Kuinka edistää monimuotoisuutta ja monikäyttöä suometsissä? Anne Tolvanen, ohjelmajohtaja

Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)Senior Specialist, Executive Communication at Natural Resources Institute Finland (Luke)
Kuinka edistää monimuotoisuutta
ja monikäyttöä suometsissä?
Anne Tolvanen
Ohjemajohtaja, professori, Luonnonvarakeskus
Turve, Tiede ja Tulevaisuus
Miten käyttää ja hoitaa suometsiä kestävämmin?
-webinaari 4.2.2022
2
Yli puolet Suomen soista ojitettu
E-Suomi: 75%
P-Suomi: 40%
Erkki Oksanen/Luke
4
Anne Tolvanen/Luke
5
Anne Tolvanen/Luke
6
Anne Tolvanen/Luke
7
Millainen on monimuotoisuuden tila?
4.2.2022
Hyvärinen ym. 2019 (kuvat luke.fi -sivuilla)
8
Millainen on ekosysteemi-
palveluiden tila?
• Kasvihuonekaasutaseet (esitys)
• Vesistökuormitus (esitys)
• Virkistys, marjastus, riista: pääosin
heikentyneet ojituksen seurauksena
(Ojala ym. 2013)
• Porolaitumet: heikentyneet
(Kumpula & Oinonen 2018, Nyström ym. 2013,
Tarvainen ym. 2021)
4.2.2022
Olga Philman/Luke
Erkki Oksanen/Luke
9
Laajoilla pitkäaikaisilla aineistolla voidaan ennustaa
monimuotoisuuden tilaa
Elinympäristömallit punaisen
listan kasveille
• Ojitukseen liittyvät muuttujat
kaikkein tärkeimmät
• Uhanalaisten lajien
tietokanta (Ympäristö-
hallinto)
Saarimaa ym. 2019 Rana & Tolvanen 2021
10
Malliennusteiden mukaan ennallistaminen parantaa
punaisen listan lajien elinoloja
Hypoteettinen ennallistaminen 0-100%
Jos 15% of ojitetuista soista
ennallistettaisiin:
• 71% 48:sta lajista hyötyy
• Suotuisan elinympäristön pinta-ala
kasvaa 9%
Jos ennallistetaan 100%:
• 90% lajeista hyötyy
• Suotuisa elinympäristö 4-kertaistuu
Tolvanen et al. 2020. Global Ecology and Conservation
4.2.2022
11 4.2.2022
11 4.2.2022
Helmi elinympäristöohjelma
• Ennallistamistavoite lähes 60 000
hehtaaria suota
- 2 kertaa se mitä tähän mennessä
ennallistettu
• Ylettyy suojelualueiden ulkopuolelle →
yhteensovittaminen ja monitavoitteisuus
aiempaa tärkeämpää
12
Osuus pinta-alasta, %
0 20 40 60 80 100
Tavoitemuuttuja
Nettonykyarvo
Ilmastovaikutus
Vesistökuormitus
Biodiversiteetti
Ei toimenpiteitä
Energiapuun korjuu
Intensiivinen metsätalous
Ennallistaminen
Turvetuotanto
Turvetuotanto+metsitys
Turvetuotanto+kosteikko
Tavoitteet voivat olla voimakkaasti ristiriidassa
Heikkotuottoiset suot, 50v aikaskaala
Osuus pinta-alasta, %
0 20 40 60 80 100
Tavoitemuuttuja
Nettonykyarvo
Ilmastovaikutus
Vesistökuormitus
Biodiversiteetti
Ei toimenpiteitä
Energiapuun korjuu
Intensiivinen metsätalous
Ennallistaminen
Turvetuotanto
Turvetuotanto+metsitys
Turvetuotanto+kosteikko
Juutinen ym. 2020 Ecological Economics
13
Uudet keinot vähentämään ristiriitaa: jatkuva
kasvatus
• Tutkitut käsittelyt kasvillisuutta
hyvin säästäviä
• Lajimäärämuutokset eivät
tilastollisesti merkitseviä
• Lehti- ja rahkasammalet
taantuivat jossain määrin, mutta
yksikään sammallaji ei hävinnyt
koealoilta
• VMI-aineisto (Luke)
• Tähän mennessä ainoa julkaisu
4.2.2022
Haapakoski ym. 2021 Suo
14
Vesienpalautus ojitetuilta soilta kuivahtaneille soille
• Kunnostusojituksen yhteydessä
• Luonnonhoidon yhteydessä
• Ennallistamisen yhteydessä
• Tutkimus vasta meneillään
4.2.2022
15
4.2.2022
Anne Tolvanen/Luke
16
4.2.2022
Anne Tolvanen/Luke
17
Bonus: Entäs turvetuotanto ja suopohjat?
Turvetuotannossa n. 60 000 hehtaaria
suota (Bioenergia 2019)
• kokonaisala yli 100 000 hehtaaria
Vettäminen tulee soveltumaan
aiempaa suuremmille pinta-aloille
johtuen mm. alueiden vapautumisesta
tuotannosta etuajassa
• Arvio 20%, mutta voi olla
suurempi
4.2.2022
18
TEMin työpaperiin lasketut kertoimet
4.2.2022
Jälkikäytön aiheuttama muutos kasvihuonekaasupäästöissä 20 vuoden aikana.
Negatiivinen lukuarvo ilmaisee aineen kertymää ja positiivinen luku päästöä.
CO2,
t/ha/v
CH4, CO2e
t/ha/v
N2O, CO2e
t/ha/v
Yhteensä
t CO2e/ha/v
Metsitys -7,86 0,17 -0,71
-8,40
Ennallistaminen (vettäminen) -11,42 2,97 -0,95 -9,40
Viljelysmaa 15,42 -0,13 3,45 18,74
Ruohikkoalue (nurmi) 3,3 -0,13 1,75 4,92
vrt. suomalaisten keskimääräinen vuosipäästö 10,3 tn CO2e
19
4.2.2022
Suomalaisten keskipäästöt 10,3 tn
CO2 ekv/vuosi/hlö
Jos ajatellaan, että 20%
60khehtaarista (12kha) on
vettämiskelpoista: Päästösäästö
12000 * 9,4 = 112 800 t CO2e/v
→ Suonpohjien vettäminen vastaa
lähestulkoon 11 tuhannen ihmisen
päästöjä
Turveruukki Oy
20
4.2.2022
Anne Tolvanen/Luke
21
Tutkimuksen painopisteet turvemailla 9,2 Mha
4.2.2022
Ojitetut suometsät
4,7 Mha
Ojittamattomat suot
4,1 Mha
Maatalousmaat
0,3 Mha
Turvetuotantoalueet
0,1 Mha
Metsätaloudessa
3.9 Mha
Heikkotuottoiset
0,8 Mha
Vertailuaineisto
ennallistamistutkimuksille:
BD, KHK, vesistökuormitus
Viljelymenetelmät:
yksivuotiset, monivuotinen
nurmi
Metsitys- ja lannoituskokeet:
puuntuotanto, bioenergia
Kasvatusmenetelmät: eri-
ikäinen, tasaikäinen
Ennallistaminen: BD,
ekosysteemipalvelut ja niiden
ennustemallit
Virkistyskäytön tutkimus:
maisema, riista, marjasadot
Hiiliviljely: suorakylvö,
viljelykierto, kerääjäkasvit
Kosteikkoviljely: kuivike- ja
energiakasvit
Hakkuutavat: mm. pienaukko-
ja kaistalehakkuut
Puunkorjuu: bioenergia ja
suon palautuminen
Kosteikkoviljely: kuivike- ja
energiakasvit
Rahkasammalen viljely:
kasvualustat
Tuhkalannoitus: kasvulisäys,
korvaa kunnostusojituksen
Metsitys ja paju:
puuntuotanto, bioenergia,
kasvualustat
Vettäminen, vesilintu-
kosteikot, porolaitumet,
marjakasvit: BD,
ekosysteemipalvelut
Korjuu-, muokkaus- ja
istutusmenetelmät
Tuulivoima: maankäyttö
Toimenpiteiden kannattavuus, hyväksyttävyys, KHK-päästöt ja päästövähennyskeinot, BD-vaikutukset, vesistökuormitus, politiikkatoimet
5
4
3
2
1
0
Tukitoimenpiteiden ohjaaminen
kohti hiilineutraalisuutta
Soiden käyttö hiilikompensoinnissa, päästösäästöjen
laskentamenetelmät, tuotantoympäristöjen
monimuotoisuus ja monikäyttöisyys,
sähköistyminen
NOUSEVIA TEEMOJA
0,8
3,9
22
4.2.2022
23
Kirjallisuus
4.2.2022
• Haapakoski J, Hotanen JP, Miina J, Korpela L & Mäkipää R. 2021.
Erirakenteishakkuiden vaikutus aluskasvillisuuden rakenteeseen
metsäojitetuissa korvissa. Suo 72:1-27.
• Hyvärinen, E., Juslén, A., Kemppainen, E., Uddström, A. & Liukko, U.-M.
(toim.) 2019. Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019.
Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 704 s.
• Kumpula J., Oinonen K. 2018. Metsätalous ja poronhoito –
ristipaineista metsien monikäytön tehostamiseen. Poromies 6: 10–13.
• Laiho, R., Tuominen, S., Kojola, S., Penttilä, T., Saarinen, M., Ihalainen,
A., 2016. Heikkotuottoiset ojitetut suometsät – missä ja paljonko niitä
on? Metsätieteen aikakauskirja article id 5957. Available at:.
https://doi.org/10.14214/ma.5957
• Juutinen A., Tolvanen A, Saarimaa M, Ojanen P, Sarkkola S, Ahtikoski,
A, Haikarainen S, Karhu J, Haara A, Nieminen M, Penttilä T,
Nousiainen H, Hotanen, JP, Minkkinen K, Kurttila M, Heikkinen K,
Sallantaus T, Aapala K & Tuominen S. 2020. Cost-effective land-use
options of drained peatlands– integrated biophysical-economic
modelling approach. Ecological Economics 175 106704.
https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106704
• Nyström A., Heikkinen H.I., Tolvanen A. 2013. Soiden käyttö ja
merkitys poronhoidossa Kiimingin, Kollajan, Pudasjärven ja Oijärven
paliskunnissa vuonna 2011. Metlan työraportteja 258: 190–212.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2412-2
• Ojala, L., Heikkinen, H. & Tolvanen, A. 2013. Soiden merkitys
virkistyskäytölle - Haastattelututkimus Oulussa, Haukiputaalla,
Muhoksella ja Pudasjärvellä. Metlan työraportteja 258: p. 213-229.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2412-2.
• Rana & Tolvanen 2021. Transferability of 34 red-listed peatland
plant species models across boreal vegetation zone. Ecological
Indicators 129 (107950)
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107950
• Saarimaa, M., Aapala, K., Tuominen, S., Karhu, J., Parkkari, M. &
Tolvanen, A. 2019. Predicting hotspots for threatened plant species
in boreal peatlands. Biodiversity and Conservation 28: 1173-1204.
https://doi.org/10.1007/s10531-019-01717-8
• Tolvanen A., Saarimaa M., Tuominen S. & Aapala K. 2020. Is 15%
restoration sufficient to safeguard the habitats of boreal red-listed
mire plant species? Global Ecology and Conservation 23 (2020)
e01160. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01160
Kuvakooste:
• Heiskanen M. ym. 2020 Suometsien hoidon tuet ja niiden ilmasto-,
vesistö- ja biodiversiteettivaikutukset : Kestävän metsätalouden
määräaikaisen rahoituslain (Kemera-lain) mukaisten tukien
tarkastelu. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 27/2020
• Kareksela, S. ym. H. 2021. Soiden ennallistamisen suoluonto-,
vesistö-, ja ilmastovaikutukset : Vertaisarvioitu raportti. Suomen
Luontopaneelin julkaisuja 3b/2021: 108 s.
• Lehtonen, A. ym. 2021. Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteet :
Arvio päästövähennysmahdollisuuksista. Luonnonvara- ja
biotalouden tutkimus 65/2021: 122 s.Lång ilmastopaneeli
• Tarvainen, O ym. 2021. Turvetuotannosta vapautuneiden
suonpohjien kasvittaminen poron ravintokasveilla. Luonnonvara- ja
biotalouden tutkimus 31/2021. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 37 s.
• TEM2021. Turvetyöryhmän työpaperi.
24 4.2.2022
24 4.2.2022
Kiitos!
anne.tolvanen@luke.fi
@AnneTolvanen
1 de 24

Recomendados

Kosteikkokasveista uusia arvoketjuja: tutkimustarpeet ja kehittämismahdollisu... por
Kosteikkokasveista uusia arvoketjuja: tutkimustarpeet ja kehittämismahdollisu...Kosteikkokasveista uusia arvoketjuja: tutkimustarpeet ja kehittämismahdollisu...
Kosteikkokasveista uusia arvoketjuja: tutkimustarpeet ja kehittämismahdollisu...Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
303 vistas33 diapositivas
Tasaikäinen ja jatkuvapeitteinen metsänkasvatus – mitä tiede sanoo näistä? - ... por
Tasaikäinen ja jatkuvapeitteinen metsänkasvatus – mitä tiede sanoo näistä? - ...Tasaikäinen ja jatkuvapeitteinen metsänkasvatus – mitä tiede sanoo näistä? - ...
Tasaikäinen ja jatkuvapeitteinen metsänkasvatus – mitä tiede sanoo näistä? - ...Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
2.2K vistas24 diapositivas
Miksi tarvitaan korvaajaa turpeelle? Tuula Jyske, tutkimuspäällikkö  por
Miksi tarvitaan korvaajaa turpeelle? Tuula Jyske, tutkimuspäällikkö Miksi tarvitaan korvaajaa turpeelle? Tuula Jyske, tutkimuspäällikkö 
Miksi tarvitaan korvaajaa turpeelle? Tuula Jyske, tutkimuspäällikkö Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
232 vistas12 diapositivas
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit por
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitHarto Pönkä
238 vistas40 diapositivas
20190425_能源轉型行不行? 台灣能源轉型的挑戰 por
20190425_能源轉型行不行?台灣能源轉型的挑戰20190425_能源轉型行不行?台灣能源轉型的挑戰
20190425_能源轉型行不行? 台灣能源轉型的挑戰懂能源團隊
2.2K vistas47 diapositivas
20211013 德國氣候公民大會機制與後疫情公民參與模式之轉變 por
20211013 德國氣候公民大會機制與後疫情公民參與模式之轉變20211013 德國氣候公民大會機制與後疫情公民參與模式之轉變
20211013 德國氣候公民大會機制與後疫情公民參與模式之轉變懂能源團隊
692 vistas44 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

法國氣候公民大會 por
法國氣候公民大會法國氣候公民大會
法國氣候公民大會懂能源團隊
626 vistas39 diapositivas
Turpeen korvaaminen kasvualustoissa ja kuivikkeena – haasteet ja mahdollisuud... por
Turpeen korvaaminen kasvualustoissa ja kuivikkeena – haasteet ja mahdollisuud...Turpeen korvaaminen kasvualustoissa ja kuivikkeena – haasteet ja mahdollisuud...
Turpeen korvaaminen kasvualustoissa ja kuivikkeena – haasteet ja mahdollisuud...Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
187 vistas13 diapositivas
Evästystä evästeiden käyttöön por
Evästystä evästeiden käyttöönEvästystä evästeiden käyttöön
Evästystä evästeiden käyttöönHarto Pönkä
645 vistas31 diapositivas
Metsat ja ilmastonmuutos Mäkipää 4.4.2019 por
Metsat ja ilmastonmuutos Mäkipää 4.4.2019Metsat ja ilmastonmuutos Mäkipää 4.4.2019
Metsat ja ilmastonmuutos Mäkipää 4.4.2019Suomen metsäkeskus
430 vistas29 diapositivas
Pioche Pierre-Antoine - Traumatisme Cranien Grave - BOOST II por
Pioche Pierre-Antoine - Traumatisme Cranien Grave - BOOST IIPioche Pierre-Antoine - Traumatisme Cranien Grave - BOOST II
Pioche Pierre-Antoine - Traumatisme Cranien Grave - BOOST IIPierre-Antoine PIOCHE
107 vistas32 diapositivas
Livre blanc 2021 : 14_chantiers_pour_reussir_la_transformation_de_lexperience... por
Livre blanc 2021 : 14_chantiers_pour_reussir_la_transformation_de_lexperience...Livre blanc 2021 : 14_chantiers_pour_reussir_la_transformation_de_lexperience...
Livre blanc 2021 : 14_chantiers_pour_reussir_la_transformation_de_lexperience...Aline Bousquet
109 vistas35 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Evästystä evästeiden käyttöön por Harto Pönkä
Evästystä evästeiden käyttöönEvästystä evästeiden käyttöön
Evästystä evästeiden käyttöön
Harto Pönkä645 vistas
Pioche Pierre-Antoine - Traumatisme Cranien Grave - BOOST II por Pierre-Antoine PIOCHE
Pioche Pierre-Antoine - Traumatisme Cranien Grave - BOOST IIPioche Pierre-Antoine - Traumatisme Cranien Grave - BOOST II
Pioche Pierre-Antoine - Traumatisme Cranien Grave - BOOST II
Livre blanc 2021 : 14_chantiers_pour_reussir_la_transformation_de_lexperience... por Aline Bousquet
Livre blanc 2021 : 14_chantiers_pour_reussir_la_transformation_de_lexperience...Livre blanc 2021 : 14_chantiers_pour_reussir_la_transformation_de_lexperience...
Livre blanc 2021 : 14_chantiers_pour_reussir_la_transformation_de_lexperience...
Aline Bousquet109 vistas
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa? por THL
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?
THL2.8K vistas
Muistio: Palaveri, neuvottelu vai kokous? por Joonas Jokinen
Muistio: Palaveri, neuvottelu vai kokous?Muistio: Palaveri, neuvottelu vai kokous?
Muistio: Palaveri, neuvottelu vai kokous?
Joonas Jokinen9.6K vistas
20220601_全球淨零趨勢下的公正轉型發展 por 懂能源團隊
20220601_全球淨零趨勢下的公正轉型發展20220601_全球淨零趨勢下的公正轉型發展
20220601_全球淨零趨勢下的公正轉型發展
懂能源團隊1K vistas
Sosiaalisen median katsaus 07/2022 por Harto Pönkä
Sosiaalisen median katsaus 07/2022Sosiaalisen median katsaus 07/2022
Sosiaalisen median katsaus 07/2022
Harto Pönkä7K vistas
EU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmasta por Harto Pönkä
EU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmastaEU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmasta
EU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmasta
Harto Pönkä2.8K vistas
Google Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulma por Harto Pönkä
Google Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulmaGoogle Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulma
Google Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulma
Harto Pönkä386 vistas
Esa nordling toipumisorientaation periaatteet toipumisen ja mielekkään elämän... por Mielenterveysmessut
Esa nordling toipumisorientaation periaatteet toipumisen ja mielekkään elämän...Esa nordling toipumisorientaation periaatteet toipumisen ja mielekkään elämän...
Esa nordling toipumisorientaation periaatteet toipumisen ja mielekkään elämän...
Mielenterveysmessut1.7K vistas
Digiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutukset por Harto Pönkä
Digiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutuksetDigiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutukset
Digiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutukset
Harto Pönkä134 vistas
Sosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmasta por Harto Pönkä
Sosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, evästeet ja analytiikka tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä145 vistas
Circular economy por FayazAhmad1
Circular economyCircular economy
Circular economy
FayazAhmad1523 vistas
FinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksia por THL
FinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksiaFinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksia
FinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksia
THL11.4K vistas
Suomalaisen ruokavalion laatu por THL
Suomalaisen ruokavalion laatuSuomalaisen ruokavalion laatu
Suomalaisen ruokavalion laatu
THL10.1K vistas

Similar a Kuinka edistää monimuotoisuutta ja monikäyttöä suometsissä? Anne Tolvanen, ohjelmajohtaja

Kannattavuuslaskelmat_FENIX_FINAL por
Kannattavuuslaskelmat_FENIX_FINALKannattavuuslaskelmat_FENIX_FINAL
Kannattavuuslaskelmat_FENIX_FINALSuomen metsäkeskus
200 vistas14 diapositivas
Rantalaiduntamisen ravinnetaseet-ja-vesistovaikutukset-8.9.2021 uusi-kamppa por
Rantalaiduntamisen ravinnetaseet-ja-vesistovaikutukset-8.9.2021 uusi-kamppaRantalaiduntamisen ravinnetaseet-ja-vesistovaikutukset-8.9.2021 uusi-kamppa
Rantalaiduntamisen ravinnetaseet-ja-vesistovaikutukset-8.9.2021 uusi-kamppaNatural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
79 vistas10 diapositivas
Kannattavuuslaskelmat fenix final por
Kannattavuuslaskelmat fenix finalKannattavuuslaskelmat fenix final
Kannattavuuslaskelmat fenix finalSuomen metsäkeskus
507 vistas15 diapositivas
Turvesuonpohja metsittämällä hiilinieluksi por
Turvesuonpohja metsittämällä hiilinieluksiTurvesuonpohja metsittämällä hiilinieluksi
Turvesuonpohja metsittämällä hiilinieluksiSuomen metsäkeskus
82 vistas21 diapositivas
Nurmenviljelyyn perustuva nautakarjatalous - hyvis vai pahis? - Perttu Virkaj... por
Nurmenviljelyyn perustuva nautakarjatalous - hyvis vai pahis? - Perttu Virkaj...Nurmenviljelyyn perustuva nautakarjatalous - hyvis vai pahis? - Perttu Virkaj...
Nurmenviljelyyn perustuva nautakarjatalous - hyvis vai pahis? - Perttu Virkaj...Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
820 vistas24 diapositivas

Similar a Kuinka edistää monimuotoisuutta ja monikäyttöä suometsissä? Anne Tolvanen, ohjelmajohtaja(20)

Hytönen Jyrki, Turvesuonpohja metsittämällä hiilinieluksi? por Suomen metsäkeskus
Hytönen Jyrki, Turvesuonpohja metsittämällä hiilinieluksi?Hytönen Jyrki, Turvesuonpohja metsittämällä hiilinieluksi?
Hytönen Jyrki, Turvesuonpohja metsittämällä hiilinieluksi?
Suomen metsäkeskus134 vistas
Ekosysteemipalvelut ja biotalous_MKettunen por Marianne Kettunen
Ekosysteemipalvelut ja biotalous_MKettunenEkosysteemipalvelut ja biotalous_MKettunen
Ekosysteemipalvelut ja biotalous_MKettunen
Marianne Kettunen548 vistas
Kiertotalous (Circular Economy) por Anna Virolainen
Kiertotalous (Circular Economy)Kiertotalous (Circular Economy)
Kiertotalous (Circular Economy)
Anna Virolainen1.4K vistas
Ekosysteemipalvelut tuottavat hyvinvointia_MKettunen por Marianne Kettunen
Ekosysteemipalvelut tuottavat hyvinvointia_MKettunenEkosysteemipalvelut tuottavat hyvinvointia_MKettunen
Ekosysteemipalvelut tuottavat hyvinvointia_MKettunen
Marianne Kettunen1.3K vistas
Kaasujen vaihtoa ja kansainvälisiä neuvotteluja metsien merkitys ilmastonmuut... por Suomen metsäkeskus
Kaasujen vaihtoa ja kansainvälisiä neuvotteluja metsien merkitys ilmastonmuut...Kaasujen vaihtoa ja kansainvälisiä neuvotteluja metsien merkitys ilmastonmuut...
Kaasujen vaihtoa ja kansainvälisiä neuvotteluja metsien merkitys ilmastonmuut...
Suomen metsäkeskus174 vistas

Más de Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)

Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ... por
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
47 vistas14 diapositivas
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla por
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismaillaMetsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismaillaNatural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
20 vistas1 diapositiva
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa... por
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
14 vistas1 diapositiva
Terästysrehu - aikaisin korjattu ensimmäinen sato vastapoikineiden energiatas... por
Terästysrehu - aikaisin korjattu ensimmäinen sato vastapoikineiden energiatas...Terästysrehu - aikaisin korjattu ensimmäinen sato vastapoikineiden energiatas...
Terästysrehu - aikaisin korjattu ensimmäinen sato vastapoikineiden energiatas...Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
12 vistas1 diapositiva

Más de Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)(20)

Kuinka edistää monimuotoisuutta ja monikäyttöä suometsissä? Anne Tolvanen, ohjelmajohtaja

 • 1. Kuinka edistää monimuotoisuutta ja monikäyttöä suometsissä? Anne Tolvanen Ohjemajohtaja, professori, Luonnonvarakeskus Turve, Tiede ja Tulevaisuus Miten käyttää ja hoitaa suometsiä kestävämmin? -webinaari 4.2.2022
 • 2. 2 Yli puolet Suomen soista ojitettu E-Suomi: 75% P-Suomi: 40%
 • 7. 7 Millainen on monimuotoisuuden tila? 4.2.2022 Hyvärinen ym. 2019 (kuvat luke.fi -sivuilla)
 • 8. 8 Millainen on ekosysteemi- palveluiden tila? • Kasvihuonekaasutaseet (esitys) • Vesistökuormitus (esitys) • Virkistys, marjastus, riista: pääosin heikentyneet ojituksen seurauksena (Ojala ym. 2013) • Porolaitumet: heikentyneet (Kumpula & Oinonen 2018, Nyström ym. 2013, Tarvainen ym. 2021) 4.2.2022 Olga Philman/Luke Erkki Oksanen/Luke
 • 9. 9 Laajoilla pitkäaikaisilla aineistolla voidaan ennustaa monimuotoisuuden tilaa Elinympäristömallit punaisen listan kasveille • Ojitukseen liittyvät muuttujat kaikkein tärkeimmät • Uhanalaisten lajien tietokanta (Ympäristö- hallinto) Saarimaa ym. 2019 Rana & Tolvanen 2021
 • 10. 10 Malliennusteiden mukaan ennallistaminen parantaa punaisen listan lajien elinoloja Hypoteettinen ennallistaminen 0-100% Jos 15% of ojitetuista soista ennallistettaisiin: • 71% 48:sta lajista hyötyy • Suotuisan elinympäristön pinta-ala kasvaa 9% Jos ennallistetaan 100%: • 90% lajeista hyötyy • Suotuisa elinympäristö 4-kertaistuu Tolvanen et al. 2020. Global Ecology and Conservation 4.2.2022
 • 11. 11 4.2.2022 11 4.2.2022 Helmi elinympäristöohjelma • Ennallistamistavoite lähes 60 000 hehtaaria suota - 2 kertaa se mitä tähän mennessä ennallistettu • Ylettyy suojelualueiden ulkopuolelle → yhteensovittaminen ja monitavoitteisuus aiempaa tärkeämpää
 • 12. 12 Osuus pinta-alasta, % 0 20 40 60 80 100 Tavoitemuuttuja Nettonykyarvo Ilmastovaikutus Vesistökuormitus Biodiversiteetti Ei toimenpiteitä Energiapuun korjuu Intensiivinen metsätalous Ennallistaminen Turvetuotanto Turvetuotanto+metsitys Turvetuotanto+kosteikko Tavoitteet voivat olla voimakkaasti ristiriidassa Heikkotuottoiset suot, 50v aikaskaala Osuus pinta-alasta, % 0 20 40 60 80 100 Tavoitemuuttuja Nettonykyarvo Ilmastovaikutus Vesistökuormitus Biodiversiteetti Ei toimenpiteitä Energiapuun korjuu Intensiivinen metsätalous Ennallistaminen Turvetuotanto Turvetuotanto+metsitys Turvetuotanto+kosteikko Juutinen ym. 2020 Ecological Economics
 • 13. 13 Uudet keinot vähentämään ristiriitaa: jatkuva kasvatus • Tutkitut käsittelyt kasvillisuutta hyvin säästäviä • Lajimäärämuutokset eivät tilastollisesti merkitseviä • Lehti- ja rahkasammalet taantuivat jossain määrin, mutta yksikään sammallaji ei hävinnyt koealoilta • VMI-aineisto (Luke) • Tähän mennessä ainoa julkaisu 4.2.2022 Haapakoski ym. 2021 Suo
 • 14. 14 Vesienpalautus ojitetuilta soilta kuivahtaneille soille • Kunnostusojituksen yhteydessä • Luonnonhoidon yhteydessä • Ennallistamisen yhteydessä • Tutkimus vasta meneillään 4.2.2022
 • 17. 17 Bonus: Entäs turvetuotanto ja suopohjat? Turvetuotannossa n. 60 000 hehtaaria suota (Bioenergia 2019) • kokonaisala yli 100 000 hehtaaria Vettäminen tulee soveltumaan aiempaa suuremmille pinta-aloille johtuen mm. alueiden vapautumisesta tuotannosta etuajassa • Arvio 20%, mutta voi olla suurempi 4.2.2022
 • 18. 18 TEMin työpaperiin lasketut kertoimet 4.2.2022 Jälkikäytön aiheuttama muutos kasvihuonekaasupäästöissä 20 vuoden aikana. Negatiivinen lukuarvo ilmaisee aineen kertymää ja positiivinen luku päästöä. CO2, t/ha/v CH4, CO2e t/ha/v N2O, CO2e t/ha/v Yhteensä t CO2e/ha/v Metsitys -7,86 0,17 -0,71 -8,40 Ennallistaminen (vettäminen) -11,42 2,97 -0,95 -9,40 Viljelysmaa 15,42 -0,13 3,45 18,74 Ruohikkoalue (nurmi) 3,3 -0,13 1,75 4,92 vrt. suomalaisten keskimääräinen vuosipäästö 10,3 tn CO2e
 • 19. 19 4.2.2022 Suomalaisten keskipäästöt 10,3 tn CO2 ekv/vuosi/hlö Jos ajatellaan, että 20% 60khehtaarista (12kha) on vettämiskelpoista: Päästösäästö 12000 * 9,4 = 112 800 t CO2e/v → Suonpohjien vettäminen vastaa lähestulkoon 11 tuhannen ihmisen päästöjä Turveruukki Oy
 • 21. 21 Tutkimuksen painopisteet turvemailla 9,2 Mha 4.2.2022 Ojitetut suometsät 4,7 Mha Ojittamattomat suot 4,1 Mha Maatalousmaat 0,3 Mha Turvetuotantoalueet 0,1 Mha Metsätaloudessa 3.9 Mha Heikkotuottoiset 0,8 Mha Vertailuaineisto ennallistamistutkimuksille: BD, KHK, vesistökuormitus Viljelymenetelmät: yksivuotiset, monivuotinen nurmi Metsitys- ja lannoituskokeet: puuntuotanto, bioenergia Kasvatusmenetelmät: eri- ikäinen, tasaikäinen Ennallistaminen: BD, ekosysteemipalvelut ja niiden ennustemallit Virkistyskäytön tutkimus: maisema, riista, marjasadot Hiiliviljely: suorakylvö, viljelykierto, kerääjäkasvit Kosteikkoviljely: kuivike- ja energiakasvit Hakkuutavat: mm. pienaukko- ja kaistalehakkuut Puunkorjuu: bioenergia ja suon palautuminen Kosteikkoviljely: kuivike- ja energiakasvit Rahkasammalen viljely: kasvualustat Tuhkalannoitus: kasvulisäys, korvaa kunnostusojituksen Metsitys ja paju: puuntuotanto, bioenergia, kasvualustat Vettäminen, vesilintu- kosteikot, porolaitumet, marjakasvit: BD, ekosysteemipalvelut Korjuu-, muokkaus- ja istutusmenetelmät Tuulivoima: maankäyttö Toimenpiteiden kannattavuus, hyväksyttävyys, KHK-päästöt ja päästövähennyskeinot, BD-vaikutukset, vesistökuormitus, politiikkatoimet 5 4 3 2 1 0 Tukitoimenpiteiden ohjaaminen kohti hiilineutraalisuutta Soiden käyttö hiilikompensoinnissa, päästösäästöjen laskentamenetelmät, tuotantoympäristöjen monimuotoisuus ja monikäyttöisyys, sähköistyminen NOUSEVIA TEEMOJA 0,8 3,9
 • 23. 23 Kirjallisuus 4.2.2022 • Haapakoski J, Hotanen JP, Miina J, Korpela L & Mäkipää R. 2021. Erirakenteishakkuiden vaikutus aluskasvillisuuden rakenteeseen metsäojitetuissa korvissa. Suo 72:1-27. • Hyvärinen, E., Juslén, A., Kemppainen, E., Uddström, A. & Liukko, U.-M. (toim.) 2019. Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 704 s. • Kumpula J., Oinonen K. 2018. Metsätalous ja poronhoito – ristipaineista metsien monikäytön tehostamiseen. Poromies 6: 10–13. • Laiho, R., Tuominen, S., Kojola, S., Penttilä, T., Saarinen, M., Ihalainen, A., 2016. Heikkotuottoiset ojitetut suometsät – missä ja paljonko niitä on? Metsätieteen aikakauskirja article id 5957. Available at:. https://doi.org/10.14214/ma.5957 • Juutinen A., Tolvanen A, Saarimaa M, Ojanen P, Sarkkola S, Ahtikoski, A, Haikarainen S, Karhu J, Haara A, Nieminen M, Penttilä T, Nousiainen H, Hotanen, JP, Minkkinen K, Kurttila M, Heikkinen K, Sallantaus T, Aapala K & Tuominen S. 2020. Cost-effective land-use options of drained peatlands– integrated biophysical-economic modelling approach. Ecological Economics 175 106704. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106704 • Nyström A., Heikkinen H.I., Tolvanen A. 2013. Soiden käyttö ja merkitys poronhoidossa Kiimingin, Kollajan, Pudasjärven ja Oijärven paliskunnissa vuonna 2011. Metlan työraportteja 258: 190–212. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2412-2 • Ojala, L., Heikkinen, H. & Tolvanen, A. 2013. Soiden merkitys virkistyskäytölle - Haastattelututkimus Oulussa, Haukiputaalla, Muhoksella ja Pudasjärvellä. Metlan työraportteja 258: p. 213-229. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2412-2. • Rana & Tolvanen 2021. Transferability of 34 red-listed peatland plant species models across boreal vegetation zone. Ecological Indicators 129 (107950) https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107950 • Saarimaa, M., Aapala, K., Tuominen, S., Karhu, J., Parkkari, M. & Tolvanen, A. 2019. Predicting hotspots for threatened plant species in boreal peatlands. Biodiversity and Conservation 28: 1173-1204. https://doi.org/10.1007/s10531-019-01717-8 • Tolvanen A., Saarimaa M., Tuominen S. & Aapala K. 2020. Is 15% restoration sufficient to safeguard the habitats of boreal red-listed mire plant species? Global Ecology and Conservation 23 (2020) e01160. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01160 Kuvakooste: • Heiskanen M. ym. 2020 Suometsien hoidon tuet ja niiden ilmasto-, vesistö- ja biodiversiteettivaikutukset : Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera-lain) mukaisten tukien tarkastelu. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 27/2020 • Kareksela, S. ym. H. 2021. Soiden ennallistamisen suoluonto-, vesistö-, ja ilmastovaikutukset : Vertaisarvioitu raportti. Suomen Luontopaneelin julkaisuja 3b/2021: 108 s. • Lehtonen, A. ym. 2021. Maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteet : Arvio päästövähennysmahdollisuuksista. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 65/2021: 122 s.Lång ilmastopaneeli • Tarvainen, O ym. 2021. Turvetuotannosta vapautuneiden suonpohjien kasvittaminen poron ravintokasveilla. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 31/2021. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 37 s. • TEM2021. Turvetyöryhmän työpaperi.