đề Cương chi tiết phát triển du lịch văn hóa minh họa tại hội an

Le Thi My

Đề án du lịch

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA DU LỊCH
--------

ĐỀ ÁN MÔN HỌC
Đề tài:

PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH VĂN HÓA
MINH HỌA TẠI HỘI AN

Giáo viên hướng dẫn : Ths. Nguyễn Thị Hải Đường
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Lệ Thu
Lớp
: 36K03.1

Đà Nẵ ng, tháng 05 năm 2013
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG

Đề tài :

PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH VĂN HÓA- MINH HỌA TẠI
HỘI AN
SVTH: Nguyễn Thị Lệ Thu
Lớp 36k03.1,Khoa Du lịch, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng

GVHD: Ths. Nguyễn Thị Hải Đường
Khoa Du lịch, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong những năm gần đây Việt Nam chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hóa - hiện đại hóa. Sự nghiệp đổi mới sẽ có bƣớc phát triển mạnh hơn
nhằm đƣa nền kinh tế Việt Nam từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu thành một
nƣớc công nghiệp, có nền kinh tế hiện đại với cơ cấu nông nghiệp – công nghiệp
– dịch vụ hợp lý, trong đó công nghiệp và dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn
trong nền kinh tế quốc dân. Với đặc điểm là một ngành kinh tế tổng hợp mang
tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, với hiệu quả nhiều mặt lại đƣợc xác
định là ngành kinh tế mũi nhọn, ngành du lịch phát triển ngày càng mạnh và bền
vững. Với lí do trên, việc nghiên cứu du lịch càng trở nên cấp thiết, nó giúp chúng
ta có cái nhìn đầy đủ và chính xác về du lịch. Điều này có ý nghĩa cả về lý luận
lẫn thực tiễn.Ngành du lịch rất phong phú và đa dạng, nó có rất nhiều loại hình và
hình thức du lịch khác nhau. Trong đó, du lịch văn hóa là một loại hình du lịch
đặc thù, nó thỏa mãn các nhu cầu mở rộng sự hiểu biết ,thƣởng ngoạn và thƣ giãn.
Bản thân loại hình du lịch này có những ý nghĩa rất đặc biệt,vì nó giúp con ngƣời
khám phá những giá trị vô bờ bến của văn hóa và hƣớng con ngƣời đến ChânThiện- Mỹ thông qua các sản phẩm du lịch. Nhận thấy những ý nghĩa tốt đẹp đó
đồng thời muốn đi sâu vào tìm hiểu những nét đặc thù của loại hình này nên em
quyết định thực hiện đề tài nghiên cứu là “Nghiên cứu về phát triển loại hình du
lịch văn hóa- minh họa tại Hội An”.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Trình bày tổng quan du lịch, du lịch văn hóa, phân tích điều kiện phát triển ,đƣa ra
các giải pháp phát triển loại hình du lịch văn hóa và ứng dụng tại Hội An
3. Phƣơng pháp nghiên cứu
Đề án đƣợc xây dựng trên phƣơng pháp tổng hợp, phân tích tài liệu, phƣơng pháp
thống kê tiếp cận và xử lý vấn đề chủ yếu từ góc độ lý thuyết.

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 2
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG

4. Đối tƣợng nghiên cứu
Các vấn đề luận lý về loại hình du lịch văn hóa,điều kiện và giải pháp để phát
triển loại hình du lịch văn hóa
5. Phạm vi nghiên cứu
Sử dụng nội dung trong giáo trình về Kinh tế Du lịch, Luật Du lịch, những công
trình nghiên cứu đƣợc đăng tải ở các tạp chí, Nghị quyết về quy hoạch du lịch của
tỉnh Quảng Nam.
6. Bố cục:
Nội dung đề án gồm 3 chương:
CHƢƠNG 1. ĐẶC ĐIỂM HÀNH VI TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH DU LỊCH
VĂN HÓA
CHƢƠNG 2 LOẠI HÌNH DU LỊCH VĂN HÓA VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT
TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA
CHƢƠNG 3. PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA – MINH HỌA TẠI HỘI AN

BÀI LÀM
CHƢƠNG 1. ĐẶC ĐIỂM HÀNH VI TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH DU LỊCH
VĂN HÓA
1.1. Khái niệm và phân loại khách du lịch
1.1.1 Khái niệm khách du lịch
Theo luật Du lịch Việt Nam( số 44/2005), khái niệm khách du lịch :
Khách du lịch là ngƣời đi du lịch hoặc kết hợp đi du lịch, trừ trƣờng hợp đi
học, làm việc hoặc hành nghề để nhận thu nhập ở nơi đến.
1.1.2

Phân loại khách du lịch
Theo quốc tịch và khu vực địa lý: Theo Tổ chức Du lịch Thế giới năm 1995
đã đƣa ra các khái niệm về Khách du lịch để thống nhất chuẩn thống kê cho
các nƣớc:
Khách du lịch quốc tế (International tourist): Là tất cả những ngƣời nƣớc
ngoài hoặc những ngƣời định cƣ ở nƣớc ngoài đến một quốc gia nào đó và
những ngƣời đang định cƣ tại một quốc gia nào đó đi ra nƣớc ngoài với mọi

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 3
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG

mục đích khác nhau trừ mục đích lao động kiếm tiền trong khoảng thời gian
lớn hơn 24 giờ đồng hồ hoặc sử dụng ít nhất một tối trọ nhƣng phải nhỏ hơn
365 ngày.
Khách du lịch quốc tế bao gồm hai loại: Khách quốc tế chủ động (Inbound
tourist) là lƣợng khách vào một nƣớc; và Khách quốc tế thụ động (Outbound
tourist) là lƣợng khách của một nƣớc ra nƣớc ngoài.
Khách du lịch nội địa (Internal tourist): Là tất cả những ngƣời đang định cƣ
trên lãnh thổ của một quốc gia nào đó, đi đến một nơi khác trong quốc gia đó
không quá 12 tháng, với mọi mục đích trừ lao động kiếm tiền.
Khách du lịch trong nước (Domestic)
Domestic = Internal tourist + Inbound tourist.
Tức là khách du lịch trong nƣớc bằng khách du lịch nội địa cộng với khách du
lịch quốc tế chủ động. Đây là số liệu thống kê tổng lƣợng khách du lịch tại
một thị trƣờng cụ thể nào đó xác định tại một thời điểm nào đó.
Khách du lịch quốc gia (National tourist)
National tourist = Internal tourist + Outbound tourist.
Có nghĩa là khách du lịch quốc gia bằng khách du lịch nội địa cộng với khách
du lịch quốc tế thụ động. Đây là số liệu thống kê tổng lƣợng khách du lịch là
ngƣời của một quốc gia nào đó đi du lịch.
Theo nguồn gốc dân tộc:
Khách du lịch có nguồn gốc Châu Á: Tính tình kín đáo, buồn vui, giận dỗi
không biểu lộ trên nét mặt.
Khách du lịch có nguồn gốc Châu Âu: Tính tình cởi mở, thích tự do, hay
nói cƣời, cử chỉ tự nhiên, phóng khoáng, vui buồn thƣờng hay biểu hiện trên
nét mặt.
Khách du lịch có nguồn gốc từ Châu Phi: Thì thƣờng có tính nóng nảy,
cuồng nhiệt, đặc biệt rất dễ tự ái dân tộc, nhƣng lại chất phác, thẳng thắn
Theo quốc gia dân tộc
Khách du lịch đến từ các quốc gia trên thế giới: khách du lịch Mỹ, khách
du lịch Anh, khách du lịch Nga, khách du lịch Việt Nam, khách du lịch Nhật
Bản, khách du lịch Trung Quốc...
Theo mục đích chuyến đi:
Mỗi ngƣời tham gia vào chuyến du lịch đều có những mục đích khác
nhau, điều này có ảnh hƣởng đến đặc điểm tiêu dùng của chuyến đi, chính vì
vậy phân loại khách theo mục đích chuyến đi để phục vụ tốt hơn và đáp ứng
tốt nhất nhu cầu của khách du lịch, sau đây là một số loại cơ bản:
Khách du lịch công vụ: là khách đi du lịch với mục đích giải quyết công
việc, tìm kiếm bạn hàng, đối tác, tham gia các hội chợ triển lãm, tham dự các
hội nghị, hội thảo . Nơi đến của loại khách này thƣờng là các thành phố lớn,

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 4
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG

thủ đô, các trung tâm thƣơng mại . Họ là các thƣơng nhân, thƣơng gia nên có
khả năng thanh toán rất cao, có đòi hỏi rất lớn đặc biệt là đòi hỏi về độ an toàn
rất
cao.
Khách du lịch với mục đích nghỉ ngơi giải trí: Chủ yếu khách muốn nghỉ
ngơi thƣ giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, tránh những ồn ào, bụi bặm
nơi đô thị, họ muốn tìm đến những nơi thanh bình, yên tĩnh, có không khí
trong lành, mát mẻ. Nên tránh những phiền toái thƣờng xảy ra trong chuyến
đi.
Khách du lịch với mục đích khám phá, tìm hiểu văn hóa: chủ yếu khách là
những ngƣời muốn đƣợc nâng cao vốn kiến thức của bản thân, muốn đƣợc
thâm nhập vào nền văn hóa của nơi đến. Họ muốn đƣợc tự do khám phá,
chiêm nghiệm, đòi hỏi tính độc đáo, và đặc sắc ở điểm đến.
Khách du lịch thể thao: Bao gồm các vận động viên, cổ động viên. Đây là
loại hình du lịch xuất hiện để đáp ứng lòng ham mê các hoạt động thể thao
nhƣ: Bóng đá, bóng rổ, các môn thể thao khác . Dòng khách thƣờng đổ về
những nơi có các sự kiện thể thao đặc biệt. Vì vậy, các nhà kinh doanh du lịch
rất nên chú trọng đến các sự kiện thể thao để có kế hoạch thu hút tốt nhất số
lƣợng khách về với doanh nghiệp mình.
Theo giới tính: khách du lịch nam và khách du lịch nữ.
1.1.3 Khách du lịch văn hóa
1.1.3.1 Khái niệm khách du lịch văn hóa
Khách du lịch văn hóa là những ngƣời đi du lịch nhằm mục đích nâng cao
hiểu biết cho cá nhân về mọi lĩnh vực nhƣ: lịch sử, kiến trúc, kinh tế, hội họa,
chế độ xã hội, cuộc sống của ngƣời dân cùng các phong tục tập quán của đất
nƣớc du lịch
1.1.3.2 Đối tƣợng khách du lịch văn hóa
Đối tƣợng khách tƣơng đối rộng rãi, có thể là các nhà khoa học, các nhà
nghiên cứu, cũng có thể là học sinh, sinh viên thậm chí là khách du lịch bình
thƣờng
1.2. Nhu cầu du lịch văn hóa
1.2.1. Khái niệm nhu cầu du lịch và nhu cầu du lịch văn hóa
1.2.1.1 Khái niệm nhu cầu du lịch
Nhu cầu du lịch là nhu cầu của con ngƣời rời khỏi nơi cƣ trú thƣờng xuyên
của mình một cách tạm thời theo nhiều kiểu du hành khác nhau ngoài mục đích
làm việc hay một hoạt động nào đó có hƣởng thù lao.
1.2.1.2 Khái niệm nhu cầu du lịch văn hóa

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 5
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG

Nhu cầu du lịch văn hóa là nhu cầu đi du lịch để tìm hiểu, nghiên cứu, khám
phá những nhân tố văn hóa, phong tục tập quán của nƣớc bản địa
1.2.2. Những động cơ cơ bản kích thích nhu cầu du lịch văn hóa
1.2.2.1 Động cơ về thể chất
Khách du lịch lựa chọn loại hình du lịch văn hóa nhằm giảm bớt tình
trạng căng thẳng, phục hồi sức khỏe thông qua các hoạt động tự thƣ giãn,
cho bản thân sự tự do thử sức với những việc mình thích, mạo hiểm,
khám phá những điều mới lạ trong văn hóa.
1.2.2.2 Động cơ văn hóa
Khách du lịch lựa chọn loại hình du lịch văn hóa vì khát khao tìm hiểu
các vùng khác nhau về nghệ thuật, truyền thống dân gian, tôn giáo và ẩm
thực
1.2.2.3 Động cơ về giao tiếp
Khách du lịch lựa chọn loại hình du lịch văn hóa vì khát khao gặp gỡ
những ngƣời mới, thăm bạn bè, ngƣời thân. Đƣợc giao lƣu, xâm nhập vào
các nền văn hóa, tìm hiều, nghiên cứu, khám phá và học hỏi.
1.2.2.4 Động cơ khẳng định bản ngã và sự thăng tiến cá nhân
Khách du lịch lựa chọn loại hình du lịch văn hóa để ngoài việc thực hiện
các cuộc hành trình nhằm dự hội nghị, buôn bán, khách còn có thể tự thử
sức khám phá, nghiên cứu những điều đặc sắc ở nền văn hóa tại các địa
phƣơng nơi khách viếng thăm.
1.3. Hành vi tiêu dùng của khách du lịch vì mục đích văn hóa
1.3.1. Khái niệm hành vi tiêu dùng của khách du lịch văn hóa
Khách du lịch văn hóa là ngƣời tiêu dùng du lịch với mục đích chính là tham
quan nghiên cứu, khám phá tài nguyên văn hóa, tìm hiểu nền văn hóa nƣớc sở tại,
có ý thức và trách nhiệm về giữ gìn, bảo tồn và phát triển, có trách nhiệm đối với
cộng đồng dân cƣ bản địa.
1.3.2. Nhân tố ảnh hƣởng tới hành vi tiêu dùng của khách du lịch văn hóa
Nhóm nhân tố văn hóa
Nền văn hóa
Văn hóa ấn định những điều cơ bản về giá trị và sự thụ cảm,
sự ƣa thích về các tài nguyên du lịch, điểm đến du lịch và các

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 6
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG
dịch vụ, hàng hóa cho việc thỏa mãn các nhu cầu khi đi du lịch.
Văn hóa là nguyên nhân cơ bản, đầu tiên dẫn dắt hành vi của
con ngƣời nói chung và hành vi tiêu dùng nói riêng. Cách ăn,
mặc, giao tiếp, sự cảm nhận giá trị của d ịch v ụ du l ịch, thể hiện
bản thân qua tiêu dùng… đều bị chi phối bởi văn hóa
Đặc biệt trong tiêu dùng du lịch, văn hóa có điều kiện thuận
lợi để phát huy các chức năng giáo dục, chức năng nhận thức,
chức năng giải trí, thẩm mỹ.

Nhánh văn hóa
Nhánh văn hóa là những bộ phận nhỏ hơn trong nền văn hóa.
Nếu nền văn hóa là đƣợc ví nhƣ một mạch chung, thì nhánh văn
hóa lại tạo ra sự đa dạng cho mạch chung đó. Nói cách khác,
nhánh văn hóa là những yếu tố đa dạng thƣờng gặp trong một nền
văn hóa hay những bộ phận nhỏ hơn của văn hóa.
Nhánh văn hóa đƣợc hình thành do những khác biệt về nơi cƣ
trú, dân tộc, tín ngƣỡng, nghề nghiệp, học vấn… của một cộng
đồng có cùng nền văn hóa  giữa các nhánh văn hóa luôn tồn tại
sự khác biệt: sự khác biệt giữa các nhánh văn hóa trong cùng một
nền văn hóa.
Mỗi nhánh văn hóa có thể là một đoạn thị trƣờng: do bản
chất chúng đều có m ột số điểm chung nhất định.Ví dụ, các cộng
đồng khác nhau có cách ứng xử và hành động mua sản phẩm du
lịch và tiêu dùng dịch vụ khác nhau
Hội nhập và biến đổi văn hóa:
- Sự hội nhập Văn hóa:
Quá trình mà mỗi cá nhân tiếp thu các văn hóa khác để làm
phong phú thêm văn hóa của mình và cũng chính trong quá
trình đó, khẳng định giá trị văn hóa cốt lõi của họ đƣợc gọi là
quá trình „hội nhập văn hóa‟.
Sự hội nhập văn hóa là do cá nhân thực hiện
Tiếp thu văn hóa của khác làm phong phú thêm văn hóa của
mình
Khẳng định giá trị văn hóa cốt lõi của cá nhân;
- Sự biến đổi văn hóa:
Trong bối cảnh sự biến đổi không ngừng của môi trƣờng tự
nhiên và xã hội, văn hóa cũng có sự biến đổi để phù hợp với
sự thay đổi đó
Có 2 nguyên nhân tạo ra sự biến đổi VH: đó là do ảnh hƣởng
của nền văn hóa khác và bắt nguồn từ nội tại của DN;

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 7
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG

Sự biến đổi văn hóa và hội nhập văn hóa đồng nghĩa với sự
hình thành, bổ sung một tƣ tƣởng mới, quan niệm, lối sống
mới, hình thành những phong cách sống mới, thậm chí thay
thế những gì không còn là phù hợp với những biến đổi của
môi trƣờng tự nhiên, xã hội, chính trị…
Bản thân văn hóa cũng luôn có nhu cầu, giao lƣu, trao đổi,
hội nhập và xu hƣớng tự làm mới mình, nhƣng không bao giờ
đƣợc đánh mất bản sắc riêng do bạn bè đến với chúng ta chính
vì họ muốn tìm hiểu, khám phá những nét văn hóa đặc trƣng
của dân tộc ta chứ không phải đến để xem chúng ta học đƣợc
ở họ những gì và bắt chƣớc họ đến đâu. Một dân tộc nếu đánh
mất bản sắc văn hóa của mình cũng có nghĩa là đánh mất tất
cả.
Thế nhƣng, mọi mô thức văn hóa du nhập từ bên ngoài vào
(ngoại lai) không phải tất cả đều đƣợc thừa nhận và phát huy
hiệu quả ngay nhƣ là những yếu tố đã đƣợc tích tụ hàng ngàn
năm (nội sinh). Các mô thức văn hóa ngoại nhập nếu không
đƣợc nội hóa thì khó có thể tồn tại trên vùng đất mới.
Do tác động của hội nhập văn hóa và biến đổi văn hóa mà
có thể tạo ra cơ hội cho sản phẩm du lịch này nhƣng lại là
thảm họa cho sản phẩm du lịch khác. Đồng thời cũng ảnh
hƣởng tới hành vi tiêu dùng của khách du lịch.
Nhóm nhân tố xã hội
Nhóm nhân tố này ảnh hƣởng rất lớn đến quyết định đi du lịch và nhu
cầu giao tiếp
Giai tầng xã hội
Cơ sở phân chia và sắp xếp các thành viên của một xã hội
thành các giai tầng: không chỉ dựa vào tài sản sở hữu mà còn dựa
trên trình độ học vấn, nghề nghiệp, địa vị xã hội, truyền thống gia
đình, văn hóa và tính tích cực chính trị của họ.
Mối quan hệ giữa giai tầng xã hội với hành vi ngƣời tiêu dùng
của khách du lịch là: Những ngƣời có chung một giai tầng xã hội
có khuynh hƣớng hành vi tiêu dùng giống nhau trƣớc những tập
hợp kích thích Marketing.
Nhóm tham khảo
Nhóm tham khảo là nhóm mà cá nhân trong đó chịu sự chi
phối và tác động đến hành vi tiêu dùng của họ.
Ảnh hƣởng của nhóm đến khách thông qua dƣ luận xã hội về
nơi đến du lịch.Thông qua cơ chế bắt chƣớc. Cá nhân có tính
cộng đồng cao thì ảnh hƣởng dƣ luận của nhóm càng nhiều.

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 8
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG

Gia đình
Các thành viên trong gia đình( bố ,mẹ, anh, chị, em, con cái)
có tác động mạnh mẽ đên quyết định chuyến đi và lựa chọn điểm
đến, cũng nhƣ độ dài thời gian,thời điểm đi du lịch và các dịch vụ
hàng hóa, trong quá trình đi du lịch của khách.
Quy mô của hộ gia đình, thu nhập, địa vị xã hội..., có ảnh
hƣởng quyết định đến hành vi tiêu dùng của mỗi thành viên.
Vai trò và địa và địa vị cá nhân
Ngƣời vào vai nào thể hiện nhân cách của vai trò đó. Vai trò
của cá nhân trong xã hội bao hàm chức năng mà xã hội giao cho
họ. Mỗi vai trò gắn với một địa vị, phản ánh sự phân công của xã
hội cho vai trò đó
Các cá nhân thể hiện vai trò của mình thông qua hành vi.
Trong tiêu dùng du lịch vai trò xã hội đƣợc thể hiện rất rõ
thông qua mục đích chuyến đi. Sản phẩm du lịch, thƣơng hiệu
phải phù hợp với vai trò xã hội ,sự thành đạt, sự đẳng cấp của
từng cá nhân.
Nhóm nhân tố cá nhân
Tuổi tác ,nghề nghiệp, tình trạng kinh tế, giới tính, lối sống :ảnh hƣởng
rất lớn đến loại hình du lịch
Tuổi tác và vòng đời
Đây là yếu tố tác động nhiều nhất đến hành vi tiêu dùng du lịch
của con ngƣời. Độ tuổi tác động nhất đến loại hình du lịch. Quyết
định nơi đến, quyết định chi phí cho chuyến đi, dịch vụ tham
quan, mua sắm…
Nghề nghiệp
Nghề nghiệp có ảnh hƣởng quan trọng đến tính chất sản phẩm
du lịch mà ngƣời tiêu dùng lựa chọn trong quá trình ra quyết
định. Sự lựa chọn , khách sạn, nhà hàng, món ăn, hình thức giải
trí cũng sẽ khác nhau với nghề nghiệp của mỗi ngƣời. Doanh
nghiệp có thể chuyên môn hóa phục vụ cho nhóm nghề.
Tình trạng kinh tế
Thực hiện chuyến du lịch của cá nhân phụ thuộc rất lớn vào
khả năng tài chính và hệ thống giá cả của sản phẩm du lịch. Tình
trạng kinh tế bao gồm : thu nhập, phần tiết kiệm, khả năng đi vay,
quan điểm về chi tiêu….
Lối sống
Phong cách sống chứa đựng toàn bộ cấu trúc hành vi, đƣợc thể
hiện qua quan điểm, sự quan tâm, và hành động của cá nhân

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 9
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG

trong môi trƣờng sống. Lối sống có liên quan chặt chẽ tới nguồn
gốc xã hội, gia đình, văn hóa nghề nghiệp. Lối sống thay đổi hành
vi tiêu dùng cũng thay đổi theo.
- Lối sống có liên quan đến việc ngƣời tiêu dùng du lịch sẽ mua
sản phẩm du lịch nào và cách ứng xữ của họ đối với sản phẩm du
lịch đó.
Tính cách
Tính cách là sự kết hợp các thuộc tính tâm lý của cá nhân. Tính
cách quy định cách thức hành động và thái độ ứng xữ của cá nhân
trong các mối quan hệ với hiện thực.
Nhóm nhân tố tâm lý
Nhóm yếu tố này ảnh hƣởng rất lớn đến nhu cầu đi du lịch của khách
Nhu cầu và Động cơ
Nhu cầu là một thuộc tính tâm lý, là những điều mà con
ngƣời đòi hỏi để tồn tại và phát triển. Tại bất kỳ một thời điểm
nhất định nào con ngƣời cũng có nhiều nhu cầu. Một số nhu cầu
có nguồn gốc sinh học. Một số nhu cầu khác có nguồn gốc tâm
lý.
Tại những thời điểm khác nhau, ngƣời ta lại bị thôi thúc bởi
những nhu cầu khác nhau. Con ngƣời sẽ cố gắng thỏa mãn trƣớc
hết là những nhu cầu quan trọng nhất. Khi ngƣời ta đã thoả mãn
đƣợc một nhu cầu quan trọng nào đó thì nó sẽ không còn là động
cơ hiện thời nữa, và ngƣời ta lại cố gắng thỏa mãn nhu cầu quan
trọng nhất tiếp
Động cơ du lịch đƣợc nội sinh từ các đặc điểm tâm lý của cá
nhân.
Động cơ du lịch là động lực thúc đẩy hành động với việc thỏa
mãn nhu cầu du lịch của cá nhân.
Nhận thức
Một ngƣời có động cơ luôn sẵn sàng hành động. Vấn đề ngƣời
có động cơ đó sẽ hành động nhƣ thế nào trong thực tế còn chịu
ảnh hƣởng từ sự nhận thức của ngƣời đó về tình huống lúc đó.
CHƢƠNG 2 LOẠI HÌNH DU LỊCH VĂN HÓA VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT
TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA
2.1 Khái niệm về loại hình du lịch
2.1.1 Khái niệm loại hình du lịch
Theo tác giả Trƣơng Sỹ Qúy ( giáo trình Kinh tế du lịch của Gs.Ts
Nguyễn Văn Đính và Ts. Trần Thị Minh Hà) thì loại hình du lịch có thể
đƣợc định nghĩa nhƣ sau :

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 10
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG

“ Loại hình du lịch đƣợc hiể
ột tập hợ
ả
ịch có những
đặc điể
, hoặc vì chúng thỏa mãn những nhu cầu, động cơ du
lịch tƣơng tự, hoặc đƣợ
ộ
, hoặ
ộ
, mộ
ổ chức nhƣ nhau, hoặc đƣợ
chung theo một mứ
”.
2.1.2 Phân loại các loại hình du lịch
Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ của chuyến đi du lịch:
Loại hình du lị
(du lị
ủ độ
ị
ụ
độ
ịch nội địa.
Căn cứ vào nhu cầu nảy sinh hoạt động du lịch:
Du lịch chữa bệnh, du lịch nghỉ ngơi, giải trí; du lịch thể thao; du lịch văn hóa,
du lịch công vụ, du lị
, du lịch thăm thân, du lị
ảnh, du lị
ệm.
Căn cứ vào đối tượng khách du lịch:
Du lị
, du lị
ững ngƣời cao tuổi, du lịch phụ
nữ, du lịch gia đình.
Căn cứ vào hình thức tổ chức chuyến đi:
Du lịch theo chƣơng trình trọn gói, du lịch tự tổ chức.
Căn cứ vào phương tiện giao thông được sử dụng:
Du lịch bằng xe ô tô, du lịch bằ
,du lịch bằng xe đạp, du lịch bằ
hỏa, du lịch bằ
ủy, du lịch bằ
.
Căn cứ vào thời gian đi du lịch:
Du lị
, du lị
ần, tham quan du lị
Căn cứ vào nơi tham quan:
Du lịch nghỉ núi, du lịch nghỉ biển, sông, hồ, du lị
, du lịch nông
thôn
2.2 Loại hình du lịch văn hóa
2.2.1 Khái niệm du lịch văn hóa
Xu thế quốc tế hoá trong sinh hoạt văn hoá giữa cộng đồng và các dân tộc
trên thế giới đƣợc mở rộng, dẫn tới việc giao lƣu văn hoá, tìm kiếm những kiến
thức về nền văn hoá nhân loại, về những miền đất lạ đã trở thành một nhu cầu
cho nhiều tầng lớp dân cƣ.
Du lịch không còn hoàn toàn là nghỉ ngơi giải trí đơn thuần (khôi phục sức khoẻ
khả năng lao động,..)mà còn là hình thức nghỉ ngơi tích cực có tác dụng bổ sung
tri thức, làm phong phú đời sống tinh thần của con ngƣời. Đó chính là
nội hàm củakhái niệm du lịch văn hoá
Theo luật Du lịch Việt Nam(số 44/2005) thì: “Du lịch văn hóa là hình thức du
lịch dựa vào bản sắc văn hoá dân tộc với sự tham gia của cộng đồng nhằm bảo
tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống”

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 11
ĐỀ ÁN MÔN HỌC
2.2.2

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG

Các loại hình du lịch văn hóa
Du lịch văn hóa với mục đích cụ thể: khách du lịch thuộc thể loại này
thƣờng đi với những mục đích đã định sẵn. Thƣờng là các cán bộ khoa học,
học sinh, sinh viên và các chuyên gia
Du lịch tìm hiểu bản sắc văn hóa: khách đi tìm hiểu các nền văn hóa là
chủ yếu . Mục đích chuyến đi tìm hiểu, nghiên cứu đối tƣợng khách chủ
yếu là các nhà nghiên cứu khoa học, học sinh, sinh viên
Du lịch tham quan văn hóa: Đây là loại hình du lịch kết hợp giữa tham
quan với nghiên cứu tìm hiểu văn hóa trong một chuyến đi. Đối tƣợng
tham gia phong phú gồm cả khách đi vừa để tham quan, vừa để nghiên
cứu và những khách chỉ đi để chiêm ngƣỡng, để biết và thoả mãn sự tò
mò có thể theo trào lƣu
Du lịch văn hóa với mục đích tổng hợp: Mục đích chính của khách là đi
công tác có kết hợp với tham quan văn hoá.
Đối tƣợng của loại hình này là những ngƣời đi tham dự hội nghị, hội thảo, k
ỷ niệm những ngày lễ lớn, các cuộc triển lãm. Loại khách này đòi hỏi trình độ
phục vụ hiện đại, phong phú, có chất lƣợng cao, qui trình phục vụ đồng bộ,
chính xác, họ có khả năng thanh toán cao.

2.3 Vị trí và vai trò của du lịch văn hóa trong giai đoạn hiện nay
2.3.1 Vị trí của du lịch văn hóa
Để phát triển du lịch không một quốc gia nào trên thế giới lại không coi
trọng sự phát triển của du lịch văn hoá, bởi vì du lịch văn hoá
là một loại hình dulịch có nhiều ƣuđiểm: ít chịu phụ thuộc vào thời tiết, có thể
phát triển quanh năm nguồn thu từ du lịch văn hoá là nguồn thu ổn định, với
mức tăng trƣởng ngày càng lớn,nó giúp con ngƣời hiểu biết sâu sắc về thế giới
xung quanh,...
Điều đó rất phù hợp với xu thế của thời đại ngày nay: xã hội phát triển, nhu
cầu mang sự hiểu biết của con ngƣời ngày càng cao,
đilại du lịch trở thành một nhu cầu cần thiết trong cuộc sống. Nhƣng không
phải tất cả các quốc gia đều có thể phát triển du lịch văn hoá, du lịch văn hoá
chỉ phát triển ở những nƣớc có nền văn hiến lâu đời, có nghệ thuật dân tộc đặc
sắc, có những cảnh quan
làm say đắm lòng ngƣời. Nếu nhƣ Ai Cập không có Kim Tự Tháp khổng lồ,
Hy Lạp
không có những đền đầy nguy nga tráng lệ thì mỗi năm không thể có hàng
chục triệu lƣợt khách đến du lịch ở nƣớc này.
Du lịch không thể tự mình phát triển đƣợc nếu không dựa vào một nền

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 12
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

2.3.2

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG

tảng văn hoá và ngƣợc lại nhờ có du lịch mà các dân tộc hiểu biết đƣợc những
thành tựu rực rỡ của nền văn hoá nhân loại tạo ra sự cần thiết xích lại gần nhau
giữa các nền văn hoá làm cho các dân tộc ngày càng hiểu nhau hơn.
Du lịch văn hóa là một trong những thế mạnh của du lịch nƣớc ta.
Tuy nhiên loại hình này muốn phát triển thì phải kết hợp với các loại hình du
lịch khác nhƣ: du lịch biển, du lịch giải trí...
Vai trò và ý nghĩa của du lịch văn hóa
Vai trò và ý nghĩa của du lịch văn hoá đối với một địa phƣơng, một đất nƣớc là
hết sức quan trọng, đƣợc thể hiện nhƣ sau:
- Văn hóa giải quyết vấn đề bảo tồn và phát huy môi trƣờng du lịch
Trong tất cả các loại hình du lịch thì du lịch văn hóa là một hình thức du
lịch mang lại nhiều lợi ích cho môi trƣờng du lịch nhất. Chúng ta hãy
xem lại nguyên lý cơ bản về du lịch văn hóa hiện nay của châu Âu để
thấy bản chất của du lịch văn hóa từ đó thấy đƣợc tầm quan trọng của văn
hóa đối với môi trƣờng du lịch.
Du lịch văn hóa là công cụ để khôi phục, duy trì và phát huy những giá trị
văn hóa của cộng đồng địa phƣơng một cách hữu hiệu nhất. Du lịch văn
hóa nếu khai thác tốt nó là một hình thức du lịch bền vững có lợi cho môi
trƣờng tự nhiên và môi trƣờng nhân văn của cộng đồng chủ nhà. Khách
du lịch văn hóa thƣờng có ý thức bảo vệ môi trƣờng du lịch tốt hơn khách
du lịch đại chúng.
- Văn hóa giải quyết vấn đề kiểm soát tác động tiêu cực
Vấn đề kiểm soát sự tác động tiêu cực của du lịch đối với môi trƣờng tự
nhiên và nhân văn là một trong những nhiệm vụ lớn của ngành du lich và
của mọi ngƣời dân. Những giải pháp kiểm soát tác động tiêu cực của du
lịch đều có bóng dáng của công cụ văn hóa. Chẳng hạn nhƣ việc làm thế
nào để duy trì đƣợc bản sắc văn hóa ứng xử của ngƣời Việt trong môi
trƣờng du lịch - không thể không sử dụng công cụ văn hóa. Hay làm thế
nào để bảo vệ môi trƣờng tự nhiên và nhân văn ở các điểm đến du lịch?
Ngoài các biện pháp chế tài bắt buộc chúng ta cũng phải sử dụng đến
công cụ văn hóa đề tuyên truyền, giáo dục…
- Văn hóa giải quyết vấn đề nâng cao hình ảnh thƣơng hiệu du lịch quốc
gia.
Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu tăng trƣởng, vấn đề nâng cao
hình ảnh thƣơng hiệu quốc gia là một nhiệm vụ lớn nữa của ngành du
lịch. Chúng ta làm sao để khách du lịch có ấn tƣợng tốt về một đất
nƣớc xinh đẹp, thân thiện và đầy bản sắc? Điều đó tùy thuộc rất lớn vào
chiến lƣợc phát triển văn hóa . Khách du lịch không phải đến Việt Nam
vì bờ biển đẹp, không phải đến Việt Nam vì chúng ta vừa có sân bay
mới, không phải họ đến Việt Nam vì chúng ta vừa xây dựng xong

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 13
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG

những khách sạn tiêu chuẩn 5sao…mà phần lớn họ đến Việt Nam hay
quyết định quay trở lại Việt Nam vì những cuốn hút về mặt văn hóa.
Hình ảnh Việt Nam cũng sẽ đẹp hơn trong mắt du khách thông qua
những ấn tƣợng về mặt văn hóa. Khách du lịch sẽ khó quên những
khoảnh khắc đƣợc thƣởng thức và hòa mình vào trong sinh hoạt văn
hóa cồng chiêng, kỷ niệm những đêm ngủ tại ngôi nhà lá ở vùng sông
nƣớc Mekong(Tour homestay), những giây phút đƣợc dạo quanh thành
phố bằng xe xích lô, hay đƣợc đón tiếp bằng một thái độ, lịch sự, chân
thật của cô tiếp tân, anh hƣớng dẫn viên…Chính những nét văn hóa này
sẽ góp phần quan trọng làm tăng thêm hình ảnh thƣơng hiệu du lịch
Việt Nam. Hình ảnh thƣơng hiệu du lịch quốc gia sẽ đẹp và ấn tƣợng
hơn trong lòng du khách vì nhân tố văn hóa chứ không phải chỉ vì cơ sở
vật chất hay một logo du lịch đẹp.
2.3.3 Điều kiện để phát triển loại hình du lịch văn hóa
2.3.3.1 Điều kiện về an ninh chính trị,an toàn:
Điều kiện về an ninh , chính trị,an toàn:
Tình hình chính trị hòa bình, ổn định là tiền đề cho sự phát triển của đời
sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của một đất nƣớc. Một quốc gia mặc
dù có nhiều tài nguyên về du lịch cũng không thể phát triển đƣợc du lịch
nếu nhƣ ở đó luôn xảy ra những sự kiện hoặc thiên tai làm xấu đi tình hình
chính trị và hòa bình ( vì không có điều kiện để phát triển kinh doanh du
lịch và cũng không thu hút đƣợc khách du lịch).
Để du lịch không ngừng phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
của đất nƣớc, sự phối hợp chặt chẽ giữa quốc phòng và an ninh với các
hoạt động du lịch cũng nhƣ các ngành kinh tế khác có ý nghĩa cực kì quan
trọng. Sự bảo đảm vững chắc về quốc phòng, an ninh tạo môi trƣờng ổn
định cho đất nƣớc và khách tới tham quan.
Du lịch, bên cạnh việc nghỉ ngơi là “thẩm nhận những giá trị vật chất,
tinh thần độc đáo, khác lạ với quê hƣơng mình” Điều này đòi hỏi sự giao
lƣu, đi lại của du khách giữa các quốc gia, các vùng với nhau. Bầu chính trị
hòa bình, hữu nghị sẽ kích thích sự phát triển của du lịch quốc tế. Một thế
giới bất ổn về chính trị, xung đột về sắc tộc, tôn giáo làm ảnh hƣởng tới
việc phát triển du lịch tức là nó không làm tròn “sứ mệnh” đối với du lịch,
gây nên nỗi hoài nghi, tâm lý sợ hãi cho du khách. Bên cạnh đó, những
cuộc nội chiến, những cuộc chiến tranh xâm lƣợc với nhiều loại trang thiết
bị lợi hại làm hủy hoại tài nguyên du lịch, các công trình nghệ thuật kiến
trúc do loài ngƣời sáng tạo nên. Ở Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến
chống Pháp và chống Mỹ, nhiều công trình phục vụ phát triển du lịch bị
phá hoại, nếu tồn tại thì chỉ còn một phần và chúng ta đang ra sức kiến tạo

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 14
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG

lại tức là chúng ta quá lạm dụng “bê tông hoá”, “nhựa hoá”, dù biết rằng nó
đã mất đi phàn nào đó giá trị nguyên bản. Năm 2000, tại hòn đảo Bali
(Inđônêxia) – nơi hấp dẫn khách du lịch của nhiều nƣớc trên thế giới bị
đánh bom khủng bố để lại nổi kinh hoàng cho khách du lịch. Năm 2003
bệnh SAT ở Trung Quốc, dịch Cúm gà ở Việt Nam gây nên những tổn thất
lớn cho du lịch Trung Quốc và Việt Nam và gián tiếp ảnh hƣởng đến du
lịch thế giới.
Thiên tai cũng có tác động xấu đến sự phát triển du lịch. Nhật Bản là
đất nƣớc giàu và đẹp nhƣng luôn phải hứng chịu những trận động đất, gây
khó khă cho phát triển du lịch, có chăng chỉ phát triển du lich bị động. Vào
những ngày cuới năm 2004, một trận sóng thần lớn nhất từ trƣớc tới nay
xảy ra ở Đông Nam Á, Nam Á đã gây thiệt hại lớn về ngƣời và của, ảnh
hƣởng rất lớn đến sự phát triển du lịch. Điều đáng nói là sóng thần đã làm
cho nhiều du khách bị thiệt mạng, cơ sở vật chất phục vụ phát triển du lịch
bi huỷ hoại nặng nề. Bên cạnh đó là sự phát sinh và lây lan các loại dịch
bệnh nhƣ tả lỵ, dịch hạch sốt rét.
Từ những ví dụ trên cho chúng ta thấy đƣợc tầm quan trọng của an
ninh chính trị, an toàn xã hội cho khách du lịch, và là nhân tố quan trọng
tạo nên sự thành bại của ngành du lịch
2.3.3.2 Điều kiện về kinh tế:
Một trong những yếu tố quan trọng có ảnh hƣởng đến sự phát sinh và phát triển
du lịch là điều kiện kinh tế chung. Nền kinh tế chung phát triển là tiền đề cho sự
ra đời và phát triển của ngành kinh tế du lịch.
- Sự phát triển của nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm có ý nghĩa quan
trọng với phát triển du lịch
- Điều kiện kiện kinh tế đóng vai trò góp phần cung cấp các hàng hóa, dịch
vụ cho du lịch
2.3.3.3 Điều kiện văn hóa:
Về phía khách du lịch:
- Trình độ văn hoá cao tạo điều kiện cho việc phát triển loại hình du
lịch văn hóa. Phần lớn sử những ngƣời tham gia vào cuộc hành
trình du lịch văn hóa là những ngƣời có trình độ văn hoá nhất định,
nhất là những ngƣời khách du lịch nƣớc ngoài. Bởi vì họ có sở
thích đối với việc tìm hiểu các danh lam thắng cảnh, di tích lịch,
bản sắc văn hoá dân tộc hay nói đúng hơn tài nguyên, điểm du lịch
tác động đến họ theo một quá trình: Thông tin - Tiếp xúc -Nhận
thức - Đánh giá.
- Phải có trình độ văn hoá thì mới hiểu hết giá trị của chuyến tham

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 15
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG

quan du lịch. Trong các nƣớc mà nhân dân có trình độ văn hoá cao
thì số ngƣời đi du lịch ra ngoài tăng lên không ngừng với cƣờng độ
cao.
Về phía nƣớc sở tại :
- Việc phát triển du lịch phải mang dấu ấn của con ngƣời, tức là con
ngƣời thông qua trí tuệ của mình đƣa ra những biện pháp, cách thức
để phát triển du lịch. Một quốc gia giàu có về tài nguyên du lịch
nhƣng nếu không biết sử dụng trí óc của con ngƣời để phát huy hết
giá trị của tài nguyên đó thì coi nhƣ “muối bỏ bể”. Ngƣợc lại có
những quốc gia nghèo về tài nguyên du lịch nhƣng biết phát huy
hợp lí sẽ thu hút đƣợc lƣợng khách du lịch rất lớn và ngành du lịch
sẽ phát triển bền vững.

2.3.3.4 Điều kiện về tài nguyên văn hóa:
Du lịch văn hoá chỉ có thể phát triển ở một vùng, một địa phƣơng, một đất
nƣớc nếu ở đó đã có tài nguyên văn hóa đa dạng phong phú, độc đáo mang đậm
bản sắc dân tộc kết hợp với một số yếu tố khác tạo nên những địa điểm du lịch
văn hóa đầy hấp dẫn thu hút. Chính những yếu tố đó đã đƣa khách du lịch tìm đến
những nơi có tài nguyên văn hoá lôi cuốn và do đó tài nguyên văn hoá là yếu tố
quan trọng nhất đối với lƣu lƣợng đi du lịch văn hoá ngày càng tăng của khách du
lịch. Vì vậy để phát triển du lịch văn hoá thì tài nguyên văn hóa là yếu tố quyết
định.
Giá trị của những di sản văn hoá: di tích lịch sử, các công trình kiến trúc, các
hình thức nghệ thuật, các tập quán, lễ hội, ngành nghề truyền thống… cùng với
các thành tựu kinh tế, chính trị, xã hội, các cơ sở văn hoá nghệ thuật, các bảo
tàng… là những đối tƣợng cho du khách khám phá, thƣởng thức, cho du lịch văn
hóa khai thác và sử dụng.
Tài nguyên văn hóa vật thể:
Là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học.
Toàn bộ các sản phẩm vật chất hiện hữu dƣợc hình thành do bàn tay sáng tạo của
con ngƣời, bao gồm: Hệ thống di tích lịch sử văn hoá, thể thống danh lam thắng
cảnh, thể thống di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
Các di tích lịch sử văn hóa:
Các di tích lịch sử văn hóa là tài sản văn hoá quý giá của mỗi địa
phƣơng, mỗi đất nƣớc và của cả nhân loại. Di tích đƣợc hiểu theo nghĩa
chung nhất là những tàn tích, dấu vết còn sót lại của quá khứ, là tài sản của
các thế hệ trƣớc để lại cho các thế hệ kế tiếp. Ở Việt Nam, theo pháp lệnh
bảo vệ và sự dụng di tích lịch sử văn háo và danh lam thắng cảnh công bố

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 16
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG

ngày 04/04/1984 thì di tích lịch sử văn hoá đƣợc quy định chƣ sau:
“Di tích lịch sử văn hoá là những công trình xây dựng, địa điểm, đồ
vật, tài liệu và các tác phẫm có giá trị lịch sử, khoa học, nghệ thuật,
cũng như có gía trị văn hoá khác, hoặc liên quan đến sự kiện lịch sử,
quá trính phát triển văn háo xã hội”
 Tháng 12.1999, tổ chức UNESCO đã ghi tên đô thị cổ Hội An
vào danh mục Di sản văn Hóa Thế giới- đây đƣợc coi là tiềm
năng lớn nhất và quan trọng nhất, để phát triển du lịch văn hóa
Hội An.
- Di tích Hội An bao gồm chùa cầu, nhà cổ, Hội quán, bảo tàng, nhà
thờ họ… hầu hết xây dựng vào thế kỷ 19, 20. Các ngôi nhà cổ kiểu
nhà ống có mặt tiền hẹp, có khi thông hai phố, chiều cao không quá
2 tầng, tƣờng bao bọc bằng gạch, phía trong là ván gỗ. Kiến trúc
các công trình đều có dạng dốc, lợp ngói âm dƣơng, kiểu dáng và
trang trí nội thất bảo tồn phong cách cổ của cƣ dân ngƣời Việt, ảnh
hƣởng từ Nhật và ngƣời Hoa
-

-

-

-

Chùa Cầu là viên ngọc giữa lòng thị xã, tuy nhỏ bé nhƣng chứa
đựng nhiều thăng trầm dƣới mái ngói âm dƣơng huyền bí. Cầu xây
dựng vào cuối thế kỷ 16 và đƣợc gọi là cầu Nhật Bản. Năm 1719,
khi chúa Nguyễn Phúc Nguyên đi ngang đây, ông đã đặt cho cầu ba
chữ Lai Viễn Kiều. Ở giữa cầu có một ngôi miếu nhỏ thờ Huyền
Thiên Đại Đế, thời xƣa, hai bên cầu là nơi mua bán sầm uất.
Nhà cổ 77 Trần Phú: ngôi nhà hình ống điển hình, giữa sân nhà có
các vách gỗ bao quanh đƣợc chạm khắc sống động.
Nhà cổ số 80 Nguyễn Thái Học là tiệm thuốc Bắc Diệp Đồng
Nguyên, chủ nhà có một bộ sƣu tập gốm cổ có giá trị.
Nhà cổ 101 Nguyễn Thái Học, phòng khách là một công trình chạm
trổ tinh vi. Ở trần có vỏ cua có trang trí hình hai bao kiếm vắt chéo
rất lạ mắt.
Nhà thờ họ Trần 21 Lê Lợi, là nhà thờ của gia tộc nên rất kín cổng
cao tƣờng.
Hội quán Quảng Đông thờ Quan Công nằm trên đƣờng Trần Phú.
Hội Quán Trung Hoa thờ bà Thiên Hậu.
Hội quán Phúc Kiến xây dựng năm 1857 cũng thờ Thiên Hậu.
Hội quán Hải Nam là nơi thờ 108 Hoa kiều chết oan dƣới thời vua
Tự Đức.
Hội quán Triều Châu hay còn gọi là chùa ông Bổn ở đƣờng Nguyễn
Duy Hiệu. Hội quán nhỏ, xây dựng tỉ mỉ.

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 17
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG

Các bảo tàng:
Các bảo tàng là nơi bảo tồn tài sản văn hoá dân tộc, truyền thụ tri thức,
chấn hƣng tinh hoa truyền thống. Cùng với việc bảo vệ các di tích lịch sử –
Văn hoá, việc xây dựng các bảo tàng luôn đặt trong quốc sách về kinh tế,
văn hoá, xã hội mỗi quốc gia. Mục 3, Luật di sản văn hoá : “Bảo tàng là nơi
bào quản và trƣng bày các sƣu tập về lịch sử tự nhiên và xã hội nhằm
phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục tham quan quan”. Chính các bảo
tàng cũng là nơi thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nƣớc.
Tính đến năm 2001, cả nƣớc có ta có 117 bảo tàng và cơ quan làm công
tác bảo tàng. Chúng ta có thể kể ra một số bảo tàng tiêu biểu nhƣ: Bảo
tàng Hồ Chi Minh, Bảo tàng lịch sự Việt Nam, Bảo tàng quân đội, Bảo
tàng văn hoá các dân tộc, Bảo tàng Hải dƣơng học.v.v… trên thế giới
có các bảo tàng nổi tiếng nhƣ bảo tàng Hoàng Gia (Anh), Bảo tàng
Luvơrơ (Pháp), Bảo tàng Ecgionutát (Nga), Bảo tàng Cố cung (Trung
Quốc)… với khối lƣợng khổng lồ hiện vật lịch sự, những tác phẩm
nghệ thuật thể hiện sự sáng tạo, tài năng và trí tuệ bất tận của con ngƣời
lúc nào cũng đón tiếp với số lƣợng lớn khách du lịch.
 Bảo tàng Lịch sự văn hóa Hội An nằm trong khuôn viên chùa Ông thờ Quan
Công và chùa Bà - thờ Quan Âm.
-

Ngoài ra Hội An còn thu hút khách du lịch đến với những nhà trƣng
bày gốm sứ mậu dịch Hội An nằm trên đƣờng Trần Phú. Đây cũng là
một căn nhà cổ đẹp đƣợc trùng tu với sự đóng góp của đại học Chiêu
Hoà, Nhật Bản. Nơi đây trƣng bày những cổ vật vớt lên từ năm 1993
trong chiếc tàu chìm từ 400 năm trƣớc ngoài biển Hội An. Con tàu
này chở gốm Việt Nam xuất khẩu, gốm Chu Đậu.

-

Nhà trƣng bày văn hóa Sa Huỳnh, có những hiện vật cổ nhƣ chum
gốm chôn tro ngƣời chết, nữ trang, vũ khí…

Tài nguyên văn hóa phi vật thể:
Lễ hội:
Bất cứ thời đại nào, bất cứ dân tộc nào, và bất cứ mùa nào cũng có
những ngày lễ hội. Lễ hội là hoạt động sinh hoạt văn hoá cộng đồng
diễn ra trên địa bàn dân cƣ trong thời gian và không gian xác định
nhằm nhắc lại những sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử hay một huyền
thoại, đồng thời là dịp để hiểu biết cách ứng xử văn hoá của con ngƣời
với thiên nhiên thần thánh và con ngƣời với xã hội. Các lễ hội có sứa
hấp dẫn du khách không kém gì các di tích lịch sự văn hoá. Lễ hội có

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 18
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG

hai phần: phần nghĩ lễ và phần hôị:
- Lễ là những nghi thức tiến hành theo những quy tắc, luật tục nhất
định mang ý nghĩa biểu trƣng nhằm đánh dâú hoặc kỷ niệm về một
nhân vật hay một sự kiện lịch sử hay một huyền thoại với mục đích tôn
vinh và phản ánh ƣớc nguyện mong muốn nhận đƣợc sự giúp đỡ từ đối
tƣợng thờ cúng.
- Hội là nơi tổ chức các hoạt động vui chơi giãi trí hiện đại mang sắc
thái dân gian phản ánh trình độ phát triển xã hội thời thời đó, phản ánh
đời sống kinh tế, trình độ dân trí và tâm tƣ tình cảm của ngƣời dân địa
phƣơng.
Nhà nghiên cứu M.Bachie cho rằng: “Thực chất lễ hội là cuộc sống
được tái hiện dưới hình thức tế lễ và trò diễn, đó là cuộc sống lao động
và chiến đấu của cộng đồng dân cư, tuy nhiên bản thân cuộc sống
không thể thành lễ hội nếu như nó không được thăng hoa, liên kết và
quy tụ lại thành thế giới tâm linh, tư tưởng của các bieu tưởng, vượt lên
trên thế của những phương tiện và điều kiện tất yếu. Đó là thế giới và
cuộc sống thứ thoát li tạm thời, thực tại, hữu hiệu, đạt tới hiện thực, lý
tưởng mà ở đó mọi thứ phát triển đẹp đẽ, lung linh siêu việt và cao cả”
GS.Phan Đăng Nhật cho rằng: “Lễ hội là kho tàng lịch sử khổng lồ,
ở đó tích tụ vô số những lớp phong tục tín ngưỡng, văn hóa, nghệ thuật
và cả các sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc. Lễ hội còn là bảo
tàng sống về các mặt sinhhoạt văn hoá tinh thần của người Việt. Chúng
đã sống, đang sống và với đặc trưng của mình, chúng tạo nên sức cuốn
hút và thuyết phục mạnh mẽ nhất.”
Các yếu tố của lễ hội ảnh hưởng tới việc thu hút khách du lịch:
- Yếu tố thời gian: Các lễ hội nhìn chung thƣờng diễn ra vào mùa
xuân, thời điểm bắt đầu mỗi năm mới con ngƣời có thời gian rảnh rỗi
nên họ đi lễ ngoài cầu lộc, cầu may còn là cách để nạp một nguồn năng
lƣợng mới để “ Chiến đấu với đời”
- Quy mô lễ hội: Các lễ hội có quy mô lớn, nhỏ khác nhau điều này
ảnh hƣởng rất lớn đến hoạt động du lịch và khả năng thu hút khách. Ở
Việt Nam, các lễ hội có quy mô lớn nhƣ: Giỗ Tổ Hùng Vƣơng, lễ hội
Yên Tử, lễ hội chùa Hƣơng thu hút một lƣợng khách rất lớn.
- Lễ hội thƣờng đƣợc tổ chức tại những di tích lịch sử văn hoá. Điều
đó cho phép khai thác tốt hơn cả di tích lẫn lễ hội vào mục đích du lịch.

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 19
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG

 Hội An lọt vào 10 TP lễ hội tốt nhất châu Á.Ngày 9-9, Văn phòng UBND TP
Hội An cho biết tạp chí du lịch trực tuyến Smart Travel Asia (trụ sở tại Hong
Kong và Trung Quốc) vừa công bố kết quả bình chọn những địa điểm du lịch
hàng đầu ở châu Á. Việt Nam có ba địa danh lọt vào danh sách 10 TP du lịch
tốt nhất tại châu Á là Hà Nội, TP.HCM và phố cổ Hội An (Quảng Nam).
Làng nghề truyền thống
Là một thuật ngữ dùng để chỉ các cộng đồng cƣ dân, chủ yếu chủ yếu ở
các vùng ngoại vi thành phố và nông thôn có chung truyền thống sản
xuất các sản phẩm thủ công cùng chủng loại. Làng nghề thƣờng mang
tính tập tục truyền thống đặc sắc, đặc trƣng, không chỉ có tính chất kinh
tế mà còn bao gồm cả tính văn hóa, đặc điểm du lịch tại địa phƣơng.
Theo thống kê cho thấy, Việt Nam còn có gần 2.000 làng nghề thuộc
các nhóm nghề chính nhƣ: sơn mài, gốm sứ,vàng bạc, thêu ren, mây tre
đan, cói, dệt, giấy, tranh dân gian, gỗ, đá...
Một số làng nghề nổi tiếng nhƣ: Làng sơn mài Cát Đằng (ý Yến, Nam
Định), làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội), làng tranh Đông Hồ
(Thuận Thành, Bắc Ninh), làng đá mỹ nghệ Non Nƣớc (Ngũ Hành Sơn,
Đà Nẵng), làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội)
 Hội An nổi tiếng với các làng nghề truyền thống:
-

-

-

Làng gốm Thanh Hà-điểm du lịch độc đáo của Phố Hội. Với tuổi đời
trên 500 năm, làng gốm Thanh Hà (Hội An - Quảng Nam) thu hút rất
nhiều khách tham quan bởi những sản phẩm gốm tinh xảo, đặc sắc.
Làng Kim Bồng (tên cũ là Kim Bồng Châu, nay một phần lớn thuộc
xã Cấm Kim thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam), nơi hình thành
nghề thủ công nổi tiếng mang tên nghề mộc Kim Bồng, nằm ở hữu
ngạn hạ lƣu sông Thu Bồn chảy qua Hội An trƣớc khi đổ ra biển. Từ
làng nhìn qua bên kia sông là khu phố cổ Hội An. Đây là một vị trí
thuận lợi vừa không cách xa trung tâm đô thị, vừa dễ dàng trong việc
giao thông - vận chuyển vật liệu bằng đƣờng thủy để phát triển ngành
nghề.
Làng rau truyền thống Trà Quế thuộc xã Cẩm Hà, thị xã Hội An
(Quảng Nam).Rau xanh Trà Quế nổi tiếng từ rất lâu với nhiều sản
phẩm rau đƣợc trồng trên đất đai màu mỡ, bón bằng loại rong lấy từ
sông Cổ Cò nên có hƣơng vị đặc trƣng riêng.

Nghệ thuật, văn hóa dân gian:

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 20
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG

Folklore” - Văn hóa dân gian, đƣợc W J.Thom sử dụng đầu tiên vào
năm 1846 để chỉ “phong tục, tập quán, nghi thức, mê tín, ca dao, tục ngữ…
của ngƣời thời trƣớc”. Chính những hình thức văn hóa dân gian này đã tạo
nên bản sắc văn hóa đặc sắc riêng có cho từng địa phƣơng. Tất cả những
yếu tố đó cũng chính là điều kiện để phát triển du lịch văn hóa của từng điạ
phƣơng.


Ngoài những di sản vật thể, cộng đồng Hội An còn bảo tồn, lƣu giữ
những vốn cổ trong cuộc sống, hoạt động văn hóa, phong tục tập quán, tín
ngƣỡng, nghi lễ… Tất cả những yếu tố này tạo cho đô thị cổ Hội An dáng vẻ
riêng đậm nét xƣa. Phải kể đến nhƣ:
-

-

Múa Thiên cẩu ở Hội An: Là loại hình múa dân gian gắn với tết
Trung Thu, lƣu truyền ở Hội An từ lâu đời và để lại dấu ấn văn hóa
sâu sắc trong lòng rất nhiều du khách phố Hội
Bài Chòi: là một trò chơi dân gian lƣu hành phổ biến ở Hội An cũng
nhƣ một số địa phƣơng ở miền Trung.
Hát bả trạo: là một loại hình diễn xƣớng dân gian phổ biến của ngƣ
dân Hội An nói riêng, duyên hải miền Trung nói chung.

Văn hóa ẩm thực
Ngƣời ta nói ăn uống là biểu hiện của văn hóa. Mỗi quốc gia có một
quan niệm khác nhau và vì vậy hình thành phong cách ẩm thực riêng
cho mình. Nguyễn Tuân đã từng nói: “Ẩm thực là một dòng chảy không
ngừng, không nghỉ như con sông nó đi qua bao tầng nấp, bờ bãi của
kinh nghiệm ăn và sống mới phát triển thành nghệ thuật. Chủ quan,
cảm tính là yếu tố không thể không tránh khỏi. Nhưng như mọi hiện
diện của đời sống, ẩm thực cũng là một ấn tượng, một thói quen, một
ký ức hay một kỷ niệm.”
Nếu nhƣ ngƣời nƣớc ta chú trọng đến đồ ăn và cách chế biến thức
ăn thì đối với ngƣời Pháp, thức ăn chỉ là yếu tố tạo nên chất lƣợng vật
chất, còn chất lƣợng thực sự của bữa ăn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.
Một cách trang trí bàn ăn độc đáo, một bức tranh trên tƣờng phù hợp,
bộ khăn trải bàn mang từ miền đất xa xôi đi cùng với bộ đồ ăn lạ
mắt…. Tất cả đều mang theo mình một câu chuyện, ẩn chứa một sự tò
mò thú vị cho khách. Với ngƣời Pháp, việc mời một ngƣời khách tới là
“chịu trách nhiệm về hạnh phúc của họ trong một thời gian dưới mái
nhà của mình”. Một bữa ăn truyền thống của ngƣời Pháp đƣợc sắp đặt
nhƣ một bản giao hƣởng hay vở kịch có 5 màn gồm: món nguội nhấm
nháp, món nhẹ đầu bữa, món chính thƣờng là thịt và cá, tiếp đến là pho

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 21
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG

mát và sau cùng là món tráng miệng. Theo triết lý của ngƣời Pháp:
“bữa ăn là điều duy nhất mà ta không cảm thấy tẻ nhạt ngay từ lúc
đầu”
Ngày nay, việc đƣa văn hóa ẩm thực vào các chƣơng trình du lịch
đã trở nên phổ biến. Đó là cách để lấy tiền của du khách một cách khéo
léo nhất. Việc xây dựng các chƣơng trình du lịch ẩm thực thƣờng đƣợc
các công ty tổ chức thành 2 lọai: Chƣơng trình du lịch chuyên biệt và
chƣơng trình du lịch kết hợp.
Đến Việt Nam, du khách có thể thƣởng thức các hƣơng vị ẩm thực
khác nhau của mỗi vùng, mỗi miền. Du khách có thể thƣởng thức món
phở với loại nước dùng bác học, chả cá Lã vọng (Hà Nội); thƣởng thức
cơm vua ở cố đô Huế; Bò tái cầu mống ở Quảng Nam; Giang nam dã
hạc (miền Nam)… Tất cả đều tạo hƣớng đi mới cho ngành du lịch trong
việc tạo ra nhiều sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo phục vụ khách du
lịch.
 Ẩm thực truyền thống ở Hội An mang những nét riêng biệt thể hiện ở sản vật
và hƣơng liệu sẵn có. Những loại hải sản nhƣ tôm, cua, cá và đặc biệt là sự
đa dạng của các loại rau sống chiếm ƣu thế trong ẩm thực địa phƣơng. Đặc
sản Cao Lầu Một số món ăn truyền thống có nguồn gốc ngoại lai nhƣ: bánh
bao, bánh vạc, lục tàu xá, xí mạ, hoành thánh, bánh quai vạc, cơm Dƣơng
Châu, bún gạo, khoai nhục Phúc Kiến, các món cari Ấn Độ, món ăn Phƣơng
Tây và một số loại thức uống nhƣ: nƣớc lá Lao, nƣớc Dừa.
2.3.3.2 Điều kiện đón tiếp và phục vụ khách du lịch
Mạng lƣới giao thông:
Từ xƣa giao thông vận tải là tiền đề cho phát triển du lịch. Ngày nay,giao
thông vận tải đã trở thành một trong những nhân tố chính cho sự phát triển của
du lịch, đặc biệt là du lịch quốc tế. Trong những năm gần đây, lĩnh vực giao
thông , đặc biệt là giao thông trong du lịch phát triển mạnh mẽ về cả số lƣợng
và chất lƣợng
 Hội An có đầy đủ các dịch vụ giao thông phục vụ du khách nhƣ xe bus, taxi,
xe ôm, xích lô, du khách cũng có thể thuê xe máy, xe đạp để tự do dạo quanh
Hội An thăm khu phố cổ. Nhƣng thú vị nhất với du khách đến thăm Hội An
vẫn là đi bộ vòng quanh khu phố để cảm nhận nét đặc biệt của nơi này.
Cơ sở lƣu trú:
Trên bình diện nền kinh tế ngày càng phát triển “thay da đổi thịt”, nhiều
công trình cao cấp, nhiều khách sạn, resort liên tiếp đƣợc đầu tƣ xây dựng.
Đó là cơ sở để điểm thu hút có cơ sở và đảm bảo khả năng khai thác và đón
tiếp nguồn khách quốc tế tới tham quan.

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 22
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG

 Hội An:
Theo thống kê mỗi năm, Hội An đón trên 1 triệu lƣợt khách, với
hơn 3 nghìn buồng phòng sẵn sàng phục vụ trên 5 nghìn khách/ngày
Là thành phố du lịch, đặc biệt thu hút du khách nƣớc ngoài nên
Hội An không thiếu các khách sạn tiện nghi, ngay trung tâm thành
phố giá phòng khá cao, nhƣng khó có phòng trống. Loại hình lƣu trú
ở Hội An cũng rất đa dạng, ngoài khách sạn cao cấp thì còn có nhiều
nhà trọ sạch sẽ không kém khách sạn, nhƣng giá lại rẻ hơn nhiều.Nhà
khách cũng có nhiều phòng, giá rẻ, gần điểm bán vé tham quan.
Cơ sở phục vụ dịch vụ ăn uống:
- Cùng với dịch vụ lƣu trú thì du lịch không thể tách rời dịch vụ ăn
uống. Đây cũng chính là những điều kiện đủ để phát triển du lịch nói
chung và du lịch văn hóa nói riêng.
 Hội An có nhiều nhà hàng, quán ăn chủ yếu phục vụ khách Tây tập trung ở
khu phố cổ Trần Phú, Bạch Đằng….. Đƣờng Trần Phú là con đƣờng tập
trung quán bán cao lầu- món đặc sản của Phố Hội.
Nguồn lao động:
- Nguồn nhân lực du lịch có chất lƣợng cao là yếu tố cực kỳ quan
trọng để đạt năng lực cạnh tranh cao của điểm đến du lịch nói chung
và mỗi doanh nghiệp nói riêng.

Hiện nay nguồn nhân lực du lịch đang phát triển mạnh mẽ về cả
số lƣợng và nâng cao chất lƣợng, hiệu quả làm việc của lực lƣợng
lao động trong ngành du lịch đang ngày càng nâng cao, bao gồm: lao
động thuộc các cơ quan quản lý nhà nƣớc về du lịch và các đơn vị sự
nghiệp trong ngành từ trung ƣơng đến địa phƣơng, lao động trong
các doanh nghiệp du lịch gồm đội ngũ cán bộ quản trị kinh doanh,
đội ngũ lao động nghiệp vụ trong các khách sạn - nhà hàng, công ty
lữ hành, vận chuyển du lịch..., lao động làm công tác đào tạo du lịch
trong các trƣờng dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại
học.
 Lực lƣợng trong ngành du lịch tại Hội An rất trẻ, 93% có độ tuổi dƣới 45,
đƣợc đào tạo chuyên môn và ngoại ngữ, có thể đáp ứng yêu cầu lao động
hiện tại, trong đó số lƣợng lao động đƣợc đào tạo chuyên môn cao từ đại học
đến sau đại học cũng đạt đƣợc tiêu chuẩn nhất định 42%. Ngoài ra còn có đội
ngũ lao động đến từ các địa phƣơng khác và nƣớc ngoài.

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 23
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG

Ngoài những di sản vật thể, cộng đồng Hội An còn bảo tồn, lưu giữ
những vốn cổ trong cuộc sống, hoạt động văn hóa, phong tục tập quán, tín
ngưỡng, nghi lễ, ẩm thực… Tất cả những yếu tố này tạo cho đô thị cổ Hội An
dáng vẻ riêng đậm nét xưa. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế.
Thành phố Hội An đang dần hoàn thiện cơ chế phát triển bền vững loại hình
du lịch văn hóa. Khẳng định tầm quan trọng của du lịch văn hóa với sự phát
triển kinh tế du lịch của thành phố.
CHƢƠNG 3. PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA – MINH HỌA TẠI HỘI AN
3.1 Định hƣớng phát triển du lịch văn hóa
Phát triển du lịch văn hoá theo hƣớng bền vững, hiệu quả và hội nhập kinh tế
quốc tế đang là hƣớng đi của các quốc gia trên thế giới, để những giá trị văn hoá
thực sự phát huy có hiệu quả cần có sự truyền tải của ngành du lịch nói riêng và sự
quan tâm phối hợp của các ban ngành nói chung nhằm thúc đẩy sự nghiệp phát
triển du lịch.
Triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể du lịch Việt Nam tƣơng xứng với
tiềm năng du lịch của đất nƣớc theo hƣớng du lịch văn hoá, du lịch môi trƣờng
sinh thái Xây dựng các chƣơng trình và điểm hấp dẫn về văn hoá, di tích lịch sử và
danh lam thắng cảnh. Huy động nguồn nhân lực của nhân dân tham gia kinh doanh
du lịch, ƣu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng ở những khu du lịch, tập trung ở những
trung tâm lớn. Nâng cao trình độ văn hoá và chất lƣợng dịch vụ với các loại khách
khác nhau .Đẩy mạnh việc huy động vốn trong nƣớc đầu tƣ vào khách sạn, chuyển
các nhà nghỉ, nhà khách từ cơ chế bao cấp sang kinh doanh khách sạn và du lịch.”
3.2 Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch văn hóa
Từ chính sách quản lý: trƣớc hết cần tận dụng triệt để các điều kiện cần và đủ để
phát triển du lịch văn hóa một cách tối ƣu nhất.
3.2.1 Kiện toàn hệ thống quản lý nhà nƣớc về du lịch văn hóa
Thành lập ban quản lý khu du lịch trọng điểm, triển khai hiệu quả công tác
xúc tiến du lịch; đơn giản hoá thủ tục thành lập doanh nghiệp, áp dụng cơ
chế "một cửa" trong việc xét duyệt các thủ tục đầu tƣ và kinh doanh.
Khuyến khích phát triển các hiệp hội nghề nghiệp trên địa bàn nhƣ Hiệp hội
kinh doanh khách sạn, Hiệp hội kinh doanh lữ hành, Hiệp hội Du lịch...
nhằm ổn định kinh doanh, ổn định thị trƣờng, tránh hiện tƣợng cạnh tranh
không lành mạnh.

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 24
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG

3.2.2 Tích cực huy động các nguồn lực cho phát triển du lịch văn hóa:
Khuyến khích huy động vốn đầu tƣ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân,
các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đầu tƣ trực tiếp vào lĩnh vực du lịch nói chung và
du lịch văn hóa nói riêng . Thực hiện chính sách ƣu đãi đầu tƣ theo quy định
của Chính phủ đối với các hoạt động kinh doanh du lịch và đối với vùng đặc
biệt khó khăn.
3.2.3 Đa dạng hóa sản phẩm du lịch văn hóa
Phát huy thế mạnh về tài nguyên du lịch văn hoá, lịch sử đồng thời kết hợp
các sản phẩm du lịch khác nhƣ nghỉ dƣỡng biển; phát triển một số loại hình
du lịch khác nhƣ: du lịch sinh thái; du lịch cộng đồng, du lịch tìm hiểu đời
sống các dân tộc; du lịch hội nghị; du lịch mua sắm và vui chơi giải trí cao
cấp; du lịch thể thao: lặn biển, lƣớt sóng, đua thuyền buồm, chơi golf...; du
lịch caraval.
3.2.4 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Mục tiêu: xây dựng đƣợc đội ngũ cán bộ, nhân viên du lịch có trình độ
và kỹ năng nghiệp vụ, phẩm chất vững vàng, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu
cầu phát triển của ngành trong tiến trình hội nhập du lịch khu vực và quốc
tế. Phát triển khoa học công nghệ du lịch đạt trình độ trong khu vực, góp
phần nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả kinh doanh du lịch.
Để thực hiện mục tiêu trên cần:
Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực.
Hình thành hệ thống các cơ sở đào tạo du lịch, phân bố hợp lý, ở các cấp
nghề, trung cấp,cao đẳng , đại học và trên đại học về du lịch.
Tiếp tục đổi mới chƣơng trình, nội dung và phƣơng pháp đào tạo đội ngũ
lao động trong du lịch nói chung và du lịch văn hóa nói riêng
Đào tạo lại và bồi dƣỡng nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ hiện có
kết hợp với đào tạo mới cả trong và ngoài nƣớc; kết hợp đào tạo mới để đáp
ứng yêu cầu trƣớc mắt và chuẩn bị cho lâu dài.
Gắn giáo dục đào tạo du lịch với hệ thống giáo dục đào tạo quốc gia và
chú trọng giáo dục du lịch toàn dân
Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chính sách cán bộ từ quy hoạch,
tuyển dụng, sắp xếp, quản lý đến đãi ngộ... chú trọng từng bƣớc trẻ hóa đội
ngũ cán bộ, kết hợp ƣu tiên sử dụng cán bộ có kiến thức, trình độ tay nghề, ý
thức chính trị và kinh nghiệm cáo, đảm bảo tính kế thừa. Đặc biệt, chú trọng
đào tạo, sử dụng và đãi ngộ trí thức, trọng dụng và tôn vinh nhân tài, chuyên
gia và nghệ nhân trong du lịch văn hóa.

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 25
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG

Cần chú trọng phát triển nguồn lao động du lịch văn hóa. Cụ thể
t
, áp dụng công nghệ quản lý
hiện đại.
Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cũng nhƣ phong cách phục vụ
của các thuyết minh viên, cán bộ công nhân viên và ngƣời dân tại các điểm
du lịch về các kiến thức lịch sử, văn hoá và trình độ ngoại ngữ từng bƣớc xây
dựng đội ngũ các nhà quản lý năng động, sáng tạo, đủ năng lực điều hành các
hoạt động kinh doanh du lịch đạt hiệu quả, mở rộng hợp tác đào tạo nguồn
nhân lực du lịch với các cơ sở trong nƣớc và quốc tế.
Nâng cao nhận thức về du lịch cho nhân dân và khách du lịch.
3.2.5 Đầu tƣ, tôn tạo và bảo tồn các tài nguyên du lịch nhân văn
tăng cƣờng
Đầu tƣ nâng cấp, tu bổ, tôn tạo có trọng tâm các di tích lịch sử, văn
hoá lễ hội truyền thống, phong tục tập quán… của địa phƣơng c ó tài
nguyên , nhằm bảo vệ, gìn giữ những giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể.
3.2.6 Liên kết các tuyến điểm văn hóa
Tích cực mở rộng hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành phố
thuộc địa bàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên (Huế, Đà Nẵng, Nha
Trang, Đà Lạt) và hai trung tâm du lịch lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí
Minh. Mở rộng thị trƣờng các nƣớc châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á. Tận
dụng tối đa lợi thế cửa khẩu quốc tế và tuyến du lịch hành lang Đông Tây
để phát triển thị trƣờng khách quốc tế đến từ Thái Lan, Myanma và thị
trƣờng khách quốc tế từ các nƣớc khác thông qua Thái Lan nối tour sang
Việt Nam
3.2.7 Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch
Xúc tiến truyền quảng bá du lịch là biện pháp quan trọng để tạo lập và
nâng cao hình ảnh du lịch của nƣớc sở tại.
Giáo dục toàn dân, góp pần thực hiện tuyên truyền đối nội và đối
ngoại
Nghiên cứu tâm lý, thị hiếu, tập quán thói quen tiêu dùng của các đối
tƣợng khách để có những sản phẩm phù hợp với thị trƣờng thông qua các
hình thƣc tuyên truyền, quảng cáo.
Tăng cƣờng tuyên truyền quảng bá trên các phƣơng tiện truyền thông,
phƣơng tiện thông tin đại chúng với các loại hình khác nhau

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 26
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG

Phối hợp với các lực lƣợng làm thông tin đối ngoại, tranh thủ các nguồn
lực từ bên ngoài, và hỗ trợ quốc tế để công tác xúc tiến, quảng bá du lịch đạt
hiệu quả.
Mục tiêu: Nâng cao nhận thức mọi mặt về du lịch trong các cấp, các
ngành và nhân dân, hình thành và hƣớng dẫn nhu cầu du lịch nội địa. Tạo lập
và nâng cao hình ảnh du lịch của đất nƣớc bản địa, thu hút du khách quốc tế,
góp phần thực hiện thông tin đối ngoại và đƣờng lối đối ngoại của đất nƣớc.
Để thực hiện mục tiêu đó cần:
Chú trọng đẩy mạnh công tác xúc tiến, tuyên truyền quảng bá du lịch dƣới
nhiều hình thức thiết lập đại diện du lịch tại các thị trƣờng trọng điểm phối
hợp với các lực lƣợng làm thông tin đối ngoại của đất nƣớc và tranh thủ hợp
tác quốc tế để tuyên truyền, quảng bá về đất nƣớc, con ngƣời và du lịch, tăng
cƣờng tổ chức các chiến dịch phát động thị trƣờng.

Thành lập các trung tâm xúc tiến quảng bá du lịch tại các địa phƣơng
trọng điểm du lịch, các thị trƣờng quốc tế trọng điểm, tăng cƣờng vốn ngân
sách cho xúc tiến quảng bá du lịch, xây dựng hình ảnh và thƣơng hiệu.
Kết hợp với các công ty du lịch - là những đầu mối tiếp xúc với du khách
nhằm giới thiệu địa điểm du lịch văn hóa tới du khách.
3.3 Minh họa tại Hội An
3.3.1 Định hƣớng phát triển du lịch văn hóa tại Hội An
Theo nghị quyết về quy hoạch tổng thể du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2015
định hƣớng 2020
Hội An kết nối với các vùng phụ cận hình thành một trong những
trung tâm du lịch lớn của cả nƣớc có sức cạnh tranh quốc tế.
Khu di sản văn hóa thế giới Hội An và vùng phụ cận: Định hƣớng
phát triển thế mạnh du lịch văn hoá (tham quan các di tích, công
trình kiến trúc, nghiên cứu di chỉ khảo cổ, tham dự các lễ hội, các
chƣơng trình nghệ thuật dân tộc), tham quan Công viên Văn hoá Du
lịch Hội An, mua sắm hàng thủ công mỹ nghệ, may mặc, du thuyền
trên sông, tham quan làng nghề, du lịch hội nghị, du lịch biển, du
lịch nghỉ dƣỡng, du lịch sinh thái.
3.3.2 Các giải pháp phát triển du lịch văn hóa tại Hội An
Thành phố Hội An đã ứng dụng rất tốt các chủ trƣơng, chính sách, giải pháp
của nhà nƣớc để phát triển du lịch văn hóa. Cụ thể:
Kiện toàn hệ thống quản lý nhà nƣớc về du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói
chung và thành phố Hội An nói riêng.

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 27
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG
Uỷ ban thành phố đã ban hành cơ chế chính sách phối, kết hợp chặt
chẽ giữa các Sở, ban, ngành và địa phƣơng trong tỉnh để tạo dựng
môi trƣờng du lịch văn minh, an toàn và thân thiện.
Thành lập ban quản lý khu du lịch trọng điểm, triển khai hiệu quả
công tác xúc tiến du lịch trong thành phố; đơn giản hoá thủ tục thành
lập doanh nghiệp, áp dụng cơ chế "một cửa" trong việc xét duyệt các
thủ tục đầu tƣ và kinh doanh.

Khuyến khích phát triển các hiệp hội nghề nghiệp trên địa bàn thành
phố nhƣ Hiệp hội kinh doanh khách sạn, Hiệp hội kinh doanh lữ
hành, Hiệp hội Du lịch... nhằm ổn định kinh doanh, ổn định thị
trƣờng, tránh hiện tƣợng cạnh tranh không lành mạnh.
Đầu tƣ, tôn tạo và bảo tồn các tài nguyên du lịch nhân văn
Thành phố đã đầu tƣ nâng cấp, tu bổ, tôn tạo có trọng tâm các di
tích lịch sử, văn hoá lễ hội truyền thống, phong tục tập quán… của
địa phƣơng, nhằm bảo vệ, gìn giữ những giá trị văn hoá vật thể, phi
vật thể
Tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm của ngƣời dân
Tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm của ngƣời dân
thông qua các lớp tập huấn, các khoá học có liên quan đến du lịch và văn
hoá ứng xử trong kinh doanh du lịch; ý thức trách nhiệm của cộng đồng
trong việc bảo vệ, tôn tạo và xây dựng các giá trị văn hoá truyền thống,
bảo vệ môi trƣờng tại các điểm tham quan du lịch.
Phát triển các nghề thủ công truyền thống
Chú trọng thổi hồn vào các làng nghề đã có thƣơng hiệu nhƣ: làng
gốm Thanh Hà,...để hoạt động của các làng nghề đƣợc tự nhiên và đem
lại hiệu quả về mặt kinh tế cũng nhƣ những giá trị văn hoá để cung cấp
những sản phẩm lƣu niệm độc đáo và có hồn cho khách du lịch nhằm đạt
mục tiêu về kinh tế cũng nhƣ những giá trị văn hoá cho khách du lịch.
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:
Thành phố chú trọng đầu tƣ đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn
cũng nhƣ phong cách phục vụ của các thuyết minh viên, cán bộ công
nhân viên và ngƣời dân tại các điểm du lịch trong thành phố về các kiến
thức lịch sử, văn hoá và trình độ ngoại ngữ từng bƣớc xây dựng đội ngũ
các nhà quản lý năng động, sáng tạo, đủ năng lực điều hành các hoạt
động kinh doanh du lịch đạt hiệu quả, mở rộng hợp tác đào tạo nguồn
nhân lực du lịch với các cơ sở trong nƣớc và quốc tế.

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 28
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG

Đồng thời thành phố Hội An (Quảng Nam) đang triển khai thực hiện
bộ CD chủ đề về văn hóa, truyền thống Hội An để đƣa vào giảng dạy
trong “phần mềm” môn đạo đức cho học sinh bậc tiểu học từ năm học tới.
Việc đƣa văn hóa và truyền thống Hội An vào giảng dạy trong nhà trƣờng
, góp phần nâng cao hiểu biết về Hội An nói chung, khu phố cổ- di sản
văn hóa nói riêng, giáo dục tuổi thơ Hội An, góp phần đắc lực vào việc
quản lý, giữ gìn, bảo tồn phố cổ.
Đẩy nhanh tốc độ đặc biệt tại các điểm du lịch văn hoá trên con đƣờng di sản
miền Trung.
Tích cực mở rộng hợp tác phát triển du lịch
Tích cực mở rộng hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành phố
thuộc địa bàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên (Huế, Đà Nẵng, Nha
Trang, Đà Lạt) và hai trung tâm du lịch lớn là Hà Nội và thành phố Hồ
Chí Minh. Mở rộng thị trƣờng các nƣớc châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á.
Tận dụng tối đa lợi thế cửa khẩu quốc tế và tuyến du lịch hành lang Đông
Tây để phát triển thị trƣờng khách quốc tế đến từ Thái Lan, Myanma và
thị trƣờng khách quốc tế từ các nƣớc khác thông qua Thái Lan nối tour
sang Việt Nam
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá đối với những sản phẩm du lịch văn
hoá đã đang và sẽ đƣa vào khai thác sử dụng nhằm thu hút khách du lịch đến Hội
An.

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 29
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG

KẾT LUẬN
Với đặc điểm là một ngành kinh tế tổng hợp mang tính liên ngành, liên vùng
và xã hội hóa cao, với hiệu quả nhiều mặt lại đƣợc xác định là ngành kinh tế mũi
nhọn, ngành du lịch phát triển ngày càng mạnh và bền vững. Du lịch sẽ chỉ phát
triển thật tốt nếu biết giữ gìn và phát huy và những giá trị văn hóa tinh hoa của nh
ân loại nói chung và đất nƣớc du lịch nói riêng
Đúng vậy, du lịch văn hóa là một loại hình du lịch đặc thù, nó thỏa mãn các
nhu cầu mở rộng sự hiểu biết ,thƣởng ngoạn và thƣ giãn. Bản thân loại hình du
lịch này có những ý nghĩa rất đặc biệt, giúp con ngƣời khám phá những giá trị vô
bờ bến của văn hóa và hƣớng con ngƣời đến Chân- Thiện- Mỹ thông qua các sản
phẩm du lịch.
Phát triển du lịch văn hóa phải đƣợc phát triển đồng bộ với các ngành liên
quan, nó không thể đơn phƣơng độc mã một mình phát triển.
Với truyền thống văn hóa lâu đời đã đang, sẽ là nền tảng vững chắc, là chiếc
chìa khóa vàng để du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Hội An nói riêng tiến
theo định hƣớng phát triển kinh tế- xã hội của đất nƣớc.
Trong quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng viết đề tài này, em xin chân
thành cảm ơn sự hƣớng dẫn tận tình của giáo viên hƣớng dẫn - cô Nguyễn Thị Hải
Đƣờng đã giúp em hoàn thành đề án này.
Dù đã hết sức cố gắng nhƣng với khả năng có hạn nên bản đề án sẽ không
tránh khỏi khiếm khuyết và sự sai sót. Rất mong sự chỉ dẫn cô.

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 30
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Gs.Ts Nguyễn Văn Đính và Ts. Trần Thị Minh Hà: Giáo trình
Kinh tế du lịch của, ĐH Kinh tế Quốc dân. NXB Lao Động –
Xã Hội, Hà Nội – 2004.
2. GS.TS Nguyễn Văn Mạnh : Giáo trình Hành vi tiêu dùng
trong du lịch
3. Ts. Đào Thị Mỹ Hạnh : Giáo trình Tâm lý khách du lịch4. Tạp chí du lịch Việt Nam
5. Luật du lịch Việt Nam
6. B áo đi ện t ử c ủa T ổng c ục du l ịch Vi ệt Nam.
7. Tailieu.vn
8. NGHỊ QUYẾT Về quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh
Quảng Nam đến năm 2015, định hƣớng 2020
9. Báo điện tử Hội An

10. Tin tức du lịch về Hội An

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 31
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG

M ỤC L ỤC

LỜI MỞ ĐẦU
CHƢƠNG 1. ĐẶC ĐIỂM HÀNH VI TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH DU LỊCH VĂN
HÓA
1.1 Khái niệm và phân loại khách du lịch
1.1.1 Khái niệm khách du lịch
1.1.2 Phân loại khách du lịch
1.1.3 Khách du lịch văn hóa
1.2 Nhu cầu du lịch văn hóa
1.2.1. Khái niệm nhu cầu du lịch và nhu cầu du lịch văn hóa
1.2.2. Những động cơ cơ bản kích thích nhu cầu du lịch văn hóa
1.3 Hành vi tiêu dùng của khách du lịch vì mục đích văn hóa
CHƢƠNG 2 LOẠI HÌNH DU LỊCH VĂN HÓA VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT
TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA
2.1 Khái niệm về loại hình du lịch
2.1.1 Khái niệm loại hình du lịch
2.1.2 Phân loại các loại hình du lịch
2.2 Loại hình du lịch văn hóa
2.2.1 Khái niệm du lịch văn hóa
2.2.2 Các loại hình du lịch văn hóa
2.3 Vị trí và vai trò của du lịch văn hóa trong giai đoạn hiện nay
2.3.1 Vị trí của du lịch văn hóa
2.3.2 Vai trò của du lịch văn hóa

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 32
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG

2.4 Điều kiện để phát triển loại hình du lịch văn hóa – minh họa tại Hội An
CHƢƠNG 3. PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA – MINH HỌA TẠI HỘI AN
3.1 Định hƣớng phát triển du lịch văn hóa
3.2 Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch văn hóa
3.3 Minh họa tại Hội An
3.3.1 Định hƣớng phát triển du lịch văn hóa tại Hội An
3.3.1 Các giải pháp phát triển du lịch văn hóa tại Hội An
Kết luận
Danh mục tài liệu tham khảo

SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Page 33

Recomendados

Đề tài: Báo cáo thực tập bộ phận Housekeeping tại khách sạn, 9 ĐIỂM! por
Đề tài: Báo cáo thực tập bộ phận Housekeeping tại khách sạn, 9 ĐIỂM!Đề tài: Báo cáo thực tập bộ phận Housekeeping tại khách sạn, 9 ĐIỂM!
Đề tài: Báo cáo thực tập bộ phận Housekeeping tại khách sạn, 9 ĐIỂM!Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
109.4K vistas91 diapositivas
Bài 2: Phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm por
Bài 2: Phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệmBài 2: Phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm
Bài 2: Phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệmduanesrt
29.7K vistas86 diapositivas
Luận văn: Phát triển du lịch Nha Trang theo hướng bền vững, 9đ por
Luận văn: Phát triển du lịch Nha Trang theo hướng bền vững, 9đLuận văn: Phát triển du lịch Nha Trang theo hướng bền vững, 9đ
Luận văn: Phát triển du lịch Nha Trang theo hướng bền vững, 9đDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
22.5K vistas130 diapositivas
Báo cáo thực tế Tour du lịch miền Trung Tây Nguyên. HAY! por
Báo cáo thực tế Tour du lịch miền Trung Tây Nguyên. HAY!Báo cáo thực tế Tour du lịch miền Trung Tây Nguyên. HAY!
Báo cáo thực tế Tour du lịch miền Trung Tây Nguyên. HAY!Dịch Vụ Viết Luận Văn Thuê ZALO/TELEGRAM 0934573149
30.3K vistas46 diapositivas
Bài 3: Tiếp thị và truyền thông du lịch có trách nhiệm por
Bài 3: Tiếp thị và truyền thông du lịch có trách nhiệmBài 3: Tiếp thị và truyền thông du lịch có trách nhiệm
Bài 3: Tiếp thị và truyền thông du lịch có trách nhiệmduanesrt
22.3K vistas62 diapositivas
Luận văn: Phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Kon Tum, HAY por
Luận văn: Phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Kon Tum, HAYLuận văn: Phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Kon Tum, HAY
Luận văn: Phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Kon Tum, HAYDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
13.4K vistas26 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Đề tài Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch Tràng An-Ninh... por
Đề tài Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch Tràng An-Ninh...Đề tài Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch Tràng An-Ninh...
Đề tài Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch Tràng An-Ninh...Thư viện Tài liệu mẫu
4.8K vistas100 diapositivas
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH por
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCHTỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCHChau Duong
12.5K vistas42 diapositivas
Đề tài: Tìm hiểu loại hình du lịch phượt trong giới trẻ hiện nay, HOT por
Đề tài: Tìm hiểu loại hình du lịch phượt trong giới trẻ hiện nay, HOTĐề tài: Tìm hiểu loại hình du lịch phượt trong giới trẻ hiện nay, HOT
Đề tài: Tìm hiểu loại hình du lịch phượt trong giới trẻ hiện nay, HOTDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
13.6K vistas96 diapositivas
Đề tài thực trạng phát triển du lịch chợ nổi, ĐIỂM CAO, HAY por
Đề tài thực trạng phát triển du lịch chợ nổi, ĐIỂM CAO, HAYĐề tài thực trạng phát triển du lịch chợ nổi, ĐIỂM CAO, HAY
Đề tài thực trạng phát triển du lịch chợ nổi, ĐIỂM CAO, HAYDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
9.8K vistas92 diapositivas
Bài 13: Hành động của cộng đồng đối với du lịch có trách nhiệm por
Bài 13: Hành động của cộng đồng đối với du lịch có trách nhiệmBài 13: Hành động của cộng đồng đối với du lịch có trách nhiệm
Bài 13: Hành động của cộng đồng đối với du lịch có trách nhiệmduanesrt
13.9K vistas79 diapositivas
Đề tài Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tại vịnh Hạ Long giai đoạn ... por
Đề tài Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tại vịnh Hạ Long giai đoạn ...Đề tài Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tại vịnh Hạ Long giai đoạn ...
Đề tài Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tại vịnh Hạ Long giai đoạn ...Thư viện Tài liệu mẫu
5K vistas89 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Đề tài Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch Tràng An-Ninh... por Thư viện Tài liệu mẫu
Đề tài Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch Tràng An-Ninh...Đề tài Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch Tràng An-Ninh...
Đề tài Nghiên cứu, phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch Tràng An-Ninh...
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH por Chau Duong
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCHTỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH
Chau Duong12.5K vistas
Bài 13: Hành động của cộng đồng đối với du lịch có trách nhiệm por duanesrt
Bài 13: Hành động của cộng đồng đối với du lịch có trách nhiệmBài 13: Hành động của cộng đồng đối với du lịch có trách nhiệm
Bài 13: Hành động của cộng đồng đối với du lịch có trách nhiệm
duanesrt13.9K vistas
Đề tài Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tại vịnh Hạ Long giai đoạn ... por Thư viện Tài liệu mẫu
Đề tài Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tại vịnh Hạ Long giai đoạn ...Đề tài Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tại vịnh Hạ Long giai đoạn ...
Đề tài Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tại vịnh Hạ Long giai đoạn ...
Thực Trạng Thuận Lợi, Khó Khăn Và Giải Pháp Phát Triển Du Lịch Ở Việt Nam por Chau Duong
Thực Trạng Thuận Lợi, Khó Khăn Và Giải Pháp Phát Triển Du Lịch Ở Việt NamThực Trạng Thuận Lợi, Khó Khăn Và Giải Pháp Phát Triển Du Lịch Ở Việt Nam
Thực Trạng Thuận Lợi, Khó Khăn Và Giải Pháp Phát Triển Du Lịch Ở Việt Nam
Chau Duong5K vistas
PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT VỀ KHÁCH SẠN IMPERIAL HUẾ por Hoàng Mai
PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT VỀ KHÁCH SẠN IMPERIAL HUẾ PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT VỀ KHÁCH SẠN IMPERIAL HUẾ
PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT VỀ KHÁCH SẠN IMPERIAL HUẾ
Hoàng Mai56K vistas
Phân tích môi trường kinh doanh của công ty saigontourist por IceCy Min
Phân tích môi trường kinh doanh của công ty saigontouristPhân tích môi trường kinh doanh của công ty saigontourist
Phân tích môi trường kinh doanh của công ty saigontourist
IceCy Min226.5K vistas
Niên luận du lịch sinh thái làng nghề hội an por Chi Phạm
Niên luận du lịch sinh thái làng nghề hội anNiên luận du lịch sinh thái làng nghề hội an
Niên luận du lịch sinh thái làng nghề hội an
Chi Phạm6.6K vistas
Bài 8: Kiểm soát tác động du lịch có trách nhiệm vì tính bền vững por duanesrt
Bài 8: Kiểm soát tác động du lịch có trách nhiệm vì tính bền vữngBài 8: Kiểm soát tác động du lịch có trách nhiệm vì tính bền vững
Bài 8: Kiểm soát tác động du lịch có trách nhiệm vì tính bền vững
duanesrt13K vistas
Tổ chức sự kiện por sukiennong.vn
Tổ chức sự kiệnTổ chức sự kiện
Tổ chức sự kiện
sukiennong.vn3.4K vistas

Destacado

Đề Cương cơ sở văn hóa việt nam por
Đề Cương cơ sở văn hóa việt namĐề Cương cơ sở văn hóa việt nam
Đề Cương cơ sở văn hóa việt namlimsea33
196.6K vistas54 diapositivas
Khung chính sách du lịch có trách nhiệm của Việt Nam - Kai Partale por
Khung chính sách du lịch có trách nhiệm của Việt Nam - Kai PartaleKhung chính sách du lịch có trách nhiệm của Việt Nam - Kai Partale
Khung chính sách du lịch có trách nhiệm của Việt Nam - Kai Partaleduanesrt
1.5K vistas19 diapositivas
Phát triển du lịch biển cơ hội và thách thức cho việt nam por
Phát triển du lịch biển  cơ hội và thách thức cho việt namPhát triển du lịch biển  cơ hội và thách thức cho việt nam
Phát triển du lịch biển cơ hội và thách thức cho việt namhttps://www.facebook.com/garmentspace
1.3K vistas42 diapositivas
La01.022 “nghiên cứu các giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường an toàn giao thông... por
La01.022 “nghiên cứu các giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường an toàn giao thông...La01.022 “nghiên cứu các giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường an toàn giao thông...
La01.022 “nghiên cứu các giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường an toàn giao thông...https://www.facebook.com/garmentspace
857 vistas185 diapositivas
Phố cổ hội an por
Phố cổ hội anPhố cổ hội an
Phố cổ hội anHuyHoang Tran
29.3K vistas25 diapositivas
Sách về CTXH nhóm por
Sách về CTXH nhómSách về CTXH nhóm
Sách về CTXH nhómforeman
24.1K vistas83 diapositivas

Destacado(19)

Đề Cương cơ sở văn hóa việt nam por limsea33
Đề Cương cơ sở văn hóa việt namĐề Cương cơ sở văn hóa việt nam
Đề Cương cơ sở văn hóa việt nam
limsea33196.6K vistas
Khung chính sách du lịch có trách nhiệm của Việt Nam - Kai Partale por duanesrt
Khung chính sách du lịch có trách nhiệm của Việt Nam - Kai PartaleKhung chính sách du lịch có trách nhiệm của Việt Nam - Kai Partale
Khung chính sách du lịch có trách nhiệm của Việt Nam - Kai Partale
duanesrt1.5K vistas
Phố cổ hội an por HuyHoang Tran
Phố cổ hội anPhố cổ hội an
Phố cổ hội an
HuyHoang Tran29.3K vistas
Sách về CTXH nhóm por foreman
Sách về CTXH nhómSách về CTXH nhóm
Sách về CTXH nhóm
foreman24.1K vistas
Bài 15: Du lịch có trách nhiệm tốt cho các khu bảo tồn ở Việt Nam por duanesrt
Bài 15: Du lịch có trách nhiệm tốt cho các khu bảo tồn ở Việt NamBài 15: Du lịch có trách nhiệm tốt cho các khu bảo tồn ở Việt Nam
Bài 15: Du lịch có trách nhiệm tốt cho các khu bảo tồn ở Việt Nam
duanesrt12.9K vistas
Tài liệu thuyết minh dbscl por Kelsi Luist
Tài liệu thuyết minh dbsclTài liệu thuyết minh dbscl
Tài liệu thuyết minh dbscl
Kelsi Luist13.5K vistas
Khu Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Cầu Mây (Mercure Sapa Resort & Spa) ... por Minh Nguyen Huy Hoang
Khu Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Cầu Mây (Mercure Sapa Resort & Spa) ...Khu Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Cầu Mây (Mercure Sapa Resort & Spa) ...
Khu Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Cầu Mây (Mercure Sapa Resort & Spa) ...
Minh Nguyen Huy Hoang3.1K vistas
Tìm hiểu về hệ thống quản lý điểm đến por Hoàng Mai
Tìm hiểu về hệ thống quản lý điểm đếnTìm hiểu về hệ thống quản lý điểm đến
Tìm hiểu về hệ thống quản lý điểm đến
Hoàng Mai18.1K vistas
Hiện trạng ô nhiễm không khí ở khu vực thành phố por Ái Như Dương
Hiện trạng ô nhiễm không khí ở khu vực thành phốHiện trạng ô nhiễm không khí ở khu vực thành phố
Hiện trạng ô nhiễm không khí ở khu vực thành phố
Ái Như Dương16K vistas
Tác động kinh tế của phát triển du lịch tại Đà Nẵng por Đàm Liên
Tác động kinh tế của phát triển du lịch tại Đà NẵngTác động kinh tế của phát triển du lịch tại Đà Nẵng
Tác động kinh tế của phát triển du lịch tại Đà Nẵng
Đàm Liên12.7K vistas
Đề cương tốt nghiệp: Chung cư cao tầng por luongthuykhe
Đề cương tốt nghiệp: Chung cư cao tầngĐề cương tốt nghiệp: Chung cư cao tầng
Đề cương tốt nghiệp: Chung cư cao tầng
luongthuykhe19.8K vistas
MẪU ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP por Nguyễn Công Huy
MẪU ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆPMẪU ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
MẪU ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Nguyễn Công Huy110.7K vistas
Phân tích môi trường vi mô công ty cổ phần vinamilk por bjkaboy
Phân tích môi trường vi mô công ty cổ phần vinamilkPhân tích môi trường vi mô công ty cổ phần vinamilk
Phân tích môi trường vi mô công ty cổ phần vinamilk
bjkaboy104.3K vistas
Khóa luận Du lịch Quảng Ngãi por ti2li119
Khóa luận Du lịch Quảng NgãiKhóa luận Du lịch Quảng Ngãi
Khóa luận Du lịch Quảng Ngãi
ti2li1198.7K vistas
Phân tích chiến lược kinh doanh công ty cổ phần kinh đô por tibeodangyeu
Phân tích chiến lược kinh doanh công ty cổ phần kinh đôPhân tích chiến lược kinh doanh công ty cổ phần kinh đô
Phân tích chiến lược kinh doanh công ty cổ phần kinh đô
tibeodangyeu165.1K vistas

Similar a đề Cương chi tiết phát triển du lịch văn hóa minh họa tại hội an

Vai tro cua qua luu niem trong phat trien du lich tphcm por
Vai tro cua qua luu niem trong phat trien du lich tphcmVai tro cua qua luu niem trong phat trien du lich tphcm
Vai tro cua qua luu niem trong phat trien du lich tphcmChau Duong
31 vistas24 diapositivas
Các Giải Pháp Đẩy Mạnh Thu Hút Khách Du Lịch Quốc Tế Đến TP. Hội An por
Các Giải Pháp Đẩy Mạnh Thu Hút Khách Du Lịch Quốc Tế Đến TP. Hội AnCác Giải Pháp Đẩy Mạnh Thu Hút Khách Du Lịch Quốc Tế Đến TP. Hội An
Các Giải Pháp Đẩy Mạnh Thu Hút Khách Du Lịch Quốc Tế Đến TP. Hội AnChau Duong
1K vistas115 diapositivas
Tiểu luận du lịch văn hóa phát triển hoạt động du lịch por
Tiểu luận du lịch văn hóa phát triển hoạt động du lịchTiểu luận du lịch văn hóa phát triển hoạt động du lịch
Tiểu luận du lịch văn hóa phát triển hoạt động du lịchDịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
222 vistas15 diapositivas
Tiểu luận du lịch văn hóa phát triển hoạt động du lịch por
Tiểu luận du lịch văn hóa phát triển hoạt động du lịchTiểu luận du lịch văn hóa phát triển hoạt động du lịch
Tiểu luận du lịch văn hóa phát triển hoạt động du lịchDịch vụ Làm Luận Văn 0936885877
222 vistas15 diapositivas
Đẩy Mạnh Hoạt Động Khai Thác Thị Trường Khách Du Lịch Mỹ Tại Công Ty Lữ Hành ... por
Đẩy Mạnh Hoạt Động Khai Thác Thị Trường Khách Du Lịch Mỹ Tại Công Ty Lữ Hành ...Đẩy Mạnh Hoạt Động Khai Thác Thị Trường Khách Du Lịch Mỹ Tại Công Ty Lữ Hành ...
Đẩy Mạnh Hoạt Động Khai Thác Thị Trường Khách Du Lịch Mỹ Tại Công Ty Lữ Hành ...Chau Duong
1.5K vistas65 diapositivas
Vai tro-cua-du-lich-trong-viec-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-van-hoa-truyen-tho... por
Vai tro-cua-du-lich-trong-viec-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-van-hoa-truyen-tho...Vai tro-cua-du-lich-trong-viec-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-van-hoa-truyen-tho...
Vai tro-cua-du-lich-trong-viec-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-van-hoa-truyen-tho...Ngô Chí Tâm
855 vistas73 diapositivas

Similar a đề Cương chi tiết phát triển du lịch văn hóa minh họa tại hội an(20)

Vai tro cua qua luu niem trong phat trien du lich tphcm por Chau Duong
Vai tro cua qua luu niem trong phat trien du lich tphcmVai tro cua qua luu niem trong phat trien du lich tphcm
Vai tro cua qua luu niem trong phat trien du lich tphcm
Chau Duong31 vistas
Các Giải Pháp Đẩy Mạnh Thu Hút Khách Du Lịch Quốc Tế Đến TP. Hội An por Chau Duong
Các Giải Pháp Đẩy Mạnh Thu Hút Khách Du Lịch Quốc Tế Đến TP. Hội AnCác Giải Pháp Đẩy Mạnh Thu Hút Khách Du Lịch Quốc Tế Đến TP. Hội An
Các Giải Pháp Đẩy Mạnh Thu Hút Khách Du Lịch Quốc Tế Đến TP. Hội An
Chau Duong1K vistas
Đẩy Mạnh Hoạt Động Khai Thác Thị Trường Khách Du Lịch Mỹ Tại Công Ty Lữ Hành ... por Chau Duong
Đẩy Mạnh Hoạt Động Khai Thác Thị Trường Khách Du Lịch Mỹ Tại Công Ty Lữ Hành ...Đẩy Mạnh Hoạt Động Khai Thác Thị Trường Khách Du Lịch Mỹ Tại Công Ty Lữ Hành ...
Đẩy Mạnh Hoạt Động Khai Thác Thị Trường Khách Du Lịch Mỹ Tại Công Ty Lữ Hành ...
Chau Duong1.5K vistas
Vai tro-cua-du-lich-trong-viec-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-van-hoa-truyen-tho... por Ngô Chí Tâm
Vai tro-cua-du-lich-trong-viec-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-van-hoa-truyen-tho...Vai tro-cua-du-lich-trong-viec-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-van-hoa-truyen-tho...
Vai tro-cua-du-lich-trong-viec-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-van-hoa-truyen-tho...
Ngô Chí Tâm855 vistas
Tongquan baigiang por buithithuba
Tongquan baigiangTongquan baigiang
Tongquan baigiang
buithithuba9.5K vistas
Đề tài Khai thác văn hoá ẩm thực Hải Dương phục vụ hoạt động du lịch sdt/ ZA... por Thư viện Tài liệu mẫu
Đề tài Khai thác văn hoá ẩm thực Hải Dương phục vụ hoạt động du lịch sdt/ ZA...Đề tài Khai thác văn hoá ẩm thực Hải Dương phục vụ hoạt động du lịch sdt/ ZA...
Đề tài Khai thác văn hoá ẩm thực Hải Dương phục vụ hoạt động du lịch sdt/ ZA...
Khởi nghiệp du lịch por Trong Hoang
Khởi nghiệp du lịchKhởi nghiệp du lịch
Khởi nghiệp du lịch
Trong Hoang2K vistas
Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng tại huyện konplông tỉnh kon t... por Thư viện Tài liệu mẫu
Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng tại huyện konplông tỉnh kon t...Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng tại huyện konplông tỉnh kon t...
Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng tại huyện konplông tỉnh kon t...
Đề tài Tìm hiểu loại hình du lich phượt trong giới trẻ hiện nay – khảo sát qu... por Thư viện Tài liệu mẫu
Đề tài Tìm hiểu loại hình du lich phượt trong giới trẻ hiện nay – khảo sát qu...Đề tài Tìm hiểu loại hình du lich phượt trong giới trẻ hiện nay – khảo sát qu...
Đề tài Tìm hiểu loại hình du lich phượt trong giới trẻ hiện nay – khảo sát qu...

đề Cương chi tiết phát triển du lịch văn hóa minh họa tại hội an

 • 1. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA DU LỊCH -------- ĐỀ ÁN MÔN HỌC Đề tài: PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH VĂN HÓA MINH HỌA TẠI HỘI AN Giáo viên hướng dẫn : Ths. Nguyễn Thị Hải Đường Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Lệ Thu Lớp : 36K03.1 Đà Nẵ ng, tháng 05 năm 2013
 • 2. ĐỀ ÁN MÔN HỌC GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG Đề tài : PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH VĂN HÓA- MINH HỌA TẠI HỘI AN SVTH: Nguyễn Thị Lệ Thu Lớp 36k03.1,Khoa Du lịch, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng GVHD: Ths. Nguyễn Thị Hải Đường Khoa Du lịch, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong những năm gần đây Việt Nam chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Sự nghiệp đổi mới sẽ có bƣớc phát triển mạnh hơn nhằm đƣa nền kinh tế Việt Nam từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu thành một nƣớc công nghiệp, có nền kinh tế hiện đại với cơ cấu nông nghiệp – công nghiệp – dịch vụ hợp lý, trong đó công nghiệp và dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế quốc dân. Với đặc điểm là một ngành kinh tế tổng hợp mang tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, với hiệu quả nhiều mặt lại đƣợc xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, ngành du lịch phát triển ngày càng mạnh và bền vững. Với lí do trên, việc nghiên cứu du lịch càng trở nên cấp thiết, nó giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ và chính xác về du lịch. Điều này có ý nghĩa cả về lý luận lẫn thực tiễn.Ngành du lịch rất phong phú và đa dạng, nó có rất nhiều loại hình và hình thức du lịch khác nhau. Trong đó, du lịch văn hóa là một loại hình du lịch đặc thù, nó thỏa mãn các nhu cầu mở rộng sự hiểu biết ,thƣởng ngoạn và thƣ giãn. Bản thân loại hình du lịch này có những ý nghĩa rất đặc biệt,vì nó giúp con ngƣời khám phá những giá trị vô bờ bến của văn hóa và hƣớng con ngƣời đến ChânThiện- Mỹ thông qua các sản phẩm du lịch. Nhận thấy những ý nghĩa tốt đẹp đó đồng thời muốn đi sâu vào tìm hiểu những nét đặc thù của loại hình này nên em quyết định thực hiện đề tài nghiên cứu là “Nghiên cứu về phát triển loại hình du lịch văn hóa- minh họa tại Hội An”. 2. Mục tiêu nghiên cứu Trình bày tổng quan du lịch, du lịch văn hóa, phân tích điều kiện phát triển ,đƣa ra các giải pháp phát triển loại hình du lịch văn hóa và ứng dụng tại Hội An 3. Phƣơng pháp nghiên cứu Đề án đƣợc xây dựng trên phƣơng pháp tổng hợp, phân tích tài liệu, phƣơng pháp thống kê tiếp cận và xử lý vấn đề chủ yếu từ góc độ lý thuyết. SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 2
 • 3. ĐỀ ÁN MÔN HỌC GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG 4. Đối tƣợng nghiên cứu Các vấn đề luận lý về loại hình du lịch văn hóa,điều kiện và giải pháp để phát triển loại hình du lịch văn hóa 5. Phạm vi nghiên cứu Sử dụng nội dung trong giáo trình về Kinh tế Du lịch, Luật Du lịch, những công trình nghiên cứu đƣợc đăng tải ở các tạp chí, Nghị quyết về quy hoạch du lịch của tỉnh Quảng Nam. 6. Bố cục: Nội dung đề án gồm 3 chương: CHƢƠNG 1. ĐẶC ĐIỂM HÀNH VI TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH DU LỊCH VĂN HÓA CHƢƠNG 2 LOẠI HÌNH DU LỊCH VĂN HÓA VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA CHƢƠNG 3. PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA – MINH HỌA TẠI HỘI AN BÀI LÀM CHƢƠNG 1. ĐẶC ĐIỂM HÀNH VI TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH DU LỊCH VĂN HÓA 1.1. Khái niệm và phân loại khách du lịch 1.1.1 Khái niệm khách du lịch Theo luật Du lịch Việt Nam( số 44/2005), khái niệm khách du lịch : Khách du lịch là ngƣời đi du lịch hoặc kết hợp đi du lịch, trừ trƣờng hợp đi học, làm việc hoặc hành nghề để nhận thu nhập ở nơi đến. 1.1.2 Phân loại khách du lịch Theo quốc tịch và khu vực địa lý: Theo Tổ chức Du lịch Thế giới năm 1995 đã đƣa ra các khái niệm về Khách du lịch để thống nhất chuẩn thống kê cho các nƣớc: Khách du lịch quốc tế (International tourist): Là tất cả những ngƣời nƣớc ngoài hoặc những ngƣời định cƣ ở nƣớc ngoài đến một quốc gia nào đó và những ngƣời đang định cƣ tại một quốc gia nào đó đi ra nƣớc ngoài với mọi SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 3
 • 4. ĐỀ ÁN MÔN HỌC GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG mục đích khác nhau trừ mục đích lao động kiếm tiền trong khoảng thời gian lớn hơn 24 giờ đồng hồ hoặc sử dụng ít nhất một tối trọ nhƣng phải nhỏ hơn 365 ngày. Khách du lịch quốc tế bao gồm hai loại: Khách quốc tế chủ động (Inbound tourist) là lƣợng khách vào một nƣớc; và Khách quốc tế thụ động (Outbound tourist) là lƣợng khách của một nƣớc ra nƣớc ngoài. Khách du lịch nội địa (Internal tourist): Là tất cả những ngƣời đang định cƣ trên lãnh thổ của một quốc gia nào đó, đi đến một nơi khác trong quốc gia đó không quá 12 tháng, với mọi mục đích trừ lao động kiếm tiền. Khách du lịch trong nước (Domestic) Domestic = Internal tourist + Inbound tourist. Tức là khách du lịch trong nƣớc bằng khách du lịch nội địa cộng với khách du lịch quốc tế chủ động. Đây là số liệu thống kê tổng lƣợng khách du lịch tại một thị trƣờng cụ thể nào đó xác định tại một thời điểm nào đó. Khách du lịch quốc gia (National tourist) National tourist = Internal tourist + Outbound tourist. Có nghĩa là khách du lịch quốc gia bằng khách du lịch nội địa cộng với khách du lịch quốc tế thụ động. Đây là số liệu thống kê tổng lƣợng khách du lịch là ngƣời của một quốc gia nào đó đi du lịch. Theo nguồn gốc dân tộc: Khách du lịch có nguồn gốc Châu Á: Tính tình kín đáo, buồn vui, giận dỗi không biểu lộ trên nét mặt. Khách du lịch có nguồn gốc Châu Âu: Tính tình cởi mở, thích tự do, hay nói cƣời, cử chỉ tự nhiên, phóng khoáng, vui buồn thƣờng hay biểu hiện trên nét mặt. Khách du lịch có nguồn gốc từ Châu Phi: Thì thƣờng có tính nóng nảy, cuồng nhiệt, đặc biệt rất dễ tự ái dân tộc, nhƣng lại chất phác, thẳng thắn Theo quốc gia dân tộc Khách du lịch đến từ các quốc gia trên thế giới: khách du lịch Mỹ, khách du lịch Anh, khách du lịch Nga, khách du lịch Việt Nam, khách du lịch Nhật Bản, khách du lịch Trung Quốc... Theo mục đích chuyến đi: Mỗi ngƣời tham gia vào chuyến du lịch đều có những mục đích khác nhau, điều này có ảnh hƣởng đến đặc điểm tiêu dùng của chuyến đi, chính vì vậy phân loại khách theo mục đích chuyến đi để phục vụ tốt hơn và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách du lịch, sau đây là một số loại cơ bản: Khách du lịch công vụ: là khách đi du lịch với mục đích giải quyết công việc, tìm kiếm bạn hàng, đối tác, tham gia các hội chợ triển lãm, tham dự các hội nghị, hội thảo . Nơi đến của loại khách này thƣờng là các thành phố lớn, SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 4
 • 5. ĐỀ ÁN MÔN HỌC GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG thủ đô, các trung tâm thƣơng mại . Họ là các thƣơng nhân, thƣơng gia nên có khả năng thanh toán rất cao, có đòi hỏi rất lớn đặc biệt là đòi hỏi về độ an toàn rất cao. Khách du lịch với mục đích nghỉ ngơi giải trí: Chủ yếu khách muốn nghỉ ngơi thƣ giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, tránh những ồn ào, bụi bặm nơi đô thị, họ muốn tìm đến những nơi thanh bình, yên tĩnh, có không khí trong lành, mát mẻ. Nên tránh những phiền toái thƣờng xảy ra trong chuyến đi. Khách du lịch với mục đích khám phá, tìm hiểu văn hóa: chủ yếu khách là những ngƣời muốn đƣợc nâng cao vốn kiến thức của bản thân, muốn đƣợc thâm nhập vào nền văn hóa của nơi đến. Họ muốn đƣợc tự do khám phá, chiêm nghiệm, đòi hỏi tính độc đáo, và đặc sắc ở điểm đến. Khách du lịch thể thao: Bao gồm các vận động viên, cổ động viên. Đây là loại hình du lịch xuất hiện để đáp ứng lòng ham mê các hoạt động thể thao nhƣ: Bóng đá, bóng rổ, các môn thể thao khác . Dòng khách thƣờng đổ về những nơi có các sự kiện thể thao đặc biệt. Vì vậy, các nhà kinh doanh du lịch rất nên chú trọng đến các sự kiện thể thao để có kế hoạch thu hút tốt nhất số lƣợng khách về với doanh nghiệp mình. Theo giới tính: khách du lịch nam và khách du lịch nữ. 1.1.3 Khách du lịch văn hóa 1.1.3.1 Khái niệm khách du lịch văn hóa Khách du lịch văn hóa là những ngƣời đi du lịch nhằm mục đích nâng cao hiểu biết cho cá nhân về mọi lĩnh vực nhƣ: lịch sử, kiến trúc, kinh tế, hội họa, chế độ xã hội, cuộc sống của ngƣời dân cùng các phong tục tập quán của đất nƣớc du lịch 1.1.3.2 Đối tƣợng khách du lịch văn hóa Đối tƣợng khách tƣơng đối rộng rãi, có thể là các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, cũng có thể là học sinh, sinh viên thậm chí là khách du lịch bình thƣờng 1.2. Nhu cầu du lịch văn hóa 1.2.1. Khái niệm nhu cầu du lịch và nhu cầu du lịch văn hóa 1.2.1.1 Khái niệm nhu cầu du lịch Nhu cầu du lịch là nhu cầu của con ngƣời rời khỏi nơi cƣ trú thƣờng xuyên của mình một cách tạm thời theo nhiều kiểu du hành khác nhau ngoài mục đích làm việc hay một hoạt động nào đó có hƣởng thù lao. 1.2.1.2 Khái niệm nhu cầu du lịch văn hóa SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 5
 • 6. ĐỀ ÁN MÔN HỌC GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG Nhu cầu du lịch văn hóa là nhu cầu đi du lịch để tìm hiểu, nghiên cứu, khám phá những nhân tố văn hóa, phong tục tập quán của nƣớc bản địa 1.2.2. Những động cơ cơ bản kích thích nhu cầu du lịch văn hóa 1.2.2.1 Động cơ về thể chất Khách du lịch lựa chọn loại hình du lịch văn hóa nhằm giảm bớt tình trạng căng thẳng, phục hồi sức khỏe thông qua các hoạt động tự thƣ giãn, cho bản thân sự tự do thử sức với những việc mình thích, mạo hiểm, khám phá những điều mới lạ trong văn hóa. 1.2.2.2 Động cơ văn hóa Khách du lịch lựa chọn loại hình du lịch văn hóa vì khát khao tìm hiểu các vùng khác nhau về nghệ thuật, truyền thống dân gian, tôn giáo và ẩm thực 1.2.2.3 Động cơ về giao tiếp Khách du lịch lựa chọn loại hình du lịch văn hóa vì khát khao gặp gỡ những ngƣời mới, thăm bạn bè, ngƣời thân. Đƣợc giao lƣu, xâm nhập vào các nền văn hóa, tìm hiều, nghiên cứu, khám phá và học hỏi. 1.2.2.4 Động cơ khẳng định bản ngã và sự thăng tiến cá nhân Khách du lịch lựa chọn loại hình du lịch văn hóa để ngoài việc thực hiện các cuộc hành trình nhằm dự hội nghị, buôn bán, khách còn có thể tự thử sức khám phá, nghiên cứu những điều đặc sắc ở nền văn hóa tại các địa phƣơng nơi khách viếng thăm. 1.3. Hành vi tiêu dùng của khách du lịch vì mục đích văn hóa 1.3.1. Khái niệm hành vi tiêu dùng của khách du lịch văn hóa Khách du lịch văn hóa là ngƣời tiêu dùng du lịch với mục đích chính là tham quan nghiên cứu, khám phá tài nguyên văn hóa, tìm hiểu nền văn hóa nƣớc sở tại, có ý thức và trách nhiệm về giữ gìn, bảo tồn và phát triển, có trách nhiệm đối với cộng đồng dân cƣ bản địa. 1.3.2. Nhân tố ảnh hƣởng tới hành vi tiêu dùng của khách du lịch văn hóa Nhóm nhân tố văn hóa Nền văn hóa Văn hóa ấn định những điều cơ bản về giá trị và sự thụ cảm, sự ƣa thích về các tài nguyên du lịch, điểm đến du lịch và các SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 6
 • 7. ĐỀ ÁN MÔN HỌC GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG dịch vụ, hàng hóa cho việc thỏa mãn các nhu cầu khi đi du lịch. Văn hóa là nguyên nhân cơ bản, đầu tiên dẫn dắt hành vi của con ngƣời nói chung và hành vi tiêu dùng nói riêng. Cách ăn, mặc, giao tiếp, sự cảm nhận giá trị của d ịch v ụ du l ịch, thể hiện bản thân qua tiêu dùng… đều bị chi phối bởi văn hóa Đặc biệt trong tiêu dùng du lịch, văn hóa có điều kiện thuận lợi để phát huy các chức năng giáo dục, chức năng nhận thức, chức năng giải trí, thẩm mỹ. Nhánh văn hóa Nhánh văn hóa là những bộ phận nhỏ hơn trong nền văn hóa. Nếu nền văn hóa là đƣợc ví nhƣ một mạch chung, thì nhánh văn hóa lại tạo ra sự đa dạng cho mạch chung đó. Nói cách khác, nhánh văn hóa là những yếu tố đa dạng thƣờng gặp trong một nền văn hóa hay những bộ phận nhỏ hơn của văn hóa. Nhánh văn hóa đƣợc hình thành do những khác biệt về nơi cƣ trú, dân tộc, tín ngƣỡng, nghề nghiệp, học vấn… của một cộng đồng có cùng nền văn hóa  giữa các nhánh văn hóa luôn tồn tại sự khác biệt: sự khác biệt giữa các nhánh văn hóa trong cùng một nền văn hóa. Mỗi nhánh văn hóa có thể là một đoạn thị trƣờng: do bản chất chúng đều có m ột số điểm chung nhất định.Ví dụ, các cộng đồng khác nhau có cách ứng xử và hành động mua sản phẩm du lịch và tiêu dùng dịch vụ khác nhau Hội nhập và biến đổi văn hóa: - Sự hội nhập Văn hóa: Quá trình mà mỗi cá nhân tiếp thu các văn hóa khác để làm phong phú thêm văn hóa của mình và cũng chính trong quá trình đó, khẳng định giá trị văn hóa cốt lõi của họ đƣợc gọi là quá trình „hội nhập văn hóa‟. Sự hội nhập văn hóa là do cá nhân thực hiện Tiếp thu văn hóa của khác làm phong phú thêm văn hóa của mình Khẳng định giá trị văn hóa cốt lõi của cá nhân; - Sự biến đổi văn hóa: Trong bối cảnh sự biến đổi không ngừng của môi trƣờng tự nhiên và xã hội, văn hóa cũng có sự biến đổi để phù hợp với sự thay đổi đó Có 2 nguyên nhân tạo ra sự biến đổi VH: đó là do ảnh hƣởng của nền văn hóa khác và bắt nguồn từ nội tại của DN; SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 7
 • 8. ĐỀ ÁN MÔN HỌC GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG Sự biến đổi văn hóa và hội nhập văn hóa đồng nghĩa với sự hình thành, bổ sung một tƣ tƣởng mới, quan niệm, lối sống mới, hình thành những phong cách sống mới, thậm chí thay thế những gì không còn là phù hợp với những biến đổi của môi trƣờng tự nhiên, xã hội, chính trị… Bản thân văn hóa cũng luôn có nhu cầu, giao lƣu, trao đổi, hội nhập và xu hƣớng tự làm mới mình, nhƣng không bao giờ đƣợc đánh mất bản sắc riêng do bạn bè đến với chúng ta chính vì họ muốn tìm hiểu, khám phá những nét văn hóa đặc trƣng của dân tộc ta chứ không phải đến để xem chúng ta học đƣợc ở họ những gì và bắt chƣớc họ đến đâu. Một dân tộc nếu đánh mất bản sắc văn hóa của mình cũng có nghĩa là đánh mất tất cả. Thế nhƣng, mọi mô thức văn hóa du nhập từ bên ngoài vào (ngoại lai) không phải tất cả đều đƣợc thừa nhận và phát huy hiệu quả ngay nhƣ là những yếu tố đã đƣợc tích tụ hàng ngàn năm (nội sinh). Các mô thức văn hóa ngoại nhập nếu không đƣợc nội hóa thì khó có thể tồn tại trên vùng đất mới. Do tác động của hội nhập văn hóa và biến đổi văn hóa mà có thể tạo ra cơ hội cho sản phẩm du lịch này nhƣng lại là thảm họa cho sản phẩm du lịch khác. Đồng thời cũng ảnh hƣởng tới hành vi tiêu dùng của khách du lịch. Nhóm nhân tố xã hội Nhóm nhân tố này ảnh hƣởng rất lớn đến quyết định đi du lịch và nhu cầu giao tiếp Giai tầng xã hội Cơ sở phân chia và sắp xếp các thành viên của một xã hội thành các giai tầng: không chỉ dựa vào tài sản sở hữu mà còn dựa trên trình độ học vấn, nghề nghiệp, địa vị xã hội, truyền thống gia đình, văn hóa và tính tích cực chính trị của họ. Mối quan hệ giữa giai tầng xã hội với hành vi ngƣời tiêu dùng của khách du lịch là: Những ngƣời có chung một giai tầng xã hội có khuynh hƣớng hành vi tiêu dùng giống nhau trƣớc những tập hợp kích thích Marketing. Nhóm tham khảo Nhóm tham khảo là nhóm mà cá nhân trong đó chịu sự chi phối và tác động đến hành vi tiêu dùng của họ. Ảnh hƣởng của nhóm đến khách thông qua dƣ luận xã hội về nơi đến du lịch.Thông qua cơ chế bắt chƣớc. Cá nhân có tính cộng đồng cao thì ảnh hƣởng dƣ luận của nhóm càng nhiều. SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 8
 • 9. ĐỀ ÁN MÔN HỌC GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG Gia đình Các thành viên trong gia đình( bố ,mẹ, anh, chị, em, con cái) có tác động mạnh mẽ đên quyết định chuyến đi và lựa chọn điểm đến, cũng nhƣ độ dài thời gian,thời điểm đi du lịch và các dịch vụ hàng hóa, trong quá trình đi du lịch của khách. Quy mô của hộ gia đình, thu nhập, địa vị xã hội..., có ảnh hƣởng quyết định đến hành vi tiêu dùng của mỗi thành viên. Vai trò và địa và địa vị cá nhân Ngƣời vào vai nào thể hiện nhân cách của vai trò đó. Vai trò của cá nhân trong xã hội bao hàm chức năng mà xã hội giao cho họ. Mỗi vai trò gắn với một địa vị, phản ánh sự phân công của xã hội cho vai trò đó Các cá nhân thể hiện vai trò của mình thông qua hành vi. Trong tiêu dùng du lịch vai trò xã hội đƣợc thể hiện rất rõ thông qua mục đích chuyến đi. Sản phẩm du lịch, thƣơng hiệu phải phù hợp với vai trò xã hội ,sự thành đạt, sự đẳng cấp của từng cá nhân. Nhóm nhân tố cá nhân Tuổi tác ,nghề nghiệp, tình trạng kinh tế, giới tính, lối sống :ảnh hƣởng rất lớn đến loại hình du lịch Tuổi tác và vòng đời Đây là yếu tố tác động nhiều nhất đến hành vi tiêu dùng du lịch của con ngƣời. Độ tuổi tác động nhất đến loại hình du lịch. Quyết định nơi đến, quyết định chi phí cho chuyến đi, dịch vụ tham quan, mua sắm… Nghề nghiệp Nghề nghiệp có ảnh hƣởng quan trọng đến tính chất sản phẩm du lịch mà ngƣời tiêu dùng lựa chọn trong quá trình ra quyết định. Sự lựa chọn , khách sạn, nhà hàng, món ăn, hình thức giải trí cũng sẽ khác nhau với nghề nghiệp của mỗi ngƣời. Doanh nghiệp có thể chuyên môn hóa phục vụ cho nhóm nghề. Tình trạng kinh tế Thực hiện chuyến du lịch của cá nhân phụ thuộc rất lớn vào khả năng tài chính và hệ thống giá cả của sản phẩm du lịch. Tình trạng kinh tế bao gồm : thu nhập, phần tiết kiệm, khả năng đi vay, quan điểm về chi tiêu…. Lối sống Phong cách sống chứa đựng toàn bộ cấu trúc hành vi, đƣợc thể hiện qua quan điểm, sự quan tâm, và hành động của cá nhân SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 9
 • 10. ĐỀ ÁN MÔN HỌC GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG trong môi trƣờng sống. Lối sống có liên quan chặt chẽ tới nguồn gốc xã hội, gia đình, văn hóa nghề nghiệp. Lối sống thay đổi hành vi tiêu dùng cũng thay đổi theo. - Lối sống có liên quan đến việc ngƣời tiêu dùng du lịch sẽ mua sản phẩm du lịch nào và cách ứng xữ của họ đối với sản phẩm du lịch đó. Tính cách Tính cách là sự kết hợp các thuộc tính tâm lý của cá nhân. Tính cách quy định cách thức hành động và thái độ ứng xữ của cá nhân trong các mối quan hệ với hiện thực. Nhóm nhân tố tâm lý Nhóm yếu tố này ảnh hƣởng rất lớn đến nhu cầu đi du lịch của khách Nhu cầu và Động cơ Nhu cầu là một thuộc tính tâm lý, là những điều mà con ngƣời đòi hỏi để tồn tại và phát triển. Tại bất kỳ một thời điểm nhất định nào con ngƣời cũng có nhiều nhu cầu. Một số nhu cầu có nguồn gốc sinh học. Một số nhu cầu khác có nguồn gốc tâm lý. Tại những thời điểm khác nhau, ngƣời ta lại bị thôi thúc bởi những nhu cầu khác nhau. Con ngƣời sẽ cố gắng thỏa mãn trƣớc hết là những nhu cầu quan trọng nhất. Khi ngƣời ta đã thoả mãn đƣợc một nhu cầu quan trọng nào đó thì nó sẽ không còn là động cơ hiện thời nữa, và ngƣời ta lại cố gắng thỏa mãn nhu cầu quan trọng nhất tiếp Động cơ du lịch đƣợc nội sinh từ các đặc điểm tâm lý của cá nhân. Động cơ du lịch là động lực thúc đẩy hành động với việc thỏa mãn nhu cầu du lịch của cá nhân. Nhận thức Một ngƣời có động cơ luôn sẵn sàng hành động. Vấn đề ngƣời có động cơ đó sẽ hành động nhƣ thế nào trong thực tế còn chịu ảnh hƣởng từ sự nhận thức của ngƣời đó về tình huống lúc đó. CHƢƠNG 2 LOẠI HÌNH DU LỊCH VĂN HÓA VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA 2.1 Khái niệm về loại hình du lịch 2.1.1 Khái niệm loại hình du lịch Theo tác giả Trƣơng Sỹ Qúy ( giáo trình Kinh tế du lịch của Gs.Ts Nguyễn Văn Đính và Ts. Trần Thị Minh Hà) thì loại hình du lịch có thể đƣợc định nghĩa nhƣ sau : SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 10
 • 11. ĐỀ ÁN MÔN HỌC GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG “ Loại hình du lịch đƣợc hiể ột tập hợ ả ịch có những đặc điể , hoặc vì chúng thỏa mãn những nhu cầu, động cơ du lịch tƣơng tự, hoặc đƣợ ộ , hoặ ộ , mộ ổ chức nhƣ nhau, hoặc đƣợ chung theo một mứ ”. 2.1.2 Phân loại các loại hình du lịch Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ của chuyến đi du lịch: Loại hình du lị (du lị ủ độ ị ụ độ ịch nội địa. Căn cứ vào nhu cầu nảy sinh hoạt động du lịch: Du lịch chữa bệnh, du lịch nghỉ ngơi, giải trí; du lịch thể thao; du lịch văn hóa, du lịch công vụ, du lị , du lịch thăm thân, du lị ảnh, du lị ệm. Căn cứ vào đối tượng khách du lịch: Du lị , du lị ững ngƣời cao tuổi, du lịch phụ nữ, du lịch gia đình. Căn cứ vào hình thức tổ chức chuyến đi: Du lịch theo chƣơng trình trọn gói, du lịch tự tổ chức. Căn cứ vào phương tiện giao thông được sử dụng: Du lịch bằng xe ô tô, du lịch bằ ,du lịch bằng xe đạp, du lịch bằ hỏa, du lịch bằ ủy, du lịch bằ . Căn cứ vào thời gian đi du lịch: Du lị , du lị ần, tham quan du lị Căn cứ vào nơi tham quan: Du lịch nghỉ núi, du lịch nghỉ biển, sông, hồ, du lị , du lịch nông thôn 2.2 Loại hình du lịch văn hóa 2.2.1 Khái niệm du lịch văn hóa Xu thế quốc tế hoá trong sinh hoạt văn hoá giữa cộng đồng và các dân tộc trên thế giới đƣợc mở rộng, dẫn tới việc giao lƣu văn hoá, tìm kiếm những kiến thức về nền văn hoá nhân loại, về những miền đất lạ đã trở thành một nhu cầu cho nhiều tầng lớp dân cƣ. Du lịch không còn hoàn toàn là nghỉ ngơi giải trí đơn thuần (khôi phục sức khoẻ khả năng lao động,..)mà còn là hình thức nghỉ ngơi tích cực có tác dụng bổ sung tri thức, làm phong phú đời sống tinh thần của con ngƣời. Đó chính là nội hàm củakhái niệm du lịch văn hoá Theo luật Du lịch Việt Nam(số 44/2005) thì: “Du lịch văn hóa là hình thức du lịch dựa vào bản sắc văn hoá dân tộc với sự tham gia của cộng đồng nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống” SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 11
 • 12. ĐỀ ÁN MÔN HỌC 2.2.2 GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG Các loại hình du lịch văn hóa Du lịch văn hóa với mục đích cụ thể: khách du lịch thuộc thể loại này thƣờng đi với những mục đích đã định sẵn. Thƣờng là các cán bộ khoa học, học sinh, sinh viên và các chuyên gia Du lịch tìm hiểu bản sắc văn hóa: khách đi tìm hiểu các nền văn hóa là chủ yếu . Mục đích chuyến đi tìm hiểu, nghiên cứu đối tƣợng khách chủ yếu là các nhà nghiên cứu khoa học, học sinh, sinh viên Du lịch tham quan văn hóa: Đây là loại hình du lịch kết hợp giữa tham quan với nghiên cứu tìm hiểu văn hóa trong một chuyến đi. Đối tƣợng tham gia phong phú gồm cả khách đi vừa để tham quan, vừa để nghiên cứu và những khách chỉ đi để chiêm ngƣỡng, để biết và thoả mãn sự tò mò có thể theo trào lƣu Du lịch văn hóa với mục đích tổng hợp: Mục đích chính của khách là đi công tác có kết hợp với tham quan văn hoá. Đối tƣợng của loại hình này là những ngƣời đi tham dự hội nghị, hội thảo, k ỷ niệm những ngày lễ lớn, các cuộc triển lãm. Loại khách này đòi hỏi trình độ phục vụ hiện đại, phong phú, có chất lƣợng cao, qui trình phục vụ đồng bộ, chính xác, họ có khả năng thanh toán cao. 2.3 Vị trí và vai trò của du lịch văn hóa trong giai đoạn hiện nay 2.3.1 Vị trí của du lịch văn hóa Để phát triển du lịch không một quốc gia nào trên thế giới lại không coi trọng sự phát triển của du lịch văn hoá, bởi vì du lịch văn hoá là một loại hình dulịch có nhiều ƣuđiểm: ít chịu phụ thuộc vào thời tiết, có thể phát triển quanh năm nguồn thu từ du lịch văn hoá là nguồn thu ổn định, với mức tăng trƣởng ngày càng lớn,nó giúp con ngƣời hiểu biết sâu sắc về thế giới xung quanh,... Điều đó rất phù hợp với xu thế của thời đại ngày nay: xã hội phát triển, nhu cầu mang sự hiểu biết của con ngƣời ngày càng cao, đilại du lịch trở thành một nhu cầu cần thiết trong cuộc sống. Nhƣng không phải tất cả các quốc gia đều có thể phát triển du lịch văn hoá, du lịch văn hoá chỉ phát triển ở những nƣớc có nền văn hiến lâu đời, có nghệ thuật dân tộc đặc sắc, có những cảnh quan làm say đắm lòng ngƣời. Nếu nhƣ Ai Cập không có Kim Tự Tháp khổng lồ, Hy Lạp không có những đền đầy nguy nga tráng lệ thì mỗi năm không thể có hàng chục triệu lƣợt khách đến du lịch ở nƣớc này. Du lịch không thể tự mình phát triển đƣợc nếu không dựa vào một nền SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 12
 • 13. ĐỀ ÁN MÔN HỌC 2.3.2 GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG tảng văn hoá và ngƣợc lại nhờ có du lịch mà các dân tộc hiểu biết đƣợc những thành tựu rực rỡ của nền văn hoá nhân loại tạo ra sự cần thiết xích lại gần nhau giữa các nền văn hoá làm cho các dân tộc ngày càng hiểu nhau hơn. Du lịch văn hóa là một trong những thế mạnh của du lịch nƣớc ta. Tuy nhiên loại hình này muốn phát triển thì phải kết hợp với các loại hình du lịch khác nhƣ: du lịch biển, du lịch giải trí... Vai trò và ý nghĩa của du lịch văn hóa Vai trò và ý nghĩa của du lịch văn hoá đối với một địa phƣơng, một đất nƣớc là hết sức quan trọng, đƣợc thể hiện nhƣ sau: - Văn hóa giải quyết vấn đề bảo tồn và phát huy môi trƣờng du lịch Trong tất cả các loại hình du lịch thì du lịch văn hóa là một hình thức du lịch mang lại nhiều lợi ích cho môi trƣờng du lịch nhất. Chúng ta hãy xem lại nguyên lý cơ bản về du lịch văn hóa hiện nay của châu Âu để thấy bản chất của du lịch văn hóa từ đó thấy đƣợc tầm quan trọng của văn hóa đối với môi trƣờng du lịch. Du lịch văn hóa là công cụ để khôi phục, duy trì và phát huy những giá trị văn hóa của cộng đồng địa phƣơng một cách hữu hiệu nhất. Du lịch văn hóa nếu khai thác tốt nó là một hình thức du lịch bền vững có lợi cho môi trƣờng tự nhiên và môi trƣờng nhân văn của cộng đồng chủ nhà. Khách du lịch văn hóa thƣờng có ý thức bảo vệ môi trƣờng du lịch tốt hơn khách du lịch đại chúng. - Văn hóa giải quyết vấn đề kiểm soát tác động tiêu cực Vấn đề kiểm soát sự tác động tiêu cực của du lịch đối với môi trƣờng tự nhiên và nhân văn là một trong những nhiệm vụ lớn của ngành du lich và của mọi ngƣời dân. Những giải pháp kiểm soát tác động tiêu cực của du lịch đều có bóng dáng của công cụ văn hóa. Chẳng hạn nhƣ việc làm thế nào để duy trì đƣợc bản sắc văn hóa ứng xử của ngƣời Việt trong môi trƣờng du lịch - không thể không sử dụng công cụ văn hóa. Hay làm thế nào để bảo vệ môi trƣờng tự nhiên và nhân văn ở các điểm đến du lịch? Ngoài các biện pháp chế tài bắt buộc chúng ta cũng phải sử dụng đến công cụ văn hóa đề tuyên truyền, giáo dục… - Văn hóa giải quyết vấn đề nâng cao hình ảnh thƣơng hiệu du lịch quốc gia. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu tăng trƣởng, vấn đề nâng cao hình ảnh thƣơng hiệu quốc gia là một nhiệm vụ lớn nữa của ngành du lịch. Chúng ta làm sao để khách du lịch có ấn tƣợng tốt về một đất nƣớc xinh đẹp, thân thiện và đầy bản sắc? Điều đó tùy thuộc rất lớn vào chiến lƣợc phát triển văn hóa . Khách du lịch không phải đến Việt Nam vì bờ biển đẹp, không phải đến Việt Nam vì chúng ta vừa có sân bay mới, không phải họ đến Việt Nam vì chúng ta vừa xây dựng xong SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 13
 • 14. ĐỀ ÁN MÔN HỌC GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG những khách sạn tiêu chuẩn 5sao…mà phần lớn họ đến Việt Nam hay quyết định quay trở lại Việt Nam vì những cuốn hút về mặt văn hóa. Hình ảnh Việt Nam cũng sẽ đẹp hơn trong mắt du khách thông qua những ấn tƣợng về mặt văn hóa. Khách du lịch sẽ khó quên những khoảnh khắc đƣợc thƣởng thức và hòa mình vào trong sinh hoạt văn hóa cồng chiêng, kỷ niệm những đêm ngủ tại ngôi nhà lá ở vùng sông nƣớc Mekong(Tour homestay), những giây phút đƣợc dạo quanh thành phố bằng xe xích lô, hay đƣợc đón tiếp bằng một thái độ, lịch sự, chân thật của cô tiếp tân, anh hƣớng dẫn viên…Chính những nét văn hóa này sẽ góp phần quan trọng làm tăng thêm hình ảnh thƣơng hiệu du lịch Việt Nam. Hình ảnh thƣơng hiệu du lịch quốc gia sẽ đẹp và ấn tƣợng hơn trong lòng du khách vì nhân tố văn hóa chứ không phải chỉ vì cơ sở vật chất hay một logo du lịch đẹp. 2.3.3 Điều kiện để phát triển loại hình du lịch văn hóa 2.3.3.1 Điều kiện về an ninh chính trị,an toàn: Điều kiện về an ninh , chính trị,an toàn: Tình hình chính trị hòa bình, ổn định là tiền đề cho sự phát triển của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của một đất nƣớc. Một quốc gia mặc dù có nhiều tài nguyên về du lịch cũng không thể phát triển đƣợc du lịch nếu nhƣ ở đó luôn xảy ra những sự kiện hoặc thiên tai làm xấu đi tình hình chính trị và hòa bình ( vì không có điều kiện để phát triển kinh doanh du lịch và cũng không thu hút đƣợc khách du lịch). Để du lịch không ngừng phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nƣớc, sự phối hợp chặt chẽ giữa quốc phòng và an ninh với các hoạt động du lịch cũng nhƣ các ngành kinh tế khác có ý nghĩa cực kì quan trọng. Sự bảo đảm vững chắc về quốc phòng, an ninh tạo môi trƣờng ổn định cho đất nƣớc và khách tới tham quan. Du lịch, bên cạnh việc nghỉ ngơi là “thẩm nhận những giá trị vật chất, tinh thần độc đáo, khác lạ với quê hƣơng mình” Điều này đòi hỏi sự giao lƣu, đi lại của du khách giữa các quốc gia, các vùng với nhau. Bầu chính trị hòa bình, hữu nghị sẽ kích thích sự phát triển của du lịch quốc tế. Một thế giới bất ổn về chính trị, xung đột về sắc tộc, tôn giáo làm ảnh hƣởng tới việc phát triển du lịch tức là nó không làm tròn “sứ mệnh” đối với du lịch, gây nên nỗi hoài nghi, tâm lý sợ hãi cho du khách. Bên cạnh đó, những cuộc nội chiến, những cuộc chiến tranh xâm lƣợc với nhiều loại trang thiết bị lợi hại làm hủy hoại tài nguyên du lịch, các công trình nghệ thuật kiến trúc do loài ngƣời sáng tạo nên. Ở Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhiều công trình phục vụ phát triển du lịch bị phá hoại, nếu tồn tại thì chỉ còn một phần và chúng ta đang ra sức kiến tạo SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 14
 • 15. ĐỀ ÁN MÔN HỌC GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG lại tức là chúng ta quá lạm dụng “bê tông hoá”, “nhựa hoá”, dù biết rằng nó đã mất đi phàn nào đó giá trị nguyên bản. Năm 2000, tại hòn đảo Bali (Inđônêxia) – nơi hấp dẫn khách du lịch của nhiều nƣớc trên thế giới bị đánh bom khủng bố để lại nổi kinh hoàng cho khách du lịch. Năm 2003 bệnh SAT ở Trung Quốc, dịch Cúm gà ở Việt Nam gây nên những tổn thất lớn cho du lịch Trung Quốc và Việt Nam và gián tiếp ảnh hƣởng đến du lịch thế giới. Thiên tai cũng có tác động xấu đến sự phát triển du lịch. Nhật Bản là đất nƣớc giàu và đẹp nhƣng luôn phải hứng chịu những trận động đất, gây khó khă cho phát triển du lịch, có chăng chỉ phát triển du lich bị động. Vào những ngày cuới năm 2004, một trận sóng thần lớn nhất từ trƣớc tới nay xảy ra ở Đông Nam Á, Nam Á đã gây thiệt hại lớn về ngƣời và của, ảnh hƣởng rất lớn đến sự phát triển du lịch. Điều đáng nói là sóng thần đã làm cho nhiều du khách bị thiệt mạng, cơ sở vật chất phục vụ phát triển du lịch bi huỷ hoại nặng nề. Bên cạnh đó là sự phát sinh và lây lan các loại dịch bệnh nhƣ tả lỵ, dịch hạch sốt rét. Từ những ví dụ trên cho chúng ta thấy đƣợc tầm quan trọng của an ninh chính trị, an toàn xã hội cho khách du lịch, và là nhân tố quan trọng tạo nên sự thành bại của ngành du lịch 2.3.3.2 Điều kiện về kinh tế: Một trong những yếu tố quan trọng có ảnh hƣởng đến sự phát sinh và phát triển du lịch là điều kiện kinh tế chung. Nền kinh tế chung phát triển là tiền đề cho sự ra đời và phát triển của ngành kinh tế du lịch. - Sự phát triển của nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm có ý nghĩa quan trọng với phát triển du lịch - Điều kiện kiện kinh tế đóng vai trò góp phần cung cấp các hàng hóa, dịch vụ cho du lịch 2.3.3.3 Điều kiện văn hóa: Về phía khách du lịch: - Trình độ văn hoá cao tạo điều kiện cho việc phát triển loại hình du lịch văn hóa. Phần lớn sử những ngƣời tham gia vào cuộc hành trình du lịch văn hóa là những ngƣời có trình độ văn hoá nhất định, nhất là những ngƣời khách du lịch nƣớc ngoài. Bởi vì họ có sở thích đối với việc tìm hiểu các danh lam thắng cảnh, di tích lịch, bản sắc văn hoá dân tộc hay nói đúng hơn tài nguyên, điểm du lịch tác động đến họ theo một quá trình: Thông tin - Tiếp xúc -Nhận thức - Đánh giá. - Phải có trình độ văn hoá thì mới hiểu hết giá trị của chuyến tham SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 15
 • 16. ĐỀ ÁN MÔN HỌC GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG quan du lịch. Trong các nƣớc mà nhân dân có trình độ văn hoá cao thì số ngƣời đi du lịch ra ngoài tăng lên không ngừng với cƣờng độ cao. Về phía nƣớc sở tại : - Việc phát triển du lịch phải mang dấu ấn của con ngƣời, tức là con ngƣời thông qua trí tuệ của mình đƣa ra những biện pháp, cách thức để phát triển du lịch. Một quốc gia giàu có về tài nguyên du lịch nhƣng nếu không biết sử dụng trí óc của con ngƣời để phát huy hết giá trị của tài nguyên đó thì coi nhƣ “muối bỏ bể”. Ngƣợc lại có những quốc gia nghèo về tài nguyên du lịch nhƣng biết phát huy hợp lí sẽ thu hút đƣợc lƣợng khách du lịch rất lớn và ngành du lịch sẽ phát triển bền vững. 2.3.3.4 Điều kiện về tài nguyên văn hóa: Du lịch văn hoá chỉ có thể phát triển ở một vùng, một địa phƣơng, một đất nƣớc nếu ở đó đã có tài nguyên văn hóa đa dạng phong phú, độc đáo mang đậm bản sắc dân tộc kết hợp với một số yếu tố khác tạo nên những địa điểm du lịch văn hóa đầy hấp dẫn thu hút. Chính những yếu tố đó đã đƣa khách du lịch tìm đến những nơi có tài nguyên văn hoá lôi cuốn và do đó tài nguyên văn hoá là yếu tố quan trọng nhất đối với lƣu lƣợng đi du lịch văn hoá ngày càng tăng của khách du lịch. Vì vậy để phát triển du lịch văn hoá thì tài nguyên văn hóa là yếu tố quyết định. Giá trị của những di sản văn hoá: di tích lịch sử, các công trình kiến trúc, các hình thức nghệ thuật, các tập quán, lễ hội, ngành nghề truyền thống… cùng với các thành tựu kinh tế, chính trị, xã hội, các cơ sở văn hoá nghệ thuật, các bảo tàng… là những đối tƣợng cho du khách khám phá, thƣởng thức, cho du lịch văn hóa khai thác và sử dụng. Tài nguyên văn hóa vật thể: Là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học. Toàn bộ các sản phẩm vật chất hiện hữu dƣợc hình thành do bàn tay sáng tạo của con ngƣời, bao gồm: Hệ thống di tích lịch sử văn hoá, thể thống danh lam thắng cảnh, thể thống di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Các di tích lịch sử văn hóa: Các di tích lịch sử văn hóa là tài sản văn hoá quý giá của mỗi địa phƣơng, mỗi đất nƣớc và của cả nhân loại. Di tích đƣợc hiểu theo nghĩa chung nhất là những tàn tích, dấu vết còn sót lại của quá khứ, là tài sản của các thế hệ trƣớc để lại cho các thế hệ kế tiếp. Ở Việt Nam, theo pháp lệnh bảo vệ và sự dụng di tích lịch sử văn háo và danh lam thắng cảnh công bố SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 16
 • 17. ĐỀ ÁN MÔN HỌC GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG ngày 04/04/1984 thì di tích lịch sử văn hoá đƣợc quy định chƣ sau: “Di tích lịch sử văn hoá là những công trình xây dựng, địa điểm, đồ vật, tài liệu và các tác phẫm có giá trị lịch sử, khoa học, nghệ thuật, cũng như có gía trị văn hoá khác, hoặc liên quan đến sự kiện lịch sử, quá trính phát triển văn háo xã hội”  Tháng 12.1999, tổ chức UNESCO đã ghi tên đô thị cổ Hội An vào danh mục Di sản văn Hóa Thế giới- đây đƣợc coi là tiềm năng lớn nhất và quan trọng nhất, để phát triển du lịch văn hóa Hội An. - Di tích Hội An bao gồm chùa cầu, nhà cổ, Hội quán, bảo tàng, nhà thờ họ… hầu hết xây dựng vào thế kỷ 19, 20. Các ngôi nhà cổ kiểu nhà ống có mặt tiền hẹp, có khi thông hai phố, chiều cao không quá 2 tầng, tƣờng bao bọc bằng gạch, phía trong là ván gỗ. Kiến trúc các công trình đều có dạng dốc, lợp ngói âm dƣơng, kiểu dáng và trang trí nội thất bảo tồn phong cách cổ của cƣ dân ngƣời Việt, ảnh hƣởng từ Nhật và ngƣời Hoa - - - - Chùa Cầu là viên ngọc giữa lòng thị xã, tuy nhỏ bé nhƣng chứa đựng nhiều thăng trầm dƣới mái ngói âm dƣơng huyền bí. Cầu xây dựng vào cuối thế kỷ 16 và đƣợc gọi là cầu Nhật Bản. Năm 1719, khi chúa Nguyễn Phúc Nguyên đi ngang đây, ông đã đặt cho cầu ba chữ Lai Viễn Kiều. Ở giữa cầu có một ngôi miếu nhỏ thờ Huyền Thiên Đại Đế, thời xƣa, hai bên cầu là nơi mua bán sầm uất. Nhà cổ 77 Trần Phú: ngôi nhà hình ống điển hình, giữa sân nhà có các vách gỗ bao quanh đƣợc chạm khắc sống động. Nhà cổ số 80 Nguyễn Thái Học là tiệm thuốc Bắc Diệp Đồng Nguyên, chủ nhà có một bộ sƣu tập gốm cổ có giá trị. Nhà cổ 101 Nguyễn Thái Học, phòng khách là một công trình chạm trổ tinh vi. Ở trần có vỏ cua có trang trí hình hai bao kiếm vắt chéo rất lạ mắt. Nhà thờ họ Trần 21 Lê Lợi, là nhà thờ của gia tộc nên rất kín cổng cao tƣờng. Hội quán Quảng Đông thờ Quan Công nằm trên đƣờng Trần Phú. Hội Quán Trung Hoa thờ bà Thiên Hậu. Hội quán Phúc Kiến xây dựng năm 1857 cũng thờ Thiên Hậu. Hội quán Hải Nam là nơi thờ 108 Hoa kiều chết oan dƣới thời vua Tự Đức. Hội quán Triều Châu hay còn gọi là chùa ông Bổn ở đƣờng Nguyễn Duy Hiệu. Hội quán nhỏ, xây dựng tỉ mỉ. SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 17
 • 18. ĐỀ ÁN MÔN HỌC GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG Các bảo tàng: Các bảo tàng là nơi bảo tồn tài sản văn hoá dân tộc, truyền thụ tri thức, chấn hƣng tinh hoa truyền thống. Cùng với việc bảo vệ các di tích lịch sử – Văn hoá, việc xây dựng các bảo tàng luôn đặt trong quốc sách về kinh tế, văn hoá, xã hội mỗi quốc gia. Mục 3, Luật di sản văn hoá : “Bảo tàng là nơi bào quản và trƣng bày các sƣu tập về lịch sử tự nhiên và xã hội nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục tham quan quan”. Chính các bảo tàng cũng là nơi thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nƣớc. Tính đến năm 2001, cả nƣớc có ta có 117 bảo tàng và cơ quan làm công tác bảo tàng. Chúng ta có thể kể ra một số bảo tàng tiêu biểu nhƣ: Bảo tàng Hồ Chi Minh, Bảo tàng lịch sự Việt Nam, Bảo tàng quân đội, Bảo tàng văn hoá các dân tộc, Bảo tàng Hải dƣơng học.v.v… trên thế giới có các bảo tàng nổi tiếng nhƣ bảo tàng Hoàng Gia (Anh), Bảo tàng Luvơrơ (Pháp), Bảo tàng Ecgionutát (Nga), Bảo tàng Cố cung (Trung Quốc)… với khối lƣợng khổng lồ hiện vật lịch sự, những tác phẩm nghệ thuật thể hiện sự sáng tạo, tài năng và trí tuệ bất tận của con ngƣời lúc nào cũng đón tiếp với số lƣợng lớn khách du lịch.  Bảo tàng Lịch sự văn hóa Hội An nằm trong khuôn viên chùa Ông thờ Quan Công và chùa Bà - thờ Quan Âm. - Ngoài ra Hội An còn thu hút khách du lịch đến với những nhà trƣng bày gốm sứ mậu dịch Hội An nằm trên đƣờng Trần Phú. Đây cũng là một căn nhà cổ đẹp đƣợc trùng tu với sự đóng góp của đại học Chiêu Hoà, Nhật Bản. Nơi đây trƣng bày những cổ vật vớt lên từ năm 1993 trong chiếc tàu chìm từ 400 năm trƣớc ngoài biển Hội An. Con tàu này chở gốm Việt Nam xuất khẩu, gốm Chu Đậu. - Nhà trƣng bày văn hóa Sa Huỳnh, có những hiện vật cổ nhƣ chum gốm chôn tro ngƣời chết, nữ trang, vũ khí… Tài nguyên văn hóa phi vật thể: Lễ hội: Bất cứ thời đại nào, bất cứ dân tộc nào, và bất cứ mùa nào cũng có những ngày lễ hội. Lễ hội là hoạt động sinh hoạt văn hoá cộng đồng diễn ra trên địa bàn dân cƣ trong thời gian và không gian xác định nhằm nhắc lại những sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử hay một huyền thoại, đồng thời là dịp để hiểu biết cách ứng xử văn hoá của con ngƣời với thiên nhiên thần thánh và con ngƣời với xã hội. Các lễ hội có sứa hấp dẫn du khách không kém gì các di tích lịch sự văn hoá. Lễ hội có SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 18
 • 19. ĐỀ ÁN MÔN HỌC GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG hai phần: phần nghĩ lễ và phần hôị: - Lễ là những nghi thức tiến hành theo những quy tắc, luật tục nhất định mang ý nghĩa biểu trƣng nhằm đánh dâú hoặc kỷ niệm về một nhân vật hay một sự kiện lịch sử hay một huyền thoại với mục đích tôn vinh và phản ánh ƣớc nguyện mong muốn nhận đƣợc sự giúp đỡ từ đối tƣợng thờ cúng. - Hội là nơi tổ chức các hoạt động vui chơi giãi trí hiện đại mang sắc thái dân gian phản ánh trình độ phát triển xã hội thời thời đó, phản ánh đời sống kinh tế, trình độ dân trí và tâm tƣ tình cảm của ngƣời dân địa phƣơng. Nhà nghiên cứu M.Bachie cho rằng: “Thực chất lễ hội là cuộc sống được tái hiện dưới hình thức tế lễ và trò diễn, đó là cuộc sống lao động và chiến đấu của cộng đồng dân cư, tuy nhiên bản thân cuộc sống không thể thành lễ hội nếu như nó không được thăng hoa, liên kết và quy tụ lại thành thế giới tâm linh, tư tưởng của các bieu tưởng, vượt lên trên thế của những phương tiện và điều kiện tất yếu. Đó là thế giới và cuộc sống thứ thoát li tạm thời, thực tại, hữu hiệu, đạt tới hiện thực, lý tưởng mà ở đó mọi thứ phát triển đẹp đẽ, lung linh siêu việt và cao cả” GS.Phan Đăng Nhật cho rằng: “Lễ hội là kho tàng lịch sử khổng lồ, ở đó tích tụ vô số những lớp phong tục tín ngưỡng, văn hóa, nghệ thuật và cả các sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc. Lễ hội còn là bảo tàng sống về các mặt sinhhoạt văn hoá tinh thần của người Việt. Chúng đã sống, đang sống và với đặc trưng của mình, chúng tạo nên sức cuốn hút và thuyết phục mạnh mẽ nhất.” Các yếu tố của lễ hội ảnh hưởng tới việc thu hút khách du lịch: - Yếu tố thời gian: Các lễ hội nhìn chung thƣờng diễn ra vào mùa xuân, thời điểm bắt đầu mỗi năm mới con ngƣời có thời gian rảnh rỗi nên họ đi lễ ngoài cầu lộc, cầu may còn là cách để nạp một nguồn năng lƣợng mới để “ Chiến đấu với đời” - Quy mô lễ hội: Các lễ hội có quy mô lớn, nhỏ khác nhau điều này ảnh hƣởng rất lớn đến hoạt động du lịch và khả năng thu hút khách. Ở Việt Nam, các lễ hội có quy mô lớn nhƣ: Giỗ Tổ Hùng Vƣơng, lễ hội Yên Tử, lễ hội chùa Hƣơng thu hút một lƣợng khách rất lớn. - Lễ hội thƣờng đƣợc tổ chức tại những di tích lịch sử văn hoá. Điều đó cho phép khai thác tốt hơn cả di tích lẫn lễ hội vào mục đích du lịch. SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 19
 • 20. ĐỀ ÁN MÔN HỌC GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG  Hội An lọt vào 10 TP lễ hội tốt nhất châu Á.Ngày 9-9, Văn phòng UBND TP Hội An cho biết tạp chí du lịch trực tuyến Smart Travel Asia (trụ sở tại Hong Kong và Trung Quốc) vừa công bố kết quả bình chọn những địa điểm du lịch hàng đầu ở châu Á. Việt Nam có ba địa danh lọt vào danh sách 10 TP du lịch tốt nhất tại châu Á là Hà Nội, TP.HCM và phố cổ Hội An (Quảng Nam). Làng nghề truyền thống Là một thuật ngữ dùng để chỉ các cộng đồng cƣ dân, chủ yếu chủ yếu ở các vùng ngoại vi thành phố và nông thôn có chung truyền thống sản xuất các sản phẩm thủ công cùng chủng loại. Làng nghề thƣờng mang tính tập tục truyền thống đặc sắc, đặc trƣng, không chỉ có tính chất kinh tế mà còn bao gồm cả tính văn hóa, đặc điểm du lịch tại địa phƣơng. Theo thống kê cho thấy, Việt Nam còn có gần 2.000 làng nghề thuộc các nhóm nghề chính nhƣ: sơn mài, gốm sứ,vàng bạc, thêu ren, mây tre đan, cói, dệt, giấy, tranh dân gian, gỗ, đá... Một số làng nghề nổi tiếng nhƣ: Làng sơn mài Cát Đằng (ý Yến, Nam Định), làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội), làng tranh Đông Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh), làng đá mỹ nghệ Non Nƣớc (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội)  Hội An nổi tiếng với các làng nghề truyền thống: - - - Làng gốm Thanh Hà-điểm du lịch độc đáo của Phố Hội. Với tuổi đời trên 500 năm, làng gốm Thanh Hà (Hội An - Quảng Nam) thu hút rất nhiều khách tham quan bởi những sản phẩm gốm tinh xảo, đặc sắc. Làng Kim Bồng (tên cũ là Kim Bồng Châu, nay một phần lớn thuộc xã Cấm Kim thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam), nơi hình thành nghề thủ công nổi tiếng mang tên nghề mộc Kim Bồng, nằm ở hữu ngạn hạ lƣu sông Thu Bồn chảy qua Hội An trƣớc khi đổ ra biển. Từ làng nhìn qua bên kia sông là khu phố cổ Hội An. Đây là một vị trí thuận lợi vừa không cách xa trung tâm đô thị, vừa dễ dàng trong việc giao thông - vận chuyển vật liệu bằng đƣờng thủy để phát triển ngành nghề. Làng rau truyền thống Trà Quế thuộc xã Cẩm Hà, thị xã Hội An (Quảng Nam).Rau xanh Trà Quế nổi tiếng từ rất lâu với nhiều sản phẩm rau đƣợc trồng trên đất đai màu mỡ, bón bằng loại rong lấy từ sông Cổ Cò nên có hƣơng vị đặc trƣng riêng. Nghệ thuật, văn hóa dân gian: SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 20
 • 21. ĐỀ ÁN MÔN HỌC GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG Folklore” - Văn hóa dân gian, đƣợc W J.Thom sử dụng đầu tiên vào năm 1846 để chỉ “phong tục, tập quán, nghi thức, mê tín, ca dao, tục ngữ… của ngƣời thời trƣớc”. Chính những hình thức văn hóa dân gian này đã tạo nên bản sắc văn hóa đặc sắc riêng có cho từng địa phƣơng. Tất cả những yếu tố đó cũng chính là điều kiện để phát triển du lịch văn hóa của từng điạ phƣơng.  Ngoài những di sản vật thể, cộng đồng Hội An còn bảo tồn, lƣu giữ những vốn cổ trong cuộc sống, hoạt động văn hóa, phong tục tập quán, tín ngƣỡng, nghi lễ… Tất cả những yếu tố này tạo cho đô thị cổ Hội An dáng vẻ riêng đậm nét xƣa. Phải kể đến nhƣ: - - Múa Thiên cẩu ở Hội An: Là loại hình múa dân gian gắn với tết Trung Thu, lƣu truyền ở Hội An từ lâu đời và để lại dấu ấn văn hóa sâu sắc trong lòng rất nhiều du khách phố Hội Bài Chòi: là một trò chơi dân gian lƣu hành phổ biến ở Hội An cũng nhƣ một số địa phƣơng ở miền Trung. Hát bả trạo: là một loại hình diễn xƣớng dân gian phổ biến của ngƣ dân Hội An nói riêng, duyên hải miền Trung nói chung. Văn hóa ẩm thực Ngƣời ta nói ăn uống là biểu hiện của văn hóa. Mỗi quốc gia có một quan niệm khác nhau và vì vậy hình thành phong cách ẩm thực riêng cho mình. Nguyễn Tuân đã từng nói: “Ẩm thực là một dòng chảy không ngừng, không nghỉ như con sông nó đi qua bao tầng nấp, bờ bãi của kinh nghiệm ăn và sống mới phát triển thành nghệ thuật. Chủ quan, cảm tính là yếu tố không thể không tránh khỏi. Nhưng như mọi hiện diện của đời sống, ẩm thực cũng là một ấn tượng, một thói quen, một ký ức hay một kỷ niệm.” Nếu nhƣ ngƣời nƣớc ta chú trọng đến đồ ăn và cách chế biến thức ăn thì đối với ngƣời Pháp, thức ăn chỉ là yếu tố tạo nên chất lƣợng vật chất, còn chất lƣợng thực sự của bữa ăn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Một cách trang trí bàn ăn độc đáo, một bức tranh trên tƣờng phù hợp, bộ khăn trải bàn mang từ miền đất xa xôi đi cùng với bộ đồ ăn lạ mắt…. Tất cả đều mang theo mình một câu chuyện, ẩn chứa một sự tò mò thú vị cho khách. Với ngƣời Pháp, việc mời một ngƣời khách tới là “chịu trách nhiệm về hạnh phúc của họ trong một thời gian dưới mái nhà của mình”. Một bữa ăn truyền thống của ngƣời Pháp đƣợc sắp đặt nhƣ một bản giao hƣởng hay vở kịch có 5 màn gồm: món nguội nhấm nháp, món nhẹ đầu bữa, món chính thƣờng là thịt và cá, tiếp đến là pho SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 21
 • 22. ĐỀ ÁN MÔN HỌC GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG mát và sau cùng là món tráng miệng. Theo triết lý của ngƣời Pháp: “bữa ăn là điều duy nhất mà ta không cảm thấy tẻ nhạt ngay từ lúc đầu” Ngày nay, việc đƣa văn hóa ẩm thực vào các chƣơng trình du lịch đã trở nên phổ biến. Đó là cách để lấy tiền của du khách một cách khéo léo nhất. Việc xây dựng các chƣơng trình du lịch ẩm thực thƣờng đƣợc các công ty tổ chức thành 2 lọai: Chƣơng trình du lịch chuyên biệt và chƣơng trình du lịch kết hợp. Đến Việt Nam, du khách có thể thƣởng thức các hƣơng vị ẩm thực khác nhau của mỗi vùng, mỗi miền. Du khách có thể thƣởng thức món phở với loại nước dùng bác học, chả cá Lã vọng (Hà Nội); thƣởng thức cơm vua ở cố đô Huế; Bò tái cầu mống ở Quảng Nam; Giang nam dã hạc (miền Nam)… Tất cả đều tạo hƣớng đi mới cho ngành du lịch trong việc tạo ra nhiều sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo phục vụ khách du lịch.  Ẩm thực truyền thống ở Hội An mang những nét riêng biệt thể hiện ở sản vật và hƣơng liệu sẵn có. Những loại hải sản nhƣ tôm, cua, cá và đặc biệt là sự đa dạng của các loại rau sống chiếm ƣu thế trong ẩm thực địa phƣơng. Đặc sản Cao Lầu Một số món ăn truyền thống có nguồn gốc ngoại lai nhƣ: bánh bao, bánh vạc, lục tàu xá, xí mạ, hoành thánh, bánh quai vạc, cơm Dƣơng Châu, bún gạo, khoai nhục Phúc Kiến, các món cari Ấn Độ, món ăn Phƣơng Tây và một số loại thức uống nhƣ: nƣớc lá Lao, nƣớc Dừa. 2.3.3.2 Điều kiện đón tiếp và phục vụ khách du lịch Mạng lƣới giao thông: Từ xƣa giao thông vận tải là tiền đề cho phát triển du lịch. Ngày nay,giao thông vận tải đã trở thành một trong những nhân tố chính cho sự phát triển của du lịch, đặc biệt là du lịch quốc tế. Trong những năm gần đây, lĩnh vực giao thông , đặc biệt là giao thông trong du lịch phát triển mạnh mẽ về cả số lƣợng và chất lƣợng  Hội An có đầy đủ các dịch vụ giao thông phục vụ du khách nhƣ xe bus, taxi, xe ôm, xích lô, du khách cũng có thể thuê xe máy, xe đạp để tự do dạo quanh Hội An thăm khu phố cổ. Nhƣng thú vị nhất với du khách đến thăm Hội An vẫn là đi bộ vòng quanh khu phố để cảm nhận nét đặc biệt của nơi này. Cơ sở lƣu trú: Trên bình diện nền kinh tế ngày càng phát triển “thay da đổi thịt”, nhiều công trình cao cấp, nhiều khách sạn, resort liên tiếp đƣợc đầu tƣ xây dựng. Đó là cơ sở để điểm thu hút có cơ sở và đảm bảo khả năng khai thác và đón tiếp nguồn khách quốc tế tới tham quan. SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 22
 • 23. ĐỀ ÁN MÔN HỌC GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG  Hội An: Theo thống kê mỗi năm, Hội An đón trên 1 triệu lƣợt khách, với hơn 3 nghìn buồng phòng sẵn sàng phục vụ trên 5 nghìn khách/ngày Là thành phố du lịch, đặc biệt thu hút du khách nƣớc ngoài nên Hội An không thiếu các khách sạn tiện nghi, ngay trung tâm thành phố giá phòng khá cao, nhƣng khó có phòng trống. Loại hình lƣu trú ở Hội An cũng rất đa dạng, ngoài khách sạn cao cấp thì còn có nhiều nhà trọ sạch sẽ không kém khách sạn, nhƣng giá lại rẻ hơn nhiều.Nhà khách cũng có nhiều phòng, giá rẻ, gần điểm bán vé tham quan. Cơ sở phục vụ dịch vụ ăn uống: - Cùng với dịch vụ lƣu trú thì du lịch không thể tách rời dịch vụ ăn uống. Đây cũng chính là những điều kiện đủ để phát triển du lịch nói chung và du lịch văn hóa nói riêng.  Hội An có nhiều nhà hàng, quán ăn chủ yếu phục vụ khách Tây tập trung ở khu phố cổ Trần Phú, Bạch Đằng….. Đƣờng Trần Phú là con đƣờng tập trung quán bán cao lầu- món đặc sản của Phố Hội. Nguồn lao động: - Nguồn nhân lực du lịch có chất lƣợng cao là yếu tố cực kỳ quan trọng để đạt năng lực cạnh tranh cao của điểm đến du lịch nói chung và mỗi doanh nghiệp nói riêng. Hiện nay nguồn nhân lực du lịch đang phát triển mạnh mẽ về cả số lƣợng và nâng cao chất lƣợng, hiệu quả làm việc của lực lƣợng lao động trong ngành du lịch đang ngày càng nâng cao, bao gồm: lao động thuộc các cơ quan quản lý nhà nƣớc về du lịch và các đơn vị sự nghiệp trong ngành từ trung ƣơng đến địa phƣơng, lao động trong các doanh nghiệp du lịch gồm đội ngũ cán bộ quản trị kinh doanh, đội ngũ lao động nghiệp vụ trong các khách sạn - nhà hàng, công ty lữ hành, vận chuyển du lịch..., lao động làm công tác đào tạo du lịch trong các trƣờng dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học.  Lực lƣợng trong ngành du lịch tại Hội An rất trẻ, 93% có độ tuổi dƣới 45, đƣợc đào tạo chuyên môn và ngoại ngữ, có thể đáp ứng yêu cầu lao động hiện tại, trong đó số lƣợng lao động đƣợc đào tạo chuyên môn cao từ đại học đến sau đại học cũng đạt đƣợc tiêu chuẩn nhất định 42%. Ngoài ra còn có đội ngũ lao động đến từ các địa phƣơng khác và nƣớc ngoài. SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 23
 • 24. ĐỀ ÁN MÔN HỌC GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG Ngoài những di sản vật thể, cộng đồng Hội An còn bảo tồn, lưu giữ những vốn cổ trong cuộc sống, hoạt động văn hóa, phong tục tập quán, tín ngưỡng, nghi lễ, ẩm thực… Tất cả những yếu tố này tạo cho đô thị cổ Hội An dáng vẻ riêng đậm nét xưa. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế. Thành phố Hội An đang dần hoàn thiện cơ chế phát triển bền vững loại hình du lịch văn hóa. Khẳng định tầm quan trọng của du lịch văn hóa với sự phát triển kinh tế du lịch của thành phố. CHƢƠNG 3. PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA – MINH HỌA TẠI HỘI AN 3.1 Định hƣớng phát triển du lịch văn hóa Phát triển du lịch văn hoá theo hƣớng bền vững, hiệu quả và hội nhập kinh tế quốc tế đang là hƣớng đi của các quốc gia trên thế giới, để những giá trị văn hoá thực sự phát huy có hiệu quả cần có sự truyền tải của ngành du lịch nói riêng và sự quan tâm phối hợp của các ban ngành nói chung nhằm thúc đẩy sự nghiệp phát triển du lịch. Triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể du lịch Việt Nam tƣơng xứng với tiềm năng du lịch của đất nƣớc theo hƣớng du lịch văn hoá, du lịch môi trƣờng sinh thái Xây dựng các chƣơng trình và điểm hấp dẫn về văn hoá, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh. Huy động nguồn nhân lực của nhân dân tham gia kinh doanh du lịch, ƣu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng ở những khu du lịch, tập trung ở những trung tâm lớn. Nâng cao trình độ văn hoá và chất lƣợng dịch vụ với các loại khách khác nhau .Đẩy mạnh việc huy động vốn trong nƣớc đầu tƣ vào khách sạn, chuyển các nhà nghỉ, nhà khách từ cơ chế bao cấp sang kinh doanh khách sạn và du lịch.” 3.2 Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch văn hóa Từ chính sách quản lý: trƣớc hết cần tận dụng triệt để các điều kiện cần và đủ để phát triển du lịch văn hóa một cách tối ƣu nhất. 3.2.1 Kiện toàn hệ thống quản lý nhà nƣớc về du lịch văn hóa Thành lập ban quản lý khu du lịch trọng điểm, triển khai hiệu quả công tác xúc tiến du lịch; đơn giản hoá thủ tục thành lập doanh nghiệp, áp dụng cơ chế "một cửa" trong việc xét duyệt các thủ tục đầu tƣ và kinh doanh. Khuyến khích phát triển các hiệp hội nghề nghiệp trên địa bàn nhƣ Hiệp hội kinh doanh khách sạn, Hiệp hội kinh doanh lữ hành, Hiệp hội Du lịch... nhằm ổn định kinh doanh, ổn định thị trƣờng, tránh hiện tƣợng cạnh tranh không lành mạnh. SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 24
 • 25. ĐỀ ÁN MÔN HỌC GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG 3.2.2 Tích cực huy động các nguồn lực cho phát triển du lịch văn hóa: Khuyến khích huy động vốn đầu tƣ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đầu tƣ trực tiếp vào lĩnh vực du lịch nói chung và du lịch văn hóa nói riêng . Thực hiện chính sách ƣu đãi đầu tƣ theo quy định của Chính phủ đối với các hoạt động kinh doanh du lịch và đối với vùng đặc biệt khó khăn. 3.2.3 Đa dạng hóa sản phẩm du lịch văn hóa Phát huy thế mạnh về tài nguyên du lịch văn hoá, lịch sử đồng thời kết hợp các sản phẩm du lịch khác nhƣ nghỉ dƣỡng biển; phát triển một số loại hình du lịch khác nhƣ: du lịch sinh thái; du lịch cộng đồng, du lịch tìm hiểu đời sống các dân tộc; du lịch hội nghị; du lịch mua sắm và vui chơi giải trí cao cấp; du lịch thể thao: lặn biển, lƣớt sóng, đua thuyền buồm, chơi golf...; du lịch caraval. 3.2.4 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Mục tiêu: xây dựng đƣợc đội ngũ cán bộ, nhân viên du lịch có trình độ và kỹ năng nghiệp vụ, phẩm chất vững vàng, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong tiến trình hội nhập du lịch khu vực và quốc tế. Phát triển khoa học công nghệ du lịch đạt trình độ trong khu vực, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả kinh doanh du lịch. Để thực hiện mục tiêu trên cần: Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực. Hình thành hệ thống các cơ sở đào tạo du lịch, phân bố hợp lý, ở các cấp nghề, trung cấp,cao đẳng , đại học và trên đại học về du lịch. Tiếp tục đổi mới chƣơng trình, nội dung và phƣơng pháp đào tạo đội ngũ lao động trong du lịch nói chung và du lịch văn hóa nói riêng Đào tạo lại và bồi dƣỡng nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ hiện có kết hợp với đào tạo mới cả trong và ngoài nƣớc; kết hợp đào tạo mới để đáp ứng yêu cầu trƣớc mắt và chuẩn bị cho lâu dài. Gắn giáo dục đào tạo du lịch với hệ thống giáo dục đào tạo quốc gia và chú trọng giáo dục du lịch toàn dân Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chính sách cán bộ từ quy hoạch, tuyển dụng, sắp xếp, quản lý đến đãi ngộ... chú trọng từng bƣớc trẻ hóa đội ngũ cán bộ, kết hợp ƣu tiên sử dụng cán bộ có kiến thức, trình độ tay nghề, ý thức chính trị và kinh nghiệm cáo, đảm bảo tính kế thừa. Đặc biệt, chú trọng đào tạo, sử dụng và đãi ngộ trí thức, trọng dụng và tôn vinh nhân tài, chuyên gia và nghệ nhân trong du lịch văn hóa. SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 25
 • 26. ĐỀ ÁN MÔN HỌC GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG Cần chú trọng phát triển nguồn lao động du lịch văn hóa. Cụ thể t , áp dụng công nghệ quản lý hiện đại. Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cũng nhƣ phong cách phục vụ của các thuyết minh viên, cán bộ công nhân viên và ngƣời dân tại các điểm du lịch về các kiến thức lịch sử, văn hoá và trình độ ngoại ngữ từng bƣớc xây dựng đội ngũ các nhà quản lý năng động, sáng tạo, đủ năng lực điều hành các hoạt động kinh doanh du lịch đạt hiệu quả, mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch với các cơ sở trong nƣớc và quốc tế. Nâng cao nhận thức về du lịch cho nhân dân và khách du lịch. 3.2.5 Đầu tƣ, tôn tạo và bảo tồn các tài nguyên du lịch nhân văn tăng cƣờng Đầu tƣ nâng cấp, tu bổ, tôn tạo có trọng tâm các di tích lịch sử, văn hoá lễ hội truyền thống, phong tục tập quán… của địa phƣơng c ó tài nguyên , nhằm bảo vệ, gìn giữ những giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể. 3.2.6 Liên kết các tuyến điểm văn hóa Tích cực mở rộng hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên (Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt) và hai trung tâm du lịch lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Mở rộng thị trƣờng các nƣớc châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á. Tận dụng tối đa lợi thế cửa khẩu quốc tế và tuyến du lịch hành lang Đông Tây để phát triển thị trƣờng khách quốc tế đến từ Thái Lan, Myanma và thị trƣờng khách quốc tế từ các nƣớc khác thông qua Thái Lan nối tour sang Việt Nam 3.2.7 Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch Xúc tiến truyền quảng bá du lịch là biện pháp quan trọng để tạo lập và nâng cao hình ảnh du lịch của nƣớc sở tại. Giáo dục toàn dân, góp pần thực hiện tuyên truyền đối nội và đối ngoại Nghiên cứu tâm lý, thị hiếu, tập quán thói quen tiêu dùng của các đối tƣợng khách để có những sản phẩm phù hợp với thị trƣờng thông qua các hình thƣc tuyên truyền, quảng cáo. Tăng cƣờng tuyên truyền quảng bá trên các phƣơng tiện truyền thông, phƣơng tiện thông tin đại chúng với các loại hình khác nhau SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 26
 • 27. ĐỀ ÁN MÔN HỌC GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG Phối hợp với các lực lƣợng làm thông tin đối ngoại, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài, và hỗ trợ quốc tế để công tác xúc tiến, quảng bá du lịch đạt hiệu quả. Mục tiêu: Nâng cao nhận thức mọi mặt về du lịch trong các cấp, các ngành và nhân dân, hình thành và hƣớng dẫn nhu cầu du lịch nội địa. Tạo lập và nâng cao hình ảnh du lịch của đất nƣớc bản địa, thu hút du khách quốc tế, góp phần thực hiện thông tin đối ngoại và đƣờng lối đối ngoại của đất nƣớc. Để thực hiện mục tiêu đó cần: Chú trọng đẩy mạnh công tác xúc tiến, tuyên truyền quảng bá du lịch dƣới nhiều hình thức thiết lập đại diện du lịch tại các thị trƣờng trọng điểm phối hợp với các lực lƣợng làm thông tin đối ngoại của đất nƣớc và tranh thủ hợp tác quốc tế để tuyên truyền, quảng bá về đất nƣớc, con ngƣời và du lịch, tăng cƣờng tổ chức các chiến dịch phát động thị trƣờng. Thành lập các trung tâm xúc tiến quảng bá du lịch tại các địa phƣơng trọng điểm du lịch, các thị trƣờng quốc tế trọng điểm, tăng cƣờng vốn ngân sách cho xúc tiến quảng bá du lịch, xây dựng hình ảnh và thƣơng hiệu. Kết hợp với các công ty du lịch - là những đầu mối tiếp xúc với du khách nhằm giới thiệu địa điểm du lịch văn hóa tới du khách. 3.3 Minh họa tại Hội An 3.3.1 Định hƣớng phát triển du lịch văn hóa tại Hội An Theo nghị quyết về quy hoạch tổng thể du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2015 định hƣớng 2020 Hội An kết nối với các vùng phụ cận hình thành một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nƣớc có sức cạnh tranh quốc tế. Khu di sản văn hóa thế giới Hội An và vùng phụ cận: Định hƣớng phát triển thế mạnh du lịch văn hoá (tham quan các di tích, công trình kiến trúc, nghiên cứu di chỉ khảo cổ, tham dự các lễ hội, các chƣơng trình nghệ thuật dân tộc), tham quan Công viên Văn hoá Du lịch Hội An, mua sắm hàng thủ công mỹ nghệ, may mặc, du thuyền trên sông, tham quan làng nghề, du lịch hội nghị, du lịch biển, du lịch nghỉ dƣỡng, du lịch sinh thái. 3.3.2 Các giải pháp phát triển du lịch văn hóa tại Hội An Thành phố Hội An đã ứng dụng rất tốt các chủ trƣơng, chính sách, giải pháp của nhà nƣớc để phát triển du lịch văn hóa. Cụ thể: Kiện toàn hệ thống quản lý nhà nƣớc về du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói chung và thành phố Hội An nói riêng. SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 27
 • 28. ĐỀ ÁN MÔN HỌC GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG Uỷ ban thành phố đã ban hành cơ chế chính sách phối, kết hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành và địa phƣơng trong tỉnh để tạo dựng môi trƣờng du lịch văn minh, an toàn và thân thiện. Thành lập ban quản lý khu du lịch trọng điểm, triển khai hiệu quả công tác xúc tiến du lịch trong thành phố; đơn giản hoá thủ tục thành lập doanh nghiệp, áp dụng cơ chế "một cửa" trong việc xét duyệt các thủ tục đầu tƣ và kinh doanh. Khuyến khích phát triển các hiệp hội nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nhƣ Hiệp hội kinh doanh khách sạn, Hiệp hội kinh doanh lữ hành, Hiệp hội Du lịch... nhằm ổn định kinh doanh, ổn định thị trƣờng, tránh hiện tƣợng cạnh tranh không lành mạnh. Đầu tƣ, tôn tạo và bảo tồn các tài nguyên du lịch nhân văn Thành phố đã đầu tƣ nâng cấp, tu bổ, tôn tạo có trọng tâm các di tích lịch sử, văn hoá lễ hội truyền thống, phong tục tập quán… của địa phƣơng, nhằm bảo vệ, gìn giữ những giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể Tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm của ngƣời dân Tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm của ngƣời dân thông qua các lớp tập huấn, các khoá học có liên quan đến du lịch và văn hoá ứng xử trong kinh doanh du lịch; ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ, tôn tạo và xây dựng các giá trị văn hoá truyền thống, bảo vệ môi trƣờng tại các điểm tham quan du lịch. Phát triển các nghề thủ công truyền thống Chú trọng thổi hồn vào các làng nghề đã có thƣơng hiệu nhƣ: làng gốm Thanh Hà,...để hoạt động của các làng nghề đƣợc tự nhiên và đem lại hiệu quả về mặt kinh tế cũng nhƣ những giá trị văn hoá để cung cấp những sản phẩm lƣu niệm độc đáo và có hồn cho khách du lịch nhằm đạt mục tiêu về kinh tế cũng nhƣ những giá trị văn hoá cho khách du lịch. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Thành phố chú trọng đầu tƣ đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cũng nhƣ phong cách phục vụ của các thuyết minh viên, cán bộ công nhân viên và ngƣời dân tại các điểm du lịch trong thành phố về các kiến thức lịch sử, văn hoá và trình độ ngoại ngữ từng bƣớc xây dựng đội ngũ các nhà quản lý năng động, sáng tạo, đủ năng lực điều hành các hoạt động kinh doanh du lịch đạt hiệu quả, mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch với các cơ sở trong nƣớc và quốc tế. SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 28
 • 29. ĐỀ ÁN MÔN HỌC GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG Đồng thời thành phố Hội An (Quảng Nam) đang triển khai thực hiện bộ CD chủ đề về văn hóa, truyền thống Hội An để đƣa vào giảng dạy trong “phần mềm” môn đạo đức cho học sinh bậc tiểu học từ năm học tới. Việc đƣa văn hóa và truyền thống Hội An vào giảng dạy trong nhà trƣờng , góp phần nâng cao hiểu biết về Hội An nói chung, khu phố cổ- di sản văn hóa nói riêng, giáo dục tuổi thơ Hội An, góp phần đắc lực vào việc quản lý, giữ gìn, bảo tồn phố cổ. Đẩy nhanh tốc độ đặc biệt tại các điểm du lịch văn hoá trên con đƣờng di sản miền Trung. Tích cực mở rộng hợp tác phát triển du lịch Tích cực mở rộng hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên (Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt) và hai trung tâm du lịch lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Mở rộng thị trƣờng các nƣớc châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á. Tận dụng tối đa lợi thế cửa khẩu quốc tế và tuyến du lịch hành lang Đông Tây để phát triển thị trƣờng khách quốc tế đến từ Thái Lan, Myanma và thị trƣờng khách quốc tế từ các nƣớc khác thông qua Thái Lan nối tour sang Việt Nam Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá đối với những sản phẩm du lịch văn hoá đã đang và sẽ đƣa vào khai thác sử dụng nhằm thu hút khách du lịch đến Hội An. SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 29
 • 30. ĐỀ ÁN MÔN HỌC GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG KẾT LUẬN Với đặc điểm là một ngành kinh tế tổng hợp mang tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, với hiệu quả nhiều mặt lại đƣợc xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, ngành du lịch phát triển ngày càng mạnh và bền vững. Du lịch sẽ chỉ phát triển thật tốt nếu biết giữ gìn và phát huy và những giá trị văn hóa tinh hoa của nh ân loại nói chung và đất nƣớc du lịch nói riêng Đúng vậy, du lịch văn hóa là một loại hình du lịch đặc thù, nó thỏa mãn các nhu cầu mở rộng sự hiểu biết ,thƣởng ngoạn và thƣ giãn. Bản thân loại hình du lịch này có những ý nghĩa rất đặc biệt, giúp con ngƣời khám phá những giá trị vô bờ bến của văn hóa và hƣớng con ngƣời đến Chân- Thiện- Mỹ thông qua các sản phẩm du lịch. Phát triển du lịch văn hóa phải đƣợc phát triển đồng bộ với các ngành liên quan, nó không thể đơn phƣơng độc mã một mình phát triển. Với truyền thống văn hóa lâu đời đã đang, sẽ là nền tảng vững chắc, là chiếc chìa khóa vàng để du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Hội An nói riêng tiến theo định hƣớng phát triển kinh tế- xã hội của đất nƣớc. Trong quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng viết đề tài này, em xin chân thành cảm ơn sự hƣớng dẫn tận tình của giáo viên hƣớng dẫn - cô Nguyễn Thị Hải Đƣờng đã giúp em hoàn thành đề án này. Dù đã hết sức cố gắng nhƣng với khả năng có hạn nên bản đề án sẽ không tránh khỏi khiếm khuyết và sự sai sót. Rất mong sự chỉ dẫn cô. SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 30
 • 31. ĐỀ ÁN MÔN HỌC GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Gs.Ts Nguyễn Văn Đính và Ts. Trần Thị Minh Hà: Giáo trình Kinh tế du lịch của, ĐH Kinh tế Quốc dân. NXB Lao Động – Xã Hội, Hà Nội – 2004. 2. GS.TS Nguyễn Văn Mạnh : Giáo trình Hành vi tiêu dùng trong du lịch 3. Ts. Đào Thị Mỹ Hạnh : Giáo trình Tâm lý khách du lịch4. Tạp chí du lịch Việt Nam 5. Luật du lịch Việt Nam 6. B áo đi ện t ử c ủa T ổng c ục du l ịch Vi ệt Nam. 7. Tailieu.vn 8. NGHỊ QUYẾT Về quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, định hƣớng 2020 9. Báo điện tử Hội An 10. Tin tức du lịch về Hội An SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 31
 • 32. ĐỀ ÁN MÔN HỌC GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG M ỤC L ỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1. ĐẶC ĐIỂM HÀNH VI TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH DU LỊCH VĂN HÓA 1.1 Khái niệm và phân loại khách du lịch 1.1.1 Khái niệm khách du lịch 1.1.2 Phân loại khách du lịch 1.1.3 Khách du lịch văn hóa 1.2 Nhu cầu du lịch văn hóa 1.2.1. Khái niệm nhu cầu du lịch và nhu cầu du lịch văn hóa 1.2.2. Những động cơ cơ bản kích thích nhu cầu du lịch văn hóa 1.3 Hành vi tiêu dùng của khách du lịch vì mục đích văn hóa CHƢƠNG 2 LOẠI HÌNH DU LỊCH VĂN HÓA VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA 2.1 Khái niệm về loại hình du lịch 2.1.1 Khái niệm loại hình du lịch 2.1.2 Phân loại các loại hình du lịch 2.2 Loại hình du lịch văn hóa 2.2.1 Khái niệm du lịch văn hóa 2.2.2 Các loại hình du lịch văn hóa 2.3 Vị trí và vai trò của du lịch văn hóa trong giai đoạn hiện nay 2.3.1 Vị trí của du lịch văn hóa 2.3.2 Vai trò của du lịch văn hóa SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 32
 • 33. ĐỀ ÁN MÔN HỌC GVHD: Ths. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG 2.4 Điều kiện để phát triển loại hình du lịch văn hóa – minh họa tại Hội An CHƢƠNG 3. PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA – MINH HỌA TẠI HỘI AN 3.1 Định hƣớng phát triển du lịch văn hóa 3.2 Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch văn hóa 3.3 Minh họa tại Hội An 3.3.1 Định hƣớng phát triển du lịch văn hóa tại Hội An 3.3.1 Các giải pháp phát triển du lịch văn hóa tại Hội An Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo SVTH: NGUYỄN THỊ LỆ THU Page 33