles són:  a) El descobriment del llenguatge plàstic com a mitjà de comunicació i representació.  b) El coneixement dels materials de ductilitat i textura variada.  e) El interés, el respecte i la valoració per les elaboracions plàstiques pròpies i dels altres.  f) El descobriment de la diversitat d’obres plàstiques que es troben presents a l’entorn i que el xiquet i la xiqueta són capaços de reproduir.  h) La consolidació de la motricitat per a aconseguir el moviment precís en la producció plàstica. 9
 10. 10. Planificació de la llengua i literatura en educació infantil 4. COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE ES TREBALLEN Entenem per competència la capacitat del xiquet i de la xiqueta de posar en pràctica de forma integrada, en contextos i situacions diferents, tant els coneixements teòrics com les habilitats o coneixements pràctics, així com les actituds personals adquirides. Així doncs, hi ha diverses competències bàsiques que s’hi treballen en infantil. Per fer aquesta planificació, anem a seleccionar les competències que farem servir per treballar les llengües, la literatura i els valors. • Autonomia i iniciativa personal. • Competència en comunicació lingüística. • Competència matemàtica. • Competència social i ciutadana. • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. • Tractament de la informació i competència digital. • Competència per a aprendre a aprendre. • Competència cultural i artística. - En algunes autonomies es treballa, a més a més, una novena competència: • Competència emocional. Totes les competències assenyalades les treballarem a les àrees de llengua i literatura, així com en l’ensenyança de valors. Una de les més importants és la competència en comunicació lingüística, que està relacionada amb l’ús adequat de les destreses bàsiques del llenguatge: escoltar, parlar, llegir i escriure. Contribueix de manera molt especial al desenvolupament equilibrat del xiquet i la xiqueta en l’àmbit personal i social, i els permet: crear vincles amb la resta i amb l’entorn, comprendre i transformar la realitat, construir la convivència i desenvolupar una personalitat ferma i segura. 10
 11. 11. Planificació de la llengua i literatura en educació infantil També és important que el nostre alumnat desenvolupe habilitats per a buscar, obtindre, processar i comunicar la informació i transformar-la en coneixement. Per suposat no podem oblidar el treball de l’autonomia de l’alumnat i, encara que no totes les autonomies treballen aquesta competència, també és important treballar les emocions. 5. PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS  ACTIVITAT EL JOC DELS ANIMALETS DURACIÓ: 20 minuts. MATERIALS: l’únic que necessitarem serà fer les targetes plastificades amb dibuixos i la seua paraula corresponent, relacionat amb qualsevol cosa del medi ambient. EXPLICACIÓ DE L’ACTIVITAT: L’activitat consisteix en crear un conte entre tot l’alumnat de l’aula. Al començament, el mestre o la mestra ensenyarà a l’aula una targeta amb un dibuix i una paraula escrita, per exemple, “papallona”, i el dibuix d’una papallona. Explicarà, si és necessari, que és el dibuix, i llegirà unes quantes voltes la paraula, assenyalant les lletres de la targeta. Totes les targetes que hi ha tenen a veure amb el medi ambient, bé siguen animals com qualsevol element de la naturalesa. Una volta elegida la “paraula” de l’activitat, l’alumnat ja sabrà que han de fer un conte, ja que es tractaria d’una activitat rutinària que es faria una volta cada una o dues setmanes. Aniran intervenint per ordre, alçant la mà. Cadascun ha de dir una frase, i el company següent ha de continuar el conte per on s’ha quedat el company anterior, i així, frase a frase, crear el seu propi conte, sobre una papallona en aquest cas. JUSTIFICACIÓ: Per a treballar el valencià a l’aula d’infantil, i tenint en compte com a tema transversal el medi ambient, proposem una activitat que serà amena i divertida per a l’alumnat. L’objectiu que pretenem aconseguir amb aquesta activitat és que els xiquets i xiquetes se senten còmodes parlant el valencià, s’acostumen a utilitzar-ho, no tinguen por a parlar-ho en públic i adquirisquen més vocabulari. 11
 12. 12. Planificació de la llengua i literatura en educació infantil  ACTIVITAT GÈNERE LITERARI DRAMÀTIC: “ L’arbre que no volia morir”, obra de titelles ecològica. DURACIÓ: 20 min MATERIALS: - Titella Arbre - Titella Xiqueta - Titella Conill - Titella Ocell - Titella Llenyataire - Titella Flor - Titella Sol - Tres xiquets que fan de públic principal i citen algunes frases - Una Pilota - Una destral. EXPLICACIÓ DE L’ACTIVITAT: POSADA EN ESCENA: Bosc primaveral, una bufona titella de sol. La titella d'arbre principal ja està en l'escena. RELATOR. Amb aquesta escena parla el relator i diu: És el matí en el bosc ple de flors… però no tot és felicitat en el bosc… PRIMER ACTE ARBRE – (Aquest està sanglotant) XIQUETA – (entrant) On va caure la meua pilota? Açò em passa per no fer-li cas a la meua mamà. XIQUETA – (dirigint-se al públic) heu vist la meua pilota? ARBRE – (sanglotant) Ací està la teua pilota XIQUETA – (mirant-ho) Què et passa? Estàs plorant? Qui et va pegar? 12
 13. 13. Planificació de la llengua i literatura en educació infantil (Al públic:) Vosaltres li vau fer alguna cosa? ( En aquest moment la resta d’alumnat podrà fer intervencions i fer les preguntes que vulguen. ARBRE – Ningú, no et preocupes. Tu eres molt xica, no entens d'aquestes coses Com et dius? XIQUETA – Maria. Però diu me, Què et passa? CONILL – (Entra corrent) No em vas agafar! No em vas agafar! (Ensopega amb la XIQUETA i cauen els dos) XIQUETA – He! Per què no et fixes per on vas? CONILL – Perdó, perdó, però què passa? No és que siga xusma però… (A l'arbre): Estàs constipat o estàs plorant? XIQUETA I CONILL – (a l'uníson): Explica’ns!, explica’ns!! ARBRE – Un ocellet em va explicar que s'acosta el llenyataire i que ve a tallar-me. CONILL – Van a tallar-te!? (S'acosten els personatges: flor, ocellet i diuen a l'uníson) – A tallar-te!? CONILL – On em vaig a amagar? PARDAL – On faré el meu niu? FLOR – Qui em donarà ombra? SOL – Quina tristesa dóna aquest bosc! Cada vegada menys arbres per a il·luminar. CONILL – Jo et defensaré, arbre, amb aquests punys (fa el gest de boxejar) PARDAL– Ací ve, ací ve! Ací ve el llenyataire! Organitzem-nos. SEGON ACTE (Entra el llenyataire xiulant) LLENYATAIRE – Quin arbre tallaré? Vaig a triar un (Mira a l'arbre) Aquest m'agrada (Fa el gest de tallar) (Apareix el conill, ho espenta i s'allunya una mica. Li cau la destral al llenyataire. El llenyataire se sorprén, mira per a tots costats. Intenta una segona destralada. Apareix l'ocell que fa el mateix que el conill). LLENYATAIRE – Però, què passa? Per què em molesten aquests animals? (Li pega una destralada a l'arbre, l'arbre crida) ARBRE– Ai, no ho faces! No, per favor! (Sanglota) (Apareix la XIQUETA) XIQUETA – No escoltes com plora? LLENYATAIRE – Qui plora? L'arbre? I a qui li importa un arbre? 13
 14. 14. Planificació de la llengua i literatura en educació infantil (Al públic) – A vosaltres vos importa? ( Ací la resta d'alumnat farà intervencions lliures) XIQUETA – A nosaltres ens importa. Ell ens dóna fruites, ens protegeix, ens neteja l'aire i és el nostre amic. LLENYATAIRE – Però… Jo tinc una família i necessite llenya per a calfar-nos i cuinar. XIQUETA -Pots cercar-la en un altre costat. En branques i arbres secs. Aquest arbre és el nostre amic i anem a cuidar-ho i a protegir-ho. (Es va) CONILL – Vine a barallar amb mi si eres valent! Jo et defensaré, arbre! (Xoca amb el llenyataire) LLENYATAIRE – Amb qui volies barallar? CONILL – Jo? Amb ningú! Qui va parlar de barallar? (Ix) XIQUETA: (Entra) (Abraça a l'arbre) – No ens separarem de tu. Ens haurà de matar a nosaltres també. LLENYATAIRE: (Impressionat) – Bé, no és per a tant, cercaré d'altra banda, tal vegada arbres secs…Jo no sóc un monstre. (Al públic) – No em miren així. Ja ho entenc. Als arbres vius he de deixar-los en pau. Adéu. XIQUETA: (Salta d'alegria) – Ho aconseguim! Ho aconseguim! (Entra el conill una altra vegada amb gestos de baralla) CONILL – On està? On està? XIQUETA: (Amb gest de fastiguege) – Ja es va anar, ja va entendre, el nostre amic es va a salvar. ARBRE – Estic feliç! Gràcies amics. FI JUSTIFICACIÓ: Hem elegit aquesta obra de títeres perquè considerem que així l’alumnat farà ús del valencià mentre comunica el diàleg de l’obra, si l’alumnat fa intervencions espontànies, seran benvingudes perquè el més important no és que facen el diàleg correctament, sinó que parlen sense por i s’expressen en Valencià. A més, és important dir que el material estarà fet per l’alumnat en diferents espais de temps abans del dia de la presentació i que la mestra/e donarà el material necessari per fer fàcil la creació de les titelles. Durant aproximadament dues setmanes prepararem el diàleg de l'obra amb l'alumnat. Els xiquets i 14
 15. 15. Planificació de la llengua i literatura en educació infantil les xiquetes podran escollir el seu personatge i encara que hi ha 10 personatges, la resta d’alumnat podrà fer preguntes a les titelles i participar en l’acte comunicatiu, fent que el guió de l'obra no siga tancat i així el diàleg serà creat per ells. A més, treballem un tema transversal, la importància de cuidar el medi ambient i de fer un ús responsable de les coses que ens envolten.  ACTIVITAT RESPECTEM LA NATURA DURACIÓ: 30 minuts MATERIALS: fitxes amb dibuixos de comportaments adequats i no adequats cap al medi ambient, ordinador, projector, altaveus. JUSTIFICACIÓ: Els valors cal començar-los a treballar en educació infantil perquè l’escola junt a la família és un agent socialitzador, i és en l’escola on l’alumnat ha d’ aprendre i respectar les normes de convivència i a poquet a poquet anar formant-se íntegrament. Amb aquestes activitats fomentem el respecte per la natura i la comunicació del que senten com part del món. Nosaltres hem decidit treballar comportaments adequats i no adequats cap a la naturalesa i a més la solidaritat, ja que trobem que és important que des de la infància es treballe que cal tindre cura del nostre entorn, respectant-lo i actuant de forma correcta. EXPLICACIÓ DE L’ACTIVITAT: Activitat inicial (10 minuts): Per començar cada dia quan vinguen a classe i fem l’assemblea preguntarem com se senten hui, donat que és molt important que puguen expressar, si volen, si se senten feliços, tristos, etc., després comentarem quin oratge fa, i entre tots i totes decidirem els responsables de dur a terme les tasques i ajudar a arreplegar la classe, tenint cura que el fem estiga en el seu corresponent poal. Activitat principal (15 minuts) Després de l’assemblea passarem a treballar el valor que ens hem marcat, en aquest cas treballarem el respecte cap al medi ambient, amb fitxes amb il·lustracions, sobre el que no han de fer i el que sí, com reciclar, cuidar les plantes, arbres, animals i conscienciant-los que cal cuidar el nostre entorn. Després de les fitxes i amb la nostra ajuda omplirem uns pos-its amb el que s’ha de fer i el que no i el ficarem al mural de la classe perquè el puguen veure fàcilment. Activitat final (5 minuts): Per finalitzar posarem un conte infantil visual, que explica la bonica història d'un arbre i els seus amics els ocells que en ell es posen diàriament i com l’ajuden a què estiga fort Aquest conte és un conte per a reflexionar sobre l'ajuda mútua, 15
 16. 16. Planificació de la llengua i literatura en educació infantil dels avantatges de la col·laboració i el treball conjunt i també de la conservació de la natura, especialment del valor de l'aigua com a font vida.  ACTIVITAT EXPERIENCIES AMB EL RECICLATGE DURACIÓ: 20 0 30 min aproximadament MATERIALS: Respecte als materials, no serà necessari cap tipus. Serà necessària atenció i motivació per part de l’alumnat per a que és puguen dur a terme els objectius de l’activitat EXPLICACIÓ DE L’ACTIVITAT: Aquesta activitat està dissenyada per treballar la llengua castellana mitjançant el tema transversal del medi ambient. Aquesta activitat estaria agrupada en l’àrea de continguts del llenguatge verbal, el que pretenem amb la posada en pràctica d’aquesta és que l’alumnat siga capaç de comunicar-se de manera fluida. En primer lloc, ens posarem en rogle i la mestra explicarà en què consisteix l’activitat. La qual tracta del fet que cada xiquet i xiqueta conte breument la seua experiència en el cap de setmana respecte al reciclatge( aquests seran coneixedors del tema en anterioritat), Per començar amb la dinàmica la mestra cantarà aquesta frase: “Si, si, si, el reciclaje ya esta aquí, te toca contar a tí.” Doncs una vegada dita la frase senyalarà a un xiquet o xiqueta i aquest serà el protagonista de la història del reciclatge i sent el següent en cantar la frase, triant a un company o companya i així correlativament. JUSTIFICACIÓ: El que pretenem amb la realització d’aquesta és que l’alumnat siga capaç de fer una descripció breu d’una experiència que haja tingut amb el reciclatge, fent la descripció amb les seues pròpies paraules, respectant progressivament un ordre. Fent aquesta activitat estem afavorint a què l’alumnat li done importància al fet de reciclar. A més a més, l’alumnat serà coneixedor de la llengua castellana i aprendrà a comunicar-se mitjançant aquesta, de manera fluida. També amb l’elecció d’aquesta activitat estem afavorint a respectar al company i a la companya mitjançant el torn de paraula i a aprendre a escoltar a la resta. 16
 17. 17. Planificació de la llengua i literatura en educació infantil  ACTIVITAT EARTH DAY SONG DURACIÓ: 20 min. MATERIALS: Pissarra digital, altaveus, Internet, colors, llapis i fotocopies. CONTINGUTS CURRICULARS: - Descobriment de nou lèxic i noves estructures gramaticals, entonació i pronunciació. - Comprensió de la idea global de textos orals en situacions habituals. - Coneixement progressiu del funcionament de la llengua oral amb curiositat i interès pels seus aspectes diferencials respecte a les llengües cooficials. - Interès per participar en interaccions orals. PROGRAMACIÓ ACTIVITAT: Introducció (5min): Per tal d’iniciar la sessió, escoltarem la cançó “THE HELLO SONG” i realitzarem una sèrie de gestos i mímica que simulen la lletra de la cançó, per tal que l’alumnat adquirisca un aprenentatge significatiu de la lletra de la cançó. Activitat principal (10min.): L’activitat consistirà en visualitzar un vídeo, es tracta d’una cançó defensant la necessitat de conservar el medi ambient, amb un vocabulari i unes formes d’expressió molt senzilles, per tal de poder treballar-la en un curt període de temps amb l’alumnat d’Educació Infantil. En primer lloc, el que es pretén és que l’alumnat, assegut d’una manera còmoda, escolte la cançó i al mateix temps observe les imatges i produïsca els gestos concordes amb el contingut de cada estrofa, d’aquesta manera l’alumnat compren el significat del qual està escoltat i afavorim que aprecien la nova llengua com una ferramenta útil per a la comunicació. A continuació, tot el grup cantarà i ballarà la cançó imitant els gestos que acaben d’aprendre. Per tal de finalitzar aquesta activitat, per grups de quatre xiquets i xiquetes realitzaran un petit vers en anglés, que després recitaran a la resta, utilitzant el vocabulari que ja sabien i el que han aprés en aquesta sessió, que tracte sobre el medi ambient i la seua importància. 17
 18. 18. Planificació de la llengua i literatura en educació infantil En definitiva, pretenem utilitzar les cançons i la poesia en anglés, com una ferramenta útil per tal de fomentar el gust per la llengua estrangera, gràcies al ritme i la musicalitat de les paraules. Acomiadament (5min): Per últim, a l’igual que en la introducció, escoltarem la cançó “THE GOODBYE SONG”, en la qual realitzaran gestos i mímica segons el que els transmeta la cançó, d’aquesta manera acostem a l’alumnat al significat de la lletra d’aquesta. JUSTIFICACIÓ: Hem elegit treballar uns poemes infantils tradicionals en la llengua anglesa, ja que amb aquests es poden desenvolupar una gran varietat de competències, i, a més, podem treballar diversitat de temàtiques segons els interessos del nostre alumnat, de manera que intentem afavorir el seu gust per la literatura. D’altra banda, per tal de donar suport als poemes hem decidit incorporar ferramentes visuals, en aquest cas, un vídeo, perquè afavoreix l’atenció i la motivació dels xiquets i xiquetes. També, és convenient introduir en la lectura dels poemes gestos i mímica que reflectisquen el significat d’aquests, per tal que l’alumnat comprenga el significat dels textos a través del llenguatge oral i corporal. Per últim, quant a les cançons, considerem que es un bon mètode per tal que l’alumnat aprenga les formes de salutació i acomiadament en la llengua estrangera d’una manera fàcil, dinàmica i entretinguda, cosa que propicia el seu interés cap a la nova llengua. 18
 19. 19. Planificació de la llengua i literatura en educació infantil 6. RECURSOS I MATERIALS · Activitat llengua estrangera: Rhymes - Pissarra digital, altaveus, Internet, colors, llapis i fotocopies. · Activitat crear contes en Valencià. - Targetes amb dibuixos. · Activitat sobre els valors. - Fitxes amb il·lustracions - Pissarra digital o una superfície blanca, altaveus, Internet - Un vídeo que es diu “ El viejo árbol” produït per l'Associació Mundial d'Educadors Infantils (AMEI-WAECE) 7. AVALUACIÓ Les característiques de l'avaluació en Educació Infantil (global, contínua i formativa) ens permeten canalitzar la nostra acció educativa facilitant a l'alumnat quantitat i varietat d'experiències d'aprenentatge, amb la finalitat de què cada xiquet i xiqueta aconseguisca el màxim desenvolupament possible en les seues capacitats d'acord amb les seues possibilitats. Entre els procediments d'informació, l'observació directa i sistemàtica es converteix en un instrument de primer ordre. Com a instruments d'observació que ens permeten arreplegar de manera organitzada informació individual sobre aquest procés i, per tant, proporcionar dades globals i pautes d'actuació amb cada alumne, s'utilitzaran els següents elements: - Entrevistes amb les famílies. - El diari d'aula. - Les converses amb els alumnes. - Les situacions de joc. - Les produccions dels xiquets i xiquetes. - Llistes de control. Quant als criteris d'avaluació s'utilitzaran com a referents per a la identificació de les possibilitats i dificultats de cada xiquet/a i per a observar el desenvolupament del seu 19
 20. 20. Planificació de la llengua i literatura en educació infantil procés d'aprenentatge. A continuació, podeu trobar una graella per tal d’avaluar el nivell d’assoliment dels criteris d’avaluació del currículum d’Educació Infantil per part del nostre alumnat després d’haver realitzat la seqüència d’activitats que hem proposat anteriorment. CRITERIS D’AVALUACIÓ Molt bé Bé Regular Millorable 1. Expressar-se i comunicar-se utilitzant mitjans, materials i tècniques propis dels diferents llenguatges artístics i audiovisuals, mostrant interés per explorar les seues possibilitats, per gaudir amb les seues produccions i per compartir amb els altres les experiències estètiques i comunicatives. 2. Utilitzar les llengües cooficials com a instrument de comunicació, d’expressió, de representació, d’estructuració del pensament, de gaudi, d’aprenentatge i de regulació de la conducta, valorant i respectant la diversitat lingüística de la nostra societat. 3. Utilitzar la llengua oral de la manera més convenient per a una comunicació positiva amb els seus iguals i amb els adults, segons les intencions comunicatives, i comprendre missatges orals diversos, mostrant una actitud d’escolta atenta i respectuosa. 4. Mostrar interés pels textos literaris i pels escrits presents a l’aula i en l’entorn pròxim iniciant-se’n en l’ús, en la comprensió de les finalitats i en el coneixement d’algunes característiques del codi escrit, i interessar-se i participar en les situacions de lectura i escriptura que es produeixen a l’aula. 5. Escoltar, comprendre, recitar i representar diferents textos tradicionals i contemporanis com a font de gaudi i d’aprenentatge, valorant el llibre i altres suports textuals i la biblioteca com a fonts d’informació, entreteniment i fruïció. 20
 21. 21. Planificació de la llengua i literatura en educació infantil 6. Iniciar-se en l’ús dels diferents mitjans d’informació i de comunicació sonors, visuals i audiovisuals i aprendre a utilitzar los com a mitjà per a desenvolupar les habilitats comunicatives i artístiques i per a aprendre a aprendre. 7. Iniciar-se en l’ús oral d’una llengua estrangera per a comunicar-se en activitats dins de l’aula i mostrar interés i satisfacció per participar en estos intercanvis comunicatius. 8. L’aprenentatge del llenguatge oral i escrit es realitza a través de l’intercanvi verbal que els xiquets i les xiquetes realitzen entre ells i amb altres membres de la societat; per mitjà d’estos intercanvis controlen i regulen els intercanvis socials en contextos comunicatius diversos. 9. Manifestar les experiències que va vivint a través del llenguatge plàstic, utilitzar el material plàstic amb precisió, cuidar-lo i netejar-lo, i respectar i gaudir de les produccions pròpies i dels altres. 10. Utilitzar l’educació vocal, rítmica, auditiva i d’expressió corporal, per a expressar i comunicar el repertori de cultura musical i d’expressió corporal que la societat transmet i descobrir-lo com a mitjà en la cerca de la pròpia identitat. 11. Expressar, comunicar, crear, compartir i interactuar en la societat en què viu i manifestar la sensibilitat i presa de consciència de si mateix en postures, gestos i accions de la vida quotidiana que formen part del llenguatge corporal. 21
 22. 22. Planificació de la llengua i literatura en educació infantil 8. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA En aquest punt anem a justificar el perquè hem triat aquestes activitats per fer la nostra seqüència didàctica, volem que el nostre alumnat gaudisca del que aprén d’una forma amena i divertida, no tenint por d’expressar-se en valencià o en anglés, perquè el que importa realment és que s’expressen i a poc a poc aprenguen el codi lingüístic de cada llengua, sabent-la gastar adequadament. Per això hem triat treballar els poemes en anglés, perquè es vagen familiaritzant amb el gènere literari, a més de reforçar el vocabulari i la pronúncia que és el més complicat de l’anglés, de manera atractiva mitjançant vídeos amb cançons simples i gestos que relacionen el contingut amb el significat, que poden repetir i comprendre afavorint a més el seu desenvolupament motriu i cognitiu. Amb les activitats de castellà estem afavorint una comunicació espontània i que el nostre alumnat siga capaç de relacionar el que ensenyem amb la vida real, portant a la pràctica el reciclatge, produint la seua pròpia descripció del que ha fet i respectant el torn de paraula dels companys i companyes. Pel que respecta a l’activitat de les titelles l’hem triat perquè en una activitat estem assolint diverses competències, com ara el coneixement d’un gènere literari, l’ús del valencià, creació i manipulació del material, etc,. Quant a les activitats que treballen els valors, pensem que si el nostre alumnat treballa el que ha de fer per cuidar el medi ambient mitjançant les fitxes i el conte, ho pot traslladar a la seua vida i amb xicotetes tasques com reciclar, no malgastar l’aigua, no deixar la llum encesa, etc., es va creant una consciència cívica cap al respecte i cura del medi ambient. El conte del final també és un reforç del qual hem donat i a més a més que siguen solidaris, ajudant als seus companys i companyes, als familiars o amics, i que no tinguen avarícia ni gelosia de les altres persones. Pel que fa al moment de preguntar i dir com se senten a l’assemblea, creguem que és fonamental per al seu desenvolupament moral que sàpiguen com se senten per si mateixos i com se sent la resta de gent, emfatitzant i buscant una possible solució. Pensem que una societat que no sap el que vol i que va passant per les diferents etapes de la seua vida de manera passiva i no sent feliç, és el resultat de què no va rebre una educació emocional. Aquesta cada vegada és més important doncs la felicitat està dintre de nosaltres, a soles que hem de saber trobar-la, recapacitant sobre les coses, no enfadant-se per ximpleries, 22
 23. 23. Planificació de la llengua i literatura en educació infantil expressar les teues emocions i sobretot vivint la vida que vols i fent el que més t’agrade, perquè tothom no és igual, cada persona es un món i té unes habilitats diferents i ací està la diferència, cada persona viu i sent d’una manera distinta i tallar eixos sentiments o retenirlos, al final fa que a poc a poc la persona se senta pitjor. Açò és el que com mestres hem d’aconseguir canviar, que el nostre alumnat tinga eixa educació emocional, que aprenguen eixes habilitats, hem d’ acompanyar-los en el seu camí perquè aconseguisquen ser feliços i triomfar, tenint sentiments i valors per aconseguir l’anhelada felicitat mitjançant els seus assoliments. 9. BIBLIOGRAFIA - DECRET 38/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual s’establix el currículum del segon cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana. [2008/3838] Any 2008. [en línia] Ubicat en: http://www.docv.gva.es/datos/2008/04/03/pdf/2008_3838.pdf - Going Green! [cançó audiovisual] Harry Kindergarten Music.2013 [en línia] Ubicat en: http://www.youtube.com/watch?v=8DJ45Yc3urg - The Goodbye Song for Children [cançó audiovisual] Dream English. [en línia] Ubicat en: http://www.youtube.com/watch?v=Xcws7UWWDEs - El árbol que no quería morir [obra teatral] Autor desconegut [en línia] Ubicat en: http://www.eliceo.com/juegos-y-dinamicas/obra-de-titeres-ecologica.html - https://sites.google.com/a/xtec.cat/el-teatre/textos-per-representar AMEI Cuentos animados. El viejo árbol [conte audiovisual] Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE). 2012 [en línia] Ubicat en: http://www.youtube.com/watch? v=dwJRKH4vKpc&list=TLgmgb0gfqCWQldCGUs48sBl8ZYuik0Zb3 23
 24. 24. Planificació de la llengua i literatura en educació infantil Educació Emocional[documental]. Barcelona: Serveis d’Educació Audiovisuals UAB,2013. [en línia] Ubicat en: http://serveis.uab.cat/canalce/content/documental-educaci%C3%B3-emocional 24

×